Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Het ware karakter van God.
The True Nature Of God
Andrew Wommack 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Deze studie is een samenvatting van 5 MP3’s.

Deze studie gaat over het karakter van God. We hebben vaak een verknipt beeld van God. Ook het oude verbond wordt niet goed begrepen, God zou een wrede God zijn!

Let op: Het ware karakter (natuur) van God bepaalt ons leven. 2 Petrus 1:1
Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij.
Verkeerde kennis bewerkt verkeerd geloof. Genade en vrede krijgen we niet door gebed, maar door kennis. Alles wordt ons gegeven (ziekte, geld, etc.)! Hoe? Door God te kennen. 
Als we namelijk eerst weten dat God rechtvaardig is, dan is er geen angst, zorg, etc. 
Als je denkt dat God alles controleert, dan heb je geen goed beeld van God. God is almachtig. Hij creëerde perfectie. Hij creëert geen ellende.
Is ellende afhankelijk van hoe heilig je bent, nee? ? God geeft geen aardbevingen.
Ongelovigen geven God de schuld, dat is logisch. Maar de kerk doet het soms erger, want zij begrijpen God evenmin, terwijl dat niet zou mogen. 

Toen ik 18 was ben ik veranderd.1 Joh. 3:1, 2 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.
Let op: niemand kan in zijn natuurlijke vlees God zien. Niet omdat Hij dan straft, maar omdat het beeld te groot is. Als je zorg, armoede, etc. hebt, dan heb je God nog niet gezien in die gebieden. Zieken zagen Jezus in hun hart en genazen. Als we Hem zien zoals Hij is dan genezen we. Als we die liefde kennen van God dan kunnen we liefhebben (alles valt weg). Alle straf is immers naar Jezus gegaan. Veel mensen willen God dienen, maar zien het niet. Zij hebben geen vreugde, geen motivatie. Het is een verstoorde relatie met onze God.

David en zijn mensen konden niet een andere natuur (nieuwtestamentische natuur) aannemen en daarom waren er opdrachten van God om alles te doden. Wij vinden dat hard. Het waren volken (vijanden) met demonen en die zich ook vreselijk gedroegen. Dat moest stoppen ter bescherming van het menselijk leven. Verschrikkelijk voor individuen, maar eigenlijk genade voor het menselijk ras.

Let op: in het oude Testament is er een wet. Als je kind voor 2e keer ongehoorzaam is dan moet je het dood maken! Hoe zouden we daar nu over denken?
In het oude Testament konden mensen niet de autoriteit van Satan weerstaan. Zij waren onder zijn macht. Als iemand dus zich gedroeg tegen God was dat een ziekte die moest worden uitgeroeid.
Wij leven nu in een andere tijd, wij hebben een ander DNA (als het goed is). 
In oude Testament werd vuur van de hemel gevraagd om te doden, dat gebeurde ook. 
In nieuwe Testament vroegen de discipelen dat ook, maar Jezus zei: Nee! Ik genees alles. 
We mogen niet op dezelfde manier straffen als in O.T.
Jezus is nu ons voorbeeld.
De overspelige vrouw & Jezus. Als Jezus niet veroordeelde dan kon Hij ook volgens de wet worden gedood. Jezus zei wel dat het zonde was maar sprak geen veroordeling. In het O.T. was dat 180 graden anders. Veel mensen hebben het OT + NT gemixt. 
Jezus liet echter barmhartigheid en genade zien, wat verboden was in O.T. Veel christenen begrijpen God niet. Zij denken dat Zijn wil anders is. Ik zal jullie meenemen in het evangelie. 
Het duurt gemiddeld ca 1-2 jaar om je karakter te veranderen zodat je zelf God kunt zien.
Alles komt via de kennis van God. Als je ziet wie Hij is dan word je vanzelf via de HG het beeld. 

2 Cor. 5:19 ? Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 
De wet gaf dus ons overtredingen, Jezus gaf verzoening.
1 Joh. 17 ? genade door Jezus
Joh. 16:11 ? oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. 
We mogen dus in vreugde in de aanwezigheid van God zijn. 
Veel mensen snappen O.T. en N.T. niet en mixen opdrachten uit het O.T. en N.T. God is liefde maar God zal ook vernietigen ? welk beeld hebben wij van God? Kennen jullie het spel ‘’Wie van de 3’’ ? wil de echte God opstaan? Die: 
- Moord vergeeft?
- vrouw vergeeft
- zit en eet met zondaars?
- boos/blij is?

Toen de 10 geboden kwamen dachten veel mensen dat God kwam om te helpen. Maar dat was juist om te pijnigen. Dat is niet de liefde van God, maar de boosheid van God. Daardoor is er een verkeerd beeld van God in onze (NT) tijd
De term legalisme, dat is regels en wetten, dat je iets doet en God doet iets terug voor je. 
Bijvoorbeeld wordt een tekst aangehaald uit Deuteronomium 27: “vervloekt is een ieder die niet alles doet... ‘’ Dan zeg je: ik probeer 90% te doen’’. God moet dat wel goed vinden en beter dan hij of zij.
Let op: de bijbel zegt als je 1 zonde doet overtreed je alle geboden. Het is dus alles of niets. Niet een klein beetje van jezelf, nooit!

God gaf wetten voor een relatie met Hem? ? kijk naar de volgende verzen. Niet dus. 
1 Cor. 15:56 De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 
Dit heel radicaal. Als je dus iets hebt dat je niet kunt overwinnen dan ben je dus nog steeds onder de wet. 
Veel mensen hebben geleerd heilig te moeten leven en doen van alles voor God en de kerk ? je bent dan een legalist. Dat God dan meer van je houdt? 
God is zo heilig dat je gewoon zonder zonde moet zijn om een relatie te hebben met Hem. 

Rom 3:23. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 
Tenzij er een redder is kan dat nog lukken. Of wil je de beste zondaar zijn? Als je zo denkt ga je jezelf ook vergelijken met anderen. Ik ben beter. Herkenbaar?
De wet is gekomen voor deze mensen die denken door zelfrechtvaardiging er te komen. Het maakt de mensen dus niet meer een beetje zondig (ik ben beter), maar volledig zondig. 
Als iemand iets niet wil doen dan zeg je: je kunt het niet! Je bent een slappeling ? het effect is dat je het toch gaat doen.
Denk je geen redder nodig te hebben. God laat het zien.
Als je veel preekt over liegen/overspel (de wet van God). Wat gebeurt er dan? Dan gaat het juist gebeuren (in gedachten of fysiek). De wet roept immers de zonde op!
De wet is er niet voor om je over de zonde te helpen! Maar de kerk (niet alle) promoot de wet alsof God dan de mensen beter maakt. 

2 Cor 3:9 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
De wet is dood. Satan is de auteur van dood (Hebr.2), maar Jezus is auteur van leven. 
De wet zorgt voor veroordeling, is voor veroordeling.

Rom 3:19 ? Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. 
Hier staat o.a. dat de wet er is voor de Joden! Niet voor ons allen! De wet zorgt niet een relatie met God, maar het geeft ons allemaal excuses. Je bent schuldig: Over en uit.
Ikzelf (Andrew) ben opgevoed met angst en verdoemenis. Ik was zo bang om iets te doen wat niet mocht. Ik zou wel naar de hel gaan. Inderdaad, het hield me af van dingen, maar ik was ook bang voor God. Religie doet dat dus met je.
De Wet geeft geen liefde van God. Maar de wet laat de zonde zo groot zien dat je stopt met jezelf. Kennis van zonde leidt tot dood, maakt je schuldig, leidt tot veroordeling, versterkt de zonden.
Ben je een stier die denkt dat hij een schaap is? Rustig kan liggen in de wei? Gebruik een rode lap en je ziet wat er gebeurt met het beest!
Je moet walgen van je eigen weg naar recht! 

Als je God dient uit angst of bang bent voor God. Lees 1 Joh 4:18 ? 
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
Liefde verdrijft de angst. Hoe dat werkt? Lees Romeinen 6.

1e) Rom 6:2 ? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 
Niet verder in zonden. Je hebt een ander karakter omdat je geen behoefte meer hebt. Je bent wedergeboren. Je hart is anders (in de bijbel is je hart je denken, doen en willen)

2e) Rom 6:16 ? Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 
God houdt van je zonder je bijdrage!
Ja maar, zul je zeggen, dat geeft reden tot zondigen. Nee: de wét geeft je de reden! 
De Maffia?
Sommigen zijn met God verbonden zoals sommigen met de maffia. Stel: Pedro komt in de zaak en zegt: er is veel roof in de buurt, etc. betaal me en ik zorg voor veiligheid. Maar de onveiligheid creëert Pedro zelf. Dus betaal je om ze toch weg te houden.
Zo gaat het ook vaak in de kerk. Je geeft en vraagt terug: God help me, genees me. 
Je aanbidt dan eigenlijk de godfather, ipv God de Vader. 

Waar komt het beeld vandaan dat God veiligheid en perfectie eist? Van het OT.
Pas 2000 jaar na Adam kwam de wet, het was dus niet de eerste keuze. Paulus schrijft dat het later werd toegevoegd. Het mens ras had een ongeneeslijke ziekte. Als ze doorgaan met zondigen dan sterft het ras uit.
Maar nu is Jezus er. Hij representeert God. Gal 5:6. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. 
Geloof komt dus door liefde. Niet door een God die verderf en ziekte geeft. Twijfel niet aan Zijn waarheid. Gebruik alleen de witte vlag. Dat maakt je vrij. 

Titus 2:12. Ze (genade) leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven,
Genade leert ons af te zien van lust. Genade zorgt niet voor zonde. 
Als je echt weet wie God is dan weet je dat Hij echt alleen liefde en betrouwbaar is. God heeft nooit een belofte verbroken. Al onze twijfel komt door: God niet kennen. 
De wet zegt: God nu ben ik echt niet in staat iets te doen. 

Rom 5 is erg krachtig over genade (grace). Rom 5:8 ? Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 
God houdt wel van zondaars, maar dat wordt hier niet bedoeld. Het punt is vers 9, vers 8 is de opmaat. 

Vers 9: Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.
Als je accepteert dat Hij van je houdt als zondaar. Nu des te meer als wedergeboren Christen!!
Als ongelovigen deden we niets, we gingen niet naar de kerk, betaalden geen tienden, deden geen Bijbelstudie en we werden toch gered door Jezus (geen goed werk). 
Nu denk je dat als je iets niet goed doet, je doel van redding niet gehaald wordt, dat is niet consequent (paradox). Nu moet je ineens alles doen?

Col 2:6 ? Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 
Geloof in je genade, niet in werken. 
Stel dat je een dronken ontmoet, je vertelt van Gods genade en zegt: bekeer je. Stel hij doet het en de volgende dag en zie je hem weer dronken. Dan zeggen wij: hoe durf je en lezen we hem de wet. Dat is inconsequent. 

Rom 5:12 ?Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 
Door 1 man in de wereld, Adam, kregen wij een zondige natuur. Wat ons zondaar maakt is onze natuur/karakter. Dus gevolg is zondigen. 

Vers 13 ? Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden.
Tot Mozes zondigden de mensen, maar werd ze niet aangerekend door God voor de wet. 

Rom 4:15. (Juridische term ? De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding. 
Je account wordt aangemaakt als je iets koopt met je creditkaart. Voor de wet tot Mozes kocht je alles zonder dat dat op rekening kwam. God hield voor de wet de zonde niet bij, geen rekening. 

Genesis
Uit Genesis blijkt dat God bleef wandelen met de mens en niet strafte.
Gen 3:22. 23 ? Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. 
Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. 
De reden uit het paradijs is geen straf. God stuurde hen weg uit liefde. Hij wilde niet dat wij voor altijd zouden leven in onze zondige natuur. Dood is beter dan leven in een gevallen staat. Veel mensen hebben veel verdriet (geestelijk/lichamelijk), stel dat je 6000 jaar Hitler, Ida Amin, alle ellende, sodomie, handicap, etc hebt en er was geen hoop op verbetering door een nieuw leven. 
God heeft een beter plan. Hij stuurde ons weg als consequentie. Nu mogen we denken aan een volmaakte toekomst! 
Gen 4: God sprak nog steeds met Adam/Eva. Vanuit Gods perspectief was niets veranderd. Rom 5 zegt ? hij strafte niet tot de wet kwam. 
Lev. 18 ? als je trouwt met je halfzuster wordt je gedood. Abraham trouwde met Sara! 
God rekende dat niet. Abraham was vriend van God. 
Mensen hadden meerdere vrouwen; dat werd toegestaan. Abraham, Mozes, David ook!
Abraham liet Sara overspel plegen om zijn eigen hachje te redden door te zeggen dat Sara zijn zus was. Dat is dus ziek. 
Lev 18 ? als een man 2 zusters trouwde dan moest deze worden gedood. Jacob trouwde Rachel en Lea. 
Abraham’s prestaties en die van Jacob waren niet de reden voor God. 
Gen 4 ? Kaïn/Abel. Denk na. Wat wisten Kain/Abel van offeren. Wij weten dat door de bijbel. Zij konden het niet weten, zeker niet van het offer van eerstgeborenen etc. God heeft hen dat dus verteld, zoals in het paradijs hoorbaar, anders had Kaïn dat niet geweten.
De wraak van God in OT tot de wet? Nee. God sprak na 30 jaar nog steeds met Kaïn/Abel.

Gen 4:9 ? Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ 
Als je 18 bent dan heb je 200000 keer moord gezien/gehoord. Dit was de 1e keer! Het was nog nooit vertoond! Kaïn loog (met bloed aan zijn hand). Kaïn sprak alsof het normaal was om te spreken met God. 
God was zeker boos en de relatie door de mens werd verder verzwakt. Kaïn zegt in vers 13 Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. 
God spreekt met de 1e moordenaar en geeft Kaïn genade (door bescherming) ipv te vermoorden. 
Wie overtrad de wet het eerst. Overtreding van de sabbatsrust ? dood.
Wat gebeurde noem ik een effect van verticaal & horizontaal. 

Verticaal ? geen straf op zonden in OT voor de wet (uitzonderingen daargelaten)
Horizontaal ? mensen zagen zonde doen als goedkeuring van God: Hij straft toch niet.
Gen 4:23, Lamech moorde uit zelfverdediging. Als God Lamech 7x wreekt, dan bij mij zeker 77x! God was dat niet, Lamech zelf zei dat. Als hij, dan ik ook, want God straft niet schijnbaar. 
Het horizontale effect veroorzaakt dus het probleem. Daardoor nam de zonde op zonde toe. De mensen denken er maar mee weg te komen.

Rom 6:16 ? Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 
Zonde dood je. Zonde vernietigde het menselijk geslacht. Mensen werden zeer oud 996 maar dat liep snel terug in zeer korte tijd. De levenstijd is bijgesteld naar 1/10. 
Als God niets gedaan heeft dan zou niemand overblijven want de (horizontale) zonde zegt. ‘’ iedereen doet het’’. God gaf toen de wet om verschillende redenen. Ik zal je laten zien wat heilig is en dat je mij nodig hebt. Dat is ook vandaag nog goed. 1 Tim 1:6 e.v. er is een goede en slechte manier van de wet. Is de wet voor de rechtvaardige? Nee.

Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, 
Wel voor een heiden om te laten zien dat je God nodig hebt doordat je verkeerd bent. 
Je kijkt TV, leest boeken die je opa en oma pornografie noemen. Morele kompas is op hol geslagen. 
God gaf de wet, zodat bleek dat je het niet kunt doen. Vergeet het dus ? Jezus doet het. 
In Lev 20-23 (?) staan de kwalificaties van priesters. In het NT zijn wij allemaal priesters. 
Adam/Eva waren perfect en hadden een relatie met God. 
God zegt nu: als jullie denken mij te benaderen dan geef ik een standaard die niet te halen is. Of jij bent perfect of ik geef het door de wet.

2 Cor 5:19 e.v. ? Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 
Voor de wet hadden de mensen geen account (zoals je een rekening hebt bij een bank) bij God, na Jezus ook niet meer. Dat legt hij ook bij ons neer, deze boodschap. 
De kerk leert vaak: doe dit of dat, anders straft God en houd Hij minder van je. Dat is niet verzoening (vers 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen). 
Kerken vervloeken als je weggaat, dingen doet, dat is niet God.
De enige reden van de wet is te laten zien dat je zelf niets kunt. De wet als opstapje gebruiken naar God maakt de zonde erger in je leven. Je relatie met God blijft ver weg omdat je je tekort voelt. Geen vreugde! 
Je twijfelt niet dat God wonderen kan doen, als je dat wordt gevraagd. Je twijfel is of je zelf door God gebruikt kunt worden. Die twijfel komt door de wet. 
We zien onszelf steeds als: doe ik het goed of slecht, je voelt je nooit gekwalificeerd. Maar door Jezus is die wet weg. Ga weg onder de wet vandaan. 
Als Satan komt ? ja = schuldig 
Dank God voor Jezus. Je bent geaccepteerd door het bloed van Jezus, niet door jezelf. 
Als zonde geen issue meer is dan heeft Satan geen kracht meer. 
Alles draait om onze Verlosser, die hebben we nodig.
Als God dan niets bijhoudt, waarom stierven mensen dan nog? De consequentie van onze zonden is dat de deur voor Satan open staat.

Rom 6:16. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 

Daarom is er dood. Hebr 2:13-14 14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,
Zonden? God is niet boos op je. Het duurde 20 jaar voordat ik dat begreep. 
Vers 15: een doorbraak om Gods liefde te begrijpen zonder enige bijdrage van mijn kant.. Mijn verstand zei: ik moet zelf iets doen, kijk maar naar O.T. Dit gaf een conflict.
Zo ontmoette ik hippies, ik accepteerde ze een beetje als ze maar toe zouden geven dat ze zondaars waren. Ze vertelden me in liefde dat deze verzen laten zien dat rechtvaardiging als gift alles van mijzelf overtreft.
Veel mensen snappen dit vers niet. Veel mensen betrekken hun zonden op het gericht van God. Dat staat hier niet. Doordat Adam ons scheidde van God, kijkt God niet apart naar onze zonden, maar naar onze natuur. We zijn geboren gescheiden van God. Dood door wat Adam deed. Wat je doet komt door je natuur (Ef. 2).
We kunnen hoogstens een goede zondaar zij totdat we wedergeboren worden. 
In de kerk stelde ik geen enkele vraag, ik accepteerde alles. 
Maar ik wordt opnieuw geboren en ik word gerechtvaardigd door Jezus. Paulus zegt het nog zeker 5x in de volgende verzen. Hij wist dat het moeilijk was. 
Vers 16: Vrijspraak! Alsof ik nooit iets gedaan heb, geen schuld.

Je bent dus geen zondaar die genade ontvangt, nee je krijgt een nieuwe natuur. Geen enkele zonde komt nog op je conto. 2Cor 5:17 Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 
Mensen kijken naar zichzelf en zeggen dan: hoe kan God van mij houden?

Joh4: 24. God is Geest. 
God kijkt geestelijk en niet zoals ik. Ik ben heilig verklaard Ef.4:24. In je nieuwe natuur is je geest perfect.
Hij kijkt alsof je nog nooit hebt gezondigd. Hij ziet in de Geest. Jezus is nu mijn hart. Dat is een groot verschil met het O.T.! Toen waren mensen dood in hun geest. God kon geen geestelijke relatie aangaan zoals wij dat nu wel kunnen. Dus werd er gestuurd via de externe kant. Straf.

Nadat je faalt in emoties of door je doen, dan toch geen probleem: Ef1:4 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Je Geest zal niet meer geïnfecteerd worden. Onze geest is al zoals in de eeuwigheid. 1 Joh4:17. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.
Kijk niet in de spiegel, kijk in het Woord.
Vers 16b) hier staat: ALLE overtredingen.

Vers 17: Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.
Ik accepteerde wel dat ik een zondaar was. Accepteer dan ook dat God je rechtvaardig maakt. 
Je hoefde niets te doen om zondaar te worden, namelijk geboren worden. 
Nu wordt je opnieuw geboren en bent heilig voor God.

Vers 19: Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Je bent ook door 1 mens rechtvaardig, niet door jezelf.
In 1 Cor 1: 30 staat. Jezus is mijn rechtvaardiging. Als je zegt dat je zondaar bent, dan zeg je dat van Jezus.!!!!
Mijn natuur is rechtvaardig en heilig. 

Vers 20: En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.
Er bestaat niet zoiets als een slechte of goede zondaar.

In hoofdstuk 6 staat: Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?
Doet zonde er niet toe? Nee dat staat er niet. Kunnen we blijven zondigen? Dat staat er niet .
Deze vraag van Paulus is erg goed. Ook voor ons. Als je deze vraag nooit stelt of gesteld krijgt dan wordt het evangelie niet gepredikt.
Paulus geeft redenen waarom niet:
1e Je natuur is veranderd, een nieuwe schepping die nooit bestond. Je zondige natuur is gekruisigd met Christus.
Mensen zeggen : Oh God help mij met mijn zondige natuur en met mijn dagelijkse kruistocht.. Tja, dan vergeet je het werk van Jezus.
De enige reden dat we zondigen is dat ons verstand nog niet voldoende is veranderd. Ik haat dit of dat. Je bent immers geprogrammeerd als een zondige natuur. Je moet opnieuw worden geprogrammeerd. (Metanoia in het Grieks). Rom 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Je bent in Christus die in je leeft, één met Gods Geest. Je kunt natuurlijk wel zeggen dat het je natuur is, maar dat is niet zo. 
Als je eens leert zeggen dat je geen zondaar bent en begint te zeggen dat Gods Geest in jou leeft, dan veranderen dingen. Denk niet als een oude mens. Je bent niet meer in het duister, maar in het licht.

Je spiegel is wie je bent in Christus
1 Cor 6:17 Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest.
Je geest zal niet meer veranderen, die is dat al.
Ons denken en fysieke lichaam moet uit de Geest nog veranderen.
De wet uit het O.T. zorgt ervoor dat je bij het oude denken blijft. De wet is er niet voor wedergeboren christenen.
Als je blijft zeggen : oh arme zondaar, dan vind je je zonden belangrijker dan Jezus’ werk. Satan kan je niet meer aanklagen, tenzij je de waarheid niet kent.
Gods liefde = Zijn karakter. God is niet boos, Hij ziet je nieuwe ik. In het OT was het oude verbond, nu is er een nieuw verbond.

Is het horen zoals je hier zit voldoende voor je? Nee, het moet jouw verhaal worden!


 

www.vergadering.nu