Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 5: Vervolging
Don Krow

Vandaag gaan we kijken naar het onderwerp ‘vervolging’, en de woorden van Jezus in Mattheüs 10:16-23. Hij wilde Zijn discipelen op tegenstand voorbereiden. Hij wilde dat ze wisten dat vervolging zou komen. Iedereen die een goddelijk op Christus gericht leven wil leiden zal vervolging ondervinden (2 Timotheüs 3:12). Dat is niet iets dat je kunt bestraffen (bestrijden, tegenhouden). Het kan zijn dat de vijand erachter zit, maar vervolging is gewoon onderdeel van het staan voor wat recht is. De Bijbel zegt dat degenen die een goddelijk leven in Christus leiden, vervolging zúllen ondergaan. Jezus bereidde Zijn discipelen daar op voor door te zeggen: ‘Zie, Ik zend u als schapen midden van wolven.’ (Mattheüs 10:16). Het woord ‘zie’ betekent: ‘luister naar Mij jongens, Ik wil dat je dit begrijpt. Ik ga jullie als schapen midden in een troep wolven sturen.’ Schapen zijn de meest hulpeloze, verdedigingsloze dieren die ik ken. Een schaap heeft geen slagtanden, geen gif zoals een slang. Ze heeft helemaal geen verdediging. De enige echte verdediging die ze heeft is de herder.

Het is de taak van een herder om de wolven bij de kudde weg te houden, maar Jezus zegt precies het tegenovergestelde. ‘Ik zend jullie uit als schapen in een horde wolven’ Is dat niet verbazingwekkend? De reden waarom Hij dit zegt, is om hen voor te bereiden op tegenstand. Efeziërs 6:12 zegt: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Er zal tegenstand zijn en Jezus wil dat je dat beseft. Hij wil je daarop voorbereiden door te zeggen: ‘weest dan voorzichtig als slangen’ (Mattheüs 10:16) Dat woord ‘voorzichtig’ betekent dat je in iedere situatie niet nodeloos problemen moet veroorzaken, maar dat je wijsheid bij je zult hebben. Wees voorzichtig, wijs, verstandig al slangen en onschuldig, ongevaarlijk als duiven.

Dan zegt Hij: 17 Maar wacht u voor de mensen;(Mattheüs 10:17). De vijand zal mensen gaan gebruiken. Efeziërs 2:2 zegt dat er een ‘overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,’ is. Satan gaat mensen gebruiken om ons tegen te werken, om de doelstellingen van Jezus Christus tegen te werken en het Woord van God te bestrijden. ‘Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun synagogen;’ (Mattheüs 10:17). Paulus vertelt: Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig-min-één-slagen ontvangen, 25 driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, vanwege de boodschap van Jezus Christus en de boodschap van het evangelie. (2 Korintiërs 11:23-24). Jezus zei dat je voor regeerders gebracht zult worden – zelfs de regering zal soms worden gebruikt om de doelstellingen van Jezus te weerstaan. Je zult voor regeerders en koningen worden gebracht om de zaak van Jezus. Om een getuige te zijn, voor hen of tegen hen. 

Ik ben een leraar aan het Charis Bible College. Ik gaf een cursus evangelisatie en ik liet de studenten zien hoe ze een evangelisatiebrief en hun persoonlijk getuigenis konden gebruiken om uit te reiken aan degenen die verloren zijn. Ik maakte er zelf een en stuurde die naar zo’n vijftig tot honderd mensen. Enkele dagen later kreeg ik telefoon van een vrouw, genaamd Mary Anne, in die stad. Ze zei: ‘Hier kom je niet mee weg. Jij mag mij niets vertellen over Jezus Christus, je komt hier niet mee weg. Hoe ben je überhaupt aan mijn naam gekomen?’ Ik zei: ‘Nou, gewoon uit het telefoonboek’ 
Ze zei: ‘Je liegt! Mijn naam en adres staan helemaal niet in het telefoonboek!’ Ik zei: ‘Toch is dat gewoon waar ik het vandaan heb.’ Ze zei: ‘Morgen zal de politie wel contact met je opnemen.’ Ik dacht bij mezelf: ‘Heeft de Bijbel echt gelijk?’ En de politie kwam inderdaad de volgende dag langs en besteedde twee uur aan mijn ondervraging.

Zie je wat ik wil zeggen? Terwijl er misdadigers op straat rondlopen, verspilde de politie twee uur tijd. Waarom? Vanwege Jezus Christus, omwille van het Evangelie. Is het Woord van God werkelijk waar? Als jij op het Woord van God staat, als jij vrijmoedig bent om te getuigen, als jij vrijmoedig bent om Jezus te verkondigen, als jij het durft een rechtvaardig leven te lijden voor mensen, zal er tegenstand zijn. Er zijn krachten van het kwaad, er zijn krachten van het goede. Jezus wilde dat Zijn discipelen voorbereid waren.
Jezus zei in Mattheüs 10:19 ‘Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet;’ Met de Geest van God, zul je de wijsheid hebben zoals Stefanus vroeger. De mensen konden de wijsheid die hij sprak niet verdragen. Jezus zegt in de verzen 22-23:’ 22 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 23 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere;’ Tegenstand tegen gerechtigheid, tegen de doelen van Jezus is een realiteit als je een doener van het Woord bent en niet alleen maar een hoorder. 

Een poos geleden zat ik in een park en zag ik een oudere dame in de schommel zitten. Ik dacht bij mijzelf, ze is ongevaarlijk. Ze kan me niets doen! Ik vroeg haar of ik bij haar mocht zitten en begon een gesprek met haar. Ik hoorde dat ze Jane heette en ik zei: ‘Oh ja, Jane, wat doe je eigenlijk?’ Ze zei: ‘Oh, ik ben te oud. Ik werk niet meer, ik ben gepensioneerd.’ En toen vroeg zij: ‘En wat doe jij dan eigenlijk?’ Ik zei: ‘Ik werk bij een parakerkelijke organisatie’ Opeens veranderde haar uitdrukking. Ze zei: ‘Vertel mij maar niets over God! Ga niet over Jezus praten.’ Ik zei: ‘O Jane, zo zou je niet moeten praten.’ En zij zei: ‘Als Jezus Christus hier voor mij zou staan, zou ik hem in zijn gezicht spugen.’ Ik zei: ‘Jane! Je moet zulke dingen niet zeggen! Je bent zeker vaak door mensen in de kerken gekwetst dat je zo spreekt. Jane, zo moet je niet praten. Laat ik je wat vertellen over mijn gezin.’ Ze zei: ‘Nee! Ik zei dat je niet tegen me mag praten. Je gaat me over Jezus Christus vertellen en alles wat God in jouw gezin heeft gedaan en dat sta ik niet toe! Je mag helemaal niets zeggen.’ Ik zei: ‘Jane, alstublieft, ik móet je over Jezus vertellen.’ Ze zei: ‘Nee! Ik zeg je dat je je mond moet houden!’ 

Ze had een klein hondje aan de lijn en trok aan de riem tot dat hondje rechtop zat en ‘grrrr’ deed en ging weg. Dit was een vrouw buiten bereik omdat een geest in haar opstond, een geest van ongehoorzaamheid. Ze werd beheerst door de vijand. Ik dacht bij mezelf, ik ben niet gewend dat mensen tegen me schreeuwen. Ik ben niet gewend dat mensen zo tegen mij doen. Maar ik voelde niets dan bewogenheid, niets dan liefde voor Jane. Zij was buiten zichzelf en ik was helemaal kalm. Ik ging naar huis en zei: ‘Heer, weet U? Het grootste wonder was dat ik helemaal kalm bleef. Terwijl iemand mij uitschold voelde ik alleen maar liefde en bewogenheid.’ 

Vervolging en tegenstand zullen komen als wij uitstappen in de naam van Jezus. Dezelfde Geest van God die ons vrijmoedigheid geeft om Jezus te verkondigen, ook al worden wij vanwege Hem verworpen, diezelfde Geest zal ons ook troost en kracht geven in welke situatie dan ook.

Discipelschapvragen

1. Lees 2 Timotheüs 3:12. Wat zullen degenen die een godvruchtig leven willen leiden ervaren?

2. Hoe zou jij vervolging definiëren? 

3. Lees Markus 4:16-17. Om welke reden komen verdrukking en vervolging?

4. Lees Handelingen 8:1 en 4. Waar leidde de vervolging in Jeruzalem toe?

5. Lees Mattheüs 5:10-12. Er ligt een zegen op hen die vervolgd worden vanwege…

6. Lees Mattheüs 5:12. Als gelovigen worden vervolgd vanwege de gerechtigheid, wat mogen zij dan in de toekomst verwachten?

7. Lees Handelingen 9:4-5 Wie vervolgde Saulus?

8. Lees Handelingen 9:1. Wie vervolgde Saulus in werkelijkheid?

9. Lees Galaten 6:12. De Judeeërs in het boek Galaten probeerden het houden van de wet toe te voegen aan het evangelie. Wat vermeden zij door dat te doen?

Bijbelverzen bij de vragen

2 Timotheüs 3:12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Markus 4:16-17 En evenzo zijn, die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. 17 Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik; wanneer later verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komen zij terstond ten val.

Handelingen 8:1,4 En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. 4 Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende.

Mattheüs 5:10-12 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

Mattheüs 5:12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

Handelingen 9:4-5 en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt.

Handelingen 9:1 En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hogepriester,

Galaten 6:12 Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis, alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus [Jezus].

Antwoorden

1. Lees 2 Timotheüs 3:12. Wat zullen degenen die een godvruchtig leven willen leiden ervaren? – Vervolging

2. Hoe zou jij vervolging definiëren? - lastig gevallen worden, bedreigd of leiden omwille van het geloof.

3. Lees Markus 4:16-17. Om welke reden komen verdrukking en vervolging? – Omwille van het Woord, dat wil zeggen om het Woord weg te nemen.

4. Lees Handelingen 8:1 en 4. Waar leidde de vervolging in Jeruzalem toe? – De mensen gingen overal het Woord prediken.

5. Lees Mattheüs 5:10-12. Er ligt een zegen op hen die vervolgd worden vanwege…- de gerechtigheid.

6. Lees Mattheüs 5:12. Als gelovigen worden vervolgd vanwege de gerechtigheid, wat mogen zij dan in de toekomst verwachten? – een groot loon in de hemel.

7. Lees Handelingen 9:4-5 Wie vervolgde Saulus? – de discipelen.

8. Lees Handelingen 9:1. Wie vervolgde Saulus in werkelijkheid? – Jezus

9. Lees Galaten 6:12. De Judeeërs in het boek Galaten probeerden het houden van de wet toe te voegen aan het evangelie. Wat vermeden zij door dat te doen? – vervolging vanwege het kruis van Christus. Met andere woorden zij vermeden de vervolging die het gevolg was van het prediken dat behoud uitsluitend door genade door geloof in Christus mogelijk is.


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-6: De Koning en Zijn koninkrijk...


 

www.vergadering.nu