Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap
Andrew Wommack

Vandaag gaan we spreken over een discipel zijn, en over hoe een discipel te maken. Ik wil je eraan herinneren dat de Heer ons het bevel gaf, niet om bekeerlingen te maken, niet mensen maar zover te krijgen om Jezus als hun Heer te belijden en vergeving van zonden te ontvangen, maar om discipelen te maken. Ook al zijn die eerste twee dingen essentieel, en al wil ik het belang ervan helemaal niet minimaliseren, het echte doel is om verder te gaan dan alleen maar wederom geboren worden en tot volwassenheid te komen. Het doel van een Christen die een discipel is, zou moeten zijn erop uit te gaan en andere mensen tot discipel te maken. 

Jezus heeft ons opgedragen om discipelen te maken en mensen tot een volwassenheid te brengen, waarop ze in staat zijn zich te vermenigvuldigen. Onze kerkelijke wereld van vandaag heeft dat niet gedaan. Wij laten de verantwoordelijkheid om mensen wederom geboren te laten worden over aan wat we de clerus of de predikanten noemen. Wij hebben evangelisten die de hele wereld rondtrekken en campagnes houden en die duizenden mensen een beslissing voor de Heer laten nemen. 

Al zullen sommigen van hen niet echt wederom geboren worden, maar alleen de emoties doorlopen, ben ik zeker dat er mensen zijn die echt wederom geboren worden en een relatie met de Heer hebben. Maar meestal ligt er helemaal geen nadruk op verder gaan om een discipel te worden. En dat is niet de manier waarop God het bedoeld heeft. 

Ik vergelijk dit met iemand die van baby’s houdt. Het zou totaal onverantwoordelijk zijn om baby’s te krijgen, helemaal enthousiast daarover te zijn, maar het alleen maar leuk vinden om ze geboren te zien worden. Als je een kind hebt, moet je ook de verantwoordelijkheid op je nemen om het op te voeden en groot te brengen. Wij zeggen tegen de mensen: ‘Het belangrijkste is, dat je wederom geboren wordt, om Jezus als jouw Heer te belijden.’ Als dat eenmaal gebeurd is, geven we ze een schouderklopje en zeggen: ‘Nu ben je een Christen, geloof God, lees de Bijbel en alles komt in orde.’ Dat is helemaal niet de nadruk van de Heer.

Hierdoor hebben we heel veel mensen voortgebracht die een toewijding aan de Heer met hun hart hebben gemaakt, maar geen volwassenheid bereiken. Ze zijn niet in staat hun geloof te vermenigvuldigen omdat er geen materiaal is om hen te helpen. In plaats van positieve getuigen voor Jezus te zijn, worden ze feitelijk negatieve getuigen. Hij heeft bedoeld dat wij zouden uitgaan en mensen op zó’n manier bereiken dat ze volledig toegewijde discipelen zouden worden en in staat zijn om hun geloof in anderen te vermenigvuldigen.
Als jij iedere zes maanden één persoon tot de Heer zou leiden, en je dan helemaal zou toewijden om hem tot discipel te maken tot op het punt dat hij een volwassen Christen wordt, die in staat zou zijn zijn geloof te vermenigvuldigen, dan had je aan het eind van zes maanden nog maar twee Christenen. 

Als ieder van jullie dan vervolgens een ander tot de Heer zouden leiden, je toewijden en zes maanden lang discipelen, dan had je aan het eind van het jaar vier Christenen. 

Dat lijkt niet te vergelijken met iemand die in een campagne wel duizend mensen tot de Heer kan leiden en hen Jezus als Heer laten belijden. De meeste mensen zullen zeggen: ‘Nou, die discipelschap methode levert maar vier bekeerlingen per jaar op, terwijl die andere methode wel duizend bekeerlingen oplevert. Dat moeten we dan maar gebruiken.’ De man die duizend mensen per jaar tot de Heer leidt, kan wel 35.000 mensen tot de Heer leiden in zijn leven. Dat is geweldig en niemand zal het bekritiseren, maar het is maar een druppel in de emmer vergeleken met de wereldbevolking.

In principe is dit de manier waarop de kerk heeft gefunctioneerd. Als wij de nadruk op discipelschap leggen, dan zou degene die iedere 6 maanden iemand tot de Heer zou brengen en allebei doen ze dat vervolgens nogmaals in de volgende zes maanden, binnen iets meer dan 12 ½ jaar meer mensen hebben geëvangeliseerd dan de totale wereld bevolking. 

Sommige mensen denken, dat kan niet, maar ik daag je uit het na te rekenen. Ik heb het berekend en binnen iets meer dan 12 ½ jaar zou de methode van één persoon discipelt een ander iedere 6 maanden, en zorgen dat ook die in staat is een nieuw lid van het lichaam van Christus te produceren vijf en een half miljard mensen evangeliseren, tegenover de 12 of 35.000 mensen met de andere methode.

Als wij jou zover zouden kunnen brengen dat je niet alleen zelf overwinning en volwassenheid zou ervaren, maar ook een verlangen zou krijgen om uit te gaan en dat te reproduceren in andere mensen, als jij zelf de trainer zou worden in plaats van een leerling, zijn dit enkele van de dingen die kunnen gebeuren als maar één iemand dit concept te pakken zou krijgen. Als één iemand de Heer zou volgen tot op het punt van volwassenheid en een ander persoon zou gaan discipelen. Als je dit met één persoon per jaar zou doen, zou je aan het eind van dat jaar jouzelf en die persoon hebben gediscipeld. Twee personen. Aan het eind van twee jaar zijn jullie met vier, maar als je dit volhoudt, had je aan het eind van 10 jaar 1.024 mensen gediscipeld die weer nieuwe leden van het lichaam van Christus voortbrengen. 

Als je zo door zou gaan, met aan het begin maar één iemand die dit ontvangt, zou je na twintig jaar met meer dan een miljoen mensen zijn. Dat is geweldig. Dit is de methode van vermenigvuldiging die de Heer heeft ingesteld – ga uit en maak discipelen, niet uitgaan en bekeerlingen maken. Dat is verreweg de allerbeste manier om het koninkrijk uit te breiden en mensen te bereiken, maar ons denken is gericht op de snelle gemakkelijke manier.

Hoeveel mensen gaan naar grote campagnes, doen een toewijding, noemen zichzelf Christen, maar hebben nog steeds dezelfde boosheid, bitterheid en jaloezie en worden negatieve getuigen? Als je statistieken wilt tellen, hoeveel mensen hebben zich afgekeerd van het ware Evangelie omdat ze iemand zagen die zichzelf Christen noemde en dachten: ‘Ik ben minstens net zo goed als die huichelaars in de kerk. Dit heb ik niet nodig’ 

Het hele punt is dat discipelschap de methode is, die God heeft ingesteld voor het evangeliseren van de wereld. De waarheid zal je niet vrij maken tenzij je in het Woord blijft (Johannes 8:31-21). Dat is Gods wil voor ieder individu zodat ze Zijn volheid kunnen ervaren, maar óók de methode van evangelisatie die Hij heeft vastgesteld. Wie ook maar heeft besloten dat dit niet de manier was, heeft dit vervangen door een andere methode die niet heeft gewerkt.

Ik bid vandaag dat God tot jouw hart spreekt en jou de waarde van discipelschap laat zien. Ik moedig je aan om verder te gaan en een discipel te worden en iemand die discipelen maakt van andere mensen.

Discipelschapvragen

1. Het zal je wellicht verbazen te weten dat Jezus nooit iemand heeft geroepen om een ‘Christen’ te worden, maar dat Zijn oproep aan mensen was om Zijn ‘discipel’ te worden. Lees de Evangeliën maar door (Matteüs, Markus, Lukas en Johannes) en schrijf op een apart vel papier alle verzen en gedeeltes op die aantonen dat Jezus’ oproep was: ‘discipelschap’

2. In het boek Handelingen werden mensen niet opgeroepen ‘Christenen’ te worden, maar was de oproep om ‘discipelen’ te worden. Lees het boek Handelingen door en schrijf op een apart vel papier alle verzen en gedeelten op die laten zien dat mensen tot ‘discipelschap’ werden geroepen.

3. In de Schrift wordt het woord ‘discipel(en)’ in het totaal 273 keer gebruikt. In de hele Bijbel wordt het woord ‘Christen(en) maar drie keer gebruikt. Schrijf op een apart stuk papier de drie keer dat het woord ‘Christen’ in de Schrift wordt gebruikt.

4. Lees Matteüs 10:25. Wat is een discipel volgens dit vers? 

5. Lees Lukas 14:26. Een discipel van Jezus zijn betekent het onvoorwaardelijk opgeven van iemands leven voor een totaal ander leven. Waar of niet-waar.

6. Lees Lukas 14:33. Bij minstens enkele gelegenheden betekende het discipel van Jezus zijn het letterlijk alles achterlaten en de aanspraken van Jezus op de eerste plaats zetten. Waar of niet-waar

7. Lees Matteüs 19:29. Iedereen die huizen, broers, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen of land heeft achtergelaten om Jezus’ wil, zal honderdmaal zoveel terugontvangen en eeuwig leven beërven. Waar of niet-waar.

8. Lees Handelingen 14:22 Discipelen moeten volharden in het geloof. Waar of niet-waar

9. Lees Hebreeën 10:14. Het werkelijke bezwaar dat sommigen hebben tegen de Schriftverzen die discipelschap benadrukken is, dat ‘Christen’ zijn geen inspanning vereist (dat ben je door genade). Maar een ‘discipel’ zijn vereist werkelijk opoffering en toewijding. De waarheid is, dat de verzoening door Christus geen moeite kost van jouw kant. Dat is volmaakt en vereist geen inspanning van ons, maar de roeping van Christus is altijd voor ons hele en absolute leven. Waar of niet-waar.

10. Lees Handelingen 11:26. De roeping van Christus was niet voor twee soorten gelovigen, sommige Christenen die vleselijk konden blijven, en anderen die discipelen werden. In werkelijkheid worden Christenen en discipelen geacht hetzelfde te zijn. Waar of niet-waar.

11. Lees Matteüs 28:19. Jezus’ opdracht aan de gelovigen was om te gaan en alle volkeren te maken tot: A. Discipelen, B. bekeerlingen

12. Lees Matteüs 28:20. Gelovigen zouden elkaar moeten leren om alles wat Jezus bevolen heeft te onderhouden. Waar of niet-waar.

13. Lees Johannes 1:12. Jezus heeft al het goede van Hem aangeboden (vergeving, rechtvaardiging etc.), maar niet zonder Zijn persoon aan te nemen. Waar of niet-waar.

Bijbelverzen bij de vragen

Matteüs 10:25 Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de slaaf als zijn heer. Indien men aan de heer des huizes de naam Beëlzebul heeft gegeven, hoeveel te meer aan zijn huisgenoten!

Lukas 14:26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.

Lukas 14:33 Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.

Matteüs 19:29 Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Handelingen 14:22 om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.

Hebreeën 10:24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Handelingen 11:26 En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden.

Matteüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Matteüs 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Antwoorden

1. Het zal je wellicht verbazen te weten dat Jezus nooit iemand heeft geroepen om een ‘Christen’ te worden, maar dat Zijn oproep aan mensen was om Zijn ‘discipel’ te worden. Lees de Evangeliën maar door (Matteüs, Markus, Lukas en Johannes) en schrijf op een apart vel papier alle verzen en gedeeltes op die aantonen dat Jezus’ oproep was: ‘discipelschap’.

2. In het boek Handelingen werden mensen niet opgeroepen ‘Christenen’ te worden, maar was de oproep om ‘discipelen’ te worden. Lees het boek Handelingen door en schrijf op een apart vel papier alle verzen en gedeelten op die laten zien dat mensen tot ‘discipelschap’ werden geroepen.

3. In de Schrift wordt het woord ‘discipel(en)’ in het totaal 273 keer gebruikt. In de hele Bijbel wordt het woord ‘Christen(en) maar drie keer gebruikt. Schrijf op een apart stuk papier de drie keer dat het woord ‘Christen’ in de Schrift wordt gebruikt. – Handelingen 11:26, Handelingen 26:28 en 1 Petrus 4:16

4. Lees Matteüs 10:25, Wat is een discipel volgens dit vers? - een discipel is iemand die wordt als zijn leraar of meester.

5. Lees Lukas 14:26. Een discipel van Jezus zijn betekent het onvoorwaardelijk opgeven van iemands leven voor een totaal ander leven. – Waar

6. Lees Lukas 14:33. Bij minstens enkele gelegenheden betekende het discipel van Jezus zijn het letterlijk alles achterlaten en de aanspraken van Jezus op de eerste plaats zetten. - Waar 

7. Lees Matteüs 19:29. Iedereen die huizen, broers, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen of land heeft achtergelaten om Jezus’ wil, zal honderd maal zoveel terug ontvangen en eeuwig leven beërven. - Waar 

8. Lees Handelingen 14:22 Discipelen moeten volharden in het geloof. - Waar 

9. Lees Hebreeën 10:14. Het werkelijke bezwaar dat sommigen hebben tegen de Schriftverzen die discipelschap benadrukken is, dat ‘Christen’ zijn geen inspanning vereist (dat ben je door genade). Maar een ‘discipel’ zijn vereist werkelijk opoffering en toewijding. De waarheid is, dat de verzoening door Christus geen moeite kost van jouw kant. Dat is volmaakt en vereist geen inspanning van ons, maar de roeping van Christus is altijd voor ons hele en absolute leven. - Waar 

10. Lees Handelingen 11:26. De roeping van Christus was niet voor twee soorten gelovigen, sommige Christenen die vleselijk konden blijven en anderen die discipelen werden. In werkelijkheid worden Christenen en discipelen hetzelfde geacht te zijn. - Waar 

11. Lees Matteüs 28:19. Jezus’ opdracht aan de gelovigen was om te gaan en alle volkeren te maken tot: - A. Discipelen, 

12. Lees Matteüs 28:20. Gelovigen zouden elkaar moeten leren om alles wat Jezus bevolen heeft te onderhouden. - Waar 

13. Lees Johannes 1:12. Jezus heeft al het goede van Hem aangeboden (vergeving, rechtvaardiging etc.) maar niet zonder Zijn persoon aan te nemen. - Waar 


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge.
Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.orgDeze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-15: Hoe gebruik je jouw getuigenis...


 

www.vergadering.nu