Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Hoe kun je gelukkig zijn? - 2
Andrew Wommack

Deel 1. Het is niet verkeerd om blij te zijn
Deel 2. Is Jezus genoeg voor je?

Deel 3. Leer tevreden te zijn
Deel 4. Het geheim van Paulus
Deel 5. Wat doen we met ambitie?
Deel 6: Herken je Jezus?

Oorspronkelijke titel: How To Be Happy – Are You Satisfied With Jesus?
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling 2007 Wiebrig Calderhead

Veel mensen verlangen ernaar om gelukkig te zijn. Waarom zijn sommige mensen gelukkig en lijkt het of anderen zich ellendig voelen? In deze krachtige serie zul je het geheim leren hoe je gelukkig kunt zijn. Andrew Wommack legt uit dat het Gods wil is dat je gelukkig bent. De Bijbel leert ons om ons altijd in de Heer te verheugen. Leer hoe je ondanks je omstandigheden gelukkig kunt zijn. De vreugde van Paulus was niet afhankelijk van zijn omstandigheden. Ontdek het geheim. De Heer is altijd bij je. Wanneer jij je eenmaal deze waarheid hebt toegeëigend, zal je vreugde overvloeien.

Deel 2: Is Jezus genoeg voor je?

Laten we naar Genesis 3 gaan. Ik wil iets met jullie delen wat, als jullie dit begrijpen, jullie kijk op de dingen zal veranderen. Hopelijk zal het je daden en je gedachteleven veranderen. In Genesis 3 kwam satan bij Adam en Eva en hij verleidde hen om in zonde te vallen. Vanaf vers 1 staat er: "De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had."

Merk op dat satan een bijzonder listig dier koos. Dit is veelbetekenend. Ik wil daar nu niet op ingaan, maar laat me zeggen dat satan niet de macht heeft om iemand te dwingen iets te doen. Satan maakte geen gebruik van een mammoet die zijn voet op hun nek had kunnen zetten om ze te bedreigen. Hij maakte geen gebruik van een leeuw of een tijger die naar hen had kunnen grommen en hen zo had kunnen intimideren. Hij gebruikte een listig dier om ze te misleiden. Satan heeft geen macht over jou. Veel mensen zeggen dat de duivel hen iets liet doen of ze denken dat de duivel hen overweldigde. Satan heeft geen macht om ook maar iets in je leven te doen. Zijn macht bestaat uit misleiding. En hij gebruikte bij Adam en Eva de listigste misleiding die er maar is.

Voor we verder gaan, wil ik je eerst iets vragen. Wat zou jij doen als jij de duivel was? Ik wil dat je hier goed over nadenkt. Voor sommigen is het misschien moeilijk om zich hier iets bij voor te stellen, anderen kunnen dat heel gemakkelijk. Als jij de duivel was, en je wilde volmaakte mensen in verleiding brengen. Hoe kun je iemand verleiden die in het paradijs woont? Denk er eens over na. 

Weet je, in onze hedendaagse maatschappij is het gemakkelijk te bedenken hoe je iemand kunt verleiden. Je kunt iemand met seksuele dingen verleiden. Maar je kon Adam en Eva niet met seksuele dingen verleiden. Er was niemand anders die zij konden begeren. Het was onmogelijk om overspel te plegen. Er was niets dat verboden was. Er was niets dat ze niet mochten doen. Je kon ze niet met seksuele dingen verleiden, niet met geld, niet met macht, met niets van dat alles, want er was geen geld, er was niets om te kopen. Ze hadden alles wat ze nodig hadden. Ze hadden nergens behoefte aan. Je kon ze niet verleiden met bitterheid, want er was niets om bitter over te zijn. Ze leefden in volmaaktheid. Ze hadden nergens gebrek aan. Ze waren nog nooit misbruikt. Ze kwamen niet uit een verstoord gezin dat ze de schuld konden geven. Ze hadden nog nooit een slechte ervaring gehad. Ze waren nog nooit depressief geweest. Ze hadden alleen maar in volmaaktheid geleefd. Dit was het paradijs. Hoe kun je iemand verleiden die volmaakt is?

Als je hierover nadenkt, dan is dit een groot vraagstuk. Het is verbazingwekkend dat satan ooit in staat was om iemand te verleiden die alles had. Iedere dag hadden ze in de avondkoelte gemeenschap met God. Ze hadden alles. Er was geen gebrek. Er waren geen problemen. Er was niets waar satan ze mee kon verleiden, maar toch deed hij het. Weet je hoe hij het deed? Lees maar eens verder: "en zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven."

En nu komt de verleiding. Het eten van de vrucht was niet echt de verleiding. Het ging niet om de vrucht. De vrucht was daar al sinds de tijd dat ze leefden en wie weet hoeveel langer al. Maar wat de verleiding vormde staat in het vijfde vers: "maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad."

Weet je wat de verleiding was? Satan verleidde hen met: "Jullie missen iets. Je ziet het niet juist. Je hebt niet alles." Hij verleidde mensen die alles hadden en ze werden ontevreden met wat ze hadden. Ze raakten ervan overtuigd dat ze meer nodig hadden om echt gelukkig te kunnen zijn. Dit is verbazingwekkend. Dit is heel belangrijk voor ons.

Zie je, de meeste mensen denken dat hun geluk, hun tevredenheid, hun mate van blijdschap van dingen afhankelijk is. "Als ik maar meer dingen had. Als ik dit maar had." Als het niet natuurlijke dingen zijn, zoals een huis, een auto, geld en dingen, dan kan het zijn: "Had ik maar een andere vrouw. Had ik maar een andere man. Had ik maar een andere baan. Waren mijn omstandigheden maar anders. Woonde ik maar ergens anders. Had ik maar een ander werkrooster." Noem maar op. Wij zijn altijd op zoek naar iets anders en wij wensen dat deze dingen maar zouden veranderen. We geloven in feite dat ons geluk en onze blijdschap producten zijn van onze omgeving.

Maar Adam en Eva leefden in volmaaktheid, en dit zou dus voor altijd een eind aan deze gedachtegang moeten maken. Adam en Eva hadden niets dat verkeerd was. Eigenlijk maakte satan hen ontevreden met wat ze hadden. Ze kregen het gevoel dat er meer moest zijn. Satan verleidde hen door te zeggen dat ze niet alles hadden. Als satan volmaakte mensen die alles hebben kon verleiden en als hij hen ervan kon overtuigen dat ze niet compleet waren, dat ze meer nodig hadden, denk je dan niet dat satan de mensen de baas kan die incompleet zijn, die allerlei problemen hebben en allerlei negatieve dingen hebben in hun leven? Denk je niet dat hij jou ervan kan overtuigen dat je meer nodig hebt om gelukkig te kunnen zijn? En dat is precies wat satan steeds gedaan heeft. 

Satan aast op ontevredenheid. Maar ik kan je ook zeggen dat, tenzij je ontevreden wordt, je niet in zonde kunt vervallen. Wist je dat alle zonde zijn oorsprong heeft in ontevredenheid? De Schrift schrijft hierover in Spreuken 5:7: "Nu dan, zonen, luistert naar mij en wijkt niet af van de woorden mijns monds. 8 Houd uw weg ver van haar, nader niet tot de deur van haar huis,"- hier wordt gesproken over een overspelige vrouw, of "vreemde vrouw" – "9 opdat gij uw luister niet aan anderen geeft, noch uw jaren aan een meedogenloze; 10 opdat vreemden zich niet verzadigen met uw vermogen, en uw moeizaam verworven goed niet kome in het huis van een onbekende, 11 zodat gij in het laatst zoudt kermen, als uw vlees en uw lijf verteerd zijn, 12 en gij zoudt zeggen: Hoe heb ik de tucht kunnen haten en heeft mijn hart de vermaning kunnen versmaden; 13 waarom heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leermeesters, heb ik mijn oor niet geneigd naar hen die mij onderrichtten! 14 Bijna was ik in alle kwaad geraakt – te midden van de gemeente en de vergadering."

Hier gaat het erover om je ver weg te houden van de overspelige vrouw, van de vreemde vrouw. Ga geen overspel plegen. Er wordt een aantal redenen gegeven: je verliest je rijkdom, je verliest je gezondheid, je wordt verteerd en uiteindelijk ga je zeggen: "Waarom heb ik het onderricht gehaat? Waarom deed ik dit?" "Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput. 16 Moeten uw bronnen op straat overstromen, (uw) waterbeken op de pleinen? 17 Zij moeten voor u alleen zijn, niet voor vreemden nevens u. 18 Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw uwer jeugd."

Het gaat hier niet echt om bronnen, het gaat hier over jou. Amen? Waar het hierover gaat is dat er gezegd wordt om van je eigen vrouw te genieten. En in vers 19 gaat het verder: "een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen. 20 Waarom zoudt gij dan, mijn zoon, afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen? 21 Want voor de ogen des HEREN liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen."

De reden die hier wordt aangevoerd is dat je van je vrouw moet genieten. Wees verrukt van haar. Geniet zoveel van haar als je wilt. Waarom zou je naar een vreemde gaan? Wat hier dus staat is dat als je tevreden bent met je eigen partner, je nooit overspel zult plegen. Als iemand werkelijk van zijn of haar partner houdt, dan kun je geen overspel plegen. Je zult niet andere mensen begeren als je helemaal verrukt bent met liefde voor je eigen partner. Want weet je, voordat iemand overspel kan plegen, moet je ontevreden zijn met je eigen partner.

De meeste Christenen willen geen overspel plegen. Ze verzetten zich ertegen. Ze proberen gedachten aan overspel te weerstaan. Maar ze laten wel toe dat ze ontevreden worden over hun partner en ze begrijpen niet dat dit de eerste stap naar zonde is. Ze staan ontevredenheid toe. Sommigen van jullie denken: "Maar ik wil dat niet. Het is gewoon een feit dat het zo is." Nee, het is niet jouw waarneming. Het is de manier waarop jij ernaar kijkt.

Satan houdt ervan om ons naar het negatieve te trekken. Adam en Eva werden ontevreden met hun bestaan terwijl ze in volmaaktheid leefden. God had alles voor hen voorzien. Er was niets mis met Adam en Eva. Ze leefden in volmaaktheid, en toch kreeg satan ze zover dat ze dachten: "Ik heb meer nodig. Ik heb deze boom nodig." Hij had hen op een andere manier kunnen benaderen. Hij had de verleiding anders kunnen inkleden. Ik weet niet hoeveel bomen er in de hof waren, maar laten we zeggen dat er duizend vruchtdragende bomen of kruiden waren waar je van kon eten. Waarschijnlijk waren er meer. In de hof waren er net zoveel bomen waar je van kunt eten als er tegenwoordig in de wereld zijn.

Maar laten we aannemen dat er duizend bomen waren. Satan had kunnen zeggen: "Heeft God gezegd dat je van die duizend maar van 999 bomen kunt eten?" Als hij dat had gezegd, dan zou hij de verleiding totaal teniet hebben gedaan. Want als hij het zo had geformuleerd, dan zou het hen doen denken aan al het goede waar God hen van had voorzien. Hij had hen met zoveel dingen gezegend, al dit overvloedige fruit en al het andere. Als satan het zo had geformuleerd en als ze erover hadden nagedacht dat er 999 bomen zijn, dan zouden ze, tegen de tijd dat ze bij die ene boom kwamen die God had verboden, zeggen: "Nou en? Wie kan het iets schelen dat God ons vertelde dat we daar niet van kunnen eten. Hij is zo goed. Hij heeft ons al met 999 bomen gezegend. Waarom zouden we ons druk maken om die ene boom?"

Maar de waarheid is dat satan ervan houdt om onze aandacht van het positieve af te halen, van alles wat goed is. We zijn er meesters in geworden om naar het negatieve te neigen. Het is demonisch, bovennatuurlijk, hoe we voorbijgaan aan al het goede en naar het enige slechte ding kijken in een ander of in een situatie of waar dan ook in. Het is de natuur van de gevallen mens geworden.

In Spreuken 27:20 staat: "Dodenrijk en verderf zijn onverzadelijk; even onverzadelijk zijn de ogen des mensen." Dodenrijk en verderf zijn onverzadigbaar. Er is altijd plaats voor meer. De ogen van de mensen zijn nooit tevreden. Sommigen van jullie denken: "Als ik maar dit had, dan zou ik tevreden zijn." Tevredenheid is niet gebaseerd op dingen. De menselijke natuur kan niet tevreden gesteld worden. Het is egoïstisch, zoals een drugsverslaving. Als je er genoeg van krijgt, dan raak je in een roes. Maar dan ebt het weg en heb je een andere, hogere dosis nodig om de volgende keer tevreden te zijn. Sommigen van jullie dachten dat als je een nieuw huis, een nieuwe auto, een nieuwe vrouw, een nieuwe man had, je tevreden zou zijn. Maar dan krijg je die, en wat denk je? Je bent nog steeds niet tevreden. Er zijn nog steeds dingen verkeerd.

Jouw partner is het probleem niet. Jouw situatie is het probleem niet. Jouw begeerte is het probleem, het hevige verlangen dat we hebben. Het probleem is dat we niet tevreden gesteld kunnen worden. We verkeren in de misleiding dat onze natuurlijke omstandigheden ons totale voldoening moeten geven. Maar zo werkt het niet. Je moet inzien dat je totale voldoening in Jezus moet zijn en Hij is vandaag, gisteren en voor altijd Dezelfde. Hij is altijd genoeg. Je moet voor 100 procent je voldoening in Hem vinden. Maar de waarheid is dat we meesters zijn geworden om te kijken naar al die negatieve dingen.

Ik hoorde eens een tape van een man die voorganger was en hij had het moeilijk met zijn vrouw omdat zij het Woord niet bestudeerde. Ze was niet zo geestelijk als hij wilde dat ze was. Hij had met haar gesproken en hij had geprobeerd haar geestelijker te krijgen, maar ze was nog steeds niet geestelijk. Uiteindelijk was hij zo ontmoedigd dat de gedachten bij hem op kwamen om van deze vrouw te scheiden en een vrouw te zoeken die geestelijk was en die in zijn bediening kon helpen. Want zo'n vrouw zou een aanwinst voor hem zijn en zou hem ten goede komen. Hij was schrander genoeg om te weten dat dit verkeerde gedachten waren. Maar toch had hij deze gedachten. Hij ging er dus mee naar de Heer en hij zei: "God, ik weet dat er iets verkeerd is. Help me hiermee. Wat is verkeerd?" En de Heer zei tegen hem: "Ga twee weken lang niet voor je vrouw bidden. Vraag Mij niet om haar te veranderen en om iets in haar leven te doen. In plaats daarvan vraag je Mij om je iedere dag iets positiefs van je vrouw te laten zien."

Ik zie dit veel. Ik heb mensen gezien die bij mij komen voor huwelijksbegeleiding. Ze zijn zo overstuur van de dingen waar ze naar kijken, dat ze zeggen dat er gewoon niets goed is aan de ander. "Mijn partner doet nooit iets goed. Mijn partner doet nooit iets voor me." En ik kijk naar ze en ik weet dat de partner eigenlijk een godvruchtig persoon is. Ik zie allemaal goede dingen. Ik vraag de mensen die voor huwelijksbegeleiding bij me komen of er echt niets goeds is in hun vrouw of in hun man. En ik heb mensen meegemaakt die zeiden: "Nee, ik kan niets goeds ontdekken." En toch zie ik allemaal goede dingen. Ik bedoel maar, het is in ieder geval goed dat ze elkaar niet het hoofd inslaan vanwege zo'n reactie. Ze beheersten zich. Dat is toch goed? Maar ze kunnen niets goeds in elkaar ontdekken.

Hoe dan ook, deze voorganger moest bidden en God vragen om hem iedere dag iets goeds in zijn vrouw te laten zien. En weet je, aan het einde van de twee weken had God hem laten zien dat zijn vrouw trouw was aan hem. Ze had nooit overspel gepleegd en zou dat ook nooit doen. En hij begon God daarvoor te prijzen. En toen liet God hem zien dat deze vrouw haar leven had gegeven aan hem en de kinderen. Ze was een uitstekende moeder en ze hield van haar kinderen en ze stond achter haar man. God liet alle dingen zien waar de vrouw van een voorganger mee te maken krijgt, zoals afwijzing, maar ze was nooit bitter geworden. Ze had zich nooit tegen de bediening gekeerd. God liet hem van alles zien, het ene ding na het andere, en na twee weken lag deze man op zijn gezicht, prees hij God en zei hij: "Dank U, Jezus, voor zo'n godvruchtige vrouw." En hij zei: "God, vergeef mij mijn verkeerde gedachten over deze vrouw."

Hij had het anders kunnen aanpakken en kunnen zeggen: "Nee, in de naam van Jezus, ik zal geen overspel plegen. Ik ga het niet doen. Ik ga niet van haar scheiden. Ik neem niet een andere vrouw." Hij had koppig zijn huwelijk kunnen blijven volhouden of hij had het van zich kunnen afschudden. Maar een andere manier om ermee om te gaan is om van je ontevredenheid af te komen. Begin de positieve dingen in je partner te zien. Als je voortdurend tevreden bent met je partner, dan wil je niet iemand anders. Als jij iemand anders begeert, dan komt dat omdat je hebt toegestaan dat er ontevredenheid in je leven is gekomen.

Sommigen van jullie denken: "Maar als jij was getrouwd met degene met wie ik ben getrouwd, dan zou je ook ontevreden zijn." Ik denk het niet. Je kunt ervoor kiezen om van iemand te houden. Ik kan je verzekeren dat God niet van je houdt omdat je lieflijk was. Amen? God koos ervoor om van ons te houden, omdat God liefde is. De Schrift zegt ons dat het een bevel is. In de Schrift staat dat het een bevel is dat je van je vrouw houdt. Het is geen optie. Het is niet zo dat je van je vrouw houdt omdat ze aan al jouw vereisten voldoet, omdat ze te vergelijken is met ieder model dat je op de televisie ziet. Je ziet die mensen trouwens niet 's morgens vroeg als ze pas wakker zijn. Je ziet ze niet met krulspelden in hun haar. Je ontwikkelt valse indrukken. God zei niet dat je van je vrouw houdt als je er zin in hebt. Je wordt bevolen om van je partner te houden. En dames, in Titus 2:4 zegt de Schrift dat de oudere vrouwen de jongere vrouwen moeten onderrichten en hen opwekken man en kinderen lief te hebben.

In onze maatschappij denken we: "Wel, ik zou van hem houden, als ik het maar kon. Maar ik voel geen liefde meer. Ik weet het niet meer." We hebben liefde opgevat als een klein naakt jongetje dat rondvliegt en met pijlen schiet en je wordt verliefd of de liefde verdwijnt. Die pijlen raken je, ze komen op je af en je hebt er geen controle over. Dat is geen liefde. Dat is lust. De Goddelijke soort liefde is iets wat je kunt leren. Je kunt ervoor kiezen om van iemand anders te houden. Je kunt voor de liefde kiezen. De manier waarop je dat doet is door aan de goede dingen te denken. Als je geen goede dingen kunt bedenken, dan is je visie verkeerd, niet die andere persoon. Ik kan je verzekeren dat ieder mens wel iets goeds in zich heeft.

Als satan Adam en Eva had benaderd door te zeggen: "Hoe zit het met die 999 bomen? Zijn jullie tevreden met slechts 999 bomen? Kijk eens naar die ene. Richt daar je aandacht eens op", als hij het op die manier had gebracht, dan zouden ze er nooit voor zijn gevallen. Ze zouden gezegd hebben dat het de moeite niet waard was. Zie je, satan attendeert je op één ding bij je partner. De duivel zal je op één ding in je baan attenderen. De duivel zal je op één ding in je financiële situatie attenderen. Hij attendeert je op het enige ding in je leven dat niet volmaakt is en jij gaat je daarop focussen zodat je alleen maar over het negatieve bidt. Je ziet alleen maar het negatieve. Je bent gefocust op het negatieve en dan raak je onvoldaan. Je wordt ontevreden over dat ene en als dat gebeurt, dan ben je er klaar voor om er de brui aan te geven. Je bent er klaar voor om te veranderen. Je bent er klaar voor om iets te doen.

Als jij jezelf gelukkig en tevreden kunt houden, dan zul je niet gaan zondigen. Een belangrijk deel van het Christelijke leven is om in blijdschap en geluk te wandelen. Als jij jezelf toestaat om ontevreden te worden, dan heb jij jezelf gewoon opengesteld voor de duivel. Dit is een verleiding die hij bij Adam en Eva gebruikte. Hij maakte dat ze ontevreden werden met volmaaktheid en dat ze meer wilden. Zolang jij hongerig bent naar meer, dan ben je niet tevreden met wat je hebt en dan zit je midden in de verleiding.

In 1 Korintiërs 10:13 zegt de Schrift: "Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt." De Schrift zegt dat er geen andere verleiding is dan die welke gewoon en normaal is voor ons allemaal. Satan houdt ervan je te laten denken dat jij een verleiding, een probleem hebt dat niemand anders ooit heeft gehad. Hij kan jou dat laten geloven. Je hoort me hier dan wel al deze dingen zeggen en je hoort me zeggen dat je God in iedere situatie zou moeten prijzen, dat je tevreden en voldaan zou moeten zijn, maar jij denkt dat jouw situatie uniek is. "Niemand weet met welke moeilijkheden ik te maken heb. Niemand is ooit zo in de verleiding gekomen als ik." Als je dat denkt, dan negeer jij het antwoord dat ik geef. Je zegt dan: "Ja broeder, voor de meeste mensen gaat dit op, maar je begrijpt het gewoon niet. Mijn situatie is uniek." Je stuurt het antwoord weg.

De waarheid is dat er geen enkele verleiding is die niet normaal is voor de mensheid. Ik kamp met hetzelfde als waar jij mee kampt en waar we allemaal mee kampen. Satan stopt het in een andere verpakking, met een ander papiertje en een andere strik eromheen, maar het is dezelfde verleiding. Op dezelfde manier als hij Adam en Eva in verleiding bracht, brengt hij vandaag de dag jou en mij in verleiding. In plaats van je aandacht te geven aan al het goede dat God heeft gedaan, richt hij je aandacht op het negatieve. Het enige ding dat je niet in je leven hebt, maakt je ontevreden, onvoldaan. Jouw verlangen naar meer geeft in feite de motivatie, de motor achter de verleiding. Als je met dat verlangen en met je emoties afrekent, dan verzeker ik je dat de verleiding zal verdwijnen. Je wordt tevreden, je begint God te prijzen en Hem te danken voor iedere dag en voor alles wat je hebt en niet voor wat je niet hebt. Ik kan je beloven dat verleiding en druk zullen verdwijnen. Blijdschap is iets krachtigs.

In 2 Korintiërs 11:3 staat: " Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden." De apostel Paulus vergelijkt het hier met hetzelfde wat Adam en Eva overkwam. Satan misleidde Adam en Eva door zijn sluwe, doortrapte misleiding en Paulus vreest dat onze gedachten afgetrokken worden van de eenvoudige toewijding aan Christus. De waarheid is dat we geen redenen hebben om te mopperen en te klagen. God heeft ons gezegend. Hij heeft ons alles gegeven, en toch vervallen we in hetzelfde patroon. Wij kijken naar het enige dat we niet hebben. Satan maakt dat je meer en meer begeert en dat drijft ons naar ontevredenheid.

Als mensen naar derde wereldlanden gaan en als ze zien hoe de rest van de wereld leeft, hoe moeilijk ze het financieel en sociaal hebben, wat al niet, dan gebeurt altijd dat ze dingen anders gaan zien. Toen mijn oudste zoon voor de eerste keer naar Rusland was geweest, kuste hij bij terugkomst de grond zodra hij uit het vliegtuig was gestapt. Zo'n indruk had het op hem gemaakt. Als je naar derde wereldlanden gaat, ontdek je dat wij in het Westen de meest gezegende mensen zijn die ooit op aarde hebben geleefd. Wij zijn gezegend, gezegend en nog eens gezegend. Zelfs als je onder de armoedegrens leeft, dan ben je toch nog meer gezegend dan veel miljonairs in derde wereldlanden. Je bent gezegend en toch kan satan ervoor zorgen dat je gefocust bent op het feit dat je kleurentelevisie al drie jaar oud is en niet zo goed meer werkt. Je kunt in de put gaan zitten, depressief en ontmoedigd zijn omdat je geen gloednieuwe televisie hebt. Je auto doet het nog prima, maar hij ruikt niet meer zo nieuw en je wilt dat hij weer als nieuw ruikt. Wist je dat je voor een paar euro een spray kunt kopen zodat hij weer als nieuw ruikt? Maar we verlangen altijd naar iets anders en we zijn ontevreden geworden met wat we hebben. Je wilt een andere vrouw, want je hebt al het leven al opgezogen uit de vrouw je hebt. Je wilt al het goede wat er maar beschikbaar is en dus heb je een nieuwe vrouw nodig waar je een tijdje van kunt profiteren.

De waarheid is dat jouw probleem niet het probleem is, maar jouw houding. Het is het feit dat we onszelf hebben toegestaan om ontevreden te zijn. We hebben toegestaan dat de duivel onze vreugde steelt. Wij wandelen niet in de blijdschap en vrede van de Heer. Want mensen, wij zijn gezegend.

Als je God gelooft voor genezing en als iemand zegt dat een dierbaar persoon gaat sterven, dan sterft er ook iets bij jou van binnen en dan denk je dat je in zo'n situatie niet meer gelukkig kunt zijn. Maar dat kun je wel. Ik geloof dat God geneest. Ik geloof dat het Gods wil is om te genezen. Als je in genezing gelooft, dan moet je dat verwachten. Verblijd jezelf zo nu en dan in geloof. Zelfs als die persoon niet genezen zou worden en als je weet dat hij of zij bij de Heer zal zijn, dan is dat een geweldige zekerheid. Je hoeft niet angstig te zijn, zoals andere mensen. Als je wint, dan win je en als je verliest, dan win je ook. Je wint altijd. God heeft je gezegend en gezegend en nog eens gezegend. Je hebt alle reden om God te prijzen.

Ik geloof in voorspoed. Maar wat als je nooit voorspoedig zult zijn? Er is voor jou een woning bereid in de heerlijkheid. Jezus heeft er bijna 2000 jaar aan gewerkt. Ik bedoel maar, als Jezus 2000 jaar aan deze woningen werkt, dan kunnen we wel wat goeds verwachten. Wij hebben iets om ons over te verheugen. Ik geloof in overvloed, maar als je hier nooit overvloed zult zien, dan heb je nog steeds een reden om je te verheugen. Je hoeft niet te mopperen en te klagen. Het maakt niet uit wat voor ellende je hebt, want de Schrift zegt dat Hij alle tranen van onze ogen zal afwissen. Het zal de moeite waard zijn. Er zal een tijd van vreugde zijn die de hele eeuwigheid zal duren.

Als je het helemaal hebt verknald of als je een complete mislukkeling bent, dan ben je vanwege je geloof in de Heer toch geaccepteerd in de Geliefde (Efeze 1:6) , en dan zal God je in de hemel accepteren. Hij zal alle vuiligheid afwissen en niets dan goeds overlaten. Je zult net zo geaccepteerd zijn als de apostel Paulus. De Schrift zegt dat we allen in alles gelijk zullen zijn, zodat er geen verdeeldheid is in het Lichaam van Christus. 

Dat betekent dat ik dezelfde liefde en dezelfde erkenning krijg die Paulus heeft gekregen. Hij krijgt misschien beloningen die ik niet krijg, maar de Schrift laat ons zelfs zien dat in de hemel de mensen hun kronen nemen en deze voor de Heer werpen. Paulus zal grote beloningen krijgen, maar hij zal beseffen dat het de genade van God is en niet zijn daden, en hij zal al zijn beloningen en zijn glorie nemen en deze voor de troon van God werpen. Paulus en ik zullen zij aan zij staan en we krijgen dezelfde liefde en dezelfde zegen van de Heer. Ik zal gelijk aan hem zijn. Amen? 

Als je het zieligste geval bent dat ooit heeft geleefd, dan kun jij je verheugen, want op een dag zul je met alle anderen in de aanwezigheid van God zijn. Jij hebt dingen waar jij je over kunt verheugen. Wij hebben redenen om God te prijzen, maar de duivel laat je focussen op de kleine negatieve dingen in je leven. Die ontevredenheid wordt groter en geeft de motivatie achter je verleiding.

In Johannes 14 staat dat dit niet op zichzelf staat. Hetzelfde gebeurde met de discipelen van de Heer. In Johannes 14:4 zegt de Heer: "En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg." Begrijp je wat Jezus hier zegt? Hij zei: "Jullie weten waar Ik naar toe ga en jullie weten hoe je daar moet komen." Maar Thomas zei: "Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg?" Dit is verbazingwekkend. Je moet dit lezen alsof het echt is. Soms lezen we de Bijbel en denken we er niet verder over na. Ik bedoel, Jezus had net gezegd dat de discipelen wisten waar Hij heen ging en dat ze wisten hoe ze daar moesten komen en Thomas zei dat ze niet wisten waar Jezus heen ging en hoe ze daar moesten komen. Het is hetzelfde als te zeggen: "Jezus, U hebt het verkeerd. U weet niet waar U over praat. Ik heb het juist, U hebt het verkeerd." De meesten zouden dat nooit tegen Jezus zeggen, in de kerk dan wel te verstaan, maar ik weet zeker dat je het privé wel doet. De Schrift zegt dat je de gerechtigheid van God bent , je bent geaccepteerd in de Geliefde, en toch denk je: "Ik ben het uitschot van de wereld. Hoe kan God ooit van me houden?" We zetten voortdurend onze gedachten hoger dan wat God zegt. Thomas zei dus: " Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? En Jezus zegt in vers 6: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien." In vers 8 zegt Filippus dan: "Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg."

Weet je wat het woord "genoeg" betekent? Het betekent "tevreden gesteld zijn". Filippus zei: "Heer, als U ons de Vader laat zien, dan zullen we tevreden gesteld zijn." Weet je wat je hier uit kunt halen? Dat ze niet genoeg hadden aan Jezus. In het vorige vers had Jezus gezegd: "Als jullie mij zouden kennen, dan zouden jullie ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan hebben jullie Hem gezien en kennen jullie Hem." En zij zeiden: "Jezus, we zijn niet tevreden met U. Laat ons de Vader zien en dan zullen we tevreden zijn." Dat is onvoorstelbaar. Denk er eens over na. De discipelen van Jezus waren niet tevreden met Hem. Ze wilden meer. Ik zeg je, als je niet tevreden met Jezus kunt zijn, dan heb je het er gewoon moeilijk mee om tevreden te zijn.

De waarheid is dat Jezus in Zijn fysieke lichaam was. Hij straalde geen licht uit, behalve voor dat ene korte moment op de berg der verheerlijking. Hij was bekleed met vlees en Zijn vlees was net zoals jouw en mijn vlees. Er was geloof voor nodig om Jezus te zien als de Zoon van God en het was voor hen niet voldoende om door geloof God in hun aanwezigheid op te merken. Jezus demonstreerde Zijn geloof. Hij wekte doden op. Hij liep op het water. Hij kalmeerde de zee. Hij voedde de menigte. Hij opende blinde ogen. Hij wierp demonen uit. Jezus had volledige controle over alles wat er gebeurde en toch was er geloof voor nodig om te zien dat Jezus God was, omdat Hij slaperig en moe en hongerig werd, net zoals ieder ander mens. Zijn fysieke lichaam was voor de mensen niet voldoende. Ze wilden wat anders. Ze zeiden: "Als we maar konden zien dat de hemel openging en als we de heerlijkheid van God de Vader maar konden zien, wat er rondom Zijn troon gebeurt, het stralende licht, als we maar de vier wezens konden zien die voor Hem neervallen en Hem aanbidden. Heer, open de hemelen en laat ons iets spectaculairs zien. Dan zullen we tevreden zijn."

Jezus was niet genoeg voor ze. God zelf, levend in het vlees, was voor de discipelen niet voldoende. Weet je, eigenlijk is dit verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk dat het niet voldoende was dat God in het vlees op de aarde wandelde, hen Zijn liefde toonde en hen diende zoals nog nooit iemand had gedaan. Toch was het niet genoeg. Deze mensen waren er niet tevreden mee. Ik wil dat je beseft dat je nooit tevreden kunt zijn met dingen. En niet alleen dingen, dit was geestelijk. Je kunt nooit tevreden met alleen maar christelijke ervaringen.

Sommige mensen zoeken naar steeds grotere hoogten. Man, je kunt vier keer om de kerk heen rennen; de volgende keer wil je dat God je zo krachtig raakt dat je acht rondjes wilt rennen. God kan aan je verschijnen en Hij kan je zegenen, zodat de glorieschokken langs je ruggengraat gaan, maar de volgende dag moet je meer hebben, moet je iets beters hebben. De mensen zijn niet tevreden met Jezus en houden niet van Hem. Het is alsof God iets wonderbaarlijks moet doen. Als Hij je emotioneel zou raken, zodat je iets zou ervaren, dan wil je de volgende keer weer iets ervaren of anders ga jij je afvragen waarom God je niet op dezelfde manier als gisterochtend heeft gezegend. "Hoe komt het dat de laatste dienst niet zo goed was als die van een week eerder? Hoe komt het dat er niet iets speciaals is gebeurd?" Als je niet oppast, dan wordt het alsof je een hoepel hebt en iedere keer moet God door een grotere hoepel springen. God moet steeds meer doen. Je moet tevreden zijn. Ik bedoel maar, de voorgangers moeten steeds dollere en vreemdere dingen doen dan de vorige keer om jou tevreden te stellen. Voor veel mensen is Jezus niet genoeg. Voor veel mensen is God niet genoeg. Hij heeft hun zonden vergeven, Hij heeft hen gered, hun lichaam genezen, hun huwelijk gered en hen financieel gezegend. Hij heeft dit allemaal gedaan en toch hebben ze honger naar meer.

Begrijp dit niet verkeerd. Er is een gerechtvaardigde soort honger. Er is een Goddelijk soort honger, maar dat is een honger om te ontvangen en al deze dingen te zien, én er tevreden mee te zijn dat God je al gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus (Efeze 1:3). God heeft je al alles gegeven wat je nodig hebt. Je hebt niet meer van God nodig. Je hebt alleen honger om alles gemanifesteerd te zien en in de volheid ervan te wandelen. Amen? Maar dat is niet hetzelfde als ontevreden zijn over wat je hebt. 

Het is jammer dat veel Christenen als een klein kind zijn. Heb je die kleine kinderen wel eens gezien? Je geeft ze een kerstcadeau. Je geeft honderd dollar uit aan een kerstcadeau, ze spelen er ongeveer tien minuten mee en dan gooien ze het weg en gaan ze spelen met de kartonnen doos waar het in zat. Want na tien minuten is iets al oud. "Geef me iets nieuws. Je geeft me ook nooit wat." Ze waarderen niet wat ze hebben. Ik zeg je dat wij in het natuurlijke een maatschappij van verwende mensen zijn geworden en in het geestelijke gebeurt precies hetzelfde. Wist je dat geestvervulde mensen vaker dan wie dan ook in deze valkuil vallen?

Want zie je, mensen uit de confessionele kerken verwachten niets. Zij geloven niet dat je in dit leven wat voor zegeningen dan ook krijgt. Je hebt wat je hebt totdat je bij de Heer zult zijn. Je doet het er maar mee en je gaat naar de kerk. Je verwacht geen vreugde. Je verwacht geen zegen. Je gelooft nergens voor. Je schiet zonder doel en iedere keer is het raak. Maar weet je, als je geestvervuld wordt, dan realiseer jij je opeens dat God een levende God is, dat wonderen gebeuren, dat mensen emotionele dingen gaan ervaren. Je ziet opeens deze dingen en als je niet oppast, raak je verslaafd en moet God elke keer wat voor je doen en moet je elke keer iets voelen, anders raak je ontevreden. "Wat is er mis met mij? Hoe komt het dat God me niet gezegend heeft? Hoe komt het dat ik de afgelopen twee of drie dagen niet in de Geest ben gevallen? Waarom ben ik niet overweldigd door gelach?" enzovoort. 

Er is niets verkeerds met al deze dingen. God doet het allemaal. Prijs God, we hebben verkwikking nodig. Maar ik zeg je dat je op het punt moet komen waarop je tevreden bent met God, ook al zou Hij niets anders doen. Als Hij nooit meer in je leven zou bewegen, dan zou je ontroerd, overweldigd, altijd opgewonden en gezegend moeten zijn over hoe goed Jezus voor je is. Iedere dag zou een geweldige dag moeten zijn. Als je dat ooit vergeet, dan moet je teruggaan en jezelf in herinnering brengen hoe het was toen je naar de hel ging, je geen enkele hoop had en geen droom. Je zou het zo af en toe eens moeten vergelijken en jezelf eraan herinneren waar je vandaan bent gekomen. 

In Jesaja 51:1 staat: "Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijn, en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt." Je zou naar beide kanten moeten zien. Je zou niet alleen moeten zien op Christus, erkennen wie je in Hem bent, dat God gelooft in jou en in wat je kunt doen en je gerechtvaardigd ziet, maar je zou jezelf ook in herinnering moeten brengen waar je vandaan kwam. Je moet jezelf in herinnering brengen wie je was voordat God je vond. Amen? Je moet jezelf in herinnering brengen wat voor leven je leidde. Je moet jezelf beide dingen in herinnering brengen en tevreden blijven. Je moet daar blijven waar – prijs God - je genoeg hebt aan Jezus en waar je niet meer nodig hebt.

Er komen altijd mensen bij me die dingen zeggen zoals: "Ik bid steeds maar. Wil je alsjeblieft voor me bidden dat ik Gods liefde kan voelen?" Weet je, dat werkt op mijn zenuwen. Ik weet niet precies hoe God hierover denkt, maar ik geloof echt dat als God het spuugzat kon zijn, dan zou Hij het beu zijn om dat soort dingen aan te horen. "Maar broeder, wat is er dan verkeerd aan om Gods liefde te voelen?" God houdt al van je. God heeft Zijn liefde al aan je bevolen. De Schrift zegt dat dit nooit zal veranderen. God houdt oneindig meer van je dan je ooit zou kunnen voelen of ervaren en het is niet genoeg voor ons. We moeten het voelen. We moeten een heerlijk gevoel krijgen. We moeten emotioneel worden. We moeten iets hebben. Ik zeg je dat vanwege dit geklaag van de mensen zojuist de 'geest van een pak slaag' over me is gekomen. Wat is er mis met jullie? Jezus is gestorven voor jullie zonden. Hij heeft al die dingen gedaan en jullie willen kippenvel, jullie willen emotie? Word volwassen. Haal die duim uit je mond. Amen? Begin God te prijzen voor wat je hebt. En als je emoties tekortschieten, dan werk je eraan. Je begint God te prijzen. Je zegent jezelf. Je wakkert jezelf aan. Je zet jezelf ertoe om God te prijzen.

Het is verbazingwekkend hoeveel mensen wachten tot God iets doet. Je hoeft niet te wachten tot God iets doet. Hij heeft het allemaal al gedaan. Alles wat je nodig hebt is binnen in je. God heeft je gezegend met alle geestelijke zegeningen. Alles is binnen in je en wat jij moet doen, is het opwekken. Je moet je aandacht bijstellen. Je moet je aandacht richten op wat God heeft gedaan en Hem beginnen te prijzen en dankbaar worden.

Laat me een passage uit Romeinen 1 met je delen. In de verzen 18 tot en met 20 staat hoe ongelovigen van binnen een intuïtieve kennis van God hebben zodat zij geen verontschuldiging hebben. Zelfs mensen die nog nooit het Woord hebben gehoord weten van binnen dat er een God is en dat ze rekenschap verschuldigd zijn aan God. In vers 21 begint de apostel Paulus te praten over een opeenvolging, vanaf hun intuïtieve kennis van God tot hoe mensen God beginnen te verloochenen. In het laatste gedeelte van Romeinen 1 gaat het dan over homoseksualiteit en iedere vorm van perversie die jij je maar kunt voorstellen als het uiteindelijke resultaat. Maar merk op hoe het in vers 21 begint. "Immers, hoewel zij God kenden," – iedereen kende ooit eens God, iedereen had ooit eens van binnen kennis van God – hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart."

Er is hier een opeenvolging. God geeft bij ieder mens aan de binnenkant een intuïtieve kennis, maar zij verheerlijken Hem niet als God. Ik zeg je dat je iets zult gaan verheerlijken. Dat is de menselijke natuur. Je hebt iets nodig om naar op te kijken. Als mensen God niet hebben, dan maken ze sportfiguren of andere mensen tot hun idool of rolmodel. Mensen verheerlijken altijd wel iemand. Ze benoemen altijd leiders. Je moet iemand verheerlijken. De meesten van ons verheerlijken zichzelf. Je hebt zelf de touwtjes in handen. Maar als je God niet verheerlijkt, dan is de volgende stap dat je niet dankbaar bent. Je waardeert niet wat je hebt. En dan is de volgende stap dat jouw overleggingen op niets uitlopen. Daarna is de volgende stap dat je hart duister wordt, zodat je niets kunt horen of waarnemen. Eigenlijk gaat het bij een verduisterd hart, een verhard hart, over geestelijke achterlijkheid. Je kunt niet goed meer denken. Je komt op een plek waar niets meer recht is, waar alles krom is. Alles is verward. En dan gaan de stappen maar door.

Ik kan je vertellen dat dit een behoorlijk goede beschrijving is van onze tegenwoordige maatschappij. Het is een goede beschrijving van de meeste Christenen. De meeste Christenen verheerlijken God niet en geven Hem niet de eer die Hem toekomt. De Schrift zegt de Heer de eer te geven die Zijn naam toekomt. Hoe kun je ooit de eer geven die de naam van de Heer toekomt? Hoe kunnen we ooit God genoeg prijzen voor wat Hij heeft gedaan? God is zo'n geweldige God en toch denken we, dat als we op zondagochtend tien minuten lang God verheerlijken, dit voldoende is. Ik heb mensen erover horen praten dat als ze naar de hemel gaan ze niet willen dat ze maar een beetje niks zitten te doen en met hun duimen draaien. Ze geloven dat God wereldmachten moet overwinnen en dat we allemaal dat soort dingen gaan doen. Ze praten over alles wat ze willen doen. Ik weet niet zeker hoe het in de hemel zal zijn, maar zoals ik het zie denk ik dat tien- of twintig miljoen jaar waarschijnlijk niet genoeg zal zijn om "dank U" te zeggen. "Dank U dat u me hebt binnengelaten." Prijs God.

Ik geloof dat als we merken dat mensen in de hel geworpen worden, hoewel ze rechtvaardiger en heiliger zijn dan wij en die meer goeds voor de wereld hebben gedaan dan wij, omdat ze Jezus niet als hun Heer erkenden, dat we dan beangstigd, ontzet en verschrikt zullen zijn als we dit eindelijk beginnen te beseffen en we de dingen in het werkelijke licht zullen zien. Als wij aan de beurt zijn en Hij zegt, "wel gedaan, gij trouwe knecht" , niet vanwege ons, maar vanwege ons geloof in de Heer, dan denk ik dat een paar miljoen jaar niet genoeg is om God te prijzen en Hem te danken dat Hij ons heeft binnengelaten. Ik zeg je dat we God zullen verheerlijken. Als we de dingen in het juiste licht gaan zien, zullen we God verheerlijken.

Als je God niet verheerlijkt en er geen vreugde, lofprijs en dankzegging in je hart is, dan is er iets mis met je hersens. Jouw hersens zijn verknipt. Als je vandaag depressief en ontmoedigd bent, dan is dat niet vanwege je problemen, maar het is omdat jij gericht bent op je problemen. Je kijkt alleen maar naar dat ene ding en je mist het grotere geheel. Ik zeg je dat we God moeten prijzen. Wij hebben heel veel waar we God voor kunnen prijzen. Als je niet dankbaar bent, dan is er iets mis met je. Wat is er voor nodig om je dankbaar te maken? Is de redding van de hel niet genoeg voor je? Als dat alles zou zijn wat er is, dan zou dat voldoende moeten zijn om je dankbaar te maken. Dat zou voldoende moeten zijn om vandaag God te prijzen. Je zou er tevreden mee moeten zijn om gered te zijn en niet naar de hel te hoeven gaan, ook al zou er geen genezing, bevrijding en voorspoed zijn, ook al was de Heilige Geest niet gekomen om ons te bedienen of ook al zou je niet in tongen kunnen spreken. Als je begint te denken aan alle andere dingen die God ons heeft gegeven, hoe ter wereld kun je dan zo negatief praten en mopperen en klagen. Dat valt niet met elkaar te rijmen.

Maar satan doet bij ons hetzelfde als wat hij bij Adam en Eva deed en wat hij bij de discipelen van Jezus deed. Ze hadden niet genoeg aan Jezus. "O, toon ons de Vader. Laat ons de heerlijkheid van God zien. Geef ons een nog grotere ervaring en dan zullen wij tevreden zijn." Ik kan je vertellen dat als Jezus niet genoeg voor je is, dat zelfs als je de Vader zou zien, dat ook niet genoeg voor je zou zijn. Er zijn mensen die visioenen hebben gezien, die de hemel hebben gezien. Geweldige dingen overkwamen hen. Maar weet je, het geeft geen voldoening.

Op 23 maart 1968 werd ik in Arlington in Texas door de Heer gezegend. God mengde Zich op een bovennatuurlijke manier in mijn leven. Hij gaf me een ervaring die maar weinig mensen ooit hebben gehad. Ik kan het je niet beschrijven, maar God veranderde mijn leven. Ik wist dat ik wist dat God van me hield. Ik heb niets gezien en ik hoorde niets, maar binnen in me vond er een uitbarsting plaats, en viereneenhalve maand lang ging ik op in de aanwezigheid van de Heer. De liefde van God stroomde zodanig door me heen dat ik het niet kon beheersen. Ik heb viereneenhalve maand lang niet bewust gegeten of geslapen. Ik moet het wel hebben gedaan, want ik ben hier nog. Maar ik sliep nooit langer dan een uur per keer. Ik kon niet slapen. God was echt. Hoe kon ik slapen als God zoveel van me hield?

Ik had een emotionele ervaring die maar weinig mensen het voorrecht hebben gehad mee te maken. Maar weet je, de emotie sleet af. Zoiets slijt altijd af. Weet je waarom? Omdat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. Een aantal van jullie zijn op zoek naar zo'n soort ervaring. Je bent ernaar op zoek om voortdurend in de aanwezigheid van God meegesleept te worden waarbij je er zelf niets voor hoeft te doen. Er is geen geloof, geen inspanning voor nodig. Je wilt gewoon in de stroom meegesleept worden. Dat is niet de wil van God. Ik maakte het mee en ik kan je vertellen dat het niet kan voortduren. God wil niet dat het voortduurt. God wil niet dat je op die manier leeft.

Weet je, toen die emoties bij mij afsleten, bracht ik in Vietnam dertien maanden in depressiviteit door en vroeg ik God om me te doden. Niet vanwege Vietnam, maar omdat ik niet wist wat ik had gedaan dat ik die emotie kwijtraakte. Ik wist niet wat ik had gedaan waardoor dat zo gebeurde. Ik wist niet hoe ik terug moest komen naar die plek waar ik gewoon overweldigd was. Ik kan op geen enkele manier beschrijven waar ik doorheen ging. Ik heb er geen woorden voor. Het was ongelooflijk en ik kon het niet vasthouden. Ik bracht dertien maanden door waarbij ik zei: "God, ik kan niet leven. Ik kan niet teruggaan naar een normaal leven." Hoe kun je je aanpassen als je zoiets hebt ervaren? En ik ging door depressiviteit en ontmoediging heen.

Als mensen die het hoogste gaan en de grootste dingen van God ervaren deze dingen niet begrijpen, dan zijn ze bevattelijk voor de grootste depressiviteit. Je kunt emotioneel door het dak gaan, maar je kunt daarna ook emotioneel door de grond gaan. Je gaat op en neer, in en uit. Op die manier heeft God je niet gemaakt. Hij zegt: "Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht."(Jesaja 40:4) Als je de dalen omhoog brengt en de bergen en heuvels verlaagt, betekent dat een vlakke weg. Je leven zou constant moeten zijn. Wel constant naar boven, maar het zou constant moeten zijn. Toppen en dalen en hoogten en diepten, depressief en daarna in de zevende hemel is niet het normale Christelijke leven. Dat is niet de manier waarop God je heeft gemaakt.

Ik was wanhopig en wist niet wat te doen. Ik bad zelfs tot God of Hij me wilde doden. En toen werd ik twee keer in één dag bijna gedood, daar in Vietnam. Het was uitsluitend God die me in leven hield. Mijn zuster in Shawnee in Oklahoma bad de hele nacht het eerste hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen voor me. Dat was op precies hetzelfde tijdstip waarop ik bijna twee keer werd gedood. Door haar voorbede hield zij mij in leven. Toen drong het eindelijk tot mijn 'bliksemsnelle' verstand door dat mijn gebed, of God me wilde doden, niet de goede manier was. Uit wanhoop moest ik wat doen. Ik kon er gewoon geen vat op krijgen. Ik moest het Woord gaan lezen, omdat ik niets anders kon doen. Er zat niets anders op. Ik begon zestien uur per dag het Woord te bestuderen.

Ik begon geloof te krijgen door het Woord en ik kreeg onbeschrijflijke blijdschap, vol van heerlijkheid, vreugde en vrede. Al deze dingen kreeg ik door geloof, niet door gevoelens. Ik ontdekte dat ik mijn geloof, mijn houding en mijn emoties door geloof in stand hield. Ik kan ze beheersen. Ik kan ze honderd procent van de tijd in stand houden. Dat andere, toen ik in de stroom van dingen werd meegevoerd, kon ik niet beheersen. Ik deed niets om het te laten gebeuren en ik deed niets waardoor het verdween. Het komt en gaat gewoonweg.

Ik ontdekte dat je kunt kiezen hoe je wilt zijn. Ik kies hoe ik ben. Ik kies hoe mijn dag zal gaan. Ik heb gekozen hoe mijn leven gaat. Een van mijn studenten vroeg laatst hoe het met me ging en ik zei: "Ik ben gezegend." Mijn studenten zeggen: "Dat zeg je altijd." Ik zeg: "Dat komt omdat ik altijd gezegend ben. Ik zal je wat zeggen. Volgend jaar ben ik ook gezegend. En volgende week. De rest van mijn leven." Ik heb gekozen hoe ik ben. Ik BEN gezegend. Jij kunt kiezen hoe je wilt zijn. Begrijpen jullie dit?

Het punt dat ik maak is dat je gefocust moet zijn op wat God heeft gedaan. Je moet daarop inzoomen en je moet beginnen dankbaar te zijn. Je moet Hem verheerlijken om wat Hij heeft gedaan. Wees dankbaar voor wat Hij heeft gedaan. Ik kan je beloven dat als je Hem gaat prijzen voor de 999 goede dingen in je leven, dat tegen de tijd dat je bij dat ene ding aankomt, je zo vol zult zijn, zo blij, zo gelukkig, zo dankbaar, dat dit ene ding geen probleem zal zijn. Je zult zeggen: "God, U hebt al die andere dingen gedaan. Ik weet dat dit ook wel goed zal komen. Het is geen enkel probleem." Het zal je houding veranderen. In plaats van met het negatieve te beginnen, moet je met het positieve beginnen. Je zou slim genoeg moeten zijn om dat te doen.

Ik leerde een lange tijd geleden dat als mensen naar voren komen voor gebed, er sommigen zijn die er klaar voor zijn. Ze zijn al bezield en ze zijn er klaar voor om te ontvangen. Maar er zijn anderen die naar voren komen met een houding van "hoe durf je mij te zegenen? Ik moet eerst maar eens zien dat het ook werkelijk werkt." Weet je, je begint niet met de man die moeilijk doet. Je begint niet met de man die er niet klaar voor is, die wantrouwend is en daarmee de houding van alle anderen beïnvloedt. Je gaat naar degene die bezield is en er klaar voor is om te ontvangen. Met die persoon bid je eerst. Hij ontvangt dan ook en dat heeft invloed op de houding van de anderen. Als je met het positieve begint en de goede dingen ziet die God doet, dan zal tegen de tijd dat je bij het negatieve komt, dit negatieve zijn omgedraaid. Het zal veranderd zijn. Je zou hetzelfde in jouw leven moeten doen.

Ik zeg niet dat er geen problemen bestaan en dat jij je hoofd in het zand kunt steken en net kunt doen of ze er niet zijn. Ik vertel je dat jij je moet richten op het positieve en dankbaar moet zijn en het goede moet zien, omdat je niet tevreden kunt zijn als jij je problemen elimineert. Adam en Eva hadden geen problemen en zij waren niet tevreden. De discipelen van Jezus hadden Jezus die fysiek op deze aarde wandelde, Die leefde zoals nog nooit iemand had geleefd en zij wilden meer. Zij waren niet tevreden.

Dit zou je duidelijk moeten maken dat je voldoening niet in de fysieke, natuurlijke dingen ligt. Adam en Eva hadden alles. Zelfs als God je zou zegenen en zalven in je leven, zou het je kunnen ontgaan. Je kunt de kracht van God hebben. Je hébt de kracht van God en toch ontgaan jullie heel veel dingen. Je denkt: "O, als ik al die dingen had waar jij over praat, dan zou ik het weten." Adam en Eva wisten het niet. De discipelen van Jezus wisten niet werkelijk wie Hij was. Vanwege het fysieke ontging het hun. Ze dachten dat er meer moest zijn. En Jezus was niet genoeg voor hen.

De waarheid is dat je binnen in je dezelfde heerlijkheid en kracht hebt die Christus uit de dood hebben opgewekt. De meeste van jullie denken hier niet aan. In plaats daarvan denken jullie aan al je problemen. Als de duivel naar je toe komt en je vertelt dat je geen enkel geloof hebt, dan zul je hem meteen bijvallen. Dat is echt zo. En dan kom je naar voren en zeg je: "O, bid voor me dat ik geloof heb." De waarheid is dat je HET geloof van de Zoon van God in je hebt. Dat staat in de Schrift. Je hebt DE maat van geloof. God deelde geen verschillende maten geloof uit. Hij heeft niet sommige mensen met een groot geloof en anderen met een klein geloof gezegend. Je hebt hetzelfde geloof dat Jezus gebruikte toen Hij Lazarus uit de dood opwekte. Het zit binnen in je. Maar je kleine kersepit zorgt ervoor dat het niet kan werken.

Het is alsof je een auto start. Je hebt de accu, deze krachtbron waarmee je de auto kunt starten. Maar als je een losse kabel hebt, een verroeste kabel, of als er een breuk in de verbinding is, dan zal die kracht niet overgaan van de accu naar de startmotor en de auto staat daar maar en ratelt een beetje, maar er gebeurt niets. Ik gaf zelfs eens een auto weg omdat hij niet wilde starten. Ik had van alles geprobeerd, een nieuwe startmotor erin en zo. Weet je wat het probleem was? Een losse verbinding met de accu. Ha, ha, ha. Ik gaf eens een auto weg omdat de verbinding los was, maar bij mij zat er een steekje los.

Je hebt de kracht van God, maar je hebt alleen maar een losse verbinding. Je hebt een losse kabel die je verhindert om de kracht van God vrij te zetten. Je moet je denken bijstellen en beseffen dat God je alles heeft gegeven. Je hebt geen gebrek aan geloof. Je hebt geen gebrek aan blijdschap. Je hebt geen gebrek aan kracht. Je hebt geen gebrek aan zalving. Wat jij hebt is een gebrek tussen je oren, aan de manier waarop je denkt. Eén van de dingen die daar verandering in zal brengen is het prijzen van God voor wat Hij heeft gedaan, dankbaar zijn voor wat Hij heeft gedaan, tevreden en erkentelijk worden, in vreugde en vrede wandelen. Weet je wat het resultaat zal zijn? Tegen de tijd dat je bij al het negatieve in je leven aankomt, is er geen probleem meer. Hoezo een probleem? Wie maalt erom? Amen? Je zult een plaats bereiken waar God zo goed voor je is dat je geen enkel probleem meer ziet. Je bent al gezegend. Het is onmogelijk om depressief te zijn met al die zegeningen.

Ik maak vaak mee dat mensen naar me toekomen. God is goed geweest voor die mensen. God heeft hen gezegend en er zijn geweldige dingen in hun leven gebeurd. En toch zijn ze ontmoedigd. Ze zijn nog steeds verslagen. Ze zijn nooit tevreden en ze willen steeds meer. Dat is niet een godvruchtige houding. Dat is niet goed. 

Het is goed om hongerig te zijn en te zeggen: "Vader, het is er allemaal. Ik wil het ervaren en ik wil het gemanifesteerd zien. Ik wil zien dat het in mijn leven vrijkomt." Met dat soort honger is niets mis. Maar dat is niet de honger dat je daar maar zit en zegt: "Man, mijn leven is ellendig, niets gaat er goed", terwijl je toch wedergeboren bent, met de Geest vervuld, genezen, bevrijd, gezalfd, begenadigd, gezegend met al deze dingen. Maar jij bent steeds aan het mopperen en klagen. Als ik God was geweest, dan zou ik je van de aarde hebben afgeschopt. Het is maar goed dat ik God niet ben. Ik heb niet zoveel geduld. Ik erger me al aan mezelf als ik zo denk. Het is een wonder dat God van ons houdt. We zijn zo gezegend en toch mopperen en klagen wij.

Genade is iets om God voor te prijzen. De genade en ontferming van God dat Hij ons niet heeft opgegeven en weggevaagd, maar opnieuw is begonnen. Hij wilde dat eens doen. In Exodus 32 zei Hij tegen Mozes: "Laat Mij begaan. Ik wil ze allemaal vernietigen en opnieuw beginnen. Ik zal jou tot een nieuw volk maken." Ik kan je verzekeren dat de Heer eerder dat soort gedachten heeft gehad. Maar weet je dat Jezus daar voor altijd een eind aan maakte. Jezus bracht ons verzoening en nu zijn we met Christus verborgen in God. God ziet die negatieve dingen niet. God handelt met ons in genade. Hij geeft ons niet wat wij verdienen. Je zou God moeten prijzen voor Zijn geduld en lankmoedigheid. Als je niets zou hebben om God voor te prijzen, dan is dat niet de schuld van God. Het is jouw schuld. Het is jouw focus. Jij hebt satan toegestaan dat te doen.

Je moet inzien dat satan geraffineerd is. Hij is er een meester in om mensen ontevreden te maken. Wij zijn de meest welvarende natie die ooit op aarde is geweest en 99,9 procent van de bevolking voelt zich belabberd omdat ze niet genoeg hebben. Dat is dom. Wij zijn geweldig gezegende mensen. We leven in de grootste beweging van God die ooit op aarde is geweest. God beweegt. Mensen worden gered. De afgelopen tien jaar zijn meer mensen gered dan in de 2000 jaar sinds de geboorte van het Christendom.

We leven in de grootste stroom van de Geest van God. We zien wonderen gebeuren. Nog maar honderd jaar geleden praatte niemand over de doop in de Heilige Geest en over wonderen. Vijftig jaar geleden was er een herleving van genezing. Toen was het vreemd. Mensen werden daarom uit de kerk gegooid en verbannen en tegenwoordig is het gewoon geworden. De charismatici zijn de grootste en snelst groeiende groepering van het Christendom geworden. Ze hebben Zuid-Amerika overgenomen. Men speculeert dat de komende vier jaar Afrika het meest gekerstende gebied ter wereld zal zijn.

We zien een geweldige stroom van God. Persoonlijk ken ik 38 mensen die uit de dood zijn opgewekt. Wist je dat er in de hele Bijbel maar acht mensen zijn die uit de dood zijn opgewekt? Negen, als je Jezus erbij telt. En ik ken persoonlijk 38 mensen. Ik heb twee mensen uit de dood opgewekt. Dat is een soort van wonder. We zien geweldige dingen gebeuren. En toch zijn we ontevreden en zeggen we: "O God, we zijn zo ellendig. We hebben een beweging van God nodig." We hebben ook een beweging van God nodig, en wel tussen onze oren.

Ik verzeker je dat God geweldige dingen doet. God doet wonderbaarlijke dingen met dat wat wij Hem hebben gegeven om mee te werken. Maar we smeken de Heer: "O God, beweeg ons", alsof God degene is die niet wil bewegen. God doet meer dan Hij hoeft. Hij beweegt meer dan wij verdienen. Het is de genade van God dat Hij iets met ons doet. God is een goede God.

We maken geweldige dingen mee. Ik zeg je dat we ons daarop moeten richten. Onze nieuwsmedia zijn zo negatief. Er wordt verslag gedaan van alle negatieve dingen. Vorige week nog zag ik iemand zonder trommelvliezen. Deze waren operatief verwijderd. Zonder trommelvliezen kun je niet horen. Ik bad met deze vrouw en onmiddellijk was ze genezen. Onmiddellijk kon ze weer horen. Dat was echt wonderbaarlijk. Ik weet niet of God haar het gehoor gaf of nieuwe trommelvliezen. Ik weet niet hoe het is gebeurd. Maar het is geweldig. Maar daarover zul je nooit iets lezen in de krant. Van dat soort dingen doen ze geen verslag. Ze doen geen verslag van de goede dingen. Ze doen verslag van alle negatieve dingen. Ze vertellen je over alle verkrachtingen, moorden, de misdaadcijfers en het economische nieuws. Het is onvoorstelbaar.

Je kunt er van op aan dat de wereld zich niet omdraait en positieve dingen gaat vertellen. Jij moet een besluit nemen en zeggen dat je van nu af aan – prijs God – zult ophouden met mopperen, klagen en jammeren en dat je iemand zult zijn die God prijst. Het moet jouw keuze zijn. Jij moet ervoor kiezen. Je moet jezelf sterken in de Heer. Je kunt niet wachten totdat iemand anders het doet. Je moet jezelf sterken in de Heer, jouw God. Amen? Prijs God.

Laten we bidden:

"Vader, we houden van U en danken U voor het Woord. Ik prijs U Jezus voor de Schrift. Ik dank U voor de Heilige Geest die ons deze dingen laat zien. En Vader, U leert ons dat tevredenheid niet in dingen zit en niet op omstandigheden is gebaseerd, maar Vader, dat het een keuze is. We moeten ervoor kiezen om tevreden te zijn. We moeten ervoor kiezen om gelukkig te zijn en in Uw vreugde en kracht te wandelen. Vader, dat vraag ik U en ik vraag U om dit aan de mensen te laten zien en het werkelijkheid voor hen te maken. Vader, ik vraag U om dit op dit ogenblik in de harten van de mensen te leggen.

Vader, ik vraag U voor degenen die negatief zijn geweest, en die naar de negatieve dingen in hun leven hebben gekeken in plaats van naar de positieve dingen die U hebt gedaan, en dat U vandaag, door de kracht van de Heilige Geest, hen wilt helpen om hun ogen op te heffen, voorbij hun problemen te kijken en Uw zegen te zien, en Uw goedheid, Vader. Dat de vreugde van de Heer binnenkomt en onze kracht wordt. Dat we die vreugde zullen gebruiken om de vijand en de wreker te verstommen en om Uw kracht in ons leven vrij te laten.

Vader, we kiezen ervoor om ons te verheugen. We kiezen ervoor om ons vandaag te verheugen en we kiezen ervoor Uw geloof te gebruiken, U te verheerlijken en dankbaar te zijn voor de grote dingen die U hebt gedaan. Vader, ik geloof, terwijl we dat doen, onze verbeelding zich richt op de Goddelijke dingen, dat ons hart zijn duisterheid verliest, Vader, en dat we de dingen duidelijk gaan zien. Vader, daar dank ik U voor.

Wij zijn eenparig en wij ontvangen dit, Vader. Wij ontvangen bevrijding van deze depressiviteit en ontmoediging die onze wereld vandaag de dag binnendringt. Dank U, Vader in de hemel. Prijs U, Heer Jezus."

Deel 3. Leer tevreden te zijn

 


 

www.vergadering.nu