Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

De ware aard van God - 5
Andrew Wommack

Deel 1: Zijn ware aard
Deel 2:
De wet gegeven
Deel 3: Genade gegeven
Deel 4: Het evangelie gegeven
Deel 5: Rechtvaardigheid gegeven

Oorspronkelijke titel: The True Nature Of God
Gedownload als MP3 bestand van TV)

Inleiding:
Vaak belemmeren het menselijk gezichtspunt en de werkingen van het Christendom het zicht op de ware aard van God – De God die niets anders wil dan een intieme en persoonlijke vriendschap en relatie aangaan met Zijn kinderen. Als jij je afvraagt wie God is en of Hij wel om jou geeft, Andrew wil jou dan de ware aard van God laten zien. 

Deel 5: Rechtvaardigheid gegeven

Ik ben bezig geweest met onderwijs over de ware aard van God. En ik geloof dat dit essentieel is voor je relatie met Hem, en om Hem te kunnen vertrouwen. Je kunt niet echt mensen vertrouwen als je niet echt weet hoe ze zijn. En ik denk dat dit de reden is, dat veel mensen moeite hebben met het vertrouwen van de Heer, omdat ze niet weten hoe Hij is. 

God is verkeerd gepresenteerd. En het voornaamste werktuig om een verkeerde voorstelling van God te geven in de wereld is de kerk. Ik vind het heel vervelend om dat te zeggen. Ik ben niet tegen de kerk, ik ben er zelf onderdeel van. En ik vind ook dat er enkele geweldige kerken zijn. Er zijn enkele fantastische kerken hier vertegenwoordigd, die ons dit weekend met alles helpen. Er zijn dus goede kerken. Maar er worden heel veel dingen over de Heer gezegd, waarvan ik geloof dat ze Hem niet juist voorstellen. En dat is de oorzaak dat we veel wantrouwen en worstelingen in ons christelijk leven hebben, omdat we niet echt begrepen hebben wie God is. 

In mijn eigen christelijke leven werd ik wedergeboren toen ik acht jaar oud was. Ik groeide in de kerk op. Maar mij werd een beeld van God gegeven, waarbij mij werd verteld dat God mijn vader had gedood toen ik 12 jaar oud was. Mij werd verteld dat God degene was die allerlei negatieve dingen deed. Hij kreeg de schuld van allerlei tragedie in onze levens, omdat alles soeverein door God gecontroleerd werd. En dat gaf mij een beeld van God, waarbij ik nog steeds zei dat ik van Hem hield. Ik bedoel, Hij was God en ik niet. Dus ik zou Hem toch wel dienen, ongeacht hoe Hij was. Het ging er niet om dat ik zou zeggen: ‘Nou, U voldoet niet aan mijn verwachtingen, dus ik verwerp U’. Dat was echt niet aan de orde. Maar het gaf mij een verkeerd beeld van God en daardoor was ik bang voor God en had wel een verlangen om juist te leven, maar ik kende de goedheid van God helemaal niet. 

En vervolgens op 23 maart 1968 kreeg ik die ervaring met God, waarin ik in één ogenblik de pure, onvoorwaardelijke liefde van God ervaarde, die mijn leven volkomen veranderde. En het heeft me zeker drie jaar gekost om ook maar een beetje te gaan begrijpen wat me overkomen was. En het duurde zeker tien tot vijftien jaar voordat ik datgene wat ik in mijn hart ervaarde, in overeenstemming met de Schrift kon brengen. En vervolgens ben ik nog steeds aan het leren. Ik leer nog steeds hoe ik het uit moet leggen. Een van de dingen die voor mij een belemmering vormden, was dat ik een toorn van God zag onder het Oude Verbond, die niet te rijmen viel met de genade en de onvoorwaardelijke liefde van God die ik ervaarde. Ik probeerde dat met elkaar te verenigen. En daarom gaan veel van de dingen waar ik deze week over heb onderwezen, gewoon hoe God liefde ís! 1 Johannes 4:8 God hééft niet gewoon liefde, Hij ís liefde. 
En hoe verenig je dan de toorn en de wraak onder het Oude Testament met de genade van het Nieuwe Testament? Ik heb jullie een aantal voorbeelden laten zien, zoals van Elia die vuur uit de hemel liet neerdalen, en van de discipelen van Jezus die hetzelfde wilden doen. En die werden door Jezus bestraft omdat ze dat wilden doen. Omdat dit niet een juiste voorstelling van God was. 

Er was een tijdsperiode waarin God dit soort dingen deed. Maar dat was niet echt Zijn hart en Zijn aard. We hebben enkele van die duidelijke tegenstellingen laten zien. En een deel van de sleutel hiervoor was Romeinen hoofdstuk 5. Laten we dit gedeelte even opslaan en bekijken. Eén van de belangrijkste schriftgedeelten die ik in dit onderwijs heb gebruikt staat in Romeinen 5:13 waar staat: ‘13 want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.’ 
Voeg dat bij Romeinen hoofdstuk 4 vers 15 waar staat: ‘De wet immers bewerkt toorn; waar echter geen wet is, is ook geen overtreding.’ 
En ik heb nog veel andere schriftgedeelten gebruikt. Ik heb tien tot vijftien schriftgedeelten gebruikt over hoe de wet doodt, de zonde versterkt, veroordeelt, de zonde levend maakt en al dit soort dingen. 

De meeste mensen omarmen de wet als: ‘Dít is Gods standaard, Gods norm, wat Hij van ons eist.’ Maar het is in feite het omgekeerde. God was bereid ons te aanvaarden op basis van genade, en niet met ons om te gaan op grond van onze prestaties. Maar wij vatten Gods uitblijven van straf op als goedkeuring en toestemming voor onze zonde. En daardoor nam de zonde zo enorm toe, dat de levensverwachting van mensen kelderde van 900 naar 70 jaar. En het zou tot helemaal niets zijn gekelderd als God niet paal en perk had gesteld aan de uitbreiding van de zonde. Want Hij begon zijn toorn uit te storten en zonde te bestraffen om ons Zijn ongenoegen te openbaren en ons te openbaren wat Híj als goed en fout beschouwde, omdat wij ons morele kompas volkomen kwijt waren geraakt. 

En een deel van de wet was bedoeld voor mensen die zichzelf rechtvaardig vonden en dachten dat ze zo goed waren dat God hen wel moest aanvaarden. Daarom gaf God een norm, een standaard waar helemaal niemand ooit aan kon voldoen. Niemand heeft ooit de wet gehouden. En wat als iemand zegt: ‘Ik weet wel dat ik de wet niet kan houden, maar ik doe het zo goed als ik kan, en God zal me op basis daarvan wel aanvaarden’? Nee, de Bijbel leert iets volkomen anders. Jakobus 2:10 Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden). 
God heeft de wet niet gegeven zodat wij ons best zouden doen en dat Zijn genade dan voor het verschil zou opdraaien. De wet werd gegeven om ons een dergelijk hoge standaard voor te houden dat we volkomen zouden wanhopen om ooit maar bij God aanvaard te worden op basis van ónze goedheid en dat wij in plaats daarvan álles uit genade zouden ontvangen. De wet werd gegeven om ons naar genade toe te drijven. Zodat wij naar God zouden uitroepen voor redding.
Maar de meeste mensen beschouwen de wet helemaal niet op die manier. 

Dit is dus echt heel belangrijk. De eerste 2000 jaar handelde God met de mensheid zonder hen de zonde toe te rekenen. En vervolgens, vanaf de tijd van Christus, staat er dat de hele wet en de profeten waren tót Johannes. En nu is Jezus gekomen en zegt de Bijbel in 2 Korintiërs 5:19 dat: ...God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen.’ Hij rekende dus hun zonden niet aan, vanaf die tijd. Dus de eerste 2000 jaar rekende God de mensen hun zonden niet aan. En de laatste 2000 jaar rekent Hij de mensen hun zonden niet aan. Dus uit een periode van 6000 jaar zijn er 4000 waarin God met de mensen omgaat in genade en vergeving. Maar het probleem is dat de laatste 2000 jaar de kerk dit niet heeft begrepen. Wij hebben hier niet in gefunctioneerd, omdat wij geen helder onderscheid hebben gemaakt tussen de oudtestamentische wet en de nieuwtestamentische genade. 

Dus laten we nogmaals naar Romeinen 5 kijken. In vers 13 staat dus: ‘want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.’ En verder in vers 14: ‘Toch (toch, dus ondanks dat God de zonde niet toerekende) heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. 
Wat hiermee wordt gezegd is, dat als je gewoon logisch zou nadenken en zeggen: ‘Nou, als God de zonde niet toerekent, waarom gaan de mensen dan toch dood?’ Dat gaat erover dat, zoals ik al eerder zei, er een verticaal en een horizontaal gevolg is van de zonde. Gód was niet degene die hun zonden oordeelde. God strafte de mensen niet voor hun zonden. Maar er waren nog steeds gevolgen van de zonde. En dat betekent dat als je in zonde leeft en God je niet straft voor je zonden, satan nog steeds een toegang heeft tot onze levens door de zonde. En iedere keer als je zondigt zegt Romeinen 6:16 ‘Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?’
Als jij toegeeft aan de zonde, heb je jezelf overgegeven aan satan. Het is net als dat je de deur opengooit en zegt: ‘Satan, maak me ziek, maak me depressief, neem mijn vreugde, neem mijn vrede, neem mijn voorspoed maar mee.’ Iedere keer als je toegeeft aan zonde, geef je toe aan satan en geef je hem de vrijheid om dingen in jouw leven te doen die hij wil doen.
Dát is de reden dat de dood heerste. Niet omdat God aan het straffen was, maar omdat satan degene was die de macht over de dood had, zoals wordt gezegd in Hebreeën 2 vers 14. Satan was degene die dood en verderf zaaide, satan is degene die dit allemaal liet gebeuren. Hier spreekt dit dus allemaal over. God rekende de zonde niet aan tot de tijd van de wet en desondanks stierven de mensen. Niet omdat God boos was over de zonde. De zonde was ook een uitnodiging aan de duivel om je leven binnen te komen. En zelfs onder het nieuwe verbond, nu God ons onze zonden wederom niet aanrekent, moet je nog steeds niet in zonde gaan leven. De zonde zal je verder drijven dan je wilt gaan, je langer weghouden dan je wilt blijven, en je meer kosten dan je bereid bent te betalen. Je wilt niet in zonde gaan leven. Maar als je het doet, en wij schieten allemaal te kort, ga dan niet denken dat God boos is op je, of ontstemd, of dat God je gaat straffen, want God gaat niet met je om op basis van je zonden. 

Mensen dit zijn geweldige waarheden. Het heeft mij twintig jaar gekost om te begrijpen wat ik hier allemaal net gezegd heb. Je denkt misschien dat ik een trage leerling ben. Kan best zijn, maar ik wil er wat onder verwedden dat er onder jullie ook zijn die dit nog niet geleerd hebben. In Hebreeën 2 vanaf vers 15 staat iets echt heel belangrijks, tot het einde van het hoofdstuk. De Heer heeft deze verzen gebruikt, en het was mijn eerste echte grote doorbraak in het begrijpen van Gods liefde, en die volkomen los te zien van enige vorm van waard zijn van mijn kant. Dit was echt een enorme doorbraak. Ik kan me de dag nog herinneren dat ik dit kreeg. Ik kan je alles vertellen wat ik deed op die dag. Voor mij was dit echte openbaringskennis. Deze verzen zijn echt gewoon geweldig. 

Laten we dit in het juiste perspectief zetten. Het was nadat ik die ervaring had gehad dat God me liefhad. Ik wist het met mijn hart, maar mijn verstand zei: ‘Dit klopt gewoon niet allemaal met elkaar, je moet de liefde van God verdíenen’. En er kwamen allemaal schriftgedeelten die het tegenovergestelde zeiden. Uit het Oude Testament, die zeiden dat je gerechtigheid is naar de mate van hoe je de wet houdt. En er is helemaal niemand rechtvaardig, ook niet één. Al onze gerechtigheid is als smerige vodden, Jesaja 64:6 en al dat soort teksten. Deze teksten zijn er echt bij me ingestampt.’

Ik had dus een openbaring dat God mij liefhad, maar ik had een verstand, een denken dat vol zat met al die dingen, dat God mij alleen liefhad als ik het waard was. En die twee kon ik niet met elkaar in overeenstemming brengen. Ik had dus een conflict in mijn leven. En toen was er een man die mij meenam naar een Bijbelstudie. Dat was in het begin van de charismatische beweging. En er was een vrouw, Lea Skinner, die deze Bijbelstudie leidde. Sommigen van jullie zullen denken dat dit vreselijk is. Ik was opgevoed in een baptistenkerk en daar kon een vrouw helemaal niets tegen een man zeggen. Een vrouw was per definitie onbevoegd om een man onderwijs te geven. Toen ik dus in die klas kwam, was ik al direct geërgerd omdat een vrouw het onderwijs gaf. Ik was dus al geërgerd voordat er ook maar iets gebeurde. 
En toen zaten daar ook nog hippies. Dat was de tijd dat kerels haar hadden dat over hun kraag hing. En in de baptistenkerk waar ik uit kwam, als daar je haar maar je kraag ráákte, dan ging je rechtstreeks naar de hel. Je kwam niet langs ‘Af’ en kreeg helemaal niets. Je ging gewoon naar de hel als je haar je kraag raakte. Daar was dus een vróuw die de Bijbelstudie leidde, en er waren hippies die lang haar droegen, en ze stonken. En ik nam aanstoot. Maar ik probeerde aardig en beleefd te blijven. Ik probeerde al deze dingen te verdragen, zolang ze maar toegaven dat ze allemaal zondaars waren. Als ze maar toegaven dat ze er niets van bakten was het in orde, maar wat mij écht op de kast kreeg, was dat zij, ik weet niet meer welk Bijbelgedeelte we bestudeerden, maar zij zeiden dat zij ‘de gerechtigheid Gods’ waren. En dat joeg mij echt in de gordijnen. Als zij hadden gezegd: ‘We zijn allemaal zondaren, God wees ons genadig’, en dat soort dingen, had ik er mee kunnen leven. Maar zij beweerden dat zij de gerechtigheid van God waren. Iedereen kon toch zo zien en zelfs ruiken dat zij niet gerechtvaardigd waren. En ik raakte volkomen van de kook. Dus ik ging staan en smeet mijn drie Bijbelverzen in het rond: Romeinen 3, dat er niemand rechtvaardig is, nee niet één, Jesaja 64:6 dat al onze gerechtigheid is als smerige vodden, en Romeinen 3:23 dat allen hebben gezondigd en tekort schieten aan de glorie van God. Ik gaf hen er van langs. En toen ging ik zitten. 

En tot mijn grote verbazing, in plaats van dat ze boos werden, waren ze zo aardig voor me, alsof ik hen net een grote pluim had gegeven. En je weet dat de Bijbel zegt, dat ze daaraan zullen weten dat jullie Mijn discipelen zijn, dat gij elkander liefhebt. Ze waren zo vriendelijk en liefdevol naar mij en voor iedere schriftplaats die ik had en die liet zien dat ze zondig waren, konden ze wel 10 schriftplaatsen citeren die aantoonden dat zij rechtvaardig waren. Ik kon dit gewoon niet begrijpen. Ik kon gewoon niet begrijpen dat een hippie de Schrift kon citeren, en me daarin kon verslaan. Dat zat me echt dwars. Toen ik die Bijbelstudie verliet, ging ik naar huis. Ik kocht een Young’s analytische concordantie en ik heb een volle week besteed om te vasten en te bidden en het Woord te bestuderen. En ik schreef íeder vers in de Bijbel, dat het woord gerechtigd, gerechtigheid, rechtvaardig, rechtvaardiging bevatte, voluit op. Ieder vers uit de Bijbel dat daarover ging schreef ik volledig uit en mediteerde erop. En na zeven dagen was ik overtuigd dat ze gelijk hadden. Dat wij rechtvaardig waren. Dát is wat de Bijbel zegt. 

Maar ik had mijn gerechtigheid altijd verbonden aan mijn prestaties. Ik begreep helemaal niets van een geschénk van gerechtigheid. En dat het allemaal kwam door gelóóf. Ik zág het wel, maar ik kon het niet omarmen. En al die tijd zei ik: ‘God, ik zie het staan, maar hóe is dit toch mogelijk.’ En dit zijn de verzen die God tot me sprak, en die mij eindelijk in staat stelden dat dit een realiteit in mijn leven werd. Dit werd dus de sleutel die een van de belangrijkste deuren voor me opende en het werd een van de voornaamste openbaringen. Dus laten we het vers voor vers beschouwen. 

Romeinen 5 vers 15 (Statenvertaling): Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. - Wat dit zegt, is dat op dezelfde manier als wij de zonde erfden van Adam, wij ook de gerechtigheid erven van God. Het is dezelfde manier, maar in tegengestelde richting. De zonde stroomde déze kant op naar de hele mensheid, maar de gerechtigheid stroomde déze kant op, terug naar iedereen die ooit geboren is. Het is dus een vergelijking, maar met tegengestelde richting, wij ontvangen de rechtvaardige natuur op dezelfde manier als dat wij de zondige natuur hebben ontvangen. Dat is wat dit wil zeggen. Dus verder in vers 15: ‘Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van één mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.’ 

In dit vers zit zóveel dat de meeste mensen het helemaal niet begrijpen. Nogmaals, ik heb het al kort genoemd, maar er zijn heel veel mensen die denken dat wat God boos op jou maakt, jouw individuele zondige handelingen zijn. Sommigen van jullie hebben overspel gepleegd, sommigen hebben gelogen, sommigen zijn drugsverslaafd geweest, sommigen hebben van alles gedaan. En daardoor heb je het gevoel dat God boos is op je. Dit vers zegt dat door de overtreding van één velen zijn gestorven. Weet je wat jou geestelijk heeft gedood? Niet jóuw daden, niet jóuw zonden. De zonde van Adam doodde het hele menselijke ras. Wij zijn gescheiden van God geboren. Het zijn helemaal niet jouw individuele zondige handelingen die een aanstoot zijn voor God, maar het is de zondige natuur waar wij allemaal mee geboren worden die een aanstoot is. Je bent dus dood voor God gebóren. Afgescheiden van God. Sommigen vallen hierover vanwege Romeinen 7. Technisch gesproken was je dood voor God, maar werd je zonde je niet toegerekend tótdat het gebod kwam. Dat staat in Romeinen 7. Technisch gesproken wordt je gescheiden van God geboren, maar een klein kind kan met God communiceren, omdat hun zonde hen niet aangerekend wordt. Maar als ze wéten dat ze rechtstreeks God ongehoorzaam zijn, dan staat er in Romeinen hoofdstuk 7 dat de zonde lévend wordt. Er staat niet dat de zonde dan pas komt, omdat ze al aanwezig was. 

Ieder kind wordt geboren met een bedorven natuur, maar God rekent hen die zonde niet toe, tot ze op een leeftijd komen dat er van verantwoordelijkheid kan worden gesproken. En dán wordt die zondige natuur levend en sterven ze. Daarom zal een kind dat sterft voordat het een leeftijd van verantwoordelijkheid heeft bereikt rechtstreeks naar de Heer gaan, omdat hun zonde hen niet zal worden aangerekend. David zegt dat in 2 Samuël 12. Dat is weer een onderwijs apart, daar wil ik nu niet op ingaan. Maar het zijn niet jouw individuele zonden die jou scheiden van God. Je bent afgescheiden van God gebóren. Je bent geboren met een zondige natuur. Want er staat hier dat door de overtreding van één, velen zijn gestorven. De dood kwam bij jou binnen door wat Adam heeft gedaan. Je bent geboren met een zondige natuur. Je hoeft kinderen helemaal niet te leren om slecht te zijn. Je moet hen leren om zich goed te gedragen. Het is hun natuur om slecht en zelfzuchtig te zijn. Zo is het nu eenmaal. En dat is wat deze verzen zeggen. De meeste mensen denken helemaal niet zo. Ze denken dat God boos is op je, om wat je hebt gedaan. Maar wat je hebt gedaan is het uitvloeisel van wat je wás. Je was van nature een kind van de duivel, wordt er gezegd in Efeziërs hoofdstuk 2. Dat was je natuur, je aard. 

Mijn zoon en schoondochter hebben een kleine puppy. Het is een zwarte labrador. We hebben eerder labradors gehad en die kleine puppies zijn gewoon berucht dat ze alles binnen opvreten. We hadden ooit een gele labrador die echt letterlijk alles van een fiets vrat wat maar mogelijk was, inclusief de reflectors en ze inslikte. Ik weet niet hoe ze het deed, maar dat kleine puppy vrat echt alles wat er binnen maar te vinden was. En mijn schoondochter was vastbesloten die puppy volmaakt gedrag te leren en niet alles aan te vreten. En iedere keer als die puppy weer iets aanvrat, was ze echt boos en van streek. Ze klaagde er bij mij over, en ik zei: ‘Ach weet je, dat is gewoon de hond die erin zit, en die eruit komt.’ Ik zei: ‘De reden dat ze dat doet is omdat hij een hond is. Je kunt wel proberen te doen alsof het een klein kind is, maar zijn aard is een hond. Dat doen puppies gewoon, ze knagen en vreten aan alles. Je kunt doen wat je wilt. Je kunt een klein beetje gedragsaanpassing krijgen, maar de waarheid is dat hij zich als een hond zal gedragen omdat hij er een is. 

Er zijn bepaalde dingen, waardoor sommigen van ons zich wat beter kunnen beheersen dan anderen, maar de waarheid is dat het enige dat we kunnen doen is, een relatief ‘goede’ zondaar worden. Wij waren allemaal zondaars van nature. Het is de natuur van een mens, totdat je wedergeboren wordt. Dan pas krijg je een nieuwe natuur. Dat wat hier gezegd wordt. Het is je natuur. Dáár was ik in getraind en dát kon ik wel begrijpen. Ik weet niet of iemand dat kent, maar ik ben in religie opgegroeid. Ik wíst dat ik van nature een zondaar was. En ik trok dat niet in twijfel. Ik had dat volledig aanvaard en zag het ook gebeuren in mijzelf. Ik zag het in andere mensen en daar had ik geen enkele twijfel of discussie over. Maar hetgeen mij werkelijk tot in mijn kern schokte, was dat dit vers zegt dat op dezelfde manier als ik een zondaar werd, niet om wat ík had gedaan, ik erfde het toen ik geboren werd, op dezelfde manier werd ik rechtvaardig toen ik wedergeboren werd. Niet vanwege ook maar íets dat ík had gedaan. Toen ik wedergeboren werd, werd ik als een rechtvaardige geboren. 

Dat begrip, ik kan me nog de dag herinneren dat dit tot mij door begon te dringen. God, kan dit waar zijn? Dat ik rechtvaardig ben niet vanwege ook maar iets wat ik doe, maar dat ik rechtvaardig ben vanwege wat Jezus voor mij deed? En het enige dat ik hoefde te doen was het aanvaarden? Mensen, dát is radicaal. En vijf verschillende keren in de volgende verzen staat precies hetzelfde. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Net alsof hij wel wist dat mensen dit gewoon niet konden verteren. Daarom bleef hij het maar opnieuw en opnieuw en opnieuw zeggen. Uiteindelijk zou toch íemand het moeten gaan vatten. Dat zegt hij dus in vers 15: Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van één mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. 16 En niet, gelijk de schuld was door den één, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis,’ - dat spreekt erover dat wij door Adam allemaal veroordeelt, verdoemd waren, - ‘maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.’ 
Het woord rechtvaardigmaking [vert.: justification]. Een lekendefinitie van het woord is dat het is ‘net alsof ik nooit gezondigd had’. Dat is echt waar het allemaal om draait. Rechtvaardigmaking betekent gewoon vrij verklaard worden van de schuld en de straf die verbonden is aan ernstige zonde. 

Toen ik opgroeide bracht de pastor eens een stuk hout mee. Hij zei: ‘Dát is jouw geest’. Hij sloeg er spijkers in. Hij zei: ‘De spijkers zijn de zonde’. Hij trok de spijkers eruit en zei: ‘Kijk, als je vergeving van zonde ontvangt zijn de spijkers eruit’, maar kijk eens naar de schade. De gaten zitten er nog steeds. Je bent nog steeds een arme zondaar, die gered is door genade.’ Maar de Heer toonde mij door dit vers dat een betere illustratie zou zijn, om dat stuk hout te nemen, en te zeggen, dat is je geest, de spijkers erin dat zijn je zonden, en als je dan wedergeboren wordt, dat stuk hout met spijkers weg te gooien en een volkomen nieuw stuk hout te pakken, verzegeld en ingepakt in teflon en gepantserd staal, waar geen zonde ooit meer in kan doordringen, en dat door niets bevlekt of bevuild kan worden. Je hebt een gloednieuw leven en van natuur ben je geen arme zondaar meer. 

Hier kan ik weer heel veel dingen onderwijzen, maar laat me alleen nog zeggen, dat als je nog niet mijn onderwijs over ‘Geest, Ziel en Lichaam’ hebt, dat dit een geweldig moment zal zijn om die aan te schaffen. Omdat het uitlegt hoe je bent, alsof je nooit gezondigd hebt, en dat God jou ziet alsof je nooit gezondigd hebt. De meeste mensen hebben daar de grootste moeite mee. Omdat ze in de spiegel gaan kijken, en de gevolgen van de zonde kunnen zíen. Ze zien grijze haren, rimpels, problemen die een gevolg van zonde zijn. Je kunt je denken en je verstand onderzoeken en veroordeling vinden. Je hebt herinneringen, dingen die je kwellen. En de meeste mensen blijven steken in dit uiterlijke emotionele gebied en vragen zich af: ‘Hoe kan God dít nou liefhebben? God moet wel in een ontkenningsfase zitten. God moet zichzelf wel voorliegen als Hij niet ziet wat een puinhoop ik ben.’ Maar het antwoord daarop is dat de Bijbel in Johannes 4:24 zegt dat God een geest is. En wie hem aanbidden moeten dat doen in geest en in waarheid. God ziet jou in de geest. En het is het geestgedeelte van jou, waarover 2 Korintiërs 5:17 zegt dat je een nieuwe schepping bent. De oude dingen zijn voorbijgegaan. En in jouw geest ben je een gloednieuw schepsel, dat nooit eerder heeft bestaan en ben je geschapen in gerechtigheid en ware heiligheid. Dat zegt Efeziërs 4: 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. 

Jouw geest is volmaakt. En God is geest en God ziet jou in de geest. En God ziet jou net alsof jij nooit gezondigd hebt. Net alsof er geen zonde was. Ik ben schoon, puur en heilig. Sommigen nemen hier aanstoot aan: ‘Jij ziet er wat mij betreft niet heilig uit’. Dat komt omdat jij naar de buitenkant kijkt. Jij kijkt en ziet dat er dingen zijn die ik zeg en doe, die verkeerd zijn, maar God is geest en God kijkt naar mij in de geest en in de geest ben ik zo puur en heilig en rechtvaardig als Jezus is. Omdat het Zíjn geest is, die in mijn hart geplaatst is, en omdat God mij in de geest beziet. En dat is nog een grote oorzaak van het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Onder het oude verbond kon God niet met jou handelen op basis van wie je was in de geest, omdat mensen onder het oude verbond in hun geest dood waren. Ze waren nog steeds dood in hun overtredingen en zonden. Ze waren verdoemd, veroordeeld door wat Adam had gedaan. Hun geest was niet wedergeboren. En daarom kón God niet op die manier met hen omgaan. God kón niet met hen een relatie aangaan op de manier als Hij met ons heeft. En daarom moest God hen van de buitenkant benaderen en hen straf geven in fysieke dingen, die ze konden voelen en zien, om hen te bekeren. Maar nu ben je een volkomen nieuw persoon als je wedergeboren wordt. Je bent rechtvaardig. God leeft binnenin je en God kan naar jou kijken, vlak nadat je iets hebt gedaan wat zonde is, direct nadat je het helemaal verprutst hebt, je bent tekort geschoten en hebt gezondigd in je fysieke lichaam of in je emoties. Maar je geest behoudt nog steeds zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Je bent verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Efeziërs 1:13 Je bent vacuüm verpakt. 

Geen enkele onzuiverheid dringt ooit je geest binnen. Zonde geeft satan toegang tot je fysieke lichaam en tot je verstand. Dus doe het niet omdat je satan gelegenheid geeft. Maar die zonde dringt niet door tot je geest. Als je eenmaal wedergeboren bent, ben je geschapen in heiligheid en gerechtigheid en zijn al je zonden vergeven. Verleden, heden en toekomstige. En jouw geest is zo zuiver en heilig, precies op dit moment, net als toen je wedergeboren werd, en zoals het tot in alle eeuwigheid zal zijn. Je geest hoeft niet meer te veranderen en niet meer verbeterd te worden. In het geestelijke gebied ben je zo volmaakt en compleet als Jezus is. 1 Johannes 4:17 zegt: ‘want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.’ Niet: zo zullen we in de toekomst gaan zijn, maar: zo zijn wij in déze wereld. De enige manier om dát te begrijpen is stoppen met in de spiegel te kijken en daar zoeken naar volmaaktheid en heiligheid. Stoppen met te proberen je emoties en je verstand te doorzoeken, maar ga in plaats daarvan naar het Woord van God om te zien wie je bent in Christus en ga gewoon gerechtigheid als geschenk aanvaarden. 

Als je dit beetje wat ik hier heb verteld niet begrijpt, heb ik een hele serie hierover. Boeken, tapesets en alles wat dat veel verder uitlegt. Maar als je dit niet begrijpt zul je grote moeite hebben om te begrijpen wat het Woord zegt dat je bent. Je zult proberen te kijken en te voelen wie je bent en dan zeggen: ‘Ik kan het gewoon niet begrijpen’. Je kunt dit niet begrijpen als je alleen maar naar de fysieke wereld kijkt. Maar in de geest ben je identiek aan Jezus, je bent een nieuwe schepping en moet je alleen maar kijken naar wat het Woord zegt, en door geloof kun je jezelf eigen maken dat dit waar is. Dat is de enige manier waarop je in de geestelijke wereld kunt kijken. Dus verder in vers 16 staat: ‘En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging.‘ - Eén handeling van Adam bedierf velen, maar in de andere richting, hebben véle overtredingen nu één uitkomst. En dat is dat wij allemaal met God verzoend zijn door Jezus. 

Vers 17: Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid - dat is dus niet iets wat je kunt verdienen, het is een gave, een geschenk - ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. 
Het kwam gratis door Jezus. Mensen, dat is indrukwekkend. En nogmaals: ál deze dingen. Wat echt mijn leven beïnvloedde was dat ik had aanvaard dat ik van nature een kind van de duivel was. Ik was van nature gescheiden van God. Ik had aanvaard dat ik een zondige natuur had, dat ik bedorven was vanuit de kern van mijn wezen. De Bijbel leert dat op verschillende plaatsen. Ik had dat aanvaard. En dít vers zegt in feite dat als je kunt aanvaarden dat je daarin geboren bent, waarom kun je dan niet aanvaarden dat je zo ook gebóren wordt in gerechtigheid, in heiligheid? En dat het niet iets is wat je moet proberen te verdienen, gebaseerd op jouw goedheid. 

Zie je dat het eigenlijk huichelachtig is om toe te geven: ‘Nou, ik ben geboren als een zondaar, ik heb een zondige natuur’, en dan aan de andere kant te zeggen: ‘Maar ik kan niet aanvaarden dat God mij de gerechtigheid gewoon gééft. Ik moet het verdiénen. Het is iets dat ik moet dóen.’ Je hebt helemaal niets gedáán om een zondaar te worden, behalve geboren worden. Je bent als zondaar geboren. Nou op precies dezelfde manier ben je ook als rechtvaardige wedergeboren. Dus als je consequent wilt zijn, is het net als een munt, als je aanvaardt dat de ene kant van de munt werkelijkheid is, dan is de andere kant het ook. Je kunt niet de helft van de munt als werkelijk aanvaarden. Je zult óf de hele munt moeten aanvaarden óf zeggen dat het allemaal bedrog is, valsemunterij. Als de ene kant echt is, dan is de andere kant het ook. Je kunt dat niet naar willekeur uitkiezen. Als jij aanvaardt dat je een zondige natuur hebt, waarom kun je dan ook niet aanvaarden dat je wedergeboren wordt met een rechtvaardige natuur. Dat jij nu de heiligheid en de gerechtheid van God bent. Mensen, dat is gewéldig. 

In vers 19 staat: ‘Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn…’ Je werd dus géén zondaar gemaakt door wat jij deed, je was een zondaar van nature, en het was je zondige natuur die jou deed zondigen. ‘Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.’ 
Jij bent rechtvaardig in Gods ogen, heilig en puur in jouw geest. Niet vanwege wat jíj hebt gedaan, maar vanwege wat Jezus heeft gedaan. Jij bent rechtvaardig door Jézus. Maar jij blijft maar zitten en beweren: ‘Nou, al mijn gerechtigheden zijn maar smerige vodden’. Dat staat in Jesaja 64:6. Besef je dat dit waar is voor een oudtestamentische mens die niet wedergeboren was? Het zou ook waar zijn voor iemand die niet wedergeboren is ten tijde van het Nieuwe Testament. Als mensen Jezus niet hebben aanvaard, dan is hun eigengerechtigheid als smerige vodden. Maar de Bijbel zegt in 1 Korintiërs 1:30 : ‘in Christus Jezus zijn wij van God geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.’ Jezus is nu mijn rechtvaardigheid. En als ik nu als nieuwtestamentische heilige ga zeggen dat al mijn rechtvaardigheid is als smerige vodden, dan noem ik Jezus een smerig vod. Want Jézus is mijn rechtvaardigheid. 

Als wíj gaan zeggen: ‘Ik ben een arme zondaar, gered door genade’, dan ontken je wat Jezus heeft gedaan. Ik wás een arme zondaar, maar ik ben gered door genade en nu ben ik de gerechtigheid Gods. Ik ben niet langer een arme zondaar. Mijn natuur is nu rechtvaardig en heilig. Dat is goed nieuws.

In vers 20: ‘Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam.’ De wet kwam, zodat de zonde macht over je kreeg en je zou verslaan en je zou laten zien dat je een zondaar bent. Wij zaten maar te denken: ‘Nou, ik ben niet zo’n erge zondaar als die of die.’ Maar er is in feite maar één soort zondaar. Er bestaat geen hel nummer 2 of hel nummer 3. Als jij zondigt, dan schiet je tekort aan de glorie van God. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Wat interesseert het iemand of je een goede of een slechte zondaar bent? Dat hele gedoe van ‘ik weet dat ik best wel aardig ben’ en dat hele bedrog van ‘ik val best wel mee’, dat is misleiding. Daarom kwam de wet erbij, zodat de overtreding toenam en ieder van ons kon gaan onderkennen: ‘Ik weet dat ik een zondaar ben, ik ben gescheiden van God, ik heb de genade van God nodig.’ Daarom werd de wet gegeven, zodat de overtreding toenam. ‘Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, 21 opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.’ 

Dat is toch niet anders dan indrukwekkend. En Romeinen 6 vers 1 staat dan: ‘Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?’ Het antwoord op die vraag is de eerste twee woorden van het volgende vers: ‘Volstrekt niet!’ Het moet jou tot die vraag brengen: ‘Wil jij beweren dat wij in zonde kunnen leven? Omdat God van ons houdt? En dat zonde er niet toe doet?’ Nee, dat is niet wat wij beweren. Maar de apostel Paulus behandelde deze vraag vier keer. Vier keer in het boek Romeinen stelt hij de vraag: ‘Wat zeg ik hier? Beweer ik hier dat we maar in zonde kunnen leven? Nee, volstrekt niet, dat is niet wat ik zeg.’ Kwam die vraag niet bij jou naar boven? Kwam bij jou nooit de gedachte op: ‘God houdt van me, onafhankelijk van wat ik doe. Kan ik dan gewoon doorgaan met zondigen en doen waar ik maar zin in heb?’ Als die vraag nooit bij je opkwam, heb je het ware evangelie nooit gehoord! Je hebt dan niet het evangelie gehoord dat Paulus predikte. Want die vraag kwam Paulus steeds en steeds weer opnieuw tegen. 
En ik kan je garanderen dat bij de grote meerderheid van jullie die vraag nóóit is opgekomen als jullie naar iemands prediking zaten te luisteren. Omdat de meesten er alleen maar op hameren en benadrukken dat je moet stoppen met zondigen. En dat is niet hetzelfde evangelie dat Paulus predikte. 

Het was dus niet wat hij wilde zeggen, maar het is wel een logische vraag. Als God je niet langer de zonde aanrekent, als jij zomaar rechtvaardig bent geworden, niet door wat jíj doet, maar door wat Jezus voor jou heeft gedaan, doet het er dan nog toe of je heilig leeft of niet? Natuurlijk doet dat er toe.
Maar het zou dus wél een logische vraag moeten zijn. En dus zegt hij hier: ‘Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet!’ In het Grieks komt dat zo dicht bij een krachtterm als maar kan zonder godslasterlijk te worden. Het is dus totaal ongepast! En in Romeinen 6:2 geeft hij twee redenen waarom je heilig zou moeten leven. De eerste is: ‘Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?’ Wat hij hier zegt is: ‘Je hebt niet langer een zondige natuur.’ Je hebt een zondige natuur geërfd van je natuurlijke geboorte, maar toen je wedergeboren werd, heb je een rechtvaardige natuur geërfd. Je bent nu wedergeboren. Je bent een nieuw schepsel in Christus. Een nieuw soort wezen dat nooit eerder heeft bestaan. 

Ik aarzel om dit te zeggen, maar het is de waarheid: je hébt geen zondige natuur meer als je wedergeboren bent. Sommige christenen schrikken hier enorm van. Ze zullen je aanvallen, en zeggen dat je een zondige natuur hebt. Zij willen zich vastklemmen aan de zondige natuur. Ze zullen zeggen: ’Door waarneming kan ik je verzekeren dat ik een zondige natuur heb. Het is veel gemakkelijker voor mij om boos te worden dan om in liefde te wandelen. Het is voor mij gemakkelijker om begeerte te hebben dan geen begeerte te hebben. Het is gemakkelijker voor mij om de verkeerde dingen te doen.’ 

Ik heb vanavond geen tijd om dit allemaal te behandelen, maar als ik hiermee verder zou gaan en al deze verzen uitleggen, is je zondige natuur verdwenen. Ze is gekruisigd met Christus. En in dezelfde schriftgedeelten staat: ‘8 Indien wij dan met Christus gestorven zijn…’ Het gedeelte van jou dat gestorven is, is je zondige natuur, het is weg. ‘8 Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, 9 daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. 10 Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 11 Zo…’
‘Zo’ betekent dus: op dezelfde manier als Jezus Christus. Erken dat jij voor eens en altijd dood bent voor de zonde! Maar de meeste mensen denken: ’Oh ik heb deze zondige aard en die is er altijd en ik moet iedere dag aan mijzelf sterven. Ik moet mijn vlees steeds maar weer opnieuw kruisigen’. En elke dag staan we op en zeggen: ‘Oh God, ik ben een arme zondaar door genade behouden en ik weet dat het mijn natuur is om in zonde te leven. God, ik ben nog maar een millimeter verwijderd van volkomen van U verwijderd te zijn en ik leef in de zonde. God help me om mijn zondige natuur onder controle te brengen.’ 

Besef je dat dit een gespleten persoonlijkheid is? Het is dus niet verbazingwekkend dat we op zo’n massale schaal falen iedere dag. Want je ziet jezelf steeds maar als een arme zondaar. En het enige wat je doet is je voor de vorm verzetten dat je het niet wílt doen. Maar tenslotte blijft het altijd maar bestaan. Want ik bén een arme zondaar, gered door genade. Je zegt dus, ik bén een rotzak, ik bén een schurk, ik bén een smeerlap. Ik bén slecht. Dus na verloop van tijd wordt dat een zichzelf vervullende profetie en ga je weer de boot in. Gewoon omdat je jezelf als een mislukking beschouwt. 

Ik ben dol op de muziek van Charly en Gill omdat die spreekt over wie je bent in Christus en omdat die God prijst voor alle dingen. Maar ik haat die zogenaamde ‘christelijke’ muziek van vandaag die maar klaagt en zeurt en jammert: ‘Oh God, help ons toch, ik weet dat ik zwak ben, etc. etc.’ En ze verheerlijken hun zwakte en tekortkomingen maar, en ze doen alsof Jezus nooit is gekomen en alsof ze geen nieuwe natuur hebben. En ze jammeren maar hoe moeilijk het toch allemaal is. Niet vreemd dat ze dan mislukken. Als jij jezelf blijft zien als een niets en een niemand, en als verwerpelijk, dan zul je daar ook naar handelen. En dat is dan een zichzelf vervullende profetie. 

Hier wordt gezegd dat als Jezus één keer voor de zonde stierf, Hij nu levend is en nooit meer sterft. Jij zou ook één keer voor de zonde moeten sterven. Je wordt wedergeboren en je ontvangt een nieuwe natuur en je hebt niet langer meer de natuur van de duivel in je, die je dwingt om te zondigen. Sommigen van jullie denken: ‘Maar dat doe ik wél’. Weet je wat er aan de hand is? Ik heb hier heel veel dingen heel kort moeten samenvatten, maar als ik meer tijd had, zou ik dit beter aan je kunnen uitleggen. Maar de enige reden dat wij nog steeds een neiging tot zondigen hebben, en het lijkt wel zo te zijn dat we als gewoonte steeds weer in dingen trappen, komt omdat we ons denken niet hebben vernieuwd. 

Ons denken is net als een computer. Ze moet worden geprogrammeerd. Het moet je worden geléérd om als de duivel te handelen. Het moet je worden geléérd hoe zelfzuchtig te zijn of boos. Het moet je geléérd worden om te zijn zoals je was. En ieder van ons heeft een zondige natuur gehad, die ons denken beïnvloedde en leerde hoe zelfzuchtig te zijn, hoe dit of dat te haten, hoe dit of dat vooroordeel te hebben, hoe dit of dat te doen. En je bent geprogrammeerd door de duivel, door je oude zondige natuur, om te handelen en te denken als iemand die verloren is. Maar het punt is, dat als je wedergeboren wordt, je een nieuwe natuur krijgt, en dat jij je verstand helemaal opnieuw moet programmeren. Dat is de reden dat de Bijbel in Romeinen 12:2 zegt: ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd’. Het Griekse woord voor ‘hervormd’ is ‘metamorfo’, waar wij het woord ‘metamorfose’ van hebben. Als jij van een rups in een vlinder wilt veranderen, als jij een dergelijke dramatische verandering wilt, moet je worden veranderd ‘door de vernieuwing van uw denken.’ 

Als je wedergeboren wordt is je geest veranderd, je natuur is nu om God te dienen. Je hebt nu dezelfde natuur, dezelfde goedheid, dezelfde soort en kwaliteit die God heeft. In de geest ben je identiek aan Jezus, 1 Johannes 4:17 . Je bent identiek aan Jezus omdat Galaten 4:6 zegt, dat het de Geest van Zijn Zoon is, die in je hart is gezonden door de Vader. Jij leeft niet meer zelf, maar Christus leeft in jou, Galaten 2:20 . Je hebt gewoon niet langer een zondige natuur die wel nederlaag móet ervaren en van God gescheiden is. Je bent nu één met God in de geest. En het enige wat je weerhoudt om dat in jouw daden te ervaren is niet meer je natuur, die je dwingt tot mislukking, maar een niet vernieuwd denken, dat niet beseft wie je bent in Christus en wat je hebt ontvangen. Jij zult blijven ervaren, functioneren en voelen op de manier waarop jij denkt. En als jij 20, 30, 40 jaar hebt besteed om elke maandagochtend op te staan en te denken: ‘Oh, maandagóchtend, ik kan die dag niet úitstaan. Blauwe maandag, ik haat maandag, ik moet aan het werk.’ Als je dat dertig jaar hebt gedaan, raad eens, zelfs als je wedergeboren bent, sta je zo op om maandagochtend. Want je hebt jezelf dat aangeleerd om zo te zijn. Maar je hóeft nu helemaal niet meer zo te zijn. Maar je hebt je denken nog niet vernieuwd. Je moet de manier waarop je denkt veranderen. 

Toen ik kind was, had ik altijd problemen met mijn shirt dichtknopen. Ik weet niet hoe het kwam, niet iedereen heeft dat probleem, maar ik wel. Ik kan me herinneren dat mijn vader mij altijd moest helpen, omdat het me gewoon niet lukte mijn shirt goed dicht te knopen. Ik deed altijd de verkeerde knoop in het verkeerde gat. Ik had daar gewoon moeite mee. Nu kan ik mijn shirt in een keer goed dichtknopen, en ik hoef er niet eens bij na te denken. En dat gaat zo natuurlijk, dat ik me niet eens meer kan herinneren dat ik vanavond mijn shirt heb dichtgeknoopt. Maar ik weet wel dat ik het gedaan heb omdat niet iemand anders me heeft aangekleed. Dus ik heb mijn hemd wel dichtgeknoopt. Maar het ging zo vanzelf, het is gewoon mijn natuur, lijkt het wel. Maar ik weet dat het dat niet is, want ik heb het mezelf echt moeten aanleren. En dat is mijn punt. Je kunt een bepaalde handeling zo vaak doen, dat het repeterend wordt. En het líjkt alsof het gewoon je aard, je natuur is. Maar dat is het niet. Het is een verworven eigenschap. 

Zelfzuchtig zijn, mensen haten en vooroordelen, een opvliegend humeur, en al die dingen die wij zonde noemen, wij denken dat het je natuur is die je dwingt om dat te doen. Maar dat is niet zo. Je had ooit een natuur die je dwong om dat te doen, maar die natuur is nu verdwenen. Het enige wat je nog hebt, is een denken dat niet vernieuwd is. Je moet het vernieuwen door het Woord van God. Sommigen van jullie hebben de zonde toegestaan om over je te heersen doordat je hebt gedacht: ‘Nou uiteindelijk ben ik maar een arme zondaar, gered door genade’. Maar als jij jezelf kon zien in Christus en hoe heilig en puur je bent en wat je hebt, en wat Jezus in jouw leven heeft gedaan, man dan zou je ermee stoppen. Je zou heel wat dingen in je leven stoppen te doen. 

Velen van ons geven toe aan ziekte en dat soort dingen, want tenslotte ben je ook maar een mens. We zingen dat domme, domme lied: ‘Heer, ik ben maar een zwak mens - een dag per keer lieve Jezus’. Het is een aanstekelijk wijsje, maar het is een dom lied, want ik ben niet maar een mens. Eenderde van mij is Heilige Geest. Ik ben niet maar een mens. Ik ben geschapen als gerechtigheid van God. Als jij zou stoppen met je te identificeren met alleen maar een zwak mens te zijn en begint te erkennen dat een gedeelte van je bovennatuurlijk is, dan ga je stoppen met toegeven aan ziekte. 

Als de doktor zegt: ‘Je gaat sterven aan kanker’, dan zou je, in plaats van te denken ‘wel, het is ongeneeslijk, wat zou ik er aan kunnen doen’, je gaan realiseren dat dezelfde geest die Jezus uit de dood deed opstaan binnenin mij leeft en dat er geen enkele reden is dat ik aan kanker zou moeten toegeven. In plaats van dat je gaat denken: ‘Ach, tenslotte ben ik al over de veertig en je moet toch eens beginnen te slijten.’ En je begint hangwangen te krijgen en slecht over jezelf te spreken. Man, als je beseft dat je dezelfde geest in je hebt wonen die Jezus Christus uit de dood deed opstaan, en dat die ook je sterfelijke lichaam verlevendigt, ga je anders over dingen denken. 

Maar wij zien onszelf als verliezers, wij zien onszelf als beperkt, wij zien onszelf als alleen maar mensen, en dan vragen we ons af, waarom we alleen maar menselijke resultaten krijgen. Zoals jij jezelf ziet, zo zul je ook zijn. Je moet jezelf leren zien in Christus. Je moet weten dat je nu van de dood bent overgegaan in het leven. En ik verzeker je dat de oudtestamentische wet, waar ik deze conferentie het meest over gesproken heb, en tégengesproken heb, zich alleen maar richt op je uiterlijke mens en jou je tekortkomingen laat zien met het doel om de eigengerechtigheid uit je te slaan en je te brengen naar een positie van schuld en veroordeling. Het enige wat dit doet, is dat jij jezelf gaat identificeren met mislukking en tekort schieten. 

Maar nu we onder het nieuwe verbond zijn, moet je gaan zien dat je een volkomen nieuw persoon bent geworden. En de wet zal je niet laten focussen op wie je bent in de geest. De wet focust je alleen maar op je falen en op je vlees. Daar moet je onderuit komen en beginnen te zien wie je bent in Christus. En de enige manier waarop je dat kunt doen is te kijken in deze volmaakte wet der vrijheid. Dat is als een spiegel die je omhoog houdt om te zien wie je bent in Christus. En wij moeten beginnen te zien wie wij in Christus zijn. En de wet zal daar tegenin gaan. De wet zal je vreselijke dingen vertellen. Het zal je veroordelen en verdoemen, maar het nieuwe verbond van waarheid en genade zal je opbouwen en je laten zien dat je rechtvaardig bent. Zoals Jezus is, zo ben jij. Wie zich aan de Heer hecht is één geest, 1 Korintiërs 6:17 , enz.

We moeten erkennen dat we nu een nieuwe schepping zijn, dat God onze zonden ons niet aanrekent, dat God geest is en jou ziet in de geest en dat je in je geest een volkomen nieuw persoon bent. En daarom is God niet boos op je. Hij is niet ontstemd of geïrriteerd. Hij is zelfs niet in een slecht humeur. God is gewoon helemaal verrukt over jou. Hij heeft jouw foto op zijn bureau staan. God vindt jou geweldig. Maar sommigen van jullie zeggen: ‘Met geen mogelijkheid. Ik haat mezelf’. Dat komt omdat jij naar de buitenkant kijkt. God kijkt naar de binnenkant, naar de nieuwe ‘jij’. Als jij de nieuwe ‘jij’ zou gaan zien, zou je enthousiast zijn. En je zou met gemak in de aanwezigheid van God willen komen, zonder enige angst voor bestraffing of terechtwijzing. Want je bent even puur en heilig als Jezus is, in jouw geest. God kan gewoon rechtvaardig zijn om jou lief te hebben. Hij hoeft echt geen oogje dicht te knijpen voor hoe verkeerd jij bent. God is geest en kijkt in het geestelijke gebied. En in de geest bén je heilig, je bent een nieuwe schepping. Je moet beginnen te leren te begrijpen wie je bent en wat je hebt. En dán kun je echt vrijmoedig tot de troon van genade naderen, zonder enige vrees voor bestraffing, zonder het gevoel dat God wellicht íets aan je gaat verwijten. Hij zal jou je zonden niet verwijten, Hij rekent je je zonden niet aan, ál je zonden, verleden, heden en zelfs de zonden die je nog niet eens hebt begaan zijn reeds vergeven. Ik heb een tape getiteld ‘Eeuwige verlossing’, uit de serie ‘Geest, ziel en lichaam’, die hier op ingaat. 

Ál jouw zonden zijn dus vergeven. Jezus heeft voor álles betaald. God houdt meer van je, dan jij je ooit maar kunt voorstellen. En vanwege wat Jezus heeft gedaan, leven we in een nieuw tijdperk. Het oude verbond is niet voor de nieuwtestamentische gelovige. Het was in die tijd goed, het had een doel, maar wij leven in een nieuwe tijd, onder een beter verbond. Het oude verbond is niet langer van kracht en staat op het punt te verdwijnen. Wij moeten daar onderuit komen, niet opnieuw verstrikt raken in dit juk van gebondenheid. Wij moeten beginnen te erkennen dat God van ons houdt en dat vieren. Charly en Gill zongen dat lied: ‘Wat een vreugde is het om een met de Heer te zijn’. Er zijn sommigen van jullie die zich daarin verheugd hebben en ik wil wedden dat er sommigen zijn die zeggen: ‘Ik wou dat ik één met de Heer was’. Maar dat bén je. Niet in je denken, niet in je emoties, niet in je vlees, maar in je geest ben je één met de Heer. En de enige reden dat je daarvan niet geniet, is dat je deze waarheid niet begrepen hebt. Je hebt je denken niet vernieuwd. Je bent niet veranderd door de vernieuwing van je denken. Mensen dit is echt belangrijk onderwijs!

Weet je dat het de waarheid is dat ieder van ons alles al heeft wat we nodig hebben? In de geest ben je op ditzelfde moment zo volmaakt en compleet als je tot in alle eeuwigheid ooit maar zult zijn. Als je sterft en naar de hemel gaat, zal jouw geest niet veranderd worden. Hij hoeft niet te worden afgestoft, opnieuw gestoffeerd, of ingespoten met een nieuwe dosis Heilige Geest. Jouw geest is nu op dit moment precies zoals hij over een miljoen jaar in de eeuwigheid zal zijn. Je geest is volmaakt en compleet. Het enige wat er verkeerd is, is dat je denken niet is zoals het dan zal zijn. Je kent de dingen nu nog onvolkomen en de meesten van ons hebben ons denken niet vernieuwd tot wie wij zijn in Christus. En wij hebben een fysiek lichaam dat nog steeds in staat is stuk te gaan. Maar éénderde van je redding en behoud is al klaar in je geest. Het is compleet en volbracht. Jij bent nu op dit moment precies zoals Jezus is, die zit aan de rechterhand van de Vader. 

Als je dat echt zou kunnen zíen, kan ik je garanderen dat het enorme invloed zal hebben op hoe je denkt en hoe je handelt. Je zou dan stoppen met maar zeggen: ‘Oh, ik ben maar een mens, dit is kanker, en wie ben ik nou helemaal’. Het zou je hele houding veranderen. Het zou je een superieure houding geven, niet op basis van wie jij zelf bent, maar door wie Christus in jou is. Je zou gaan geloven: ‘Ik vermag álle dingen’. Je zou voor meer gaan geloven dan wat je nu hebt, in plaats van rond kijken naar het gemiddelde en zeggen: ‘Nou, ik ben hetzelfde als alle anderen, ik lijd net als alle anderen.’ Je zou gaan uitzien naar een andere norm. De dingen in je leven zouden veranderen. 

Ik zeg jullie, broeders en zusters, dat wij heel ver beneden de privileges leven die God ons gegeven heeft, en dat komt omdat wij deze dingen niet begrijpen. En naar mijn mening, en dat is de reden dat ik hier deze week over onderwezen heb, komt dat doordat de oudtestamentische wet het aller-voornaamste ding is, dat mensen weerhoudt om te ontdekken wie ze in Jezus Christus zijn. Het richt jouw aandacht op de zonde. Romeinen 3:20 ‘…want wet doet zonde kennen.’ De wet is de kennis van zonden. Het richt al jouw aandacht op het falen en maakt je vleselijk gezind. De wet was bedoeld voor vleselijke mensen. Ze is niet gemaakt voor wie jij bent in Christus. Je moet onder dat juk vandaan kruipen en God gaan zien door het nieuwe verbond, en erkennen wie jij bent in Christus. En als je dat doet, geeft het je een totaal nieuw begrip en opeens begin je God te kennen op een manier als je nooit tevoren gekend hebt. 

De afgelopen 38 jaar probeerde ik uit te leggen wat ik op 23 maart 1968 heb gezien. Op de een of andere manier wíst ik gewoon dat God volkomen goed was en dat God helemaal niets tegen me had, en me niets aanrekende, en dat dit helemaal niets te maken had met enige goedheid of prestatie van mijn kant. Ik zág dat en ik probeer het nog steeds uit te leggen. Ik weet niet of ik het wel goed genoeg uitleg. Ik weet dat sommige mensen het beginnen te begrijpen. Maar ik verzeker je dat het nog véél groter is dan ik ooit maar in staat zal zijn om uit te leggen. Gods liefde voor jou heeft álles te maken met Hem en helemaal niets met jóu! En als jij het gevoel gaat hebben: ‘Oh God, ik heb dit of dat gedaan, hoe kunt U ooit van mij houden’, dan heb je jouw zonde, jouw onwaardigheid verhoogd bóven Jezus. 

Als je hier een weegschaal zou hebben, dan zou jouw zonde, het maakt niet uit hoe erg die is, moord, verkrachting, wat je ook maar vele keren hebt gedaan, dat zou als een kiezelsteentje aan die kant zijn. En wat God gedaan heeft door Jezus zou als een duizendkilogewicht aan déze kant zijn. En ik verzeker je dat jouw zonde zelfs niet waard is om vergeleken te worden met het offer dat Jezus heeft gebracht. Maar als jij maar blijft voelen: ‘Oh God, ik weet dat U het kúnt doen, maar hoe kunt U ooit maar iets voor míj doen’, dan is je volledig ontgaan wie God werkelijk is en wat Hij heeft gedaan en hoeveel Hij van je houdt. Je moet dat soort denken veranderen. Totdat je werkelijk beseft wat Hij voor jou heeft betaald en hoeveel Hij van je houdt, zul je ál die dingen van God laten tegenhouden door de zonde. 

Het énige wat satan ooit tegen ons heeft kunnen gebruiken is zonde. En nu heeft hij zelfs dat niet meer. Hij heeft gewoon die hefboom niet meer. Hij kan je helemaal niet aanklagen of beschuldigen, ténzij je de waarheid niet kent. En het is triest om te moeten zeggen dat de meesten van ons deze waarheid niet kennen. Wij hebben satan ons laten beschuldigen. Wij hebben rondgelopen met een gevoel van veroordeling en onwaardigheid, terwijl de waarheid is dat je tot de gerechtigheid van God bent gemaakt en dat je zo stoutmoedig zou moeten zijn als in Spreuken 28:1 staat: ‘De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw’. Als jij niet stoutmoedig bent als een leeuw, dan weet je niet echt wie je bent. Amen? Je moet gewoon ontdekken wie je eigenlijk bent in Christus. 

Wat ik dit weekend heb gedaan, is een klein fundament leggen. Ik moedig jullie aan de cd’s aan te schaffen van deze serie, want dit soort dingen zul je niet heel vaak te horen krijgen. Ik ben er zeker van dat er anderen zijn die dit prediken, maar er zijn zeker niet genoeg mensen die dit prediken. Wat ik heb gezegd komt buiten het evangelie nergens voor. Niemand gaat op basis van genade met je om. Met ieder buiten het evangelie is álles gerelateerd aan ‘wet’. In de meeste huwelijken geeft je partner je precies wat je verdient. Als je goed doet houden ze van je, als je iets verkeerd doet, krijg je het te horen. De meeste relaties zijn gebaseerd op wet. Ik kan je garanderen dat als je hier weggaat en te hard rijdt, omdat je iemand hebt horen prediken dat je rechtvaardig bent en het er verder niet toe doet wat je doet, God houdt toch wel van je, ongeacht je daden. Nou ga maar en overtreed de maximum snelheid en ik zal je garanderen dat ze op basis van je daden met je zullen afrekenen. Ga komende maandag naar je werk en zeg ze, ik heb iemand horen spreken over rechtvaardigheid, dat rechtvaardigheid een geschénk is. Dus vanaf nu kom ik misschien wel en misschien ook niet opdagen op mijn werk. Ik voer misschien wel of niet wat uit op mijn werk. Ik weet dat God gewoon van mij houdt zoals ik ben. Dat is absoluut waar, maar je baas zal je ontslaan omdat hij je niet heeft aangenomen op basis van genade, maar op basis van je prestaties. 

Álles in deze wereld, behálve onze persoonlijke relatie met God is gebaseerd op prestatie. En als jij niet echt een opzettelijke inspanning verricht om deze waarheden eigen te maken, als je niet erover gaat mediteren tot het méér waarheid voor je wordt dan wat dan ook, zul je dit kwijt raken. Het is net als een kooltje dat je uit het vuur wegneemt. Dat kooltje zal afkoelen en het vuur gaat uit. Zo werkt het gewoon. Deze wereld is gewoon gehuld in op prestatie gebaseerde dingen. En als jij niet geworteld blijft in het Woord van God en hierop gefocust blijft, zul je het weer kwijtraken. Je moet dit dus niet alleen een keer horen. Je moet het horen, en horen, en horen en horen en er naar luisteren. Zoek de schriftgedeelten op. En ik zeg je, dat voor ieder schriftwoord waar ik hier over gesproken heb, ik vijf tot twaalf andere schriftgedeelten zou hebben kunnen gebruiken, die exact hetzelfde vertellen. Je moet die schriftgedeelten vinden en opzoeken. Je moet dit echt bestuderen en onderzoeken. Dit moet zo rotsvast bij je postvatten, dat het een stevig fundament gaat vormen wat door niets kan worden aangetast. 

Ik wil je daarom echt aanmoedigen. Ik denk dat wat we dit weekend hebben gedaan, je van een waarheid kan voorzien die je leven echt volkomen kan veranderen. Maar het zal alleen gaan werken als je het aanneemt en ermee aan de slag gaat. Je zult het echt moeten najagen. Je zult niet worden veranderd als je alleen maar hier gezeten hebt en deze boodschap gehoord. Je zult het ook moeten gaan toepassen en verankeren in je hart. Denk maar aan die demonen. Toen iemand probeerde ze uit te drijven met: ‘Ik werp jullie uit in de naam van de Jezus die Paulus predikt’, zeiden die demonen: ‘Jezus kennen we en van Paulus hebben we gehoord, maar wie denken jullie wel dat je bent’. En die demonen vermoordden die kerels bijna. Het gaat je echt helemaal geen goed doen als je hier weggaat en gaat zeggen: ‘Maar Andrew Wommack zegt...’ De duivel zal dan zeggen: ‘Jezus ken ik, en van Andrew Wommack heb ik gehoord, maar wie denk jij eigenlijk wel wie je bent…’ Je zult in staat moeten zijn om te zeggen: ‘Gód heeft me dit verteld.’ Je zult het moeten ontvangen als jóuw openbaring. Je zult het in je éigen hart moeten laten wortelen en zolang het dat niet is, zal het je niet veel baten. Amen? 

Prijs God. Ik wil voor jullie bidden. Ik wil bidden dat de Geest van wijsheid en openbaring gaat stromen. Want nogmaals, sommigen van jullie kunnen zich nog steeds niet volledig vinden in wat ik heb verteld. Je vindt het misschien niet allemaal heel belangrijk. Ik denk dat dit belangrijker is dan jij je ooit maar kunt voorstellen. Je hebt een openbaring van God hierover nodig. Dat zal je leven veranderen.

Vader, ik dank U, voor het Woord van God. Ik dank U voor de waarheden waar we over gesproken hebben. En ik bid het gebed uit Efeziërs hoofdstuk 1 dat U ons zult schenken de geest van wijsheid en openbaring, en de kennis van U, dat U de ogen van ons begrip zult openen. Om ons te helpen zien wie wij in Christus zijn. De geweldige, overweldigende kracht die U hebt geschonken aan ons. Dezelfde kracht die U gebruikte toen U Jezus uit de dood deed opstaan. En U hebt Hem aan Uw eigen rechterhand geplaatst in de hemelse gewesten. Vader, wij bidden dat U ons laat zien, de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte, en te kennen en te ervaren de liefde van God, die alle verstand te boven gaat. 
Vader wij bidden voor een bovennatuurlijke overdracht van deze openbaring. Ik bid dat het zo zal zijn, als waar Jeremia over sprak in Jeremia 20:9 , waar hij zegt dat Uw woord was als een vuur, opgesloten in mijn beenderen, en ik kon het niet meer verdragen en móest het uitspreken. Vader ik bid dat het Woord van God in ons brandende zal zijn, zoals die twee discipelen zeiden op de weg naar Emmaüs: ‘Was het Woord niet brandende in ons terwijl Hij met ons sprak?’ Vader, ik bid dat het Woord van God zal branden in ons binnenste en al het verkeerde denken zal verbranden, al de misvattingen en misverstanden, al de veroordeling en het wetticisme dat ons heeft afgehouden van intimiteit met U. Vader, wij begeren en bidden, en wij weten dat U ons die openbaring nog veel liever wilt geven dan wij het verlangen. Dus wij geloven het en ontvangen het. Wij openen ons hart. En Vader, wij verwelkomen Uw Heilige Geest om ons openbaring te geven. Om dit tot realiteit in ons leven te maken. En ik dank U Vader. Ik geloof dat U dit nu ook doet. En ik dank U Vader dat er mensen zullen zijn die deze dag zullen kunnen aanwijzen en zeggen dat vanaf deze datum God is begonnen mij dingen te openbaren, en deze dag heeft mijn leven veranderd. Dank U, Jezus. Vader, wij zijn eenparig en wij ontvangen dit , wij prijzen en danken U ervoor in de Naam van Jezus. Amen. amen, halleluja, prijs God.


 


 

www.vergadering.nu