Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 6: De Koning en Zijn koninkrijk
Don Krow

Wat Israël in het Oude Testament anders maakte dan alle andere naties, was dat het een theocratie was. Met andere woorden, het werd rechtstreeks door God geregeerd. (Jesaja 43:15). Later in de geschiedenis van Israël wilde ze net als de andere landen zijn en door een aardse koning worden geregeerd. (1 Samuël 8:5-19). God willigde hun verzoek in en koos voor hen een koning genaamd Saul. (1 Samuël 10:24-25). Later stelde God vanwege Sauls ongehoorzaamheid David aan als koning, een man naar Zijn hart (Handelingen 13:21-22 en 1 Koningen 15:3).

De koning moest de zichtbare vertegenwoordiger van een onzichtbare God zijn (Deuteronomium 17:14-20). Als de koning de Heer volgde, dan waren hij en zijn koninkrijk voorspoedig. Als de koning de Heer niet volgde, dan gingen hij en zijn koninkrijk in gevangenschap en ten onder (1 Samuël 15:22-23)

Als God een koning koos, zond Hij een profeet om hem met olie te zalven. Dit was een beeld van de Heilige Geest die dan op deze persoon kwam om hem kracht te geven en te zalven om te regeren. Op dat moment kwam dan de Geest van God op hem en veranderde zijn hart om in gerechtigheid te regeren, omdat God met hem was. (1 Samuël 10:1, 6-7 en 9). Dit zalven om te regeren (of koning te zijn) is waar de gedachte van de Messias vandaan komt. Het woord ‘gezalfd’ in het Hebreeuws is ‘Mashiach’ (Messias) en wordt als ‘christos’ (Christus) vertaald in het Grieks. De Oudtestamentische profeten profeteerden dat in de toekomst de Messias (oftewel de gezalfde) zou komen en dat de God van de hemel een koninkrijk zou vestigen dat nooit meer vernietigd zou worden (Daniël 2:44, 7:14 en 27). 
In de Schrift kun je zien dat Jezus aan de Joden nooit uitlegde wat Hij bedoelde als Hij over het koninkrijk sprak. Dat was een Oudtestamentische gedachte waar zij al naar uitkeken (Jesaja 9:6-7, 11:1-6; Daniël 2:44, 7:13-14,18 en 27).

Het is niet mogelijk de boodschap van Jezus te begrijpen zonder een basisbegrip van het koninkrijk. Het koninkrijk was de boodschap die Jezus sprak en het enige dat Hij zijn discipelen leerde om te prediken (Markus 1:14-15, Lukas 9:1-2, Handelingen 28:23-31, Lukas 16:16 en Mattheüs 24:14). Deze boodschap werd ook wel ‘redding’ of het aanbod van ‘eeuwig leven’ genoemd (Hebreeën 2:3, Mattheüs 19:16, 19:23; Handelingen 28:23-24, 28 en 30-31). In de zinsnede ‘het koninkrijk van God’ wordt het idee samengevat van een groep mensen die door God geregeerd worden. Om Gods Koninkrijk binnen te gaan moesten bepaalde voorwaarden worden vervuld. Een verandering van hart was noodzakelijk. Deze verandering van hart is wat de Bijbel bekering noemt. Het was een verandering van hart naar God, dat wil zeggen, afkeren van satan, zonde en zijn wegen, naar God, Christus en Zijn wegen. Als iemand zich bekeert, biedt God, als een geschenk door Jezus vergoten bloed, de vergeving van zonden aan, en eeuwig leven (Romeinen 6:23). Dit ‘goede nieuws’ wordt ook wel het ‘evangelie van genade’ of de prediking van het ‘koninkrijk van God’ genoemd (Handelingen 20:24-25).

Het koninkrijk van God wordt gekenmerkt door genade (Mattheüs 20:1-16) en het is stilletjes en in het verborgen gekomen in de bediening van Jezus (Mattheüs 13:33). Op een dag in de toekomst zal het in volle glorie en met zichtbare tekenen komen (Mattheüs 13:36-43).

Discipelschapvragen

1. Lees Daniël 2:44. De Oudtestamentische profeten profeteerden dat in de toekomst de Messias (oftewel de Gezalfde) zou komen en dat de God des hemels een koninkrijk zou vestigen dat: 
A. duizend jaar zou duren. 
B. nooit meer vernietigd zou worden 
C. tijdelijk zou zijn.

2. Lees Mattheüs 4:17,23. Wat was Jezus’ boodschap?

3. Lees Markus 1:14-15. Jezus predikte het Evangelie van……

4. Lees Lukas 4:43. De reden waartoe Jezus door God was gezonden was om……

5. Lees Johannes 4:25. In de Schrift heeft Jezus nooit aan de Joden uitgelegd wat Hij bedoelde als Hij over het Koninkrijk sprak. Het was een Oudtestamentische gedachte waar zij: 
A. weinig van wisten 
B. dachten dat het nooit zou komen. 
C. al naar uitkeken.

6. Lees Lukas 9:1-2. Welke drie dingen deden de twaalf discipelen?

7. Lees Lukas 10:1-2, 8-9. Welke boodschap moesten de discipelen van Jezus verkondigen?

8. Lees Lukas 23:2. Volgens de eigen definitie van de Joden betekent het woord Christus iemand die is……

9. Lees Handelingen 17:7. In tegenspraak met de Romeinse wet zeiden de Joden dat de Apostel Paulus leerde dat er een andere…………een…….

10. Lees Handelingen 19:8-10. Paulus sprak vrijmoedig in Efeze en discussieerde en overreed anderen met betrekking tot……

11. Lees Handelingen 28:23-31. Wat was het dat de Apostel Paulus in vers 31 predikte?

12. Lees Mattheüs 24:14. Welke boodschap moet in de hele wereld worden verkondigd?

13. Lees Handelingen 20:24-25. Soms wordt het Evangelie van het Koninkrijk ook wel het Evangelie genoemd van……

14. Lees Lukas 16:16. Het is onmogelijk om de boodschap van Jezus te begrijpen zonder een basisbegrip van het koninkrijk. Het koninkrijk was de boodschap die Jezus verkondigde en het is de enige boodschap die Hij zijn leerlingen leerde om te: A. prediken, B. negeren, C. overdenken.

15. Lees Mattheüs 6:10. In principe is het koninkrijk van God de regering van God. Hoe wordt dat in dit vers uitgedrukt?

16. Lees Kolossenzen 1:13-14 en Romeinen 14:9. In de zinsnede ‘het koninkrijk van God’ is het idee vervat van een groep mensen die: A. Jezus in hun hart vragen. B. Gods regering aanvaarden (en die van satan verwerpen) en Zijn vergeving ontvangen. C. lid worden van een kerk.

17. Lees Mattheüs 4:17. Om Gods Koninkrijk binnen te gaan is een verandering van hart nodig die door de Bijbel wordt genoemd: A. boetedoening. B. werken der Wet C. bekering

18. Lees Handelingen 26:18. Ben jij bekeerd van ……….naar het licht, van het ………..van satan tot…………………om vergeving van jouw zonden te ontvangen?

19. Lees Ezechiël 36:26-27 en Handelingen 11:15-18. Heb jij ooit een nieuw hart en een nieuwe geest ontvangen die jou doet wandelen in de wegen van God?

20. Lees Lukas 18:13-14. Heb jij God aangeroepen om de vergeving van jouw zonden?

Bijbelverzen bij de vragen

Daniël 2:44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,

Mattheüs 4:17, 23 – 17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 23 En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.

Markus 1:14-15 En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, 15 [en Hij zeide]: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Lukas 4:43 Maar Hij sprak tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.

Johannes 4:25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.

Lukas 9:1-2 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. 2 En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen,

Lukas 10:1-2, 8-9 Daarna wees de Here nog [tweeën]zeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou. 2 En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.
8 En als gij in een stad komt, waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet, 9 en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

Lukas 23:2 En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben bevonden, dat deze ons volk verleidt, doordat Hij verbiedt de keizer belasting te betalen, en van Zichzelf zegt, dat Hij de Christus, de Koning is.

Handelingen 17:7 en Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En zij handelen allen in strijd met de geboden van de keizer door te beweren, dat er een andere koning, Jezus, is.

Handelingen 19:8-10 En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. 9 Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. 10 En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken. 

Handelingen 28:23-31 En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidene tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. 24 En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig; 25 en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen, nadat Paulus dit ene woord gesproken had: Terecht heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, 26 zeggende: Ga heen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; 27 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen 
en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen. 28 Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen! 29 [En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al redetwistende heen.] 
30 En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, 31 predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. 

Mattheüs 24:14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Handelingen 20:24-25 Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. 25 En nu, zie, ik weet, dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zult.

Lukas 16:16 De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.

Mattheüs 6:10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Kolossenzen 1:13-14 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
Romeinen 14:9 Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou.

Mattheüs 4:17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Handelingen 26:18 om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.

Ezechiël 36:26-27 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Handelingen 11:15-18 En toen ik begonnen was te spreken, viel de heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. 16 En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden. 17 Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Here Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden? 18 En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken.

Lukas 18:13-14 De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! 14 Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.


Antwoorden

1. Lees Daniël 2:44. De Oudtestamentische profeten profeteerden dat in de toekomst de Messias (oftewel de Gezalfde) zou komen en dat de God des hemels een koninkrijk zou vestigen dat: - B. nooit meer vernietigd zou worden 

2. Lees Mattheüs 4:17,23. Wat was Jezus boodschap? – bekeer u want het koninkrijk der hemelen is nabij

3. Lees Markus 1:14-15. Jezus predikte het Evangelie van……- Het koninkrijk van God.

4. Lees Lukas 4:43. De reden waartoe Jezus door God was gezonden was om……- het Koninkrijk van God te verkondigen

5. Lees Johannes 4:25. In de Schrift heeft Jezus nooit aan de Joden uitgelegd wat Hij bedoelde als Hij over het Koninkrijk sprak. Het was een Oudtestamentische gedachte waar zij: - C. al naar uitkeken.

6. Lees Lukas 9:1-2. Welke drie dingen deden de twaalf discipelen? – demonen uitdrijven, zieken genezen en het Koninkrijk van God prediken.

7. Lees Lukas 10:1-2, 8-9. Welke boodschap moesten de discipelen van Jezus verkondigen? – Het koninkrijk van God verkondigen.

8. Lees Lukas 23:2. Volgens de eigen definitie van de Joden betekent het woord Christus iemand die is……- een koning

9. Lees Handelingen 17:7. In tegenspraak met de Romeinse wet zeiden de Joden dat de Apostel Paulus leerde dat er een andere…………een…….

10. Lees Handelingen 19:8-10. Paulus sprak vrijmoedig in Efeze en discussieerde en overreed anderen met betrekking tot……- Het koninkrijk van God.

11. Lees Handelingen 28:23-31. Wat was het dat de Apostel Paulus in vers 31 predikte? ……- Het koninkrijk van God en die dingen onderwijzend die betrekking hadden op de Heer Jezus Christus

12. Lees Mattheüs 24:14. Welke boodschap moet in de hele wereld worden verkondigd? – Het evangelie van het koninkrijk

13. Lees Handelingen 20:24-25. Soms wordt het Evangelie van het Koninkrijk ook wel het Evangelie genoemd van……- de genade van God.

14. Lees Lukas 16:16. Het is onmogelijk om de boodschap van Jezus te begrijpen zonder een basisbegrip van het koninkrijk. Het koninkrijk was de boodschap die Jezus verkondigde en het is de enige boodschap die Hij zijn leerlingen leerde om te: - A. prediken, 

15. Lees Mattheüs 6:10. In principe is het koninkrijk van God de regering van God. Hoe wordt dat in dit vers uitgedrukt? – Dat Gods wil op aarde wordt gedaan zoals dat in de hemel wordt gedaan.

16. Lees Kolossenzen 1:13-14 en Romeinen 14:9. In de zinsnede ‘het koninkrijk van God’ is het idee vervat van een groep mensen die: - B. Gods regering aanvaarden (en die van satan verwerpen) en Zijn vergeving ontvangen.

17. Lees Mattheüs 4:17. Om Gods Koninkrijk binnen te gaan is een verandering van hart nodig die door de Bijbel wordt genoemd: C. bekering

18. Lees Handelingen 26:18. Ben jij bekeerd van - duisternis - naar het licht, van de – macht (gezag of heerschappij) - van satan tot – God - om vergeving van jouw zonden te ontvangen?

19. Lees Ezechiël 36:26-27 en Handelingen 11:15-18. Heb jij ooit een nieuw hart en een nieuwe geest ontvangen die jou doet wandelen in de wegen van God?

20. Lees Lukas 18:13-14. Heb jij God aangeroepen om de vergeving van jouw zonden?


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-7: Het ‘doel’ van reddend geloof...


 

www.vergadering.nu