Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Moeiteloze verandering - 3
Andrew Wommack

Deel 1: Veranderd door het Woord
Deel 2: Overwin je twijfel
Deel 3: Het Woord is het zaad – deel 1
Deel 4: Het Woord is het zaad – deel 2

Oorspronkelijke titel: Effortless Change – The Word Is The Seed 1
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling 2008 Wiebrig Calderhead

Iemand zei eens dat het enige wat onveranderlijk is, verandering is. Wij veranderen allemaal, vooral degenen die de genade en kracht van God hebben ervaren. Wij zijn er niet langer tevreden mee om normaal te zijn. We willen veranderen. We moeten veranderen. Maar hoe? Er is een geheim om nagenoeg zonder moeite te veranderen. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? In deze serie maakt Andrew ons deelgenoot van de geheimen die Jezus onderwees, waardoor we als vanzelf veranderen. Dit soort verandering is een nevenproduct van het zoeken naar God. Andrew laat zien hoe de kracht van Gods woord deze verandering teweegbrengt.

Deel 3: Het Woord is het zaad – deel 1

Vandaag ga ik vertellen over de gelijkenissen die Jezus in het vierde hoofdstuk van Marcus leerde. Deze gelijkenissen staan ook in Matteüs 13 en Lucas 8, maar ik ga voornamelijk Marcus 4 gebruiken. Hier staat de gelijkenis van de zaaier die het zaad zaaide en er staat ook een andere gelijkenis in over hoe het zaad groeit, hoe het Koninkrijk der Hemelen volgens de principes van het zaad werkt. Deze twee gelijkenissen behoren tot de meest fundamentele dingen die je ooit kunt leren in je Christelijke leven.

Toen ik de Heer begon te zoeken, waren het eigenlijk deze teksten die me grondig beïnvloedden. Ze veranderden mijn leven en gaven er richting aan. Ze gaven me eigenlijk een spoor waarover ik kon lopen. Ik wist dat God geweldige dingen voor mijn leven had en ik wist dat er een enorme groei en verandering in mijn leven moest komen, maar ik wist niet hoe ik moest beginnen. Ik wist niet hoe ik kon komen van waar ik was, tot waar God me wilde hebben. Terwijl ik de Heer zocht, sprak God met name in deze gelijkenissen tot me.

Dit gebeurde allemaal in 1972. Ik kan me dat herinneren, want dat is het jaar waarin ik trouwde en vlak na mijn huwelijk gebeurde er iets belangrijks wat met deze gelijkenis te maken heeft. Daarom kan ik mij herinneren dat de Heer in die tijd echt begon om deze dingen in mijn leven te spreken. En nog steeds raadpleeg ik deze waarheden. Als het niet dagelijks is, dan is het waarschijnlijk wel om de dag of om de twee of drie dagen. Ik kom steeds weer terug op sommige waarheden die ik uit deze gelijkenissen heb geleerd. Ze motiveren mij om dingen te blijven doen. Ze zijn nauw met de structuur van mijn leven verweven.

Ik geloof echt dat als we deze gelijkenissen behandelen en erover praten dat, als jij het kunt begrijpen, je hart wilt openen en de Heilige Geest hierdoor tot je laat spreken, dit voor jou wel eens het meest diepgaande zou kunnen zijn dat jouw leven zal beïnvloeden. Dat geloof ik echt. Ik weet dat dit een forse bewering is en het schijnt dat tegenwoordig in onze media iedereen aanspraak maakt op van alles wat het grootste, het beste en het geweldigste is. Het is zover gekomen dat we niet meer veel waarde hechten aan dit soort beweringen en alles met een korrel zout nemen. Maar ik kan bevestigen dat dit in mijn leven één van de belangrijkste dingen is geweest die God me heeft laten zien. En daarom geloof ik dat, als jij het zult ontvangen, het de potentie heeft om dezelfde invloed op jou te hebben.

Dit is een gelijkenis die Jezus onderwees. Ik ga voornamelijk Marcus 4 gebruiken. Ik gebruik een 'Life for Today'-studiebijbel, waarin de vier evangeliën in chronologische volgorde staan. Ik weet dat velen van jullie niet zo'n Bijbel hebben, maar het voordeel ervan is dat van de vier evangelisten alle verslagen over een bepaald onderwerp op één pagina staan. Dat is echt een ondersteuning, want met deze Bijbel kom je erachter dat Jezus in feite op één dag tien gelijkenissen onderwees.

Deze dag in het leven van Jezus is eigenlijk de enige dag waarover in het hele Woord van God de meeste informatie is te vinden. Zoiets merk je niet op als je eerst Matteüs leest en daarna Marcus, Lucas en dan Johannes. Maar als je de evangeliën samenvoegt, dan ontdek je dat Jezus op die ene dag tien gelijkenissen vertelde over hoe het Koninkrijk werkt. En Hij begon met deze gelijkenis over de zaaier die zaad zaaide. Dit is dus heel erg belangrijk.

Laten we dus Marcus 4 gaan lezen. In vers 1 staat: "En wederom begon Hij te leren bij de zee." Daarna begint Jezus te onderwijzen en hij begint met de gelijkenis van de zaaier. Vanaf vers 3 staat er: "Hoort. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. 4 En het geschiedde bij het zaaien, dat een deel langs de weg viel, en de vogels kwamen en aten het op. 5 Een ander deel viel op steenachtige bodem, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. 6 Maar toen de zon opging, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. 7 En een ander deel viel in de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht. 8 En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht, en het droeg tot dertig-, zestig- en honderdvoud toe. 9 En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, die hore."

Dit is dus de gelijkenis die Jezus vertelde. Het gaat gewoon over een man die naar buiten ging en zaad zaaide. Dat ging niet op de manier zoals wij vaak doen, dat je groeven trekt en dan plant je daar de zaden één voor één in, maar hier gaat het over hoe het in die tijd werd gedaan. Iemand had een soort van zak bij zich waar al het zaad in zat en hij liep dan door het veld en strooide het zaad overal uit. In deze gelijkenis gaat het over vier verschillende soorten grond waar het zaad op terechtkwam.

De eerste soort grond was langs de weg, zoals vers 4 zegt, waar de vogels kwamen en het opaten. Dit was dus een plaats waar het zaad nooit onder de oppervlakte van de grond kwam. De vogels kwamen en aten het op voordat het zelfs maar wortel kon schieten. De tweede soort grond was een plaats waar het zaad wel in de aarde viel, maar de grond was zo rotsachtig en er lagen zoveel stenen, dat het laagje aarde niet erg diep was en het zaad bracht dus niets voort. De derde soort grond is waar de laag aarde wel diep genoeg was en het zaad kwam op, maar er waren onkruid en dorens die het zaad verstikten en de opbrengst beperkten. En de vierde soort grond is grond waar het zaad goed opkwam en vrucht droeg, tot dertig-, zestig- of honderdvoud toe. Dit is in het kort dus de gelijkenis.

Er staat dat nadat Hij deze gelijkenis had verteld Zijn discipelen bij Hem kwamen en Hem om een uitleg van deze gelijkenis vroegen. Deze gelijkenis ging niet over hoe je zaad zaait en hoe dat zaad ontkiemt en vrucht voortbrengt. De discipelen wisten dat er een geestelijke toepassing moest zijn, maar ze wisten niet wat dat was. Daarom vroegen ze om een uitleg van de gelijkenis. En ze vroegen Hem ook waarom Hij in gelijkenissen tot de mensen sprak.

Deze vraag staat in Matteüs 13:10. Nadat Jezus deze gelijkenis had verteld, staat daar dat de discipelen bij Hem kwamen en vroegen: "Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?" In Matteüs 13:11 staat het antwoord dat Jezus gaf: "Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. 12 Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. 13 Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen."

Wat ik eigenlijk uit Zijn woorden opmaak is dat de mensen jegens God zo verhard waren geworden, en dat hun denken zo strijdig was geworden met de manier waarop God ons heeft bedoeld, dat ze geestelijke waarheden gewoon niet konden verstaan. Ze waren geestelijk afgestompt.

Jezus zei vervolgens in Matteüs 13:15: "Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen."

Dit is een verbazingwekkende verklaring. Jezus sprak tot een groep mensen die 2000 jaar geleden leefden, maar ik geloof dat dit nog steeds voor onze tijd van toepassing is. Als het niet evenveel is, dan geldt het wellicht nog meer voor ons dan voor de mensen uit die tijd.

Maar merk op dat Hij zei: "Het hart van dit volk is vet geworden." Het woordgebruik is hier erg belangrijk. Hij zegt dat hun hart vet is geworden. Als je dit woord letterlijk neemt, dan beschrijft het een gestaag toenemende groei. Iemands hart keert zich niet van het ene moment op het andere tegen God. Het wordt niet onmiddellijk ongevoelig en niet in staat van God te horen. Het is een geleidelijke ontwikkeling.

In de King Jamesvertaling staat "For this people's heart is waxed gross." Dit verwijst naar de manier waarop waskaarsen worden gemaakt. Ik weet niet of je het wel eens hebt gezien, maar ik ben wel eens in een ambachtelijke kaarsenmakerij geweest waar ze op de ouderwetse manier kaarsen maken. Ze hebben 20 tot 50 lonten aan een rooster hangen en die dompelen ze in hete was. Dit blijven ze doen en daardoor wordt steeds weer een nieuwe laag aangebracht totdat je uiteindelijk een waskaars hebt.

Op zo'n manier kan je hart vet worden. Het is een proces waarbij je steeds door andere dingen in beslag wordt genomen. Dat hoeven niet per se goddeloze dingen te zijn, maar je wordt in beslag genomen door de dingen van deze wereld, totdat je zo gericht bent op alle ellende, het nieuws, amusement, alles wat in de wereld gaande is, laag na laag, dat jij jezelf hebt geïsoleerd tegen het geestelijke denken.

Wij leven en bewegen ons in een fysieke wereld en er zijn niet veel mensen die echt veel tijd doorbrengen in het Woord van God, die omgang hebben met God en hun hart oefenen om de geestelijke dingen te horen en te leren. Wij worden zo in beslag genomen door fysieke dingen dat na verloop van tijd laag na laag van verwaarlozing is aangebracht en dat heeft de manier waarop wij denken helemaal belemmerd.

De Heer zei dus dat één van de redenen waarom Hij in gelijkenissen onderwees is omdat het hart van de mensen zo vet is geworden. Hun oren zijn hardhorend geworden, ze hebben ogen maar zien er niet mee, en daarom kan de Heer ook tegenwoordig niet tot veel mensen spreken, omdat ze zo vleselijk zijn. Ze zijn niet geestelijk en ze zijn niet in staat om te ontvangen.

Nu geloof ik dat er in ieder mens een vonk is. Er is de mogelijkheid om te ontvangen, maar ik zeg dat dit ontwikkeld moet worden en de meeste mensen nemen praktisch geen tijd om zich te richten op de dingen van de Heer. Daarom zijn ze geestelijk afgestompt geworden. Tot sommige mensen kan de Heer met geen mogelijkheid spreken, daarom zegt Hij deze dingen in gelijkenissen.

Maar daarna zei Hij tegen de discipelen dat zij een speciale zalving van de Heer hadden gekregen waardoor ze deze geestelijke dingen konden begrijpen en leren. Dat is dus de tweede reden waarom de Heer in gelijkenissen sprak. Het is eigenlijk een soort van code. Het was verborgen voor de mensen die geen oren hadden om te horen, die God niet zochten, die geen hart voor God hadden. Voor deze mensen is het gewoon dwaasheid en ze verwerpen het volledig. Maar aan diegenen die een hart voor God hebben is de Heilige Geest gegeven, Die deze waarheden voor ons decodeert en aan ons uitlegt.

Dit punt maakte de Heer duidelijk en in Matteüs 13:16-17 zegt Hij tot Zijn discipelen: "Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. 17 Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord."

Dit is erg belangrijk. Hij legt uit dat zij een speciale zalving hebben. Een andere manier om dit te zeggen staat in 1 Johannes 2:20: "Gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen."(Statenvertaling) De Heilige Geest is met name gezonden om ons te onderwijzen en ons dingen uit te leggen die we met ons natuurlijk verstand niet kunnen weten.

Wat ik hier allemaal probeer te zeggen is dat de Heer met de gelijkenis die Hij gaf een fysiek, natuurlijk voorbeeld gebruikte, dingen die de mensen konden begrijpen en waar ze mee te maken hadden. Ze leefden in een landbouwmaatschappij en ze waren ermee bekend dat mensen zaad zaaiden. Dat begrepen ze wel. Ze zagen het elke dag in de praktijk en dus konden ze goed een verband hiermee leggen. Maar er zat een geestelijke betekenis achter en de Heilige Geest was met name gegeven om deze dingen aan de mensen duidelijk te maken. En broeders en zusters, vandaag de dag is dit nog net zo waar. Zo werkt het Woord van God. 

Sommige mensen vragen waarom het Woord op die manier geschreven is. "Waarom vertelde de Heer al deze dingen niet op een rechtstreekse manier?" De waarheid is dat we met onze kleine hersens verstandelijk niet in staat zijn de geestelijke dingen te begrijpen die God met ons wil delen en daarom moest Hij het in deze vorm doen. Maar de Heilige Geest is aan ieder van ons gegeven om het Woord van God te verklaren.

Als ik hoor dat mensen iets op het Woord tegen hebben en het bekritiseren omdat de Bijbel zo moeilijk te begrijpen is, dan begrijp ik dat in die zin dat als je de Bijbel met je verstand leest, zoals je een wereldlijk boek leest, een misdaadroman of een schoolboek en je probeert dingen met je kleine hersens te begrijpen, dan geloof ik zeker dat het Woord van God moeilijk is. Maar je zou de Bijbel met je hart moeten lezen. Ik weet dat een aantal van jullie het hier moeilijk mee hebben. Ik heb op het ogenblik hetzelfde probleem om te proberen het aan jullie uit te leggen. Ik denk dat de Heer daarom deze gelijkenissen ging gebruiken, omdat het gewoon zo moeilijk is voor sommige mensen om deze geestelijke waarheden te pakken te krijgen.

Maar je kunt de Bijbel met je hart lezen. De Bijbel is niet voor je hoofd geschreven. Dat betekent niet dat het niet logisch is. Dat betekent niet dat het niet juist is. Dat betekent niet dat het nergens op slaat. Het is gewoon niet voor ons vleselijk, natuurlijke verstand geschreven. Het is anders dan de natuurlijke dingen die de wereld ons leert. Maar de Heer schreef het Woord van God voor het hart van de mensen.

Als je het Woord van God zou nemen en het beginnen te lezen, dan begrijp je met je kleine hersens misschien niet alles wat je leest, maar als je iets zou lezen en er dan rustig voor zou gaan zitten en zeggen: "Vader, ik begrijp dit niet. Wat betekent dit?" En als je er dan over gaat mediteren en je hart ervoor openstelt en als je vanuit je hart zegt: "God, ik wil U leren kennen. Ik wil weten wat Uw Woord te zeggen heeft", dan kan ik je verzekeren dat Gods Woord tot je zal gaan spreken.

Degenen die dit hebben ervaren zullen onmiddellijk begrijpen wat ik bedoel. Je kunt het misschien niet beter onder woorden brengen dan ik, maar je weet dat er dingen zijn die dat wat je net hebt gelezen, woorden op een bladzijde, te boven gaan en dat God in je hart spreekt.

Maar er zijn anderen die het er moeilijk mee hebben om dit te begrijpen. Ik kan je zeggen dat één van de geweldigste dingen in mijn Christelijk leven is om in staat te zijn het Woord van God te nemen, en wat er op de bladzijden staat met mijn verstand te lezen en daarna boven mijn verstand uit te stijgen en met mijn hart te gaan luisteren naar wat God tot me spreekt. Het Woord van God komt dan tot leven. God spreekt dan letterlijk tot me. Het leven wordt door de Bijbel letterlijk in mij gepompt. Velen van jullie hebben dat nooit ervaren en als jij die ervaring niet hebt, dan mis je één van de grootste ervaringen die je ooit kunt hebben.

Deze gelijkenis van de zaaier heeft mijn leven veranderd. Deze waarheden, die ik met je ga delen, zijn de belangrijkste en meest fundamentele dingen die God ooit aan me heeft laten zien. Als dit Schriftgedeelte over de zaaier niet één van jouw favoriete gedeeltes is, dat jouw leven heeft veranderd, dan ben je een sleutel in het Christelijk leven misgelopen. Dat geloof ik echt.

Eigenlijk zei Jezus dit ook. Nadat Hij de gelijkenis had verteld, vroegen Zijn discipelen waarom Hij tot deze mensen in gelijkenissen sprak. Hij legde dat uit. In Marcus 4:13 zei Hij: "Weet gij niet wat deze gelijkenis betekent, en hoe zult gij dan al de gelijkenissen verstaan?"

Wat Hij hier bedoelt is dat als je deze gelijkenis niet begrijpt, als je de uitleg en de toepassing van deze gelijkenis niet te pakken kunt krijgen, dan kun je geen enkele gelijkenis begrijpen. Je kunt dan niet Zijn onderwijs begrijpen. Dit is dus heel essentieel. Het is, zoals ik dat noem, als de steen van Rosette voor de Bijbel.

Ik weet niet of jij hier een verband mee kunt leggen, maar ik kan me herinneren dat toen ik nog op school was, dit stukje onderwijs over de steen van Rosette indruk op me maakte. Honderden jaren lang hadden archeologen opgravingen gedaan in Egypte. Ze vonden al die Egyptische hiëroglyfen, maar ze hadden niet de sleutel om te ontsluiten wat die hiëroglyfen betekenden. Niemand kende de taal. De Egyptenaren hadden enorm veel informatie opgeslagen, maar dat stond allemaal in Egyptische hiëroglyfen en niemand wist hoe je deze moest lezen.

Maar op een dag vonden ze deze steen en ze noemden het de steen van Rosette, naar de plaats Rosetta waar deze steen werd gevonden. Op deze steen van Rosette stonden niet alleen Egyptische hiëroglyfen, maar ook Griekse en Demotische teksten. Dezelfde tekst stond in drie talen op de steen. Daardoor waren ze in staat om te ontdekken wat de Egyptische hiëroglyfen betekenden, omdat ze op deze steen dezelfde tekst in het Grieks en Demotisch hadden. Toen ze dit eenmaal hadden, was dit de sleutel om de hele taal te ontsluiten. Nu kan men alle Egyptische hiëroglyfen lezen en begrijpen, alle informatie die de oude Egyptenaren voor ons achterlieten.

In zekere zin werkt deze gelijkenis van de zaaier net zo. De Heer zegt dat als je deze gelijkenis niet begrijpt, hoe zul je dan de andere gelijkenissen begrijpen? Deze gelijkenis is de sleutel om al het onderwijs, alle gelijkenissen van Jezus te begrijpen. Jezus zei zelf dat dit de sleutel is. Als je deze gelijkenis begrijpt, dan kun je alle gelijkenissen begrijpen. Als je deze gelijkenis niet begrijpt, dan zul je geen enkele gelijkenis begrijpen. Dit is werkelijk krachtig.

Je neemt dus aan wat Jezus zei en dit betekent dat dit fundamenteel onderwijs van Jezus is. Iedereen die in het Koninkrijk van God vrucht wil dragen moet deze waarheden leren. En niet alleen leren, maar het moeten fundamentele waarheden zijn, de grondslagen waarop je leeft en waar je leven op is gebaseerd.

Daarom zeg ik nogmaals dat als de tekstgedeelten in Marcus 4, Matteüs 13 of Lucas 8, waar de gelijkenis van de zaaier wordt verteld, van alle dingen die God tot je heeft gesproken niet de belangrijkste teksten in je leven zijn, dan is dat de reden waarom jij geen goed begrip van de Bijbel hebt. Dat is een reden waarom jij niet weet hoe het Koninkrijk van God werkt, dat je afhankelijk bent van anderen aan wie je moet vragen jou te helpen, omdat je zelf niet in staat bent het te begrijpen. Je bent afhankelijk van anderen die zichzelf hebben ontwikkeld en hebben geleerd hoe ze een relatie kunnen hebben met de Heer. Als je deze tekstgedeelten zult leren, dan zal dat je leven veranderen.

Nu kan ik iemand horen zeggen: "Okay dan, je hebt me overgehaald. Vertel het dan aan me. Vertel me dan deze waarheden." Ik zeg je dat het niet moeilijk is om de dingen van God te begrijpen. Het moeilijkste is om de mensen zover te krijgen dat ze willen luisteren.

Hier is dus de uitleg van deze gelijkenis en de toepassing voor ons leven. In Marcus 4:14-20 staat: "De zaaier zaait het woord. 15 Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, en zodra zij het horen, komt terstond de satan en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg. 16 En evenzo zijn, die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. 17 Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik; wanneer later verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komen zij terstond ten val. 18 En een ander deel zijn degenen, die in de dorens gezaaid worden: dit zijn zij, die het woord horen, 19 maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. 20 En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud."

In feite komt de hele gelijkenis hierop neer dat Jezus spreekt over een man die zaad nam, het overal ging strooien, zoals ze in die tijd zaaiden, en terwijl hij het zaad strooide, kwam het op vier verschillende soorten grond terecht. Jezus vertelt vervolgens hoe deze vier verschillende soorten grond op het zaad reageerden en het wel of niet lieten ontkiemen. Dit is in het kort waar deze gelijkenis over gaat.

Natuurlijk is het niet de bedoeling van deze gelijkenis om je te leren hoe je een landbouwer moet zijn en hoe je moet zaaien. Hij neemt iets uit het natuurlijke, waar we bekend mee zijn, en gebruikt het om geestelijke beginselen te illustreren. Vers 14 is de sleutel tot deze hele gelijkenis. Hier staat: "De zaaier zaait het Woord." Lucas zegt het in Lucas 8:11 als volgt: "Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord Gods."

Deze gelijkenis gaat dus helemaal niet over hoe je een landbouwer moet zijn en oogst krijgt. De gelijkenis gaat over hoe het Koninkrijk van God werkt en hoe het Woord van God werkt. Dit is dus heel eenvoudig. Ik zeg dit vaak, maar ik heb het gevoel dat ik het moet blijven zeggen omdat mensen altijd op zoek zijn naar iets wat dieper gaat en ingewikkelder is, maar het is eigenlijk zo eenvoudig. Je hebt iemand nodig die je helpt om het verkeerd te begrijpen.

Deze gelijkenis gaat eigenlijk over het Koninkrijk van God. Je zou kunnen zeggen dat je Christelijke leven, je overwinning, je succes in het Christelijke leven net zo eenvoudig is als het Woord van God nemen en het in je hart zaaien. En als je daaraan zou meewerken en het Woord van God zou laten ontkiemen, dan zul je moeiteloos veranderen.

Ik geloof dat er speciale redenen waren waarom Jezus ervoor koos een zaad te gebruiken om de manier waarop het Woord van God in ons werkt te illustreren, omdat je een heel goede vergelijking kunt maken tussen de manier waarop fysiek zaad in het natuurlijke gebied werkt en de manier waarop het Woord van God in ons leven werkt.

In het natuurlijke gebied gaat het net zo. Als je nooit een tuin hebt aangelegd, als je nooit de grond hebt bewerkt, als je nooit zaad hebt geplant, als je nooit al die dingen hebt gedaan die nodig zijn om een tuin te laten groeien, dan moet je niet verbaasd zijn als er in jouw leven geen tuin tot bloei komt. Eigenlijk is het zo dat als iemand verwacht om een tuin te zien bloeien en hij heeft er geen enkele moeite voor gedaan, dan zou je denken dat die man gek is om teleurgesteld te zijn dat hij geen tuin heeft, omdat hij nooit ook maar een enkel zaadje heeft geplant. Ik denk dat iedereen het hier wel mee eens kan zijn. Iedereen kan dat begrijpen.

Maar in het geestelijke gebied gebeurt het voortdurend dat mensen zich afvragen waarom ze niet genezen zijn. "Hoe komt het dat ik geen voorspoed heb? Hoe komt het dat God mijn gebed niet heeft beantwoord? Hoe komt het dat mijn relaties stuklopen? Hoe komt het dat ik mijn baan niet kan houden? Hoe komt het dat niets in mijn leven schijnt te werken?" Het is niet omdat ze niet gebeden zouden hebben en het God niet hebben gevraagd, maar ze hebben het Woord van God en de beloften in het Woord van God niet genomen en ze hebben deze waarheden niet in hun leven gezaaid.

Ik heb veel mensen gehoord die zeiden: "Nou, ik heb gebeden en ik heb God gevraagd mij te genezen." Dan vroeg ik: "Op welke tekstplaatsen sta je voor je genezing? Welke beloftes houden verband met waar we het nu over hebben? Welk zaad uit Gods Woord heb jij in je leven gezaaid om die genezing voort te brengen?" Als je dit aan de mensen vraagt, dan zeggen ze: "Ik weet niet wat het Woord zegt. Ik weet alleen maar dat het de wil van God is. Ik geloof dat God me wil genezen." Maar ze weten geen tekstplaats om dit op te baseren. Ze kennen geen enkele belofte.

Ik geloof dat er een voordeel aan zit om het adres van iedere belofte in het Woord van God te weten. In Jesaja 53:5 staat bijvoorbeeld: "Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden." En in Matteüs 8:16-17 wordt deze tekst toegepast. Hier gaat het niet om enkel een geestelijke, emotionele soort van genezing, maar er staat dat Hij onze zwakheden op Zich heeft genomen en onze ziekten heeft gedragen.

Ik geloof dat het belangrijk is te weten waar deze verzen staan, omdat het je met name helpt om ze met andere mensen te kunnen delen. Hierbij wil ik wel als tussenoplossing geven dat je misschien niet precies de plaats in de Schrift weet, je hebt misschien niet het adres en je hebt het misschien nodig dat jij je geheugen hieromtrent moet opfrissen en de tekstplaats moet opzoeken, maar deze waarheden, deze openbaringen, zouden wel een deel van jezelf moeten zijn.

Het zou niet zo moeten zijn dat als jij ziek bent en kotsmisselijk in je bed ligt en je het naar God uitroept om hulp, dat je moet zeggen: "God, ik weet dat ergens in de Bijbel staat dat U me wilt genezen." Dat is niet genoeg. Op deze manier werkt het niet. Dan ben je als iemand die geen tuin heeft aangelegd maar toch voor een oogst bidt. Zoiets gebeurt gewoonweg niet.

Ik kan je zeggen dat er een reden is waarom de meeste mensen niet de overwinning ervaren waarvoor ze bidden, waar ze naar verlangen en waarvoor ze smeken en pleiten bij God om het hun te geven. De belangrijkste reden waarom deze mensen het niet ontvangen is dat ze de waarheden van Gods Woord niet hebben genomen en dat ze deze waarheden niet in hun hart hebben geplant.

Dat is de reden waarom de Heer deze gelijkenis gebruikt. Hij zegt dat de zaaier het Woord van God zaait. Het zaad waar Hij over praat is niet fysiek zaad, maar Hij zegt dat het Woord van God als een zaad is. Als jij genezing in je leven wilt, dan neem je de tekstplaatsen die over genezing gaan. Neem de voorbeelden waar mensen werden genezen. Zoek iedere tekst over genezing op in de Bijbel. Neem deze teksten, mediteer erover, en de Schrift zegt dan in Spreuken 4:22 dat de woorden van God leven zijn voor wie ze vinden en genezing voor hun ganse lichaam.

Als je Gods Woord als een zaad neemt en begint om het in je hart te planten, dan zal het bovennatuurlijke genezing in je leven vrijzetten. Psalm 107:20 zegt: "Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen." Gods Woord zal je genezing brengen.

Ik zeg deze dingen niet om iemand een uitbrander te geven, maar ik probeer dit in niet mis te verstane taal over te brengen, omdat ik geloof dat veel mensen op dit punt de plank volkomen misslaan. Ik vertel je dat het Koninkrijk van God volgens deze principes werkt. Het Woord van God is een zaad. En net zoals in het natuurlijke gebied, moet je zaad hebben en zaad planten. Je kunt geen opbrengst hebben als je dit zaad niet hebt geplant. Je kunt geen overwinning hebben in je leven zonder het Woord van God in je hart te hebben geplant. Dit is een waarheid die klinkt als een klok. Het is eenvoudig, maar waar. Het Koninkrijk werkt op deze manier.

Als je werkelijk met je hart zou luisteren, en als je niet te trots bent om beledigd te zijn omdat ik de waarheid zeg, als jij jezelf zou vernederen en deze waarheid die ik je vertel zou ontvangen, dan zou dit jou het antwoord geven waarom je niet méér overwinning in je leven ziet en waarom je de kracht van God niet aan het werk ziet. Omdat de gemiddelde mens niet over het Woord van God mediteert en geen kwalitatieve en kwantitatieve tijd besteedt aan het Woord van God. De gemiddelde mens begrijpt het Woord van God niet goed.

Sommige mensen vragen nu misschien: "Hoe weet je dat zo zeker?" Dat komt omdat ik met duizenden mensen te maken heb en ik kan je verzekeren dat van bijna iedereen die met een zielig verhaal bij me komt – en dit bedoel ik niet om gemeen te zijn en om deze mensen voor gek te zetten – maar van de meeste mensen die huilend en klagend bij me komen kun je hun kennis van het Woord van God in een vingerhoedje stoppen en het zou dan praktisch leeg zijn. Ze weten niet wat het Woord van God zegt. Of ze zeggen misschien dat hun voorganger het zei, of dat ze geloven dat het ergens in de Bijbel staat. Daardoor word je niet genezen.

Het Woord van God moet een openbaring voor je zijn. Het moet binnen in je tot leven komen. Als je de beloftes niet als een zaad hebt genomen en ze in je hart hebt geplant en erover hebt gemediteerd en gezien hebt dat het Woord van God werkt, dan vraag jij je misschien af waarom God jouw gebed niet heeft verhoord. Maar Hij heeft jou dit zaad gegeven. Je bent dan als een man die voor zijn lap grond heeft gebeden en vraagt: "God, hoe komt het dat U deze tuin niet tot bloei hebt laten komen?" Maar hij had geen zaad gezaaid.

God heeft natuurlijke wetten ingesteld. Die gaat Hij niet breken. God heeft geestelijke wetten ingesteld. En die gaat Hij ook niet breken. Hij heeft Zijn Woord gezonden, wat de mensen geneest, en hen van ondergang bevrijdt. In het Woord van God staan alle openbaringen hoe God wil dat wij voorspoedig zijn, enzovoort. Je moet Gods Woord nemen en beginnen het in je leven te planten.

Een goede vriend van me zei dat één van de redenen dat de Heer deze gelijkenis over de zaaier gebruikte is omdat dit een natuurlijk systeem is, in tegenstelling tot een sociaal systeem. Sociale systemen kunnen worden gebroken. Men kan ermee manipuleren. We zijn allemaal op school geweest. En we hebben het allemaal wel eens meegemaakt dat we niet echt voor een repetitie hebben geleerd zoals we dat hadden moeten doen. We wachtten ermee, we gingen er met onze vrienden op uit en de avond vóór de repetitie bleven we tot diep in de nacht op om te leren. Op die manier haalden wij een voldoende en slaagden wij voor onze examens, maar eigenlijk braken we het systeem. We leerden de stof niet echt. Het bleef niet lang in ons geheugen zitten. We ontdoken gewoon het systeem. Maar zoiets kun je met een natuurlijk systeem niet doen.

Ik heb een man gekend die naar één van mijn Bijbelstudies kwam. Die man was waarschijnlijk wel de ergste zondaar van de streek waar hij woonde. Hij was een alcoholist, een vrouwenversierder en hij deed alles wat God verboden had. Maar toen werd hij op wonderbaarlijke wijze wedergeboren en hij werd gedoopt in de Heilige Geest. Zoals hij de duivel had gediend, diende hij nu God met zijn hele hart. En iedereen in die streek kwam te weten wat er met deze man was gebeurd. Hij kon geen winkel ingaan of ergens naartoe gaan waar de mensen zijn verandering niet opmerkten. Hij had dus een heleboel gelegenheden waar hij kon getuigen.

Hij begon tegen iedereen over de Heer te praten. Hij stelde zijn huis beschikbaar om Bijbelstudie te houden en ik kwam daar en begon te onderwijzen. Er kwamen wel 60 tot 70 mensen naar die Bijbelstudie om de verandering te zien die deze man had ondergaan. Hij had een enorme geestdrift, maar hij maakte ook een aantal ernstige fouten. Hij had niet veel kennis van het Woord, maar toch ging hij reizen om het evangelie te verkondigen en zijn getuigenis te geven. Doordat hij dit combineerde met alle dingen die hij in zijn kerk deed, had hij geen tijd om zijn akkers in te zaaien, zoals hij ieder jaar had gedaan.

Deze man bezat grote stukken land. Ze telden hun land niet in hectare, maar in stukken. Hij bezat duizenden hectare land, maar hij had gewoon geen tijd om tarwe te zaaien, omdat hij het zo druk had. Hij had het veel te druk om voor de mensen te getuigen van de Heer. En omdat hij zoveel van de Heer hield, omdat zijn verlangen oprecht was, omdat zijn hart op de goede plaats zat en omdat hij alleen maar goede dingen deed, dacht deze man dat God hem wel op een bovennatuurlijke manier zou zegenen en hem een goede oogst zou geven, ook al had hij geen tijd om te zaaien. 

Ongeveer drie weken voordat ieder ander zijn tarwe zou gaan oogsten, want het was al opgekomen en begon al goudgeel te kleuren, ging deze man erop uit en leende 500.000 dollars om tarwezaad te kopen. Dit toont wel aan hoeveel land die man had. Een halve week lang zaaide hij zaad ter waarde van een half miljoen dollar, vlak voordat hij had moeten oogsten. Maar hij dacht dat God hem een bovennatuurlijke oogst zou geven, omdat hij erop uit was gegaan om het werk voor de Heer te doen.

Natuurlijk gebeurde dit niet. Hij zag dat zijn tarwe niet opkwam en dat hij zijn tarwe niet kon oogsten. En toen hij al dat geld had verloren en failliet dreigde te gaan, kwam hij bij mij en hij wilde gebed. Hij was kwaad. Hij zei: "Ik begrijp niet waarom God me die oogst niet geeft." Ik moest hem vertellen dat dit niet de manier is waarop het Koninkrijk werkt. Je moet je zaad op een bepaalde tijd planten en je moet het de tijd geven om te groeien en op te komen. Dat zijn gewoon natuurlijke wetten. Hij zei: "Natuurlijk weet ik dat het zo werkt. Ik heb dit al jarenlang gedaan. Maar ik dacht dat het anders zou werken nu ik in de Geest ben."

Hij bracht hier eigenlijk onder woorden wat veel mensen denken. Ze denken dat je in het natuurlijke gebied gebonden bent aan fysieke, natuurlijke wetten en dat er bepaalde dingen moeten gebeuren, maar voor wat betreft het geestelijke gebied denken ze dat als je maar oprecht bent, en als je werkelijk een nood hebt en als je het met je hele hart meent, dat je dan resultaten kunt verwachten. Ik zeg je dat deze gelijkenis zegt dat net zoals er wetten zijn die bepalen hoe fysiek, natuurlijk zaad geplant moet worden en ontkiemt, er wetten zijn die bepalen hoe dingen in het geestelijke gebied werken, en één van die wetten is dat het Woord van God een zaad is.

Als jij resultaten wilt, als jij vrucht wilt voortbrengen in je leven, of het nu in je huwelijk is of in andere relaties, je financiën, je gezondheid, je gevoelens of wat dan ook, als je bepaalde resultaten wilt bereiken, dan moet je het zaad nemen, het Woord van God dat over deze beloftes spreekt, en het in je leven planten. Als je het de goede voeding geeft en ervoor zorgt, zoals in deze gelijkenis staat, dan kan ik je verzekeren dat het onvermijdelijk is dat je de vrucht daarvan zult oogsten. Zo eenvoudig is het. Je hebt echt iemand nodig die je helpt om het verkeerd te begrijpen.

Maar de meeste mensen volgen niet die gedachtegang. De meeste mensen bidden alleen maar. Ze wachten tot ze al in een crisissituatie zijn en dan willen ze dat God hen daar door een wonder uittrekt. Ze zijn gekrenkt, van hun stuk gebracht of raken in ongeloof als ze niet de goede resultaten zien. Dat is net zo dom – neem me niet kwalijk dat ik het ronduit zeg – maar dat is net zo dom als de boer die wacht met het planten van zijn gewas tot een week voor de oogsttijd en dan kwaad wordt op God omdat de wetten werken.

Er is niets verkeerd met de natuurlijke wetten. Je moet ermee samenwerken. Er is niets verkeerd met de geestelijke wetten. Je moet gewoon leren ermee samen te werken. Je moet leren wat die wetten zijn. Ik zeg je dat datgene wat deze gelijkenis leert, zo fundamenteel is in mijn leven, dat als ik resultaten wil hebben, ik naar het Woord van God ga. Ik neem het zaad, de beloftes die spreken over de resultaten die ze voortbrengen, ik begin erover te mediteren en dan, boem, gebeurt het.

Er is nog iets anders wat je uit deze gelijkenis kunt halen. Toen ik pas begon was één van de eerste Schriftplaatsen die de Heer me liet zien deze gelijkenis over de zaaier, en datgene wat me zegende was dat het het zaad is, het Woord, dat de vrucht voortbrengt, niet de grond. En dit is belangrijk.

De grond speelt zeker wel een rol. We gaan hier nog over praten, maar wat de grond eigenlijk doet, is dat het ervoor zorgt dat het zaad tot volle ontkieming komt en oogst voortbrengt. Of de grond kan dit verhinderen, het kan het zaad verstikken, het kan verhinderen dat het Woord van God werkt. Maar het is niet de grond die de vrucht voortbrengt, het is het zaad.

Als je het geestelijke hiermee vergelijkt, wordt hier bedoeld dat het aan ons hart ligt of we wel of niet succes hebben. Ons hart zorgt ervoor dat het Woord van God volledig tot bloei komt of ons hart kan het Woord laten verstikken door de zorgen van de wereld, het bedrog van de rijkdom of de begeerte naar andere dingen. Ons hart kan verhard worden voor God en het zaad niet laten ontkiemen. Ons hart kan al die dingen doen, maar het punt dat ik hier duidelijk wil maken is dat het Woord van God het zaad is dat vrucht voortbrengt. Ik ben alleen maar als de grond. Ik ben alleen maar de aarde, een plaats waar het zaad kan ontkiemen. Ik geef warmte en voeding, maar het Woord is wat de opbrengst geeft.

Wat voor mij van betekenis was, is dat het een bevestiging voor me was. Ook al heb ik niet de natuurlijke aanleg zoals andere mensen hebben meegekregen, ook al heb ik niet de opleiding, het charisma, de talenten, het goede uiterlijk en al die dingen die andere mensen hebben, het maakte me duidelijk dat het Woord van God mijn leven zou veranderen en, door mijn bediening, de levens van anderen zou veranderen. God maakte me dit door deze gelijkenis duidelijk. Ik weet niet of je het belang hiervan beseft, maar dit is één van de belangrijkste dingen die in mijn leven heeft gewerkt.

Jij hebt misschien dit verband niet gelegd, maar je kunt het merken als je mijn televisie- en radioprogramma's vergelijkt met andere programma's. We beginnen met een trailer van 10 tot 20 seconden waarin ik het onderwerp aankondig. Dan zijn er ongeveer 10 seconden waarin mijn vrouw en ik te zien zijn tijdens de herkenningstune en men zegt: "Welkom bij de Gospel Truth", en binnen 30 seconden krijg je het Woord van God. Ik spreek het Woord van God, we citeren teksten en we onderwijzen uit het Woord van God.

Nu zeg ik dit niet om mezelf met iemand anders te vergelijken of om iemand anders te bekritiseren. Ik zeg dit om duidelijk te maken dat de Heer me een openbaring heeft gegeven dat het er niet om gaat wie ik ben of hoe ik eruit zie, maar dat het het Woord van God is wat de levens van mensen verandert. Als je hierop zou letten, dan zou je dit merken bij alles wat ik doe. De maandelijkse nieuwsbrieven die ik publiceer staan barstensvol met het Woord van God. Ik bedoel dat als je in me zou prikken, dan zou het Woord van God eruit komen. Bij alles in mijn leven staat het Woord van God in het middelpunt en het werkt.

Ik geloof dat deze gelijkenis deze houding onderwijst. Het Woord van God moet in je hart zijn geplant als je doeltreffend wilt veranderen. Als je het op deze manier zou doen, dan zou het net zo normaal en natuurlijk zijn als wanneer je een zaad in de grond plant en er groeit iets uit. Op dezelfde manier zou het Woord van God je veranderen als je het zou nemen en er dag en nacht over zou mediteren. Het zou je leven volkomen veranderen. Dat is wat deze gelijkenis leert.

Er zijn dus eigenlijk vier verschillende soorten grond waar dit zaad op terecht kwam. Dit komt overeen met vier verschillende soorten harten bij de mensen. Het Woord van God moet in je hart worden gezaaid. De grond stelt je hart voor. En van deze vier verschillende soorten grond is er maar één soort die werkelijk vrucht voortbrengt.

Ik kan hier nog een kleine overeenkomst uit halen. Ik weet niet zeker of ik wel kan zeggen dat deze gelijkenis dit zo leert. Misschien zie ik er wel teveel in, maar ik denk dat er tenminste toch een soort van parallel in zit. Ik ben namelijk in honderden kerken geweest en ik heb in heel veel kerken gesproken. Ik doe dit werk al heel lang en ik heb heel vaak gehoord dat ongeveer 20 tot 25 procent van de kerkgangers betrokken is bij de kerk en de kerk gaande houdt. Ongeveer driekwart van de mensen die naar de kerk gaan zijn alleen maar toeschouwers. Ze spelen niet echt een rol in het Koninkrijk van God. En dat komt rechtstreeks overeen met wat deze gelijkenis leert. Eén op de vier mensen bij wie het Woord wordt gezaaid beginnen ook daadwerkelijk vrucht voort te brengen.

Ik kan zeggen dat ditzelfde ook in ons Bijbelcollege gebeurt. Ongeveer 25 procent van de mensen nemen werkelijk de dingen die ze leren en veranderen er de wereld mee. Een veel groter percentage studeert af, ze gaan erop uit en hebben tot op zekere hoogte invloed, maar ik zeg dat ongeveer 25 procent van de studenten aan ons Bijbelcollege gebruiken wat ze op het Charis Bijbelcollege hebben meegemaakt. Het heeft hun levens veranderd en ze gaan erop uit en veranderen de levens van andere mensen.

En zo kun je maar doorgaan. In bijna iedere organisatie, in alles wat je doet, neemt ongeveer 25 procent van de mensen al het werk op zich en zorgt ervoor dat dingen werken. In deze gelijkenis brengt een vierde van het zaad, 25 procent, ook echt vrucht voort. En dat komt niet omdat het zaad het probleem is.

In 1 Petrus 1:23 verwijst de Schrift naar het Woord van God en noemt het onvergankelijk zaad. Het is onvergankelijk zaad. Als je zaad in de grond zaait, dan heb je soms wel eens slecht zaad. Het zaad is geïnfecteerd, bedorven of zoiets. Het heeft het leven verloren. In het natuurlijke gebied is het mogelijk dat je slecht zaad hebt en als je dat plant, dan krijg je niet de gewenste opbrengst. Maar in het geestelijke gebied is Gods Woord het zaad en dat is onvergankelijk zaad. Gods Woord zal voor ieder individueel persoon hetzelfde werken. In deze vier gevallen was het zaad niet de variabele, maar het was de grond. En dit is heel erg belangrijk.

Soms hoor ik mensen zeggen: "Tja, ik heb het Woord van God genomen, ik heb erover gemediteerd en ik heb het Woord beleden, maar voor mij werkt het niet." Weet je wat je daarmee zegt? Je zegt dat het zaad vergankelijk is en dat het zaad niet voor iedereen werkt. Deze gelijkenis leert precies het tegenovergestelde. Gods Woord is een onvergankelijk zaad. Het komt nooit door het Woord dat dingen niet werken, maar het zijn de mensen die tekortschieten en het niet laten werken. Het is het hart van de mensen waardoor het Woord niet opkomt en zijn volle potentie vrijzet. Naarmate we deze gelijkenis behandelen, zal ik een aantal dingen aanwijzen die een belemmering kunnen zijn voor het Woord van God om in je leven te werken.

Een ander kleinood, een andere waarheid die je uit deze gelijkenis kunt halen, is dat Gods Woord onfeilbaar is. Dit moet in je leven verankerd zijn. Je moet er nooit van afwijken. Hier is niet over te onderhandelen. Je betwijfelt het nooit. Het is onbetwistbaar, het is een werkelijk feit en je moet nooit denken dat het anders is. Gods Woord is onfeilbaar. Het werkt altijd. Gods Woord faalt nooit. Wij begrijpen het misschien niet goed, we passen het misschien niet goed toe en wij volgen misschien niet de dingen op die Gods Woord ons vertelt, maar Gods Woord faalt nooit.

Nogmaals, toen ik pas tot geloof was gekomen en net begon, was dit één van de dingen die ik uit deze gelijkenis haalde wat me deed ontbranden en waardoor mijn geloof door het dak ging. Ik geloofde met mijn hele hart dat Gods Woord mijn leven zou veranderen. Het enige wat ik hoefde te doen was om Gods Woord te nemen, erover te mediteren, en het Woord van God zou de rest doen, omdat ik geloofde dat het een onvergankelijk zaad is.

Ik kan je vertellen dat daardoor mijn leven totaal veranderd is. Financieel ben ik een totaal ander mens dan vroeger. Ik heb een goede gezondheid en ik heb gezien dat andere mensen op wonderbaarlijke wijze werden genezen omdat ik heb gemediteerd over Gods Woord. In mijn emoties ben ik vanwege Gods Woord een andere mens. Het heeft mijn emoties veranderd. Het heeft mijn relaties met anderen veranderd. Ik kan alles wat God in mijn leven heeft gedaan terugvoeren op het Woord van God. Mensen, dit is krachtig. En in deze gelijkenis wordt dit onderwezen.

De eerste soort grond, het eerste type persoon waar de Heer over praat, wordt beschreven in Marcus 4:15: "Dit zijn degenen die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, en zodra zij het horen komt terstond de satan en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg."
Uit ieder vers is zoveel te halen, maar laat mij je alleen dit zeggen, dat dit laat zien, dat als het Woord wordt gezaaid, satan onmiddellijk komt om het Woord te stelen dat in je hart is geplant. 

We hebben het er hier over dat het Woord van God als een zaad is en dat als jij het Woord neemt en het in je hart plant, je wonderbaarlijke resultaten zult zien. Sommige mensen denken nu misschien: "Ja, dit is het antwoord. Het enige wat ik hoef te doen is om het Woord van God te nemen en al mijn problemen zijn voorbij." Maar nee, dat is niet waar. Het is eigenlijk juister om te zeggen dat wanneer je het Woord van God hebt genomen, en jij jezelf eraan hebt toegewijd, en je in het Woord van God komt en op de plek komt waar je weet dat jij je het Woord van God hebt eigengemaakt, het waarschijnlijker is dat al je problemen dan juist beginnen.

Ik weet dat sommigen het niet leuk vinden wat ik hier zeg. Je vraagt je misschien af waarom ik zoiets zeg. Dat is omdat satan niet werkelijk tegen jou is. Hij weet dat als je op jezelf bent aangewezen, je niets bent. Jij vormt geen bedreiging voor hem of voor iemand anders. Het kan mij niet schelen wie jij bent of wie jij denkt dat je bent, jij gaat de wereld niet veranderen en jij zult voor de Heer geen krachtige invloed hebben. Maar als het Woord van God binnenin je gaat wortelen en opgroeien en vrucht gaat voortbrengen, dan is het met satan gedaan. Satan wordt door het Woord van God lamgelegd. En satan komt dus tegen het Woord van God in het geweer en hij probeert het onmiddellijk uit je hart te stelen.

Sommige mensen denken nu misschien: "Als dat waar is, dan ga ik maar niet in het Woord van God, want ik wil geen doelwit voor de duivel zijn." Ik zeg niet dat je zult verliezen. Ik ben een winnaar. Maar dat gaat niet zonder gevecht. Ik zeg alleen maar dat wanneer jij je eenmaal erop hebt toegelegd om op het Woord van God te staan en dat het Woord van God op de eerste plaats in je leven staat, jij jezelf niet moet misleiden door te denken dat al je problemen voorbij zijn. Ze zijn net begonnen. Maar als je doorgaat met op het Woord van God te staan en niet toegeeft, dan zul je winnen. Je zult een winnaar zijn, maar dat gaat niet zonder inspanning.

In Matteüs 13:18 staat een verslag van dezelfde gelijkenis: "Bij een ieder die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide."
Matteüs zegt het in iets andere woorden. De weg is een plaats waar veel mensen lopen. De aarde is daar dus aangestampt. In plaats van dat het zaad in de aarde kan zakken en kan wortelen en ontkiemen, blijft het op de oppervlakte liggen. Satan wordt hier beschreven als 'de vogels' . Als je zaad strooit op een harde, aangestampte grond en het niet in de aarde zakt, dan komen de vogels die het zaad dat op de grond ligt zullen opeten. Op dezelfde manier zal, als het Woord niet tot in iemands hart doordringt, satan onmiddellijk komen en het Woord van hem stelen.

Van de vier verschillende types mensen die de Heer in deze gelijkenis beschrijft, is dit eerste type het enige type mens waar satan totale toegang toe heeft om het Woord van te stelen. In Matteüs 13:19 staat met name dat bij een ieder die het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, de boze komt en rooft wat in zijn hart is gezaaid.

Met andere woorden staat hier dus dat datgene waardoor het zaad, het Woord, kan neerdalen en binnenin je kan komen, is dat je het verstaat, dat je het begrijpt. Het begrijpen is als een deur waardoor het Woord in je leven kan komen. Als je het niet begrijpt, dan zal het Woord nooit ontkiemen. Het Woord van God moet dus op zo'n manier gesproken worden dat je het gemakkelijk kunt begrijpen. Dit is een krachtige waarheid. En het is ook een heel eenvoudige waarheid.

Maar je zou er verbaasd van staan dat sommige mensen hebben geprobeerd het Woord zo moeilijk te maken. Misschien is een aantal van jullie niet echt verbaasd en ben je het er voor 100 procent mee eens. Maar ik heb mij erover verbaasd. Echt waar, ik heb predikanten gehoord die denken dat ze er van alles bij moeten halen en Hebreeuws en Grieks en zo moeten gebruiken. Er is natuurlijk een plaats voor dat soort dingen, maar ik zeg maar dat sommige mensen het Woord zo moeilijk en intellectueel hebben gemaakt, dat de gemiddelde persoon het niet kan begrijpen.
In het leven van Jezus zie ik dit niet. Eigenlijk zie ik dat Jezus precies het tegenovergestelde deed. In deze gelijkenis die we nu bespreken, nam Jezus iets dat iedereen gemakkelijk kon begrijpen. Zij leefden in een maatschappij van landbouwers. Iedereen had wel eens zaad gezaaid. Ze waren ermee opgegroeid. Jezus nam iets eenvoudigs, dat bekend was voor de mensen, en daarmee onderwees Hij. En toch maak ik steeds weer mee dat mensen op de een of andere manier denken dat het een teken van hun intelligentie is als ze woorden gebruiken die niemand kan begrijpen. Ze praten op zo'n manier dat je een woordenboek of een tolk nodig hebt om te kunnen begrijpen wat ze zeggen. Sommige mensen denken echt dat dit een geweldige bediening is.

Ik geloof dat het precies tegenovergesteld is. Ik geloof dat als je goed bent in taal en als je de dingen op de juiste manier begrijpt, je in staat zou moeten zijn om het zodanig uit te leggen dat iedereen het kan begrijpen. Nu weet ik niet of ik dat heb bereikt, maar het is wel één van mijn doelen. En veel mensen hebben mij geschreven en me verteld dat ik het Woord van God zo eenvoudig maak dat ze het kunnen begrijpen.

Maar ik geloof dat dit één van de sleutels is. Je moet het Woord op zo'n manier spreken dat de mensen het kunnen begrijpen. Het begrijpen is de deur waardoor het Woord in je hart kan komen. Als jij het niet kunt begrijpen, dan wordt het Woord onmiddellijk van je gestolen. Satan zal komen en het van je stelen. Het enige type persoon tot wie satan volledige toegang heeft, 100 procent toegang, en van wie hij zonder enige moeite het Woord kan stelen is degene die het niet begrijpt. Je moet het dus kunnen begrijpen.

De apostel Paulus zei het als volgt. Hij zei: "Voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden" (1 Korintiërs 9:22). En ik doe hetzelfde. Ik ben naar landen met een andere cultuur geweest: naar Engeland, Roemenië, alle Oostbloklanden, Afrika. Als je naar landen met een andere cultuur gaat, dan gebruik je de dingen die eigen aan hun situatie zijn. De reden daarvoor is dat je probeert om de mensen het te laten begrijpen.

Het is heel belangrijk dat je dit begrijpt. Dat is omdat, als ik voedsel in je mond zou stoppen, maar jij zou het nooit doorslikken, het nooit binnenin je krijgen en het laten verteren, je letterlijk met al dat voedsel in je mond van de honger zou omkomen. Dat is precies hetzelfde. Er zijn mensen die het Woord van God hebben gehoord, maar het niet hebben begrepen. Ze horen teksten, maar ze hebben er geen idee van wat ze betekenen. Ze kunnen het niet geestelijk begrijpen. En als dat zo is, dan geeft het geen leven, geen voeding in hun leven.

In Spreuken 4:7 staat: "Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit." Je moet niet alleen de goede informatie krijgen, maar je moet het voldoende kunnen begrijpen om in staat te zijn het toe te passen in je leven. En dit ontgaat een heleboel mensen.
Jij kunt iemand zijn die naar mijn televisieprogramma kijkt of je gaat naar de kerk en je hoort iemand preken en het klinkt je goed toe, maar binnen een half uur of een uur weet je al niet meer waar de predikant het over had en je hebt er dus helemaal niets aan gehad. Dat kan zijn omdat één van twee dingen is gebeurd. Of de voorganger heeft het niet goed gezegd, of je hebt het niet begrepen zodat je niet in staat bent die waarheden in je leven op te nemen, waardoor tegen de tijd dat je de kerk verlaat satan het Woord al van je heeft gestolen. Dat is geen goede toestand. Je moet zover komen dat je het Woord van God begrijpt. Dat gebeurt niet als je zo af en toe de Bijbel leest of als je naar de preek van iemand anders luistert, maar je moet erop gericht zijn.

Ongeveer een maand geleden hield ik een dienst met mijn werknemers en ik onderwees over juist deze dingen, dat het Woord van God zo belangrijk is. Naar aanleiding daarvan zeiden een aantal mensen dat ze graag een programma wilden hebben waarin regelmatig uit de Bijbel werd gelezen. Dus nu hebben we zo'n programma. En vorige week lazen we uit Exodus, over de priesterklederen, hoe de tabernakel moest worden gemaakt, de kleuren en de lussen en zo, en dit soort dingen zijn voor de meeste mensen niet echt interessant. 

Terwijl ik uit Exodus las, dacht ik bij mezelf dat sommige werknemers dit waarschijnlijk oersaai zouden vinden, omdat het niet erg opwindend is, en dat ze er verder niet al te veel over zouden nadenken. En toen bedacht ik ook dat als je het niet begrijpt, satan die waarheden uit je leven steelt. 
Ik kwam bij Exodus 30, en ik ga nu niet de tijd nemen om dit voor te lezen, maar in Exodus 30:12-13 staat dat als je een telling houdt onder het volk, ieder mannelijk persoon een halve sikkel heffing voor de Heer moet geven, opdat er geen plaag zal zijn bij de telling. Dit lijkt misschien een onbelangrijke tekst, maar je zou er even bij moeten stilstaan dat in 2 Timoteüs 3:16 staat dat elk van God ingegeven Schriftwoord nuttig is om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.

Wist je dat dit kleine wetenswaardigheidje over de telling van het volk van Israël, dat als je geen heffing oplegt er een plaag zal komen, de sleutel is om 2 Samuël 24 en 1 Kronieken 21 te ontsluiten? Deze teksten beschrijven dat David de mensen van Israël telde en omdat hij dit deed, kwam een plaag van God over zijn volk. Als je dit feit niet in verband brengt met Exodus 30 om het te kunnen begrijpen, zul je kunnen vragen: "God, waarom deed U dit?" En dan zul je zeggen dat God zo moeilijk te begrijpen is. Maar het is omdat men niet de teksten neemt en erover mediteert. Ik hoop dat jij begrijpt wat ik hiermee wil duidelijk maken.

Je kunt de Bijbel doorlezen en omdat het op dat moment niet iets is dat je belangstelling heeft, laat je het je ene oor in en je andere oor uitgaan en dan komt satan en steelt het nut wat je ervan kunt hebben. Of je kunt er bij stilstaan en zeggen dat je weet dat ieder Schriftwoord nuttig is om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Je neemt dan zo'n Schriftgedeelte, je opent je hart en je gaat erover mediteren zodat je het kunt begrijpen, je gaat verbanden leggen en dan kan satan het niet meer van je stelen.

Het geestelijke begrijpen, het in staat zijn om de puntjes met elkaar te verbinden, niet slechts enkele losse brokken informatie te hebben, maar ze met elkaar in verband kunnen brengen zodat je er zinnigheid in ontdekt en ze in je leven beginnen te werken, komt van binnenuit. Het is iets dat van de Geest komt. Gods Geest brengt het Woord voor ons tot leven. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is.

Toen ik met mijn bediening begon, dacht ik dat als ik maar gewoon het Woord op de juiste manier verkondigde, iedereen die onder mijn gehoor zat volkomen veranderd zou worden. Ik spande me enorm in om de Heer te zoeken om er zeker van te zijn dat ik de juiste waarheid had en dat ik die in mijn spreken duidelijk kon maken. Ik bad erover en ik geloofde dat ik gezalfd was. Aan het eind van de zeventiger jaren was ik in een situatie dat ik iedere week in drie staten Bijbelles gaf. Per week gaf ik zes keer les in Oklahoma, New Mexico en Colorado. En bij iedere groep onderwees ik precies dezelfde waarheden. Ik probeerde de mensen in hetzelfde tempo te laten groeien en in feite geestelijk gezien op hetzelfde niveau te krijgen.

Maar terwijl ik dit deed ontdekte ik dat, terwijl ik uit de grond van mijn hart aan het onderwijzen was, de ene persoon, die een ongeneeslijke ziekte had, het Woord ontving en volkomen genezen en vrijgezet werd, terwijl degene die naast hem zat in slaap viel en er niets van meekreeg. En de volgende persoon zat daar maar en verveelde zich een ongeluk, maar degene die daar weer naast zat kreeg een openbaring en zijn hele leven veranderde.

Na een poosje kreeg mijn bliksemsnelle verstand door dat het niet aan mij lag en het niet kwam omdat ik verschillende dingen zei, want deze mensen zaten allemaal in dezelfde bijeenkomst en ze hoorden precies dezelfde woorden. Wat ik zei was steeds hetzelfde, maar de ene veranderde en de andere viel in slaap, de ene verveelde zich en de andere werd genezen. Hoe konden met dezelfde woorden deze dingen gebeuren?

Ik begon me te realiseren dat het niet lag aan het Woord dat ik sprak, maar aan de toestand van het hart van de mensen. Sommigen waren als het eerste type persoon die Jezus beschreef. Ik heb dit vaak zien gebeuren, dat je met je hele hart spreekt en het Woord van God gaat het ene oor in en het andere uit. Het is alsof ze geen hart hebben en hoe dan ook het Woord niet begrijpen.

Ik ben ermee opgehouden om me het persoonlijk aan te trekken. Ik realiseerde me dat het niet ligt aan hoe ik spreek, maar aan hoe mensen horen. Sommigen van jullie zeggen misschien dat je er nooit iets aan hebt als iemand spreekt. Dat ligt misschien niet aan degene die spreekt, maar aan de manier waarop jij hoort. Het heeft ermee te maken of jij je hart opent en er werkelijk naar verlangt om deze dingen te weten.

Als jij honger en dorst hebt naar rechtvaardigheid, dan zul je vervuld worden. Als jij ernaar verlangt, dan zegt de Schrift in Psalm 19:11 dat het Woord van God kostelijker is dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honing, ja, dan honingzeem uit de raat. Als je zover komt dat je meer naar deze dingen verlangt dan naar eten en rijkdom, dan kan ik je garanderen dat je het zult krijgen.

Het probleem is dat veel mensen zo af en toe, misschien eens per week of zo, vijf minuten lang een beetje trek hebben om het te kunnen begrijpen en geestelijker te kunnen wandelen, maar dan raken ze weer in beslag genomen door allemaal andere dingen. Als jij zo bent, dan zul je het nooit kunnen begrijpen.

God is niet Degene die de toestand van je hart bepaalt, maar jij bepaalt de toestand van je hart. En het is maar net waar je op gericht bent. Als jij op de Heer bent gericht, als je hongerig bent en je de Heer zoekt en naar al deze dingen verlangt, dan zul je gevuld worden. Zo eenvoudig is het.

Als jij tot het type van de eerste groep mensen behoort, dan betekent het Woord van God niets voor je. Je kunt het horen en voordat je er zelfs maar over na kunt denken is het verdwenen en denk je al aan iets anders. Je kunt het Woord van God gewoon niet vasthouden. Maar ik zeg je dat het dan geen tijd is om te bidden om God te vragen om luider te spreken. Het wordt dan tijd voor je om je hart te veranderen en te beginnen je te richten op de dingen van de Heer.

In Marcus 4:16 spreekt Jezus over het tweede type persoon dat het Woord van God hoort. In vers 16 staat: "En evenzo zijn, die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik; wanneer later verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komen zij terstond ter val."

Voordat ik dit tweede type mens die het Woord van God hoort wat gedetailleerder ga behandelen, wil ik eerst iets anders zeggen. Ik geloof dat deze gelijkenis ook beschrijft hoe jij je stap voor stap ontwikkelt totdat je vrucht draagt. En ik geloof dat het belangrijk is dat je dit begrijpt.

De Heer gaf vier verschillende types van de harten van de mensen en legde uit hoe het Woord van God in staat is op iemands hart in te werken en vrucht voort te brengen. Hij beschreef vier verschillende types, maar ik geloof dat er ook vier verschillende fases zijn. Ik zeg dit grotendeels gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen. Ik leg het dus niet voor als een "Zo zegt de Heer" en als een nadrukkelijke waarheid van het Woord van God, maar ik ga af op mijn eigen ervaringen en omdat ik veel met mensen te maken heb, heb ik gemerkt dat er deze stappen, deze fases naar vruchtbaarheid zijn.

Allereerst ga je door een fase waarin je het Woord van God hoort, maar je hart is er niet bij bepaald. Je zoekt niet naar de dingen van God. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Dat is het eerste type persoon waar we al over gesproken hebben. 

Het tweede type is iemand die enthousiast wordt over het Woord van God, maar ze zijn zelf nog niet geworteld in het Woord en het eindresultaat is dat ze ook geen vrucht dragen. 

Het derde type is degene die enthousiast wordt over het Woord van God en het Woord kan in hen wortelen en ontkiemen en begint leven voort te brengen, maar dan raken ze afgeleid door de dingen van deze wereld. In de Schrift spreekt Marcus 4:19 over de zorgen van de wereld, het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere.

En dan heb je tenslotte het vierde type dat iemand is die zich werkelijk voedt met het Woord van God en ervoor zorgt. Hij is erop gericht, wordt niet afgeleid door de dingen van deze wereld en brengt dertig-, zestig- en sommigen honderdvoud vrucht voort.

Ik geloof dat je in stappen naar deze laatste fase toegaat. In mijn eigen leven werd ik wedergeboren toen ik acht jaar was. Maar zoals de meeste kinderen hield ik me meer bezig met mijn vrienden in de kerk. Ik dacht over wat we gingen doen na de dienst. Ik mediteerde niet echt over het Woord van God om het in mijn leven te laten komen. Ik was wel één van die kinderen die iedere dag in de Bijbel las. Wij hadden dagelijkse Bijbellezingen en dus las ik in de Bijbel. 

Maar op de een of andere manier drong het niet tot me door, hoewel tot op zekere hoogte wel, want ik deed niet die zondige dingen die sommigen van jullie misschien wel hebben gedaan en ik kreeg niet te maken met die problemen waar sommigen van jullie misschien wel mee te maken hebben gehad. Dus ik kan niet zeggen dat het geen effect had, maar het had niet dat effect wat het in mijn leven zou moeten hebben. Het was alsof het Woord het ene oor inging en het andere oor uit. Net zoals het eerste type persoon begreep ik het Woord niet en had het geen invloed op me.

Maar toen kreeg ik op 23 maart 1968 mijn ervaring met de Heer en raakte ik enthousiast over het Woord van God. Ik denk niet dat jullie ooit iemand hebben gezien die enthousiaster was dan ik. Maar een tijdlang was dat Woord nog niet binnenin me geworteld. Ik leefde op de openbaringen van anderen, op hun onderwijs over het Woord, en niet in een persoonlijke relatie. Hoewel ik dus enthousiast was en er veel dingen binnenin me gebeurden, bracht ik daarom toch niet veel vrucht voort.

In deze tweede fase gebruikte de Heer deze gelijkenis om werkelijk in mijn leven te spreken. Dit gebeurde omstreeks 1972. Ik trouwde op 20 oktober 1972 en ik herinner me dat het vlak ervoor was, en daarna, niet lang nadat ik getrouwd was, dat de Heer dit onderwijs over de zaaier die het Woord zaait tot een openbaring in mijn leven maakte. Ik herinner me dus het jaar waarin het gebeurde en ik kan je zeggen dat dit mijn leven heeft veranderd.

In Marcus 4:16 staat: "En evenzo zijn, die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen."

Dit was echt op mij van toepassing. Want toen ik op 23 maart 1968 die ervaring had, werd ik verliefd op de Heer en werd het Woord van God iets krachtigs in mijn leven. Ik was er heel enthousiast over! Ik kon de Bijbel niet openslaan of ik hoorde God rechtstreeks tot me spreken. Het waren niet alleen maar woorden op bladzijden. Hij gebruikte deze teksten, maar daarmee sprak Hij rechtstreeks tot me. Ik was er echt heel enthousiast over.
Maar ik was ook gefrustreerd, omdat ik de mogelijkheden zag. Ik zag wat God in mijn leven wilde doen. Ik zag het in mijn hart, maar ik zag het niet aan de buitenkant. Daar kwam die frustratie dus vandaan. En ik bracht niet werkelijk vrucht voort. Ik vereenzelvigde mij dus met het tweede type persoon die de Heer hier beschrijft, iemand die enthousiast is over het Woord van God. Hij ontvangt het met blijdschap, maar hij is gefrustreerd omdat hij merkt dat het geen vrucht voortbrengt.

Ik wil nu eerst iets opmerken over wat ik sinds die tijd bij mensen heb geobserveerd. Sommige mensen hebben de neiging tot oppervlakkigheid. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Sommige mensen doen zich aan de buitenkant heel demonstratief voor, maar alles in hun leven zit alleen maar aan de buitenkant. In hun persoonlijke leven is er geen diepgang. Ik weet niet waarom ze zo zijn, maar omdat ik met veel mensen te maken heb, merk ik dat sommige mensen gewoonweg oppervlakkig zijn. Alles is uiterlijk, maar van binnen hebben ze niet veel diepgang.

Daarom heb ik in mijn bijeenkomsten vaak gezien dat mensen zo enthousiast raken over het Woord van God dat je denkt: "Dit is geweldig. Ze worden volkomen veranderd." Maar ik heb gemerkt dat dit bij veel mensen alleen maar schijn is. Het is veel geschreeuw maar weinig wol. In hun hart hebben ze geen echte toewijding. Deze mensen staan te schreeuwen, zo enthousiast zijn ze, ze springen op en neer op hun stoel terwijl ik aan het praten ben. Sommige mensen doen dat en ik heb er geen probleem mee. Maar in de loop der jaren ben ik op het punt gekomen dat ik er meer van geniet als ik zie dat ik iemand raak, en die persoon denkt er eerst over na. Hij beraadt zich erover en heeft wat tijd nodig voordat hij zichzelf gaat toewijden. Ik heb gemerkt dat bij degenen die meteen zo enthousiast raken het Woord soms niet binnenin hun wortelt. Het is nodig dat er tijd overheen gaat om het Woord in je te laten wortelen zodat je vrucht kunt voortbrengen.

Ik wil dit met een voorbeeld illustreren. Ik herinner me nog levendig dat toen ik in de zesde klas zat, mijn leraar twee dezelfde glazen bakken nam. In de ene bak deed hij een laagje aarde van ongeveer 3 centimeter en in de andere deed hij een laag aarde van ongeveer 20 tot 25 centimeter. In beide bakken plantte hij toen tomatenzaad. Hij deed dit op dezelfde dag. Hij plaatste de bakken op dezelfde plek, zodat ze hetzelfde licht kregen. Iedere dag gaf hij de bakken evenveel water. En hij vroeg in welke bak de tomaten het beste zouden opkomen.

Tot mijn verrassing kwamen de planten het eerst op in de bak met een laag aarde van 3 centimeter. En ik kan je verzekeren dat de planten in die bak al ongeveer een decimeter groot waren voordat de tomatenplanten in de andere bak boven de grond kwamen en te zien waren.
Op het eerste gezicht zou je dus denken dat de planten in een klein laagje aarde het veel beter doen. Maar als je maar een klein laagje aarde hebt, dan stopt dat zaad al zijn energie in het boven de grond komen, omdat er niet genoeg ruimte is om te wortelen. Er was niet genoeg aarde om wortels aan te maken, dus al het leven in het zaad ging verticaal naar boven tot boven de grond.

Op het eerste gezicht leek het dus goed en bij veel mensen gaat het allemaal om uiterlijkheden. Ze maken zich geen zorgen om resultaten op de lange termijn. Ze denken op korte termijn. En veel mensen raken opgewonden als ze één boodschap over genezing horen. Ze zeggen dan: "Ja, dat is het. Ik zal nooit meer problemen hebben." Ze worden heel demonstratief en ze denken dat het geweldig is. Maar eigenlijk is er tijd voor nodig dat je de waarheden die je hebt geleerd binnenin je laat wortelen, en dan maakt het niet uit hoe enthousiast je was geworden.

In ieder geval waren in dit experiment de plantjes die in een klein laagje aarde stonden al bijna een decimeter lang voordat de planten in de andere bak zelfs maar boven de grond uitkwamen. Maar al heel snel begonnen de planten in de bak met een klein laagje aarde bleek en wit te worden, omdat ze niet genoeg wortels hadden om hun groei te ondersteunen. Uiteindelijk vielen ze om, verdorden ze en gingen ze dood.
Maar we konden zien dat de andere planten, die veel meer tijd nodig hadden om boven de grond te komen, begonnen uit te groeien tot volwaardige planten. We moesten er stokken bij steken om ze te ondersteunen. Deze planten brachten tomaten voort. En ik leerde hiermee een les, dat zaad eerst onder de grond moet groeien en wortels moet maken voordat het vrucht kan voortbrengen.

In het geestelijke gebied zijn er veel mensen die het stadium van het wortelen niet leuk vinden. Ze vinden het niet leuk dat er tijd nodig is om iets binnenin je te laten wortelen en stevig te laten worden en zij zouden dit liever overslaan en zo snel mogelijk vrucht willen voortbrengen. Daarom is de laag aarde in hun leven niet erg diep. Hun hart is niet volledig toegewijd aan de waarheid en het mag dan wel lijken of ze sneller groeien dan anderen, maar het eindresultaat is dat ze hun groei niet kunnen vasthouden. Ze raken uiteindelijk verschrompeld en bij de eerste de beste tegenslag laten ze het afweten. Het Woord brengt op die manier geen vrucht voort in hun leven.

Als jij iemand wilt zijn die echt vrucht voortbrengt en bij wie het Woord van God werkt, dan gebeurt dat niet van de ene dag op de andere. Je kunt een wonder niet snel even in een magnetron verhitten. Er is tijd voor nodig.

Je hebt zaad, tijd en dan de oogst. Ik heb dit al eerder gezegd, maar vaak is het zaad, tij-ij-ij-ij-ijd en dan oogst. Er is tijd voor nodig om het Woord van God binnenin je te laten wortelen. Je moet het niet zo snel opgeven. Je moet blijven graven en naar grotere openbaringen blijven zoeken.

Blijf niet aan de oppervlakte met de openbaringen die het Woord van God geeft, maar ga steeds weer terug naar die tekstplaatsen en vraag: "Heer, heb ik alles uit deze tekst gehaald wat ik moet weten?" Je moet het Woord binnenin je laten wortelen. De belangrijkste reden waarom mensen geen grotere vrucht in hun leven zien is omdat ze nalaten dit te doen. Ze geven het gewoonweg niet de tijd.
Veel mensen kennen de tekst "Zijn striemen is ons genezing geworden." Maar ze nemen alleen deze tekst, nemen vijf minuten de tijd om erover na te denken en dan denken ze dat ze er zijn. "Nu zou ik genezen moeten zijn." Nee, je moet over deze tekst mediteren. Je moet dagen, weken, maanden, jaren erop gefocust zijn en het toepassen in je leven totdat het binnenin je zo geworteld en gevestigd is dat niets het meer kan losrukken.

Toen ik een kind was, hadden we een halve acre grond en daarop stonden 23 pecannootbomen. Het was mijn taak om de kleine pecannootboompjes die begonnen te groeien uit de grond te trekken, want als de pecannoten op de grond vielen, dan gingen ze ontkiemen en groeiden ze uit tot kleine boompjes. Maar zoals de meeste kinderen wilde ik niet al mijn tijd aan die kleine pecannootboompjes verdoen. Soms kwamen er in het gras wel honderd op en ik wilde niet stoppen met spelen om ze uit de grond te trekken. Wat ik dus deed was dat ik wachtte tot ze zo groot waren geworden dat mijn ouders het vanuit het huis konden zien. En dan zeiden ze: "Andy, je moet die boompjes eruit trekken."

Maar ik kwam er al vrij snel achter dat als je een pecannootboom ongeveer een decimeter groot laat worden, er ongeveer drie decimeter wortels onder de grond zijn. Onder de grond zijn ze drie keer zo groot dan boven de grond. Als ik wachtte totdat de boom een decimeter groot was geworden, dan moest ik een schop nemen om de boom uit te graven, omdat hij al zo geworteld was dat je hem niet meer gewoon uit de grond kon trekken. Ik kwam er achter dat als ik het mezelf gemakkelijker wilde maken, ik dat boompje moest aanpakken als het nog maar een paar centimeter groot was, want dan kon ik het gewoon pakken en uit de grond trekken.

Hier gebeurt precies hetzelfde. Satan komt tegen je in het geweer en hij zou niets liever willen dan je te pakken te nemen als je bijna nog geen wortelstelsel in je leven hebt, want dan kan hij gemakkelijk het Woord van je stelen. Hij kan het er gewoon uittrekken. Maar als die wortels al stevig in je zijn geplant en als je een goed wortelstelsel hebt gekregen, dan kan ik je verzekeren dat het een orkaan kan weerstaan. Je kunt weerstand bieden tegen alle moeilijkheden, beproevingen en ontberingen die in je leven komen.
Maar veel mensen zijn zoals het tweede type persoon dat de Heer beschrijft. Ze kunnen geen vrucht voortbrengen. Niet omdat ze niet enthousiast zijn over het Woord van God, en niet omdat ze niet van het Woord houden, want dat doen ze wel, maar ze hebben zichzelf geen tijd gegeven om het Woord binnenin hun te laten wortelen.

Deel 4: Het Woord is het zaad – deel 2


 

www.vergadering.nu