Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Het is Gods wil dat je gezond bent - 1
Andrew Wommack

Deel 1. Genezing maakt deel uit van de verzoening van Christus
Deel 2. Hoe zit het met Paulus' doorn in het vlees?
Deel 3. Waarom geneest niet iedereen?
Deel 4. De wetten van geloof.

Oorspronkelijke titel: God Wants You Well
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Inleiding:
Gezondheid is iets wat iedereen wil. Miljoenen dollars worden elk jaar uitgegeven aan pogingen gezondheid te ontvangen of te herstellen. Het is een basisbehoefte van de mensheid. Iedereen die van ziekte houdt of geniet is geestelijk niet in orde. Maar toch probeert religie ons wijs te maken dat het Gods wil is als wij ziek zijn. Ze probeert ons zelfs wijs te maken dat ziekte een zegening is. Dat is gewoon niet waar. God wil dat je gezond bent.

Deel 1. Genezing maakt deel uit van de verzoening van Christus

Dit is de eerste tape in een serie van vier tapes die ik maak met de titel ‘God wil dat je gezond bent’. En ik ben echt heel enthousiast om jou te kunnen vertellen over de Bijbelverzen en de waarheden die God mij heeft laten zien op het gebied van genezing. Laat ik zelf de eerste zijn die toegeeft dat ik over genezing niet alles weet wat er te weten valt. Ik ben op dit gebied behoorlijk gegroeid en ik beschouw het als een gebied in mijn leven dat een echt sterk punt is. Het is nu 34 jaar geleden dat ziekte in mijn lichaam de overhand heeft kunnen krijgen. Dat wil dus niet zeggen dat ik nooit een probleem heb gekend. Ik heb dingen gehad zoals de griep die mij aanviel. Ik kan me een keer herinneren dat ik radioprogramma’s maakte en ik werd door alle symptomen van de griep getroffen. Mijn neusholten zaten verstopt, mijn neus liep, ik had pijnen, koude rillingen, koorts, en alles heel snel achter elkaar. Maar ik had er een uur bidden voor nodig en al die symptomen waren verdwenen. Met dit soort dingen heb ik te maken gehad. 

De ergste ziekte die mij in 34 jaar heeft getroffen is een keer geweest dat ik thuis kwam uit Engeland. Ik had 34 uur niet geslapen. Ik was bezig met een vijver aan te leggen, en er was iets gebeurd met de afvoer. Ik moest daardoor tot aan mijn borst het water in, en ik was zo verzwakt van vermoeidheid door gebrek aan slaap dat ik helemaal uitgeput was. En ik heb zo’n 6 uur in het koude water gestaan om aan dat probleem te werken. Dat was natuurlijk oliedom, maar toch leverde het me een loopneus op. En ik was in staat binnen een dag met die loopneus af te rekenen. En mijn oren hebben een paar dagen dichtgezeten. Maar ik weet niet eens zeker of iemand van buiten had kunnen vaststellen dat er iets aan de hand is geweest. Dus dit is het ergste wat mij is overkomen in 34 jaar. 

Ik ben in staat geweest dingen te overwinnen. In het begin van deze periode waar ik het over heb, kreeg ik de diagnose van een ongeneeslijke ziekte. Binnen drie dagen deed dezelfde arts die had gezegd dat ik die ziekte had, de uitspraak dat ik helemaal gezond was. Omdat er voor mij is gebeden en ik werd genezen. Ik heb gezien dat God mij van verschillende dingen heeft genezen. 

De reden waarom ik dit zeg, is dat ik niet álles weet wat er te weten valt over genezing, maar ik beschouw dit wel degelijk als een sterk punt in mijn leven. Het onderwerp op deze tapes bied ik daarom aan als zaken die in mijn leven wérken. Maar ik laat mijn opmerkingen dus door het volgende voorafgaan, dat ik beweer niet de volledige openbaring ontvangen te hebben. Ik ontvang nog steeds heel veel nieuwe dingen. En natuurlijk kan ik in deze serie van vier tapes maar een klein gedeelte meedelen van wat God mij heeft laten zien. Ik zal ook verwijzen naar andere tapes die ik heb en die hierop een aanvulling vormen, want ik heb allerlei ander onderwijs hierover. 
Dus in plaats van dat ik probeer dit tot een allesomvattend onderwijs over genezing te maken, zal ik naar andere dingen verwijzen. Maar dit zal wel heel fundamenteel materiaal zijn. En ook al weet ik niet alles, en is dit maar een gedeelte van de dingen die God mij heeft laten zien, wil ik toch nog het volgende zeggen: ik heb al een heel lange periode in goddelijke gezondheid gewandeld. En mij zijn echt wel dingen overkomen. Ik ben gekwetst, beschadigd, ik kan er wel over uitweiden, maar ik heb heel wat meegemaakt. Het is echt niet zo dat ik niet door ziekte ben aangevallen. Het is niet zo dat ik nooit problemen heb gehad, maar ik heb die overwonnen. Ik heb genezing zien plaatsvinden in mijn eigen fysieke lichaam. 

En daar komt bij dat ik met heel veel andere mensen heb gebeden. Ik heb blinde ogen open zien gaan. Mensen die gedeeltelijk zicht hadden heb ik volledig zicht zien krijgen, maar ook mensen die volledig blind waren en zelfs geen licht konden zien, heb ik hun ogen zien open gaan. Er zijn er ook veel geweest waar ik voor gebeden heb en die geen ogenblikkelijke manifestatie kregen. Maar ik héb blinde ogen geopend zien worden. Ook heb ik volkomen dove mensen zien genezen. Zelfs mensen die niet eens een trommelvlies hadden. Die waren operatief verwijderd. Mensen van wie het trommelvlies verschrompeld was. En God herstelde hun gehoor. 
Ik heb mensen gehad van wie het strottenhoofd was verdwenen. Die helemaal niet konden praten. Zij ontvingen het wonder en begonnen in tongen te spreken. Ik heb duizenden mensen zien genezen van artritis, reuma, allerlei soorten pijnen. Ik heb iemand gezien met een metalen staaf in zijn rug, die hem recht overeind hield. Hij werd genezen en was in staat om te buigen, terwijl dat fysiek helemaal onmogelijk was. Ik heb mensen uit rolstoelen zien opstaan. We hebben allerlei misvormingen zien genezen, handen vol artritis die recht werden. Een vrouw met een voet die misvormd was, ze kon niet normaal lopen, werd genezen. 

Wij hebben zelfs mensen uit de dood zien opstaan. Ik heb persoonlijk drie mensen uit de dood opgewekt. Eén van hen was mijn zoon die al vijf uur dood was. En God heeft hem uit de dood teruggebracht. Hij was al zwart geworden en het is een nogal lang verhaal. Maar in ieder geval, ik zeg deze dingen helemaal niet om mijzelf te verheffen of op de borst te slaan. Maar ik zeg dit vanwege iedereen die zegt: ‘Nou, je hebt zelf al toegegeven dat je niet alles weet over genezing en dat er momenten zijn dat je voor mensen hebt gebeden en die zijn niet genezen.’ Als je om die reden de waarheden die ik op deze tapes vertel afwijst, alleen dáárom, dan wil ik dit bij voorbaat zeggen: “Totdat jij betere resultaten hebt dan ik, en jij iets hebt gevonden dat beter werkt, denk ik dat je toch eens serieus moet nadenken over de dingen die ik hier doorgeef.”

Ik wil dit helemaal niet op een arrogante manier vertellen, maar dit is wel degelijk een gebied in mijn leven dat gewoon werkt. Ik heb zóveel mensen zien genezen. Tienduizenden. Waarschijnlijk zelfs honderdduizenden mensen, die ik persoonlijk heb bediend. En ik heb andere mensen onderwezen die vervolgens gezien hebben dat deze waarheden ook voor hen gingen werken. Ik heb met heel veel pastors gesproken die mij vertelden dat ze een openbaring kregen van de dingen waar ik hier over spreek, en die bijna ieder individueel persoon waar zij voor baden hebben zien genezen. En zij hebben zelfs meerdere mensen uit de dood zien opstaan. En zo gaat het maar door. 
Ik bied deze dingen dus aan niet als ‘ik weet het allemaal wel’, maar ik weet wel dat ik in de goede richting ga, omdat ik de kracht van God aan het werk heb gezien. Maar ik denk dat ik iemand die al een vooroordeel tegen genezing heeft niet kan overtuigen om eens te gaan overwegen wat het Woord zegt. Maar voor iedereen die echt wil weten van de Goddelijke genezing die beschikbaar is door Jezus Christus en door geloof in wat Hij heeft gedaan, geloof ik dat de dingen die op deze tapes staan jouw leven letterlijk kunnen veranderen. 

Op zijn minst kunnen ze jou tot een punt brengen van succes en overwinning op het gebied van genezing dat gelijk is aan wat God míj heeft gegeven. En nogmaals, ik beweer niet alles te weten, maar wel dat het behoorlijk goed werkt in mijn leven en niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de mensen die ik bedien. En ik geloof dat dit je echt gaat helpen. 

Laat me ook nog dit zeggen. Als we beginnen over genezing te spreken, zijn er heel veel mensen die mij aanvallen dat ik zo’n nadruk zou leggen op genezing. En zij zeggen: zo belangrijk is dit niet. Je hoeft helemaal niet genezen te zijn om naar de hemel te gaan. En je moet helemaal niet je kostbare tijd op radio en televisie besteden aan het benadrukken van genezing. Dat is maar een afgeleide zaak. Jij promoot het en maakt het belangrijker dan het is. Daar ben ik over aangevallen. Er is zelfs een man geweest die mij ooit een brief heeft gestuurd. Hij stuurde het naar het radiostation en die gaven het aan mij door. Hij dreigde met juridische stappen tegen mij, omdat hij het zo’n enorme zonde vond dat ik het zuur verworven geld gebruikte om over zoiets als genezing te prediken. 

Ik heb daar op twee manieren een antwoord op. Op déze tape zal ik erover spreken dat genezing een onderdeel is van de verzoening van Christus. Als het iets is waar Jezus voor is gestorven, om voor ons te bewerken, als Híj de striemen voor ons heeft verdragen, voor onze fysieke genezing, als Híj daarvoor heeft geleden, dan is het niet een bijkomende zaak of onbetekenend. Als Jezus het belangrijk genoeg vond om mijn genezing te verwerven, dan zou ik het ook belangrijk genoeg moeten vinden om het te ontvangen. 

Maar ik begrijp de logica. Ik heb het eerder gehoord, hoe mensen beweren dat het tijdverspilling is om over genezing te spreken. Maar ik ben het daar totaal niet mee eens. Jezus vond het blijkbaar bijzonder belangrijk. God de Vader liet zijn eigen Zoon onze zonden dragen, maar ook onze ziekten en gebreken, nét zozeer als onze zonden. Daarom eert het Hem om genezing te verkondigen. Jezus bracht meer tijd door met spreken over genezing dan aan bepaalde dingen die andere mensen belangrijker achten, zoals hemel- en helvraagstukken. In feite gebruikte de Heer genezing als een bel om de aandacht van mensen te trekken en om te bewijzen dat Hij wel degelijk het gezag op aarde had om zonden te vergeven. 

Laat me gewoon één schriftuurlijk voorbeeld gebruiken om dit te illustreren. Er zijn er veel meer. Markus 2 begint in vers 1 met te spreken over hoe Jezus naar Kapernaüm was gekomen. Mensen hoorden dat en hele menigten dromden samen. Dit is het voorval waar ze een verlamde man bij Hem probeerden te brengen. De man lag op een draagbaar. Ze kregen hem niet langs de menigte en daarom tilden ze hem op het dak, namen de dakbedekking weg en lieten hem letterlijk met draagbaar en al voor Jezus zakken. En in Markus 2:5 staat: ‘En daar Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden vergeven. 6 Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun harten: 7 Wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 8 En Jezus doorzag terstond in zijn geest, dat zij aldus in zichzelf overlegden, en Hij zei tot hen: Waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? 9 Wat is gemakkelijker, tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel?’ 

Besef je dat het in het natuurlijke gebied, dus even buiten het feit dat Jezus God was, feitelijk onmogelijk is om te kunnen zeggen: ‘Sta op en wandel’, of ook: ‘Uw zonden zijn u vergeven?’ Alleen God kan zonden vergeven en mensen hebben in hun menselijke vermogen geen enkele macht om genezing te bewerken. En dus waren die dingen allebei onmogelijk om te doen. Maar als je gaat zeggen ‘welke van deze twee is het gemakkelijkst om te zéggen’, dan is het in feite het gemakkelijkst om te zéggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven’. Omdat je zonden helemaal niet kunt zien. Je kunt ook helemaal niet zien of zonden zijn vergeven. Dus als het aankomt op iets te zeggen, dan is het gemakkelijker om te zeggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven’. En als iemand dan tegen jou zou zeggen: ‘Maar dat kun je helemaal niet’, kun jij zeggen: ‘Bewijs maar dat ik het niet kan’. 

En dus denk ik dat Jezus hier iets duidelijk wil maken en daarom vraagt Hij: ‘Wat is gemakkelijker te zeggen’. Het is natuurlijk het gemakkelijkst om te zéggen: ‘uw zonden zijn u vergeven’, want als jij zegt: ‘Sta op en loop’, dan staat hij óf op en loopt en bewijst dus dat je dat gezag hebt, óf hij doet het niet. En dus is het zeggen van: ‘Neem je bed op en wandel’ in feite moeilijker om te zeggen, omdat er ogenblikkelijk fysiek bewijs is of het werkte of niet werkte.

Het punt is dat als jij het grotere werk, het moeilijkere werk kunt doen, dan kun je zéker ook het minder moeilijke doen. Als jij vijf meter ver kunt springen, dan haal je zéker twee meter. Als jij het grotere kunt doen, kun je zéker het mindere doen. En dat wilde Jezus hier duidelijk maken. En Jezus legde de mensen zo het zwijgen op. De mensen hadden hier geen antwoord op en Jezus zegt in vers 10: ‘Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – zei Hij tot de verlamde: 11 Tot u zeg Ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. 12 En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit gezien!’

Jezus maakte dus bijzonder duidelijk dat de reden dat Hij deze man genas, was dat mensen zeker zouden weten dat Hij op aarde de macht had zonden te vergeven. Jezus gebruikte genezing als bewijs dat Hij de macht had om met de ongeziene dingen af te rekenen. Als Hij met de fysieke lichamen kon omgaan en kon voorzien in de fysieke noden van mensen, dan kon Hij ook in de geestelijke noden van mensen voorzien. Jezus gebruikte genezing als een bel om mensen te trekken, om hun aandacht te vangen, zodat ze naar Hem zouden luisteren. En dan vertelde Hij hen de waarheid. 

Jezus heeft dat ook bij verschillende gelegenheden gezegd, en een daarvan staat in Johannes 5 vers 36: ‘Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft.’
De werken, de wonderen, die Hij deed waren een belangrijker getuigenis van wie Hij was, dan het getuigenis van Johannes. Zijn kracht en Zijn vermogen lieten zijn echtheid zien en dat Hij echt waarheid was.

Tegenwoordig hoor je mensen beweren dat wij nu geen wonderen meer nodig hebben. Wij hebben nu het Woord van God. Maar dat is niet de boodschap die de Bijbel predikt. In Markus 16 staan enkele van de laatste opdrachten die Jezus aan Zijn discipelen gaf voordat Hij terugging en in de hemel werd opgenomen. Hij gaf hen opdracht om uit te gaan, het evangelie te prediken en in vers 17, zegt Hij: ‘17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.’

En in vers 19 staat dan: ’De Here [Jezus] dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. 20 Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.’ Met andere woorden: God gebruikte wonderen om te bevestigen dat Hij echt degene was die door deze mensen heen sprak. En er staat hier dus dat Hij de prediking van het Woord van God bevestigde door de tekenen die erop volgden. 

Dus eigenlijk wil dit zeggen dat als de predikers van het Woord van God van tegenwoordig níet de wonderbaarlijke kracht van God door hen heen hebben stromen, dan zou je in feite sceptisch moeten zijn tegenover hen, of het werkelijk God is die door hen heen spreekt. Nou wil ik hier niet mee beweren dat als iemand geen genezing of wonderen ziet plaatsvinden, dat zo iemand niet van God kan zijn. Dat is niet wat ik heb gezegd. Maar ik zeg wél dat dit Gods manier is, dat als het Woord in waarheid wordt gepredikt, er tekenen en wonderen zullen volgen. 

Wij leven in een tijdperk waarin redding is verdraaid. Het is in stukjes gehakt. En mensen prediken alleen maar de vergeving van zonden. En God zal het Woord dat wij prediken bevestigen. Als jij uitsluitend predikt over geestelijke eeuwige waarden, zoals de vergeving van zonden, dan zal het enige wat jij ziet gebeuren, zijn dat mensen hun zonden worden vergeven en dat ze wedergeboren worden. Maar als jij de volledige raad Gods zou prediken, dan zal God de volledige prediking van Zijn Woord bevestigen met wonderen. Dat is dus de norm, dat is de manier waarop God het heeft ingesteld. De Schrift zegt dat dit de manier is waarop het zou moeten zijn. Niet iedere ware man van God ziet wonderen, maar dat komt omdat hij niet de volledige raad van God predikt. 

Er zijn enkele mensen waar ik bijzonder veel respect voor heb. Ze zijn zéér getrouw geweest in de openbaring die zij ontvangen hebben, en ze hebben levens zien veranderen. Ik ga hier dus niet zitten beweren dat zij niet van God zijn, of dat zij geen mannen Gods zijn, maar ik zeg dat ze niet de volledige raad Gods prediken, en dat het Gods wil is dat zijn volledige raad wordt gepredikt en Hij dat zal bevestigen met tekenen en wonderen die erop volgen. 

Hier is nog een vers dat dit bevestigt. Hebreeën 2:3: ‘hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, 4 terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.’ Hier wordt dus gezegd dat God het Woord bevestigt dat Jezus met wonderen predikte. En vervolgens óók zijn discipelen toen Jezus van deze wereld was opgenomen en zij zijn bediening overnamen. God bevestigde ook hun woord met tekenen en wonderen en gaven van de Heilige Geest. 

Dat leidt tot de volgende gedachte. Jezus en de apostelen zelf functioneerden in de kracht van God. En ik geloof op grotere wijze dan wat wij tegenwoordig zien, zéker Jezus, die functioneerde in een volheid en een manifestatie van Gods kracht die helemaal niemand tegenwoordig kan claimen zodat ze hierin net zo goed zijn. Als de apostelen nodig hadden dat de boodschap die zij predikten werd bevestigd met tekenen en wonderen die daarop volgen, wie denken wij dan wel dat wij zijn? Dat wij op de een of andere manier een hogere zalving hebben, grotere vermogens en dat wij tegenwoordig daarom géén wonderen nodig hebben?

Als jij er op die manier over denkt, is dat behoorlijk arrogant. Dat Jezus en de eerste apostelen de wonderen nodig hadden om te bevestigen wat zij predikten en wij niet. 
Maar prijs God, wij hebben het even hard nodig. En ik verzeker je dat als het lichaam van Christus waarlijk zou getuigen, niet alleen van de vergeving van zonden, maar ook dat God van ons houdt en ook onze lichamen wil genezen, en ons financieel wil zegenen, en ons van depressie en ontmoediging wil bevrijden, als wij echt deze volledige raad Gods zouden prediken, dan zouden wij een véél grotere invloed op onze wereld van tegenwoordig hebben. 

Ik denk dat dit een van de voornaamste dingen is die de kerk van tegenwoordig krachteloos heeft gemaakt, en irrelevant in de ogen van veel mensen. Doordat ze alleen prediken dat God voor het hiernamaals is. Ze hebben van de relatie met God een kwestie van hemel en hel gemaakt. Ze prediken helemaal niet dat God nu hier op dit moment van ons houdt, dat God ons nu op dit moment een dynamisch en absoluut overwinnend leven wil geven. Ze hebben geen genezing gepredikt, geen voorspoed, geen bevrijding van demonische dingen. En dus zijn er heel veel mensen die niet echt geloven. Veel mensen weten dat God bestaat. Ik dacht dat in de Verenigde Staten de statistieken aangeven dat 85% van de bevolking gelooft dat er een God is. Maar tóch is er maar ruwweg zo’n 10 tot 15% van de bevolking die regelmatig een kerk bezoekt. En in hun leven is er gewoon maar weinig bewijs dat ze christen zijn. Ik bedoel dat er een enórme kloof gaapt tussen de mensen die zéggen dat ze geloven in God en de mensen die een echte levende relatie met God hebben. Hoe komt dat nu? Hoe komt het dat zoveel mensen geloven dat God bestaat, maar helemaal niet doorzetten tot het punt dat ze een relatie met deze God krijgen en Hem tot de God van hun leven maken? 

Er zijn hierop waarschijnlijk meerdere antwoorden te geven, maar ik geloof dat één van de overduidelijke antwoorden is, dat de kerk de relatie met God tot alleen een kwestie van hemel of hel heeft gemaakt. Dus dat het erom gaat dat je zonden vergeven worden, zodat je niet naar de hel gaat. En dat is op zich waar. Je hebt nodig dat je zonden vergeven zijn, om aan de hel te ontkomen, en er is een hemel te bereiken en een hel te vermijden. Ik geloof dat allemaal ook wel. Maar de meeste mensen leven nu al in zo’n hel. In dít leven. Ze staan onder spanning, echtscheiding, ziekte, allerlei soorten dingen die er aan de hand zijn, vrees in deze wereld. Ze hebben nooit gezien dat de Heer een oplossing heeft op al deze gebieden. Ze denken dat God voor het hiernamaals is. Ze zijn kortzichtig.

Omdat ze zó in beslag genomen worden en proberen zich door alle ellende die op dit moment in hun leven voorkomt heen te worstelen, weten ze wel dat God bestaat. Maar ze stellen het verder uit tot vlak voordat ze sterven, omdat ze gewoon de betrokkenheid van God niet zien voor hun huidige leven. Maar de kerk zou het evangelie moeten vertellen: ‘God zal je genezen, God zal je gezond houden. God zal je bevrijden van de depressie, de ontmoediging, de wanhoop, de stress waarin jij je bevindt, God wil je voorspoedig maken op een manier die je nooit door je eigen inspanning kunt bereiken.’ Als wij zouden vertellen dat God er niet alleen is voor de vergeving van je zonden, maar voor álle gebieden van je leven, dan zou dat God belangrijk maken voor ons leven van dag tot dag. 

Maar er zijn heel wat kerken tegenwoordig die als iemand ziek is en naar hen toe komt, zullen zeggen: ‘Je moet naar de dokter gaan, waarom kom je hier?’ Als iemand naar hen toe komt die arm is, dan zeggen ze: ‘Ben je al bij de sociale dienst geweest?’ Als iemand komt met depressie en ontmoediging en onder demonische bedekking, dan verwijzen ze hem naar de een of andere psychiatrische deskundige die allerlei medicaties voorschrijft.

Maar dat is helemaal niet de houding die God wil dat wij hebben. De kerk zou in de noden van de mensen moeten voorzien. En ons falen om dat te doen is een van de redenen dat vele mensen de kerk als onbelangrijk voor hun huidige leven zien. Ze betwijfelen niet of God wel bestaat. Ze zien gewoon het belang ervan niet in. Pas tegen de tijd dat ze doodgaan, zien ze in waarom ze God nodig hebben. En dat is natuurlijk onjuist. 

Voor degenen die bezwaar hebben dat ik nadruk leg op genezing, zeg ik dat ik het voorbeeld van Jezus volg. Jezus deed het, God de Vader gebruikte wonderen om aan te tonen dat Jezus het gezag had op aarde om zonden te vergeven. En het feit dat God in staat was om met de problemen van alle dag af te rekenen, bewees dat Hij ook de macht heeft om de eeuwige geestelijke zaken af te handelen. Het bewees de waarde ervan. En zo deed God het. Ik volg dus een goed voorbeeld. 

Maar ook geeft het een vreselijk getuigenis als je mensen vertelt dat God niet is geïnteresseerd in de genezing van hun lichamen. Je komt tegenwoordig zelfs mensen tegen die prediken dat God ziekte in jouw lichaam veróórzaakt, wat absoluut onwaar is. En ik ga alles doen wat ik kan om dát te ontzenuwen en dát onderwijs onschadelijk te maken. Maar als het op die manier wordt voorgesteld, geeft dat een vreselijk getuigenis. 

Mijn vader stierf ongeveer een maand nadat ik 12 was geworden. En voor die tijd heeft hij een poos in coma gelegen. En het was een vreselijke ervaring. Toen ik nog maar 11 jaar oud was, lag hij op het randje van de dood. Ik heb dat allemaal meegemaakt. En de kerk waarin ik werd opgevoed beweerde dat God degene was die deze ziekte op hem had gelegd. Het zou Gods wil zijn geweest dat hij stierf. Ik kwam hiertegen niet in opstand, maar ik kan je wel voorbeelden geven van heel veel mensen, sommigen zijn zelfs heel bekende mensen, ik ga geen namen noemen, maar er zijn enkele heel beroemde mensen waar ik over gelezen heb in nationale publicaties dat er een tijd was dat zij in God geloofden, dat ze Hem zochten, en vervolgens stierf iemand, en de religieuze mensen zeiden dat God dat had gedaan. De persoon aan wie ik nu denk keerde zich daardoor tegen God en is nu een uitgesproken atheïst. En ze citeren dit voorbeeld: ‘Je kunt mij niet wijsmaken dat als er een God zou zijn, Hij mensen ziek zou maken.’ 
Het keert veel mensen van de Heer af en verbittert vele mensen tegen de Heer. Het is de verkeerde boodschap en een verkeerde voorstelling van God. En ik geloof ook om die reden dat genezing wel degelijk benadrukt moet worden. De waarheid daarover móet uitgesproken worden. Ik ga daarmee genezing niet bóven de vergeving van zonden stellen, maar ik probeer het ook niet te kleineren door het ónder de vergeving van zonden te stellen. Ik weet dat dit voor sommige mensen een aanstootgevende uitspraak is. 

Dit brengt mij tot een van mijn voornaamste punten. En dat is dat genezing niet maar een extra toevoeging is. Het is niet een toegevoegd extra voordeeltje dat maar af en toe gebeurt. Het is een essentieel onderdeel van wat Jezus kwam doen. Jezus stierf voor de vergeving van onze zonden, én Hij stierf voor de fysieke genezing van ons lichaam. Een andere manier om dit te zeggen, is dat Jezus net zo goed genezing voor ons verwierf als dat Hij vergeving van zonden verwierf. Het is allemaal een deel van de verzoening van Christus. En ik weet dat dit niet bepaald een gangbare lering is tegenwoordig, maar dat is tegelijkertijd de reden dat er zo weinig mensen genezing teweegbrengen, omdat zij het zo zien: ‘God zou wel kúnnen genezen als Hij wilde’, maar ze zien helemaal niet in dat God ons allang hééft verlost van ziekte en gebrek. Zij zien het als iets dat Hij kán doen, maar ze weten niet zeker of het wel zijn wil is. 

Als jij beseft dat genezing gewoon onderdeel is van de verzoening, kun je ook gaan beseffen dat de Heer ons allang genezen heeft. Hij heeft daarvoor betaald, de kracht is al opgewekt, genezing is een voldongen feit en is voor ons op precies dezelfde manier beschikbaar als de vergeving van zonden. Nogmaals, dat zijn radicale uitspraken. Maar laat ik het je aantonen aan de hand van enkele zaken die dit bewijzen. 

Het Griekse woord dat als ‘gered’ wordt vertaald, is een soort alomvattend woord voor behoud en redding, dat honderden keren in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. Het is het Griekse woord ‘sozo’. Het betekent letterlijk ‘redden’, dat wil zeggen: bevrijden, letterlijk of figuurlijk. Maar op de manier waarop dit woord wordt vertaald is het overduidelijk dat dit woord niet alleen slaat op verlossing van zonde, maar ook op genezing van fysieke problemen. 

In bijvoorbeeld Galaten 1:4 staat: ‘Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld.’ Hij is dus niet alleen maar gekomen voor de wereld die kómt, maar om ons te bevrijden uit déze huidige boze wereld. Dat is een geweldige uitspraak. Maar nogmaals, veel mensen zien wat Jezus heeft gedaan alleen maar als iets voor de toekomstige eeuwigheid. En daarom hebben we ook zoveel van die liedjes ‘als wij ooit in de hemel aankomen, wat een dag zal dat zijn!’ En ook al wil ik er niets aan afdoen dat het in de hemel glorieus zal zijn, maar Jezus is echt ook gekomen om ons te bevrijden van deze húidige boze wereld. En niet alleen maar voor die welke nog gaat komen. Het woord ‘bevrijden’ hier spreekt er niet alleen over dat hij ons heeft gered van de hel. Hij heeft ons bevrijd van onze zonden en van de ons toekomende straf, maar Jezus is óók gekomen om ons te redden, te bevrijden en te beschermen in deze fysieke wereld. 

38 keren is het woord ‘sozo’ vertaald als ‘redden’ met verwijzing naar de vergeving van zonden. Ik ga geen tijd besteden om dat allemaal op te noemen, maar je kunt zelf tijd besteden om dat op te zoeken en te vinden. Enkele voorbeelden zijn: Matteüs 1:21, 1 Korintiërs 1:21, Hebreeën 7:25, er zijn er gewoon een heleboel. Er zijn ook nog 53 keren dat het Griekse woord ‘sozo’ is vertaald als ‘gered’, voltooide tijd, in de zin van vergeving van zonden. Maar er zijn ook een aantal keren dat exact ditzelfde woord wordt vertaald als ‘genezen’, bijvoorbeeld in Markus 5:23 waar het gaat over het dochtertje van Jaïrus. Jaïrus was het hoofd van de synagoge die naar Jezus kwam en hem vroeg om zijn dochter te komen genezen. 
In Markus 5:23 staat: ‘en hij smeekte Hem dringend, zeggende: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven.’ Dat woord behouden hier betekent in feite genezing en is het woord ‘sozo’. Het verwijst hier overduidelijk naar fysieke genezing. En het verhaal gaat verder dat het meisje stierf en dat Jezus haar uit de dood opwekte. Het verwees naar fysieke genezing en de fysieke opstanding uit de dood. 
Ook in Lucas 8:36 ‘En zij, die het gezien hadden, verhaalden hun, hoe de bezetene genezen was.’ Dit ging over de man die de bezetene van de Gaderenen of Gerasenen wordt genoemd. Hij werd met ketenen geboeid, maar hij brak die ketenen en niemand kon hem vasthouden. Jezus bevrijdde hem en hier in Lucas 8:36 staat dat hij die bezeten door demonen was, werd genezen. Dat woord genezen is ‘sozo’. Het is weer het woord dat wordt gebruikt voor de vergeving van zonden, maar precies hetzelfde woord wordt ook toegepast op fysieke genezing. Dit is al het tweede geval dat ik je gegeven heb. 
En het derde is in Handelingen 14:9 Dat gaat over de kreupele man die Paulus genas door voor hem te bidden. Deze man luisterde naar Paulus, wanneer hij sprak, en Paulus ‘keek hem scherp aan en zag, dat hij geloof had om genezing te vinden.’ Dat gaat over Paulus die deze man aankeek en hij zag dat hij geloof had om genezen te worden. Het woord genezen hier is het Griekse woord ‘sozo’ Hetzelfde woord dat wordt gebruikt om te spreken over de vergeving van zonden.

Hetzelfde woord wordt dus ook als ‘gered’ vertaald, maar dan als verwijzing naar genezing. Het ‘redden’ hier spreekt overduidelijk van meer dan alleen maar de vergeving van zonden. Het spreekt over ‘genezing’. Het klassieke voorbeeld is Jakobus 5:15 ‘En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.’ Het woord dat hier als ‘gezond maken’ wordt vertaald is ‘sozo’. Ook dit is dus een voorbeeld dat het woord voor ‘redding’ van meer spreekt dan alleen vergeving van zonden, het spreekt ook van genezing van je lichaam. 

We gaan verder naar Lucas 6:9: ‘En Jezus sprak tot hen: Ik leg u de vraag voor, of het geoorloofd is op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of verloren te doen gaan.’ Hij sprak hier over het genezen van iemand op een sabbatdag. Toen Hij verwees naar het genezen van deze man zei Hij: ‘Is het Mij geoorloofd om deze man zijn leven te redden? En hier had Hij het niet uitsluitend over de vergeving van zonden, maar Hij sprak over genezing van het lichaam. 

Hetzelfde woord is ook vertaald als ‘heel gemaakt’ met verwijzing naar genezing. In Matteüs 9:21 staat: ‘Want zij zei in zichzelven: Indien ik alleen Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden.’ Dit was de vrouw met de bloedvloeiingen, die Jezus’ kleed aanraakte en zij gebruikte dit woord ‘sozo’, het Griekse woord dat synoniem is aan het vergeven van zonde. Zij paste datzelfde woord toe voor het fysiek genezen worden. 
Hetzelfde wordt ook gezegd in Markus 5. Het is hetzelfde voorval dat in het evangelie van Matteüs is opgetekend, maar een ander verslag. Daar zegt ze ook: 28 ‘Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden.’ Ook hier wordt hetzelfde woord gebruikt en als ‘gezond worden’ vertaald, acht keer in de Schrift. 

Matteüs 9:22: ‘En Jezus, Zich omkerende, - dit is hetzelfde voorval met de bloedvloeiende vrouw - en haar ziende, zei: Wees welgemoed, dochter! uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van datzelfde uur af.’ Hier wordt twee keer hetzelfde woord gebruikt, ‘sozo’, en vertaald als behouden en gezond. Hetzelfde woord dat wordt gebruikt voor de vergeving van zonden. En dat laat zien dat dit Griekse woord niet is beperkt tot de vergeving van zonde. 

Hetzelfde wordt ook gezegd in Markus 6:56 waar staat: ‘En waar Hij ook kwam in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten Hem, dat zij slechts de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden gezond.’ Ook dat is het Griekse woord ‘sozo’.

Nog een andere tekst over de dochter van Jaïrus is, dat toen ze kwamen melden dat ze al gestorven was, dat Jezus zei, in Lucas 8 vers 50: ‘Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.’ Ook hier is het een verwijzing naar genezing van haar fysieke lichaam, en wordt dit Griekse woord ‘sozo’ gebruikt. 

Het punt dat ik door dit alles duidelijk wil maken, is dat het woord voor ‘redding’ niet alleen vergeving van zonden betekent. Het betekent letterlijk: vergeving van zonden, genezing van het lichaam, dat zijn de teksten waar ik over gesproken heb. Het wordt ook gebruikt voor bevrijding (zie Lukas 8:36): ook die het gezien hadden, verhaalden hun hoe de bezetene was verlost geworden.
Het Griekse woord voor ‘redding’ verwijst dus niet alleen maar naar de vergeving van zonden. Zo wordt het echter wél geïnterpreteerd en uitgelegd door de kerk van tegenwoordig. Het is een verkeerde voorstelling van wat Jezus heeft gedaan. Jezus ís niet alleen maar gestorven voor de vergeving van onze zonden. Dat is er bij ingesloten en is zeker het kernstuk van wat Hij heeft gedaan, dat ontken ik niet, want ik wil helemaal niets afdoen van de vergeving van onze zonden, maar op hetzelfde moment dat Hij onze verlossing en vergeving en reiniging van zonden kocht, heeft Hij ons ook vrijgemaakt van ziekte, ons ook vrijgemaakt van depressie, dat is een bevrijding van de duivel, en heeft ons ook vrijgemaakt van armoede. 2 Korintiërs 8:9 zegt dat: ‘Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.’ En zo gaat het maar door. 

Jezus stierf dus niet alleen maar voor onze zonden, en genezing is vervolgens alleen maar iets is dat Hij zou kúnnen doen als Hij dat zou willen. Nee, Hij heeft betaald voor de genezing van ons lichaam, nét zo volkomen en compleet als Hij heeft betaald voor de vergeving van onze zonden. Ik weet dat dit voor sommige mensen een zeer aanstootgevende uitspraak is. Maar ik geloof dat dit door de Schrift wordt ondersteund. 
Laat me je enkele schriftuurlijke verwijzingen geven die de vergeving van zonden en de genezing van ons lichaam in precies hetzelfde vers plaatsen en bestempelen als één en dezelfde verzoening die Jezus voor ons in één keer heeft gekocht. Dat is een heel andere gedachte dan wat onze tegenwoordige kerk ons voorstelt. 

Psalm 103 vers 1 zegt: ‘Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; 2 loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; vers 3: die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest.’
Hier in één en hetzelfde vers wordt gezegd dat hij ál uw ongerechtigheden vergeeft én ál uw krankheden geneest. Ze worden samengevoegd in hetzelfde vers. 

Hier is nog een vers dat dit ondersteunt. In 1 Petrus 2:24 staat: ‘die zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door Zijn striemen zijt gij genezen.’ 
Ditt spreekt erover dat Hij onze zonden heeft gedragen, én door Zijn striemen bént u genezen. Vergeving van zonden en genezing van ons fysieke lichaam worden samengevoegd in hetzelfde vers. 

De Schrift splitst wat Jezus heeft gedaan helemaal niet op in stukjes. Mensen hebben vaak dit tegen mij gezegd: “Laten we alleen maar spreken over de vergeving van zonden. Laten we het niet hebben over genezing, bevrijding, voorspoed. Laten we het alleen maar hebben over de vergeving van zonden. Dat is het deel waar iedereen het over eens kan zijn, dát is de kern van de verzoening en al die andere dingen zijn gewoon bijkomende voordeeltjes.”

Ik zeg je dat ík geloof dat dit een beledigende gedachte is voor God. Als ik op de een of andere manier voor jou zou kunnen sterven en letterlijk jouw zonden zou nemen en vergeven. En als ik dan niet alleen voor jouw zonden zou sterven maar ook door striemen in mijn lichaam te verdragen genezing voor jou zou kopen, en ik zou gescheiden zijn van God, zodat jij nooit meer van Hem gescheiden zou hoeven te zijn. En als ik arm geworden zou zijn, zodat jij door mijn armoede rijk gemaakt zou worden. En als ik al die dingen gedaan zou hebben, en jij zou dan zeggen: ‘Nou, dank je wel dat je dat allemaal voor mij gedaan hebt, maar ik maak alleen maar van één vierde deel van wat je gedaan hebt gebruik. Ik denk dat de vergeving van zonde het allerbelangrijkste is, en dat is waar ik mij op wil richten. En ik zal geen gebruik maken van de genezing van mijn lichaam, de bevrijding van alle benauwdheid en depressie en de financiële zegening. Die dingen wil ik gewoon niet. Je hebt meer dan genoeg voor me gedaan. Ik zal mijzelf nederig opstellen en maar één vierde deel van wat je deed aanvaarden.’ Dan kan ik je verzekeren dat ik daar helemaal niet blij mee zou zijn. Je zou mij het gevoel geven: wat had het voor zin om al die andere dingen te doen? 

God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Met welk doel? Dat was helemaal niet alleen zodat mensen niet naar de hel zouden gaan, maar zodat ze behouden en gered zouden worden, niet alleen van zonden, maar ook van ziekten en gebrek. Herinner je Galaten 1:4 , dat Jezus kwam om ons te redden van deze tegenwoordige boze wereld. En er zijn nog zoveel andere verzen die dit bevestigen. Hij kwam om te lijden en ál die dingen voor jou te doen en jij zou alleen maar van een gedeelte daarvan gebruik willen maken, dan zal Hij daar helemaal niet blij mee zijn. Ik zeg niet dat God boos is op mensen, maar het is zeer zeker teleurstellend dat God ál die dingen voor ons heeft bereid en dat mensen er geen gebruik van maken.

Over het algemeen heeft het christendom gepredikt dat Jezus alleen maar geboet heeft voor de vergeving van zonden. En dat God natuurlijk, omdat Hij God is, zou kúnnen genezen als Hij wilde, maar dat is maar de slagroom op de taart. Dat zijn extraatjes. Dat zou geen deel zijn van het basispakket. Maar ik stel dat het dat wel degelijk is. Ik zeg dat genezing nét zo’n vast onderdeel van de verzoening is als de vergeving van zonden. En als jij er op díe manier tegenaan zou kijken, zou dat er toe leiden dat je een heleboel valse leer gaat verwerpen. Bijvoorbeeld dat God degene zou zijn die ziekte in jouw leven geeft. En dat God bewerkt dat mensen doodgaan en dergelijke, omdat God mensen nederig zou willen maken, met het doel ze ergens van te verlossen of zodat God hen door dat soort dingen meer kan vormen of vervolmaken. 

Nee, als Jezus is gestorven voor de vergeving van jouw zonden én voor de genezing van jouw lichaam, en als dat allemaal deel is van één verzoening, dan betekent dit dat Jezus jou nét zo min ziekte zal bezorgen als dat Hij jou tot zonde zou leiden. 

Dan zou jij die instelling krijgen: ik wil net zomin toegeven aan ziekte als dat ik aan zonde wil toegeven. Weet je, dan zou je genezing in je lichaam gaan zien manifesteren. Eén van de redenen dat heel veel mensen geen grotere mate van genezing zien is omdat ze er niet voor open staan. Ze omarmen de ziekte. Ze denken dat het gewoon natuurlijk is. Of nog veel erger, hen is vaak verteld dat God degene is die hen ziek gemaakt heeft. 

De Bijbel maakt in Jakobus 4:7 bijzonder duidelijk dat jij je aan God moet onderwerpen, maar de duivel moet weerstaan voordat hij van je zal vluchten. Het woord ‘weerstaan’ betekent actief ertegen vechten. 
Hoe kun je actief tegen de duivel vechten, en tegen de ziekte die van de duivel komt, als jij denkt dat God degene is die de ziekte geeft? Als satan jou kan overtuigen dat God wil dat je ziek bent, en dat het geen deel is van wat Hij verworven heeft, dan zul jij er niet tegen véchten. Je vráágt misschien wel om bevrijding, maar je zult er niet voor vechten, het niet claimen en er niet op staan. 

Je moet dezelfde instelling hebben tegen ziekte, die je ook tegen zonde hebt. Ik wil je hier niet mee veroordelen als je ziek wordt. Net zomin zal ik je veroordelen als je zondigt. Christenen zijn verlost van zonde. De macht van zonde in hun leven is verbroken, en wij zijn dood voor de zonde. Wij zouden niet in zonde moeten leven. Maar weet je, er is nog steeds vergeving en genade als je zondigt, en dus veroordeel ik je niet. Ik denk dat iedere wedergeboren christen moet leren omgaan met het feit dat we niet voldoen aan wat we zouden willen doen en aan wat we zouden willen zijn. Maar ik veroordeel je daar niet voor. En op dezelfde manier veroordeel ik ook geen Christen die ziek is. 

Maar ik veroordeel wel degelijk de instelling die beweert dat ziekte iets is dat God voor ons zou willen. Die instelling is net zo verkeerd als zeggen dat zonde iets is, dat God voor ons wil. Dat is verkeerd. Jezus heeft ons verlost van de zonde en Hij heeft ons ook verlost van ziekte.

Is het mogelijk dat je iets leert door toch nog te zondigen? Natuurlijk is dat mogelijk. Je kunt drugs gebruiken, je denken je benevelen en oerdomme dingen doen. Bij auto-ongelukken betrokken raken door alcohol, gearresteerd worden, én er door leren. Hetzelfde geldt voor seksuele perversie. Je kunt seksueel overdraagbare ziekten krijgen, en daar kun je iets door leren. Je kunt erachter komen dat het oliedom is om het te doen. Je kunt leren dat je het beter het anders aan kunt pakken.

Jazeker, je kunt er zelfs beter van worden als je ervan leert. Maar is het daarom Gods wil dat je dronken wordt? Is het Gods wil dat je een auto-ongeluk veroorzaakt en iemand doodt, zodat jij daar iets van zult leren? Dat je leert dat je Hem meer zou moeten zoeken? Nou, dat kun je daar heus wel uit leren, maar is het Gods wil dat je dat daarom doet? Nee, niemand durft te zeggen: God heeft me geleid om dronken te worden, God heeft me deze persoon laten doodrijden, zodat Hij mij nederig kan maken. 
Zoiets zou je niet zeggen, omdat wij erkennen dat Jezus stierf om ons van zonden vrij te maken. Maar ik zeg dat op precies dezelfde manier Jezus ook is gestorven voor de genezing van jouw fysieke lichaam. Daarom is Hij ook niet de veroorzaker van de ziekte die jou treft. 

Handelingen 10 maakt dit ook heel duidelijk. Hier zie je de apostel Petrus, die het evangelie predikt voor Cornelius. Hij vat het leven van Jezus voor hem samen en zegt in Handelingen 10 vers 38: ‘van Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’
Merk op dat toen Jezus rondging om mensen te genezen, dat dit góed was. Hij was weldoende. Sommige kerken zeggen tegenwoordig dat als mensen bidden voor genezing en zeggen dat ze daardoor genezen zijn, dat dit van de duivel zou zijn. Echter, Jezus genas de zieken en hier staat dat het goed was. Weldoende. Het gaf glorie aan God. Dingen die God de eer geven en mensen dichter bij God brengen is niet van de duivel. De duivel is echt niet bezig met mensen te genezen. 

Jezus ging rond, goeddoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren. Merk op dat ze door de duivel overweldigd waren en niet door God. God is niet de auteur van ziekte. Hij is niet degene die je ziek maakt, dat is gewoon niet waar. 

Kijk naar dit schriftgedeelte in Jesaja 53. Ik wilde dat ik de tijd had het allemaal in zijn verband te bespreken. Dit is zeer zeker een profetie over de komst van de Messias, en over wat Hij zou doen. Het begint in hoofdstuk 52 en dan staat in hoofdstuk 53 vanaf vers 3: ‘Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.’ 

Mijn hele leven heb ik mensen deze schriftplaatsen horen verdraaien en veranderen en op zó’n manier interpreteren dat het niet over fysieke genezing zou spreken. Dat dit zou gaan over emotionele, geestelijke genezing. Dat wij op een symbólische wijze allemaal ziek zouden zijn. Wij strompelen door het leven vanwege de schade die de zonde in onze levens heeft aangericht. En Jezus kwam om ons daarvan te bevrijden. De Hebreeuwse woorden die worden gebruikt in Jesaja 53:4, onze ziekten en smarten, díe woorden gaan echt over fysieke genezing. Ik zou helemaal in het Hebreeuws kunnen duiken om het voor je aan te tonen, maar er is ook een heel eenvoudige manier voor diegenen die met het Hebreeuws niet bekend zijn. Ik ken een beetje Grieks en een beetje Hebreeuws. Maar dit is de manier voor mensen die geen Grieks of Hebreeuws kennen en dit kunnen vaststellen.
In Matteüs hoofdstuk 8 staat in vers 16: ‘Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, 17 opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.’ 
Dat is een citaat van Jesaja 53:4. Onder inspiratie van de Heilige Geest leert Matteüs 8 dus dat het hier echt om fysieke ziekten en gebreken gaat. Dit is schriftuurlijk. Het maakt volkomen helder dat het niet om geestelijke emotionele genezing gaat, dat is er ook wel bij inbegrepen, maar het spreekt zeer expliciet over de fysieke genezing van onze lichamen. 
Dat kun je gewoon uit het verband vaststellen. Het was toen Hij al die demonen uitdreef en iedereen genas die ziek was. Dat was de vervulling van die profetie. Dus zijn Jesaja 53:4 waar gezegd wordt dat Hij onze ziekten en onze smarten heeft gedragen, en vers 5, dat wij door Zijn striemen zijn genezen, niet uit te leggen als alleen maar verwijzend naar een of andere emotionele geestelijke genezing. Maar deze teksten spreken ondubbelzinnig over de fysieke genezing van onze lichamen. Het commentaar van de Schrift zelf in Matteüs 8 stelt dat ondubbelzinnig vast. Dat is een zeer krachtige waarheid. 

Ik heb inmiddels al meer dan een dozijn verzen gebruikt die ondubbelzinnig fysieke genezing als onderdeel van de verzoening van Christus aantonen. Er is daarom gewoon geen keuzemogelijkheid. Het is gewoon onjuist om te zeggen: ‘Laten we niet over genezing prediken, laten we ons beperken tot de vergeving van zonden.’ Dat is de verzoening van Jezus in stukjes hakken en beweren dat bepaalde delen van wat Jezus deed belangrijk zijn, en andere onbelangrijk. Dat is gewoon niet waar. Het is allemaal belangrijk.
Wij eren God niet door eigenmachtig een selectie te maken. Als wij minder dan het hele plaatje van wat God gedaan heeft presenteren, dan eren wij God daar niet mee. Wij maken de boodschap van het Evangelie daardoor irrelevant voor veel mensen, omdat zij denken dat het alleen maar betrekking heeft op de verre toekomst. Het heeft geen betekenis voor hun situatie van alledag. En dat is absoluut onjuist. 

Hier is nog een geweldig bewijs van het feit dat het áltijd Gods wil is om ons te genezen. In Johannes 5:19 staat: ‘Jezus dan antwoordde en zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.’
Als je dit bij Hebreeën 1:3 voegt: ‘Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge.’
Dit vers zegt dat Jezus de afdruk is van het wezen van God. Jezus is dus de volmaakte weergave van God de Vader. Als je dat woord ‘afdruk’ opzoekt in het Grieks, spreekt het over een precies identieke kopie. Een volmaakte afspiegeling. 
Jezus zei in zijn eigen woorden in Johannes 5:19 dat Hij helemaal niets uit zichzelf deed, maar dat Hij precies deed wat Hij de Vader zag doen. Want precies wat Hij (de Vader) doet, dat doe Ik. En Hebreeën 1:3 zegt dat Hij dit volmaakt heeft gedaan. Hij is een exacte kopie, een volmaakte afbeelding. En kijk dan eens naar het leven van Jezus. Heeft Jezus ooit ook maar íemand ziek gemaakt? Nooit. Er is gewoon geen énkel voorbeeld waar Jezus ooit maar een ziekte aan iemand heeft gegeven. Als de kerk van tegenwoordig beweert dat God mensen ziek maakt, dat God ziekte naar mensen stuurt, is dat volledig in tegenspraak met het beeld dat Jezus heeft gegeven van Zijn Vader. Hij heeft gezegd dat Hij Hem volmaakt heeft vertegenwoordigd. Hij was een volmaakte afspiegeling van de Vader. En toch heeft Hij niet één enkele keer iemand ziek gemaakt. 

Ook heeft Jezus nooit één enkele keer geweigerd iemand te genezen. Er zijn een aantal voorvallen, en die ga ik later behandelen, waarin mensen hebben geweigerd genezing ván Jezus te ontvangen, maar dat was niet omdat Hij het niet wílde doen, maar omdat zíj weigerden het te ontvangen. Nee, er is geen enkele keer dat Jezus heeft gezegd: ‘Nee, God wil dat u ziek bent.’ Nóóit! Hij heeft nimmer iemand de handen opgelegd en die persoon ziekte gegeven. De moderne kerk beweert dat God degene is die mensen ziek maakt. Maar dat heeft Jezus nooit geleerd. Het is ook niet het voorbeeld, de afspiegeling die Hij heeft laten zien. En daarom laten degenen die beweren dat God mensen ziek maakt, God helemaal niet zien op de manier zoals Jezus God liet zien. Zo is het gewoon. Je kunt het op iedere manier draaien die je wilt, maar dat is níet de manier waarop Jezus God de Vader liet zien. 

In de evangeliën wordt 17 keer vermeld dat Jezus álle zieken die aanwezig waren genas. Ik ga nu geen tijd besteden om die allemaal voor je op te noemen. Als je dit zelf wilt bestuderen, ik heb het in een studiebijbel beschreven, de editie van onze ‘Life for today’ studiebijbel. En daar is het aantekening 1 in Matteüs 8:16. Ook online te raadplegen via: http://awmi.net/bible/mat_08_16. Er zijn dus 17 verschillende voorvallen. Soms worden dingen herhaald in de verschillende Evangeliën, omdat ze dezelfde verhalen vertellen. Maar er zijn zéventien verschillende voorvallen waarbij Jezus íedere aanwezige zieke genas. Er zijn 47 andere voorvallen in de Evangeliën, waar Jezus minstens één of twee mensen genas. Maar je kunt niet één voorval vinden waar Jezus weigerde om iemand te genezen of ooit ziekte aan iemand gegeven heeft. 

Als je dit gegeven naast Handelingen 10:38 legt, waar wordt verteld dat Jezus rondging, goeddoende en allen genezende die door de duivel waren overweldigd, kan ik je verzekeren dat dit zeer duidelijk maakt dat God niet de auteur is van ziekte. God is de auteur van de genezing. 

Nog iets anders wat dit bewijst is in het Oude Testament Deuteronomium 28, waar de zegeningen en de vloeken worden opgenoemd die iemand overkomen als gevolg van het gehoorzamen aan of het ongehoorzaam zijn aan de wet. En als je Deuteronomium 28 doorleest zijn er totaal 68 verzen in dat hoofdstuk. De eerste 14 verzen spreken over de zegeningen die jou zullen volgen als je God gehoorzaamt en volgt. Ik ga daar nu niet over onderwijzen, maar dit heeft wel wat interpretatie nodig voor ons onder het nieuwe verbond, omdat wij door het nieuwe verbond niet meer de hele wet hoeven te houden om de zegeningen van God te ontvangen. Jezus heeft ons verlost van de vloek van de wet, zodat de zegeningen tot ons kunnen komen door geloof. Dat staat in Galaten 3:12-13. 

Maar Deuteronomium 28 laat in de verzen 1 t/m 14 de zegeningen zien, en de vloeken worden in de verzen 15 t/m 68 opgesomd. Nu zul je ontdekken dat ziekte een vloek is, en genezing een zegen. Het is net alsof je een schoolbord neemt en je trekt een streep in het midden en aan de ene kant schrijf je ‘zegeningen’, en rechts schrijf je ‘vloeken’. En dan staat ziekte aan de kant van de vloeken en gezondheid aan de kant van de zegeningen. Maar de kerk van tegenwoordig draait dat om en zegt: ‘Oh nee, het is in feite een zegening dat God mij deze ziekte heeft gegeven.’ Dat is gewoon niet waar. 

Kan het feit dat iemand ziek is ook iets goeds voortbrengen? Natuurlijk kan dat, net als in het voorbeeld dat ik heb gegeven over iemand die een moord pleegt, of die zondigt of iets heel verkeerds doet. Daardoor kan zo iemand gaan beseffen: mijn leven is helemaal verkeerd, ik ben helemaal in de war, ik moet wel demonisch bezeten zijn, ik ga me bekeren tot God. En daardoor kunnen ze gered en bevrijd worden. Ik heb zelf met mensen gesproken die wegens moord in de gevangenis zaten en die zich in ‘Death Row’ hebben bekeerd tot de Heer en wederomgeboren zijn door mijn radioprogramma’s. Ze hebben dat aan mij verteld. God heeft dus moord gebruikt om hen helemaal aan het eind van hun eigen kunnen te brengen, en gezorgd dat ze zo werden wedergeboren en die mensen zijn glorieus gered en hebben eeuwig leven van God ontvangen. Ik denk dat iedereen kan inzien dat zoiets kan gebeuren. Maar is het daardoor juist om te beweren dat God hen heeft aangezet om die moord te plegen? Nee, absoluut niet. Ik kan je verzekeren dat dat niet van God kwam. God heeft juist al het mogelijke gedaan om hen te weerhouden, Hij heeft daartoe blokkades op hun weg geplaatst. 

Jullie weten van de twee jongens die de school in Columbine zijn binnen gegaan en ik dacht 13 kinderen en een lerares hebben vermoord en vervolgens zichzelf van het leven hebben beroofd? Eén van deze jongens zat zelfs in een Bijbelstudiegroep een week vóórdat hij dat deed. En degene die de Bijbelstudie leidde, hield daar middenin halt en zei: ‘Iemand hier denkt erover na om zichzelf te doden of om iemand anders te doden.’ En ze hebben heel lang een uitnodiging gedaan en gesmeekt aan degene die het betrof om te reageren. En dat heeft die jongen niet gedaan. En de volgende week al hebben ze al die mensen vermoord. God had een obstakel in het leven van die jongeman geplaatst. Dus God was met hen bezig en probeerde hen hiervan te weerhouden. Het was beslist niet God die hen leidde om mensen te vermoorden en vervolgens zichzelf te doden en zichzelf naar de hel te sturen. Nee, God heeft getracht om hen te stoppen. 

Maar er zijn andere mensen die iemand hebben vermoord en die zich tot de Heer hebben bekeerd, en God heeft dat kunnen gebruiken. God kan zelfs de dingen die de duivel in onze levens doet gebruiken, maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat God de oorzaak ervan is, of de toestemming ertoe heeft gegeven.
Op deze manier heeft satan mensen ziek gemaakt, verlamd, kanker gegeven en hebben mensen in verschrikkelijke situaties tot God geroepen. Ze hebben zich tot God gekeerd en God heeft hun gebeden verhoord. Ze zijn geweldig gered en behouden Ze kunnen best tot het inzicht zijn gekomen dat ze daarvóór een zelfgericht en zelfzuchtig persoon waren geweest, en dat ze niets om God of om andere mensen hebben gegeven. Ze kunnen best iets geleerd hebben door hun zwakheden en ziekte. Daardoor zijn ze misschien gaan denken dat God hen die ziekte heeft gegeven. Maar God zal net zo min ziekte geven om hen nederig te maken als dat Hij iemand een moord laat plegen om hen nederig te maken. Dat is gewoon niet waar. 

Ik ben gaan beseffen dat genezing gewoon een onderdeel is van de verzoening van Christus, net zoals vergeving van zonden dat is. En net zoals ik weerstand zou moeten bieden aan zonde, zou ik weerstand moeten bieden aan ziekte. Ik zou het gewoon niet mogen aanvaarden. 
Het is hetzelfde als ik zou zeggen: ‘God, ik geloof wel dat U mij kúnt helpen om niet te zondigen, maar ik weet niet zeker of U wel wílt dat ik niet zondig. Misschien is het wel Uw wil voor mij dat ik zondig.’ Zie je, helemaal niemand zou zó’n manier van denken aanbevelen. Maar het christendom van tegenwoordig doet precíes zoiets als het op genezing aankomt: ‘Wij weten dat U het kúnt doen, áls het Uw wil is, vragen wij U om ons te genezen.’ En dan laten ze het er verder maar bij zitten. En als ze genezen, dan moet het Gods wil zijn geweest, en als ze niet genezen, dan is het níet Gods wil geweest. 

Dat is net zo verkeerd als iemand die zegt: ‘God, als U niet wilt dat ik overspel pleeg, dan moet U mij maar tegenhouden.’ En als zij het niet doen dan zeggen ze: ‘Dank U God, dat U mij heeft tegengehouden’. Maar als hij het wel doet: ‘Dan zal het wel Gods wil zijn geweest dat ik overspel zou plegen.’ Zoiets zouden wij nooit zeggen. Omdat overspel zonde is. Maar ziekte beschouwen zij als een keuzemogelijkheid. Nee, voor genezing van ziekte is net zozeer al de volle prijs betaald als voor de vergeving van zonde. En daarom zouden we ziekte en gebrek moeten haten. 

Weet je, zolang jij ziekte kunt verdragen, zul je eronder gebukt gaan. Zolang iemand met zonde in zijn leven kan leven, zál hij dat ook. Maar zodra jij op het punt komt: ik kan zo niet verder, ik zal liever sterven dan dit nogmaals doen, zul je zien dat zonde in je leven afneemt. Pas als jij deze houding gaat innemen: ik neem totaal geen genoegen meer met ziekte en gebrek, ik weersta het, zul je genezing zien manifesteren in je leven. 

Er zit hier nog wel meer aan vast dan dit alleen. We zullen over een aantal dingen verder spreken. We zullen het hebben over ‘waarom geneest niet iedereen’. We zullen het hebben over wetten die genezing bepalen en dergelijke dingen. Er is veel meer over te leren. Maar ik geloof werkelijk dat dit eerst een fundament voor je moet zijn. 

Ik verwijs nogmaals naar dezelfde logica die ik aan het begin van dit onderwijs heb gebruikt, namelijk dat ik echt enorm veel overwinning meemaak op het gebied van genezing, zowel voor mijzelf persoonlijk als in mijn bediening aan andere mensen, en zolang jij niet betere resultaten boekt dan ik, zou je moeten overwegen wat ik hier heb gezegd. In míjn leven is op dit gebied heel veel overwinning zichtbaar. En ik beschouw dit als de fundamentele waarheid die al het andere in werking zet: dat Jezus mijn striemen droeg in Zijn lichaam om mijn lichaam te genezen, net zozeer als dat Hij stierf om mijn zonden te vergeven. 

En dit geldt niet alleen voor mij, maar ik heb de genezingsbediening van vele predikers bestudeerd. De mensen die de grootste wondercampagnes zien en die de geweldige genezende kracht van God regelmatig zien manifesteren geloven zonder uitzondering dat genezing een onderdeel is van de verzoening van Christus. Zij geloven allemaal dat het áltijd Gods wil is om te genezen, nét zoals het Gods wil is om te redden en te behouden. 

En tot je dié instelling krijgt, zal satan jou altijd weten te verlammen. Ik verwijs nogmaals naar Jakobus 4:7, je moet de duivel weerstaan en hij zal van jou vluchten. Als genezing van God is, en ziekte van de duivel, dan moet je daar een scherp onderscheid tussen maken en dan moet je de duivel weerstaan. Het woord ‘weerstaan’ betekent: actief tegen strijden. Het is geen passief woord. Je kunt niet zitten wachten met ‘als het Uw wil is’. Je moet gewoon wéten wat Gods wil is. Hij zegt in 3 Johannes 2: ‘Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.’ Het is gewoon Gods wil voor jou dat jij gezond bent. 
God wil dat je gezond bent!
 

Deel 2. Hoe zit het met Paulus' doorn in het vlees?


 

www.vergadering.nu