Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

EEUWIG LEVEN 
Eternal Life
Andrew Wommack

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Ik wil vandaag iets eenvoudigs uitleggen. 
Wat is het nieuwe wat God ons laat zien vandaag, vroeg mij iemand. Ik zei: er is niets nieuws vandaag. Maar wat doe je dan hier, vroegen ze? Ik vertel gewoon het evangelie, maar ieder wil eigenlijk bovennatuurlijke dingen zien. Veel mensen weten niet eens de basis. Dus dat doe ik dus, basis evangelie vertellen. Dit moet je gewoon moet weten. Laten we kijken naar Johannes 3.

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Wat is het doel van Zijn komst? Eeuwig leven hebben. Toch ervaren veel mensen geen eeuwig leven. Weet je, het gaat niet alleen om vergeving van zonden. 
Ik heb iemand het zo horen zeggen. Het gaat niet primair om vergeving. God heeft zijn Zoon gegeven om eerst de relatie goed te maken tussen mens en God. Zonden vergeven was maar een deel van de verlossing. Als het alleen om vergeving ging, dan zouden we nu allemaal eeuwig leven ervaren, toch? 
Eeuwig leven is meer dan voor altijd leven in de hemel. Als je het eeuwig leven bestempeld als ‘voor altijd leven’, dan heb je een beperkte visie. Het gaat om meer dan wedergeboren zijn, vergeving hebben en voor altijd leven. 

De meeste christenen wandelen niet in het eeuwig leven. 

Joh 17: 1. Daar zie je opnieuw de missie van God voor Jezus. 
1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

In vers 3 staat: het eeuwig leven is het kennen van God is. Let op, dat is meer dan: “Ik ken God”. Je kunt iemand herkennen, zonder hem te kennen. Hier staat hetzelfde woord voor “kennen” als bij Adam en Eva. Adam kende Eva. 

1 Joh 1:1
1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2 Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.

Eeuwig leven is een persoon! Het is Jezus. Dat is de verlossing! De reden om wedergeboren te zijn is om Jezus te leren kennen. Eeuwig leven is dus God kennen, een relatie met Hem hebben. Sommige mensen denken dat de verlossing gaat om vergeving en niet naar de hel gaan. Dat is inderdaad ook een deel van de verlossing, maar je mist dan het eeuwig leven. Het gaat hier om toegang tot de Vader.

Vers 3: 
3 Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

De reden van Johannes om dit te vertellen is dat het ook voor ons is. De relatie met God kennen. Dat was het doel.
Als je de opdracht krijgt om 5 stukken uit de bijbel op te schrijven die voor jou belangrijk zijn, dan schrijven wij: genezing, bevrijding, wonderen, etc. Let op, dat is niet verkeerd. Maar het gaat eerst om een relatie met God. Al die andere dingen zijn een gevolg van die relatie. 
Het goede nieuws is dat je beide kunt hebben. De relatie met God spreekt, en heeft effect op al het andere. 

Een kind van 2 jaar in de armen van zijn vader zegt niet: “Ik belijd dat mijn vader me niet laat vallen, ik belijd dat ik vandaag eten van hem krijg, …..in de naam van Jezus”. Weet je waarom niet? Omdat het kind een relatie heeft met de vader. Het heeft geen angst. 
Weet je waarom je niet hoeft te vechten met God? Omdat je een relatie kunt hebben met de Vader. Je zou je niet druk moeten maken om je leven, Hij verzorgt je leven. Geloof is gebaseerd op relatie. 

De bijbel is geen boek van principes of zoiets. De bedoeling van het Woord is: God laten zien, namelijk het karakter van het levende Woord. Dat is een persoon. Wij kunnen Hem kennen in een intieme relatie. Dan kunnen we ook veel makkelijker geloven. Als je wist welk karaker Hij heeft, kun je ook in veel zegeningen geloven. 

Satan maakt God belachelijk door ons. Omdat we God niet kennen. We hebben het zo druk met de kerk, we hebben geen tijd voor God. Heb jij ook een bijbelplan dat je van alles moet lezen in een bepaalde periode? Zeg je: “Sorry God ik heb het zo druk, ik heb even geen tijd voor U”? Ik weet dat het gebeurt. Natuurlijk moet je die dingen doen, maar als bijproduct. 

Veel huwelijken gaan kapot omdat er geen relatie is opgebouwd. Je verwacht alleen dingen van elkaar. God zien we ook vaak als een loopjongen. Ons gebed is vaak ook zo: God geef me dit en dat. Als het geregeld is, gaan we weer de volgende lading halen. 

Weet je dat Adam en Eva baden voordat er iets te bidden was? Ze hadden namelijk een relatie met God. Elke dag ontmoetten ze God. Ze hoefden geen drempels te overbruggen, grote werken te doen, demonen uit te drijven. Nee, ze hadden gemeenschap met God. 
We zijn vaak niet gemotiveerd in een relatie met God, omdat we het alleen hebben over noden en problemen. Je moet met God omgaan omdat je van Hem houdt, niet omdat je Hem nodig hebt. Noden neerleggen is natuurlijk goed, maar het kan niet je motivatie zijn voor God. Adam en Eva hadden geen noden, maar hadden gemeenschap nodig met God. Ook jij en ik zijn zo geschapen. We hebben dat nodig, anders is er een vacuüm in ons hart. We zijn bedrogen door te horen dat het niet om een relatie gaat. Bijvoorbeeld als mijn vrouw dingen doet in huis omdat ze vindt dat dat moet, in plaats van als een bediening voor mij en haar familie. Dan zou het dus meer gaan om die stomme dingen dan om mij. Dat is een slechte relatie. 

We hebben onszelf zo opgeblazen in religie dat er geen relatie met God is. Hoe kon Paulus een relatie hebben in de gevangenis? Het ging Paulus niet om de omstandigheden, maar om Hem te leren kennen. Een relatie met God zorgt ervoor dat je alles aankunt. Je gaat psalmen zingen in de nacht. Als je echt alleen bent, geen medechristenen hebt, geen demonen uit te drijven, geen problemen, etc. Hoe ziet je relatie met God er dan uit? 

Kijk naar een huwelijk waarbij man en vrouw allebei een rol hebben totdat de kinderen weg zijn. Dan stort het in. Er is nooit een relatie opgebouwd.
Onze samenleving is ook zo gericht op DOEN. Je moet van alles, je moet jezelf bewijzen. Prestatie en succes is echter niet hetzelfde. Adam en Eva hadden niets om te presteren. Wat was hun doel van het leven? Waarom heeft God hen geschapen voor de zondeval? 

Openb 4: 8
8 Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9 Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: 11 ‘U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

De reden dat we er zijn, is om tot vreugde te zijn voor God, niet als een dienaar. God wil ons na de zondeval wel gebruiken als dienaars. Dit is een bijproduct. God maakte ons om Hem te aanbidden. 
1Joh 4 zegt: Hij is liefde en Hij wil dat graag ook ontvangen. De Bijbel zegt zo vaak: Prijs Hem. Zegen en aanbidt God, staat er in de Bijbel. Je kunt God zegenen. Weet je wat dat betekent? Mijn kind zei laatst tegen mij, ‘s avonds na een leuke dag: “Pap je bent een goeie pap”. Weet je, dat deed mij zo goed, hij zegende mij. 

Zeg: “God U bent een goede God!” Wij zijn object van Zijn liefde. Daarvoor kwam Jezus naar ons, zodat we weer die relatie kunnen hebben. Wandelen en praten in de avondkoelte. Delen wat op de harten ligt. We zijn geschapen voor zijn vreugde. Hij wilde een mens met een vrije wil. Geen robot die altijd op commando zegt: “Ik hou van je, ik hou van je”. 

Er zijn zoveel mensen die wedergeboren zijn en geen eeuwig leven hebben. Je mist dan zoveel. 120 mensen hebben de wereld op zijn kop gezet. Wij zouden ook 5000 mensen per dag moeten kunnen redden. Waarom lukt dat niet? Doden laten opstaan, zieken genezen. Omdat we doctrine preken, i.p.v. eeuwig leven. Mensen zijn doctrine zo ontzettend spuugzat. Dan kunnen ze ook naar de mormonen of Jehova’s getuigen gaan. Mensen zoeken iets echts, een relatie, liefde!
We delen doctrine omdat we niet over een relatie kunnen vertellen. Alles wat we hebben is de woorden die we weten, maar geen interne functie. Als je intern in brand staat van God dan zullen mensen ook willen wat jij hebt. Je moet dat ervaren, daar gaat het om. 
We gaan vaak zo op in dingen doen, maar zet de prioriteit op je relatie met God. Dat geeft je voldoening. Ik dien mijn vrouw, en visa versa, omdat er liefde is. Dat zorgt ervoor dat er geen verveling is in je bediening.
Mensen die afbreken in hun bediening hebben vaak geen relatie met God. Dan wordt het het bekende moeten. Je moet God leren kennen. Dat is wat Hij wil, dat is eeuwig leven. We moeten in de relatie komen met God. 
Hoe doe je dat, vraag je je misschien af? 

Joh 6: 63
63 De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven.

Je wilt weten wat God zegt? Begin met de Bijbel. Lees waar God het persoonlijk maakt. 
Begin bij Opb. 4: Spreek: “We zijn er voor U!”
Of lees Ef 1: 6
en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
(6to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in His Beloved.)
Zeg: Vader dank U dat we er door Uw genade zijn, geaccepteerd door U.

Hebr 11:6 
6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.

Spreek in Geest en Waarheid. Je zegt gewoon na wat God zegt. Weet je het niet te vertellen? Je zegt gewoon: “Help mij U te leren kennen!”. Pas op dat je niet alles wilt weten in de eerste 30 minuten. Dan gaat het niet goed komen. Weet je, dat kost tijd. Man- en vrouwrelaties kosten ook tijd. Bij God komen we binnen. Gaan bidden voor bijvoorbeeld een uur. We willen visioenen, dromen, etc. dan vragen we ons af waarom het niet gebeurt? Het kost tijd voor een relatie. Zeg: `God ik weet het niet`. Wees dan gewoon stil. Gewoon bíj iemand zijn bouwt ook relaties op. Dat werkt genezend en geeft je rust.

Adam en Eva zijn geschapen voor gemeenschap met Hem. God wil ook gemeenschap met je. Deel dat met Hem. Doe je dat wel eens? Ik wil niet brutaal worden. Maar heb je een dagelijkse ontmoeting met God? Adam en Eva deden dat ook elke dag. Het is belangrijk. 
Als de telefoon gaat, laat je dan God vallen? Gaat de TV voor? God is er morgen ook? Dan bouw je dus geen relatie. Geef je God de prioriteit die Hij wil?

God houdt van je! Je bent geen nummer zoals in de wereld. Men heeft daar je geld nodig, anders ben je nergens meer goed voor. God wil je affectie. Hij geeft Zijn liefde en Hij wil onze liefde ook. Geven wij af en toe een beetje als het ons uitkomt?

Vrede komt van een relatie met God, zegt de Bijbel. Zoek eerst het Koninkrijk van God en de rest wordt u bovendien gegeven. Als wij in gemeenschap zijn, valt alles op zijn plaats. Zonder relatie met God gebeurt er niet veel. Leer Hem eerst kennen. Laat eerst maar eens al je goede werken vallen en geef prioriteit aan je relatie met God.

Mensen naar God brengen is heel eenvoudig als ze in jou God zien door de hechte relatie. Jezus moet je beste vriend worden. 


 

www.vergadering.nu