Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 9: Niet onder de Wet, maar onder de Genade
Don Krow

Vorige nacht droomde ik over een vrouw die maar gestraft bleef worden voor de dingen die ze verkeerd had gedaan (haar zonden). Een man liep achter haar aan en ieder keer als ze een fout maakte, schudde hij zijn hoofd vol afkeer, nam zijn riem en sloeg haar. Als ze een verkeerd woord zei, of iets verkeerd deed, strafte hij haar. Ze strompelde rond, probeerde te glimlachen en zich goed te gedragen. Maar ze bleef maar dingen doen die haar in de problemen brachten. Het waren geen grote dingen, maar ieder klein dingetje dat deze man haar verkeerd zag doen leverde haar slaag op. Het leek hopeloos. Ze was gewoon niet in staat geen dingen te doen die haar in de problemen brachten. Ik wilde haar helpen te ontsnappen aan die gemene vent die haar altijd sloeg en toen werd ik wakker.

Ik begon te denken aan Gods genade, de onverdiende gunst en genade van God. Als het hart in genade is gevestigd, proberen we niet langer Gods aanvaarding te verdienen door onze daden of door te proberen Zijn wet te volbrengen in onze eigen kracht en vermogens. We zijn eindelijk ontsnapt aan de slagen die wij verdienen door het breken van de Wet van God. We zijn gered door Jezus. 

Denk eens na over gunst. Het betekent dat we goedkeuring, ondersteuning of zegen ontvangen. Wat doe je als je iemands gunst wilt ontvangen? Je probeert alles te doen en te zeggen dat hen behaagt. Je moet dan de hele tijd juist handelen. Is dat werkelijk vol te houden? Het is als de zwaartekracht trotseren. Je kunt dat heel even, maar uiteindelijk zul je falen. Het is gewoon sterker dan jij bent.

Ik kon de vrouw in mijn droom begrijpen. Ik heb mezelf ook zo gevoeld toen ik zo heel hard probeerde alles goed te doen, maar dan miste ik weer een klein punt en faalde. Ik dacht dat als ik maar een dag zou kunnen afmaken zonder iets te verprutsen, dat ik dan iets gepresteerd had. Maar nee, mijn tekortkomingen zorgden er altijd voor dat ik faalde. 

Ik dacht dat ik niet alleen mijn hemelse Vader had teleurgesteld, maar ik veroordeelde ook mijzelf en strafte mijzelf daarvoor. Ik bracht mijzelf de nederlaag toe. Ik was op mijn eigen mogelijkheden en vermogens gericht. Nooit voldeed ik, nooit was het goed genoeg om te slagen. Ik had iemand nodig om mij te redden!
God heeft ons in Zijn genade hulp gestuurd. Zijn naam is Jezus. God heeft Hem gezonden om ons te bevrijden van onszelf en van onze machteloze pogingen om Zijn wet te vervullen. Jezus droeg de straf van de Wet die wij niet konden houden, zodat wij niet hoeven te sterven, maar vrijuit kunnen gaan en eeuwig leven met Hem ontvangen. Jezus gaf ons het geschenk van gerechtigheid, zodat wij rechtvaardig en heilig voor God de Vader kunnen zijn en aan alle vereisten van de wet voldoen. Wij hebben vrede met God door wat Hij voor ons deed in Zijn dood, begrafenis en opstanding. Wij hebben nu gunst bij God, onverdiend. Dat is genade.
Als je dit gelooft, moet je hart zonder enige twijfel overtuigd zijn te weten dat Hij dit deed omdat Hij van jou houdt. Maak je hart gezond, zeker, stabiel en stevig in Zijn genade.
Dat wil zeggen, wees zonder enige twijfel en afvragen, overtuigd dat Hij ons álles heeft gegeven wat we nodig hebben om een overvloedig leven in en door Jezus te leiden.

Als wij doorgaan ons te richten en te focussen op onze tekortkomingen, onze fouten en onze zonden, in plaats van op Jezus, de auteur en voleindiger van ons geloof, dan zullen onze harten treurig zijn en onmachtig om te geloven dat we iets van God kunnen ontvangen. Het is met ons hart dat wij geloven en Zijn gerechtigheid en genade ontvangen. Onze harten moeten helemaal van Hem zijn. Dán zullen we vervuld en in rust zijn.

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (Spreuken 4:23)


Discipelschapvragen

1. Wat was de definitie van genade in deze les?

2. Als het hart in genade is gevestigd, dan proberen wij niet langer Gods aanvaarding te verdienen door onze ………….

3. Lees Hebreeën 10:14. Don’s tekortkomingen zorgden er altijd voor dat hij onvolmaakt was. Hoe worden wij volgens dit vers volmaakt?

4. Lees Romeinen 5:17. Jezus gaf ons …………… van gerechtigheid zodat wij heilig en rechtvaardig voor God de Vader kunnen zijn en aan alle eisen van de Wet voldoen.

5. Lees Jesaja 26:3 Als wij ons blijven richten op onze fouten en tekortkomingen en onze zonden, in plaats van op Jezus, de auteur en voleindiger van ons geloof, dan zullen onze harten triest en onmachtig zijn om te geloven dat we iets van God zullen ontvangen. Waar moeten we ons denken op gericht blijven houden?

6. Lees Efeziërs 3:17 Onze harten moeten helemaal van Hem zijn. Dan zullen wij zijn ……..

7. Lees Romeinen 4:5. Is redding een beloning die kan worden verdiend of een vrije gift van Gods genade?

8 Lees Romeinen 5:17. Gerechtigheid (recht staan voor God) is een geschenk. Moet je werken voor een geschenk? …………..
Hoe ontvang je een geschenk?………..

9. Lees Romeinen 6:23. Wat is de vrije gave van Gods genade in dit vers?

10. Lees Titus 3:5. Hoeveel van jouw goede werken en daden dragen bij aan jouw behoud?

11. Lees Romeinen 6:14. Leg in je eigen woorden uit wat het betekent om onder Gods genade te zijn.

12. Lees Romeinen 11:6. Als Gods zegeningen ons uit genade gegeven worden, dan zijn ze niet door onze ………..

13. Lees Romeinen 3:24. Leg in je eigen woorden uit wat dit vers betekent.

14. Lees Efeziërs 1:7. De vergeving van onze zonden was volgens ……….

Bijbelverzen bij de vragen.

Hebreeën 10:14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

Romeinen 5:17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Jesaja 26:3 Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.

Efeziërs 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde,

Romeinen 4:5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,

Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Titus 3:5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest,

Romeinen 6:14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Romeinen 11:6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Romeinen 3:24 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Efeziërs 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade


Antwoorden

1. Wat was de definitie van genade in deze les? – De onverdiende gunst en vermogens van God.

2. Als het hart in genade is gevestigd, dan proberen wij niet langer Gods aanvaarding te verdienen door onze – prestaties.

3. Lees Hebreeën 10:14. Don’s tekortkomingen zorgden er altijd voor dat hij onvolmaakt was. Hoe worden wij volgens dit vers volmaakt? - Door Jezus offer heeft Hij ons ééns en voor altijd volmaakt.

4. Lees Romeinen 5:17. Jezus gaf ons – het geschenk - van gerechtigheid zodat wij heilig en rechtvaardig voor God de Vader kunnen zijn en aan alle eisen van de Wet voldoen.

5. Lees Jesaja 26:3 Als wij ons blijven richten op onze fouten en tekortkomingen en onze zonden, in plaats van op Jezus, de auteur en voleindiger van ons geloof, dan zullen onze harten triest en onmachtig zijn om te geloven dat we iets van God zullen ontvangen. Waar moeten we ons denken op gericht blijven houden? – onze gedachten moeten op de Heer gericht blijven.

6. Lees Efeziërs 3:17 Onze harten moeten helemaal van Hem zijn. Dan zullen wij zijn – helemaal vervuld en in rust zijn.

7. Lees Romeinen 4:5. Is redding een beloning die kan worden verdiend of een vrije gift van Gods genade? – Een vrije gift uit Gods genade.

8 Lees Romeinen 5:17. Gerechtigheid (recht staan voor God) is een geschenk. Moet je werken voor een geschenk? – Nee
Hoe ontvang je een geschenk? – door je uit te strekken en het aan te nemen.

9. Lees Romeinen 6:23. Wat is de vrije gave van Gods genade in dit vers?

10. Lees Titus 3:5. Hoeveel van jouw goede werken en daden dragen bij aan jouw behoud? – Niet een.

11. Lees Romeinen 6:14. Leg in je eigen woorden uit wat het betekent om onder Gods genade te zijn. – wij krijgen niet wat wij verdienen vanwege onze zonden maar het allerbeste wat God heeft, dóór Jezus Christus.

12. Lees Romeinen 11:6. Als Gods zegeningen ons uit genade gegeven worden, dan zijn ze niet door onze – werken

13. Lees Romeinen 3:24. Leg in je eigen woorden uit wat dit vers betekent. – Gerechtigheid (rechtvaardiging) is een vrijelijk geschenk van Gods genade dat aan de gelovige wordt gegeven vanuit het verlossingswerk van Christus aan het kruis.

14. Lees Efeziërs 1:7. De vergeving van onze zonden was volgens – de rijkdommen van Gods genade. 

Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-10: Geen bewustzijn van zonde meer...


 

www.vergadering.nu