Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 3: Wonderen verheerlijken God
Andrew Wommack

We hebben gesproken over het wandelen in de kracht van God en andere mensen bedienen door de gaven die Hij ons heeft gegeven. Ik zou nu enkele dingen willen delen over hoe dit werkelijk God verheerlijkt, en hoe Hij van ons verwacht dat wij Zijn bovennatuurlijke vermogens gebruiken. 

Er zijn zóveel Bijbelverzen over, maar ik kan er maar enkele oppervlakkig bespreken. In Mattheüs 9 is er een voorval dat Jezus een verlamde man genas, en ik ga daar met Markus 2 dieper op in. Mattheüs 9:8 zegt: Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan de mensen gegeven had. Besef je dat de gaven van de Geest – wonderen – God verheerlijken en dat dit de reden is dat Hij deze wonderbaarlijke macht aan ons heeft gegeven?

Als jij aan andere mensen gaat meedelen, is er altijd de natuurlijke neiging dat zij gaan twijfelen en gaan vragen: ‘Hoe kan ik nu weten dat wat jij zegt waar is?’ Ik heb eens T.L. Osborne gehoord, een beroemde evangelist die honderdduizenden mensen tot de Heer heeft geleid, die zijn ervaringen toe hij voor het eerst op zendingsreis was vertelde. Hij probeerde te getuigen tegen de mensen, maar ze geloofden gewoon niet wat hij zei. Tenslotte sprak hij op een dag tegen een man: ‘Maar de Bijbel zegt’ en die man zei: ‘Wat maakt jouw zwarte boekje anders dan ieder ander zwart boekje?’ Toen dacht T.L. Osborne: ‘Hoe moeten deze mensen weten dat de Bijbel waar is? Ik heb geloof dat de Bijbel het Woord van God is, maar hoe overtuig ik hén?’ 

Hij verliet het zendingsveld verslagen en ontmoedigd. Hij ging naar huis en begon God te zoeken. De Heer vertelde hem dat hij Zijn bovennatuurlijke vermogens moest gebruiken. Tekenen en wonderen om het Woord van God te bewijzen zijn in staat de levens van mensen te veranderen. In 1 Petrus 1:23 staat: als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.’ Het is Gods Woord dat mensenlevens verandert, maar hoe krijg je ze zover dat ze gaan geloven dat het echt God is die hier spreekt? 

Nu, dát is het doel van wonderen. Als wij prediken en zeggen dat het Gods wil is, dat mensen genezen, dan tonen we dat aan door over hen te spreken in de naam van Jezus. Hun blinde ogen die open gaan en hun dove oren die open gaan tonen aan dat het God is. Wonderen zelf zullen mensen niet veranderen, maar zullen ervoor zorgen dat zij gaan geloven dat het Woord dat jij hebt gesproken het Woord van God is. 

Een Bijbels voorbeeld daarvan is Markus 2:1-9, waar meer details worden gegeven over de verlamde die werd genezen. En toen Hij weder te Kafarnaüm gekomen was, hoorde men na enige dagen, dat Hij thuis was. 2 En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten, en Hij sprak het woord tot hen. 3 En zij kwamen en brachten een verlamde tot Hem, die door vier mannen gedragen werd. 4 En daar zij deze niet tot Hem konden brengen vanwege de schare, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats, waar Hij was, en na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neder, waarop de verlamde lag. 5 En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden vergeven. 6 Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun harten: 7 Wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 8 En Jezus doorzag terstond in zijn geest, dat zij aldus in zichzelf overlegden, en Hij zeide tot hen: Waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? 9 Wat is gemakkelijker, tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel? 

De waarheid is dat beide zaken technisch onmogelijk zijn. Het is onmogelijk dat een mens zonden vergeeft en het is ook onmogelijk dat een mens een ander mens geneest van verlamming. Dus als God het ene kan doen, kan Hij zeker ook het andere doen.

Jezus zei in de verzen 10-12: Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – zeide Hij tot de verlamde: 11 Tot u zeg Ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. 12 En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit gezien! Jezus maakte het bijzonder duidelijk toen Hij zei: ‘maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei Hij tot de verlamde...’ 

Hij voltrok genezing zodat de mensen zouden weten dat als Hij dingen in de fysieke wereld kon doen, dat zij het zouden zien gebeuren op Zijn Woord, dan zouden ze weten dat geestelijke dingen, zoals vergeving van zonden, óók zou gebeuren. Jezus gebruikte wonderen om Zijn woord te bewijzen.

Exact hetzelfde wordt ook gezegd in Hebreeën 2:2-3: ‘Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, 3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd,’ Dit zegt dus dat God dit Woord heeft bevestigd door de kracht van de Heilige Geest. Voeg dit dan samen met Markus 16:20 Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.] 

Het punt dat ik wil maken is, dat God wil dat jij Zijn bovennatuurlijke vermogens en krachten gebruikt om andere mensen te bedienen. Hij gebruikt de wonderen die plaats vinden door de gaven van de Heilige Geest om te bevestigen aan mensen dat Hij werkelijk tot hen spreekt. Uiteindelijk wil Hij dat mensen in hun hart vrij worden, maar soms is de weg naar iemands hart door hun lichamen en hun emoties. Als je op die terreinen kunt ingrijpen en zien dat iemand vrij wordt gemaakt, dan zullen ze zich openstellen en de Heer toelaten de rest van hun levens aan te raken, en letterlijk hun hele wezen aan de Heer toe vertrouwen.

In 1 Korintiërs 2:1 schreef Paulus aan de Korintiërs en vertelde hen hoe hij hen in het begin had benaderd: ‘Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. 2 Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. 3 Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; 4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, 5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. 

Hij stelde heel duidelijk dat de reden dat hij niet met nadruk op woorden alleen was gekomen, maar met de demonstratie van de Geest en kracht, was dat hun geloof gevestigd zou zijn op de kracht van God en niet op de wijsheid van mensen.

Het Christendom heeft een geweldige logica in zich. Als je eenmaal de waarheid ziet, vraag je je af hoe je het ooit over het hoofd hebt kunnen zien en waarom niet iedereen het aanvaardt. Maar Christendom is niet alleen logica. Het is een realistische ervaring van een werkelijk God. Hij leeft nu vandaag en Hij wil Zichzelf precies hetzelfde manifesteren in kracht als Hij in Zijn Woord deed. 

Hebreeën 13:8 zegt: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Jezus was gekomen en Hij was een mens die God bij ons aanbeval door tekenen, wonderen en genezingen. Handelingen 10:38 zegt: ‘van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’ Zijn Woord werd bevestigd en de wonderen klonken als een klok, wat mensen aantrok om naar Zijn boodschap te luisteren. Zij verheerlijkten God. 

Veel verzen zeggen dat deze wonderen God verheerlijkten. En als Jezus de kracht van de Heilige Geest moest gebruiken om te bedienen en om de levens van mensen te veranderen, wie denken wij wel dat wij zijn dat wij het beter kunnen dan Hij? 
Als Jezus wonderen gebruikte om mensen tot Zichzelf te trekken, om Zijn boodschap te ontvangen, hoe kunnen wij denken dat wij de wereld van vandaag zullen overtuigen zónder in de bovennatuurlijke kracht van God te opereren? De waarheid is, dat wonderen God verheerlijken. Ze zijn een klok die mensen roept. Het is als het luiden van de bel voor de maaltijd, het is het voedsel dat je zal vullen. De bel trekt je aandacht. Zonder de bel zullen sommige mensen de maaltijd missen. Zonder de wonderbaarlijke kracht van God zullen veel mensen het feit mislopen dat God echt is en dat Hij hun hart kan veranderen en hun zonden vergeven. 

Ik moedig je aan te beseffen dat God door ieder van ons heen wil werken en door ons deze wonderen in de levens van andere mensen wil verrichten. Sommigen van jullie zeggen wellicht: ‘Maar dat benauwt me. Wat gebeurt er als ik voor iemand bid en ze genezen niet? Hoe weet ik dat het echt gaat gebeuren?’ Je moet beseffen dat jíj niet degene bent die het wonder doet. Gód gaat het doen. Jij ontvangt niet de eer als het wonder gebeurt en de persoon vrij komt. En je krijgt ook niet de schuld als het niet werkt. Jij hoeft alleen maar te bidden. God is degene die de genezing doet, maar Hij moet door jou heen stromen. God wil jou op wonderbaarlijke manier gebruiken. Je moet het Woord van God ingaan en zien hoe het bij andere mensen werkte, die dingen in jouw leven toepassen en laat vandaag nog de wonderbaarlijke bovennatuurlijke kracht van God door je leven beginnen te stromen.

Discipelschapvragen

1. Wat is een wonder? 

2. Lees Markus 2:10-12. Wat toonde het wonder dat Jezus deed aan waar Hij de macht toe had?

3. Lees Markus 16:15-18. Wat moeten wij als gelovigen doen?

4. Lees Handelingen 8:5-8. Wat zagen de mensen gebeuren en hoe reageerden zij daarop?

5. Lees Handelingen 3:12. Wat zei de apostel Petrus over zijn eigen heiligheid met betrekking tot het doen van dit wonder?

6. Lees Handelingen 3:16. Hoe gebeuren wonderen?

7. Zijn er voorbeelden in het Nieuwe Testament van wonderen die niet door de apostelen werden gedaan?

8. Lees 1 Korintiërs 1:7. Wanneer zullen de gaven van wonderen ophouden?

Bijbelverzen bij de vragen

Markus 2:10-12 Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – zeide Hij tot de verlamde: 11 Tot u zeg Ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. 12 En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit gezien!

Markus 16:15-18 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Handelingen 8:5-8 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 8 en er kwam grote blijdschap in die stad.

Handelingen 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Handelingen 3:12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: Mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen?

Handelingen 3:16 En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in u aller tegenwoordigheid.

Markus 9:38-39 Johannes zeide tot Hem: Meester, wij hebben iemand, die ons niet volgt, in uw naam boze geesten zien uitdrijven, en wij wilden het hem beletten, omdat hij ons niet volgde. 39 Doch Jezus zeide: Belet het hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna smadelijk van Mij zal kunnen spreken.

Handelingen 8:5-7 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen;

Handelingen 9:10-18 Nu was er te Damascus een discipel, genaamd Ananias; en de Here zeide tot hem in een gezicht: Ananias! En hij zeide: Zie, hier ben ik, Here. 11 En de Here zeide tot hem: Sta op en ga naar de straat, die de Rechte heet, en vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij is in gebed 12 en hij heeft [in een gezicht] een man, genaamd Ananias, zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon. 13 En Ananias antwoordde: Here, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft; 14 en hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen, die uw naam aanroepen, gevangen te nemen. 15 Maar de Here zeide tot hem: Ga, want deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en [de] kinderen Israëls; 16 want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. 17 En Ananias ging heen en kwam in het huis, en hij legde hem de handen op en zeide: Saul, broeder, de Here heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de heilige Geest vervuld worden. 18 En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt;

1 Korintiërs 1:7 zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus.


Antwoorden

1. Wat is een wonder? – een buitengewone of ongebruikelijke gebeurtenis die wordt beschouwd als een manifestatie van Goddelijke kracht. Het is ook een bovennatuurlijk ingrijpen van Gods kracht in de natuurlijke wetten.

2. Lees Markus 2:10-12. Wat toonde het wonder dat Jezus deed aan waar Hij de macht toe had? – om zonden te vergeven.

3. Lees Markus 16:15-18. Wat moeten wij als gelovigen doen? – het evangelie prediken, gelovigen dopen, demonen uitdrijven, in tongen spreken en de zieken genezen.

4. Lees Handelingen 8:5-8. Wat zagen de mensen gebeuren en hoe reageerden zij daarop? – ze zagen wonderen (vers 7) ze geloofden in Jezus en lieten zich met water dopen. (vers 12)

5. Lees Handelingen 3:12. Wat zei de apostel Petrus over zijn eigen heiligheid met betrekking tot het doen van dit wonder? – dat het niet zijn eigen heiligheid of kracht was die deze man had genezen, maar die van God.

6. Lees Handelingen 3:16. Hoe gebeuren wonderen? – Door de naam van Jezus en geloof in Hem.

7. Zijn er voorbeelden in het Nieuwe Testament van wonderen die niet door de apostelen werden gedaan? – Ja, een onbekende volgeling van Christus (Markus 9:38-39) Filippus (Handelingen 8:5-7), Ananias (Handelingen 9:10-18)

8. Lees 1 Korintiërs 1:7,8. Wanneer zullen de gaven van wonderen ophouden? – bij het einde. 


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-4: De kracht van Goddelijke relaties...


 

www.vergadering.nu