Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 2: Het gebruik van gaven in de bediening
Andrew Wommack

Vandaag willen wij met jou spreken over hoe je de liefde van God, die je hebt ontvangen, kunt doorgeven aan andere mensen en hoe je een effectieve dienaar van anderen kunt zijn. In 1 Petrus 4:11 staat: ĎSpreekt iemand, laten het woorden zijn als van God;í De term Ďwoorden als van Godí (Grieks: orakel) verwijst naar het Oude Testament toen ze het Heilige der Heiligen hadden en Gods Woord in de verbondsark legden. Dat werd het Ďwoord van Godí genoemd. Dus als er staat, laten het woorden zijn als van God, betekent dit: spreken namens, als mondstuk van God. Spreek alsof je namens God spreekt. Het vers vervolgt met: Ďdient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Dit wil zeggen dat je andere mensen niet uit je eigen kracht en vermogens moet dienen, maar uit de kracht en vermogens die God geeft.

Eťn van de geweldige dingen van het Christenleven is, dat het niet zomaar ik of jij is die met iemand spreekt en iets deelt uit ťigen mogelijkheden, maar dat Godzelf binnen in ons komt leven. HŪj begint door ons heen te spreken en door ons heen te stromen. Wij kunnen letterlijk ĎGod bezetení worden en de Geest van God kan door ons heen stromen. Als we dit met andere mensen gaan delen, moeten we beseffen dat dit is, wat de gaven van de Geest worden genoemd en dat is ook waar die voor bedoeld zijn. God neemt ieder individueel persoon op in het lichaam van Christus en geeft hem of haar specifieke gaven. In 1 KorintiŽrs 12 staat dat ieder van ons gaven heeft ontvangen naar Zijn wil. In de verzen 4-6 wordt gezegd: Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; 6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Dit betekent dat God al deze dingen in ons bewerkt, zoals in vers 7 wordt gezegd: Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Dus in het belang van iedereen.

Deze verzen zeggen dat God een bovennatuurlijk vermogen in ieder van ons heeft gelegd. Misschien voel je het niet of besef je het niet, maar het is een belofte uit Gods Woord. Als je al zover bent gekomen als nu in deze Discipelschap Evangelisatie serie, als je Jezus al tot jouw Heer hebt gemaakt, als je al hebt geleerd van God te ontvangen en dat toe te passen in jouw leven, dan kan ik je garanderen dat de kracht van de Heilige Geest binnen in jou aan het werk is. Je hebt de wonderen voor andere mensen binnen in je zitten. God heeft het wonder voor iemand anders in zaadvorm binnenin jou gelegd. 

Het is aan jou om dat in staat te stellen eruit te komen en in hun levens te komen. De Schrift zegt dat aan iťder van ons is gegeven door de Geest. Niemand is overgeslagen. In 1 KorintiŽrs 12 worden negen verschillende geestesgaven genoemd, zoals een woord van wijsheid, een woord van kennis, onderscheiding van geest, het werken van wonderen, gaven van genezingen, etc. In Romeinen 12 worden nog andere gaven opgesomd, die ik nu niet kan behandelen wegens tijdgebrek. Je zult ze zelf moeten bestuderen en je bewust zijn dat iedereen van persoon tot persoon de Heilige Geest in zich heeft met een speciale zalving, een speciaal vermogen om in staat te zijn andere mensen te bedienen. Niet iedereen zal in staat zijn te bedienen op bijvoorbeeld de manier die ik doe. Je hebt misschien geen onderwijsgave, maar iedere persoon in het lichaam van Christus kan onderwijzen door zijn geloof met een ander te delen.

Er zijn mensen die speciaal geroepen zijn om te onderwijzen, en mensen die geroepen zijn om te prediken en om kerken te hoeden. Een andere gave die Romeinen 12 noemt zijn degenen wiens gave gastvrijheid is. Velen van jullie hebben een vermogen of gave waarvan je niet beseft dat je die hebt. Je hebt gewoon het verlangen om een zegen voor iemand te zijn. Misschien ben jij wel het soort mens die als je in een ruimte komt, de mensen eruit pikt die zich slecht op hun gemak voelen. Je legt contact met hen, snapt hoe ze zich voelen en hebt het verlangen hen op hun gemak te stellen en zo te dienen. Weet je dat dit een bovennatuurlijke gaven van God is?

Romeinen 12 zegt dat sommige mensen geroepen zijn met de gave van geven, het vermogen geld te verdienen en te geven als ondersteuning van het Evangelie. Dat is hun gave, hun roeping in het leven, en misschien zijn sommigen van jullie speciaal daartoe geroepen. Sommigen hebben de gaven van bemoediging, anderen de gaven van bestuur, speciaal geroepen om een kerk te helpen. Er zijn allerlei dingen die gedaan kunnen worden, niet alleen binnen de kerkmuren, maar in de dagelijkse handel en wandel met mensen. Sommigen van jullie hebben het vermogen om mensen die ontmoedigd zijn op te beuren, iets wat ik nooit zou kunnen doen door alleen het Woord te onderwijzen. Je hebt gewoon een bovennatuurlijk vermogen om naar iemand toe te stappen, een arm om ze heen te slaan, hen te zegenen en te versterken. 

Het punt dat ik wil maken is, dat je dit niet langer ziet als iets dat gewoon natuurlijk is: Ďdat is gewoon het soort persoon dat ik ben.í Ook al heb jij jezelf het etiket als dit soort persoon gegeven, weet je, het is een bovennatuurlijk vermogen dat God binnen in jou heeft geplaatst, dat jou de gaven, de talenten en de zienswijze heeft gegeven die jou er toe leiden om bepaalde dingen te doen.

Als jij andere mensen bedient, zegt de Schrift dat je de dingen moet bedienen die God binnen in jou heeft gelegd. Wij moeten allemaal bedienaren worden, of het nu is als fulltime roeping, op ons werk of waar wij ook zijn. Als je dat beoefent met je buren of de mensen in de winkel, moet je het doen vanuit het vermogen dat God jou geeft, niet vanuit je eigen vermogen. 

Ik wil je dus aanmoedigen om God te zoeken en te ontdekken welke gaven Hij in jou heeft geplaatst en ze niet afwijzen als je niet geroepen bent tot een van de bedieningsgaven die een beroep zijn. Erken dat ieder van ons de Heilige Geest in zich heeft met bovennatuurlijke vermogens en dien dan andere mensen met de gaven die God in je heeft gelegd. 

Dat zal tijd en oefening vergen. Je zult echt niet de eerste keer volmaakt zijn, dus wees niet bang om te oefenen. Als je een fout maakt, valt God heus niet van Zijn troon, en andere mensen zullen de oprechtheid van je hart zien. Je liefde zal hen al goed doen, ook al doe je iets niet volmaakt. Begin anderen te dienen. Erken dat je gaven van God hebt ontvangen en begin de bovennatuurlijke vermogens uit te delen die God jou voor andere mensen heeft gegeven.

Discipelschapvragen

1. Lees 1 Petrus 4:11. Uit wiens kracht zouden wij moeten dienen?

2. Lees 1 KorintiŽrs 12:4. Er is verscheidenheid en er zijn verschillende geestelijke gaven, maar wie is van die allemaal de bron?

3. Lees 1 KorintiŽrs 12:6. Kies de juiste uitspraak. 
A. God werkt maar op ťťn manier. 
B. Er zijn verschillende manieren waarop God door mensen werkt. 
C. God werkt alleen door de predikant.

4. Lees 1 KorintiŽrs 12:7. De aanwezigheid van de Heilige Geest en geestelijke gaven worden ons gegeven tot het heil van iedereen. Waar of niet waar. 

5. Lees 1 KorintiŽrs 12:8-10. Som enkele van de geestelijke gaven op die God mensen geeft en leg ze uit.

6. Lees Romeinen 12:6-8. Leg de geestesgaven uit die God mensen geeft die hier worden opgesomd.

7. Heb je ooit gemerkt dat een van deze gaven door jou heen werkte? Als dat zo is, welke gaven?

8. Lees 1 KorintiŽrs 12:7. Wie zou nut moeten hebben van deze gaven?


Bijbelverzen bij deze vragen

1 Petrus 4:11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.

1 KorintiŽrs 12:4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;

1 KorintiŽrs 12:6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.

1 KorintiŽrs 12:7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen

1 KorintiŽrs 12:8-10 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

Handelingen 27:21-25 En nadat zij lang zonder eten waren gebleven, ging Paulus in hun midden staan en zeide: Mannen, had men maar naar mij geluisterd om niet van Kreta weg te varen en zich dit ongerief en deze averij te besparen! 22 Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar het schip. 23 Want deze nacht heeft een engel van de God, wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan, 24 en hij heeft gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan; en zie, allen, die met u varen, heeft God u geschonken. 25 Daarom, mannen, houdt moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan, als mij gezegd is. 26 Maar wij moeten op een of ander eiland stranden.

Handelingen 9:11-12 En de Here zeide tot hem: Sta op en ga naar de straat, die de Rechte heet, en vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij is in gebed 12 en hij heeft [in een gezicht] een man, genaamd Ananias, zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon.

1 KorintiŽrs 13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, 
maar ik had de liefde niet, 
ik ware niets. 

Markus 16:18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

HebreeŽn 2:3-4 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, 4 terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.

Handelingen 11:27-28 En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te AntiochiŽ; 28 en ťťn uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de Geest te kennen, dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk, die dan ook gekomen is onder Claudius.
1 KorintiŽrs 14:3 Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend.

Handelingen 16:16-18 En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. 17 Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. 18 En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.

Handelingen 2:4-11 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; 6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, GalileeŽrs? 8 En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners van MesopotamiŽ, Judea en KapadociŽ, Pontus en Asia, 10 FrygiŽ en PamfyliŽ, Egypte en de streken van LibiŽ bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.

1 KorintiŽrs 14:13-14 Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen. 14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.

Romeinen 12:6-8 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.

2 TimotheŁs 4:11 Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst. 

Handelingen 13:1 Nu waren er te AntiochiŽ in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, ManaŽn, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus.

Handelingen 13:15 En na de voorlezing van de wet en de profeten lieten de oversten der synagoge hun vragen: Mannen broeders, indien gij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreekt het dan.

Spreuken 22:9 Wie vriendelijk van oog is, die wordt gezegend, omdat hij de behoeftige van zijn brood geeft. 

Handelingen 20:28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft

MattheŁs 5:7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. 

1 KorintiŽrs 12:7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

Antwoorden

1. Lees 1 Petrus 4:11. Uit wiens kracht zouden wij moeten dienen? Ė Gods kracht

2. Lees 1 KorintiŽrs 12:4. Er is verscheidenheid en er zijn verschillende geestelijke gaven, maar wie is van die allemaal de bron? Ė God / de Heilige Geest

3. Lees 1 KorintiŽrs 12:6. Kies de juiste uitspraak. - B. Er zijn verschillende manieren dat God door mensen werkt. 

4. Lees 1 KorintiŽrs 12:7. De aanwezigheid van de Heilige Geest en geestelijke gaven worden ons gegeven tot het heil van iedereen. - Waar 

5. Lees 1 KorintiŽrs 12:8-10. Som enkele van de geestelijke gaven op die God mensen geeft en leg ze uit.

Het woord van wijsheid = een bovennatuurlijke openbaring van God, van Zijn denken en doel (zie Handelingen 27:21-25).
Het woord van kennis = een bovennatuurlijke openbaring van God van een feit of gebeurtenis (zie handelingen 9:11-12).
De gave van geloof = het bovennatuurlijke vermogen om God te geloven zonder enige twijfel of bedenking (zie 1 KorintiŽrs 13:2).
De gaven van genezingen = het bovennatuurlijk vermogen om ziekte te genezen zonder menselijke hulp of medicatie (zie Markus 16:18).
Werken van wonderen = bovennatuurlijke ingrijpen dat wonderen bewerkt die tegen natuurlijke wetmatigheden ingaan HebreeŽn 2:3-4.
Profetie = Een bovennatuurlijke uitspraak geÔnspireerd door God, gesproken in een taal die de spreker kent. Zie Handelingen 11:27-28 en 1 KorintiŽrs 14:3.
Onderscheiden van geesten = een bovennatuurlijke openbaring van God van de aanwezigheid of activiteit van geesten. Zie Handelingen 16:16-18.
Verschillende soorten tongen = een bovennatuurlijke uiting door God geÔnspireerd in een onbekende taal (onbekend voor de persoon die spreekt). Zie Handelingen 2:4-11.
De vertolking van tongen = een bovennatuurlijke uiting, door God geÔnspireerd van het vertalen of uitleggen van een onbekende taal (Zie 1 KorintiŽrs 14:13-14).

6. Lees Romeinen 12:6-8. Leg de geestesgaven uit die God mensen geeft die hier worden opgesomd.
Profetie = Een bovennatuurlijke uiting, door God geÔnspireerd, gesproken in een taal die de spreker kent.
Dienen = anderen dienen met een praktische dienst (zie 2 TimotheŁs 4:11)
Onderwijs = om uit te leggen, te verdiepen of instructie te geven (zie Handelingen 13:1)
Vermaning = aandringen op, adviseren, bemoedigen, aansporen, versterken, troosten of waarschuwen (Zie Handelingen 13:15)
Geven = ruimhartig geven aan God en aan anderen (Zie Spreuken 22:9).
Besturen = leiden of leiderschap (Zie Handelingen 20:28).
Barmhartigheid = medeleven betonen aan een overtreder of een slachtoffer (Zie MattheŁs 5:7).

7. Heb je ooit gemerkt dat een van deze gaven door jou heen werkte? Als dat zo is, welke gaven?

8. Lees 1 KorintiŽrs 12:7. Wie zou nut moeten hebben van deze gaven? Ė Iedereen, door de gaven te gebruiken om anderen te helpen, laat je God door jou heen werken. 


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-3: Wonderen verheerlijken God...


 

www.vergadering.nu