Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Moeiteloze verandering - 4
Andrew Wommack

Deel 1: Veranderd door het Woord
Deel 2: Overwin je twijfel
Deel 3: Het Woord is het zaad – deel 1
Deel 4: Het Woord is het zaad – deel 2

Oorspronkelijke titel: Effortless Change – The Word Is The Seed 2
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling 2008 Wiebrig Calderhead

Iemand zei eens dat het enige wat onveranderlijk is, verandering is. Wij veranderen allemaal, vooral degenen die de genade en kracht van God hebben ervaren. Wij zijn er niet langer tevreden mee om normaal te zijn. We willen veranderen. We moeten veranderen. Maar hoe? Er is een geheim om nagenoeg zonder moeite te veranderen. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? In deze serie maakt Andrew ons deelgenoot van de geheimen die Jezus onderwees, waardoor we als vanzelf veranderen. Dit soort verandering is een nevenproduct van het zoeken naar God. Andrew laat zien hoe de kracht van Gods woord deze verandering teweegbrengt.

Deel 4: Het Woord is het zaad – deel 2

Vandaag ga ik verder met mijn onderwijs dat ik 'Moeiteloze verandering' heb genoemd. Ik denk dat dit krachtig onderwijs is en ik geloof dat veel mensen hiermee worden geholpen.
Ik spring midden in dit onderwijs en heb het over de gelijkenis die Jezus gaf in Marcus 4 over de zaaier die het zaad zaaide. Ik geloof dat dit onderwijs heel fundamenteel is, zoals Jezus zei in Marcus 4:13 dat als je deze gelijkenis niet begrijpt, je geen enkele gelijkenis kunt begrijpen. Dit is een sleutel om openbaring te openen, een fundamentele waarheid die je voor de rest van je Christelijke leven iedere dag zult gebruiken. Zo belangrijk is het.

We hebben erover gesproken dat Jezus de illustratie gebruikte van een man die zaad zaaide en het zaad viel op vier verschillende soorten grond. Op dezelfde manier werkt het in het Koninkrijk van God. Het Woord van God is het zaad dat in je leven geplant moet worden en het Woord van God brengt verandering. Het brengt vrucht voort in je leven. 

Het Woord van God is nooit de variabele. Het heeft dezelfde mogelijkheden in de levens van ieder afzonderlijk persoon. Maar het was niet het zaad zelf waardoor het Woord, of dit zaad, verschillende opbrengsten had, maar veeleer de soort aarde waar het terecht kwam. Deze gelijkenis maakt duidelijk dat er vier verschillende soorten harten zijn. Het Woord van God heeft in ieders leven dezelfde mogelijkheden om opbrengst te geven, maar het verschil is dat we allemaal verschillend op het Woord reageren. Er is maar één soort reactie waardoor we werkelijk vrucht kunnen voortbrengen en daar gaat deze gelijkenis over.

In Marcus 4:16-17 gaat het over het tweede type persoon die het Woord hoort: "En evenzo zijn, die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik; wanneer later verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komen zij terstond ten val."
Uit deze teksten heb ik al wat waarheden gedeeld. Je zou naar het volledige onderwijs moeten luisteren, want ik geloof dat dit van vitaal belang is. Maar ik spring nu meteen naar dit gedeelte en ik wil zeggen dat toen de Heer me dit tekstgedeelte liet zien, mijn leven hierdoor echt ingrijpend werd beïnvloed.

Ik was in een situatie dat ik nog bij een confessionele kerk was die tegen alles was waar ik in geloofde. Ze erkenden wel dat er zoiets was als doop met de Heilige Geest en in tongen spreken, maar ze zeiden dat het niet meer geldig was. Het was niet meer voor ons. Het is de minste van alle gaven. Ze legden niet echt nadruk op genezing en ze legden zeker geen nadruk op rechtvaardigheid en genade. Ik was dus in een situatie waarin ik voortdurend het Woord van God via andere mensen hoorde.
Een van deze mensen, Joe Nay, had een heel grote invloed op mijn leven. Joe was ooit eens medevoorganger geweest met Kenneth Copeland. Hij had een tijd met Kenneth Copeland gereisd. En ik ging altijd naar de bijeenkomsten van Kenneth Copeland in Fort Worth en daar huurde hij dan de Will Rogerszaal af. In die zaal was plaats voor 500 mensen, maar bij zijn bijeenkomsten zaten er 200 mensen voorin de zaal. Maar hij beleed dan: "Vader, dank U dat deze zaal vol zit." 
Ik was nog zo'n groentje en ik had nog zo weinig begrip van het Woord van God, dat ik niet eens begreep dat hij zijn geloof beleed dat de zaal vol zou zijn. Ik dacht dat hij misschien iets wist wat ik niet wist en dat er misschien nog bussen onderweg waren of zo. Ik snapte het echt niet.
Maar ik ging erheen en ik hoorde Kenneth Copeland het Woord van God spreken over rechtvaardigheid. Hiervan raakte ik zo in vuur dat ik terugging naar mijn kleine confessionele kerk en dan ging ik de dingen die ik had gehoord daar prediken. Dit veroorzaakte wel enige opschudding. Mensen werden genezen, bevrijd, vrijgezet. Er gebeurden goede dingen. Maar de leiding van de kerk was tegen wat ik deed. Ze dachten dat het onjuist was en ze hadden kritiek op me.

En let eens op. Dit is net zoals het hier staat: ze hebben geen wortel in zich en wanneer er later verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komen zij terstond ten val. Hier worden mensen beschreven die enthousiast zijn over het Woord. Als ze het horen worden ze gestimuleerd en tot op zekere hoogte handelen ze ernaar. Maar ze hebben geen wortel in zich. En als er verdrukking en vervolging komt vanwege het Woord, dan komen zij ten val.

In de King Jamesvertaling staat "immediately they are offended", ze zijn meteen beledigd. Dit betekent niet dat ze niet meer geloven. Het betekent niet dat ze verwerpen wat ze doen, zoals in mijn situatie. Ik verwierp niet dat God tegenwoordig nog steeds geneest. Ik verwierp niet de doop met de Heilige Geest, het spreken in tongen en de wonderen van God. Deze dingen verwierp ik niet. Ik geloofde ze nog steeds. Maar er staat dat ze beledigd werden. Dit betekent dat ze hun enthousiasme verloren. Ze werden niet meer gestimuleerd. Ze bekoelden vanwege de kritiek die ze kregen.

Ik denk dat het belangrijk is dat je inziet dat het voor satan niet nodig is dat jij de dingen waarin je gelooft afzweert. Hij hoeft je alleen maar zover te krijgen dat je voorzichtig wordt en dat je bang bent om dingen te spreken. Je bent gekwetst, je bent beledigd en nu ben je voorzichtig. Je bent niet meer zo enthousiast als je eerst was. Als hij je in die gesteldheid kan krijgen, dan kan hij verhinderen dat het Woord van God in je leven werkt.

Zie je, ik was precies in die positie toen de Heer dit aan me liet zien. Ik was in de situatie dat ik naar Kenneth Copeland ging luisteren, ik raakte enthousiast, ik kwam terug en ging de rechtvaardigheid van God, het geloof en de genade en dat soort dingen prediken in de kerk waar ik bij hoorde, en twee weken lang was ik heel krachtig, maar daarna kreeg ik zoveel kritiek dat ik mezelf ging onderzoeken. Ik geloofde nog steeds dezelfde dingen en ik probeerde ze nog steeds te vertellen en ze te leren in de klassen waar ik onderwijs gaf, maar het leverde gewoonweg geen resultaat meer op. Het was net of het geen enkele vrucht voortbracht.

Het was een cyclus, zo vaak gebeurde het. Ik ging naar Kenneth Copeland luisteren en twee weken lang ging alles goed en daarna probeerde ik nog steeds dezelfde dingen te zeggen en te doen, maar het leverde geen resultaat meer op. Dan moest ik teruggaan en mijn volgende Kenneth Copeland-dosis halen. Ik herinner me dat het telkens weer gebeurde zodat, wanneer ik merkte dat de fut eruit ging en ik wist dat als ik weer ging spreken het niet meer zo krachtig zou zijn als eerder, ik daar eigenlijk al rekening mee ging houden. Ik begreep niet waarom het gebeurde, maar ik zag dat het telkens weer gebeurde.

Toen ik deze Schriftplaats bestudeerde, sprak de Heer tot me. Hij zei: "Het probleem is dat de dingen die je zegt niet je eigen openbaring zijn. Het is de openbaring van Kenneth Copeland. Je zegt dingen die je iemand anders hebt horen zeggen." En weet je, voor die tijd, als ik aan het onderwijzen was, dan zei ik altijd: "Ik heb gehoord dat Kenneth Copeland zei …" en dan citeerde ik hem. Ik sprak over wat hij had gezegd. Ik gebruikte zijn voorbeelden. En de mensen werden erdoor gezegend omdat ik waarheden met ze deelde, maar het waren gewoonweg niet mijn eigen waarheden.
Toen de Heer dit aan me liet zien was het of er binnenin me een lichtje ging branden. Ik begreep waarom ik het niet in evenwicht kon houden en waarom het op en neer ging. Soms was ik enthousiast over het Woord van God en een andere keer vroeg ik me af wat er aan de hand was. Het kwam omdat ik geen wortel in mezelf had. Ik leefde op de openbaring van iemand anders en ik geloof dat het een goede openbaring was, maar hij was niet van mij.

Ik herinner me dat de Heer dit aan Jamie en mij liet zien. Het is een lang verhaal, maar ik herinner me dat op de avond, een zaterdagavond, waarop Hij dit liet zien, we erover praatten. We bespraken het en zeiden: "Dat is het. Vanaf nu ga ik niet meer zeggen dat die en die iets zei en ik ga niet meer iemand anders citeren en de mensen vertellen wat de openbaring van die ander is." Velen van jullie kijken regelmatig naar mijn programma op de televisie of luisteren naar de radio naar me en dit is misschien voor het eerst dat je mij dit soort dingen hoort zeggen, maar ik praat over Kenneth Copeland in de zin van een blijk van eerbetoon.
Maar ik kwam er helemaal van terug om te citeren wat iemand anders had gezegd. Daardoor kwam Gods Woord in mij tot leven. Ik nam het besluit dat ik daarop zou gaan staan en het maakte niet uit wie in zou gaan tegen de openbaring die God tot mij gesproken had. Ik ging dat Woord in mijn hart bewaren. Ik zou het binnenin me laten wortelen en vestigen.

Maar het hielp me ook dat ik besefte dat er verdrukking en vervolging komt ter wille van het Woord. Het was niet vanwege mij persoonlijk, maar vanwege het Woord. Als je het Woord van God gaat spreken, dan heeft het Woord van God kracht. God gebruikt Zijn Woord om mensen te overtuigen. Mensen voelen zich onder druk gezet en ze beginnen gemotiveerd te raken om te veranderen. Mensen die niet willen veranderen, moeten iets doen met die overtuiging die ze voelen en die van jou komt.
Ze zijn misschien niet in staat om dit geestelijk te onderscheiden en te begrijpen, maar wat er werkelijk gebeurt is dat ze misschien denken dat jij degene bent die hen overstuur maakt. Ze gaan jou dan bekritiseren, maar wat ze eigenlijk doen is dat ze het Woord van God, dat via jou komt, gaan bekritiseren. Dat komt omdat het ter wille van het Woord is dat er verdrukking en vervolging komt. Mensen proberen daar weerstand aan te bieden. Ze hebben kritiek op jou en ze proberen het Woord dat jij hebt gesproken en waardoor er overtuiging in hun leven is gekomen te niet te doen.

Telkens wanneer het Woord van God in waarheid wordt gesproken zal het ofwel een opwekking, ofwel een opschudding teweegbrengen. Dat gebeurde bij Jezus en het gebeurde bij de vroege apostelen. Niet iedereen reageerde goed op Jezus. Zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: "Heer, weet U niet dat U deze mensen beledigt?" En Hij zei: "Laat ze begaan. Als ze van God zijn, dan komen ze er wel overheen. Als ze niet van God zijn, dan zullen ze ontworteld worden. Iedere boom die Mijn Vader niet heeft geplant zal ontworteld worden." En Hij trok het zich niet persoonlijk aan. 

Jezus veroorzaakte een opwekking of een opschudding. Bij Zijn discipelen gebeurde hetzelfde toen ze er op uittrokken en de bediening ingingen. Als wij denken dat als wij in liefde wandelen iedereen van ons zal gaan houden, dan is dat naïef en onjuist. Jezus zei: "Als ze Mij vervolgen, zullen ze ook jullie vervolgen." 
Je moet beseffen dat als jij opkomt voor het Woord en als jij onvoorwaardelijk op het Woord van God gaat staan en gaat zeggen: "Dit zegt het Woord van God. Dit is wat ik geloof en het maakt me niet uit als het tegen onze traditie ingaat of tegen de manier waarop mensen altijd dingen hebben gedaan", dat het Woord van God dan kracht gaat vrijzetten en mensen onder druk zal zetten en ze zullen dan ofwel berouw tonen en je er dankbaar voor zijn, of ze keren zich er tegen en zullen je daarom bekritiseren.
Toen ik dat inzag, bracht het een enorme verandering in mijn leven teweeg. Het veranderde mijn verwachting en toen ik kritiek en zo kreeg, zorgde het ervoor dat ik gewoon doorging, omdat ik besefte dat het Woord van God zoiets veroorzaakt. Het Woord van God zal mensen verdelen en afscheiden.

Die vriend van mij, Joe Nay, is de man die ervoor zorgde dat ik de bediening inging. Hij had een zeer krachtige invloed op mijn leven. Ik kan me herinneren dat ik eens naar een bijeenkomst van Joe ging in een hotel. Hij riep me naar voren, terwijl al die mensen daar in de zaal zaten, en hij gaf me een profetie. In deze profetie zei hij tegen me: "Ik zie dat jij in een renbaan loopt. Je rent over de baan en je voert de hele ploeg aan. Je rent een goede race. Je doet het uitstekend. Maar de mensen op de tribune schreeuwen naar je en vertellen je dat je het helemaal verkeerd doet en dat je het zus of zo moet doen. Ik zie dat je van de baan afgaat en naar de tribune loopt en met de toeschouwers gaat debatteren. Maar zelfs als jij dat debat wint, dan zul je de race verliezen." Hij vertelde me: "Je moet in de baan blijven. Blijf in de baan. Ga terug in de race en vergeet de tribune."
Ik kan je zeggen dat toen de Heer via Joe zo tot me sprak, dat dit een heel goede beschrijving was van waar ik me toen bevond. Toen ik dit besefte en toen ik die profetie kreeg, heeft dit woord me sinds die tijd meer dan dertig jaar lang op de baan gehouden.

Nogmaals, ik weet niet zeker of ik alles wel perfect doe. Ik groei nog steeds en over vijf of tien jaar, als de Heer op zich laat wachten, ben ik misschien beter dan ik nu ben. Maar ik zeg je dat de reden waarom ik ben zoals ik ben is omdat God me door dit soort Schriftplaatsen heeft laten zien dat ik het Woord niet uit mijn hart kan laten stelen door de kritiek van andere mensen. Als ik dat zou toelaten, als ik beledigd zou worden, als ik me buiten schootsafstand zou houden en de ‘waarheid’ zou zeggen die andere mensen willen horen, dan zou het Woord van God ophouden om in mijn leven te werken en vrucht te dragen. Meer dan 35 jaar geleden nam ik het besluit dat ik dat niet zou laten gebeuren.
Ik heb geprobeerd om stoutmoedig te zijn en me door het Woord van God te laten regeren en overheersen en niet door de meningen van de mensen. Het is een manier van leven geworden. Ik heb dit bij me gehad en ik ben zoals ik ben vanwege de Schrift. Ik doe het misschien niet perfect, maar ik ga die richting uit vanwege mijn overtuiging over deze dingen uit het Woord van God.

In Matteüs 13 wordt gesproken over de gelijkenis van het mosterdzaadje. In de verzen 31 en 32 staat: "Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen."
Dit staat in hetzelfde hoofdstuk, in hetzelfde verband, en werd op dezelfde dag verteld als de gelijkenis over de zaaier.

Ik kan me heel goed één van mijn eerste dagen in Vietnam herinneren. Ik had kazernedienst en de andere mensen hadden een oefening in de CS-kamer, zoals wij dat noemden. Het was een gaskamer en ze leerden ons daar hoe we onze gasmaskers moesten opdoen. Er werd eigenlijk een soort van traangas gebruikt. Je ondervindt er geen blijvende schade van, maar het doet wel ongelooflijke pijn. Het prikt en het is een lang verhaal, maar toen ik mijn basisopleiding deed had ik er een ontzettend negatieve ervaring mee. Ik stierf bijna en dat overdrijf ik niet. Ik bedoel dat het niet veel had gescheeld of ik was eraan gestorven. Tenminste, dat dacht ik.
Dus in Vietnam zeiden ze dat we deze oefening in de gaskamer zouden hebben als onderdeel van onze training. 's Morgens bij het ontbijt vroegen ze een vrijwilliger. In het leger leer je heel snel dat jij je nooit als vrijwilliger moet aanmelden, want negen van de tien keer blijkt dat je een vergissing hebt gemaakt. Maar ik dacht bij mezelf dat zelfs als ze me erop uit zouden sturen om in mijn eentje tegen de Vietcong te vechten, dat in ieder geval beter zou zijn dan om naar die gaskamer te gaan. Zo'n hekel had ik eraan gekregen.
Dus ik meldde me aan als vrijwilliger en het bleek dat het enige dat ik moest doen was om daar te zitten en de kazerne te bewaken terwijl iedereen naar de gaskamer ging. Dus dat kwam fantastisch uit. In ieder geval, toen ik daar zat, las ik in de Schrift en ik las in Matteüs 13. In vers 31 stond dat het Koninkrijk der hemelen als een mosterdzaadje is. Het is één van de kleinste zaadjes die er maar bestaan, maar als het in de aarde wordt gezaaid, gaat het groeien en wordt het een enorme boom, zodat de vogelen van de hemel in de takken nestelen.

Ik dacht hierover na en ik dacht: "God, ik wil dat mijn leven zo is. Ik wil dat U door mij heen zo groot leeft dat het invloed heeft op miljoenen mensen, dat de levens van mensen worden veranderd." Ik stelde me voor hoe dat zou zijn en de Heer sprak tot me en zei: "Maar je wortel is zo klein dat door de eerste de beste vogel die op een tak landt de boom zal omvallen. Door het geringste zuchtje wind zal de boom omvallen." De Heer schilderde in woorden voor mijn ogen dat ik me druk maakte over alle groei boven de grond.
Ik weet dat de meeste mensen zo zijn. De meeste van ons willen een zichtbaar resultaat, iets dat we kunnen zien. We willen zien dat levens worden veranderd of dat mensen worden genezen. We willen iets fysieks en tastbaars. We willen al deze vrucht, maar ik zeg je dat voordat je al deze groei boven de grond hebt, het merendeel van de groei onder de grond in het wortelstelsel plaatsvindt.
Eigenlijk bepaalt het wortelstelsel hoe groot de plant of de boom boven de grond zal zijn. Als jij het wortelstelsel verwaarloost, groeit er misschien wel een tijd lang een plant of een boom bij je op, maar het zal dan nooit vrucht voortbrengen. Het zal nooit kunnen blijven leven. Het zal nooit de wisselingen van hitte en wind kunnen doorstaan. Door het wortelstelsel is een boom in staat om vrucht voort te brengen en is het bestand tegen ontberingen.

De Heer sprak deze dingen tot me, dat ik al die grote resultaten wilde hebben, maar dat ik niet de tijd wilde nemen om geworteld te raken. Hij zei: "Bij de meeste mensen is dat het grootste probleem." Het was omstreeks 1970 toen de Heer dit tegen me zei en toen nam ik het besluit dat ik iemand zou zijn die het Woord van God zou nemen en dat het binnenin me zou gaan wortelen.
Eigenlijk hield ik er toen tot op zekere hoogte mee op om me zorgen te maken over de zichtbare resultaten, omdat ik wist dat als ik alleen maar het Woord van God zou nemen en het in mijn hart zou bewaren, het er niet steeds uit zou halen, maar het daar zou laten wonen, dat Woord zou beginnen zich te wortelen in ieder deel van mijn leven. Het zou me letterlijk doordrenken. En sinds ongeveer 1970 is dat eigenlijk altijd mijn focus geweest. Ik heb me erop gericht om het Woord van God te nemen, erover te mediteren, er waarheden uit te vergaren en deze waarheden in mijn leven toe te passen.

Ieder goed ding dat God heeft gedaan, de openbaringen die Hij mij gegeven heeft, de roeping die Hij mij gegeven heeft en mijn bediening, de manier waarop ik gezien heb dat mensen uit de dood werden opgewekt, dat blinde ogen opengingen, dat wonderen gebeurden, de manier waarop God aan al mijn behoeften tegemoet is gekomen, alles in mijn leven dat in verband kan worden gebracht met goede dingen, spruiten voort uit het feit dat ik Gods Woord heb genomen en dat het is geworteld. Als een zaad eenmaal wortels heeft gekregen, dan brengt het vrucht voort. Ik vertel je dat dit een geweldige waarheid is. Ik ben er nog steeds opgewonden over. Ik weet niet hoe het met jou is, maar het maakt mij enthousiast.

Op het stuk land waar ik woon liggen een aantal enorm grote keien. Er is één kei die wel ruim 3 meter hoog is. Soms loop ik ernaar toe en ga ik er bovenop zitten. De bovenkant van die kei is dus ruim 3 meter boven de grond en bovenop die kei is een klein scheurtje. Door de wind zijn daar wat bladeren en zand en zo in geblazen waardoor er een klein laagje aarde in die scheur zit. Op de een of andere manier is daar een zaadje in terechtgekomen en het is gaan wortelen in die kei, die meer dan 3 meter hoog is. Het zaad is uitgegroeid tot een boom en natuurlijk is dat kleine laagje aarde bovenop die kei veel te weinig voor die boom. Dus nu zijn de wortels naar beneden gegaan en hebben ze die enorme kei doen barsten.
Ik vertel je dat de kracht die in een zaad zit enorm is. Er zijn andere keien op mijn stuk land die letterlijk doormidden zijn gespleten door zaad. Een piepklein zaadje kan een reusachtige kei doen barsten. Een piepklein zaadje uit Gods Woord kan kanker of Aids of welk fysiek, financieel of emotioneel probleem dan ook vernietigen, als we maar het Woord van God zouden nemen, het in ons leven zouden leggen en het ons laten overheersen. Dat is geweldig. En in deze gelijkenis wordt dit principe onderwezen.

Maar je moet het zaad beschermen en je moet zelf wortels hebben. Je kunt niet van de openbaring van iemand anders leven. Je kunt er niet op uitgaan en tegen de mensen zeggen wat Andrew Wommack zegt. Dat zal niemand overtuigen. Wat jij moet doen is om de dingen te nemen die ik zeg, daarover te mediteren en als de Heer medegetuigt en "ja" zegt en jou die openbaring geeft, dan kun je erop uitgaan en zeggen: "God heeft me verteld wat er in Marcus 4:16 en 17 staat" en dan kun je ze vertellen wat God rechtstreeks tot jou heeft gesproken. Het is niet voldoende om te weten wat ik geloof dat het Woord van God zegt. Het moet een persoonlijke openbaring voor jou worden. Dan heeft het diepte. Dit is echt een krachtige uitspraak en het is verbazingwekkend bij hoeveel mensen het Woord van God niet echt binnenin hen is geworteld. 
Ik kan me herinneren dat, toen de Heer dit de eerste keer aan me vertelde, dit een openbaring werd. God overtuigde mij ervan dat ik op de openbaring van iemand anders leefde en ik zei: "Dit zal me nooit meer gebeuren. In de naam van Jezus zal het míjn openbaring zijn. Ik mag dan wel hebben gehoord dat iemand anders het zei, maar ik zal naar God gaan en ik zal erover mediteren totdat dit ontkiemt en leven vrijzet. Het zal zijn zoals God tot me gesproken heeft." Ik kan je vertellen dat ik duizenden dingen uit het Woord heb verzameld. Misschien heb ik iemand anders gehoord die het zaad plantte, maar het werd mijn openbaring. Het heeft binnenin mij wortel geschoten.

We komen nu bij het derde type persoon dat het Woord van God hoorde en hoe dit type erop reageerde. Dit staat in Marcus 4:18-10: "En een ander deel zijn degenen, die in de dorens gezaaid worden: dit zijn zij, die het woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar."
Ik heb dit al eerder gezegd, maar ik geloof dat deze gelijkenis niet alleen gaat over de vier verschillende types harten waarin het Woord van God wordt geplant, maar dat het ook over een voortgang gaat. Je begint ermee dat je geen enkel verlangen hebt naar het Woord van God. Het Woord glijdt alleen maar als water van de rug van een eend af. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Dat is het eerste type persoon. Het tweede type persoon is iemand die veel op heeft met het Woord van God, er enthousiast over is, maar bij wie het Woord helemaal niet wortelt. 

En dan kom je bij het type persoon dat genoeg waarheden heeft geleerd zodat hij enthousiast is over het Woord. Hij heeft voldoende over het Woord gemediteerd, zodat het is gaan wortelen. Er is echt leven en levendigheid bij hem. Het Woord van God begint resultaten voort te brengen in zijn leven. Maar dan wordt hij in beslag genomen door de zorgen van dit leven, het bedrog van de rijkdom en de begeerte naar andere dingen.
Ik heb het gevoel dat ik in mijn leven de reacties heb gehad van het eerste en tweede type persoon en ik geloof dat ik nu uit het stadium van het derde type begin te komen en vruchtbaar begin te worden. Maar weet je, ik heb nog steeds met deze dingen te maken. Ik word nog steeds in beslag genomen door andere dingen dan die waartoe God me heeft geroepen. En ik geloof dat veel mensen daar last van hebben.
Wij leven in een tijd waarin we toegang hebben tot informatie en dingen die de vorige generaties nooit hadden. Wist je dat tot ongeveer 1950 de meeste generaties eigenlijk geïsoleerd leefden? Het duurde lang voordat ze nieuws of informatie kregen. Eigenlijk woonden ze in een veel kleinere maatschappij en ze hadden niet zoveel last van al die zorgen en noden in de wereld zoals wij die kennen.
Tegenwoordig leven we in een wereld waarin, als er iets aan de andere kant van de wereld gebeurt, wij er bijna onmiddellijk over horen. We kunnen dan onze televisie aanzetten en naar een live verslag ervan kijken. Je kunt de problemen van deze wereld in je leven nemen, terwijl het bij vorige generaties wel twee of drie weken of een maand kon duren voordat ze er zelfs maar achter kwamen dat er iets was gebeurd. Tegen die tijd zou de situatie alweer voorbij zijn geweest en daarom veroorzaakte het veel minder angst of zorg.

Wij worden tegenwoordig overspoeld met dingen. We worden voortdurend beschoten, niet alleen met nieuws en alle problemen van de wereld, maar we hebben al dit vermaak, we hebben televisie, films, dvd's, spelletjes en het is ook net alsof op de werkvloer de mensen harder werken dan ooit. Ik weet niet precies alle statistieken hierover, maar zover ik me kan herinneren zijn de Amerikanen de ergste werkverslaafden ter wereld. Iemand die 40 uur per week werkt is een uitzondering. Ik zou zeggen dat het merendeel van de mensen waarschijnlijk meer dan 40 uur per week werkt. De mensen storten zich helemaal op het werk en dit zal het Woord van God verstikken.

Nu zeg ik niet dat God wil dat we ons onttrekken aan het leven en in een klooster gaan, zodat we daar 24 uur per dag kunnen zitten en het Woord bestuderen. Dat bedoel ik niet. Maar ik zeg dat je tijd moet vrijmaken, niet alleen kwalitatieve, maar kwantitatieve tijd moet vrijmaken om het Woord van God binnenin je te laten wortelen. En de manier waarop we tegenwoordig leven is niet bevorderlijk om het Woord van God werkelijk in je leven te laten wortelen.

Ik herinner me dat ik eens een boek heb gelezen over een zekere Sadhu Sundar Singh. Deze man was Indiër. Hij was geen Amerikaanse Indiaan, maar hij woonde in India in Azië. Deze man was krachtig. Het is een lang verhaal, maar in één dag zag hij dat meerdere mensen uit de dood werden opgewekt. Hij zag grote wonderen gebeuren. Deze man had een geweldige bediening en daarom reisde deze man vanuit India per schip naar de stad New York. Dit gebeurde omstreeks 1910, in het begin van de twintigste eeuw. Omdat hij per schip ging, duurde het ongeveer twee maanden voordat hij aankwam en in de Verenigde Staten zou hij ongeveer een jaar lang bijeenkomsten houden. Toen hij in de stad New York van boord ging, liep hij ongeveer een half uur rond in de stad. Je moet in gedachten houden dat dit in 1910 was. Nadat hij een half uur had rondgelopen, ging hij weer aan boord en hij ging terug naar India. Hij zei: "Het heeft geen enkele zin dat ik tot de mensen in Amerika spreek. Door hun manier van leven zal het Woord van God niet in hun kunnen wortelen."
Weet je wat hij bedoelde? Hij bedoelde hetzelfde wat ik hier zeg, dat de zorgen van deze wereld, het bedrog van rijkdom en de begeerte naar andere dingen in je leven komen en het Woord verstikken. Ik zeg je dat het niet bevorderlijk is voor je geestelijke leven als je het druk hebt.

Nu is hier wel een evenwicht in aan te brengen. Nogmaals, ik zeg niet dat je in een klooster moet gaan leven. Maar ik zeg dat als je de gemiddelde persoon die je ontmoet zou vragen hoe het met hem is, hij iets zou zeggen in de trant van dat hij het zo verschrikkelijk druk heeft. "Ik heb het nog nooit zo druk gehad. Ik heb het drukker dan een klein baasje." Wat hij hiermee aangeeft is dat hij het druk, druk, druk heeft. Dit is typerend voor de meeste mensen.
Ik zeg je dat als je het druk hebt, dit volgens deze Schriftplaats het Woord van God zal tegenhouden om in je leven te werken en om de vrucht voort te brengen die nodig is. Je hebt tijd nodig om te gaan zitten en je te laten doordrenken door het Woord van God zodat het kracht in je leven kan voortbrengen.

Vandaag de dag praten veel mensen over stille tijd. Het eerste wat ze doen nadat ze 's morgens zijn opgestaan is om vijf minuten stille tijd te houden. Ik kan niet zeggen dat dit volkomen verkeerd is. Het heeft wel zijn voordelen. Maar ik zeg je dat als je probeert om ongeveer vijf minuten hier en tien minuten daar in je dagschema te persen en als dat de enige tijd is waarin je op God bent gericht en de stem van God hoort en als je de rest van de dag als een razende bezig bent om gelijke tred te houden met alles wat op je af komt, dan zal het Woord van God geen vrucht kunnen voortbrengen in je leven. Je moet de tijd nemen om je er in alle rust aan over te geven.

In Psalm 46:11 zegt de Schrift: "Laat af en weet, dat Ik God ben." Je moet er rustig voor gaan zitten en tot bedaren komen. Ik kan hier geen hoofdstuk of vers over aanwijzen, maar persoonlijk is het bij mij zo dat als ik echt heel intens met iets bezig ben, als ik het echt druk heb en als ik verwoed doorga, ik een poosje nodig heb om tot rust te komen, het kalmer aan te gaan doen en op die plek te komen waar ik God in mijn hart kan horen.
Ik weet niet of het bij jou ook zo gaat. Ik geloof dat het tot op zekere hoogte bij iedereen zo is. Ik heb even wat tijd nodig. Het hangt er ook van af of ik al lang druk bezig ben en allerhande dingen aan mijn hoofd heb, waardoor ik niet de tijd heb om rustig te zijn en te weten dat Hij God is. Dan duurt het wat langer om daar doorheen te dringen en door een barrière te breken totdat ik kan luisteren en in het geestelijke gebied kan zijn. Als ik veel tijd met de Heer heb doorgebracht en gevoelig ben geworden, dan kan ik wel een uur lang het druk hebben met andere dingen en daarna er meteen weer uitstappen en teruggaan in het geestelijke gebied. Maar als ik mezelf dagen- of wekenlang met andere dingen bezighoudt, dan duurt het wel even om niet alleen de kwalitatieve, maar ook de kwantitatieve tijd te nemen om tot rust te komen, stil te zijn en het Woord van God in mijn leven te laten werken. Ik zeg je dat als jij een manier van leven hebt van hollen of stilstaan, dit zal verhinderen dat Gods Woord in je leven werkt.

Er werd veel beslag op Jezus gelegd. Hij bediende mensen en Hij had niet eens tijd om te eten. De mensen kwamen naar Hem toe. Maar zelfs Jezus probeerde om Zich met Zijn discipelen af te zonderen en naar een eenzame plek te gaan. Weet je waarom Jezus dit wilde doen? Zijn doel was om mensen te bereiken. Zijn doel was om zoveel mogelijk de levens van mensen aan te raken, en toch vertelt Hij Zijn discipelen, nadat ze waren uitgezonden, om naar een eenzame plaats te gaan en een weinig te rusten. Weet je waarom Jezus dit deed? Omdat Hij wist dat de zorgen van dit leven, het bedrog van rijkdom en de begeerte naar andere dingen het Woord van God zouden verstikken.

Er is tijd voor nodig om jezelf te kunnen afzonderen van alle drukke activiteiten van het dagelijks leven en tijd met God door te brengen. Nogmaals, ik zeg niet dat je altijd met je neus in de Bijbel moet zitten, hoewel je dat in zekere mate natuurlijk wel moet doen, want je kunt niet mediteren over Schriftplaatsen die je niet kent, maar ik zeg dat als je al in de Bijbel hebt gelezen, je een poosje op de veranda zou kunnen zitten, bidden over wat er gedurende de dag is gebeurd, God vragen om je dingen te laten zien, en mediteren over de Schriftplaatsen die Hij jou gegeven heeft.
Weet je dat ik dat veel doe? Ik heb een wandelroute gemaakt op mijn stuk grond en per dag wandel ik een uur of twee. In die tijd mediteer ik dan over de dingen van God. Ik denk na over de dingen waartoe Hij me leidt. Ik mediteer over Schriftplaatsen. We hebben een schommel op ons terras en daar zit ik dan op. Waar ik woon kun je geen ander huis zien en ik kijk naar de bergen, ik kijk om me heen en ik mediteer en denk aan dingen. Ik kan je vertellen dat deze tijd belangrijk is. Eén van de dingen dat het Woord van God zal tegenhouden om in je leven te werken is dat je het druk hebt.

Als satan een rood pak droeg en hoorntjes had en een hooivork zou hebben, dan zouden de meeste mensen hem weerstaan. Ze zouden zeggen: "Ik zal in geen geval voor je zwichten." En de meeste mensen zouden ook films voor boven de achttien of "volwassen" films die duidelijk van de duivel zijn verwerpen. Maar er is niets verkeerds mee om een baan te hebben, een carrière, een gezin en om dingen te doen. En die dingen zijn ook goed. Maar we kunnen zoveel in ons leven proppen dat we geen tijd meer over hebben om te mediteren of nog maar vijf minuten over hebben om de Schrift te bestuderen, omdat we het veel te druk hebben. Je kunt je zelfs in je leven bezighouden met fatsoenlijke dingen, dingen die van zichzelf niet immoreel zijn. Maar als je al die dingen in je leven propt, zodat je geen tijd meer hebt om er rustig voor te gaan zitten en over de dingen van de Heer te mediteren, dan zal dat verhinderen dat het Woord van God in je leven werkt. Dit is echt een krachtige waarheid. En het is geraffineerd.
In mijn eigen leven heeft God me duidelijk gemaakt dat er een aantal dingen zijn die niet zondig zijn, maar Hij vertelde dat ik het me niet kon veroorloven om me met deze dingen bezig te houden. Ik heb niet een hobby nodig. Ik heb het niet nodig dat ik er iets bij doe. Vooral niet vanwege het type persoonlijkheid dat ik heb. Ik ben een obsessief type. Alles wat ik doe, doe ik radicaal. Sommige vrienden van me proberen me bepaalde dingen te laten doen. Zij vinden het leuk om die dingen te doen, ze houden ervan en voor hun is dat goed. Het is geen probleem. Maar ik heb gewoonweg geen tijd om me aan iets anders toe te wijden. Ik moet de hoofdzaken gescheiden houden van de bijzaken.

Ik zou wel willen dat ik dit op de een of andere manier aan de mensen duidelijk kan maken, want ik geloof echt dat dit een gebied is waarin satan persoonlijke groei en verandering in je leven verhindert. Wij krijgen het zo druk en zijn met zoveel dingen bezig, dat we onszelf niet de tijd geven om in het Woord van God te zijn en om gemeenschap met God te hebben. Dat belemmert de verandering die God bij je wil bewerkstelligen.
Als je een doeltreffende verandering wilt hebben en als je wilt dat het Woord van God vrucht voortbrengt in je leven, dan moet je met het Woord kwalitatieve tijd doorbrengen met God. Je moet die waarheden nemen en ze in je hart planten. Op die manier werkt het nu eenmaal. Sommige mensen vinden dat niet leuk, maar dit is wel de manier waarop het Koninkrijk werkt. Het is weliswaar niet zoals wij het zouden willen doen, maar dit is zoals de Heer ons heeft verteld dat het Koninkrijk werkt. En omdat Hij de Heer is, werkt het op de manier waarop Hij het zegt en niet op de manier die jij kiest. Dit is iets waar ik altijd mee te maken heb. Ik moet er voortdurend tijd voor vrijmaken en ik moet mezelf ertoe dwingen om het niet te druk te krijgen met allerhande dingen.

Laat ik dit als een voorbeeld gebruiken. Ik ga niet uit en ik doe niet vaak de dingen die andere mensen doen. Ik kijk niet naar "volwassen" films. Dat soort dingen doe ik niet. Ik doe niet de dingen die de kerk als zondig beschouwt. Maar God moet mij er voortdurend op wijzen dat ik zo in beslag wordt genomen door mijn bediening en de dingen van mijn bediening, dat ik geen tijd heb om gemeenschap met God te hebben en geen tijd meer heb om zelf het Woord te bestuderen.

De Heer moet me hierop wijzen en wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat als ik zodanig in beslag kan worden genomen door de bediening, door dingen die goed zijn en die andere mensen helpen, dat dit het Woord van God in mijn leven kan verstikken en belemmeren, dan kan dat ook gebeuren in de levens van anderen. Je kunt helemaal in beslag worden genomen door je carrière en je kinderen en alle drukte om je kinderen overal naar toe te brengen en door van alles te doen.

Ik zeg weer dat er een evenwicht moet zijn in deze dingen. Ik maak geen aanmerkingen op je sociale situatie en wat je wel en niet kunt doen, maar ik zeg dat ik tot op zekere hoogte geloof dat er veel goede mensen zijn die van God houden, voor wie het Woord van God belangrijk is en die vrucht in hun leven willen zien. Dit pleit allemaal voor je, en toch geloof ik dat je in sommige gebieden kunt zijn doorgeslagen. Je bent voortdurend bezig je kinderen overal naar toe te brengen, je bent bij een heleboel dingen betrokken, je bent betrokken bij de dingen van de kerk en zo gaat het maar door. Als je niet oppast, zal dit het Woord van God verstikken en je verhinderen om vrucht te dragen. En dat komt dan niet omdat je slechte dingen doet, maar omdat je de gewone natuurlijke dingen doet.

Toen ik in Vietnam was, hoorde ik niet bij de zogenaamde infanteristen, die altijd in het veld waren en voortdurend rechtstreeks met de vijand te maken hadden. Ik zat op een ondersteuningsbasis voor de brandweer. Ik zag wel dat er actie gaande was en dat het heel gevaarlijk was, maar het grootste deel van mijn tijd bestond uit verveling en ik zat maar een beetje op een heuvel. Ik was de assistent van de legerpredikant. Ik was ingedeeld bij het hoofdkwartier van de legereenheid en toch zat ik bij het bataljon, dus er was niemand die rechtstreeks boven me stond. Ik moest rapporteren aan mensen die 45 mijl verder zaten.

Daarom had ik vaak helemaal niets te doen. Dus ik begon me te storten op het Woord van God. Ik bestudeerde het Woord wel 15 tot 16 uur per dag. Iedere dag had ik bunkerwacht en dan was ik vier uur lang bezig met bidden en met de Heer te praten. Meer dan 13 maanden was ik voortdurend in het Woord, bad ik en bestudeerde ik het Woord en toen ik terugging naar de Verenigde Staten verheugde ik mij erop om weer met Christenen te zijn en naar de kerk te kunnen gaan. 

Ik was de vent met de auto, dus ik was de taxichauffeur. Ik ging met alle jongeren tot één of twee uur 's nachts erop uit in het gebied van Dallas Fort Worth. We gingen naar opwekkingsbijeenkomsten, gebedsbijeenkomsten, soms wel de hele nacht. Al dat soort dingen deed ik en dat klinkt natuurlijk goed. Maar een maand nadat ik terug was uit Vietnam, besefte ik dat mijn geestelijke gevoeligheid voor God afnam. Ik was niet meer zo gevoelig. Mijn hart was niet meer zo gericht op God. Ik deed niets zondigs of verkeerds. Maar de Heer sprak tot me en zei: "Dat jij iedere avond naar de kerk gaat is fataal voor je relatie met Mij." Amen?

Nu weet ik dat sommigen van jullie dit niet zullen begrijpen en dat jullie denken dat ik tegen de kerk ben, wat niet zo is. Maar zeven avonden per week ging ik naar de kerk, iedere avond. In het Dallas Fort Worthgebied was er altijd wel iets waar je naar toe kon. Bovendien waren er gebedsbijeenkomsten waar je in de ochtend naar toe kon gaan en overdag was er ook van alles gaande. Ik ging overdag naar bijeenkomsten en ik raakte zo betrokken bij al dat soort dingen, dat die religieuze dingen, die godsvruchtige dingen, het Woord van God in mijn leven verstikten.

Eén van de dingen die de Heer mij vertelde dat ik moest doen, was om tenminste twee avonden per week thuis te blijven. Ik moest niet uitgaan en met mijn vrienden zijn, niet naar een opwekkingsbijeenkomst of conferentie gaan, maar thuisblijven, het Woord bestuderen en weer gemeenschap met Hem hebben. Ik moest terugkomen in de stroom van deze persoonlijke relatie.

Het is zoals je een zaadje plant. Je weet dat het zaad begint te groeien, maar er komt ook onkruid op. Je hebt bijvoorbeeld maïs geplant, maar rondom dat maïs komt ook allemaal onkruid op. De maïs begint te groeien, maar de aarde heeft maar een bepaalde hoeveelheid voeding en als je dan ook allemaal onkruid hebt staan, dan zuigt dat onkruid alle voeding en vocht uit de grond weg, waardoor datgene wat je werkelijk wilt laten groeien minder vrucht zal voortbrengen.
Ik geloof dat dit vaak gebeurt. Wij worden in beslag genomen door andere dingen, en dat hoeven niet eens slechte dingen te zijn, maar ze eisen wel al onze aandacht en energie op. We hebben niet veel tijd meer om met de Heer gemeenschap te hebben. Ik weet zeker dat het bij velen van jullie zo gaat, dat telkens als je in het Woord van God wilt gaan, het wilt bestuderen en er rustig voor wilt gaan zitten, je in slaap valt, omdat je geen goede nachtrust hebt gehad. Je hebt het gewoon veel te druk. We proppen zoveel in ons leven, maar de kwaliteit van ons leven wordt er niet beter op. We hebben het te druk gekregen. En die manier van leven moet veranderen.

Als jij niet de verandering in je leven ziet die je wilt, als het lijkt of jij niet de vrucht draagt die God wil dat je draagt, dan daag ik je uit om kwantitatieve tijd te nemen waarin je gericht bent op de dingen van de Heer. Ik zeg niet hoeveel tijd dat dan moet zijn, want dat kan per persoon verschillen en hangt af van hoeveel tijd je al aan de Heer besteedt. Als je bijvoorbeeld nu een half uur per dag neemt om nergens anders aan te denken dan aan de Heer en als je nog niet eerder tijd hebt besteed aan de Heer, dan zou dat al een geweldig voordeel geven. Hoeveel tijd je aan de Heer kunt besteden is afhankelijk van een aantal factoren, maar je moet een besluit nemen dat je al die dingen die het Woord van God in je leven verstikken zult wegdoen.

Nu komen we bij het laatste type hart waar het Woord van God in werd gezaaid. Van de vier types waar Jezus over sprak, is dit het enige type hart, of aarde, dat werkelijk de beoogde vrucht voortbracht. Dat staat in vers 20 van Marcus 4: "En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud."
Dit willen we allemaal wel. We willen allemaal als dit laatste type grond zijn waar we overvloedig vrucht voortbrengen.
Maar weet je, uit dit onderwijs maakte de Heer me nog iets anders duidelijk, wat grote invloed op mij heeft gehad. Want toen ik met mijn bediening begon, was ik me er sterk van bewust dat ik een boertje uit Texas was. Mijn stem is niet bepaald geschikt voor televisie of radio. Het is geweldig dat God de zwakke dingen van deze wereld gebruikt om de wijzen te beschamen. Ik bedoel maar dat als ik mensen zou uitzoeken om op televisie of radio te komen, ik mezelf niet zou hebben uitgezocht. Dat is een ding dat zeker is. Ik was me dus sterk bewust van al mijn tekortkomingen, dat ik een boertje uit Texas ben, mijn stem, mijn uiterlijk. Ik heb niet het charisma dat veel andere mensen hebben en daarom twijfelde ik eraan of God me wel kon gebruiken. Maar één van de dingen waardoor ik echt bemoedigd werd was deze gelijkenis.

De Heer liet me zien dat het het Woord, het zaad, is dat de vrucht voortbrengt. En de grond die de beste vrucht voortbracht en de meeste opbrengst had was niet de grond die meer had, maar het was de grond die minder had. Het had minder dorens, minder onkruid, minder dingen die het Woord van God kunnen verstikken, minder stenen die verhinderen dat het Woord zich kan wortelen, enzovoort. Dus de aarde die echt een opbrengst heeft was niet de aarde die meer had dan alle andere aarde, maar het was de aarde die minder had.
Voor mij betekende dit dat je niet noodzakelijkerwijs al die talenten en al die uiterlijke dingen nodig hebt waar mensen zo'n waarde aan hechten, maar dat het eigenlijk om de toestand van je hart gaat. Als ik de dorens en alle dingen die mijn aandacht opeisen weg zou doen, mijzelf volledig aan God zou toewijden en het Woord van God de eerste plaats in mijn leven zou geven, dan zou het Woord een overvloedige oogst voortbrengen in mijn leven. Ik vond dit geweldig.
Ik zeg je dat het zo'n bemoediging voor me was, omdat ik zei: "God, als door minder te worden het Woord van God werkelijk vruchtbaar wordt, dan kan ik zeker minder worden. Ik mag misschien niet in staat zijn om meer te zijn, maar ik kan zeker minder worden. Ik kan afstand doen van alles wat me belemmert."

Jij hebt misschien niet het idee dat je het slimste jongetje van de klas bent en jij denkt misschien dat je al die tekortkomingen hebt waar andere mensen geen last van hebben, maar toch, als jij jezelf zou toewijden aan het Woord van God, en hiermee bedoel ik dat je mediteert totdat het Woord van God diep in je geworteld is, en als jij niet toestaat dat andere dingen je daarvan afleiden en de kracht aan je hart onttrekt die eigenlijk aan de Heer toebehoort, als jij jezelf volledig toewijdt aan de Heer en aan Zijn Woord, dan kan ik je verzekeren dat Gods Woord ervoor zal zorgen dat je slaagt. Het zal vrucht voortbrengen in ieder gebied waartoe God je heeft geroepen en je heeft gezalfd. Ik geloof dit uit de grond van mijn hart. En dat is een geweldige bemoediging voor me.

Laat me ditzelfde Schriftgedeelte lezen uit het evangelie van Lucas over de vierde soort grond. In Lucas 8:15 staat: "Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding."
Lucas is de enige die volharding, of geduld , noemt. Als je hier goed bij stilstaat, dan gaat deze hele gelijkenis hierover. De gelijkenis gaat over een zaad dat geplant wordt en daarna wordt geoogst. Iedereen die wel eens met zaad te maken heeft gehad weet dat je dat zaad de tijd moet geven om te werken. Tijd is eigenlijk een pluspunt. Voor de boer is tijd waardevol. Het is niet negatief, maar positief.

We gaan het er straks uitgebreider over hebben, maar als je een zaad in de grond stopt, dan begrijp ik nog steeds niet hoe dat zaad kan groeien. Wij weten niet wat er dan gebeurt. Maar je laat het zaad in de grond zitten, je geeft het water en je verwijdert alle onkruid dat de voeding kan stelen en God heeft het zo gemaakt dat het zaad na verloop van tijd ontkiemt, dat er wortels worden aangemaakt, dat er een plant opkomt en dat die plant uiteindelijk vrucht draagt. Tijd is eigenlijk heel waardevol. In plaats van dat je op een negatieve manier naar tijd kijkt, moet je tijd beschouwen als een vriend.

Er was op mijn Bijbelcollege eens een student. En ik kan me herinneren dat toen ik over deze dingen sprak, dat er tijd nodig is en dat het een groeiproces is, hij kwaad werd. Hij zei: "Ik heb geen tien jaar de tijd om volwassen te worden. God heeft me verteld dat ik miljoenen mensen bij de Heer moet brengen. Jezus komt heel snel terug." En ondanks alle Schriftplaatsen die zeggen dat je niet een pasbekeerde in een gezagspositie moet zetten, alle Schriftplaatsen die over groei spreken, enzovoort, was deze man vastbesloten dat hij zich daar niet aan zou houden en dat hij het op zijn eigen manier zou gaan doen. In feite ging hij van school af en hij zou in korte tijd de wereld veranderen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd.
Hij beschouwde tijd als iets negatiefs. Hij kon het zichzelf niet veroorloven om te wachten. Maar ik zit nu al ongeveer 37 jaar in de bediening en ik beschouw tijd als een pluspunt. Decennia lang heb ik het Woord van God in mijn leven gezaaid en ik heb erover gemediteerd. Omdat ik tientallen jaren geleden tijd heb geïnvesteerd in het Koninkrijk van God, oogst ik daar tegenwoordig nog steeds de vruchten van.

Je zou bijvoorbeeld het zaad van een paardenbloem in je tuin kunnen zaaien. En de meesten van jullie hoeven geen paardenbloemen te zaaien, want ze komen vanzelf wel op in je tuin. Maar stel dat je een paardenbloem in je tuin zou willen zaaien, dan kan ik je verzekeren dat na verloop van tijd die paardenbloem zichzelf zou vermenigvuldigen en je hele tuin zou er vol van staan. Want dat is zoals zaad werkt. Zaad groeit en vermenigvuldigt zichzelf. Na verloop van tijd is tijd eigenlijk een vriend van het zaad, want daardoor kan het zaad zich vermenigvuldigen en veel meer vrucht voortbrengen.
Je moet er op deze manier naar kijken in plaats van te denken dat je moet groeien en volwassen moet worden en dat er tijd voor nodig is voordat het Woord binnenin je geworteld is. In plaats van dat je tijd als iets negatiefs ziet, moet je het zo zien dat iedere seconde die jij besteedt aan het mediteren over het Woord van God en het planten van dat zaad in je hart, je een proces op gang zet dat niet meer tegengehouden kan worden.

Onlangs las ik dat het ongeveer twintig jaar is geleden dat de Sint Helena tot uitbarsting kwam. De wetenschappers voorspelden dat, na de verwoesting die hier het gevolg van was, het wel honderd jaar zou kunnen duren voordat er weer bossen in het gebied zouden zijn en de flora en fauna terug zouden komen. Maar boven ieders verwachting had het gebied zich binnen twintig jaar hersteld. Ze begrepen de kracht niet die in het zaad zit. Er was zoveel hitte vrijgekomen, de grond was verschoven en de omgeving was verwoest, maar toch deed het zaad waar God het voor geschapen had en het begon een opbrengst voort te brengen. Een jaar later waren er al tekenen dat het herstel was ingezet.
Met het Woord is het net zo. God heeft zaad in Zijn Woord gelegd en als je dit zaad zult nemen, in je hart zult planten en het daar zult laten, als je het Woord van God fris en levend binnenin je zult houden, dan verzeker ik je dat jij er twintig, dertig, veertig, vijftig jaar vanaf nu, als de Heer op Zich laat wachten, voordeel van zult hebben. Ik vind dit echt geweldig.

Je moet begrijpen hoe het Koninkrijk werkt. Je neemt het Woord van God, je zaait het in je leven, je laat het daar en in plaats van dat je ontmoedigd bent omdat er tijd voor nodig is, ben je bemoedigd, omdat als je dit systeem eenmaal op gang hebt gezet en je die tijd hebt geïnvesteerd, het Woord van God jou op een bovennatuurlijke manier zal veranderen. Je zult moeiteloos worden veranderd door het Woord van God. Het zal in je opspringen en in je leven groeien en je zult erdoor worden veranderd.

Nu komen we bij de volgende gelijkenis die Jezus in Marcus 4:26 onderwees. Dit was op dezelfde dag dat hij de gelijkenis van de zaaier leerde. In feite onderwees hij op één dag tien gelijkenissen. Over deze dag in het leven van Jezus geeft de Bijbel ons de meeste informatie. 

Op dezelfde dag dat Hij de gelijkenis van de zaaier onderwees, staat in Marcus 4:26-29: "En Hij zei: Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is."

Nu is dit een eenvoudig Schriftgedeelte, maar ik zeg je dat het diepgaand is. Er zijn hier heel veel dingen uit te halen. Ik ga er nu snel doorheen, maar ik moedig je aan om dit gedeelte te nemen en er zelf over te mediteren, omdat er zoveel krachtige dingen in staan die je leven zouden kunnen veranderen.

Ten eerste staat er dat het Koninkrijk van God is als een mens die zaad werpt in de aarde. Dat is hetzelfde principe waarover ik de afgelopen tijd heb gesproken, dat het Woord van God als een zaad is. Maar wat daarna in vers 27 staat heeft me echt gezegend. Er staat dat hij slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit zonder dat hij zelf weet hoe.
Dat heeft me echt gezegend, omdat je niet werkelijk kunt begrijpen wat er gebeurt als je een zaad in de grond plant. De mensheid heeft zoveel kennis; we hebben mensen op de maan gezet, we hebben ruimteschepen naar andere planeten en asteroïden gestuurd. Met al hun cumulatieve kennis hebben de mensen al heel veel voor elkaar gekregen.

Je kunt iets maken dat op een zaad lijkt. Het kan dezelfde grootte hebben, dezelfde kleur, dezelfde chemicaliën bevatten, het kan in alles hetzelfde zijn en je kunt de mensen wijs maken dat het een echt zaad is. Maar ik kan je beloven dat als je een zaad dat door mensen is gemaakt in de grond plant, het niet zal ontkiemen. Het zal zichzelf niet vermenigvuldigen. Het heeft geen enkel leven in zich. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat de mensheid, met alle kennis die we hebben, niet in staat is geweest om te ontdekken waarom een zaad doet wat het doet. Het is omdat God het op die manier geschapen heeft.

Maar zelfs ook al begrijpen we het niet en weten we niet hoe het werkt, dan hoeft dat ons er niet van te weerhouden om zaad te nemen en het in de grond te planten. We hebben wel een aantal dingen geleerd, zoals hoe lang het duurt voordat het zaad ontkiemt en oogst voortbrengt. We hebben geleerd welk onkruid we moeten verwijderen. We hebben geleerd hoeveel water we het moeten geven, welke temperatuur er nodig is. We hebben genoeg over een zaad geleerd dat we ermee kunnen werken, maar we begrijpen het niet. En toch werkt het. Ieder van ons heeft voordeel van al die zaden die wereldwijd gezaaid worden voor al het brood en fruit en andere dingen die we eten. We begrijpen het niet en toch plukken wij er de vrucht van.

Voor mij is dit een geweldige steun. Ik hoef niet te begrijpen hoe het Woord werkt. Ik begrijp niet echt waarom het Woord iets met me doet als ik mezelf opsluit met de Heer, het Woord bestudeer en God tot me laat spreken. Ik kan het niet helemaal uitleggen. Maar dat weerhoudt mij er niet van om het voordeel ervan te ontvangen en de vrucht ervan te plukken.

Je hoeft geen geweldige wetenschapper te zijn. Je hoeft niet het slimste jongetje van de klas te zijn. Je hoeft niet alles te kunnen begrijpen om het Woord van God in je leven te laten werken. Als je mij gewoon op mijn woord zou geloven en zou beginnen om Gods Woord in je leven te zaaien, om er dag en nacht over te mediteren, dan zou het Woord van God gewoon ontkiemen. Het zou opkomen en vanzelf tot groei komen. God heeft leven in dat zaad gebracht. Ik kan er met mijn pet niet bij, maar God heeft leven gesproken in het fysieke zaad. Hij heeft leven gesproken in Zijn Woord. De Schrift zegt zelfs in Spreuken 4:22: "Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam."

Gods Woord is leven. Het bevat Zijn leven. Als we Zijn Woord zouden nemen en het binnenin ons zouden leggen, dan zou het leven van God door je heen gaan stromen. Je zult ontdekken dat Gods Woord genezing, voorspoed, vreugde, vrede en al dit soort dingen bevat.
Ik weet dat sommigen van jullie het moeilijk vinden om dit te geloven. Je beschouwt de Bijbel als ieder ander boek, maar dat is niet zo. Het is anders dan ieder ander boek. Het is levend. In Hebreeën 4:12 staat: "Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard." Gods Woord is levend. Het is anders dan ieder ander boek, zelfs boeken over het Woord van God. Het Woord van God is anders. Er zit leven in. Als jij het neemt, dan geeft het leven waar dood was, het geeft licht waar duisternis was. Zo eenvoudig is het.

Als dit waar zou zijn, en het is waar, dan begrijp ik niet waarom de mensen er niet meer tijd voor nemen om het Woord van God te bestuderen. Ik snap niet waarom we ons de hele tijd in beslag laten nemen door al die andere dingen. De enige manier waarop ik dat kan uitleggen is door te zeggen dat we het niet echt geloven. We geloven niet echt in de kracht en het gezag dat in Gods Woord is. Als je zou begrijpen wat ik zeg, dan kan ik je verzekeren dat het belangrijkste wat je ooit kunt doen is om Gods Woord te nemen en het in je leven beginnen te planten. God heeft Zijn Woord net als een fysiek zaadje geschapen dat uit zichzelf vrucht voortbrengt. Maar het Woord werkt niet totdat het in ons hart is gezaaid, net zoals een zaad niet werkt totdat het in de grond is gezaaid.

Ze hebben zaad uit de piramiden gehaald, dat daar al 4000 jaar ongebruikt had gelegen. Het was nooit ontkiemd. Er was niets gebeurd met dat zaad, omdat het niet in de grond was gestopt. Maar ze hebben dit zaad van 4000 jaar genomen en het in de grond geplant. Toen ze het met de juiste temperatuur en met de juiste voeding en met de juiste hoeveelheid water in de grond hadden geplant, begon dat zaad, dat leven in zich had, maar dat 4000 jaar ongebruikt had gelegen, opeens te ontkiemen en planten voort te brengen. Mensen, dat is een wonder.
Maar het is niets vergeleken met het wonder dat Gods Woord weliswaar duizenden jaren geleden is geschreven, maar opbrengst geeft als jij het zou nemen en in je hart zou zaaien. Maar het zaad moet in de grond zijn. Het Woord moet in je hart zijn voordat het dat leven kan beginnen vrij te zetten. Je kunt het Woord niet alleen maar met je ogen lezen en een beetje waarheid in je hersens opslaan. Je moet het diep binnenin je leggen. Je moet erover mediteren totdat het letterlijk binnenin je begint te wortelen. En als je dat doet, dan begint het op bovennatuurlijke wijze vrucht voort te brengen.

Dit is echt een geweldige gelijkenis. Er staat dat het Koninkrijk van God als een man is die het zaad neemt, het in de grond werpt en hij slaapt en staat op, nacht en dag, wat betekent dat er tijd overheen gaat. Weet je dat, als jij een zaad in de grond stopt en als je het iedere dag opgraaft om te kijken of er al iets gebeurt, je het zaad dan vernietigt? Je moet dat zaad een tijdlang in de grond met rust laten. Er is geloof voor nodig. Degene die zaad in de grond plant moet geloven dat dit zaad vrucht zal voortbrengen, dat het ontkiemt en dat er wortels worden gevormd. Door geloof moet je het zaad met rust laten en na verloop van tijd brengt het vrucht voort. Op dezelfde manier gaat het met het Woord van God.

Je kunt niet zomaar een belofte nemen en zeggen: "Goed, hier staat dat mij door Zijn striemen genezing is geworden. In de naam van Jezus maak ik hier aanspraak op." Maar als je niet binnen tien minuten genezen bent, dan graaf je dat zaad weer op en je zegt: "Nou, er gebeurt niets." En de volgende dag kom je erop terug en dan ga je weer proberen om het te belijden, maar je blijft er niet bij en je laat het Woord niet in jou wonen. Je moet zover komen dat het Woord gewoon een deel van je is. Het is niet iets wat je een paar minuten bestudeert en dan ga je erop uit en de hele dag leef je op een tegenovergestelde manier.

Sommige mensen krijgen de indruk dat ik tegen gebed en stille tijd en dat soort dingen ben, omdat ik altijd dit soort dingen zeg. Het kan zijn dat het enige wat je doet is dat je tien of twintig minuten stille tijd houdt en gedurende die tijd ben je lief en aardig en spreekt het Woord van God tot je. Maar zodra je stille tijd over is, dan word je gedurende de dag weer een piranha, je bent oneerlijk in je zakelijke transacties, je bent lomp en kwaad op iedereen. Als het zo gaat, dan heb je het Woord weer opgegraven. Dat Woord werkt dan niet binnenin je. Het blijft niet in je en daarom zul je er geen opbrengst van zien. Daar is meer voor nodig.

Je moet de waarheden nemen over het liefhebben van elkaar, de andere wang toekeren en de ander uitnemender achten dan jezelf en je kunt niet alleen maar tijdens de stille tijd daaraan denken. Het moet iets zijn wat die dag opeens jouw manier van doen en laten verandert. Je moet het zaad, dat Woord dat in je hart is geplant, daar laten en iedere keer als iemand je tegen de haren instrijkt, moet je ernaar handelen en je voortdurend laten beïnvloeden door het Woord. Je moet in het Woord blijven en het Woord moet in jou wonen zodat het zijn volledige invloed in jouw leven kan laten gelden.
Toch proberen veel mensen het op een andere manier. Ze gaan naar de kerk, ze gaan in gebedsrijen staan, maar ze nemen niet Gods Woord en ze mediteren er niet over. En dan vragen ze zich af waarom ze niet de gewenste resultaten zien. Ik vertel je dat dit zo eenvoudig is dat je iemand nodig hebt die je helpt om het verkeerd te begrijpen. Je moet het Woord van God nemen, het in je hart leggen, het daar laten, erover mediteren en dan brengt het vrucht voort. Zo eenvoudig is het. Is dit niet geweldig?

In Marcus 4:28 staat dus dat de grond vanzelf vrucht voortbrengt; eerst een halm, dan een aar en daarna het volle koren in de aar. Hier staat een andere krachtige waarheid die je uit deze gelijkenis kunt halen en dat is dat er tijd voor nodig is voordat het Woord van God gaat werken, maar wanneer het begint te werken, dan krijg je niet meteen de volledige manifestatie. Eerst krijg je de halm, dan de aar en dan het volle koren in de aar.
Met andere woorden: er is een groeiproces. Net zoals je een zaad in de grond plant, dan blijft het niet een week of een maand in de grond en dan heb je opeens een volgroeide boom of iets dergelijks. Nee, er is een tijd van groei. Eerst zie je een klein scheutje boven de grond komen en dat begint dan te groeien en zich te ontwikkelen.

In het natuurlijke gebied onderkennen we wel dat het op deze manier werkt, maar in het geestelijke gebied is het niet anders. Er komen voortdurend mensen bij me die er bijna geen tijd aan hebben besteed om zich te verdiepen in het Woord van God, maar ze horen me praten over hoe het Woord werkt. Dat ik heb meegemaakt dat God me heeft vrijgezet, dat mensen uit de dood zijn opgewekt. Ze horen deze geweldige getuigenissen en ze vragen in welke Schriftgedeelten deze beloften staan. Ik geef ze dan zaad, ze planten het, maar als ze de volgende dag niet dezelfde resultaten hebben die ik heb, dan zeggen ze dat ze niet geloven dat het werkt. "Het Woord heeft niet gewerkt. Ik heb precies hetzelfde gedaan wat jij ook deed, maar bij mij werkte het niet."

Je moet je realiseren dat ik nu al meer dan 40 jaar met de Heer wandel. Het is 37 jaar geleden dat ik deze ontmoeting met de Heer had, dat God me riep en dat dingen werkelijk begonnen te werken. Ik bedoel maar dat ik wel wat tijd heb besteed aan het mediteren en aan het zoeken naar de Heer. Ik kan je verzekeren dat ik niet begon met dezelfde resultaten die ik tegenwoordig heb.

Wist je dat we tegenwoordig een miljoen dollar per maand nodig hebben om onze rekeningen te kunnen betalen en om alles gaande te houden? Ik begon niet op dat niveau. Ik herinner me de allereerste keer dat Jamie en ik eenparig baden voor 250 dollar per maand. Dat zou genoeg zijn voor de huur, onze onkosten en dan zouden we ook nog 75 dollar per maand kunnen weggeven. Dat was het totale bedrag wat we nodig hadden. Ik herinner me dat toen we naar Colorado Springs verhuisden en we hier onze bediening begonnen en ik begon te reizen, dat Jamie en ik eenparig baden voor 3000 dollar per maand. Daarvan konden we al mijn werknemers betalen, onze huur, al onze rekeningen, van 3000 dollar per maand.

Het was een groeiproces. En soms praat ik over een miljoen dollar per maand en dan denken de mensen: "Ik ga ook die Schriftplaatsen nemen." Maar als je het probeert en als het je over een week niet is gelukt, dan zeg je dat al dit gedoe van "bid en het zal je gegeven worden" niet werkt. Je wordt kritisch. Maar wat je niet begrijpt is dat er een groeiproces is. In mijn leven is er een groeiproces geweest. En er zal een groeiproces in jouw leven zijn.

Sommigen van jullie vinden dit niet leuk, want je wilt er meteen inspringen. Je wilt al die tussenliggende stappen overslaan en je wilt van waar je nu bent meteen in volledige volwassenheid komen. Je mag willen wat je wilt. Je kunt bidden. Je kunt God smeken. Je kunt duizenden mensen eenparig met je laten bidden, maar het maakt allemaal niets uit. Je kunt niet om het proces heen. Ik zeg je dat je eerst de halm hebt, dan de aar en dan het volle koren in de aar. Op die manier werkt het Koninkrijk van God. Er is geen kortere weg.
Nu geloof ik wel dat je het proces kunt bespoedigen door het verlangen waarmee je God zoekt, maar deze tussenstappen, deze verschillende stadia, zullen er altijd blijven. Er is nog steeds sprake van groei. Je kunt het tot op zekere hoogte bespoedigen, maar je kunt het proces niet stopzetten. Als het Woord van God nog nooit eerder in je leven heeft gewerkt, dan ga je niet opeens een honderdvoudige vrucht zien. Eerst is er de halm, dan de aar en dan het volle koren in de aar.

In Marcus 4 hebben we nu gesproken over de gelijkenis van de zaaier en over de gelijkenis van vers 26 en nadat Jezus al deze dingen had onderwezen, staat er in Marcus 4:35: "En Hij zei tot hen op die dag." 

Voordat ik de rest van het hoofdstuk lees, wil ik eerst ingaan op wat dit betekent. Het was dezelfde dag. Dezelfde dag als wat? Ik gebruik een "Life for Today"-studiebijbel. De Heer heeft me ertoe geleid dat ik alle vier de evangeliën in overeenstemming met elkaar heb gebracht. Op één pagina kun je nu de verslagen lezen van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes over dezelfde gebeurtenis. Als je de evangeliën in gewone volgorde zou lezen, zou je niet in de gaten hebben dat Jezus op deze dag tien gelijkenissen onderwees.

Hij onderwees de gelijkenis van de zaaier, de gelijkenis dat het Koninkrijk van God als een zaad is, de gelijkenis van het mosterdzaad, de gelijkenis van het onkruid tussen het koren , enzovoort. Er waren in totaal tien gelijkenissen en iedere gelijkenis ging over het belang van Gods Woord en hoe Gods Woord werkt. Dit is veelbetekenend. Je moet onthouden dat "op die dag" de dag was dat de discipelen hadden gehoord dat Jezus tien gelijkenissen onderwees en van twee gelijkenissen een uitleg gaf, dus als je de uitlegging erbij optelt, had Hij in totaal twaalf onderwijzingen gegeven.

In Marcus 4:35-41 staat: "En Hij zei tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant. En zij lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede, en er waren andere schepen bij Hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En Hij zei tot hen: Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?"

Nogmaals, dit gebeurde op dezelfde dag dat Jezus had onderwezen dat het Woord van God als een zaad is. Je moet dit zaad planten en het zaad bevat leven. Je hoeft niet ergens anders naar toe te gaan. Als je een boom in je tuin wilt hebben, dan hoef je niet een boom te kopen, maar je kunt een zaad nemen, dat zaad in je tuin planten en dat zaad wordt uiteindelijk een boom. Het zaad draagt leven in zich. Jezus onderwees dit op veel verschillende manieren.

In vers 35 staat: "En Hij zei tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant." Weet je wat Jezus deed? Jezus was het vleesgeworden Woord en het Woord heeft onder ons gewoond. Dat staat in Johannes 1:14. Jezus was het vleesgeworden Woord van God. Hij had net gesproken over de kracht van het Woord en toen gaf Hij hen een zaad. Hij gaf hen een woord. Hij zei: Laten wij oversteken naar de overkant.
Hij vertelde de discipelen niet om in de boot te gaan, halverwege het meer te varen en te verdrinken, of: "Laten wij daar naar toegaan, laten wij ons door de storm laten overweldigen. Laten wij de overkant niet halen." Hij gaf hen een woord. Hij is de schepper van het Meer van Galilea. Hij is degene die de hemelen en aarde en alles wat daarin is heeft geschapen. Hij is de schepper en Hij zei: Laat ons in de boot gaan en naar de overkant gaan.
Hij gaf hen een zaad. Hij gaf hen een woord. En weet je wat Hij toen deed? Hij ging naar het achterschip en Hij ging slapen. En terwijl Hij sliep wakkerde de wind aan en kwam er een grote storm op. Er staat dat de golven in het schip sloegen, zodat het vol water kwam. Nu moet je bedenken dat ze in die dagen geen grote oceaanschepen hadden of motorjachten met slaapcabines benedendeks die droog en warm waren. Dit was een kleine open boot.

Ik ben eens in één van die kleine tourbootjes op het Meer van Galilea geweest. Ze noemden het een "Jezusboot”. Ik weet wel dat het niet precies dezelfde boot is die Jezus gebruikte, maar het was een replica van de vissersboten die ze in die tijd gebruikten. Er waren ongeveer 30 mensen aan boord en alles was open. Er was geen benedendek. Ik kan je zeggen dat als Jezus in het achterschip was en Hij op een kussen sliep en als de boot vol met water was, dat dit betekende dat Jezus heen en weer geklotst werd in het water.

Hij was zich bewust van wat er gebeurde, maar in plaats van dat Hij opstond en de situatie in handen nam, bleef Hij slapen. Dat is verbazend. En kijk eens hoe de discipelen hierop reageerden. In vers 38 staat: "Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan?"

Ik zeg je dat dit niet alleen typerend is voor die discipelen, maar ook voor de mensen van onze tijd. Je kunt een probleem krijgen. De dokter vertelt je dat je zult sterven. De bankier zegt dat ze beslag moeten leggen op je goederen. Je vrouw of je man vertelt je dat ze van je willen scheiden. Iemand vertelt je slecht nieuws en opeens schiet je in een depressie. Als al die stormen, al dat soort dingen beginnen te komen, dan gaan we naar de Heer en dan zeggen we: "God, ik dacht dat U van me hield. Hoe komt het dat U niets doet? God, kan het U niets schelen? Trekt U zich er niets van aan dat ik verga?"
Eigenlijk geven we God dan de schuld, alsof het Zijn fout is. Maar God heeft die storm niet gestuurd. Ik zou hier heel lang over kunnen praten, want op dit gebied is er nog veel verwarring. De religie heeft ons geleerd dat God alles onder controle heeft en zelfs als je een ziekte hebt, of armoede, of een scheiding, of wat dan niet, dan heeft God dat veroorzaakt. Maar dat is niet waar.

God heeft die storm op dat meer niet veroorzaakt. De Heer controleert niet alles. Nu heeft Hij wel de macht om er controle over te nemen en Jezus gebruikte die macht ook. Hij bestrafte de wind en sprak tegen de zee en het werd stil. De Heer heeft die macht. Maar niet ieder probleem dat in je leven komt is door God beschikt. God heeft die problemen niet gemaakt.
Als wij gaan zeggen: "God, waarom liet U dit gebeuren?", dan schrijf je ongerechtigheden toe aan de Heer. Je zegt dat de Heer zich heeft vergist. En daar moet je mee ophouden. Ten eerste is dit verkeerd. God is een goede God. God is niet de bron van je problemen. Je kunt niet naar God gaan en Hem beschuldigen. "God, hoe komt het dat U me niet genezen hebt? Hoe komt het dat die persoon is overleden?" God is nooit en te nimmer jouw probleem.

Maar deze discipelen begonnen te zeggen: "Heer, word wakker. Kan het U niets schelen dat we vergaan? Pak een emmer. Ga hozen. Doe iets. Roei. Help ons. U draagt niet Uw steentje bij. Als wij er niet waren geweest, dan zouden we al gezonken zijn. U hebt nog niets gedaan." Dat is hetzelfde wat de mensen tegenwoordig tegen de Heer zeggen. "Waarom hebt U me nog niet genezen? Ik heb gebeden. Ik heb dit gedaan, maar U hebt niet Uw deel gedaan. Heer, het kan U niets meer schelen."
Maar weet je, Jezus had Zijn deel al gedaan. Jezus had hen het Woord gegeven. En nu is het aan ons om dat Woord te nemen en om door geloof het leven dat in het Woord is vrij te zetten door het uit te spreken. Zie je dat de discipelen dat niet deden? En in deze tijd doen de mensen het ook niet.

De mensen bidden en ze vragen God om ze te genezen. "O Heer, wat is er mis? Houdt U niet van me? Hebt U niet gehoord wat de dokter heeft gezegd? Genees me toch alstublieft." Wij gaan als een bedelaar naar de Heer in plaats van als een zoon die zijn erfenis al heeft ontvangen. In plaats van dat we aanspraak maken op wat rechtmatig van ons is, bedelen we om wat we denken dat God kan doen, maar wat Hij niet heeft gedaan. We denken dat het de verantwoordelijkheid van God is. Het is nu Zijn beurt om dit probleem op te lossen. Maar in feite is de waarheid dat voordat je zelfs maar dit probleem had, God al het zaad voor jouw probleem had. Hij heeft woorden van leven gegeven en alles wat jij hoeft te doen is om dat Woord te nemen, erop te gaan staan en het leven vrij te zetten wat in het zaad van het Woord van God is. Dit is echt krachtig.

Ik weet niet of je dit kunt bevatten, maar ik geloof echt dat dit een goed beeld geeft van waar het Lichaam van Christus tegenwoordig is. Het gehele Lichaam van Christus roept het uit en zegt: "Heer, waarom geeft U niet om me? Waarom hebt U dit niet gedaan? Raak me alstublieft aan." Men bedelt en smeekt, twijfelt aan de goedheid van God, kermt en kreunt, klaagt en moppert. 

Maar kijk eens wat Jezus deed toen ze Hem wakker maakten. Hij stond op en bestrafte de wind. Hij zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En dan zegt Hij in vers 40 tegen de discipelen: "Waarom zijn jullie zo bevreesd? Hoe komt het dat jullie geen geloof hebben?"

Jezus stond niet op en Hij zei niet: "Jongens, het spijt me. Ik was moe en Ik probeerde een beetje te slapen, om een beetje bij te komen, maar het is mijn schuld. Het spijt me. Het spijt me dat Ik jullie in deze situatie heb gebracht. Het spijt me echt dat Ik niet opstond en jullie hielp." Hij liet zich niet bespelen. Hij keurde hun paniek niet goed en hun gemopper en geklaag. In plaats daarvan zei Hij: "Waarom zijn jullie zo bang?" En ik kan je verzekeren dat ik geloof dat Hij kwaad was. Hij was niet kwaad op hen als persoon, maar op hun vleselijkheid, op hun ongeloof. "Waarom zijn jullie zo bevreesd? Hoe komt het dat jullie geen enkel geloof hebben?" Uit Zijn woorden kun je opmaken dat Hij hun onmacht afkeurde.

Je kunt ook zeggen dat het verkeerd van Jezus zou zijn om kritiek op deze discipelen te hebben als ze er niets aan hadden kunnen doen. Als het er alleen maar om ging dat ze Jezus wakker maakten en dat Jezus het probleem oploste, dan had Jezus zich kunnen verontschuldigen. "Jongens, het spijt me dat Ik er niet voor jullie was, dat Ik nog niet wakker was." Maar dat antwoord gaf Hij niet. In plaats daarvan bestrafte Hij hen. "Waarom zijn jullie bang?" De meeste mensen zouden zeggen: "Omdat we op het punt staan te zinken. Waarom zouden we dan niet bang zijn?"

Je moet begrijpen wat Hij hen de hele dag had geleerd: tien gelijkenissen over de levenskracht dat in het zaad is. En toen gaf Hij hen een zaad. Hij gaf hen een belofte: "Laat ons naar de overkant gaan." Als de discipelen dat ook maar een beetje hadden begrepen, dan hadden ze dat onderwijs dat Hij had gegeven kunnen nemen. Ze hadden erop kunnen staan en hun gezag kunnen nemen. Ze hadden de boot kunnen bevelen om naar de andere kant te gaan. Ze hadden de wind en de golven kunnen bevelen om ermee op te houden. Jezus keurde hun onbekwaamheid af. Hij bestrafte hen en Hij zei: "Jongens, jullie hadden beter kunnen doen."

En broeders en zusters, ik zeg jullie dat wij het beter kunnen doen. Het Lichaam van Christus gaat huilend naar God en vraagt om hulp en vraagt zich af waarom Hij die kracht niet vrijzet. "God, wat is er toch mis met U?" Wij willen honderdduizenden mensen bij elkaar roepen om God te dwingen, om Hem nog een beetje meer het mes op de keel te zetten en druk op God uit te oefenen, om te maken dat God een opwekking stuurt, om te maken dat God iemand geneest. 

Ik zeg je dat je God beledigt als je zegt: "O God, stort alstublieft Uw geest uit. O God, heb medelijden met de Verenigde Staten. Veroordeel ons niet." Dat is een belediging voor God, omdat Hij al Zijn genade heeft betoond, niet alleen aan de Verenigde Staten, maar aan de hele wereld. Hij heeft Zijn oordeel op Zijn Zoon gelegd en Hij heeft ervoor betaald. De enige reden waarom we geen vurige opwekking in dit land hebben is niet omdat God Zijn geest niet zou hebben uitgestort, maar omdat Zijn mensen niet doen wat Hij ze heeft gezegd dat ze moeten doen.

Wij vragen aan God om te doen wat Hij gezegd heeft dat wij moeten doen. Hij heeft ons gezegd het evangelie te verkondigen en de zieken te genezen. Hij heeft ons dat allemaal gezegd. Hij heeft ons deze woorden gegeven. Het leven is in het zaad en wij planten het zaad niet. We willen geen zaad planten. Dat is werk. Ik zeg je dat God niet Degene is die slaapt, maar het Lichaam van Christus. Wij doen niet wat Hij ons heeft gezegd dat we moeten doen. Wij vragen Hem of Hij het wil doen, en op die manier werkt het niet.

Als jij de kracht van God wilt zien en als jij verandering in je leven gemanifesteerd wilt zien, dan zeg ik je hoe je dat moet doen. God heeft Zijn Woord gesproken, Hij heeft door Zijn Woord Zijn kracht vrijgezet. Ieder Woord dat van God komt is een woord dat met geloof is vervuld. Het heeft de kracht om alles te veranderen.

Als de Heer aan het eind der tijden terugkomt, dan staat er in Openbaring dat er een scherp zwaard uit Zijn mond komt en door dat zwaard zal Hij de volken slaan. Weet je hoe dit zal gebeuren? Ik geloof dat het zwaard dat uit Zijn mond komt niet een fysiek zwaard is, maar dat het is zoals in Hebreeën 4:12 staat, dat het Woord van God levend is en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Hiermee wordt gezegd dat God de woorden uit Zijn mond zal spreken en die woorden zullen vol van leven zijn. Het zal in de geschiedenis van het universum de grootste demonstratie zijn van de kracht die in het Woord van God is. En dat Woord heeft Hij aan ons gegeven. Door Zijn Woord zal Hij vernietigen en alles recht maken. Dit is het Woord dat wij nu al hebben.

Ik zeg je dat je het niet nodig hebt dat er een boom uit de lucht komt vallen. Wat jij nodig hebt is dat je het zaad dat God al aan ons heeft gegeven gaat planten, dat je het wat tijd gunt, en dan kun je iedere boom krijgen die je maar wilt. Je hebt het niet nodig dat er een wonder uit de lucht komt vallen. Wat jij nodig hebt is dat je het Woord van God neemt, het zaad in je hart plant en het laat groeien. En dan mag je verwachten dat dit wonder bij jou gaat gebeuren. Ik zeg je dat dit geweldig is.
Ik heb mezelf gelukkig gepreekt. Ik weet niet of jij er wat aan hebt gehad, maar het heeft mij geholpen.

 


 

www.vergadering.nu