Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 9: Anderen vergeven
Don Krow

Vandaag bespreken we het onderwerp ‘vergeving’ vanuit Mattheüs 18:21-22 Toen kwam Petrus bij Hem [Jezus] en zei: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? 22 Tot zevenmaal toe? Jezus zei tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. Ik denk dat Petrus zichzelf erg ruimhartig vond toen hij vroeg hoe vaak hij iemand moest vergeven die tegen hem gezondigd had. ‘Denkt U wel zeven keer per dag?’ Jezus zei: ‘Petrus, niet zeven keer, maar zeventig keer zeven.’ Dat is dus 490 keer, maar wil helemaal niet zeggen dat je na 490 keer niet meer hoeft te vergeven. Wat Jezus hier noemde zou gewoon een onmogelijk aantal overtredingen zijn die iemand in één dag kan overkomen. Hij zei eigenlijk dat vergeving voortdurend moest zijn, dat het altijd door moest gaan. Vergeving zou de ware instelling van een christen moeten zijn. 

Jezus zei in Lukas 23:34 ‘Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen.’ En ook Stefanus, de martelaar uit Handelingen 7:60 zei: ‘Reken hen deze zonde niet toe.’ Niet alle mensen zullen vergeving aannemen, maar de houding in het hart van een christen zou altijd moeten zijn om het aan te bieden. Jezus vertelde een gelijkenis over vergeving toen hij verder ging, vanaf vers 23 in Mattheüs 18. Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven. 24 Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten [een bedrag van miljoenen euro’s] schuldig was. 25 Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. 26 De slaaf wierp zich neder als smekeling en zei: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 27 De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. 

Dit was dus aan de hand. Deze man was zijn meester werkelijk miljoenen schuldig. Er bestaat geen enkele manier waarop hij dat kan betalen. Hij weet dat hij het niet kan en de meester weet het ook. In die dagen kon je je niet failliet laten verklaren zoals bij ons. – ze verkochten jou dan, je vrouw en je kinderen en alles wat je had en je werd slaaf. Je kon zelfs in de gevangenis worden geworpen tot je alles betaald had, en als dat nooit gebeurde zat je dus je hele leven in de gevangenis. Deze man deed het enige wat hij kon bedenken. Hij viel op zijn knieën en smeekte om genade. ‘Oh meester, heb geduld met mij. Alstublieft, ik smeek het u. Ik zal alles terug betalen, heb geduld! Let eens op wat er gebeurt in vers 27. Daar staat dat de meester met ontferming werd bewogen voor hem en hem zijn schuld kwijtschold. 

Wij hadden ook een schuld die wij niet konden betalen. De Bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is. (Romeinen 6:23) – voor eeuwig gescheiden van God – en al het zilver en goud van de hele wereld kon ons nog niet vrijkopen. Toen zond God in Zijn bewogenheid en genade Zijn Zoon Jezus naar de aarde om voor ons de schuld te voldoen die wij nooit kunnen betalen. God keek met medelijden naar ons en zei: ‘Ik vergeef jou die schuld.’

Deze man, die net miljoenen was kwijtgescholden had zo iets van 20 euro tegoed van een mede-dienaar. Hij zocht hem op en wat zei hij? - ‘Ik ben net ontheven van een schuld van miljoenen euro’s, wat kunnen mij die twintig euro nog schelen? Ik wil dat jij net zo vrij zult zijn als ik! Laat maar zitten. Het is goed zo, want mij is miljoenen euro’s aan schuld kwijtgescholden.!’ 
Dat is wat had moeten gebeuren, maar zo ging het niet. Laten we eens lezen wat er werkelijk gebeurde in de verzen 28-31. Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat gij schuldig zijt. 29 De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 30 Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. 31 Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was, mededelen. Hij gooide deze man in de gevangenis voor 20 euro nadat hemzelf net miljoenen euro’s waren kwijtgescholden. 

Kun je je dat voorstellen? Vers 32-34 zeggen dan: ‘Toen ontbood zijn heer hem en zei tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. 33 Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? 34 En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Deze kerel werd nu in de gevangenis gegooid vanwege de manier waarop hij zijn medeslaaf had behandeld en verspeelde zo zijn oorspronkelijke kwijtschelding. Jezus zegt in vers 35: Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft. 

Is het niet van de zotte dat wij, al onze zonden vergeven, het loon van de zonde was de dood en eeuwige scheiding van God, zouden weigeren te vergeven? Wij bestormen God en zeggen: ‘Vergeef me, en wees mij genadig door Jezus Christus’, ontvangen vergeving en weigeren vervolgens zelf iemand anders te vergeven vanwege een kleinigheid die wij zo belangrijk vinden. God noemt dat boosaardigheid. 

Een tijd geleden was ik pastor van een kerk, waar een jonge vrouw in de gemeenschap was die dingen in de toekomst kon zien. Op een dag kwam ze naar me toe en zei: ‘Is dit de Heilige Geest die mij toekomstige dingen laat zien en mij vertelt wat er gaat gebeuren? Ik weet wanneer mensen gaan sterven en wanneer iemand een auto-ongeluk krijgt en dat soort dingen.’ Ik zei: ‘Je zult mijn antwoord niet leuk vinden, maar ik geloof niet dat dit de Heilige Geest is. Ik denk dat het een waarzeggende geest is, dezelfde geest die de apostel Paulus achtervolgde in Handelingen 16. Uiteindelijk bestrafte hij hem en beval hem om die vrouw te verlaten en zij verloor haar vermogen om de toekomst te voorspellen.’ Ik vervolgde met haar te zeggen dat ik God niet was en zei: ‘Ik raad je aan om naar Jezus te gaan en Hem te vragen: Heer, wat is het dat mij dingen vertelt en informatie geeft, zelfs nog voordat ik behouden was? Is het uw Heilige Geest of is het iets anders?’ 

Op een dag kwam ze weer naar me toe en zei: ‘Ik heb er met de Heer over gesproken en ik denk dat het goed is.’ Ik zei: ‘Wat de Heer zegt is goed – ik ben de grote Herder niet.’ Dat was in het begin van 1986. En weet je wat er in 1986 gebeurde? Wij hadden een spaceshuttle, de Challenger genaamd en er gingen acht mensen in mee naar boven. Een van hen was een schooljuffrouw. Toen deze jonge dame televisie keek, zag ze de juffrouw zeggen: ‘Morgen ga ik naar boven in de Challenger’ en terwijl ze er over sprak, zei een geest tegen haar: ‘Ze gaat sterven, ze gaat sterven.’ De volgende dag ontplofte de Challenger bij de start terwijl de hele wereld toekeek en de hele bemanning kwam om. 

De jonge vrouw kwam naar me toe en zei: ‘Broeder Don, ik denk dat wat tegen mij spreekt en mij informatie geeft misschien toch niet de Heilige Geest is. Wil je voor me bidden?’ 
Na de dienst van die avond, toen iedereen weg was, nam ik haar hand en zei: ‘Jij onreine waarzeggende geest, ga uit van haar!’ Er gebeurde niets. Jezus’ discipelen probeerden eens een onreine geest bij een jongen uit te drijven en slaagden daar niet in. Jezus zei toen: ‘Breng de jongen bij mij.’ Daarom zei ik: ‘Heer, ik dacht dat ik wist wat er aan de hand is, maar ik breng deze dame bij U. Laat ons zien wat er aan de hand is.’ 

Mijn vrouw bad met ons mee en God gaf haar een woord van kennis. Ze zei: ‘Het heeft iets te maken met haar moeder.’ Ik zei tegen de vrouw: ‘Ben je bereid je moeder te vergeven?’ Op het moment dat ik dat zei schreeuwde een stem uit haar: ‘NEE, ze heeft me weggedaan!’ Toen zei ik: ‘Ik bind jou, onreine geest.’ En ik vroeg de vrouw nogmaals of ze haar moeder wilde vergeven. Ze vergaf haar moeder en het zette haar vrij en liet haar los met de genade en de hulp van God. Ze was in staat om het los te laten door het besluit te nemen te vergeven, en toen ontving zij haar bevrijding en vrijheid. Net zoals Jezus zei in de gelijkenis van Mattheüs 18: Ik zeg dat als wij niet met ons hele hart vergeven, nadat ons zo’n grote schuld is vergeven door onze hemelse Vader, dat wij in de handen van de folteraars zullen worden overgegeven. 

Wat zijn de folteraars? Dat kunnen allerlei dingen zijn – demonische bolwerken, verdrukking, ziekte, depressie, infecties en vele andere dingen. De wortel daarvan is onvergevingsgezindheid. Niet vergeven nadat wij zijn vergeven geeft de satan een bruggenhoofd in ons leven. De Bijbel zegt dat wij moeten besluiten om te vergeven. In het gebed des Heren (Mattheüs 6:9-11) zegt Jezus dat wij vergeven zoals wij zelf vergeven zijn. Markus 11:25-26 zegt dat als we staan te bidden en iets tegen iemand hebben, dat we dan moeten vergeven. 

Wat betekent dat? Hoe lang zou onvergevingsgezindheid in ons hart mogen blijven? Alleen zo lang als nodig is om naar de Heer te gaan en te bidden. En als we ook maar de minste onvergevingsgezindheid tegen iemand hebben, zouden we hen moeten vrijzetten en zeggen: ‘God, ik laat ze nu los. Ik vergeef ze. Ik kies ervoor omdat U mij ook zó’n grote schuld hebt vergeven.’ 

Heer, ik bid dat iedereen die deze les doorneemt en onvergeving in zijn leven heeft, dat ze op dit moment een besluit nemen om die persoon los te laten, om te vergeven, of ze nu nog leven of dood zijn. Ik bid dat ze los zullen laten en dat de pijn zal genezen door Uw kracht en Uw genade, vandaag. Heer, Ik dank U, in Jezus naam. Amen. 


Discipelschapvragen.

1 Lees Mattheüs 18:21. Hoe vaak stelde Petrus voor om te vergeven?

2. Lees Mattheüs 18:22. Hoe vaak stelde Jezus dat wij moeten vergeven?

3. Lees Mattheüs 18:23-24 Hoeveel geld was deze slaaf zijn meester schuldig?

4. Lees Mattheüs 18:25. Wat ging er met deze slaaf gebeuren, nu hij zich niet failliet kon laten verklaren?

5. Lees Mattheüs 18:26. Wat was het verzoek van deze slaaf?
Zou hij zijn schuld hebben kunnen terugbetalen?

6. Lees Mattheüs 18:27. Welke houding toonde de meester tot zijn slaaf? …… Welke houding toonde God tot ons en onze schuld? (Zonde)…

7. Lees Mattheüs 18:28. Hoeveel was de medeslaaf de slaaf die alles was kwijtgescholden schuldig?

8. Lees Mattheüs 18:28. Wat was de houding van de slaaf tegen zijn medeslaaf?

9. Lees Mattheüs 18:29-30. Wat deed deze slaaf tegen zijn medeslaaf?

10. Lees Mattheüs 18:31-33. Hoe noemde de meester de niet vergevende slaaf?

11. Lees Mattheüs 18:33. Wat zei de meester dat de slaaf had moeten doen?

12. Lees Mattheüs 18:34. Toen de meester hoorde wat er gebeurd was, wat deed dat met zijn emoties?

13. Lees Mattheüs 18:34. Verspeelde deze onvergevende slaaf door zijn handelen (of besluiten) de vergeving die hem oorspronkelijk was aangeboden?

14. Lees Mattheüs 18:35. Waar gaat het bij deze gelijkenis om? 


Bijbelverzen bij deze vragen.

Mattheüs 18:21 Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? 

Mattheüs 18:22 Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Mattheüs 18:23-24 23 Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven. 24 Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was.

Mattheüs 18: 25 Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden.

Mattheüs 18: 26 De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.

Mattheüs 18: 27 De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt.
Mattheüs 18: 28 Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt.

Mattheüs 18: 29-30 29 De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 30 Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben.

Mattheüs 18:31-33 31 Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was, mededelen. 32 Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. 33 Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u?

Mattheüs 18: 33 Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? 

Mattheüs 18: 34 En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben.

Mattheüs 18: 35 Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.


Antwoorden

1 Lees Mattheüs 18:21. Hoe vaak stelde Petrus voor om te vergeven? – 7 keer

2. Lees Mattheüs 18:22. Hoe vaak stelde Jezus dat wij moeten vergeven? – 490 keer oftewel voortdurend, altijd

3. Lees Mattheüs 18:23-24 Hoe veel geld was deze slaaf zijn meester schuldig? - Tien duizend talenten of meer dan tien miljoen dollar (een bedrag dat nooit terugbetaald kon worden).

4. Lees Mattheüs 18:25. Wat ging er met deze slaaf gebeuren, nu hij zich niet failliet kon laten verklaren? – Hij, zijn vrouw, zijn kinderen en alles wat hij had zou worden verkocht op de slavenmarkt om zijn schuld te betalen.

5. Lees Mattheüs 18:26. Wat was het verzoek van deze slaaf? Hij vroeg zijn meester geduld met hem te hebben en beloofde dat hij alles zou terug betalen. - Zou hij zijn schuld hebben kunnen terug betalen? – Zeer waarschijnlijk niet/

6. Lees Mattheüs 18:27. Welke houding toonde de meester tot zijn slaaf?…- medelijden en vergeving…… Welke houding toonde God tot ons en onze schuld? (Zonde)… medelijden en vergeving

7. Lees Mattheüs 18:28. Hoeveel was de medeslaaf de slaaf die alles was kwijtgescholden schuldig? – Honderd cent (één dag loon)

8. Lees Mattheüs 18:28. Wat was de houding van de slaaf tegen zijn medeslaaf? – ongeduld, geweld en onvergevingsgezindheid.

9. Lees Mattheüs 18:29-30. Wat deed deze slaaf tegen zijn medeslaaf? – wierp hem in de gevangenis tot hij die kleine schuld betaald zou hebben. 

10. Lees Mattheüs 18:31-33. Hoe noemde de meester de niet vergevende slaaf? – Slechte slaaf.

11. Lees Mattheüs 18:33. Wat zei de meester dat de slaaf had moeten doen? – Hij had medelijden met zijn medeslaaf moeten hebben zoals de meester medelijden met hem had. Hij had hem moeten vrijlaten en vergeven.

12. Lees Mattheüs 18:34. Toen de meester hoorde wat er gebeurd was, wat deed dat met zijn emoties? – Hij werd woedend.

13. Lees Mattheüs 18:34. Verspeelde deze onvergevende slaaf door zijn handelen (of besluiten) de vergeving die hem oorspronkelijk was aangeboden? – Ja

14. Lees Mattheüs 18:35. Waar gaat het bij deze gelijkenis om? - En dat is precies wat mijn Vader in de hemel gaat doen met ieder van jullie die niet onvoorwaardelijk iedereen vergeeft die om genade vraagt. 


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge.
Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-10: Het huwelijk (deel 1)...


 

www.vergadering.nu