Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 13: Gods soort liefde (deel 2)
Don Krow

In de les ‘Gods soort liefde’ deel 1, heb ik verteld over het Roemeense gezin dat ik in het park ontmoette. Ik wil je nog wat meer vertellen over wat er gebeurde. Maar voordat ik dat doe, wil ik enkele dingen herhalen die we hebben gezegd over Gods liefde. Jezus Christus was de grootste uitdrukking van liefde die ooit op de aarde heeft plaatsgevonden. Maar, voor zover in de Bijbel is vastgelegd heeft Hij nooit de woorden: ‘Ik hou van jou’ gebruikt. Is dat niet verbazingwekkend? De grootste manifestatie van liefde ooit heeft nooit gezegd: ‘Ik hou van jou.’ Weet je waarom? Omdat liefde meer is dan woorden. Het zijn daden. 

Stel je voor dat ik tegen mijn vrouw zeg: ‘Ik hou van jou’, en dan wegga en overspel pleeg. Zou zij mijn woorden geloven of mijn daden? Ze zou mij geloven op basis van mijn daden, omdat 95% van liefde niet verbaal is. Het gaat niet om de dingen die je zegt, maar om wat je doet. In 1Johannes 3:18 lezen we: ‘Laat ons niet liefhebben met woorden of de tong, maar met daden en in waarheid.’ 

Liefde is een actiewoord. In Mattheüs 25:35-36 omschrijft Jezus liefde door de handelingen die het oproept door te zeggen: ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” In vers 40 zegt Hij vervolgens: verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Zie je, liefde is een daad; het is iets dat je doet. 

Hebreeën 6:10 zegt: Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Toen Jezus in Mattheüs 22 werd gevraagd wat het grootste gebod was, zei Hij dat het God liefhebben en je naaste liefhebben was. Deze geboden zijn in wezen één gebod, als je het juist begrijpt. Als je liefde betoont aan de geringste van deze mijn broeders, zegt Jezus, dan heb je dat aan Hem gedaan. 

De Bijbel leert ons dat wij een geweldige mogelijkheid hebben om Jezus Christus op een praktische manier lief te hebben, door anderen lief te hebben. In onze vorige les heb ik jullie verteld over de Roemenen die ik in het park had ontmoet. Hun levens waren veranderd, omdat ik hun welzijn en hun voordeel zocht, ongeacht hoe ik me voelde. Ze hadden een andere huidskleur en nationaliteit. Maar ik wist dat Gods liefde zich openbaart als we omzien naar anderen en hun welzijn en voordeel zoeken, net zoals Jezus deed. Hij had niet het ‘gevoel’ om aan het kruis te gaan. Hij zei: ‘Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan, maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde.’ Jezus zocht óns belang en óns voordeel ongeacht hoe Hij zich voelde. 

Op een dag kreeg ik een telefoontje van de Roemenen. Ze waren in tranen. Ze waren al zeven en een half jaar in de Verenigde Staten. Ze woonden nu in Kansas en hadden werk. Ze zeiden: ‘We hebben de definitieve beslissing gekregen op onze asiel aanvraag. We hebben dertig dagen om in beroep te gaan en dan worden we uitgezet.’ Mensen hebben normaal gesproken maar 2 tot 5 procent kans om ooit politiek asiel in dit land te krijgen. Ze gingen naar een advocaat en die zei dat ze in principe geen schijn van kans hadden. Ik zei dat we zouden bidden en proberen hen te helpen. Ik had echter geen idee hoe. Ik vond het een groot onrecht om hen nu nog terug te sturen – zeker nu hun kinderen nauwelijks Roemeens konden spreken. 

Een vriend van mij belde met ons congreslid uit Colorado, die beloofde contact op te nemen met Senator Sam Brownback in Kansas, omdat de Roemenen nu in Kansas woonden. Dat was geweldig, omdat ik een vriendin, Kim genaamd had, die voor Senator Brownback werkte. Ik nam met Kim contact op en zij zette vier mensen in Washington D.C. op deze zaak. De gemeenschap in Sublette, Kansas ging achter de Roemenen staan met een verzoekschrift met handtekeningen, waarin zij stelden dat ze de Roemenen hier wilden houden. ‘Het zijn goede mensen, ze betalen hun belastingen en werken hard. Wij willen dat ze blijven.’ 

Er kwam een paginagroot artikel in de krant over wat er was gebeurd. Het was een wonder, en omdat er hoge officials in onze regering zaten die begrepen wat er aan de hand was, kregen de Roemenen een brief waarin stond dat de beslissing was teruggedraaid en dat ze in de Verenigde Staten konden blijven. Ik ging naar Sublette, Kansas. Mijn vrienden wisten niet dat ik kwam, en toen ik arriveerde bedankten ze Senator Brownback voor zijn hulp bij het verkrijgen van hun politiek asiel. Hij kon er niet persoonlijk bij zijn, omdat het de laatste dag was van de hoorzitting over president Clinton’s afzettingsprocedure. Maar het ABC en NBC nieuws waren er met hun camera’s bij. Zo gauw ze ophingen renden ze naar me toe en omhelsden me en de camera’s zoemden gelijk op mij in. Ze vroegen: ‘Wie bent u en hoe kent u deze mensen?’ Ik vertelde hen het hele verhaal, hoe ik ze had ontmoet en hun belang en voordeel had gezocht vanwege God en wat Jezus had gezegd in Mattheüs 7:12. 

We gingen toen naar het gymnasium, waar overal rode, witte en blauwe ballonnen hingen en waar vaderlandslievende liederen werden gezongen. Toen mijn vrienden aankwamen, begon iedereen te juichen en ze waren in tranen. De burgemeester van de stad zei: ‘Vandaag, 12 februari zal Jucan-Familiedag zijn, ter ere van deze Roemenen.’ Ze namen de Amerikaanse vlag die de Senator uit de hoofdstad Washington D.C. had laten overvliegen om hen te eren en overhandigden die aan hen. Hij overhandigde hen ook papieren die verklaarden dat ze legaal gerechtigd waren te blijven – in principe de rest van hun leven. 

Ze gaven allemaal hun getuigenis en vroegen mij toen om te bidden. Ik zei: ‘Er is één persoon die wij vandaag nog niet genoeg hebben gedankt en dat is God Almachtig. 
Zeven en een half jaar geleden zocht ik God in een park en vertelde hem dat ik iemand die dag met Zijn liefde wilde bereiken. Ik werd naar deze Roemenen geleid’ Ik vertelde nogmaals het verhaal en zei: ‘God wil jullie helpen – welkom in de Verenigde Staten.’ De manier waarop dit allemaal tot stand kwam was een wonder. Ik kende de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment. 

Mijn vriendin Kim had een jaar daarvoor geregeld dat Senator Brownback mij kwam opzoeken bij Andrew Wommacks Ministries. Dat was een jaar voordat dit allemaal gebeurde. Ze zei: ‘U moet Don Krow gewoon ontmoeten.’ Ik wist niet waarom en voelde me erg ongemakkelijk. Hoe kon ik vermoeden dat God dingen aan het regelen was om een gezin te helpen aan wie Hij zichzelf en Zijn liefde had geopenbaard, eenvoudig vanwege het gebod van Jezus dat je moet doen voor anderen wat je wilt dat anderen voor jou zouden doen. 

Het is een wonder dat zij nooit zullen vergeten en ook nu zullen zij je vertellen: ‘Het was God’. Anka, de Roemeense vrouw zei: ‘Mijn geloof wankelde, maar God is getrouw en Hij heeft ons in staat gesteld in de USA te blijven.’ 
Er zijn hele menigten mensen op dit moment die snakken naar liefde. De enige manier waarop zij dit kunnen ontvangen is als jij en ik besluiten om de principes van Gods liefde uit Gods Woord te begrijpen en toe te passen. Liefde is vriendelijk en zoekt het belang van anderen, net zoals Jezus ons belang en welzijn op het oog had toen Hij naar het kruis ging. 

God zegene jou vandaag als je je verder verdiept in de principes, wat het werkelijk betekent om lief te hebben met Gods liefde.


Discipelschapvragen.

1. Lees Mattheüs 7:12 Vertel in je eigen woorden wat de gouden regel is.

2. Lees Mattheüs 7:12. Op zoek naar liefde proberen veel mensen de juiste persoon te vinden. Is het zo dat jij de juiste persoon moet vinden of dat jij de juiste persoon moet worden?

3. Lees 1 Johannes 5:3 Is liefde een gevoel of is liefde iets dat je doet?

4. Lees 1 Johannes 3:18. Als jij tegen je vrouw of je man zegt: ‘ik hou van je’, maar vervolgens overspel pleegt, zou hij/zij je woorden geloven of je daden?

5. Lees Romeinen 5:6-8. Denk je dat Jezus zin had om te sterven?

6. Lees Galaten 5:22. Zijn wij werkelijk tot liefde in staat zonder dat God het centrum van ons leven is?

7. Lees 1 Johannes 4:8. De reden dat we God nodig hebben om ons te helpen anderen werkelijk lief te hebben is omdat Hij de enige is die ………………… is. 

8. Lees 1 Korintiërs 13:5. Kies uit de volgende woorden een beschrijving van wat liefde níet is: grof, zelfzuchtig, onvergevingsgezind.

9. Lees 1 Korintiërs 13:8 Wat is het enige dat je uit dit leven mee kunt nemen naar het volgende leven, oftewel voorbij het graf?

10. Lees Spreuken 10:12 1 Korintiers 13:5 stelt: ‘liefde rekent het kwade niet aan’ Hoeveel zonde zal liefde bedekken? 


Bijbelverzen bij de vragen.

Mattheüs 7:12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,

1 Johannes 3:18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Romeinen 5:6-8 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. 7 Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

1 Korintiërs 13:5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan

1 Korintiërs 13:8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan

Spreuken 10:12 Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen. 


Antwoorden

1. Lees Mattheüs 7:12 Vertel in je eigen woorden wat de gouden regel is. – Voor anderen doen wat jij zou willen dat anderen voor jou doen.

2. Lees Mattheüs 7:12. Op zoek naar liefde proberen veel mensen de juiste persoon te vinden. Is het zo dat jij de juiste persoon moet vinden of dat jij de juiste persoon moet worden? – De juiste persoon worden.

3. Lees 1 Johannes 5:3 Is liefde een gevoel of is liefde iets dat je doet? – Het is iets dat wij doen door te wandelen in Gods principes (geboden)

4. Lees 1 Johannes 3:18. Als jij tegen je vrouw of je man zegt: ‘ik hou van je’, maar vervolgens overspel pleegt, zou hij/zij je woorden geloven of je daden? – Je daden. Daden spreken luider dan woorden.

5. Lees Romeinen 5:6-8. Hoe denk je dat Jezus zin had om te sterven? – Nee, maar Hij zocht het belang en het voordeel van ons allemaal, ongeacht hoe Hij zich voelde. 

6. Lees Galaten 5:22. Zijn wij werkelijk tot liefde in staat zonder dat God het centrum van ons leven is? – Nee

7. Lees 1 Johannes 4:8. De redden dat we God nodig hebben om ons te helpen anderen werkelijk lief te hebben is omdat Hij de enige is die…………………is. – liefde

8. Lees 1 Korintiërs 13:5. Kies uit de volgende woorden een beschrijving van wat liefde níet is: grof, zelfzuchtig, onvergevingsgezind. – Ál deze woorden beschrijven wat liefde NIET is.

9. Lees 1 Korintiërs 13:8 Wat is het enige dat je uit dit leven mee kunt nemen naar het volgende leven, oftewel voorbij het graf? – Liefde, dat zal voor eeuwig blijven.

10. Lees Spreuken 10:12 1 Korintiërs 13:5 stelt: ‘liefde rekent het kwade niet aan’ Hoeveel zonde zal liefde bedekken? - Alle zonden


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.orgDeze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-14: Financiën (deel 1)...


 

www.vergadering.nu