Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

ZEGENINGEN & WONDEREN
Blessings & Miracles
Andrew Wommack

Deel I - de kracht van zegen
Deel II - de duurzaamheid van zegen
Deel III - alleen jij kunt de zegeningen stoppen 
Deel IV - de duurzaamheid van zegen

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Deze studie is een samenvatting van 4 MP3’s.

DEEL I - de kracht van zegen

God heeft twee mogelijkheden om in je behoefte te voorzien. Zegeningen en wonderen. Het verschil tussen die twee is groot. Wij zien vaak nood en vragen God om een oplossing. 
Stel ik heb 2 deuren achter me. Eén met zegen, de ander met wonderen. Welke zou je kiezen? Waarschijnlijk een wonder. 

De beste manier om van God te ontvangen is echter via zegen, niet via een wonder. Let op: ik geloof in wonderen en heb ze ook ontvangen, ik zie het ook bij anderen. Als je de tijd niet hebt om alle wetten van het Koninkrijk te begrijpen dan kan een wonder het beste zijn dat je nodig hebt op een bepaald moment. 

Een voorbeeld: wat wil je, een wonder van genezing, of een zegen dat je nooit ziek wordt?
Zegen voorkomt ziekte. Een wonder geneest de ziekte. 

Wat heb je liever? De mogelijkheid om God zo te leren dat je een via een wonder een auto krijgt als je die hard nodig hebt? Of dat je zo gezegend bent, dat als je een auto wilt, je er gewoon één koopt (zonder lening).

Ik geef een overzicht van de verschillen. Later kom ik er uitgebreider op terug.

1e verschil.
Een wonder heeft een crisis nodig. Ze zijn niet normaal. Extreme omstandigheden vragen extreme oplossingen. We hebben allemaal crises in ons leven. Een wonder is dan ook niet verkeerd. Maar als je ze veel nodig hebt, dan heb je ook veel crisis. Het tegenovergestelde is de zegen van God, dat voorkomt crises. Veel problemen worden opgelost door wonderen, maar vaak hebben we wonderen steeds weer nodig.

God voorziet ons van geestelijke zegeningen. Als je leert de zegen te laten stromen, dan verandert je leven.
Ik heb in het verleden veel wonderen meegemaakt. We hadden geen eten (leefden van bonnen), weinig of geen geld. God heeft ons toen veel gegeven in wonderen.
20 Jaar later heb ik nauwelijks nog wonderen in mijn leven. Ik begon me daar ongerust te maken, maar God zei: “Wil je terug naar die tijden? Je bent zo gezegend nu”. Ik begon het verschil te zien tussen leven met wonderen en leven met zegeningen. 
Het laatste is het meest dominant in Gods Koninkrijk. Ze voorkomen de crisis en de noodzakelijke wonderen.

Kijk eens naar het boek Genesis, hoofdstuk 1. God creëerde bomen, dieren, mensen en zegende hen. De zegen betekent hier de mogelijkheid om te reproduceren. 

Gen 1:
20 God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ 21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22 God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’ 23 Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag. 

God creëerde dus niet alleen, maar zegende ook. Het gevolg is de mogelijkheid om onafhankelijk te leven. 

Gen 1: 26
26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Wetenschappers zeggen dat ze scheppen omdat ze cellen samenvoegen. Maar mensen kunnen niets maken dat reproduceert. Ze kunnen wel iets pakken dat al leven heeft (klonen). God alleen kan leven geven.
Toen God aarde en hemel schiep was alles in balans. Hij zegende zijn creatie. Geen crisis dus.
Het was niet Gods intentie dat er wonderen zouden zijn. Dat is een bijproduct van de zonde. 
Jezus gebruikte wonderen ook, om te laten zien wie Hij was. Hij leerde de kerk wonderen om te laten zien wie we zijn in Christus. Maar het is niet van oorsprong zo geweest.

Ons lichaam is gecreëerd door God. Het kan zichzelf in stand houden van oorsprong. Maar onze rebellie heeft dat verpest. Als we ons leven geven aan God, zoals we door Jezus mogen zijn, dan stromen we weer van zegeningen. 

Een 2e reden dat zegeningen beter zijn dan wonderen is de overvloed ervan. Misschien zeg je: waar haal je dat vandaan? Ik kom er nog op terug. Ik zal eens terug gaan naar manna van het volk Israël. Dit is het langste wonder uit de bijbel en duurde 40 jaar. De meeste wonderen zijn tijdelijk. Zoals Jozua de maan en zon beval stil te staan. Jezus en Petrus liepen over het water. Het voeden van de 5000 was ook tijdelijk. Dus relatief gezien erg kortstondig. Het manna was overigens niet overvloedig. Mensen werden het manna ook spuugzat. 

Joz 5: het punt waar het volk de woestijn verlaat. 

9 En de HEER zei tegen Jozua: ‘Vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld,’ en Jozua noemde die plaats Gilgal. Zo heet die plaats tot op de dag van vandaag. 10 Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereidden ze in de avond van de veertiende dag van die eerste maand het pesachoffer. 11 Al één dag na het pesachoffer aten ze ongedesemd brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. 12 Er kwam die dag geen manna meer; de Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaän. 

Dit is het einde van het wonder. Dat is typisch voor een wonder. God heeft natuurlijke wetten gemaakt. Bijzonder is dat wonderen de natuurlijke wetten overslaat. God kan je bovennatuurlijk helpen. Maar als je de wetten blijft provoceren, dan komt het probleem terug (denk aan roken en longkanker). Natuurlijk zijn er korte termijn problemen, bijv. als de dokter zegt dat je nog een week te leven hebt. Dan heb je inderdaad een wonder nodig!

De zegen gaat echter nooit weg en is overvloedig. Veel mensen hebben dezelfde houding als de Joden in de tijd van het manna. “Ik ga niet nog een keer eten van die zogenaamde zegen”. Het punt is dat mensen niet willen leven onder de natuurlijke zegeningen en steeds alles bovennatuurlijk voor henzelf willen. God doet echt veel wonderen, maar voor die mensen zit het gevaar in het niet zien van Gods natuurlijke zegeningen.
Een zaadje planten en zien groeien en vrucht geven is veel groter dan dat ene zaadje. Het is een wonder, een natuurlijke wet die God heeft gecreëerd. Het lijkt zo gewoon, maar het is een voorziening van God. Niet bovennatuurlijk. 
Als we spreken over de zegen dan moet je de kracht van zegen herkennen. Ik zal je de kracht van zegen laten zien. Zegen heeft te maken met Zijn Woord. Een zegen is iets dat is gesproken. Gen 12: Het leven van Abraham is een voorbeeld van gesproken zegen door God. 
Wij leven in een cultuur waar woorden niet zo veel meer zeggen. Daarom hebben we zoveel advocaten. Woorden zeggen niet zo veel. We moeten eens terug naar de cultuur van Abraham.

Gen 12: 2
Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.

Zegen is het tegenovergestelde van vloek. Hier wordt positief gesproken. God begon met zegen aan Abraham. Zegen en ook tot zegen zijn. Eerst het ene, dan het andere ook.

Gen 12: 4, 11 e.v.
Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: ‘Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. 12 Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken: Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. 13 Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar.’

Dit was een zieke actie van Abraham. Abraham zei: help jezelf. Ze is niet mijn vrouw. Neem Sara in je harem. Wie werd hiervoor gestraft? Farao! Abraham, zijn zegen van God was sterker dan de handeling die hij gedaan heeft. 

Als je eenmaal gaat stromen van zegen, dan springt God niet van het schip af als je eens een fout maakt. Zolang je opereert in geloof, dan werkt en stroomt de zegen ook. Wij hebben het nieuwe verbond, ook al doen we zondig. Geloof in je zegeningen.
In Gen 13 blijkt Abraham zelfs zeer rijk terug te komen uit Egypte ondanks al zijn fouten. 

Gen 12: 1
1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.

In hoofstuk 13 had hij echter nog steeds zijn neef bij zich. Hij gehoorzaamde, maar weer gedeeltelijk. Toch was hij gezegend. Vervolgens was er een keuze tussen een rijk en verdord land tussen Abraham en Lot. Eigenlijk niet eerlijk om te kiezen tussen rijk en verdord. Wie had eigenlijk de keuze moeten maken? Abraham zelf. Toch gaf hij de keuze aan Lot. Lot koos natuurlijk het mooie land. Was Abraham gek? Nee, Abraham geloofde dat Zijn zegen hem toch wel zou helpen. Daarom zei hij: pak wat je wil Lot. Abraham geloofde de zegen van hoofdstuk 12: 2 e.v. Dat gebeurde ook in hoofdstuk 14.

Maar eerst iets opvallends. Nadat Lot had gekozen voor het mooie deel, kreeg Abraham toch nog alles: 
Gen 13: 14
Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. 15 Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. 16 En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. 17 Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven.’ 18 Toen brak Abram op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de HEER.

Hier is God meer specifiek met Zijn zegen. “Kijk naar het land om je heen”. Nu voldeed Abraham wel volledig aan de opdracht van hoofdstuk 12. Hij stuurde Lot nu wel weg. De zegeningen werden voor Abraham weer groter. 
Dit een grote waarheid. Hoe meer je gelooft in de zegeningen van God en handelt naar Zijn opdracht dan zul je meer zegeningen zien in je leven. 
Gods zegeningen zijn ook voor ons. Veel mensen ontvangen ze echter niet. Ze hebben misschien geen geloof. Als je begrijpt en gelooft dan stroomt de zegen. 

21 De koning van Sodom verzocht Abram hem de mensen terug te geven, de bezittingen mocht Abram houden. 22 Maar Abram antwoordde hem: ‘Ik zweer bij de HEER, bij God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, 23 dat ik volstrekt niets wil aannemen van wat uw eigendom is, nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen: “Ik ben het die Abram rijk heeft gemaakt.” 24 Ik vraag alleen een vergoeding voor wat mijn dienaren hebben verbruikt, en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die zich bij mij hebben aangesloten; laat hen nemen wat hun toekomt.’

Abraham gaf hier het equivalent van vele miljoenen euro’s weg. Waarom? Omdat men niet kon zeggen dat de rijkdom van hem was. God was zijn rijkdom. In hoofdstuk 15 werd Abraham nog meer bevestigd in geloof, en gezegend. 
Is werk een zegen? Een auto? Nee het is een manifestatie van zegen in je leven. 

Gal 3: 12-14
12 De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ 13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ 14 Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

Wat is Abraham’s zegen? Niet zijn schapen, kleren etc. Die zijn onderhevig aan verderf. Nee, het gaat om Gods voorkeur voor ons. Technisch gesproken is zegen is niet een ding, maar een voorrecht van God.

Gen 27: Isaäk zijn einde naderde. Hij vroeg Esau hem een maaltijd te bereiden, zodat hij kon zegenen. Maar er zijn een aantal dingen die niet kloppen. Isaäk leefde na dit verhaal nog ca 40 jaar (werd 170-180). Hij was niet geďnspireerd door God om dit te doen. Je kunt namelijk niet arbitrair de zegen geven. God had immers tegen Rebecca gezegd dat Jacob de zegen zou krijgen. Als je leeft en werkt in de zegen van God, kun je God niet iets anders laten zegenen. Je werkt gewoon mee aan Zijn besluit. 
Maar dit punt wil ik maken. Toen Isaäk zei: “Ga het eten voor mij klaarmaken”, kwam zijn vrouw ertussen. Ze leefde al 90 jaar met hem, dus wist precies hoe het eten klaar gemaakt moest worden. Isaäk zijn ogen waren slecht. Onmiddellijk zei hij in vers 12.
12 Misschien raakt vader me aan, dan zal hij me een bedrieger vinden en breng ik een vloek over me in plaats van zegen.’

De leugen ligt hier onder de zegen. 

23 Omdat Jakobs handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaak hem niet en dus zegende hij hem. 24 ‘Ben je echt mijn zoon Esau?’ vroeg hij nog. ‘Ja,’ antwoordde Jakob. 25 Toen zei hij: ‘Zet het wildbraad dan dichter bij me, zodat ik ervan kan eten, mijn zoon, en de kracht vind om je te zegenen.’ Jakob zette het dichter bij hem en Isaak at ervan. Ook bracht hij hem wijn, en hij dronk ervan. 26 Toen zei Isaak tegen Jakob: ‘Kom eens dichterbij, mijn zoon, en kus me.’ 27 Hij kwam dicht bij hem staan en kuste hem. Toen Isaak zijn kleren rook, sprak hij deze zegen over hem uit: ‘De geur van mijn zoon is de geur van het veld, het veld dat de HEER heeft gezegend. 28 God geve je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde, een overvloed van koren en wijn. 29 Volken zullen je dienen, naties zich voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers, macht hebben over je moeders zonen. Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent.’ 

Na vers 30 schrikt Isaäk. Toe hij zag dat hij bedrogen was trilde hij. Een zegen kan immers nooit meer worden teruggetrokken. Hoeveel van ons doen iets met zegen. Wij zeggen gauw, “heb ik zo niet bedoeld”. 

Abraham, Isaäk, Jacob werden groot door de zegen van God. Niet door hun gedrag en handelingen. We onderschatten deze zegen die we krijgen door zijn Woord, Geloof wat Hij je heeft verteld. 

DEEL II - De duurzaamheid van zegen

Je ontvangt op verschillende manieren van God. Een zegen is de natuurlijke weg van God voor ons. Wonderen zijn voor de crisis. Een zegen is overvloedig en kan niet worden weggenomen.

Spr 18: 21
20 Als een mens iets goeds zegt, heeft hij een gevoel van welbehagen, 
hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. 
21 Woorden hebben macht over leven en dood, 
wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. 

De kracht van woorden is heel KRACHTIG. Jezus zelf zei in Marcus dat wat je zegt ook gebeuren zal. 

Marc 11:23
23 Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.

Woorden zijn belangrijk. Het zet je geloof vrij. Je moet vrij komen van het feit dat woorden niet zoveel zeggen. De juiste houding hier is de bijbelse houding. Laten we eens naar Bileam en Balak kijken.

Num 22:4
Balak stuurde gezanten naar Bileam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat bevond, in zijn geboortestreek. Ze moesten hem ontbieden met deze woorden: ‘Er is een volk uit Egypte gekomen, dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. 6 Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u wordt gezegend is gezegend, en wie door u wordt vervloekt is vervloekt.’

De Moabieten zagen het volk komen, Balak zag het en realiseerde zich dat hij alleen niets kon doen. Hij vroeg dus om een vloek. Wij zeggen het maakt niet uit wie er wint met een zegen en een vloek. Het gaat ons om het aantal soldaten, type wapens, etc. 
Rom 12: ….zegen en vloek niet. Want woorden zijn belangrijk. Dit is bijbels.
Balak wist dat een vloek effect zou hebben. Ook jou woorden hebben effect op dood en leven. Bileam had een reputatie, hij begreep dat hij dood en leven in woorden in handen had. Bileam had een relatie met God. 

Bileam reageert hier zo: Vers8:
8 ‘Blijf vannacht hier,’ zei hij, ‘dan zal ik u daarna antwoorden wat de HEER mij zal ingeven.’ Dus bleven de Moabitische leiders bij Bileam. 9 God verscheen aan Bileam en vroeg: ‘Wie zijn die mannen hier bij jou?’ 10 Bileam antwoordde God: ‘Die zijn naar mij toe gestuurd door koning Balak van Moab, de zoon van Sippor, met deze boodschap: 11 “Er is een volk uit Egypte gekomen, dat overal in mijn land is neergestreken. Kom hierheen en spreek er een vloek over uit. Misschien kan ik het dan aanvallen en verjagen.”’ 12 God zei tegen Bileam: ‘Ga niet met hen mee en vervloek dat volk niet, want het is gezegend.’

Bileam krijgt veel kritiek en ook terecht. Maar hier handelde hij goed. Hij luisterde naar God.
Dan vindt er een tweede contact plaats, met meer belangrijker mensen.

In vers 13: 15 Opnieuw stuurde Balak gezanten, meer dan de eerste keer en met groter aanzien. 16 Bij Bileam gekomen zeiden ze: ‘Dit zegt Balak, de zoon van Sippor: “Laat niets u ervan weerhouden naar mij toe te komen. 17 Ik zal u rijk belonen en ik zal alles doen wat u zegt. Kom toch en spreek een vloek over dat volk uit.”’ 18 Bileam antwoordde Balaks dienaren: ‘Ook al gaf Balak me al het zilver en goud uit zijn paleis, dan nog zou ik niets maar dan ook niets kunnen doen dat ingaat tegen het bevel van de HEER, mijn God. 19 Maar blijft ook u een nacht hier, dan kan ik horen wat de HEER mij ditmaal zal zeggen.’’ 

Ondanks de rijkdom weigerde hij. Hij zag de weelde en toch luisterde hij naar God. Dan komt er een derde contact. 

20 ’s Nachts verscheen God aan Bileam en zei: ‘Als die mannen gekomen zijn om je te ontbieden, ga dan maar met hen mee. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag.

God gebruikt Bileam om de mensen te zegenen. Het verhaal gaat verder als hij op de ezel zit. Dit is vast een bekend stuk. De ezel ging steeds de verkeerde kant op. De ezelin sprak tegen Bileam en Bileam sprak terug. “Ik zou je doden”, zei Bileam! Toen zag Bileam de engel van God die dit veroorzaakte. God greep in!
Waarom zou God het eigenlijk wat kunnen schelen dat Bileam zou vervloeken? Omdat God wist dat Bileam kracht had door geloof in de zegen. God wilde niet dat Hij het volk zou vervloeken.
Tegenwoordig kijken wij anders naar de woorden, maar dat heb ik al verteld. Onze wereld wordt meer beďnvloed door alles wat we horen en zeggen dan dat we echt beseffen. Steeds als je negatief bent, heeft dat effect.
Kijk naar de wonderbare spijziging: wij zouden zeggen: “dat kan niet, te weinig eten, etc’’Dat is niet bijbels. 

Jac 3 zegt:
1 Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat. 2 En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.

Je bent dus in staat met woorden je lichaam te controleren. 

Jac 3: 4
Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna.

Veel problemen die we hebben, komen door de woorden die we spreken. Let dus op hoe je spreekt. Rom 12: Zeg je tegen je kinderen: “Je bent een idioot”! Dan zorg je voor negatieve effecten in zijn of haar leven. Jezus zegt: door de woorden die je spreekt, word je beoordeeld. God zegt dus: let op wat je spreekt.

Terug naar Bileam: Num 23:7

6 Toen Bileam terugkwam, stond Balak nog bij zijn brandoffers, samen met de Moabitische leiders. 7 Bileam hief een orakelspreuk aan en zei: 
‘Balak liet mij uit Aram komen, uit het bergland in het oosten riep Moabs koning mij. “Kom Jakob voor mij vervloeken, kom Israël verwensen!” 8 Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de HEER niet is verwenst? 9 Ik zie hen vanaf de top van de rotsen, ik neem hen waar vanaf de heuvels, een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties. 
10 Wie kan Jakob tellen, wie telt Israël? Wie stelt de omvang van die stofwolk vast? Moge ik sterven als die rechtvaardigen, moge ik heengaan zoals zij.’ 
11 Balak zei tegen Bileam: ‘Wat hebt u nu gedaan! Ik heb u hierheen laten halen om mijn vijanden te vervloeken, en nu zegent u ze.’
12 Bileam antwoordde: ‘Ik zeg niets anders dan wat de HEER mij in de mond legt.’ 

Balak was boos en probeerde op een andere plaats ook weer het volk te vervloeken.

Vers 16: 
16 De HEER kwam bij Bileam, hij droeg hem op naar Balak terug te gaan en legde hem in de mond wat hij moest zeggen. 17 Toen Bileam terugkwam, stond Balak nog bij zijn brandoffers, samen met de Moabitische leiders. ‘Wat heeft de HEER gezegd?’ vroeg Balak. 18 Daarop hief Bileam deze orakelspreuk aan: ‘Let goed op, Balak, en luister, zoon van Sippor, leen mij uw oor. 
19 God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. 
Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen? 
20 Hij droeg mij op te zegenen. Hij heeft gezegend – kan ik dat keren? 
21 Voor Jakob laat zich geen onheil schouwen, voor Israël laat zich geen rampspoed zien. 
De HEER, hun God, is in hun midden, gejubel klinkt op rond hun koning. 
22 God, die hen uit Egypte leidde, is voor hen als de horens van een wilde stier. 
23 Voortekens lezen is Jakob vreemd, van waarzeggerij houdt Israël zich ver; God zelf spreekt tot Jakob, op zijn eigen tijd, God zelf zegt tegen Israël wat hij bewerken zal. 
24 Zie, een volk richt zich op als een leeuw. Vol majesteit verheft het zich. Het rust pas als het zijn prooi heeft verslonden en het bloed van zijn buit heeft gedronken.’ 
25 Balak zei tegen Bileam: ‘Als u dan blijft weigeren hen te vervloeken, zegen hen dan tenminste niet.’ 26 Bileam antwoordde hem: ‘Ik heb u toch gezegd dat ik alleen doe wat de HEER mij opdraagt?’ 

Ik wil hier laten zien hoe belangrijk een zegen is. God komt er niet op terug.

Psalm 89: 34
34 Maar mijn liefde zal ik hem niet afnemen, mijn trouw aan hem niet breken, 
35 ik zal mijn verbond niet schenden, mijn woorden niet herroepen. 
36 Eens heb ik dat bij mijn heiligheid gezworen, nooit breek ik mijn woord aan David. 

Wij verwachten niet dat mensen hun woord houden, door ervaringen als: sorry, niet zo bedoeld, etc. God breekt NIET! Neemt NIET terug. Het is een getekend contract.

Heb 1:3
In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,

Num 23: 20
20 Hij droeg mij op te zegenen. Hij heeft gezegend – kan ik dat keren? 

Ook de zegen voor ons is niet te keren. God heeft je leven gezegend. Een wedergeboren geestvervuld kind heeft zegen. Hij heeft gesproken over je. Niet alleen voor een paar mensen. 
Niet bij iedereen wordt het zichtbaar, maar dat ligt niet aan God. Wij denken dat God ons leven raakt en dat er dan iets gebeurt. Mensen die grote ontmoetingen met God hebben gemaakt, en zegen ervaren, worden soms geconfronteerd met iets negatiefs en stoppen met geloven. Dan stopt ook de zegen. Dat ligt niet aan God. 
Dat betekent overigens niet dat zegen automatisch komt. We moeten geloven in de zegen. 

Vers 21 is bijzonder:
Voor Jakob laat zich geen onheil schouwen, voor Israël laat zich geen rampspoed zien. 
De HEER, hun God, is in hun midden, gejubel klinkt op rond hun koning. 

Dit is verbazingwekkend. Klopt dit? God heeft dus niets gedaan bij Israël?
Ik kan je laten zien dat God bij Mozes zei: ga gauw terug, want mijn volk is zeer zondig (Ex32). God wilde hem doden. Hier staat dat God niets deed tegen Israël. Wat is waar?
De zegen van God blijkt los te staan van hun handelingen. God startte een verbond. God verandert niet, is permanent. Satan kan het niet stoppen. In vers 21 gaat het om iedereen die tegen Gods volk wil optreden, dan spreekt de zegen van God aan de mensen. 

Dit moet je weten. Ons nieuwe verbond is veel beter dan toen. Wij zijn namelijk nieuw in onze geest. God kijkt naar die geest. Hij ziet geen problemen. Hij zegent mij en trekt het niet terug om mijn handelingen. Veel christenen zeggen: God zegent jou, maar satan vecht tegen mij. Ze zeggen de kracht van God is niet voor hen. Dit hier zegt het tegenovergestelde. Jakob is hier het volk van God. Wij zijn genezen van de striemen. (Jesaja 53). Als je dit toepast dan is er geen enkele macht op de wereld die je daarvan weerhoudt. Sta in je geloof! Maar we doen vaak meer met satans kracht dan met die van God. Veel christenen zijn bang voor satan. 

Ik heb eens vrouw ontmoet die wilde verhuizen omdat de buurvrouw een heks was. Mijn vriend zei tegen haar: jij hebt de kracht, weersta de satan. Ze sprak vervolgens tegen de vrouw in Jezus naam en de buurvrouw verhuisde zelf. Gaaf hč.
Wij zijn diegene die gezegend zijn. Er zijn vloeken, dat weet ik. Maar als je weet dat de kracht van zegen veel groter is dan de vloek, dan kun je net als Bileam zeggen: ik kan niet vervloeken, want de zegen is groot.
Vindt alle zegeningen in de bijbel en laat deze door geloof vrijkomen, dan mag de satan je eigen buurman zijn. Als je begrijpt hoe sterk de kracht is van God, dan verandert dat je houding tegenover anderen. 

Gods Geest leeft in mij. Ik weet heus dat satan bestaat. Ik negeer dat niet. Maar ik weet wel dat de zegen van God veel groter is dan angst van de satan. Niets kan de zegen stoppen in je leven van God alleen jijzelf kan dat doen. Het is belangrijk dat je het begrijpt. 
De bijbel staat vol zegeningen van God. Er staan in de bijbel ook vloeken, zeker. Maar er is goed nieuws. Het is essentieel dat je volgende begrijpt.

Gal 3: 13
13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ 14 Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

Alle vloeken van de OT-wet zijn op Jezus. Alle zegeningen van OT en NT zijn nu nog op ons. Alleen ons gebrek aan geloof is het probleem van het vrijkomen van de zegeningen.
Toen ik eens een goede vriend mocht genezen van longziekte sprak ik in de naam van Jezus de ziekte uit zijn lichaam. Wat ik eigenlijk deed was de zegen geven, die groter is dan de vloek. De kracht van zegen is groot. Je spreekt niet alleen tegen “je berg” (Marcus), maar je spreekt de zegeningen van God uit.

Terug naar Bileam: Numeri 23: 25
25 Balak zei tegen Bileam: ‘Als u dan blijft weigeren hen te vervloeken, zegen hen dan tenminste niet.’ 26 Bileam antwoordde hem: ‘Ik heb u toch gezegd dat ik alleen doe wat de HEER mij opdraagt?’ 27 Daarop zei Balak: ‘Kom met mij mee, ik zal u ergens anders naartoe brengen. Misschien dat het in Gods ogen goed is als u vanaf daar voor mij een vloek over hen uitspreekt.’ 28 En hij nam hem mee naar de top van de Peor; van daar kijkt men uit over de Jesimon. 29 Bileam droeg Balak op om er zeven altaren te bouwen en zeven stieren en zeven rammen gereed te maken voor een offer. 30 Balak deed wat Bileam had gezegd. Op elk altaar offerde hij een stier en een ram. 

Numeri 24:
1 Bileam begreep dat het in de ogen van de HEER goed was als hij Israël zou zegenen. Daarom ging hij niet, zoals de keren daarvoor, op zoek naar voortekens, maar keerde hij zijn gezicht naar de woestijn. 2 Toen hij zijn blik liet rondgaan en Israël daar gelegerd zag, stam bij stam, werd hij door de geest van God gegrepen 3 en hief hij deze orakelspreuk aan: 

Het punt is dat zegen permanent is. Je kunt het niet stoppen in je leven. Een dijk die doorbreekt houd je niet tegen. Abraham kreeg constant zegen, ondanks zijn handelingen. 
Veel kerken leren dat zegen afhangt van je heiligheid. Je moet dit en dat doen. Je ziet dat toch ook niet bij Abraham (Gen 12). Abraham deed iets verkeerds en God straft Farao en redt Sara van de harem. Abraham kreeg zelfs meer bezittingen dan hij daarvoor had. Er was namelijk een verbond. 
Ook Ismaël kwam door Abraham (verkeerd in Gods zicht). Abraham werd toch gezegend en ook Ismaël. De zegen die niet bedoeld was voor Ismaël was er ook voor hem, omwille van Abraham. 
Een jaar voordat Ismaël werd geboren was Abraham in een ander land en zei precies hetzelfde over Sara en gaf haar weg. Het stopte niet de zegen van Abraham. Ook al geeft God een zegen, denk niet dat je het verdient of zo. Het heeft niets met heiligheid te maken.

Gen 15: 5
5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’

Er staan geen voorwaarden! De voorwaarde is het geloof van vers 6 van Abraham. 
Veel kerken hebben de zegeningen echter gebonden. 
Misschien ben je niet de meest rechtvaardige persoon. Lees en geloof over de zegeningen, dan krijg je zegen. Niet door je handelingen. Ja maar, is dat niet belangrijk dan? Natuurlijk is het belangrijk hoe je leeft. Je geloof wordt beďnvloed door hoe je leeft. Als je nooit bidt, studie doet, naar de kerk gaat. Dan blijf je geloven in slappe dingen. Je kijkt alleen maar naar TV met ellende? Als dat je levensstijl is dan hindert dat je geloof. 

DEEL III - alleen jij kunt de zegeningen stoppen.

Een zegen is niet per se altijd beter. Soms heb je een wonder nodig. Maar doorgaans zorgen de zegeningen ervoor dat je wonderen niet nodig hebt. 
In Num 24 komt Bileam voor de 3e keer terug met zegeningen en zelfs met een profetie van Jezus. Is dit het einde van Bileam? Nee. Het verhaal gaat verder.

God zegt in Num 23: 20
20 Hij droeg mij op te zegenen. Hij heeft gezegend – kan ik dat keren? 

23 Voortekens lezen is Jakob vreemd, van waarzeggerij houdt Israël zich ver; 
God zelf spreekt tot Jakob, op zijn eigen tijd, God zelf zegt tegen Israël wat hij bewerken zal. 

God zag de zonde van het volk, maar reageert op basis van het verbond. De zegen is niet afhankelijk van je handelingen. Hij neemt het niet terug. Hij is betrouwbaar. Gaat de zegen automatisch zichtbaar worden? Nee, kijk maar naar Israël. Zij stopten het. Dus alleen jijzelf kunt het stoppen. Ik zal het in de bijbel laten zien.

In Num 25: 
1 Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. 2 Deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden, en het volk at van de offers en boog zich voor die goden neer. 3 Zo gaf Israël zich af met de Baäl van de Peor. Daarom ontstak de HEER in woede tegen Israël.

Vlak nadat Bileam vertrok gingen ze met de vrouwen mee. Ze gingen mee naar de orgie. De woede van God ontstak. Lees het hoofdstuk maar eens. Een ieder die mee deed moest worden gedood. 

9 Aan vierentwintigduizend mensen had de plaag het leven gekost.

We gaan nu Num 31:1

De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Spoor de Israëlieten ertoe aan wraak te nemen op de Midjanieten, daarna zul je met je voorouders verenigd worden.’ 3 Hierop zei Mozes tegen het volk: ‘Een deel van de mannen moet zich klaarmaken voor de strijd. Ze moeten de Midjanieten aanvallen om de wraak van de HEER aan Midjan te voltrekken. 4 Elke stam van Israël moet duizend man in het veld brengen.’ 5 Zo werden er twaalfduizend weerbare mannen gerekruteerd, duizend man uit elke stam van Israël. 6 Mozes liet deze mannen, duizend uit elke stam, uitrukken samen met Pinechas, de zoon van de priester Eleazar, die de heilige voorwerpen en de trompetten bij zich droeg. 7 Ze trokken tegen de Midjanieten ten strijde, zoals de HEER Mozes had bevolen, en doodden alle mannen, 8 onder wie de koningen van Midjan: Ewi, Rekem, Sur, Chur en Reba. En naast de vijf Midjanitische koningen doodden ze ook Bileam, de zoon van Beor.

De vrouwen werden ondanks het gebod niet gedood. In die tijd was het niet ongewoon om vrouwen te verkopen. Maar Mozes was boos toen hij zag dat niet was gebeurd wat God had gezegd. 

14 Toen werd Mozes woedend op de bevelhebbers, de aanvoerders van duizend en de aanvoerders van honderd man, die daar uit de strijd terugkeerden. 15 ‘U hebt de vrouwen in leven gelaten?!’ zei hij. 16 ‘Juist zij waren het die de Israëlieten, op aanraden van Bileam, destijds bij de Peor verleid hebben tot ontrouw aan de HEER, en dat veroorzaakte de plaag die de gemeenschap van de HEER getroffen heeft.

Dit is een belangrijk stuk informatie. In Openbaring 2 wordt daar ook over gesproken.
Bileam kon niet voorkomen dat de zegen van God stopte. Ook de handelingen van de mensen konden dat niet (Num 23: 21-22).
Waarom is zegen niet overal zichtbaar bij je? Dat komt omdat jij het activeert of niet. Het gaat om je geloof. Sommige mensen vinden dit onderscheid moeilijk. Immers je geloof manifesteert zich in je geloof. (Jac 2: geloof zonder werken….)
Er is een relatie met God. God zegent mensen die heilig zijn. Pas op dat je me niet verkeerd begrijpt, dat je heilig moet leven om zegen van God te ontvangen. Je handelingen zijn namelijk niet belangrijk, maar je hart.
Dit gebeurde vervolgens: Bileam vertrok en vertelde Balak dat de zegen van de God alleen door de Israëlieten zelf gestopt kon worden. 

Num 31: 16
16 ‘Juist zij waren het die de Israëlieten, op aanraden van Bileam, destijds bij de Peor verleid hebben tot ontrouw aan de HEER, en dat veroorzaakte de plaag die de gemeenschap van de HEER getroffen heeft.

Bileam zei: “Gebruik je vrouwen om te verleiden”. God had gezegd: geen andere goden dan mij. Maar hier kozen de Israëlieten een andere god. Hun verwerping van God stopte de zegen. 24.000 mensen werden gedood. Dit wilde Balak eigenlijk ook. De vernietiging van het volk Israël en dit was een eerste grote stap.
Een andere bijbeltekst bevestigt dit in Openbaring 2

12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: 
“Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: 13 Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. 14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 15 Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaďeten. 16 Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. 

Hier staat dus een commentaar op Numeri. Bileam vertelde dit dus aan Balak.
Zegen is zo krachtig. Het is het gesproken woord van God. Weet dat het permanent is, ondanks je fouten, het zal doorgaan totdat jij niet meer meewerkt.
Dit is net als in de natuurlijke wetten. Je moet een zaadje planten en voeden. De zegen van God maakt mogelijk dat er vrucht komt. Dit geldt ook in de geestelijke wereld.
De bijbel zegt in Luc 6:38: Geef en het zal je gegeven worden. Mensen geloven niet dat als ze geven, dat ze het terugkrijgen. “Ik kan niet geven, ik heb het nodig…” Als je dat doet, dan stop je de zegen van God in je leven. 
De meeste mensen denken niet geestelijk. Het is wel Gods goddelijke Woord dat wordt gesproken. Satan kan het niet stoppen, alleen wijzelf. Omdat we het niet geloven, stoppen de zegeningen op vele gebied. 
De kerk zegt: “Oh God, geef me dit en dat”. En als het gebeurt, dan is het echt een wonder. 

Maar je krijgt voorspoed door te geven, niet om het te houden. God zegent ook werk (Deut 28). Natuurlijk is er werkeloosheid. Het gaat mij echter om de houding van mensen. Voorspoed door zegen op je werk, dat is: je focus erop zetten. God heeft je immers al gezegend. Jij maakt het vrij.
Ken je het verhaal van de olie en de pannen uit 2 Koningen? Neem ook de stap van het geloof om pannen te halen en laat je olie vermenigvuldigen. Start met weinig? Geen probleem. 
De wetten van de geestelijke wereld zeggen dat je iets moet doen. Je krijgt overigens geen regen van geld uit de hemel of de loterij aangeboden. Vertrouw dat God het zegent. Je hoeft er niet eens om te bidden, immers zijn zegen is er al. Satan is alleen een factor als je hem die ruimte geven, maar weersta hem door de waarheid van het geloof. 
Heb je toch een crisis? Je kunt in een explosie van geloof dan echt een wonder krijgen. 

Jes 26:3
3 De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt. 
(in de King James staat er voor vertrouwen het woord “mind” = verstand, focus)

Mensen bidden voor vrede. Dat krijg je niet door gebed, maar door je te richten op God. Dat staat op veel plaatsen in de bijbel. Je moet dus de meeste waarde hechten aan God bij alles wat je doet. Dat geeft vrede met God. 
God heeft je gezegend. Hij wil je voorspoed. Je hoeft niet te smeken, etc. Satan is een factor omdat hij een leugenaar is. Weersta dat in de waarheid.
In het OT waren het de regels die mensen in het gelid probeerden te houden, in het NT is dat het nieuwe hart van de mensen. Als je van binnenuit verandert, dan gaat dat inderdaad ook zo.
Galaten, Romeinen, Cor, etc laten zien dat het gaat om je hart. Als jouw handelingen echter steeds tegengesteld zijn aan je nieuwe geest, dan geloof je niet in God. 
Allemaal voelen we ergens diep van binnen dat we iets terug moeten doen, of dat we iets moeten verdienen. Dat kan door angst, leven in het vlees, etc. Maar als je denkt dat je zegen proportioneel is aan je handelingen dan val je door de mand.
Je moet die twee loskoppelen. 

Ik zal een aantal teksten bespreken die nogal eens verkeerd worden geďnterpreteerd. 
Deut 27: Israël verdeelt zich in twee groepen. Eén groep zegende, de andere vervloekte. Vers 26 concludeert. Dat iedereen die niet doet wat geschreven staat wordt vervloekt. 

26 “Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet.” Dan antwoordt heel het volk: “Amen.”’ 

Als je 90% goed doet krijg je dan 90% zegen?. Nee. Je moet 100% goed zijn anders krijg je altijd de vloek! Paulus haalt deze tekst ook aan in Galaten.

Gal 3:10
10 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’

Ook hier staat als je niet 100% doet wat de wet vraagt, dan krijg je de vloek (dood). Zo was de OT wet. In het NT heeft Jezus de prijs betaald. Je krijgt niet wat je verdient. De meeste kerken zeggen toch: “Je krijgt wat je verdient”. Mijn punt is dat je onder de zegen van God komt en jij kunt dat activeren en deactiveren door je geloof. Mensen zeggen dan: dus als ik niet alles goed doe krijg ik geen zegen. Dat zeg ik dus niet.
Al je handelingen zijn niet het punt. Het gaat God om je hart. Je handelingen komen namelijk niet altijd overeen met je geloof. Nogmaals: Abraham heeft twee keer zijn vrouw aan een harem uitgeleverd. Ook heeft hij via Hagar geprobeerd een zoon te krijgen. Dit zijn drie grote fouten, toch zegende God hem. Abraham’s leven was overwegend een vertrouwen op God. 

Abraham vertrouwde God door Lot de keuze te laten van de keuze van het land. De woestijn zou hem niet uitmaken, zijn geloof was hem voldoende. Overigens koos Lot het mooie deel (zoals verwacht), en toen kreeg Abraham toch alles. 
Je moet niet in de val trappen dat je perfect moet zijn om je zegeningen te krijgen. “In de naam van Jezus” moet je niet vervangen door je eigen naam. Omdat je op jezelf vertrouwt.
Voor veel mensen is de zegen afhankelijk van hun veroordeeld geweten. De satan veroordeelt en gebruikt dat, vergroot het en de zegen wordt niet zichtbaar, omdat we ons niet waardig voelen. God kan wel alles, zeggen we dan, maar zien het niet manifest worden omdat we zo slecht zijn (?). Je handelingen zijn wel belangrijk, maar God kijkt echt naar je hart. 
Heb je een prestatiegericht geloof? Dan zal satan je uit de zegen van God weghouden door zijn aanvallen op je geweten. 

Deut 28: dat gaat over de zegeningen en de vloeken van God.

1 Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. 2 En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen: 

Ik kom nog over de zegeningen te spreken, maar het gaat mij nu om vers 1 en 2. 
Het woordje Als is een obstakel hier. Er staat niet zoveel als: je kunt, of: doe je best. Hier staat dat je perfect moet zijn. Het laatste vers van Deut 27: 26 zegt:

26 “Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet.” Dan antwoordt heel het volk: “Amen.”’ 

Je moet alles onderhouden van de wet. 
Mensen die preken dat je dit moet doen en dat moet doen, etc, om gezegend te worden, spreken een OT-mentaliteit. Twee keer naar de kerk, geld betalen, 1 uur bijbelstudie, etc. Niemand kan dat halen!
Let op, er is hier geen ruimte voor misvatting. Op het moment dat je toch die OT mentaliteit hebt, dan houd je de zegen van God tegen. Je gelooft wel dat God je zegen kan geven, maar je weet dat je ze niet krijgt omdat je je niet aan de geboden kunt houden. Maar eigenlijk zegt het eerste vers van Deut 28 dit ook. 
Een NT gelovige zal echter zeggen. Het is allemaal volbracht in Jezus Christus. Alle zegeningen zijn voor mij. Door geloof en niet door mijn handelingen.
Ik hoop dat je het verschil ziet, hoe het traditioneel wordt gepredikt. Natuurlijk moet je niet in zonden leven, maar het zal niet je recht op zegeningen wegnemen. 

Rom 8: 1
Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

Weet je wat dat is “de wet van de zonde en de dood”? Kijk maar eens naar Deut 28. Als je zondigt krijg je Deut 28: 16-68. Dat is de dood!
De wet van de Geest heeft me bevrijd van Deut 28: 16-68. Ook al doe ik niet alles goed. 

Vers 3: Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur De wet is goed, maar wij zijn niet goed om het te volbrengen. 
Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, 4 opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.

De rechtvaardiging, de perfectie, van de wet is volbracht in je geest. Ik kan Deut 28 nu zo lezen door Romeinen 8: 4.
Ik heb de rechtvaardiging van Christus voor God. Ik heb Zijn rechtvaardiging, heiligheid overgebracht op mij. De zegeningen van Deut 28 komen nu in mijn leven door het volbrachte werk van Jezus. Dat is pas goed nieuws. De zegen krijg je door Jezus, niet door je handelingen. In het OT zegt God: je komt niet in het beloofde land omdat jullie zo goed zijn, maar door mijn verbond met jullie. Wat wij nodig hebben is dus geloof. 

Een ander bijbeldeel.
Gal 3:6
6 Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend
Dit deel komt uit Gen 15:6. 

Abraham geloofde Gods beloften en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Kort daarna deelde hij het bed met Hagar! Zie je dat? Het gaat niet om zijn handelingen.

Gal3:12
De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ 13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ 14 Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

Jezus werd een vloek voor ons en kocht ons vrij van de vloek. Wat is de vloek van de wet?
Ik kan daar meer over zeggen, maar nogmaals: neem Deut 28, daar staat het letterlijk. 
Als je Jezus tot je verlosser hebt gemaakt, dan ben je geestelijk gerechtvaardigd. Je krijgt niet meer die vloeken. Zo lees ik als NT-gelovige deze teksten. Ik mag door de rechtvaardiging van Jezus die eerste 14 verzen lezen en zeggen, deze heeft God voor mij klaar liggen! 
De verzen over de vloeken (Deut.28:15-68) mag je weerstaan. Ik heb een aantal ervan echt weerstaan in Jezus´ naam. Spreek tegen je berg. Dat is Zijn waarheid. Ik commandeer je …… weg te gaan. Sommigen zeggen: “ik geloof het niet”! Dan werkt het dus niet voor jou.

Deut 28: 61 Maar ook de ziekten en plagen waarover dit wetboek zwijgt zal hij op u afsturen, tot er niemand meer over is

Elke ziekte wordt dus als een vloek gegeven.
Gal 3: 13. Jezus heeft de vloek gedragen. Dus elke ziekte (AIDS, virus, vogelgriep, etc) is ook een vloek. Ik kan het omdraaien in een zegen. Als je je niet gezegend weet dan komt het niet naar je toe. Ook als je denkt dat je het moet verdienen krijg je het niet, omdat je jezelf veroordeelt.

DEEL IV - Wat zijn de zegeningen?

We hebben het gehad over de kracht van zegen, de permanentie van een zegen, dat het niet terug wordt genomen. Dat alleen wij het terug kunnen nemen. We hebben het gehad over dat het niet direct gaat om je handelingen, maar om je geloof. Anders vervloekt satan je en krijg je geen zegen. Je staat dan niet in je geloof van Christus. 
We gaan nu kijken naar wat de zegeningen zijn. Zegen is geen dingen krijgen, maar Gods gunst die over je wordt uitgesproken. Goddelijke gunst!

Ef 1: 
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. 

In de Statenvertaling staat aardse en hemelse zegen. Het betekent alles is gegeven. Je vergeving van zonden, de opstanding van het leven. Alles wat gebeurt is over ons gesproken. 
Ziekte, zorgen, pijn, etc verdwijnen in het eeuwige leven. Maar de Bijbel zegt hoe meer je je verstand verandert, hoe meer je deze nu ook kunt ervaren. 
Ik zal nu een aantal hoogtepunten noemen.

Hebr 9: 12
voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.

Gods zegen is voor ons. Weet dat dat zo is en geloof het. Hier staat: met één offer heeft Hij eeuwig verlossing gekregen. Niet steeds opnieuw dus met de kans dat je je verlossing kwijt bent. Nee!

Vers 14:
hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God? 
15 Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. 

Veel mensen denken dat je relatie met God steeds opnieuw moet worden aangegaan. Weer zonde belijden, smeken om vergeving, etc. Aan-uit-aan-uit...

Hebr 6: 4-6
4 Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige Geest, 5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt.

Hebr 10: 10
Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Hebr 10: 14
Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.

Nu je bent geheiligd in vers 10, volgt in vers 14 ook de volmaaktheid voorgoed!
De meeste mensen denken alleen zondig, ze snappen niet dat we al heilig zijn. Lees!

Hebr 12:23
23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn,

Alle zonden zijn vergeven, verleden, nu en toekomst. In de geestelijke wereld ben je voor eeuwig volmaakt. Als je Jezus aanneemt is je toekomst verzekerd! Weet je, als je dit nu eens aanvaardt, dan lost dat een hoop problemen voor je op. 
Alles in je leven verandert als je dat begrijpt. Je bent een nieuw leven.

Ef 1: 18
Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,

Dat je ogen worden geopend en dat je de kracht van de geest herkend. Denk daar aan. In de psalmen staat vaak sela: dat betekent rust, denk er eens over. Ook hier zou moeten staan –sela. Laat het in je zakken! De opstandingskracht is in je leven! 
Mensen bidden: “U kunt alles, help me”, dat is een ontkenning van Gods woord. Dat staat hier niet. Je hebt het al. Als je dat gelooft, dan benader je dingen compleet anders. Een superioriteit, niet arrogant, maar kijk eens wat Christus doet in mij. 

Joh 14: 12
12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.

Jezus zei het heel duidelijk – dit is waarheid. Gek eigenlijk want Jezus sprak altijd de waarheid. De betekenis is hier: ik geef een krachtig statement! 
Hij zei (het klinkt te mooi om waar te zijn), je kunt meer dan ik. Dat is de zegen van God. Hij sprak tegen jou en mij. Waarlijk, waarlijk.
Wat zijn die grotere werken dan? Ik weet het niet. Ik zoek nog steeds, omdat ik nog niet alles weet. Maar pas op voor een theologische discussie wat de grote werken zijn. Probeer eerst maar de gewone werken van Jezus te laten zien. Hij zei: verdrijf demonen, genees zieken, etc.
God heeft gesproken: als je Mij gelooft dan doe je dezelfde dingen. Ik [Andrew] daag je uit. Leef jij zoals Jezus? Als je ziekte ziet bij jezelf en anderen, val je dan uit elkaar van verdriet? De zegen heb je al. Maar het vraagt geloof om het zichtbaar te maken.

Hebr 4:1
1 Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. 2 Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als indertijd aan hen (de Israëlieten); maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam.

Je moet het Woord overeenbrengen met geloof. In de geestelijke wereld heb je dezelfde kracht als Jezus. Dezelfde werken als Jezus. Als je volledig begrijpt dat je volledig vergeven bent. Dan heb je dus geen schuld in je leven. Dat verandert je leven.

Rom 8:1
1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
In de Engelse vertaling staat: wie niet leeft naar het vlees, maar naar de Geest. 
Sommige mensen diskwalificeren dat omdat het laatste deel zegt dat je eerst heilig moet zijn, streven naar de Geest. Maar het gaat erom dat je in Christus moet zijn, niet streven naar…

“Niet meer” is in het Grieks. Nul komma nul, als je in de Geest bent. Hij kijkt naar Zijn relatie zoals je bent in de Geest. 

Een ander voordeel van geloven als wedergeboren christen is te vinden Gal 5:22
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Dit komt alles komt voort uit je wedergeboren geest. Je bent volkomen vergeven. Als je echt weet wat je bent in Christus dan heeft dat effect op je leven. In plaats het toestaan van ontmoediging, depressief zijn, etc., moet je niet kijken naar de uiterlijke effecten, maar kijk je naar het innerlijke. Je kijkt wie je bent in de Geest. Met liefde, je weet dat God Almachtig van je houdt, ook als anderen niet van jou houden. Wat anderen ook doen, jij kunt comfortabel leven. Je kunt vreugde hebben!

Psalm 16:11
11 U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 

In de aanwezigheid van God is vreugde, we zien het misschien niet altijd en hebben onze mindere tijden. Dat komt omdat we dan niet in het geloof van deze openbaring staan. God is er heus wel. Herken het. 
Ook vrede is een effect als je begrijpt dat al je zonden zijn vergeven.

Jes 26:3 De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt (= gedachten gericht op…).

Als je geen vrede kent dan ben je niet gericht op Hem. 

Rom 8: 6
6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
De Engelse vertaling zegt: geestelijk denken.

Wat is dat dan, geestelijk denken?

Joh 6:63
63 De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven.
63It is the Spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

Jezus zegt hier dat geestelijk georiënteerd leven, betekent dat je op het Woord gericht moet zijn (van Jezus). 
Galaten 5. Liefde, vrede, vreugde, geloof, zelfbeheersing. Dit zijn allemaal zegeningen die we mogen hebben. Het duurt even voordat je het allemaal je eigen hebt gemaakt, maar mediteer op het Woord van God.

Laten we eens verder kijken naar de zegeningen. We hebben gesproken over geestelijke en emotionele zegeningen. Maar het geldt ook voor de fysieke omgeving. Laten we eens kijken naar ziekte.

Een duidelijke is genezing (Jesaja 53: 3-5)

3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. 4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. 5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. 

Voor het geval je opgegroeid bent in een religieus nest en zegt dat het hier gaat om geestelijke zegeningen, is hier een andere bijbelverwijzing. Het wordt ook in Math 28 weer aangehaald bij genezing van ziekte. Het is heel specifiek en gaat niet over emotionele en geestelijke genezing maar fysieke! 
Een deel van je zegen is dat God je heeft bevrijd van alle ziekte. Je hoeft niet ziek te zijn. 
Ook ik ben in een proces van groeien over dit onderwerp, maar ik zie het steeds meer om mij heen. Laat God waarheid zijn en wij mensen de leugenaars. 

Rom 3:4
Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar, Dit heeft U gesproken. 

1Petr 2:24: we zijn het al!
24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

Het is onderdeel van de zegen is genezing. Er is zoveel bijbelstof over dit onderwerp. Kijk eens naar Deut 7: 15

15 De HEER zal u vrijwaren voor elke ziekte, hij zal u alle kwalen die u zich uit Egypte herinnert besparen en ze voor uw vijanden bestemmen.

Deut 28: 61
61 Maar ook de ziekten en plagen waarover dit wetboek zwijgt zal hij op u afsturen, tot er niemand meer over is.

Alle ziekten zijn een vloek. Jezus heeft de vloek teniet gedaan (Gal 3: 13). Genezing is een van de zegeningen van een wedergeboren kind. Ik leef in bovennatuurlijke kracht van God. Het is Zijn wil om zo te leven. 
Veel mensen hebben geleerd dat het niet gaat om claimen. God bepaalt het. Mensen vinden het m.i. een excuus om te zeggen : het is Gods wil. Maar weet je wat Gods wil is? 

3 Joh 1: 1
2 Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.

Mensen zijn bepaald door het leven in hun omgeving (zintuiglijke waarneming). Maar leer te herkennen wat God zegt. Ook financiële zegen krijg je. Als ik dat zeg worden mensen sarcastisch en geloven het niet. Ook dit komt door onze religie. Natuurlijk is er een balans: gretigheid is nooit de bedoeling. Je kunt zeker een zegen zijn met geld voor anderen. God wil dat je voorspoedig bent. Jezus zegt in Luc 6:38. Geef en het zal je gegeven worden. Hij sprak! Als je dat gelooft, dan heb je een contract onder handen (Psalm 89).

34 Maar mijn liefde zal ik hem niet afnemen, mijn trouw aan hem niet breken, 
35 ik zal mijn verbond niet schenden, mijn woorden niet herroepen. 

Hij zal niet veranderen. Als jij geeft dan zal het jou gegeven worden. Het gaat niet om 1 euro geven en 1 euro terug, maar voorspoed komt eruit voort. Er zijn wel voorwaarden volgens mij. Het motief is belangrijker dan de hoeveelheid. 

Macr 10:29. 
29 Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, 30 zal het honderdvoudige ontvangen:

Opnieuw een zegen in deze wereld! Satan kan het niet stoppen. Maar alleen jijzelf als je het niet gelooft. Veel mensen zeggen dat het niet de bedoeling is en brengen bijbelsteksten in dat er wraak ligt als je voorspoedig zou zijn, etc. Denk je dat geld zonde is? Nee, natuurlijk niet. Gretigheid is niet goed. 

Psalm 35:27
27 Dat van vreugde juichen wie willen dat mij recht wordt gedaan. Laat hen gedurig mogen zeggen: ‘Groot is de HEER, vrede wil hij voor zijn dienaar.’ 
"Let the LORD be magnified who hath pleasure in the prosperity of His servant."

Het is Gods wil om je voorspoedig te zien.

2 Cor 9:8
God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

De reden van voorspoed is dat je dat kunt doen, een zegen kunt zijn. Als je niet gezegend bent, kun je anderen toch ook niet helpen? Maar als je je identiteit haalt uit je geld, dan is dat niet goed. 

Terug naar Deuteronomium.
Deut 28, vers 1 en 2. Hier staat dat je alles moet doen om alles te krijgen. In het NT heeft Jezus dat gedaan. Daarom hebben wij dit ontvangen. (zie eerder ook Rom 8:4 en Gal3:13). 
Eerst waren de zegeningen afhankelijk van onze prestatie, maar nu door Jezus niet meer, alleen door geloof. Nu ga ik verder met de zegeningen in Deut.

Deut 28:3 
3 Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. 

Wij zouden nu zeggen: waar je ook bent, je bent gezegend! Deze zegen is bij je en is niet gelimiteerd door waar je bent. Dat is goddelijk. Voor mij is dit een basis geworden in mijn leven. Het is simpel. Sommigen voelen zich meer gezegend bij familie, of in de kerk. Maar voor God maakt het niet uit. Als mensen vragen: ”Hoe gaat het met je” dan zeg ik altijd: “Ik ben gezegend”. Los van mijn emoties zeg ik dat. Op sommige gebieden geloof je misschien meer dan op andere gebieden. Maar hier staat waar je ook bent: school, werk, reizen, thuis, etc.

Vers 4
Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en geiten.

Hier staat dat je vruchtbaar bent, alhoewel het gezegd werd tegen agrarische mensen. We hebben het vermogen gekregen om te vermenigvuldigen. Ook in Deut 7, kijk maar.

Deut 7: 13
13 Hij zal u zijn liefde betonen, u zegenen en u talrijk maken. Zijn zegen zal rusten op de vrucht van uw schoot en de vrucht van het land – koren, wijn en olie –, op de dracht van uw runderen, schapen en geiten, in het land dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd. 14 Meer dan alle andere volken zult u gezegend worden. Onvruchtbaarheid zal bij u niet voorkomen, niet onder mannen en niet onder vrouwen, en evenmin bij uw dieren.

Mensen verliezen het als ze geen kinderen krijgen. Het is Gods wil, zeggen ze dan. De waarheid is dat God het niet veroorzaakt. Zijn er christenen die vruchteloos zijn? Ja, ze laten het geloof niet vrij. God heeft onze bezittingen gezegend. Ik sprak bijvoorbeeld ook zegen over mijn eigen grondgebied en zag een mooi effect. Geloof je het niet? Dan werkt het niet voor jou. 

Vers 5:
5 Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. 

Tegenwoordig zouden we o.a. zeggen. Je bankrekening, je investeringen. Ok, als je dan niets hebt? Als je het niet hebt kun je het ook niet zegenen. Start met 1 euro want anders geldt 1000x0=0.

Vers 6: Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan. 

Vers 3 zegt overal waar je bent wordt je gezegend. Hier in vers 6 staat: staat ten alle tijden.

Vers 7: De HEER zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uiteen. 

De natie Israël was specifiek voor God in die tijd. Maar ook nu krijgen we zegen in de relatie met anderen. Mensen kunnen bijvoorbeeld zich comfortabel voelen bij je. Pas op, ik heb het niet over arrogantie. Maar ik weet dat God mij zegent, ook al ben ik van mijzelf introvert.

Vers 8: De HEER zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft.

Ik zou hier zeggen: welk werk je ook doet, God zegent het. Is dat arrogant? Nee, geloof dat en Hij het zal het geven. Hij spreekt het tegen ons.

Vers 9: De HEER zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat aan hem is gewijd; u leeft immers de geboden van de HEER, uw God, na en volgt de weg die hij wijst.

Dit gaat over je persoonlijke relatie met Hem. Hij werkt in je, hij verandert je karakter. Je krijgt voorspoed. 

Vers 10: Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien.

Andere mensen zullen het zien. Mensen zien dat je anders bent. Als ze weten dat je christen bent, zijn ze zelfs verbaasd. Dat had ik niet verwacht zeggen ze dan. Je kunt een lopend reclameboord zijn. Zou het niet gaaf zijn als iemand zegt dat je een christen moet zijn door je gedrag?

11 De HEER zal u ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en uw akkers overvloedig zegenen, wanneer u straks het land bewoont dat de HEER u zal geven, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd. 

Ook hier gaat het over financiën. 

2 Cor 8: 9
Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

Deut 28:12
Vers 12 De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf te hoeven lenen.

We hoeven ook niet te lenen. Let op: er staat niet dat je niet mag lenen. Maar het gaat je zo goed dat het overbodig is. 

Vers 13 De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken, als u de geboden van de HEER, uw God, gehoorzaamt en ze strikt naleeft.

God wil je promoten omdat Hij van je houdt. Als iemand vraagt hoe het met je gaat, antwoord niet naar omstandigheden, maar naar je belofte. Alles wat op Jezus ligt, ligt ook op jou.

Gal 3: 29
29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Alles wat Hij heeft, heb jij. Zijn kracht, heiligheid. Zoals Hij Jezus liefhad, zo houdt hij van jou. Natuurlijk is er wel een verschil tussen jou en Jezus die zonder zonde ter wereld kwam.

Jac 1: 25
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.

Mat 11: 26
Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.
6And blessed is he whosoever shall not be offended in Me."

Als mensen je bekritiseren, dan krijg je toch nog een zegen. 

Math 5 en 6 zijn allemaal zegeningen (King James zegt “zegen voor...” ipv gelukkig) 

3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

Misschien ben je ontslagen, ben je gescheiden, ben je de kerk uitgegaan (gezet) omdat je je verzet tegen religie, vrienden verloren. De Schrift zegt: heb vreugde. Er is een speciale zegen voor je. Een groot geschenk in hemel staat klaar. Wees niet teleurgesteld. 
Weet je, in het woord van God vind je zoveel zegeningen die je leven veranderen.
Bestudeer het zelf. Schrijf ze uit en zie hoe je gezegend bent. Mix het met geloof. God neemt het niet weg, satan kan het niet. Alleen jijzelf kunt het doen.
Maak de juiste keuze!


 

www.vergadering.nu