Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 13: De vrucht van redding (deel 2)
Don Krow

Kijk eens naar dit Bijbelvers: Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft (1 Johannes 3:10 NBG). Hier staat níet: ‘op deze manier redden wij onszelf’ hier staat: ‘hieraan herkennen wij wie de kinderen van God zijn. 

Jezus zei het alsvolgt: ‘Aan hun vruchten zult gij hen herkennen’ (Matteüs 7:20). In de Schrift spreekt God op twee manieren over redding: 1. dat redding geschiedt uit genade, door geloof (Efeziërs 2:8-9) en 2. in termen van de goede werken die iedereen die gered is zal doen (Efeziërs 2:10). Waarom zijn we zo bang om te praten over de vruchten van de gelovige? De Bijbel is bepaald niet verlegen om over dit onderwerp te spreken.

Hier volgt hoe wij kunnen wéten dat we in Gods Koninkrijk zijn en onder Gods regering staan.
1 Johannes 2:3-5 - En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; 5 maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.
29 Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is (1 Johannes 2:29). Is dat niet heel duidelijk? De natuur van God en van Christus is gerechtigheid en iedereen die gerechtigheid doet, geeft daarmee het bewijs dat hij deel heeft aan Zijn natuur, of zoals Johannes zegt, uit Hem geboren is.

1 Johannes 3:5-10 - En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. 6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. ( in het Grieks is dit in de tegenwoordige tijd en dat drukt een voortdurende, blijvende, herhalende gewoonte uit. De Bijbellezer kan zijn begrip van dit vers enorm versterken door woorden als voortdurend, herhalend, opnieuw en opnieuw, ononderbroken, constant, volharden, volhouden, uit gewoonte of gewoonlijk of als levensstijl toe te voegen. Niemand die blijft zondigen (tegenwoordige tijd) heeft Hem gezien of kent Hem.

7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 8 wie de zonde doet (tegenwoordige tijd: uit gewoonte, als levensstijl omdat het zijn natuur is) is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 
9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; (tegenwoordige tijd: dat wil zeggen als levensstijl, het openbaart een niet bekeerd hart) want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, (tegenwoordige tijd) is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft (tegenwoordige tijd).

Johannes zegt: ‘hieraan herkennen wij wie de kinderen van God zijn en wie de kinderen van de duivel zijn. ‘Diegenen die geen gerechtigheid doen en geen liefde tonen, laten zien dat zij niet de natuur van de Vader hebben. Hoe belangrijk is het bewijs van de wedergeboorte dus wel!

1 Johannes 3:14 Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.

1 Johannes 4:6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. (liefde is hét kenmerk van de gelovige omdat de natuur van God liefde is.)

1 Johannes 5:2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, (tegenwoordige tijd: en blijvend liefhebben) wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. (tegenwoordige tijd: blijven doen)

1 Johannes 5:18-19 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; (tegenwoordige tijd: blijft zondigen als levensstijl, wat een onbekeerd hart openbaart) want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem,(Staten Vertaling: bewaart zichzelf: tegenwoordige tijd: blijft voortdurend zichzelf bewaren) en de boze heeft geen vat op hem. 19 Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.

WAAROM VERTELT DE APOSTEL JOHANNES ONS AL DEZE DINGEN? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt (1 Johannes 5:13).

Conclusie: gerechtigheid, heiligheid, liefde, de vrucht van Gods Geest zijn bewijzen van de wedergeboorte. Je kunt geen zekerheid van jezelf hebben dat je God toebehoort als je een goddeloze levensstijl blijft volgen. Het geweten veroordeelt je dan en je hebt geen vertrouwen, geen vrijmoedigheid bij God. De apostel Petrus spoort je aan om je roeping en uitverkiezing zeker te maken (2 Pet 1:10), bijvoorbeeld je hart ervan verzekeren dat je echt Hem toebehoort, door een levensstijl die in overeenstemming is met de glorie van het Evangelie. Ik heb niet gezegd: ‘Dit is hoe we gered worden.’ Ik heb gezegd: ‘Dit is hoe wij zeker weten dat wij Hem toebehoren.’ 


Discipelschapvragen

1 Lees Handelingen 8:13, 18-22. 1 Johannes spreekt over ‘vrucht’ of bewijs van een ware gelovige. Dit zijn allemaal zaken die uit het hart voortkomen. Als iemands hart niet juist bevonden wordt (zoals dat van Simon) wat moet hij/zij dan doen?

2. Lees 2 Petrus 1:5-11. Wat is het bewijs of bewijsstuk dat iemand echt tot degenen behoort die God heeft geroepen en uitgekozen?

3. Lees Matteüs 25:34-40. Welke eigenschappen worden zichtbaar van de gelovige in deze verzen?

4. Lees Johannes 13:35. Waaraan werden de discipelen van Jezus herkend?
5. Lees Matteüs 7:21-23. Waardoor werden deze individuen afgewezen uit het Koninkrijk van God?

6. Lees Johannes 14:23. Als iemand van Jezus houdt, wat zal hij/zij dan doen?

7. Lees Handelingen 26:20. Wat zegt dit vers?

8. Lees Jakobus 2:17. Als jouw geloof niet wordt gevolgd door goede werken of daden, wat voor soort geloof is dat?


Bijbelverzen bij deze vragen

Handelingen 8:13, 18-22 - En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door de tekenen en grote krachten, die hij zag geschieden. 18 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan, 19 en zei: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de heilige Geest ontvange. 20 Maar Petrus zei tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. 21 Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. 22 Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden;

2 Petrus 1:5-11 Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, 6 door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, 7 door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen). 8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus. 9 Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. 10 Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. 11 Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

Matteüs 25:34-40 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. 35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Johannes 13:35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Matteüs 7:21-23 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Johannes 14:23 En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen.

Handelingen 26:20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.

Jakobus 2:17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.

Antwoorden

1 Lees Handelingen 8:13, 18-22. 1 Johannes spreekt over ‘vrucht’ of bewijs van een ware gelovige. Dit zijn allemaal zaken die uit het hart voortkomen. Als iemands hart niet juist bevonden wordt (zoals dat van Simon) wat moet hij/zij dan doen? – je bekeren van je zonde (boosheid) en God bidden dat je gedachten van je hart vergeven mogen worden.

2. Lees 2 Petrus 1:5-11. Wat is het bewijs of bewijsstuk dat iemand echt tot degenen behoort die God heeft geroepen en uitgekozen? – Zij voegen aan hun geloof alle eigenschappen van de Geest toe, de kwaliteiten van hun nieuwe natuur.

3. Lees Matteüs 25:34-40. Welke eigenschappen worden zichtbaar van de gelovige in deze verzen? – praktische werken die uit geloof voortkwamen – zoals het geven van voedsel aan de armen, gastvrijheid aan anderen, het kleden van de naakten, zorgen voor de zieken, hen die gevangen zitten helpen etc.

4. Lees Johannes 13:35. Waaraan werden de discipelen van Jezus herkend? – zij betoonden elkander liefde.

5. Lees Matteüs 7:21-23. Waardoor werden deze individuen afgewezen uit het Koninkrijk van God? – Zij waren werkers der ongerechtigheid. In het Grieks werd de tegenwoordige tijd gebruikt, wat aangeeft dat ongerechtigheid hun levensstijl was, hun natuur. Jezus zegt dat Hij hen nooit gekend heeft. Ze waren verloren, religieuze mensen die nooit een bekering hadden meegemaakt, een verandering van hart, een verandering van denken die hen tot God heeft gekeerd.

6. Lees Johannes 14:23. Als iemand van Jezus houdt, wat zal hij/zij dan doen? – Zijn woorden bewaren oftewel doen wat Hij gezegd heeft.

7. Lees Handelingen 26:20. Wat zegt dit vers? – bewijs je bekering uit wat je doet.

8. Lees Jakobus 2:17. Als jouw geloof niet wordt gevolgd door goede werken of daden, wat voor soort geloof is dat? – dood geloof, niet reddend geloof. (Jakobus 2:14)

Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.orgDeze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-14: Een oproep tot Discipelschap...


 

www.vergadering.nu