Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 5: Bevrijding
Don Krow

Vandaag gaan we het hebben over demonologie. Jezus besteedde Zijn bediening op aarde aan het uitdrijven van demonen, de zieken genezen, de doden opwekken en andere wonderen doen. Ongeveer één vierde deel van Zijn bediening werd besteed aan het uitdrijven van boze geesten uit mensen. De Bijbel vertelt ons in Handelingen 10:38 ‘ van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’ Ook 1 Johannes 3:8 zegt: ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.’

Ik had vroeger een ander idee over demonologie. Ik dacht dat demonen, boze geesten, onreine geesten, duivels of hoe je ze ook maar wilde noemen alleen voorkwamen in India of derde wereldlanden, waar de mensen niet de Ware en Levende God aanbaden, maar afgoden aanbaden. Ik zat er helemaal naast. 

Ik wil je vertellen over een ervaring die ik enkele jaren geleden in een kerk in Dallas, Texas had. Alle mensen waren aan het zingen, toen dat meisje opeens op de grond viel. Het zag eruit of ze een toeval had. Toevallig was er een medische arts aanwezig, die Dr. Rice heette. Er waren mensen die een paar huizen verderop een woning hadden en ze boden aan dat hij haar daarheen bracht om haar verder te onderzoeken. Toen we haar in het huis brachten leek ze wel een wilde boskat. Haar ogen waren verdwaasd en uit dit kleine tengere tienermeisje, dat waarschijnlijk minder dan vijftig kilo woog, kwam een krachtige mannelijke stem. 

Opeens begon die mij verbaal aan te vallen en zei dingen zoals: ‘Jij gaat naar de hel’ Ik zei: ‘Nee hoor, ik niet.’ Ik was bang, omdat ik zoiets nog nooit had meegemaakt. De stem zei: ‘Jawel, jij gaat naar de hel’. En ik zei: ‘Nee hoor, ik niet, ik ga niet naar de hel.’ De stem leek autoriteit en macht over mij te hebben en ik wist niet wat ik moest doen of hoe ik met dit ding in dat meisje af moest rekenen. Een van mijn goede vrienden werd zo bang dat hij er meteen vandoor ging, en daar zat ik dan. Ik dacht: ‘Wat moet ik in hemelsnaam doen?’ Het meisje was bovennatuurlijk sterk en ze begon een soort Duits te spreken, dat ze nooit had geleerd – allerlei woeste manifestaties van de duivel kwamen uit haar. Zij was demonisch bezeten en ook al wist ik niet wat ik moest doen, ik had altijd geloofd dat de Bijbel kracht had. 

Het is net als wanneer je een kind bent en naar die enge Dracula griezelfilms hebt gekeken. De vampier kwam op iemand af en opeens haalde die persoon een kruis te voorschijn en de vampier ging er met ‘arrrgh’ vandoor. Op die manier dacht ik over de Bijbel. Ik wist dat er kracht in zat, maar ik wist niet hoe ik die kracht uit de Bijbel moest halen. De genade van God kwam mij te hulp, omdat ik zoiets nog nooit had meegemaakt. 

Ik sloeg mijn Bijbel open in het Nieuwe Testament en toevallig kwam ik in het boek Filippenzen terecht. Ik begon hoofdstuk 2 de verzen 8-11 te lezen: 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

De demon zei: ‘Zeg dat niet! Ik kan die woorden niet verdragen. Zeg dat niet!’ Ik dacht: ‘Wat een reactie!’ Dus ik zei: ‘Nou, voor de naam van Jezus zal alle knie buigen, in hemel, op de aarde en onder de aarde.’ ‘Zeg dat niet! Ik kan niet tegen die woorden! Zeg dat niet, zeg dat niet!’, schreeuwde ze. Ik dacht: ‘Die duivel in dat meisje gaat helemaal door het lint en het enige dat ik doe is het Woord van God lezen!’ Dus ik las het nogmaals ‘En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen’ En weer was er dezelfde reactie: ‘Zeg dat niet, ik kan het niet uitstaan!’ De demon greep het meisje bij de oren en ze zei: ‘Zeg dat niet! Ik kan die woorden niet verdragen, zeg het niet!’ De duivel wierp het meisje voor mij neer en zij begon te knielen voor de naam van Jezus. En ik zei: ‘Voor de naam van Jezus zal iedere knie buigen, in de hemel, of op aarde of onder de aarde.’ 

Vlak daarvoor had de duivel autoriteit en macht over mij. Ik dacht dat hij me in elkaar zou gaan slaan, en mij eruit zou smijten – wist ik veel! Het enige dat ik wist was, dat de Bijbel macht had en ik sloeg haar open en begon te lezen. De Bijbel zegt in Efeziërs 6:17 ‘Neem het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God.’ Weet je, er bestaat een offensief wapen, dat is als een zwaard, dat de vijand verwondt en pijn doet. Dat is het Zwaard van de Geest, het Woord van God.

Weet je nog hoe Jezus werd verzocht? De duivel kwam op Hem af en zei: ‘Ik geef je alle koninkrijken van de wereld als je voor mij knielt en mij aanbidt.’ Jezus zei: ‘Ga achter mij satan: want er staat geschreven: Gij zult de Heer uw God alleen aanbidden, en Hem alleen dienen. (Mattheüs 4:10). Toen verzocht de duivel Hem en nogmaals, en Jezus zei: ‘Er staat geschreven satan… er staat geschreven.’ En Hij citeerde het Woord van God. Hij gebruikte het Zwaard van de Geest, en de Bijbel vertelt hoe de duivel er vandoor ging en Hem een periode met rust liet. Het enige wapen dat wij hebben om de vijand te verslaan is het Zwaard van de Geest, dat is het Woord van God. 

Weet je wat ik daarvan heb geleerd? Ik heb dit geleerd: iedere keer als ik het Woord wilde gaan bestuderen, dacht ik hoe hongerig ik was en dat ik iets te eten moest gaan zoeken, of ik dacht aan alle dingen die ik die dag nog niet gedaan had. Ik weet dat degenen die deze discipelschapscursus volgen allerlei redenen zullen hebben waarom ze niet kunnen komen. Ik ben er eindelijk achter waarom. Er is iets in de Bijbel, waarvan God wil dat wij het weten en de duivel wil níet dat wij het weten. Hij wil niet dat jij de God áchter die woorden leert kennen. Er is een koninkrijk van de duisternis en er is een koninkrijk van Gods geliefde Zoon. 

In Kolossenzen 1:13 zegt Paulus: ‘Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,’ In welk koninkrijk leef jij? Een koninkrijk is een plaats waar iemand regeert en heerst. Jezus Christus is een koning. Heb je al ooit je leven aan Hem gegeven? Volg je hem vandaag de dag, of hebben andere dingen prioriteit in jouw leven? Jezus zei in Lukas 6:46 dit: ‘Wat noemt gij Mij Here, Here en doet niet wat ik zeg?’ Hij wil het belangrijkste in jouw leven zijn, de nummer één. Er is een koninkrijk van de duisternis, dat probeert Hem van die voornaamste plek, de plaats van regeren in jouw leven te weerhouden. De reden daarvoor is, dat de vijand zelf die belangrijkste plaats wil innemen. Wend jezelf vandaag met je hele hart tot Jezus en besef dat er een vijand bestaat. Zijn naam is satan en hij heeft demonische macht. Maar de Bijbel zegt ons dat wij autoriteit en macht over hem hebben. 

Jezus zei in Mattheus 10:8 ‘Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.’ Predik het Evangelie van het Koninkrijk en terwijl je dat doet, oefen gezag uit over de vijand. Sta niet langer toe dat de vijand je uit het plan van God voor jouw leven kletst. Maak Jezus tot nummer 1 van je leven. Je zult daar nooit spijt van hebben.


Discipelschapvragen.

1. Lees Efeziërs 6:12. Hoe beschrijft dit vers ons geestelijke conflict met de demonische wereld? 

2. Lees Markus 16:17. Wat leert dit vers ons over het gezag van de gelovige?

3. Lees Jakobus 4:7. Wat moet iemand, die bevrijding van demonen zoekt, doen?

4. Lees Jakobus 1:14. Hoe bedriegt satan ons door iets dat verkeerd is begeerlijk te laten lijken?

5. Lees Romeinen 6:13. Als iemand zijn leven vult met de dingen van Christus, zullen de demonen zich ongemakkelijk voelen en vanzelf vertrekken. Wat zegt dit vers dat wij moeten doen?

6. Lees Romeinen 13:14. Demonen voeden zich met de werken van het vlees, dus honger ze uit door in Gods manieren van liefde en reinheid te wandelen. We moeten geen …. aan het vlees geven. 

7. Lees Lukas 10:17-19. Jezus heeft ons nooit gezegd dat we tot Hem moeten bidden om demonen uit te werpen. Hij heeft óns gezag gegeven. Dit vers leert ons dat wij macht en gezag hebben over…….

Bijbelverzen bij de vragen.

Efeziërs 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Markus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,

Jakobus 4:7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Jakobus 1:14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.

Romeinen 6:13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.

Romeinen 13:14 Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.

Lukas 10:17-19 En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. 18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

Antwoorden

1. Lees Efeziërs 6:12. Hoe beschrijft dit vers ons geestelijke conflict met de demonische wereld? – ze wordt als een worsteling omschreven.

2. Lees Markus 16:17. Wat leert dit vers ons over het gezag van de gelovige? – Wij hebben autoriteit in de naam van Jezus om demonen uit te drijven. 

3. Lees Jakobus 4:7. Wat moet iemand, die bevrijding van demonen zoekt, doen? – Jezelf onderwerpen aan God en de duivel weerstaan.

4. Lees Jakobus 1:14. Hoe bedriegt satan ons door iets dat verkeerd is begeerlijk te laten lijken? – Hij werkt met onze eigen begeerten (om iets verkeerds begeerlijk te laten lijken.)

5. Lees Romeinen 6:13. Als iemand zijn leven vult met de dingen van Christus, zullen de demonen zich ongemakkelijk voelen en vanzelf vertrekken. Wat zegt dit vers dat wij moeten doen? – Geef jezelf niet over aan zonde maar aan God. Stel je leden (delen van je lichaam) ten dienste als instrument om goede dingen te doen. 

6. Lees Romeinen 13:14. Demonen voeden zich met de werken van het vlees, dus honger ze uit door in Gods manieren van liefde en reinheid te wandelen. We moeten geen……… aan het vlees geven. – Gelegenheid

7. Lees Lukas 10:17-19. Jezus heeft ons nooit gezegd dat we tot Hem moeten bidden om demonen uit te werpen. Hij heeft óns gezag gegeven. Dit vers leert ons dat wij macht en gezag hebben over…….- de hele legermacht van de vijand.

Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-6: Het gezag van de gelovige...


 

www.vergadering.nu