Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 1: De goddelijke stroom
Andrew Wommack

Ik wil enkele dingen met je delen, over hoe je kunt beginnen God door je heen te laten stromen om andere mensen te bedienen. De kracht en de zalving van God is in jou, maar hoe krijg je dat eruit en naar andere mensen toe? Er zijn verscheidene Bijbelverzen waar we dan mee kunnen beginnen. In Filemon 6 bidt Paulus: ‘Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus.’ De allereerste stap die je moet maken om de kracht van God door jou heen naar andere mensen te laten stromen, is dat je eerst bekend wordt met al het goede dat in je is. Je kunt niet geven wat je niet hebt, maar als je eenmaal weet wat je van binnen hebt, zullen dingen automatisch beginnen te gebeuren. Je zult met enthousiasme gaan delen met anderen en getuigenis geven van wat God in je leven heeft gedaan, en automatisch zullen sommige mensen daardoor geholpen worden. 

In 1 Johannes 4:7-8 staat: Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. Iedere keer als je voelt dat liefde uit jou uitgaat naar een ander, is het God die uit jou uitgaat naar hen. Er zijn in feite vier belangrijke woorden voor ‘liefde’ in de Griekse taal, en de hoogste vorm, de ‘agape’-liefde is Gods bovennatuurlijke soort liefde. Je moet het onderscheid weten te maken tussen aantrekkingskracht of begeerte naar iemand en deze bovennatuurlijke hoogste vorm van Gods liefde. Als je eenmaal de liefde van God weet te herkennen die uit jou naar iemand anders uitgaat, is dat niet zelfzuchtig. Je kunt dat vaststellen door naar 1 Korintiërs 13:4-8 te kijken, waar de kenmerken van Gods soort liefde worden opgesomd. Ze is niet jaloers, niet zelfzuchtig, niet zelfgericht, wordt niet boos, etc. Je moet wat jij liefde noemt bestuderen en er zeker van zijn dat het echt Gods liefde is – dat wil zeggen: niet zelfzuchtig of zelf gericht, en dat je niet van iemand houdt om wat die persoon voor jou kan doen. Als je hierin groeit en Zijn soort liefde begint te onderscheiden, als je het dan door jou heen voelt stromen voor iemand anders, dan is dat God die beweegt. Als je eenmaal de liefde van God die door jou heen stroomt herkent, is het enige wat je hoeft te doen dit opvolgen met een of ander woord van bemoediging, of een daad – iets doen.

Er zijn momenten dat als ik bid, iemand mij in gedachten komt en ik Gods soort liefde en bewogenheid voor deze persoon voel. Er is dan geen aanleiding voor dat dit gebeurt; het is bovennatuurlijk. Ik heb geleerd om die persoon dan op te bellen, of een brief te schrijven, of op wat voor manier ook contact op te nemen. Bijna iedere keer zegt die persoon dan: ‘Tjonge, dat was God die door jou heen tot mij sprak en Hij heeft daardoor mijn leven aangeraakt.’ Weet je hoe dat gebeurt? Het gebeurt omdat ik deze liefde bespeur, deze goddelijke bewogenheid die uit mij naar die andere persoon uitgaat. Als ik dat nu voel, herken ik dat ik het niet ben, het is God. God is liefde en als ik andere mensen liefheb, is Hij het die andere mensen door mij heen liefheeft. Dit was de manier waarop Jezus in de bediening stond.

Mattheüs 14:14 zegt: En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Bewogenheid en de liefde die Hij voelde voor mensen was de manier waarop de kracht van God door Jezus heen stroomde en Hij mensen bediende. In Mattheüs 8:2-3 was een melaatse man, die onrein was en volgens de Joodse wet niet mocht worden aangeraakt. Niemand mocht met hem in contact komen of anders zou hij zelf besmet en onrein worden. Hij verhief zijn stem en vanaf een afstand riep hij tot Jezus: ‘Heer, indien Gij wilt, kunt Gij mij rein maken.’ En Jezus strekte Zijn hand uit en raakte hem aan zeggende: ‘Ik wil het, wees rein’ en ogenblikkelijk was de melaatse genezen. Hij werd met medeleven bewogen met de melaatse man en raakte hem aan. Als je de Schrift bestudeert, kom je deze bewogenheid, deze goddelijke liefde op veel plaatsen tegen. Het is niet maar een emotie, maar een bewogenheid, die door ons heen uitstroomt. 

Toen Jezus aan het kruis hing, had Hij de mensen om zich heen zó lief, dat Hij zei: ‘Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen.’ (Lukas 23:24). Dat waren nou net de mensen die Hem kruisigden, maar Hij was bewogen met hen en vroeg God om hen te vergeven. We weten dat Hij niet maar kippenvel had – het was niet maar een gevoel of een emotie – het was een keuze. Desalniettemin voelde Hij dat en zette het vrij naar andere mensen. 
Iedereen die wederom geboren is, heeft God binnen in zich leven. Volgens het vers waar we mee begonnen, 1 Johannes 4:8, is God liefde en wil Hij door jou heen stromen om andere mensen te bereiken. Om dat te doen zal Hij Zíjn bewogenheid vrij zetten. Je zult het door jou heen naar anderen voelen stromen en als je dat voelt, moet je reageren.

Je hoeft niet altijd iets bijzonders te doen. Het hoeft niet altijd een ‘zo spreekt de Heere’ te zijn. Soms, als je een gevoel van bewogenheid voor iemand hebt, ga naar ze toe en sla een arm om ze heen en zegt: ‘God houdt van je, en ik ook’. Ik weet nog een keer dat dit voor mij werkte, dat ik aan de ontvangende kant stond, in een situatie waar ik op het punt stond uit een kerk gegooid te worden. Mensen hadden over mij gelogen en er was zelfs iemand die dreigde mij te vermoorden. Ik voelde me zo ontmoedigd als: ‘God wat heeft het nog voor zin? Niemand zit te wachten op wat ik probeer te doen.’ Ik worstelde met de duivel hierover en een vriend belde van heel ver weg. Hij sprak enkele minuten en ik zei: ‘Waar wilde je me eigenlijk voor bellen?’ Hij zei: ‘Ik wilde je gewoon bellen en je laten weten dat ik van je houd. Ik was aan het bidden en voelde de liefde van God voor jou. Ik waardeer je ten zeerste.’ Dat was het enige dat hij zei. Hij wist helemaal niets van wat in mijn leven gaande was, maar God gebruikte dat. Ik wist dat Hij het was, die mij door die persoon liefhad en het hield mij staande in de bediening en veranderde mijn leven.

Het hoeft helemaal niet diepgaand te zijn of per sé een geweldig Woord. God is liefde, en iedere keer als jij voelt dat die liefde door jou heen stroomt, is dat de goddelijke stroom, het goddelijke leven van God. Als je dat merkt, moet je erop reageren. Ga iets doen, zeg iets, wees een zegen voor iemand. God zal woorden in jouw mond leggen. Hij zal jou gebruiken en Hij zal mensen vrij maken als jij bewogen raakt en de mensen om je heen dient.

Discipelschapvragen.

Aantekening: In deze les onderzoeken we hoe we, wat God in ons heeft gelegd, naar anderen laten stromen.

1. Lees Filemon 6. Wat is de allereerste stap om God door ons heen te laten stromen?

2. Lees 1 Johannes 4:7-8. Wat is de echte bron om in liefde naar anderen uit te reiken?

3. Andrew stelt: ‘Iedere keer als je liefde van jou voelt uitgaan, is dat God die uit jou stroomt.’ Welke zin in 1 Johannes 4:7 bewijst dit feit?

4. Lees 1 Korintiërs 13:4-8. Wat zijn enkele kenmerken van Gods liefde?

5. Lees Mattheüs 14:14. Hoe werd Jezus bewogen in Zijn bediening aan anderen?

6. Lees Mattheüs 25:37-40. Als wij naar anderen uitreiken met liefde en bewogenheid, aan wie bewijzen wij dan in feite liefde en zorg?


Bijbelverzen met deze vragen

Filemon 6 - Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus.

1 Johannes 4:7-8 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; 8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. 

1 Johannes 4:7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; 

1 Korintiërs 13:4-8 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; 5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; 6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; 7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. 

Mattheüs 14:14 En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.

Mattheüs 25:37-40 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Hebreeën 6:10 Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten, en den arbeid der liefde, die gij aan Zijn Naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient.

Antwoorden

Aantekening: In deze les onderzoeken we hoe we, wat God in ons heeft gelegd, naar anderen laten stromen.

1. Lees Filemon 6. Wat is de allereerste stap om God door ons heen te laten stromen? – Om ieder goed ding dat God in ons heeft gelegd in Christus Jezus te erkennen.

2. Lees 1 Johannes 4:7-8. Wat is de echte bron om in liefde naar anderen uit te reiken? – God, want God is liefde.

3. Andrew stelt: ‘Iedere keer als je liefde van jou voelt uitgaan, is dat God die uit jou stroomt.’ Welke zin in 1 Johannes 4:7 bewijst dit feit? – ‘De liefde is uit God’ (Hij is de bron)

4. Lees 1 Korintiërs 13:4-8. Wat zijn enkele kenmerken van Gods liefde? 
- Liefde wordt niet boos en is geduldig. Het staat in de tegenwoordige tijd en betekent dus, dat liefde zich voortdurend op deze manier gedraagt.
De liefde is vriendelijk. Ze openbaart zich in vriendelijke daden. Het staat in de tegenwoordige tijd en betekent dat liefde zich altijd zo gedraagt.
Is niet jaloers. Ze ergert zich niet aan het geluk of succes van anderen.
De liefde handelt niet lichtvaardig. Ze schept niet op over zichzelf en is niet trots. Zij is niet opgeblazen, niet met zichzelf ingenomen, is niet trots of arrogant. Zij kwetst niemands gevoel, zij handelt nooit in overtreding met wat goed is, en is niet bot.
Zij zoekt zichzelf niet, is niet zelfzuchtig. Zij wordt niet verbitterd, wordt niet boos en is niet opvliegend. Zij denkt geen kwaad. Zij denkt nooit het slechtste van anderen en houdt geen lijst van fouten bij. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, heeft geen plezier in onrechtvaardigheid of wat verkeerd is. maar zij verblijdt zich in de waarheid; Zij bedekt alle dingen, zij is altijd steunend, ze geeft nooit op zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen. Liefde vertrouwt altijd, zij verdraagt, zij geeft nooit op en blijft tot het einde doorgaan en blijft voor eeuwig.

5. Lees Mattheüs 14:14. Hoe werd Jezus bewogen in Zijn bediening aan anderen? – Hij werd met ontferming bewogen over anderen. Het woordenboek definieert ‘ontferming’ als ‘medelevend gevoel, medelijden, genade.’ 

6. Lees Mattheüs 25:37-40. Als wij naar anderen uitreiken met liefde en bewogenheid, aan wie bewijzen wij dan in feite liefde en zorg? – Jezus zelf. Zie ook Hebreeën 6:10


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2: Het gebruik van gaven in de bediening...


 

www.vergadering.nu