Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 7: Genezing is deel van de verzoening
Andrew Wommack

De les van vandaag gaat over genezing en hoe dat onderdeel is van wat Jezus voor ons heeft gekocht. In Markus 2 en Lukas 5 gaf Jezus onderricht in een huis dat zó overvol was, dat een verlamde man door zijn vrienden door het dak neergelaten werd voor Jezus voeten en Jezus genas hem wonderbaarlijk. In Mattheüs 8:14-16 vertelt de Bijbel, nadat Jezus mensen had genezen: 14 En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts te bed liggen. 15 En Hij vatte haar hand en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende Hem. 16 Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, 
Vervolgens geeft vers 17 de verklaring waarom dit allemaal plaatsvond: 17 opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. 

In dit geval genas Jezus vele mensen en wordt heel specifiek gewezen op een vers uit Jesaja 53:3-5: 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Dit zijn krachtige Schriftverzen. Sommige mensen vatten deze zo op dat ze zeggen ‘wacht even, dit is geestelijk bedoeld’. De kerk waarin ik ben opgegroeid geloofde niet in fysieke genezing van het lichaam. Ze namen een dergelijk vers en vergeestelijkten het, gebruikten het om te zeggen dat we emotioneel verwond waren en als we onze levens aan de Heer toevertrouwden, Hij ons daarvan zou genezen. Maar als je dit vers legt bij de verzen waar we mee begonnen zijn, maakt dat voorgoed een eind aan een dergelijke interpretatie van deze verzen. Het is waar dat Jezus je emotioneel wil genezen en op andere manieren, maar deze verzen spreken over de fysieke genezing van het lichaam. 

Dat is zichtbaar omdat in Mattheüs 8:17 wordt gezegd dat deze genezingen plaats vonden als vervulling van de profetie van Jesaja, waar we net gelezen hebben: ‘Door Zijn striemen is ons genezing geworden.’ Het zegt dat dit de vervulling was, dat Hij Zelf onze zwakheden op Zich genomen heeft en onze ziekten gedragen heeft. 
Dit gaat over fysieke ziekte, kwalen en pijnen. Jezus genas mensen fysiek om de Schrift te vervullen, die zegt dat wij door Zijn striemen zijn genezen.

De Bijbel zegt verder in 1 Petrus 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. Dit staat in de voltooide tijd. Jezus is gekomen en een deel van wat Hij kwam doen is onze fysieke lichamen genezen. Ik doe daarmee helemaal niets af aan het feit dat Hij ook kwam om onze zonden te vergeven. Dat is heel belangrijk, en de vergeving van zonden is als de deuropening, de toegang tot al het andere. Maar Hij kwam niet uitsluitend om jouw zonden te vergeven. Hij kwam ook om jouw lichaam te genezen. 

In het Grieks is het woord dat voor redding wordt gebruikt in het Nieuwe Testament het woord ‘sozo’ en dat is een veel omvattend woord, dat op veel verschillende dingen slaat. Maar als je het nakijkt, wordt het ook vertaald als ‘genezen’ Jakobus 5:14-15 stelt: Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. Het woord dat hier met ‘gezond maken’ wordt vertaald is het Griekse woord ‘Sozo’ en spreekt over de zieken die fysieke genezen worden in hun lichaam. Hetzelfde woord dat ook vertaald wordt met behouden, vergeving van zonden, is ook honderden keren in het Nieuwe Testament vertaald als ‘genezing’. 

Toen Jezus zijn discipelen in Mattheüs 10 uitzond, gaf Hij hen het bevel de zieken te genezen, de melaatsen te reinigen, de demonen uit te drijven en het evangelie te prediken. 
Genezing is evenzeer onderdeel van wat Jezus kwam bewerken in jouw leven als vergeving van zonden. Op dezelfde manier als dat je nooit zou bedenken dat de Heer wil dat je zonde zou begaan, om je zo iets te leren door jouw zonde, zou Hij ook niet willen dat je in ziekte leeft. God is niet de auteur van ziekte in jouw leven. 

Soms zeggen mensen dingen als: ‘Nou, deze ziekte is in feite een zegen van God voor mij, omdat het mij dichter bij Hem gebracht heeft.’ Het is waar dat mensen in crisissituaties zich tot God kunnen keren, maar Hij is niet degene die ziekte heeft gezonden om jou iets te leren. Hij zou dat net zomin doen, als dat Hij jou tot zonde zou brengen. Is het mogelijk dat je iets leert als je in zonde leeft? Als je in hoererij of homoseksualiteit leeft en een of andere ziekte oploopt, kun je er dan achter komen dat die levensstijl verkeerd was? Natuurlijk kan dat, maar God heeft jou niet tot die levensstijl geleid. Hij heeft geen zonde in jouw leven verwekt, toch kan je leren van je zonde. Je kunt ook met je hoofd tegen de muur slaan en ontdekken dat het niet slim is om dat te doen, maar dat kun je ook ontdekken zónder je hoofd tegen de muur te stoten. Je hoeft niet alles op de moeilijke manier te leren. God brengt geen ziekte in jouw leven om jou te verderven en iets te leren. Jezus stierf om jouw zonden te vergeven en ook om jou te genezen van jouw ziekten. Hij heeft onze zonden in Zijn eigen lichaam gedragen en door Zijn striemen werd jij genezen. 

Gods bovennatuurlijke goddelijke genezing is voor ons allemaal beschikbaar als deel van de verzoening, waarvoor Jezus is gestorven. Als jij je genezing niet ontvangt, is God niet boos op je Je hoeft niet genezen te zijn om van God te houden. Het is mogelijk om met je hele hart van God te houden, niet in genezing te geloven en nog steeds naar de hemel te gaan. In feite zul je daar waarschijnlijk sneller heen gaan, omdat je niet weet hoe je in gezondheid moet wandelen. Maar weet je – het is voor jou beschikbaar. Jezus stierf om het te bewerken. Het is Gods wil dat je gezond bent.


Discipelschapvragen.

1 Lees Mattheüs 8:16-17. Hoeveel mensen genas Jezus?

2. Lees Jesaja 53:3-5. Over wat voor soort genezing spreken deze verzen? 

3. Lees Mattheüs 8:17. Wat is er gebeurd met onze ziekten en kwalen?

4. Lees 1 Petrus 2:24. Welke twee dingen deed Jezus voor ons volgens dit vers?

5. Lees Jakobus 5:14-15. Het word gezond maken in vers 15 is het Griekse woord ‘sozo’ dat wordt vertaald als: ‘bevrijden, beschermen, genezen, bewaren, heel maken.’ Hetzelfde woord wordt door de Bijbel gebruikt voor ‘redding’. Wat is volgens deze verzen en het Griekse woord voor redding inbegrepen in deze redding?

6 Lees Mattheüs 10:7 Toen Jezus zijn discipelen uitzond, wat heeft Hij hen opgedragen te zeggen?

7. Lees Mattheüs 10:8. Wat heeft Jezus hen opgedragen te doen?

8. Lees Markus 16:15. Wat heeft Jezus Zijn discipelen opgedragen te doen?

9. Lees Markus 16:16 Wat zullen degenen die gehoorzamen aan het Evangelie doen?

10. Lees Markus 16:17 Welke tekenen zullen de gelovige volgen?

11. Lees Markus 16:18. Welke andere tekenen volgen de gelovigen?


Bijbelverzen bij de vragen.

Mattheüs 8:16-17 16 Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, 17 opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. 

Jesaja 53:3-5 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 

Mattheüs 8:17 17 opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. 

1 Petrus 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

Jakobus 5:14-15 14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

Mattheüs 10:7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 10:8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Markus 16:15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Markus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Markus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,

Markus 16:18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.


Antwoorden

1 Lees Mattheüs 8:16-17. Hoeveel mensen genas Jezus? – allen die tot Hem kwamen

2. Lees Jesaja 53:3-5. Over wat voor soort genezing spreken deze verzen? – alle soorten inclusief fysieke genezing.

3. Lees Mattheüs 8:17. Wat is er gebeurd met onze ziekten en kwalen? – Jezus heeft ze gedragen.

4. Lees 1 Petrus 2:24. Welke twee dingen deed Jezus voor ons volgens dit vers? – Hij heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen en striemen ontvangen voor onze genezing.

5. Lees Jakobus 5:14-15. Het word gezond maken in vers 15 is het Griekse woord ‘sozo’ dat wordt vertaald als: ‘bevrijden, beschermen, genezen, bewaren, heel maken.’ Hetzelfde woord wordt door de Bijbel gebruikt voor ‘redding’. Wat is volgens deze verzen en het Griekse woord voor redding inbegrepen in deze redding? – Genezing.

6 Lees Mattheüs 10:7 Toen Jezus zijn discipelen uitzond, wat heeft Hij hen opgedragen te zeggen? – Het koninkrijk der hemelen is nabij.

7. Lees Mattheüs 10:8. Wat heeft Jezus hen opgedragen te doen? – genees de zieken, wek de doden op, en drijf demonen uit. 

8. Lees Markus 16:15. Wat heeft Jezus Zijn discipelen opgedragen te doen? – Naar alle naties te gaan en het Evangelie te verkondigen. 

9. Lees Markus 16:16 Wat zullen degenen positief op het Evangelie reageren doen? – geloven en zich laten dopen. 

10. Lees Markus 16:17 Welke tekenen zullen de gelovige volgen? – demonen uitdrijven en in nieuwe tongen spreken. 

11. Lees Markus 16:18. Welke andere tekenen volgen de gelovigen? – de zieken de handen opleggen en ze zien genezen. 


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-8: Hindernissen voor genezing...


 

www.vergadering.nu