Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 14: Financiën (deel 1)
Andrew Wommack

Vandaag wil ik met jullie delen hoe Jezus jullie financieel voorspoedig wil maken. Dit is iets dat voor iedereen belangrijk is. Je hebt geld nodig om te leven, om in je behoeften te voorzien en om een zegening voor anderen te zijn. God heeft ons op dit gebied niet aan onszelf overgelaten en zegt niet: ‘Het gaat Mij alleen om jouw geestelijke deel, maar jouw financiën interesseren Mij niet, zoek dat zelf maar uit’. Nee, Hij houdt van jou op ieder terrein – geest, ziel en lichaam – en Hij heeft voorzieningen voor jou getroffen. De meeste mensen erkennen dat een bepaalde mate van financiële voorspoed noodzakelijk is, maar religie heeft zich over het algemeen uitgesproken tegen overvloed. 

Het Woord van God spreekt op veel verschillende manieren tegen hebzucht, maar maakt tegelijkertijd ondubbelzinnig duidelijk dat financiën een zegening zijn. In 3 Johannes 2 zegt de apostel Johannes: ‘Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart..’ Wat een geweldige uitspraak. Johannes zegt: ‘Vóór alle dingen!’ En dit spreekt over genezing, emoties, relaties en financiën. De Heer wil dat je boven alles voorspoedig bent en gezond bent. Hij wil dat je voorspoedig bent in geest, ziel en lichaam. Dat is Zijn wil voor jou. 

Veel religieuze mensen zeggen dat God wil dat je arm bent, dat arm zijn iets goddelijks is, en hoe armer je bent, des te goddelijker je bent. Ik ben onder dat soort denken opgevoed, dat predikanten niet veel mochten hebben en dat een Christen iemand is die het best wel zonder van alles kon stellen. Dat kan zeker niet worden vastgesteld in de Schrift. Abraham was de allerrijkste man van zijn tijd, zozeer zelfs dat koningen hem vroegen om weg te gaan, omdat zijn bezittingen het nationaal product van hun land aantastte. Hetzelfde gold voor Isaäk en Jacob. Josef was een man die voorspoedig was en super overvloedig was. David gaf uit zijn eigen persoonlijke vermogen aan de Heer meer dan 2,5 miljoen dollar aan goud en zilver voor de bouw van de tempel. Salomo, Davids zoon was de rijkste man die ooit op deze aarde heeft geleefd. Als je er vanuit de Schrift naar kijkt, werden mensen die God werkelijk dienden financieel gezegend. 

Er zijn ook voorbeelden van mensen die moeilijkheden hadden en het zonder moesten stellen. Paulus zegt in Filippenzen 4:13 dat hij alles vermag door Christus en had geleerd in alle omstandigheden tevreden te zijn, hoe dan ook. Hij zei dat hij wist hoe gebrek te lijden en ook overvloed te hebben. Er waren tijden dat de dienaren van God door armoede en problemen heen gingen, maar nergens in de Schrift kun je vinden dat hoe armer je bent, hoe goddelijker je bent. Dat is gewoon niet waar en je hoeft maar de straat op te gaan om te zien dat dit niet klopt.

Jazeker, er bestaat deze waarheid dat hebzucht verkeerd is. In 1 Timotheüs 6:10 staat: ‘Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad,’ Sommige mensen hebben dit zo opgevat dat het zou zeggen dat geld de wortel is van alle kwaad, maar er staat dat de liefde voor geld de wortel is van alle kwaad. Er zijn mensen die dol op geld zijn en geen rooie cent hebben. Anderen hebben grote rijkdom, maar hechten er geen waarde aan. Ze gebruiken het alleen maar. 

Deuteronomium 8:18 openbaart het werkelijke doel van financiële voorspoed. De Heer sprak tot de Israëlieten die op het punt stonden het beloofde land binnen te gaan en financiële voorspoed zouden gaan ervaren zoals ze nooit eerder hadden meegemaakt. 
Hij heeft hen gezegd: ‘Maar gij zult gedenken den HEERE, uw God, dat Hij het is, Die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen; opdat Hij Zijn verbond bevestige, dat Hij aan uw vaderen gezworen heeft, gelijk het te dezen dage is.’ (Deuteronomium 8:18) Volgens dit Schriftwoord is het doel van welvaart niet om een overvloed aan dingen voor je eigen zelfzuchtige wensen te hebben, maar zodat je Gods verbond hier op aarde kunt bevestigen. Met andere woorden, God zal je zegenen zodat jij op jouw beurt een zegening kunt zijn. In Genesis 12:2 zei de Heer tegen Abraham: ‘Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.’ Voordat jij een zegen voor anderen kunt zijn, zul je een zegen voor jezelf moeten zijn. 

Je hebt bepaalde dingen nodig, en je hebt bepaalde behoeften die God wil voorzien, maar het gaat verder dan een zelfzuchtig gebeuren. Hij wil dat je welvarend bent, zodat Hij Zijn geld door jou heen kan sturen en jij een zegen kunt zijn. In 2 Korintiërs 9:8 staat: ‘En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn,’ Dit vertelt dus waarom God jou welvarend wil maken – zodat je in alle goed werk overvloedig kunt zijn. Dit eigenlijk als een Schriftuurlijke definitie van welvaart. 

Wat is welvaart? Is het een mooi huis hebben, een mooie auto, goede kleding en voedsel op tafel? Volgens dit vers is het: genoeg hebben voor je eigen behoeften en overvloedig zijn voor ieder goed werk. Als je niet in staat bent om te geven aan de dingen waarvan je voelt dat God je hart over heeft aangeraakt, als je graag iemand tot zegen zou willen zijn, maar niet in staat, dan ben je niet financieel voorspoedig volgens wat de Schrift zegt. God zegt dat Hij je zal zegenen tot aan het punt dat al jouw behoeften zijn voorzien en dat je in staat zult zijn om overvloedig te zijn tot ieder goed werk. 

Echte Bijbelse voorspoed gaat niet maar over het voorzien in jouw behoeften, maar opdat jij een zegen voor anderen kunt zijn. De mensen die alleen aan zichzelf denken zijn in feite zelfzuchtig. Als iemand zegt: ‘Ik geloof God voor meer’, kunnen anderen denken dat ze hebzuchtig of zelfzuchtig zijn, maar dat hangt van het motief af. Als je God vraagt om meer, zodat je een groter huis of een betere auto kunt krijgen, is dat niet de juiste Schriftuurlijke instelling. Maar als je God gelooft voor meer, omdat je verder gaat dan alleen in je eigen behoeften voorzien, maar omdat je een zegen voor anderen wilt zijn, dan is dát de houding die Hij wil dat je hebt. Hij wil dat je voorspoedig bent. Het is Zijn wil voor jou dat je voorspoedig bent. 

Mattheüs 6 spreekt over alle dingen die we nodig hebben en zegt dan dat als we éérst het koninkrijk van God zoeken en Zijn gerechtigheid, ál deze dingen bovendien geschonken zullen worden. Wanneer je God op de eerste plaats gaat zetten, zal Hij je van al die andere dingen voorzien. Al jouw behoeften zullen worden voorzien en je zult een zegen zijn voor andere mensen. God wil dat je voorspoedig bent, maar het hangt echt van jouw motieven en van jouw handelingen in dit gebied af of dat ook gebeurt.

Ik bid dat dit je heeft uitgedaagd om vanaf nu te gaan geloven dat God het beste met je voorheeft, dat wil zeggen, dat je voorspoedig zult zijn. 
God zegt dat Hij je wil zegenen tot op het niveau dat al jóuw behoeften worden vervuld én dat je in staat bent overvloedig te zijn tot ieder goed werk. 


Discipelschap vragen

1. Lees 2 Korinthiers 8:7-8. Als je aan anderen in nood geeft, is dat een manier waarop je kunt laten zien ….

2. Lees 2 Korintiers 8:13-14. Als wij allemaal samen komen om te geven, hoe wil God dat wij geven? 

3. Lees 2 Korintiers 8:13-14 Hoe zal in ieders behoefte worden voorzien?

4. Lees Efeziers 4:28. Iemand die een dief was moet niet meer stelen, maar gaan werken voor zijn eigen levensonderhoud. Wat zegt Efeziërs 4:28 zou hij ook nog moeten doen?

5. Lees Genesis 13:2 en 12:2. God kon Abraham rijkdommen toevertrouwen, omdat Abraham niet alleen aan zichzelf dacht maar ook een ……… was voor anderen.

6 Lees 1 Timotheus 6:17-18. Welke drie dingen zouden de rijken met hun geld moeten doen?

7. Kan God jou financiën toevertrouwen?


Bijbelverzen bij de vragen.

2 Korintiers 8:7-8 Welnu, zoals gij in alles overvloedig zijt, in geloof, in spreken, in kennis, in volkomen toewijding en in de liefde, die van ons tot u uitgegaan is, zo weest dan ook in dit liefdewerk overvloedig. 8 Ik geef dit niet als een bevel, maar ik tracht aan die toewijding van anderen ook de echtheid uwer liefde te toetsen. 

2 Korinthiers 8:13-14 Want niet om anderen verlichting te schenken, wordt het u zwaar gemaakt, 14 maar uit het oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er zodoende gelijkheid zij,

Efeziers 4:28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige.

Genesis 13:2 Abram nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud.

Genesis 12:2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.

1 Thimotheus 6:17-18 17 Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, 18 om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam,

Antwoorden

1. Lees 2 Korinthiers 8:7-8. Als je aan anderen in nood geeft, is dat een manier waarop je kunt laten zien …. - dat jouw liefde echt is.

2. Lees 2 Korintiers 8:13-14. Als wij allemaal samenkomen om te geven, hoe wil God dat wij geven? – naar gelijkheid overvloed en gebrek delen.

3. Lees 2 Korintiers 8:13-14 Hoe zal in ieders behoefte worden voorzien? – door te geven wat je kunt, en wanneer je het kunt.

4. Lees Efeziers 4:28. Iemand die een dief was moet niet meer stelen, maar gaan werken voor zijn eigen levensonderhoud. Wat zegt Efeziërs 4:28 zou hij ook nog moeten doen? – geven aan de armen, degenen die in nood zijn.

5. Lees Genesis 13:2 en 12:2. God kon Abraham rijkdommen toevertrouwen, omdat Abraham niet alleen aan zichzelf dacht maar ook een ……… was voor anderen. – zegening

6 Lees 1 Timotheüs 6:17-18. Welke drie dingen zouden de rijken met hun geld moeten doen? – goed doen, gul geven aan degenen in nood, en met anderen delen wat God hen gegeven heeft. 

7. Kan God jou financiën toevertrouwen?


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-15: Financiën (deel 2)...


 

www.vergadering.nu