Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 3: Vernieuwing van je denken
Don Krow

Vandaag hebben we het over het vernieuwen van je denken. Ik wil je graag twee passages voorlezen. De eerste is uit Filippenzen 4:8 waar staat: 8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; De apostel Paulus vertelt ons ondubbelzinnig dat er dingen zijn waar we aan zouden moeten denken. 

Nu weet ik dat wij allemaal gedachten hebben, die soms tegen het Woord van God ingaan, volgens Romeinen hoofdstuk 7:22-23. De wet van zonde die binnen in ons strijd voert, valt ons in ons denken aan. Maar de Bijbel leert ons uit Filippenzen dat we niet passief moeten blijven en die gedachten gelegenheid geven zich te nestelen, maar dat wij kunnen kiezen waar wij aan denken. 

De Bijbel zegt ons ook dat een mens is, zoals hij denkt in zijn hart. (Spreuken 23:7) Het is dus echt heel belangrijk waar wij met onze gedachten mee bezig zijn. In Romeinen 12:1-2 zegt de Bijbel ons: 1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. De Bijbel zegt dus dat wij veranderd, getransformeerd kunnen worden door de vernieuwing van ons denken. 

Wist je dat toen de Apollo-ruimtecapsule naar de maan vloog, ze iedere tien minuten een koerscorrectie moesten uitvoeren? Ze gingen in een zigzag koers naar de maan. En toen ze uiteindelijk landden, hadden ze een landingsgebied van 500 kilometer uitgekozen, maar ze landen maar net enkele meters binnen die zone. Toch was hun vlucht succesvol. Wij moeten ook onze koers uitzetten en een volledige toewijding aan de Heer Jezus Christus maken, tot een levend offer. Het probleem van een levend offer is, dat het soms van het altaar af wil kruipen, dus moeten we in onze gedachten voortdurend koerscorrecties maken. Wij moeten een hart hebben dat zegt: ‘God, ik wil U en ik wil het op Uw manier.’ 

We moeten niet alleen een volledige toewijding maken, want een deel van het overwinnend Christelijk leven bestaat eruit dat we ook de volgende stap nemen en worden hervormd door de vernieuwing van ons denken. We kunnen niet als de wereld denken, als we niet de vruchten van de wereld willen hebben. Zoals we in Filippenzen 4:8 lezen, kunnen we kiezen waar we over denken. Wat ook maar beminnelijk, welluidend is, deugd heet en lof verdient, bedenkt dat’.

In het Oude Testament namen ze het Woord van God en schreven dat op hun deurposten en op hun kleding. Het stond hen voortdurend voor ogen. God gaf hen opdracht dat zij dag en nacht moesten opletten dat ze deden wat het Woord zegt. En dat ze al deze dingen ook aan hun kinderen moesten vertellen. Het is erg belangrijk waar wij aan denken. Het is heel erg belangrijk dat wij ons voortdurend het Woord van God voor ogen houden om een werkelijk overwinnend leven te hebben. 

Het tegenovergestelde van denken aan wat beminnelijk, welluidend, deugdelijk en prijzenswaardig is, is níet denken aan de dingen van God en de dingen van de Geest. Romeinen 8:6 zegt: ‘6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.’ Het is leven en het is vrede om te denken aan de dingen van de Geest van God. Maar als wij beginnen te denken aan overspel, de dingen van de wereld, hebzucht enzovoorts, weet je wat er dan gebeurt in onze levens? Zoals een mens in zijn hart denkt, zó is hij. We beginnen dan ook te handelen naar die dingen. We gaan die dingen in onze levens uitwerken, en vernietigen ons eigen leven. 

De geestelijke oorlog voor de gelovige bestaat niet echt uit het de hele tijd de duivel weerstaan of bestraffen. Ook al zijn er momenten dat wij dat moeten doen. Maar geestelijke oorlogvoering heeft te maken met waar wij aan denken en aan blijven denken.
De Bijbel zegt in Jesaja 26:3 dat God degenen die hun denken op Hem gericht houden in volmaakte vrede bewaart. 

Elke dag weer zijn er momenten dat wij koerscorrecties moeten maken, zoals er staat in Romeinen 12. Wij moeten zeggen: ‘God, dit zijn verkeerde gedachten. Ik bekeer me en vernieuw mijn denken en begin te denken aan de dingen die beminnelijk, goed, deugdzaam en prijzenswaardig zijn.’ Dus als er een bolwerk in je is, als je merkt dat je gebonden bent en merkt dat je dingen denkt die je niet zou moeten denken, moet je jezelf onmiddellijk aanpakken. De Bijbel zegt dat als wij naderen tot God, Hij tot ons zal naderen. Als wij de vijand weerstaan, zal hij van ons vluchten. 

Er waren momenten in mijn leven dat ik de dingen heb laten lopen en depressie de kop heb laten opsteken. Op die momenten is het moeilijk om de Bijbel te pakken, te gaan zitten en een vers te lezen en te zeggen: ‘God, dít is wat U over mij zegt. Dit is wie U zegt dat ik ben! U bent mijn sterkte.’ Weet je dat jouw overwinning gewoon zó eenvoudig is? Je moet gewoon zeggen: ‘Ik ga wat ik de vijand nu laat doen weerstaan. Ik ga zitten en doe mijn Bijbel open, en ik ga niet alleen maar wat woorden op die bladzijden lezen, maar Ik ga mij verbinden met de God achter deze woorden. Ik ga mijn denken op Hem gericht houden. U zegt dat ik vergeven ben. U zegt dat ik schoongewassen ben. U zegt dat niets mij kan scheiden van Uw liefde.’ Als je ervoor gaat zitten om na te denken over alle goede dingen die God voor jou heeft gedaan, zul je binnen enkele ogenblikken die andere dingen vergeten. 
Ik wil dat graag illustreren. Eens hoorde ik iemand zeggen: ‘Ik wil jullie nu oproepen om de volgende tien minuten NIET aan roze olifanten te denken.’ Weet je wat er gebeurde? De volgende tien minuten dacht iedereen alleen maar aan roze olifanten. Toen vroeg hij: ‘Wat is de kleur van het Vrijheidsbeeld?’ Iemand zei: ‘groen’. En hij zei: ‘Welke arm steekt het Vrijheidsbeeld omhoog?’ En iemand zei: ‘De rechterarm’. Toen vroeg hij: ‘Wat heeft het Vrijheidsbeeld in haar hand?’ En iemand zei dat het een toorts was. Toen zei de man: ‘Wat is er gebeurd met jouw gedachten over de roze olifanten?’ Die waren verdwenen. 

Zie je, het is geen kwestie van zeggen: ‘Denk niet aan deze gedachten’, omdat je weet dat je deze gedachten zult denken. De Schrift zegt ons in feite dat wij deze gedachten moeten vervangen door Gods gedachten. Zodra we die dingen tegen ons op zien komen en we denken iets dat we niet zouden moeten denken, moeten we onmiddellijk onze nieuwe identiteit in herinnering roepen. We moeten ons onmiddellijk op de Heer richten, niet alleen maar de woorden op een bladzijde, maar verbinding maken met de God achter die woorden. 

En de Bijbel zegt ons in Romeinen 8:6 dat als wij dat doen, wij een veranderd leven zullen krijgen, en de vrede die God geeft, als ons denken op Hem en op de dingen van de Geest gericht blijft. Bedenk deze dingen, mijn broeders en wandel vandaag in de vrijheid en de ruimte die Christus voor jou gekocht heeft. 

Discipelschapvragen.

1. Lees Romeinen 12:1. Wat moeten wij met onze lichamen doen?

2. Lees Romeinen 12:2. Dit vers zegt ons dat wij anders zouden moeten zijn dan…

3. Lees Handelingen 17:11. Wij moeten ons denken in overeenstemming brengen met...

4. Lees Romeinen 8:5-6. Geestelijk gezind zijn is…

5. Lees Romeinen 12:1-2. Welke twee dingen moeten wij volgens dit vers doen?

6. Lees Jesaja 26:3. Hoe blijven wij in volkomen vrede?

7. Lees Jesaja 26:3-4 Op welke manieren kunnen wij onze gedachten op de Heer houden?


Bijbelverzen bij de vragen

Romeinen 12:11 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Handelingen 17:11 11 en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.

Romeinen 8:5-6 5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. 6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Romeinen 12:1-2 (zie boven)

Jesaja 26:3 Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.” (King James Version) 3 Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt (NBG)

Jesaja 26:4 Vertrouwt op de HERE voor immer, want de Here HERE is een eeuwige rots.


Antwoorden

1. Lees Romeinen 12:1. Wat moeten wij met onze lichamen doen? – ze als een offer aanbieden aan God.

2. Lees Romeinen 12:2. Dit vers zegt ons dat wij anders zouden moeten zijn dan… - de wereld of de ongelovigen.

3. Lees Handelingen 17:11. Wij moeten ons denken in overeenstemming brengen met? – De Schriften, Gods Woord.

4. Lees Romeinen 8:5-6. Geestelijk gezind zijn is… – leven en vrede. 

5. Lees Romeinen 12:1-2. Welke twee dingen moeten wij volgens dit vers doen? – Onszelf aan God aanbieden als een levend offer en ons denken beginnen te vernieuwen.

6. Lees Jesaja 26:3. Hoe blijven wij in volkomen vrede? – door onze gedachten op de Heer gericht te houden.

7. Lees Jesaja 26:3-4 Op welke manieren kunnen wij onze gedachten op de Heer houden? – Gebed, lofprijs, overdenking (meditatie) van het Woord, dankzegging etc. 


Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org 


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-4: Het belang van de kerk van Christus...


 

www.vergadering.nu