Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 2: Hoe mediteer je op het Woord van God?
Don Krow

Het woord mediteren betekent: ‘overpeinzen, overdenken, overwegen in gedachten, zingeven of bedoelen.’ Het Griekse woord impliceert ‘iets in je denken ronddraaien’ en wordt ook vertaald met ‘voorstellen’.
Twee doelen van bijbelse meditatie zijn ‘nadenken voor juiste kennis, ook wel bedoeld tot vernieuwing van het denken en met de bedoeling contact te leggen met de God achter Zijn Woord.’ Door gebed, lofprijs en meditatie, bijvoorbeeld overpeinzen, overdenken, en aan Hem denken. 

Meditatie kan worden gedaan vanuit een onderwerpenstudie. Kies een onderwerp om over na te denken. Bijvoorbeeld: de doop. Definieer het woord vanuit het Grieks, Hebreeuws of een goed woordenboek. Zoek het grondwoord of stamwoord op, waar het van is afgeleid. Denk na en peins over de context van de verzen, waardoor je geleid wordt naar andere, verwante onderwerpen, zoals: vergeving (Handelingen 2:38) bekering (Handelingen 2:28), geloof (Markus 16:16) het geweten (1 Petrus 3:21), het aanroepen van de Heer (Handelingen 22:16) etc. 

Je moet mijmeren over vragen die je hebt of die de Schrift opwerpt, zoals: ‘Zijn er voorwaarden gesteld waar je aan moet voldoen voor de doop? Wat is het doel van de doop? Wanneer werd die uitgeoefend? Binnen welke omstandigheden?

Meditatie kan ook worden gedaan vanuit een overzichtsstudie; bijvoorbeeld vers-voor-vers studie of een heel boek uit de Bijbel. De sleutel is om zolang te mijmeren en na te denken over een boek, dat je vertrouwd raakt met zijn inhoud (verzen en hoofdstukken).

Meditatie kan worden gedaan vanuit Woordstudies. Wat betekenen bepaalde woorden precies? Wat betekent het om te ‘geloven’? Wat betekent het woord Heer ? Wat betekent het woord Jezus? Wat betekent het woord Christus? Wat betekent het woord gerechtvaardigd, etc. 

Je kunt mediteren vanuit paragrafen in de Bijbel. Een paragraaf is een eenheid van gedachte in een geschrift, meestal bestaande uit verschillende zinnen. Als een auteur van onderwerp of nadruk verandert in zijn schrijven, begint hij meestal met een nieuwe paragraaf.
Als je mediterend door de Schrift gaat, let dan op leestekens, zoals vraagtekens. Waarom wordt deze vraag gesteld? Hoe hangt dat samen met deze context? Etc. 
Bijbelse meditatie is niet zomaar zoeken naar woorden, maar naar de God achter het Woord. 

Discipelschapvragen

1. Wat betekent het woord ‘mediteren’?

2. Wat zijn twee doelen van Bijbelse meditatie?

3. Wat is een onderwerpenstudie?

4. Wat is een overzichtsstudie van de Schriften?

5. Lees Lukas 6:46. Wat denk je dat het woord Heer hier betekent?

6. Lees Mattheüs 1:21. Wat denk je dat het woord ‘Jezus’ betekent? 

7. Lees Lukas 23:1-2. Wat denk je dat het woord ‘Christus’ betekent?

8. Wat is een paragraaf?

9. Bijbelse meditatie is niet alleen maar kijken naar woorden, maar zoeken naar…


Bijbelverzen bij de vragen

Lukas 6:46 Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

Mattheüs 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.

Lukas 23:1-2 En de gehele menigte van hen stond op en leidde Hem voor Pilatus. 2 En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben bevonden, dat deze ons volk verleidt, doordat Hij verbiedt de keizer belasting te betalen, en van Zichzelf zegt, dat Hij de Christus, de Koning is.


Antwoorden

1. Wat betekent het woord ‘mediteren’? – Overdenken, overpeinzen, of iets ronddraaien in je geest.

2. Wat zijn twee doelen van Bijbelse meditatie? – Nadenken over juiste kennis (je denken vernieuwen) en zoeken naar contact met de God achter Zijn Woord (door peinzen, overdenken en aan Hem denken)

3. Wat is een onderwerpenstudie? – Een onderwerp uit de Bijbel uitkiezen om te bestuderen en erover na te denken. 

4. Wat is een overzichtsstudie van de Schriften? – Een vers-voor-vers studie of een heel boek uit de Bijbel.

5. Lees Lukas 6:46. Wat denk je dat het woord Heer hier betekent? – Iemand die wij zouden moeten gehoorzamen (zoals een baas).

6. Lees Mattheüs 1:21. Wat denk je dat het woord ‘Jezus’ betekent? - Een redder, die anderen redt van hun zonden. 

7. Lees Lukas 23:1-2. Wat denk je dat het woord ‘Christus’ betekent? – Iemand die tot koning is gezalfd.

8. Wat is een paragraaf? – een eenheid van gedachte in een geschrift.

9. Bijbelse meditatie is niet alleen maar kijken naar woorden, maar zoeken naar… - contact met de God achter Zijn Woord.


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-3: Vernieuwing van je denken...


 

www.vergadering.nu