Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

De positieve bediening van de Heilige Geest - 4
Andrew Wommack

Deel 1. Overtuig je hart
Deel 2. De Trooster
Deel 3. De zonde van ongeloof
Deel 4. Rechtvaardigheid en oordeel

Oorspronkelijke titel: The Positive Ministry of the Holy Spirit;
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling: Wiebrig Calderhead

Veel mensen zijn gaan geloven dat twijfel aan jezelf, jezelf schuldig voelen, gevoelens van onwaardigheid en veroordeling van je zonden het werk van de Heilige Geest is. Maar dat is niet waar. De bediening van de Heilige Geest is juist het tegenovergestelde van wat veel christenen denken. De Heilige Geest is de grote Trooster. Maar Zijn positieve bediening gaat nog verder. Als jij kracht in je leven wilt hebben, moet je weten en begrijpen wat ik in deze serie onderwijs.

Vierde tape: Rechtvaardigheid en oordeel

Prijs God. We zijn opgewonden over Jezus en over het feit dat Hij leeft en beweegt en de levens van mensen verandert. Is dat niet geweldig? 

Dit is het vervolg op mijn onderwijs dat ik ‘de positieve bediening van de Heilige Geest’ heb genoemd. Ik heb besproken dat de Heilige Geest ervan wordt beschuldigd de aanklager en verdoemer te zijn, Iemand die steeds al onze zonden laat zien, waardoor we ons ellendig en ontoereikend voelen als we zondigen. Veel Christenen hebben de gedachte omarmd dat de Heilige Geest dat doet. Het is dus nogal logisch dat we worstelen met het feit dat Jezus zei dat het beter is dat de Heilige Geest komt en dat Ik heenga dan dat Ik hier fysiek aanwezig ben. Veel mensen hebben hier moeite mee, omdat ze niet echt de bediening van de Heilige Geest hebben begrepen. We geven de Heilige Geest de schuld van onze gevoelens van veroordeling, schuld en verdriet in ons leven. Maar dat is niet waar. Wat ik heb laten zien, is dat ons hart overtuigd moet worden. Jouw hart, jouw geweten is dat deel van je dat jou veroordeelt en deze dingen in je leven veroorzaakt. Dat is niet de bediening van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt de Trooster genoemd, niet de aanklager of verdoemer.

We hebben de verzen 8 tot en met 11 van Johannes 16 behandeld . In vers 8 staat: "En als Hij komt (hier praat Jezus over de Heilige Geest) zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel." Jezus wist dat dit verkeerd begrepen zou worden en daarom legt Hij in de volgende verzen uit wat Hij precies bedoelt. Veel mensen laten zich in hun geloof niet hinderen door het Woord van God. Veel mensen zeggen: Ik geloof dit en ik geloof dat en wat maakt het uit wat het Woord van God zegt. Maar het zou heel goed zijn als je het Woord bestudeert, vooral als Jezus iets zegt. Je kunt beter maar luisteren naar Zijn uitleg van Zijn woorden. Hij zei dat de zonde waar de Heilige Geest de wereld van zal overtuigen de zonde is van het niet in Hem geloven. Hij stuurt niet verloren mensen naar de hel vanwege hun individuele zonden, want voor al hun zonden is al betaald. De enige zonde waar niet voor is betaald is, is het verwerpen van Jezus. Hiervan overtuigt de Heilige Geest de mensen. Het gaat om je aanvaarding of verwerping van Jezus.

Dat is niet de boodschap die de kerk tegenwoordig predikt. Wat de kerk predikt komt er op neer dat je voor je individuele zonden naar de hel gaat. Ze vertellen mensen dat ze naar de hel gaan omdat ze liegen, omdat ze overspel plegen, omdat ze homoseksueel zijn. Nee, voor alle zonden van zowel de mensen die verloren gaan als van Christenen is al betaald, niet alleen de zonden die in het verleden zijn begaan, maar zelfs de zonden die nog niet begaan zijn.

Ik weet dat een aantal van jullie even moeten slikken als ik dit soort dingen zeg, maar ik heb een onderwijstape hierover getiteld 'Eeuwige verlossing'. Het is onderdeel van mijn serie 'Geest, ziel en lichaam' en ook van mijn serie 'De oorlog is over'. Uit de Schrift kan ik aantonen dat voor alle zonden, zelfs de zonden die je nog niet hebt begaan, al betaald is. Iemand vraagt nu misschien hoe God een zonde kan vergeven voordat die begaan is. Je kunt er maar beter op hopen dat Hij een nog niet begane zonde vergeeft, omdat de Here Jezus slechts eenmaal voor je zonden is gestorven. Dat was 2000 jaar geleden. Als Hij niet van tevoren zonden kan vergeven, dan kun jij niet gered worden. De kwestie van zonde is opgelost en God is nu in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door de mensen hun overtredingen niet toe te rekenen. Dat staat in 2 Korintiërs 5:19. 

Het gaat niet om zonden. Het gaat om de aanvaarding of verwerping van Jezus. Zelfs nadat je wedergeboren bent geworden, laat de Heer je niet elke keer zien dat je iets verkeerd denkt of iets niet hebt gedaan. De Heer is niet aan het muggenziften en laat je niet zien wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. Waar de Heilige Geest je van overtuigt is de reden waarom je aan de drugs bent, omdat je een leegte in je leven vult met iets dat je verdooft in plaats van dat je Jezus vertrouwt. Het gaat allemaal om het vertrouwen in Jezus, om het hebben van een relatie met Jezus. Al het andere heb je niet nodig. In plaats daarvan heb je Jezus nodig. De Heilige Geest gaat niet tegen je tekeer over de dingen die je doet, maar elke keer laat Hij jou in liefde zien dat het probleem is dat je niet in Jezus vertrouwt. De wortel van iedere zonde is dat je niet in Jezus vertrouwt. Echt iedere zonde. Alles wat niet voortkomt uit een relatie met Jezus is verkeerd. Alles is op die relatie gebaseerd. Als er iets ontbreekt aan jouw relatie met Jezus, dan is dat de reden dat je erop uitgaat en die andere dingen doet. Als je met je hele hart van Jezus zou houden, zou je niet op allerlei verkeerde manieren voldoening zoeken en al die andere dingen doen. Dat is beslist waar. 

In vers 10 staat het tweede dat de Heilige Geest zal doen. Hij doet deze drie dingen in combinatie. Het tweede is dat Hij de wereld overtuigt van gerechtigheid. Niet ongerechtigheid, zoals de meeste mensen denken. Veel mensen denken dat Hij jou je individuele zonden laat zien, wat je verkeerd deed, en dat Hij je daarom laat zien dat je niet rechtvaardig bent. "Wat ben je toch zielig. Waarom denk je dat God van je zou kunnen houden?" De derde stap is dan dat Hij ze boven de hel laat bungelen en je het oordeel laat zien als je geen berouw toont. Maar dat doet Hij juist niet. Hij komt niet in actie vanwege je individuele zonden. In plaats daarvan zal Hij altijd zeggen: "Waarom vertrouw je niet in Mij. Onderwerp je aan Mij."

Het tweede dat de Heilige Geest je zal laten zien is dat, zelfs al heb je gezondigd en zelfs al vertrouw je niet in Jezus, je toch nog steeds de gerechtigheid van God bent. Veel mensen begrijpen dit niet. Ze denken dat hun rechtvaardigheid direct evenredig is aan hun gedrag. Als ze het goed doen, dan hebben ze het gevoel dat ze recht voor God staan. Als ze het slecht doen, dan voelen ze zich als: "Oh God, hoe kunt U me toch verdragen." Maar dat is niet waar. Er is een gerechtigheid die een gave van God is. Je behoudt die gerechtigheid altijd. In je geest ben je een gloednieuw persoon. Je bent verzegeld met de Heilige Geest en als je zondigt, dan dringt die zonde niet tot je geest door. Het heeft invloed op je lichaam. Het geeft satan een ingang in je leven en dat wil je niet, maar God is Geest en Hij ziet je in de geest. God ziet je als rechtvaardig, zelfs als je zondigt.

Je rechtvaardigheid is niet het resultaat van je daden. Het is niet evenredig aan je daden. Het is gebaseerd op je aanvaarding of verwerping van Jezus. Als je Jezus hebt geaccepteerd, dan ben je rechtvaardig. Als je Jezus verwerpt, dan ben je niet rechtvaardig. Het maakt niet uit hoe goed je bent. Als je Jezus niet hebt geaccepteerd, dan ben je niet rechtvaardig. En als je Jezus hebt geaccepteerd, dan maakt het niet uit hoe slecht je bent. Je bent toch rechtvaardig. Het is als een muntstuk. Als de ene kant echt is, dan is de andere kant ook echt. Als jouw goedheid je niet goed kan maken, dan kan jouw slechtheid je niet slecht maken als je eenmaal Jezus in je leven hebt. Het is niet gebaseerd op je individuele prestatie. Het is gebaseerd op je aanvaarding of verwerping van Jezus.

Maar je individuele prestatie is nog steeds belangrijk, want als je straks naar huis gaat en zegt: "Man, ik hoorde die vent zeggen dat God van me houdt. Wat ik ook doe, ik ben rechtvaardig. Het gaat er alleen maar om of ik Jezus aanvaard of verwerp." En dus ga je op de snelweg 150 km per uur rijden en de verkeerspolitie zet je aan de kant. Je kunt hem dan wel vertellen dat je rechtvaardig bent, wat je ook doet, maar hij geeft je toch een bekeuring en er zijn dus fysieke consequenties. Je zou naar je werkgever kunnen gaan en zeggen: "Ik ben rechtvaardig en het maakt niet meer uit of ik wel of niet op het werk verschijn. Mijn baan is niet mijn bron. Het is mijn hulpbron. Amen?" Ja, dat is allemaal waar, maar als jij je werk niet goed doet, word je ontslagen.

Er zijn twee soorten rechtvaardigheid. Je hebt het nodig om zelf rechtvaardig te zijn om met mensen om te kunnen gaan en sociaal te kunnen functioneren. Je moet je goed gedragen. De Bijbel zegt in Galaten 5:15: "Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt."Paulus zegt dit als reactie op zijn onderwijs over genade. Hij schrijft dat het er niet toe doet hoe je handelt, want God houdt niet van je gebaseerd op je daden. Maar meteen daarna zegt hij erop toe te zien hoe jij je gedraagt. Want als je elkaar bijt en vereet, dan verslind je elkaar. Je zou heilig moeten leven.

Ik preek niet tegen heiligheid. Ik zeg alleen maar dat jouw heiligheid geen invloed heeft op God. Het heeft invloed op jou en op andere mensen. Het behaagt God niet méér als je heilig leeft en niet minder als je niet heilig leeft. Je heiligheid heeft geen invloed op hoe God over je denkt, maar het heeft invloed op hoe jij over God denkt. Heiligheid maakt niet dat God meer van je houdt, maar het maakt dat jij meer van God houdt. Daarom zou je heilig moeten leven. Je zou het goede moeten doen, want het verandert je hart naar God toe. Gods hart naar jou toe verandert niet. Je moet begrijpen dat in je relatie met God Hij met je handelt gebaseerd op je aanvaarding of verwerping van Jezus. Zelfs als je niet hebt gedaan wat je zou moeten doen, dan behoud je nog steeds je rechtvaardige positie.

Merk op dat in Johannes 16: 10 de reden staat waarom de Heilige Geest van gerechtigheid overtuigt: "Omdat ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet." Wat heeft het feit dat Jezus naar de Vader gaat te maken met het feit dat de Heilige Geest je overtuigt van gerechtigheid? Het gaat er hier om dat als je het leven van Jezus zou bestuderen, je zou zien dat Jezus radicaal anders was dan de wet van het Oude Testament en ook radicaal anders dan de mensen van tegenwoordig. Jezus at met tollenaars en zondaars. Hij koos iemand uit die een tollenaar was en door iedereen werd geminacht. Deze man was zo laag gezonken als maar kan. Hij heulde niet alleen met de Romeinen, de bezettende macht, maar hij was ook een dief en gebruikte het gezag dat hij van de Romeinen had gekregen om zijn eigen volksgenoten af te persen. Hij was een verrader. Hij was uitschot. En God koos Levi, Matteüs , uit om één van Zijn discipelen te zijn. Jezus had omgang met prostituees en hoeren. De religieuze mensen wisten niet wat ze hiermee aan moesten. "Hoe durft U omgang te hebben met deze mensen?" Jezus hield van ze, omdat Hij zag dat alle mensen in hetzelfde schuitje zaten. Ze hadden allemaal dezelfde wortel van de zonde. 

De wortel van alle zonde is dat ze geen relatie met God hebben. Het maakt niet uit of je een bankier bent. Je bent misschien bezig jezelf te bevoordelen, maar je bent achtenswaardig en hebt het respect van de gemeenschap en toch ben je een dief. Of je bent een hoer. Het is allemaal dezelfde zonde. Jezus had omgang met prostituees, hoeren, tollenaars en zondaars. De mensen lachten Hem uit. Zijn hele leven lang liet Jezus steeds weer zien dat God de mensen gerechtigheid toerekende, onafhankelijk van hun gedrag. Het ging er alleen maar om of ze Hem wilden accepteren. Als ze Jezus accepteerden, dan zou God Zijn liefde aan de mensen geven. Hij gebruikte mensen zoals Maria Magdalena bij wie zeven demonen waren uitgedreven. Ze was een slechte, door demonen bezeten vrouw. Maar Jezus accepteerde haar, hield van haar en bediende haar. Voortdurend liet Hij door Zijn handelingen dit principe zien. Nu Hij opgevaren is, is de Heilige Geest gestuurd om ons ditzelfde principe te laten zien, ons vooroordeel en oordeel weg te nemen en ons te laten beseffen dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.

Ik ben er eigenlijk wel blij om dat God mij gezonden heeft om genade te prediken. Want als ik iemand anders was geweest, iemand die tien huwelijken heeft gehad of altijd een leugenaar was geweest, een ex-gevangene of een drugsverslaafde, dan zouden de mensen mij voor de voeten kunnen werpen dat ze begrijpen waarom ik genade predik. "Je bent alleen maar bezig in het reine te komen met je vroegere levensstijl en je verdedigt jezelf hiermee." Maar weet je, bij toeval heb ik heiliger geleefd dan de meeste van jullie ooit met opzet hebben geleefd. Je kunt van mij niet zeggen dat ik de genade van God preek om een goddeloze levensstijl te rechtvaardigen. Ik leef geen onheilig leven. Eigenlijk zegt de Bijbel in Titus 2:11: "Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen." Dit vers leert ons om de goddeloosheid en wereldse begeerten af te wijzen. We zouden bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld moeten leven. 

Ware genade zorgt ervoor dat je heiliger gaat leven. Het zet je niet vrij van zonde, maar het zet je vrij van de schuld en de straf die aan zonde verbonden zijn. Ware genade betekent niet dat je onheilig leeft, maar het betekent dat de reden dat je heilig leeft niet is om God te behagen en om Zijn aanvaarding te winnen. Het enige waardoor jij aanvaard wordt is Jezus en jouw aanvaarding van Hem. Jezus liet dit in Zijn leven voortdurend zien.

Ik laat je snel een passage uit Johannes 8 zien, waar Jezus een vrouw hielp die op heterdaad was betrapt op overspel. Vanaf vers 1 staat er: "maar Jezus begaf Zich naar de Olijfberg. En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel."

De reden dat ze dit deden staat in het volgende vers, vers 5: "en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?" De reden dat de schriftgeleerden en Farizeeën dit deden is omdat ze Jezus haatten om wat Hij leerde. Zijn onderwijs was het tegenovergestelde van de religieuze tradities. Ze predikten steeds dat je heilig moet leven, dat je deze regels moet houden; je moet naar de synagoge, je moet je tienden betalen, je moet dit doen en dat doen en als je dat niet doet, dan is God boos op je. Ze gebruikten angst voor straf en angst voor afwijzing om mensen te motiveren het goede te doen. Precies zoals ons hedendaagse religieuze systeem dat ook doet. En daar had je Jezus die predikte dat God van je houdt, zelfs als je er een potje van hebt gemaakt. Het gaat er alleen maar om of je Mij wilt accepteren. Geloof je dat ik de Zoon van God ben? Wil je de liefde van God aanvaarden? En de hoeren en prostituees en tollenaars kwamen naar Hem toe, ze ontvingen Hem. Dit maakte de religieuze mensen razend, omdat dit schorem, dit uitschot van de kerk door Jezus werd geaccepteerd. 

Daarom brachten ze die vrouw die op heterdaad op overspel was betrapt. Ze zeiden dat volgens de wet deze vrouw gestenigd moest worden tot ze zou sterven. En als je haar niet stenigde, dan kon je de mensen stenigen die haar niet stenigden. Ze moest veroordeeld worden en als jij haar niet veroordeelde, dan werd je zelf veroordeeld. Ze dachten dus dat ze Jezus te pakken hadden. Hij had deze vrouw kunnen veroordelen om Zijn eigen leven te redden. Zijn boodschap was dat God van je houdt, los van je prestatie, maar gebaseerd op je keuze om de redding als een gave te accepteren. Alle mensen die naar Hem toe waren gekomen vanwege dit onderwijs over genade zouden Hem hebben verlaten als Hij de kant van de Farizeeën had gekozen en deze vrouw zou hebben veroordeeld om Zijn eigen leven te redden. Maar als Hij deze vrouw niet zou veroordelen, dan hadden zij het recht om Hem te doden. Ze hadden Hem dus klem. Hij zou deze strijd verliezen, wat Hij ook maar deed.

Maar de dwaasheid van God is natuurlijk wijzer dan de wijsheid van mensen. Jezus bukte zich en schreef met Zijn vinger op de grond. De Schrift vertelt niet wat Hij schreef. Wat ik nu zeg is Andyologie en hoewel ik het niet helemaal zeker weet, geloof ik dat Hij het volgende schreef. Laten we zeggen dat één van de Farizeeën Matteüs heette, dan schreef Hij de naam Matteüs op, gevolgd door het is-gelijk-teken en daarachter de naam van een minnaar, die hij probeerde geheim te houden, of de naam van degene van wie hij had gestolen of tegen wie hij had gelogen. Hij deed iets waardoor de Heilige Geest aan deze mensen openbaarde dat ze het recht niet hadden om iemand te veroordelen. Jezus schreef dus gewoon op de grond en de mensen drongen bij Hem aan om een antwoord. Uiteindelijk zei Hij: "Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar." Wat gebeurde was dat ze daarna allemaal weggingen. Jezus zei niet dat deze vrouw niets verkeerd had gedaan. Hij zei later zelfs tegen haar: "Ga heen, zondig van nu af niet meer." Ze had gezondigd. Jezus keurt zonde niet goed. Het is alleen zo dat het niet meer om zonde gaat. Het gaat erom of je Jezus accepteert. En als je Jezus accepteert, dan zal God je veranderen en het resultaat is dat je anders zult willen leven en dat dit soort dingen veranderen.

Merk ook op dat er staat dat ze op heterdaad betrapt is op overspel. Als ik het goed begrijp dan moet er dus, als je op heterdaad wordt betrapt, ook een vent in het spel zijn geweest. Ze brachten die vent niet. Ze waren er niet op uit om het recht te doen zegevieren. Ik durf te wedden dat één van die Farizeeën waarschijnlijk die vent had ingehuurd om overspel met de vrouw te plegen, zodat ze haar op heterdaad konden betrappen. Ze hadden alles in scène gezet en ze lieten die vent gaan, omdat ze hem ervoor hadden betaald. Ze waren niet geïnteresseerd in gerechtigheid. Ze waren erop uit om Jezus in de val te laten lopen. Op heterdaad betrapt, en in de Bijbel staat dat ze dit zeiden "om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond." (verzen 6-8) 

Zij die het hoorden werden door hun eigen geweten aangeklaagd. Op mijn eerste tape sprak ik erover dat jouw hart je veroordeelt, dat jouw geweten je veroordeelt. Hier zien we precies hetzelfde. Ze werden door hun geweten aangeklaagd. Jezus kan het in de hand hebben gewerkt en hun geweten hebben geprikkeld door wat Hij op de grond schreef. "Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here."(verzen 9-11)

Ik geloof dat toen die vrouw zei: "Niemand, Heer," er meer aan de hand was dan dat ze alleen maar zei dat niemand haar had veroordeeld. Ik geloof dat ze Gods liefde besefte. Ze besefte dat Hij haar had verdedigd. Ze was schuldig en verdiende het om te sterven. Ze verwachtte dat ze zou sterven. Toen ze besefte wat Jezus voor haar had gedaan, zei ze: "Niemand, Heer." Op dat moment maakte ze Jezus haar Heer. "U bent mijn Heer." "En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!" Mensen, dit is een geweldig verhaal.

Toen Jezus hier op aarde rondliep, toonde Hij de mensen Zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij bood liefde aan de mensen die door het religieuze systeem waren afgewezen. Nu is Jezus niet meer fysiek hier en Hij kan dat niet meer fysiek doen. Maar daarvoor is de Heilige Geest gezonden, om je voortdurend te laten zien dat God van je houdt. Zelfs als je net zo schuldig bent als de overspelige vrouw. God gaat je niet veroordelen. God staat voor je klaar. Hij weert de aanklagers af en stopt waar ze mee bezig zijn. De Heilige Geest is gezonden om een halt toe te roepen aan alle veroordeling.

We hebben veel wonderen zien gebeuren. Ik heb het over onmiddellijke wonderen, dat blinde ogen en dove oren opengaan. Gisteravond kwam Mary. Ze zat in een rolstoel, maar gisteravond danste ze rond en prees ze God. Bij haar zuster verdwenen haar steenpuisten in minder dan 12 uur. Weet je waarom we zoveel wonderen zien gebeuren? De meeste mensen twijfelen er niet aan dat God de kracht en het vermogen heeft. Waar wij aan twijfelen is of God Zijn kracht wil gebruiken omdat we ons niet waardig voelen. Daarom hecht je meer geloof aan mijn gebeden dan aan die van jezelf, omdat je denkt dat een predikant het allemaal voor elkaar heeft. Maar weet je, als je mij net zo goed zou kennen als jezelf, dan zou je niet méér geloof in mijn gebeden hebben dan in je eigen gebeden. Amen?

God rekent ons de zonde niet toe. Hij houdt zich niet bezig met de zonde. Als je dat maar zou zien. En dat is wat er gaande is. Mensen gaan het zien. Mensen beginnen te beseffen dat God van ze houdt en dat God hun de zonde niet aanwrijft. Dan beginnen ze van God te ontvangen. Er is een nieuwe zalving. Er is een grotere uitstorting. We ontdoen ons van alle troep die de kracht van God tegenhoudt. Ongeloof en veroordeling blokkeren de stroom van Gods geest, zoals je een isolatiemiddel kunt hebben dat de elektriciteitsstroom blokkeert. De stroom van Gods Geest zal niet door ongeloof, veroordeling en onwaardigheid kunnen stromen. Zolang jij je onwaardig voelt, houd je de stroom van Gods Geest tegen.

Daarom zag Jezus zoveel wonderen gebeuren, omdat Hij de mensen vertelde over de genade van God en de mensen ontvingen het op basis van genade en ontferming. Een voorbeeld hiervan is de Syrofenicische vrouw die naar Jezus kwam en Hem vroeg haar dochter te genezen (Marcus 7:24-30). Jezus zei: "Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen." Hierover ga ik nu niet onderwijzen, maar Hij had een reden om dit te zeggen. Het komt erop neer dat Hij deze vrouw, die buiten het verbond stond, die niet tot de natie van Israël behoorde, een hond noemde. Hoe zouden de meeste mensen zich daaronder voelen? De meeste mensen zouden beledigd zijn. Maar weet je wat deze vrouw antwoordde? Ze zei: "Zeker, Here, de honden eten immers ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen." Ze hield niet vast aan haar rechtvaardigheid. Ze had een openbaring dat God genezing zou schenken, niet gebaseerd op haar verdienste en waarde, maar omdat Hij een goede God is. Ze wist hoeveel liefde Hij had en ze maakte aanspraak op de liefde en genade van God. Toen Jezus dit zag, zei Hij: "Groot is uw geloof."

Je kunt een groot geloof hebben en het aan je goedheid koppelen, maar dan zal jouw goedheid je geloof afzwakken en elke keer je geloof tegenhouden. Zodra je denkt dat God in je leven beweegt vanwege goedheid van jouw kant, dan heb jij je geloof verontreinigd. Jouw geloof moet in Jezus zijn, niet in je goedheid. Men zou dit evangelie moeten brengen, dit nieuws dat bijna te mooi is om waar te zijn, dat God je geeft op basis van genade en niet op basis van wat je verdient.

Ontferming is niet krijgen wat je verdient. Ontferming is als je het verdient om veroordeeld te worden, maar je wordt niet veroordeeld. Dat is ontferming. Genade is krijgen wat je niet verdient. Ontferming is niet krijgen wat je verdient. Zie je het verschil? Het is ontferming dat je niet veroordeeld wordt, maar het is de genade van God dat je goedheid krijgt die je niet hebt verdiend, die je niet waard bent. We moeten leren daarin te wandelen. Dat is wat Jezus voortdurend deed. Jezus liet dit voortdurend zien.

Nu Hij is heengegaan, is het de bediening van de Heilige Geest om je te bemoedigen en je voortdurend te laten zien dat God van je houdt, ondanks wat je presteert. God houdt van je, ondanks wie je bent, niet om wie je bent. God houdt van je omdat Hij liefde is, niet omdat jij lieflijk bent. Amen?

We gaan terug naar Johannes 16: 
8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet. 

En het derde waar de Heilige Geest van overtuigt is: 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld (hier spreekt Hij over satan) geoordeeld is.

En weer denken de meeste mensen dat de Heilige Geest jou je individuele zonden laat zien en vervolgens dat je niet rechtvaardig bent. Als je geen berouw toont, dan komt de toorn van God over je en word je veroordeeld. Nee, de Heilige Geest houdt Zich niet bezig met je individuele zonden, maar Hij gaat naar de wortel van iedere zonde, namelijk dat je niet in Jezus vertrouwt. Je moet in Jezus vertrouwen. Hij zal je in een relatie met Jezus trekken. En opdat jij je niet veroordeeld voelt, laat Hij je zien dat je nog steeds rechtvaardig bent. De Heilige Geest is er om je ten volle te overtuigen van je rechtvaardige positie in de Heer.

En daarna vertelt Hij je dat de duivel al veroordeeld is. De overste van deze wereld is veroordeeld. Satan heeft het niet langer meer voor het zeggen. Jij bent degene die de controle hebt. Jij bent degene die mede-erfgenaam is van Christus. Jij bent degene die al de kracht en al het gezag heeft. De Heilige Geest overtuigt je van je plaats en je positie (in Christus). Hij laat je zien dat de duivel een grote nul is. De duivel is helemaal niets meer. 

Deze week sprak ik met een aantal mensen. Veel mensen vertelden me dat ze demonisch bezeten waren. Ze hadden iets, of iemand had hun iets aangedaan. Ze zeiden dat ze er geen controle over hadden en vroegen mij of ik die demonen wilde uitdrijven. Deze gedachtegang is absoluut verkeerd. De duivel bestaat en demonen leven binnen in de mensen. Maar als ik op de een of andere manier alle demonen zou binden en ze zou verhinderen in onze samenkomsten te komen, dan zouden er niet veel mensen overblijven. Want op dit moment zijn er demonen in deze zaal aanwezig. Sommigen van jullie zeggen dat je dat niet kunt geloven. Ze vragen zich af waarom ik niet gebeden heb om de demonen weg te houden. Wist je dat tijdens het laatste avondmaal van Jezus met Zijn discipelen de satan in Judas Iskariot gevaren was terwijl deze bij Jezus zat en met Hem omging? Net zo min als Jezus kan ik de satan weghouden als we avondmaal vieren.

Sommige mensen hebben hier echt bizarre ideeën over. Ik ging eens naar een kerk waar ze bloed op de drempel en alle ramen sprenkelden, zodat de duivel niet in die kerk kon komen. Hij zou dan een geredde duivel moeten zijn omdat hij door al dat bloed moest gaan. Dat is dom. Het is religieus. Je kunt zoiets niet doen. Stel dat we het wel zouden kunnen doen, waarom zeggen we dan niet dat de 300 of 400 mensen die hier zijn eenparig moeten zijn zodat we het bereik ervan tot deze gehele staat uitbreiden, alle duivels uitdrijven en iedereen tot geloof laten komen. Vervolgens zouden al deze mensen eenparig moeten zijn en het bereik tot de naburige staten moeten uitbreiden. Waarom zouden we dat niet doen en zo het Woord van God tot een leugen maken, waar staat dat meer mensen naar de hel gaan dan de weinigen die ingaan door de enge poort? Zoiets kun je gewoon niet doen. Soms komen we met zulke bizarre ideeën aanzetten.

Sommige mensen zeggen dat ze de duivel niet kunnen bedwingen. Wist je dat in de Bijbel staat dat zelfs de man die de meeste demonen had die Jezus ooit tegenkwam, naar Jezus rende, aan Zijn voeten neerviel en Hem aanbad? Deze man was zo hevig door demonen bezeten, dat niemand hem meer met ketenen kon binden, maar hij kon naar Jezus rennen, aan Zijn voeten neervallen en Hem aanbidden. Deze man had 6.000 demonen bij zich, uit zoveel personen bestond een legioen. Hij kon toch nog naar Jezus rennen en aan Zijn voeten neervallen.

Er zijn mensen die zeggen: "Ik kan er gewoon niets aan doen. De duivel laat me dit doen." Dit is een verlengstuk van een geestesgesteldheid die je niet alleen in het Lichaam van Christus vindt, maar ook in onze hedendaagse maatschappij. Als we zeggen: "Dat en dat of die en die maakte mij zoals ik ben", nemen we geen verantwoordelijkheid voor onze eigen daden. "Jullie begrijpen het niet. Toen ik vier jaar werd, was er geen verjaardagstaart en daarom ben ik een driedubbele verkrachter en een moordenaar. Het kwam omdat ik niet gewaardeerd werd, omdat iemand me iets aandeed." Dat is een leugen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. Er zijn je misschien dingen aangedaan die mij niet zijn aangedaan en jouw verleidingen zijn misschien groter geweest dan de mijne, maar de Bijbel houdt jou verantwoordelijk voor je daden. Er is geen uitzondering voor mensen die iets is aangedaan. Niet je omstandigheden of omgeving, maar hoe je erop reageert kunnen je bitter maken. Jij hebt de keuze of je bitter of beter wilt zijn. Het is jouw keuze.

Eén van de grootste leugens in onze hedendaagse maatschappij is te zeggen dat je zo bent geworden omdat iemand je iets heeft aangedaan. Wij komen allemaal uit een verstoord gezin. Het hangt er maar van af hoe je dat definieert. Bij ieder van ons zijn er dingen gebeurd. Maar wist je dat de keuze om bitter of beter te worden bij jou ligt? De Heer zegt dat jij moet kiezen. Hij houdt je leven en dood voor, zegen of vloek. Jij kiest. En dan zegt Hij: "Kies dan het leven." Het is als een test. Hij zegt: "Kies A: leven, of B: dood." Dit is niet echt een hersenkraker, want iedereen zou voor deze test moeten slagen. Maar voor het geval je er toch moeite mee hebt, zegt Hij: "Het goede antwoord is A. Kies voor het leven." Amen? Maar Hij gaf aan jou de keuze. Niemand maakt je ellendig. Niemand maakt je zoals je bent.

Sommigen van jullie zeggen misschien: "Maar je begrijpt het niet. Je hebt geen medelijden met me." Ik kan je mensen laten zien die uit net zo'n slechte, of misschien nog wel slechtere situatie komen dan jij en zij zijn in staat geweest hun moeilijkheden te overwinnen. We zijn niet als een dier die geen geest aan de binnenkant heeft die kan kiezen en een besluit kan nemen. Als je zegt dat je per slot van rekening een chemisch product bent en dat je daarom bent wie je bent, door wat in je leven is gebeurd, dan zouden broers en zussen die uit hetzelfde gezin komen en dezelfde opvoeding hebben gehad, precies hetzelfde worden. Maar dat is niet zo. Je kunt twee mensen nemen die uit hetzelfde gezin komen waar alcoholisme prominent aanwezig is. En de ene persoon is alcoholist geworden, maar de andere zal geen druppel aanraken. Dat is omdat je een keuze hebt. Het is absoluut verkeerd om te zeggen dat iets je gemaakt heeft zoals je bent. Christenen zeggen dat de duivel ervoor heeft gezorgd dat ze zijn zoals ze zijn. Maar de duivel kan niets doen zonder je toestemming of je medewerking.

Ik sprak deze week met een man die wat demonische problemen had. Hij had op me gewacht zodat ik met hem kon bidden. Ik bad ook met hem en ik probeerde hem zover te krijgen dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid nam. Ik vertelde hem dat hij dat kon doen. Maar hij zei dat de duivel het deed. Ik zei: "Hij kan het niet doen zonder jouw toestemming en medewerking." Maar hij zei: "Maar dat wil ik niet." Je denkt dingen waardoor je de duivel gelegenheid geeft. Als je dit zou beseffen, zou je toelaten dat de Heilige Geest je ervan overtuigt dat jij degene bent met gezag en dat satan veroordeeld is. Satan is uitgekleed, krachteloos gemaakt. Satan heeft geen enkele macht meer. Satan kan niemand iets laten doen.

Misschien zeg je dat je worstelt met wellust, omdat je een geest van wellust hebt en je er dus niets aan kunt doen. Je zou moeten ophouden om naar pornofilms te kijken, of zelfs naar de televisie. Wist je dat ze seks gebruiken om tandpasta te verkopen? Ze gebruiken seks overal voor. In tijdschriften staan tegenwoordig ook naaktfoto's. Je zou moeten ophouden om op het internet te surfen. Als je er niet meer naar zou kijken, zou je ermee ophouden deze wellust te voeden. De duivel is net een bloedzuiger. Hij moet gevoed worden om te kunnen bestaan. Als je hem niet meer voedt, dan droogt hij op en laat hij je met rust. Daarom ervaren sommigen van jullie in minder dan drie dagen vrijheid en vrijmoedigheid, omdat jullie 's ochtends en 's avonds naar deze bijeenkomsten kwamen, met andere Christenen omgingen en losgekoppeld zijn van je goddeloze leven. Je ziet dat die dingen al beginnen af te zwakken. Eén week zonder dat je de duivel voedsel geeft, maakt hem zwak. Het hoeft niet zo lang te duren. Satan kan niets in je leven doen als je niet meewerkt.

"Ja, maar ik heb die angst. Daar kom ik gewoonweg niet overheen." Ja, dat kun je wel als jij je zou voeden met het Woord van God en jezelf zou opbouwen. Als je in tongen zou bidden, dan zou je de angst overwinnen. Angst moet gevoed worden om te kunnen bestaan. Dat gebeurt als je met mensen omgaat die je angst voeden, of je voedt angst door vooroordeel of gevoel van veroordeling. Satan kan niets zonder je toestemming en medewerking. Je zou moeten ophouden aan de leugen vast te houden dat je zwak bent en satan machtig is. Satan is niet machtig. Jezus heeft hem ontwapend. Begrijp me niet verkeerd. Satan bestaat wel. Ik zeg niet dat satan geen mensen beïnvloedt. Ik drijf demonen uit mensen en ik heb gezien dat mensen bevrijd werden en ik heb dingen zien gebeuren. Hij bestaat, maar hij kan alleen bestaan met jouw medewerking.

Nu ik het hier toch over heb, kan ik net zo goed het volgende te berde brengen, want morgen ben ik hier toch weg, prijs God. Maar weet je, de Charismatische beweging is er mede debet aan dat satan macht heeft gekregen. We kennen hem deze reusachtige macht toe. We geloven dat er overheden en machten in de demonische regionen zijn, dat ze onze gebeden blokkeren en dat we geen opwekking kunnen zien tenzij we geestelijke strijd voeren om deze demonische machten te breken. Ze citeren voorbeelden uit het Oude Testament, zoals bij Daniël waar de vorst van Perzië zijn gebeden blokkeerde. Maar dat was in het Oude Testament, voordat het koninkrijk van satan was onttroond en verslagen.

Iemand zegt nu misschien: "Dus jij gelooft niet dat hier demonische machten zijn." Ja, dat geloof ik wel. Ik geloof dat er overheden en machten zijn, waar je ook maar bent. Ze zijn hier. Maar hoe ga je met ze om? Dat is niet door geestelijke strijd zoals de Charismatische beweging doet. Weet je waarom ze er zijn? Omdat mensen de demonen hebben uitgenodigd. Ze geven de demonen gelegenheid. 

San Franciso is een bastion van homoseksualiteit. Geloof je niet dat er demonische geesten van homoseksualiteit in San Francisco zijn? Ja, absoluut. Moeten we die demonische geesten dan niet gaan binden? Nee, dat kun je niet doen, want de mensen daar geven die geesten macht. Weet je waarom er zoveel geestelijke machten in San Francisco zijn? Omdat daar een homoseksueel raadslid was die regels uitvaardigde die de homoseksuelen status gaven. Daarom stroomden de homoseksuelen naar San Francisco toe en ze namen hun demonen mee. Daarom is daar nu een demonisch bolwerk. Je kunt die demonen niet binden. Ze zijn daar uitgenodigd. Weet je hoe je ze kwijt kunt raken? Als je daar naar toe gaat en het evangelie brengt. Als je de mensen vrijzet en als de mensen zich afkeren van hun homoseksualiteit, dan hebben die geesten geen macht meer. Op die manier breek je de demonische machten.

Laat ik het op deze manier zeggen. Wist je dat Paulus nooit en te nimmer de gelovigen organiseerde om geestelijke strijd te voeren en demonische machten boven Efeze te binden? Ze hadden nooit gebedsavonden waarop ze dit soort dingen deden. Wat Paulus deed was dat hij het evangelie predikte. Hij verwoeste de tempel van Diana en verwoeste de aanbidding van Diana, zodat tot op de dag van vandaag niemand Diana meer kende. Tweeduizend jaar lang bestond Diana niet, totdat in de negentiger jaren de mensen van de geestelijke strijd haar weer opwekten. Deze mensen geloven dat Diana van Efeze de oorzaak is van het Moslimprobleem. Ze hebben tien tot vijftien jaar lang geestelijke strijd gevoerd en kijk eens hoe effectief dat is geweest. Na een decennium van geestelijke strijd kregen we de aanvallen van 11 september.

Er is een waarheid in geestelijke strijd, maar zoals het in het Lichaam van Christus wordt voorgesteld is het dwaasheid. Het is religieus. Het zet niemand vrij. Als we onze bidhokjes zouden verlaten en stoppen met het binden van deze demonen, en als we in plaats daarvan erop uit zouden gaan om het evangelie te verkondigen en mensen vrij te zetten, dan zouden deze demonen moeten ophouden hun macht uit te oefenen, omdat er niemand zou zijn die mee zou werken en hun die macht zou geven. Satan gebruikt geen bovennatuurlijke macht, hij gebruikt onze kracht. Hij kan niets doen tenzij wij het toelaten en met hem meewerken. Dus als je last van satan hebt, houd dan op hem te gehoorzamen. Houd op aan hem toe te geven. Houd ermee op om zijn leugens te geloven en houd ermee op ze te herhalen. Verdiep je in het Woord van God, wandel in geloof en satan kan jou niets meer doen.

Kun jij je voorstellen dat Jezus en Zijn discipelen Jeruzalem binnenwandelden en opeens – "oh – voel je dat? Ik geloof dat de duivel in Jeruzalem is. We kunnen hier niet naar binnen. We moeten eerst geestelijke strijd voeren en deze plaats schoonmaken voordat wij naar binnengaan en de mensen gaan dienen." Dat is dwaas. Er is geen enkel voorbeeld voor de manier waarop tegenwoordig geestelijke strijd wordt geleerd. Echt geen enkel voorbeeld. Het is niet Schriftuurlijk. We hebben de duivel macht gegeven en we hebben geloofd dat op de een of andere manier satan tegen ons in het geweer kan komen. 

"Die persoon heeft zojuist een vloek op me gelegd." Ja, ik geloof dat vloeken bestaan, maar in Spreuken 26:2 zegt de Bijbel dat een ongegronde vloek geen doel treft. Alleen als ik eraan toegeef en er bang voor ben, dan zou die vloek uitwerking kunnen hebben. Weet je, als vloeken je zouden kunnen doden, dan zou ik allang dood zijn. Mensen vervloeken me voortdurend. Mensen zeggen van alles tegen me, maar ik ga gewoon door met het prediken van het evangelie. Ik ben niet bang voor de duivel. Vlak voor een bijeenkomst hoef ik niet eerst na te gaan of de duivel in de zaal is en voorbidders daarvoor te laten bidden. Man, ik hoop dat de duivel hier komt. We prediken het evangelie, zetten mensen vrij en bevrijden ze.

Ik weet niet of je dit begrijpt, maar deze houding is enigszins anders dan de houding die de meeste Christenen tegenwoordig hebben. Dit is een reden waarom Christenen onderdrukt en depressief zijn. We beseffen ons gezag en onze macht niet. We geloven dat we minderwaardig zijn en dat we met honderden Christenen samen moeten zijn om tegen dit bolwerk te bidden. Ik geloof dat demonen bestaan en dat er demonen in gebieden zijn. Maar als hier demonen zouden zijn en je zou ze op de een of andere manier kunnen binden, zodat ze weggaan en mensen vrij zouden komen, dan is dat precies het tegenovergestelde van wat ik beweer. Ik zeg dat je de mensen het evangelie moet brengen en dan verbreken de mensen de heerschappij. Als je een demon gewoon kon bestraffen, dan verzeker ik je dat iedere persoon die dat in de naam van Jezus zegt genoeg zou zijn. Je hebt geen honderd of duizend of honderduizend Christenen nodig om een demonische macht te overweldigen. Daarmee schrijf je ze een gezag en macht toe die ze niet hebben.

Sommige mensen voeren nu misschien aan dat in Matteüs 17:21 staat dat dit geslacht niet uitvaart dan door bidden en vasten. Sommige demonen zijn sterker dan anderen en je moet bidden en vasten om ze uit te drijven. Maar als je naar vers 20 kijkt, dan is ongeloof het onderwerp van deze zin. Dit soort ongeloof overwin je door bidden en vasten. Er zijn geen demonen die sterker zijn dan andere. Als je ooit een demon tegenkomt bij wie de naam van Jezus en geloof in de naam van Jezus niet werken, zodat je vasten en bidden moet toevoegen, dan kun je maar het beste snel de andere kant uitrennen, want als Jezus en de naam van Jezus niet werken, dan zullen jouw vasten en bidden ook niet werken. Vasten en bidden hebben invloed op jouw niveau van ongeloof, maar niet op demonen. Demonen worden verdreven door de naam van Jezus en wij zijn degenen die de macht hebben. De Heilige Geest zegt dat als je Hem toestaat, Hij je altijd zal vertellen dat jij de winnaar bent.

Waarom laat je dit soort dingen toe? Wij weten niet wie we in Christus zijn. We zien onszelf als klein en onbetekenend en we zien satan als deze reusachtige kracht. We hebben hem macht toegeschreven die hij niet bezit. De kerk staat op de eerste plaats van promotors van de macht die de duivel in het universum heeft. De kerk schrijft aan de duivel deze reusachtige macht toe en daarom nemen we dingen voor lief waar we niet mee hoeven te zitten. De duivel is een nul. Hij is een verslagen vijand. Hij is overwonnen. Hij heeft geen enkel recht je tot iets te dwingen, tenzij jij hem die macht geeft. Satan maakt gebruik van je eigen angst, je eigen gezag om je te vernietigen. Satan heeft zelf niet de macht om dat te kunnen doen.

Toen ik de Heer net leerde kennen, werd ik me ervan bewust dat er achter de schermen demonen werkzaam waren. Je kon ze niet zien. Soms hadden ziektes of aandoeningen een demonische oorzaak. In het huis waar ik opgroeide hadden wij een kamer waar mijn grootmoeder had gewoond. Ze werd dement en ze deed vreemde dingen. Nadat ze overleden was, verhuisde ik naar haar kamer. Op het dressoir stond een foto van haar. En 's nachts kwam ze uit die foto en begon ze door de kamer te lopen. In die kamer gebeurde van alles. Er waren demonische dingen in die kamer. Weet je, ik bleef daar maar heel kort en ik trok weer bij mijn broer in de kamer. Maar mijn broer wilde de kamer niet met mij delen en daarom trok hij in de kamer van mijn grootmoeder. Na drie of vier nachten kwam hij weer terug. Toen trok mijn zuster in die kamer. En zij bleef daar ook maar heel kort. Niemand zei er iets van, maar ik wist wel waarom ze niet in die kamer bleven. Iedereen was bang om in die kamer te zijn. Tien jaar lang hielden we daarom de deur van die kamer gesloten. We luchtten die kamer niet. Niemand gebruikte die kamer. Nadat mijn zuster was getrouwd kwam ze eens met haar baby thuis. De baby sliep prinsheerlijk, maar als je met haar die kamer inliep, dan werd ze wakker en begon te jammeren. Als je de kamer uitging, werd ze rustig. Ging je er weer in, dan werd ze weer wakker en begon ze te huilen. Niemand gebruikte die kamer. We vertelden niemand erover. Niemand wist het, maar mensen die deze kamer binnengingen besloten dat ze daar niet wilden blijven. Er was iets mis met die kamer.

Na een poosje kreeg mijn "bliksemsnelle" verstand door dat er iets demonisch in die kamer was. Voordat ik met Jamie trouwde, ging ik naar Bijbelstudieavonden bij haar thuis. Jamie had bevestigd dat mensen in kamers gingen om te bidden. Dus toen ik eindelijk doorhad dat er demonische machten in die kamer waren, nam ik een besluit. Ik was aan het lopen en het bidden in dat huis en we hielden de deur altijd gesloten. Ik dacht: "Dit is verkeerd. Ik gun de duivel niet een kamer in mijn huis. Ik haal de duivel uit die kamer." Dus ik liep daar naar binnen, ik deed de deur achter me dicht en ik begon de duivel te binden en te bestraffen en te bevelen te verdwijnen. Man, het was alsof de haren op mijn hoofd recht overeind stonden. Ik wil maar zeggen dat ik kippenvel op mijn kippenvel kreeg. Ik liep bevend door die kamer en ik dacht: "Oh God, dank U dat ik niet in het geestelijke gebied kan zien." Want ik stelde me zo voor dat als ik in het geestelijke gebied zou kunnen zien, ik deze enorme demonen met grote hoektanden zou zien die klaar stonden om me te grijpen. Ik liep temidden van die demonen en ik dacht: "Oh, dank U Jezus dat ik ze niet kan zien." Maar de Heer sprak tot me en zei: "Nee, je hebt het helemaal verkeerd. Als je in het geestelijke gebied zou kunnen zien, dan zou je die kleine verschrompelde demonen zien die daar in de hoek zitten en verlamd van angst voor je zijn. Maar ze hebben grote bekken. Ze weten hoe ze kunnen schreeuwen, hoe ze een heleboel lawaai kunnen maken en hoe ze kunnen intimideren. Maar jij bent degene die macht en gezag heeft. Ze zijn bang voor jou." Weet je, zodra ik dat in de gaten had, werd alles opeens anders. Het is net zoals met de hulk. Ik was degene met macht en gezag. Ik liep door die kamer heen en de demonen waren verdwenen.

Maar zie je, voor de meeste Christenen is het als: "Oh God, help me alsjeblieft deze demon te overwinnen. Ik weet dat hij zo groot en zo sterk is." Daarom ben je geïntimideerd en bang. Je vraagt je af waarom je niet meer resultaat ziet. Je zou de positieve bediening van de Heilige Geest moeten toelaten om je te laten zien dat het gaat om je persoonlijke relatie met God. Want je hebt een persoonlijke relatie. Je bent de gerechtigheid van God. Jij bent degene met macht en gezag. Satan heeft al deze macht niet. Satan kan niets doen zonder jouw toestemming en medewerking. Als je dat zou begrijpen en je zou standhouden en als een gelovige beginnen te handelen, als de persoon die je bent, degene die de touwtjes in handen heeft, dan verzeker ik je dat je dingen zult veranderen.

Sommigen van jullie nemen ziekte en andere problemen in je leven voor lief. Je weet dat God zou kunnen genezen, maar je hebt het gevoel dat het zo'n gevecht zal worden. "Ik heb deze duivel die tegen me vecht." Daarom verdraag je het en neem je dingen voor lief. Als je zou weten wie je bent in Christus, dan zou jij je houding veranderen. Je zou sommige kwaaltjes en pijntjes en de problemen die je hebt niet langer meer pikken. Als je werkelijk zou begrijpen dat je gezag hebt, dan zou je meer van het leven verwachten dan wat je nu hebt. Maar we zijn te bang om onszelf te laten gelden, omdat we bang zijn dat het misschien niet gaat lukken. 

Tijdens één van mijn bijeenkomsten, toen ik uitriep dat iemand nekpijn had, kwam er een man naar voren. Ik zei: "Het is de duivel, hij is een ontzettende etter." Ik begon voor hem te bidden, maar hij zei dat hij ook rugpijn had. En hij had ischias die pijnscheuten in zijn been gaven, problemen met zijn voeten, hoge bloeddruk en diabetes. Hij noemde van alles op en toen keek hij naar me en zei: "Maar weet je. Al dat andere zou ik kunnen verdragen, als ik die nekpijn maar kwijt raak." En ik keek naar hem en zei: "Tja, ik begrijp wat je zegt. Man, alle lichten in de hemel worden misschien wel gedimd als we God zouden vragen je in één keer van alles te genezen. Ik ben er niet zo zeker van of God alles in één keer kan doen. Ik bedoel maar, het zou wel een tijdje kunnen duren voordat God met al die macht op de proppen zou kunnen komen." Deze man bleef me maar aankijken en hij zei: "Dat is nogal stom." Ik zei: "Ja, dat is echt stom. Weet je wat? Ik geloof dat God met al je kwalen wel raad weet." En dus werd hij van alles genezen. Maar sommigen van jullie doen het echt zo. Je hebt drie, vier of vijf dingen en je stelt prioriteiten want misschien is het wel te moeilijk voor God om ze allemaal in één keer te genezen. Daarom denken we dat als we slechts één kwaal genezen zien, we met de rest zouden kunnen leven.

Ik kan je verzekeren dat je niet weet wie je bent. Je weet niet wat je hebt. De Heilige Geest kon je niet laten zien dat jij degene bent met overwinning, gezag en macht. Satan is degene die verslagen is. We verdragen dingen omdat we het gevoel hebben dat het teveel moeite is om de duivel te overweldigen. Satan is een niets, tenzij jij hem die macht geeft. Jij bent degene die aan satan de macht heeft gegeven die hij heeft. Hij heeft geen macht van God gekregen. Satan is volkomen uitgekleed. De enige reden waarom hij jou kan intimideren is omdat jij in hem gelooft. Je hebt hem macht gegeven. Jouw angst laat satans macht vrij. Zonder jou is satan machteloos.

Daarom willen demonen, als jij ze uitdrijft, zelfs in een varken leven. Toen Jezus de demonen bij Legioen verdreef zeiden ze: "Laat ons in die zwijnen varen." Weet je waarom ze in de zwijnen wilden? Ze wilden liever in een persoon als dat had gekund, maar als er geen persoon beschikbaar is, dan maar in een varken. Weet je waarom? Omdat zelfs een varken meer gezag heeft dan de duivel. Dat is waar. Een geest heeft geen enkel gezag in deze fysieke wereld. Hij heeft een lichaam nodig waardoor hij kan werken en als hij geen menselijk lichaam kan hebben, dan werkt hij door een hond, een varken, een kat of wat dan ook. Zonder menselijk of fysiek lichaam waardoor hij kan werken is een demon absoluut machteloos.

Iemand zegt nu misschien: "Ho even. Ik heb gehoord dat tijdens séances trompetten gaan blazen en tafels gaan zweven. Dingen gebeuren en demonen kunnen dingen doen." Ja, daar ben ik het mee eens. Heb je ooit gehoord van een séance waar geen medium bij aanwezig was die als kanaal dient? Een demon heeft geen enkele macht tenzij hij een lichaam vindt dat hem macht kan geven. Een verloren mens heeft meer gezag dan de duivel. Een varken heeft meer gezag dan de duivel. Een hond heeft meer gezag dan de duivel. De duivel kan niets doen zonder jouw toestemming en medewerking. Als je de waarheid zou weten, dan zou je de duivel weerstaan, want hij heeft geen enkele macht in je leven.

Als je het de Heilige Geest zou toestaan, dan zou Hij je van al deze dingen overtuigen. Hij zou je vertellen dat het niet om je zonden gaat. Al je zonden zijn vergeven. Het gaat om je relatie met Jezus. God houdt van je. Vertrouw in Jezus. Vertrouw op Jezus. Jij bent de gerechtigheid van God. Jij bent degene met gezag en macht. Satan is veroordeeld. Satan is machteloos gemaakt. Hij heeft geen macht en geen gezag in je leven.

Als je het de Heilige Geest zou toestaan je van deze dingen te overtuigen, dan zou Hij je zo in vuur en vlam zetten, zo krachtig maken, zo bemoedigd dat je nooit depressief en verslagen zou zijn. Ik ben begaan – maar heb geen enkel medelijden - met de geestvervulde gelovige die ongelukkig is en worstelt. "Oh, ik heb het zo moeilijk." Ik zou willen dat een geest van een pak slaag over me kwam. Verman jezelf. Je hebt de Heilige Geest. Laat Hem Zijn werk doen. Er is geen enkele reden om je zo te voelen. Er zijn redenen waarom sommige Christenen zijn zoals ze zijn, maar er is geen enkel excuus. God geeft je wat je nodig hebt. Wat Hij wil geven is oneindig veel groter dan wat jij nodig hebt. Als jij niet onuitsprekelijke vreugde en volle glorie ervaart, dan is dat omdat je niet wandelt in geloof. Het is niet vanwege de duivel. Het is niet vanwege dit of dat, maar het is omdat je niet in God vertrouwt. Je weet niet wat je positie in Christus is en wat je hebt. Je laat de duivel je intimideren en je hebt hem meer macht gegeven dan hij verdient. Je moet ontdekken wie je bent en wat de duivel niet is. Verheug je en ontvang al de goedheid die God voor je heeft. Mensen, is dat niet fijn? Halleluja!

Als je dit ontvangt, weet dan dat dit je zal troosten, opbouwen en bemoedigen. De Heilige Geest wil dit 24 uur per dag voor je doen als jij het Hem toestaat. We hebben de Heilige Geest beperkt in wat Hij kan doen, omdat we veroordeling, schuld en minderwaardigheidsgevoelens hebben omarmd en hebben gedacht dat God dit tot ons zei. We hebben feitelijk de duivel macht gegeven door te denken dat het God was. We hebben de duivel toegestaan dingen in ons leven te doen.

Ik heb de waarheid met je gedeeld en ik geloof dat de waarheid je vrij zal zetten. Prijs God. Je hoeft niet langer als een veroordeelde door het leven te gaan. Is dat niet goed nieuws? Halleluja! Dank U, Jezus. Dank U, Vader.


 

www.vergadering.nu