Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Hoe te stromen in de gaven van de Heilige Geest - 1
Andrew Wommack

Deel 1. Het belang van de gaven
Deel 2. De Heer staat altijd ‘Aan’
Deel 3. De Goddelijke stroom

Oorspronkelijke titel: How To Flow In The Gifts Of The Holy Spirit
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling: 2008 Jan Vossen

De gaven van de Heilige Geest behoren tot de belangrijkste voordelen van het christenleven. Ze stellen ons in staat anderen te bereiken met bovennatuurlijke vermogens.

Deel 1: Het belang van de gaven

Prijs de Heer, ik ben Andrew Wommack en op deze tape begin ik te onderwijzen over hoe je kunt stromen in de gaven van de Heilige Geest. Voordat ik hierover onderwijs, moet ik eerst zeggen dat dit geen volledig onderwijs is over de gaven van de Heilige Geest. We gaan niet de negen gaven bestuderen die in 1 Korintiërs 12 worden opgenoemd. We gaan niet onderwijzen wat iedere gave precies is en hoe je ze kunt herkennen, hoe ze werken en hoe ze samenwerken als elkaar aanvullende gaven. Dat gaan we niet behandelen. Ik ga ook niet spreken over andere gaven van de Geest die in Romeinen 12 worden opgenoemd.

Dit is dus geen volledig onderwijs over de gaven van de Geest. Het is in principe een onderwijs over hoe je stroomt in die gaven. Het vereist dus al enig begrip, enige openbaring bij jou over dat de gaven bestaan en welke het zijn. Daar is zoveel informatie over, die in deze korte tapeserie niet te behandelen is. Je zult dit door je eigen studie moeten aanvullen of door ander materiaal hierover. Als je eenmaal weet dat de gaven van de Geest ook tegenwoordig nog bestaan, en als je eenmaal beseft dat die ook voor jou bedoeld zijn, en je hebt je gaven geďdentificeerd, dan is het doel van deze tapeserie om te spreken over: hoe leer je dan in deze gaven te stromen.

Je zult nooit effectief functioneren in de gaven van de Geest als je ze als een ‘optie’ beschouwt. Iets dat fijn zou zijn als het kwam, maar je bent er niet aan toegewijd. Het is buiten het normale. Het zijn bovennatuurlijke gaven. En wil jij in de gaven stromen, dan moet je helemaal overtuigd en vastbesloten zijn dat je de bovennatuurlijke kracht van God nodig hebt om door je heen te laten werken en het Woord te bevestigen, en door jou heen te bedienen. En zolang jij denkt dat het een ‘optie’ is, of dat je het wel fijn zou vinden áls ze komen, maar je bent niet overtuigd dat het Gods absolute wil is dat jij deze gaven hebt, en dat het noodzakelijk is om in de gaven van de Geest te stromen om echt effectief te zijn voor de Heer, als je daar niet vastbesloten in bent, zul je niet echt goed in die gaven stromen. Daar gaat deze eerste tape dus over.

De tweede tape zal ik het erover hebben dat God áltijd de gaven door ons heen bedient. Het is niet iets dat komt en gaat zoals meestal wordt geleerd. Dat klinkt niet als een enorme waarheid, maar op onze tweede tape zullen we dat behandelen. In de derde tape spreken we over hoe je kunt herkennen wanneer de gaven en de zalving van de Geest door je heen stromen en hoe je in geloof kunt uitstappen en dat volgen. En zo zul je de gaven van de Heilige Geest in veel grotere mate zien manifesteren en functioneren als je dit eenmaal begrijpt.

Zoals ik al zei, is op deze eerste tape mijn eerste punt dat ik wil duidelijk maken, dat de gaven van de Heilige Geest geen ‘optie’ zijn. En dat is geen algemeen aanvaarde overtuiging onder Christenen. Natuurlijk is het lichaam van Christus tegenwoordig verbrokkeld in allerlei verschillende groepen. En ik weet dat er veel afscheidingen zijn. En er zijn heel wat Geestvervulde groepen, of groepen die zichzelf als Geestvervuld beschouwen. Ik bedoel dan de groepen die de doop in de Heilige Geest hebben ontvangen, die in tongen spreken en geloven dat de gaven van de Geest ook voor vandaag zijn.

Maar er is een groot deel, waarschijnlijk de meerderheid van het Lichaam van Christus die geloven dat de gaven van de Heilige Geest met de apostelen zijn verdwenen. Dat ze niet langer voor ons vandaag zijn bedoeld, en ze geloven ook niet dat je in de gaven kunt functioneren. Dat zijn dus twee belangrijke richtingen. En ik wil dus zeggen dat ik geloof dat de gaven van de Geest niet slechts een ‘optie’ zijn. Ik geloof niet dat je erin moet stromen om behouden te zijn, of om van God te houden, en zelfs niet om door God gebruikt te worden. Maar om echt te doen wat God wil, zijn ze geen ‘optie’.
Hier kan zoveel over gezegd worden dat ik niet eens toekom aan onderwijzen hoe de gaven nog steeds vandaag voor ons zijn. Daar kan ik zelfs geen volledige uitleg van geven. Maar laat ik gewoon enkele dingen noemen.

De discipelen, die volgelingen van de Heer waren, en Jezus drie en een half jaar meemaakten tijdens zijn aardse bediening gaf Hij, nadat Hij was verrezen, opdracht om te blijven wachten. Ze moesten wachten totdat ze de doop in de Heilige Geest ontvingen. Dat staat opgetekend in Handelingen 1. De kracht van de Heilige Geest kwam op de dag van Pinksteren, zoals opgetekend in Handelingen 2. En ze kregen de opdracht om uit te gaan en te prediken, maar niet voordat ze kracht hadden ontvangen. En deze kracht, volgens Handelingen 1:8, was bedoeld om hen tot getuigen te maken op basis van wat Jezus heeft gezegd, dat ze geen effectieve getuigen zouden zijn totdat ze de doop in de Heilige Geest hadden ontvangen.

En toen dat gebeurde op Pinksteren in Handelingen 2 werden ze vervuld met de Heilige Geest en spraken ze in tongen. En spreken in tongen is de gave van de Heilige Geest die erg veel voorrang krijgt onder charismatische of pinkstermensen. Maar het is bij lange na niet de belangrijkste gave of de enige gave. Ik wil daarmee niets afdoen aan de gave van het spreken in tongen, maar er gebeuren heel veel dingen als de doop in de Heilige Geest komt. Want de Bijbel leert dat als iemand de doop in de Heilige Geest ontving, er zichtbaar bewijs van was. Mensen konden zien en horen dat ze de Heilige Geest hadden en in de meeste gevallen in het boek Handelingen wordt duidelijk gesteld dat ze in tongen spraken. In andere gevallen was er iets zichtbaars en hoorbaars. En om in overeenstemming te blijven met alle andere verslagen is het logisch om ervan uit te gaan dat het ook daar om het spreken in tongen ging.

Als in de Bijbel gezegd wordt dat mensen de doop in de Heilige Geest ontvingen waren er bovennatuurlijke manifestaties. Dat gaat helemaal in tegen de mening van de Evangelische groeperingen van tegenwoordig. Ik kan het er mee eens zijn dat je gered kunt zijn zónder dat de Heilige Geest je vult, de doop in de Heilige Geest, het tweede werk van genade zoals D.L. Moody het noemde. Vele anderen, Charles Haddon Spurgeon, mensen die in het verleden leiders zijn geweest, leerden dat er een tweede genadewerk was, een tweede ervaring, waarin niet alleen maar je zonden vergeven waren, maar waarbij je met kracht bekleed werd. Daar is dus een basis voor in de kerkgeschiedenis, en natuurlijk vind je het ook terug in het Woord van God.

Ik ben het er dus mee eens dat je het niet per se móet hebben, maar waarom zou je het niet willen? En zonder hier een uitvoerige uitleg aan te besteden, is één van de redenen dat mensen níet geloven dat de doop in de Heilige Geest en de daarbij behorende gaven van de Heilige Geest ook vandaag voor ons gelden, dat het een gemakkelijke theologie is. Ik bedoel dat als je beweert dat al deze wonderen en de gaven van de Heilige Geest alleen in de kerk van de eerste eeuw gebeurden en niet meer voor ons tegenwoordig van toepassing zijn, dan is dat een heel veilige manier om te prediken en te geloven. Omdat je nooit iets hoeft te laten zien. Je hoeft nooit enige demonstratie van kracht te laten zien. Je kunt dan alles zeggen wat je maar wilt en beweren dat God zo spreekt zonder dat je ook maar iets hoeft te bewijzen.

Dat is niet de manier waarop de Bijbel het deed. Laat ik enkele verzen geven waar Jezus over Zijn eigen persoonlijke bediening spreekt. In Johannes hoofdstuk 5:36. Hier werd Jezus aangevallen door de Schriftgeleerden en de farizeeërs. Ze zeiden, wie ben jij wel en hoe durf jij te beweren dat wij naar jou zouden moeten luisteren? Waarom zouden wij jou geloven? Daarom sprak Jezus in vers 32-35 over hoe Johannes de Doper van Hem getuigde. Een natuurlijk werd Johannes de Doper door de meeste mensen hooggeacht, maar niet door de religieuze leiders van die dagen. Jezus wees dus naar zijn getuigenis dat Hij de Zoon van God was, maar in vers 5:36 zegt Hij: Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft. 37 En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien, 38 en zijn woord hebt gij niet blijvend in u, etc. En zo gaat Hij door hierover te spreken. Hij heeft het hier over de wonderen, de tekenen.

Er zijn verschillende keren dat Hij zegt: ‘Voor welke goede werken die Ik heb gedaan willen jullie mij doden’? De goede werken hier waren een verwijzing naar de wonderen die Hij had verricht. De blinde ogen geopend, de doven die horen, en dat soort dingen. 
In Johannes 10:25 zegt Jezus nogmaals: ‘Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet’. Ook dit is een antwoord aan de Schriftgeleerden en de Farizeeërs die zeiden: ‘Zeg ons nu openlijk of u de Christus bent’. En Hij zegt: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij 26 maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort.

En vervolgens in Johannes 10 vers 37 Indien Ik de werken mijns Vaders niet doe, gelooft Mij niet, 38 doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet gelooft, gelooft dan de werken, opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader. Dat is een sterke uitspraak. Jezus zegt: ‘Als Ik geen daden heb die bewijzen wat Ik zeg, geloof me dan maar niet’. Hij gebruikte precies deze zelfde redenering in Markus 2 waar ze een man door het dak lieten zakken. Ze namen de dakbedekking weg en lieten deze verlamde man door het dak naar beneden. En in Markus 2 staat dat toen Hij hun geloof zag, Hij tegen de man zei: ‘Je zonden zijn je vergeven’. En ogenblikkelijk werden de Schriftgeleerden hierover boos. En in Markus 2:7 staat: Wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Met andere woorden, zij trokken Zijn theologie in twijfel. Deze man kan dit niet zeggen. Hij kan de mensen hun zonden niet vergeven. Alleen God kan dat doen.

In vers 8: En Jezus doorzag terstond in zijn geest, dat zij aldus in zichzelf overlegden, en Hij zei tot hen: Waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? 9 Wat is gemakkelijker, tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel? Wat is het antwoord op deze vraag? Wat is gemakkelijker te zeggen? Nou, allebei waren ze onmogelijk te doen. Alleen God kan zonden vergeven. Het is onmogelijk voor een mens om zonden te vergeven en het is onmogelijk voor ons om mensen te genezen in onze eigen kracht.

Maar wat is gemakkelijker om te zéggen? Het is veel gemakkelijker om te zéggen dat iemands zonden zijn vergeven, omdat daar geen manifestatie van is. Je kunt niet bewijzen dat hun zonden zijn vergeven. Je kunt alles zeggen wat je maar wilt, maar je kunt het niet bewijzen. Je kunt die zonden niet zien en je kunt ook niet zien hoe een zonde die vergeven is eruit ziet. Er is geen manier om wetenschappelijk te bewijzen dat zonden vergeven zijn. Dus wat is makkelijker te zéggen? Het is gemakkelijker te zéggen dat iemands zonden zijn vergeven dan te zeggen: ‘Wees genezen’. Want als jij zegt: ‘Weest genezen’ en er is geen fysieke manifestatie van, dan is wat jij hebt gezegd niet gebeurd. Het is dus gemakkelijk om te zeggen: ‘Je zonden zijn vergeven’. Maar het is moeilijker om te zeggen: ‘Je bent genezen’, omdat er dan fysiek bewijs van moet volgen.

Wat de Heer hier dus in feite zegt is: Als Ik kan doen wat het moeilijkst is om te zeggen, dan is dat het bewijs dat Ik ook kan doen wat gemakkelijker is om te zeggen. Als je iets groots kunt doen, kun je ook iets kleins doen. Als ik 12 meter kan springen, kan ik je verzekeren dat ik ook één meter kan springen. Maar als ik niet eens één meter zou kunnen springen, dan zeker ook geen 12. Het grotere verzekert het mindere. En dat is wat Hij in principe zegt. Wat is gemakkelijker, tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel? Nou, het moeilijkst is om te zeggen: ‘neem je bed op en wandel’ omdat we ogenblikkelijk kunnen zien of wat je zegt gebeurt of niet. Daarom zegt Hij dus in vers 10: Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – zei Hij tot de verlamde: 11 Tot u zeg Ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. 12 En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit gezien! Wat Hij deed was dus deze man genezen en waarmee Hij zei: ‘Ik doe deze dingen’. Met andere woorden, dit wonder, dit teken, bewijst dat als Ik het lichaam kan genezen, Ik óók de zonden kan vergeven! Hij gebruikte fysieke wonderen om Zijn prediking, Zijn boodschap te bewijzen, te ondersteunen.

Laat me je nog een ander vers geven dat dit heel duidelijk maakt. Hebreeën hoofdstuk 2, we kunnen beginnen met lezen in vers 1 Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. 2 Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, 3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben. Merk op dat dit gaat over dat de Heer verkondigd heeft, en over hen die het gehoord hebben, dat gaat over de apostelen, de volgelingen van Jezus, en dat de woorden die zij spraken werden bevestigd.

En vers vier zegt dan: terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Het getuigenis hier gaat niet alleen over de volgelingen van Jezus, maar ook over Jezus zelf. God gaf aan hen beiden getuigenis door tekenen en wonderen en diverse krachten, gaven van de Heilige Geest, in overeenstemming met Zijn wil. Dit zegt dus dat God getuigenis gaf aan Jezus. Wat Jezus ook al had gezegd in Johannes 5 en 10. Dat hebben we net gelezen. En hier staat dat Hij niet alleen getuigenis gaf aan Jezus, maar ook aan Zijn discipelen met tekenen, wonderen en krachten en gaven van de Heilige Geest. Daar spreken we nu over, over deze gaven van de Heilige Geest die tekenen, wonderen en krachten voortbrengen.

Nu, als Jezus zelf en de christenen van de eerste eeuw nodig hadden dat de boodschap die zij spraken werd bevestigd door de kracht van de Heilige Geest, mag ik dan zeggen dat het werkelijk het absolute toppunt van arrogantie is als iemand tegenwoordig durft te beweren dat jij op de een of andere manier groter bent dan Jezus en groter dan de Apostelen en dat jij helemaal geen gaven van de Heilige Geest nodig hebt om jouw woord te bevestigen? Dat jouw woord op de een of andere manier sterker is dan dat van Jezus? Weet je, als je er op die manier over nadenkt slaat het echt nergens op.

Jezus zei waarom Hij deze dingen deed: ‘Als je niets gelooft van wat Ik zeg, geloof dan vanwege de wonderen die je ziet’. En dan heb je het vers dat zegt dat God getuigenis gaf aan het woord en bevestigde dat Jezus én de apostelen spraken met tekenen, wonderen, krachten en verschillende gaven van de Heilige Geest. Als dat de manier is waarop zíj werkten, dan zeg ik dat wij ook nu hetzelfde zouden moeten hebben. Dit is een van de redenen dat zij een grotere impact hadden op hún generatie dan wat de kerk van tegenwoordig doet. Want nogmaals, een grote meerderheid van het lichaam van Christus heeft tegenwoordig ervoor gekozen te geloven dat de gaven van de Geest tegenwoordig niet meer voor ons zijn. En zelfs veel mensen die pinkster of charismatisch zijn, en die wél geloven dat de gaven voor nu zijn, hebben weinig inzicht hoe ze werken. En daarom functioneren zij, wat de praktijk betreft, heel weinig in de gaven van de Geest. Er zijn niet veel wonderen, tekenen en krachten die de prediking van het Woord bevestigen. En dat is een van de voornaamste redenen dat het zo weinig impact heeft.

De kerk van de eerste eeuw heeft letterlijk de hun bekende wereld binnen 30 jaar op zijn kop gezet. Binnen 30 jaar ontwikkelde het Christendom zich zozeer dat Alexandria, wat een van de grootste steden in Noord Afrika was en een cultureel centrum dat alleen voor Rome onderdeed, en misschien ook nog Athene, maar het was een cultureel centrum voor de hele wereld, en binnen 30 jaar na de opstanding van Jezus werd opgetekend dat die stad bijna volledig tot het Christendom was bekeerd. Het Christendom begon enorme invloed op de hele wereld uit te oefenen. En het machtige Romeinse rijk, het machtigste rijk en meest omvattende wereldrijk dat de wereld ooit heeft gezien, dat honderden jaren standhield. Maar binnen 300 jaar werd het hele Romeinse rijk bekeerd tot het christendom. Het christendom begon letterlijk de hele wereld te doordringen. En weet je hoe dat allemaal tot stand kwam? Doordat de eerste discipelen in de gaven van de Heilige Geest functioneerden en zoals Hebreeën 2:4 zegt dat ze stroomden in de gaven van de Heilige Geest.

De gaven van de Heilige Geest zijn niet maar een ‘optie’. Als jij werkelijk in de kracht van de Heilige Geest wilt stromen, dan moet het meer voor je worden dan iets dat ‘wel leuk zou zijn’, of ‘als God het toestaat zou het prachtig zijn als je deze gaven zou mogen hebben’. Maar je moet beseffen dat het echte prediken van Gods Woord altijd wordt bevestigd door tekenen, wonderen en krachten.

Luister ook eens naar dit vers uit Markus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: Er staat niet ‘kunnen deze dingen volgen’ er staat ‘zullen deze dingen volgen’: in Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. En vers 19 zegt: De Here [Jezus] dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. 20 Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden. Het echte Woord van God wordt altijd bevestigd door de tekenen die er op volgen.

Als jij het ware Woord van God predikt, dan zullen de levens van mensen op wonderbaarlijke wijze veranderd worden. Nu denk ik dat het juist is om te zeggen dat redding, en dat mensen wederomgeboren worden, bevrijd worden van depressie en ontmoediging, een bevestiging is van het Woord. Maar daar is het niet toe beperkt. Jezus zag fysieke wonderen, blinde ogen geopend, dove oren geopend, de lammen wandelen, en dat soort wonderen. De vroege Nieuwtestamentische discipelen zagen precies dezelfde dingen gebeuren.

Een vers dat dit ondersteunt staat in Handelingen 4. Nadat Petrus, Johannes en nog enkele discipelen waren gegeseld en men hen had verboden nog langer het Evangelie te prediken, gingen zij terug naar de verzamelde gelovigen. En in Handelingen 4 baden ze een gebed en zeiden: 29 En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, en toen zeiden ze: 30 doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing.
Zij verbonden wonderen, genezingen, bevrijdingen met het spreken van het Woord. En vlak nadat ze dit gebed hadden gesproken: Heer, geef hen vrijmoedigheid om het Woord vrijmoedig te spreken, door uw hand uit te strekken tot genezing, zegt de Schrift dat de plaats waar zij waren, werd bewogen en ze allemaal vervuld werden met de Heilige Geest, en ze spraken het Woord met vrijmoedigheid. En het volgende was, dat er wonderen gebeurden. Als Petrus’ schaduw maar op mensen viel, genazen ze. En mensen werden opgewekt en velen werden toegevoegd aan de Heer. De vroege Nieuwtestamentische discipelen stelden het prediken van het Evangelie en het stromen in de gaven van de Geest en het plaatsvinden van wonderen op één lijn.

In feite sprak Paulus hier ook over in 1 Korintiërs 2. Natuurlijk was hij degene die de Korintiërs met de Heer bekend had gemaakt en ze waren door zijn bediening wederomgeboren. Maar daarna kwamen er andere mensen die zijn bediening aanvielen en andere dingen leerden. En daarom verdedigde Paulus zijn apostelschap en zijn leiderschap voor deze mensen. In 1 Korintiërs 2 zegt hij: 1 Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. 2 Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. 3 Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; 4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, 5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Paulus maakte het hier dus heel duidelijk, dat toen Hij het evangelie verkondigde, Hij niet alleen maar woorden predikte. Hij was geen doctrine of leerstellingen aan het leren. Maar hij predikte in de kracht van de Heilige Geest.

Ik herinner me nog T.L. Osborne, die vertelde over zijn vroegste jaren in de bediening. Hij ging naar India als zendeling en was daar enige tijd. Ik denk zo’n zes maanden, of een jaar, zoiets. Hij was bijzonder ontmoedigd. Want hij predikte het evangelie maar het had geen impact op mensen. En dat kwam tot een toppunt toen hij op een dag tegen een man getuigde en hem over God vertelde. In feite daagde die man hem uit en zei: ‘Hoe kom je hier bij’? En hij sloeg zijn Bijbel open en zei: ‘Nou, hier, de Bijbel zegt’. En deze man zei: ‘Ik geloof de Bijbel niet’. En dat bracht T.L. Osborne in verwarring. En de man trok zijn eigen zwarte boekje te voorschijn, de koran en zei: ‘Wat maakt jouw zwarte boekje beter dan mijn zwarte boekje’? En opeens besefte T.L. Osborne dat deze mensen zijn boodschap niet aanvaardden omdat er geen manier was om het te bewijzen. Daardoor raakte hij ontmoedigd en verliet India.

Hij kwam terug en terwijl hij de Heer zocht en vroeg wat hij moest doen, leerde de Heer hem precies wat ik hier zeg, dat het Woord van God moet worden bevestigd met wonderen. Precies op de manier zoals Jezus het deed, precies op de manier zoals de Nieuwtestamentische kerk het deed. Dat de gaven van de Heilige Geest essentieel zijn om het Woord te bevestigen en door het ongeloof van de mensen heen te breken. T.L. Osborne begon God daarover te zoeken en begon in de gaven van de Heilige Geest te stromen. En daarna is hij weer terug gegaan naar India, en wie weet honderden andere landen. Hij heeft menigten van een miljoen mensen of meer toegesproken. Hij heeft geweldige dingen zien gebeuren. En een van de redenen dat hij zo succesvol is geweest en zoveel mensen tot de Heer heeft geleid, is dat hij nu stroomde in de gaven van de Heilige Geest en al die wonderen en dat soort dingen gebeurden. Zijn woord was niet alleen maar woorden, maar ook met de demonstratie van de Geest en met kracht. Dat is wat Paulus hier zegt in 1 Korintiërs hoofdstuk 2. In Korintiërs ging hij verder met de verdediging van zijn apostelschap. Hij argumenteert over heel veel dingen met hen. En in hoofdstuk 4 tenslotte vat hij het in vers 19 als volgt samen: 19 maar spoedig zal ik tot u komen, zo de Here wil. Dan zal ik mij vergewissen, niet van het woord van die opgeblazenen, maar van hun kracht. 20 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. Weet je wat hij in feite zegt? Hij had al met hen geargumenteerd, hij had allerlei redenen gegeven waarom híj hun apostel was en waarom ze hem moesten vertrouwen en had op verschillende dingen gewezen. Tenslotte loopt het uit op de samenvatting: ‘Oké, als ik kom gaan we niet alleen maar een woordenwisseling houden. Praten is gemakkelijk. Laat het zien of hou je mond verder dicht’.

Met andere woorden hij zegt dat alleen diegenen die de demonstratie van de kracht van God hebben die in hun leven functioneert, toegestaan worden om iets te zeggen. Je kunt wel mooi praten, maar laat het maar zien. Als jij meer kracht hebt, als jij de kracht van God beter kunt laten zien manifesteren in jouw leven dan ik in mijn leven, dán heb je recht van spreken en zal ik met je overleggen. Man, dat is nogal kras.

Weet je, ik herinner me een keer toen ik net in de bediening begonnen was, en nog niet bepaald in de gaven van de Heilige Geest stroomde, maar ik ging wel die kant op. Ik begon er op uit te gaan en tot mensen te getuigen in die tijd. Dat was zo ongeveer alle energie en vrijmoedigheid van de Heilige Geest die ik had. Gewoon tot vreemdelingen praten en tot hen beginnen te getuigen. En ik weet nog dat we een opwekkingsbijeenkomst hielden in Portalis, New Mexico. We waren met een groep baptisten, daar zat ik toen bij, en ik sprak tot de BSU, de Baptist Student Union. We waren daar op de campus van de Universiteit. En ik sprak over vrijmoedig zijn en je geloof delen. En mensen begonnen zich te ergeren aan wat wij zeiden en argumenteerden: ‘Je hoeft helemaal niet tot mensen te getuigen’. En ze begonnen kritiek te leveren. Zij vonden dat ze effectiever waren door gewoon te bidden. Ze gingen er niet op uit om echt het Evangelie te verkondigen. Ze wilden niemand beledigen etc. En we probeerden met hen te discussiëren. Uiteindelijk werd het zelfs gewelddadig. Het zag er naar uit dat wij met pek en veren ingesmeerd zouden worden en eruit geschopt.

En de vriend waar ik mee was, verwees in principe naar hetzelfde waar ik het ook over had, 1 Korintiërs hoofdstuk 4 dat zegt: Dan zal ik mij vergewissen, niet van het woord van die opgeblazenen, maar van hun kracht. En hij zei eigenlijk, oké, ik zal je wat zeggen, als jij denkt dat de manier waarop jij je christenleven leidt meer effectief is, en als jij denkt dat je mensen beter bereikt en meer impact hebt dan wij, dan, zei hij: ‘mag iedereen die getuigd heeft tegen een ander, deze week nog steeds met ons discussiëren en vragen stellen of klagen. Maar als jij voor helemaal niemand een getuige bent geweest, ga dan zitten en hou je mond, want wij hebben het wel gedaan’. Met andere woorden, wij hadden de kracht van God in ons gemanifesteerd doordat we tenminste ons geloof hadden uitgelegd aan andere mensen. En als jij de kracht van God niet minstens zoveel hebt gemanifesteerd, dan is er geen reden voor jou om kritiek op ons te leveren. Ga dan zitten en hou je mond. En weet je, ogenblikkelijk moest die hele menigte gaan zitten en zijn mond houden, omdat er geen enkel persoon was die deze week tot een ander getuigd had. Wij pakten dus onze Bijbels en wandelden midden tussen hen door naar buiten.

Maar in wezen is dat wat de apostel Paulus zei. Weet je, iemand kan wel beweren dat hij gezalfd is en al die dingen gebeuren, maar praten is goedkoop. Het echte Woord van God wordt bevestigd met tekenen en wonderen die volgen. En de gaven van de Heilige Geest zijn de manier waarop God dat bewerkt. En als er geen gaven van de Heilige Geest stromen in iemands leven, of in het leven van predikers, wil dat niet zeggen dat ze niet gered zijn, het betekent niet dat ze niet van God zouden houden, het betekent niet dat ze niet integer zouden zijn of een verkeerde instelling hebben, maar het betekent wel dat ze alleen maar het woord spreken en het niet demonstreren. En dat ze daardoor bij lange na niet zo effectief zijn als ze zouden moeten zijn.

Iemand denkt misschien aan iemand die predikant is, en zegt: ‘Maar die en die is heel effectief en raakt mensenlevens aan’. Zo effectief als ze misschien zijn geweest, ze hadden wel duizend maal meer effectief kunnen zijn als ze hadden gestroomd in de kracht van de Heilige Geest en in de gaven van de Geest hadden gewerkt. Dát is wat het Woord van God ons leert. Er is geen enkele manier om hier onderuit te komen. Jezus zei dat Zijn werken, de wonderen die Hij deed een bevestiging en een getuigenis waren, dat als je niet wilde geloven, dat je dan naar deze wonderen moest kijken. De Schrift zegt dat niet alleen Jezus door de wonderen die Hij deed werd bevestigd, maar ook de discipelen moesten hún woord bevestigd krijgen.

Paulus sprak erover: ‘Ik kom niet naar jullie toe met geweldige toespraken of predikkunde, maar met de kracht en de demonstratie van de Heilige Geest.’ Hij zei: ‘Diegenen van jullie die alleen maar praten, maar geen kracht kunnen laten zien om het te bewijzen, je hebt geen enkel recht van spreken’. Met andere woorden: hij zegt dat je deze kracht moet hebben om met mij in discussie te kunnen gaan en te beweren dat je iets in te brengen hebt. Als er geen kracht in je leven is, zou je niet moeten prediken.

Het echte Woord van God wordt altijd bevestigd met tekenen en wonderen die volgen. En ik verzeker je, als de kerk vandaag in deze gaven zou stromen, zouden we volkomen andere resultaten in onze wereld zien. In feite heb ik eerder statistieken gehoord. Ik denk dat Pinkstermensen mensen zijn die in de kracht van de Heilige Geest geloven en in de gaven van de Heilige Geest functioneren, die geloven in wonderen en genezing, en in spreken in tongen en vertolking van tongen en dat soort dingen. En dat als zíj al niet de meerderheid vormen in het lichaam van Christus, dan naderen ze nu heel snel dat punt.

Dat kun je in de VS niet altijd zien, maar in Zuid Amerika en vooral in Afrika is een geweldige opwekking aan de gang. Kerken hebben daar meer dan 200.000 mensen en de meerderheid daarvan zijn allemaal Pinkstermensen. Ik weet dat in mijn ervaring door Europa heen, vooral in Groot-Brittannië, waar ik vaak preek en bediening heb, dat de traditionele kerk, de Anglicaanse kerk in ledental blijft afnemen. En sommige mensen zien dat alsof het Christendom afneemt. Maar er is daar een opleving van het Christendom, maar dat gebeurt allemaal in deze Pinkstergroepen. Er is een huiskerkbeweging in de UK die tienduizenden, misschien honderdduizenden leden heeft. En de geestvervulde Pinksterbeweging heeft alle ruimte ingenomen en is buitengewoon krachtig gegroeid.

Wat ik heb begrepen is, dat in de VS de Geestvervulde gemeenschap van het lichaam van Christus het enige gedeelte van de kerk is, dat werkelijk groeit. Er is wellicht een marginale groei, of er zijn sommige die min of meer gelijk blijven. Maar vele van de grotere denominaties die ooit het zwaartepunt van het Christendom in de VS vormden, de voornaamste denominaties, zijn werkelijk geslonken in aantal, terwijl de charismatische en Geestvervulde gemeenschap de groep is waar in feite álle groei heeft plaatsgevonden. En dus ís er een opwekking van de gaven van de Heilige Geest in het lichaam van Christus. En de vooruitgang die we tegenwoordig maken in het Lichaam is voornamelijk te danken, ik kan niet zeggen uitsluitend, maar ik kan wel zeggen voornamelijk, aan de Geestvervulde charismatische gemeenschap, die gelooft in, en predikt in, en functioneert in de gaven van de Heilige Geest.

De kerk, de Christelijke kerk is in feite de laatste paar decennia meer gegroeid dan ooit tevoren in de geschiedenis van de wereld. En dan heb ik het niet alleen maar over absolute aantallen. Omdat er natuurlijk nu meer mensen op de aarde leven. Maar ik heb het over percentsgewijs. De groei van het Lichaam van Christus in de laatste dertig tot veertig jaar is percentsgewijs de grootste toename geweest in verhouding tot de wereldbevolking ooit tevoren. Het Christendom is de snelst groeiende religie in de hele wereld. Je kunt misschien een of andere sekte noemen die een paar honderd mensen heeft en dan verdubbeld is. Maar ik heb het over de groepen die echt een behoorlijke omvang hebben. Als je een groepje van maar één persoon hebt, en je overtuigt nog iemand en nog iemand dan kun je snel verdriedubbelen. Maar ik heb het over grote belangrijke groepen. Islam, Boeddhisme of dat soort dingen. Het Christendom streeft ze gigantisch voorbij.

Ik heb ook wat tegenstrijdige informatie daarover gehoord. Ik weet het niet allemaal. Het ligt buiten mijn bereik om dat echt te onderzoeken, maar er zijn veel mensen die dit in ieder geval beweren. En mijn punt is dat het de Geestvervulde gemeenschap is, die deze enorme groei bewerkt. En het komt door deze gaven van de Heilige Geest. Precies zoals we er hier over gesproken hebben.

Dit dient allemaal om te zeggen dat de gaven van de Heilige Geest ook voor ons tegenwoordig bestemd zijn. De gaven van de Heilige Geest zijn geen extraatje. En als jij effectief wilt zijn, en als jij de levens van andere mensen aangeraakt wilt zien worden, als jij opwekking wilt zien, dan zul je moeten beginnen te stromen in de gaven van de Heilige Geest. En daar gaat deze hele tapeserie over.

Maar voordat je verder kunt gaan en de andere dingen doen, moet je helemaal gaan voor dit ene punt, dat als jouw leven niet bovennatuurlijk is, dan is het oppervlakkig. Als jij naar je leven kijkt, kun je alles alleen maar verklaren uit je eigen verstand, je eigen inspanning, je eigen vermogens? Zijn er geen dingen in je leven die gewoon ver buiten de natuurlijke uitleg uitgaan? Is er geen bovennatuurlijke manifestatie van Gods kracht? Ben jij een predikant en is het enige wat jij ziet gebeuren de bestaande dingen waarover jij spreekt? Ben jij niet in staat te bidden dat iemand wordt vrijgemaakt? Nou, ik weet dat wij allemaal in verschillende stadia hiervan zijn en ik probeer niemand te veroordelen die niet iedere individuele persoon ziet genezen, of zoiets.
Wij zijn allemaal in verschillende stadia. Ik ben hierin ook aan het groeien. Ik zie ook nog steeds niet de kracht van God manifesteren op de manier zoals het zou moeten. Maar ik kan wel dit zeggen, dat er dingen door mijn bediening gebeuren. Ik predik het woord en ik bid voor mensen en er gebeuren dan dingen die ik vanuit mezelf niet kan verklaren. Het is niet menselijk, het is niet natuurlijk. Het is de bovennatuurlijke kracht van God. Wij hebben blinde ogen geopend gezien, dove oren geopend, mensen uit de dood zien opstaan, verlamde mensen genezen. Mensen waarvan hun botten chirurgisch waren gefixeerd zodat ze niet konden bewegen, die ogenblikkelijk konden bewegen. Mensen met metalen staven in hun rug, zodat ze rechtop gefixeerd waren die voorover bogen en hun tenen konden aanraken. Ik heb bijna ieder mogelijk wonder zien gebeuren. Er zijn ook mensen voor wie ik heb gebeden, die geen manifestatie hebben gezien. Ik zeg niet dat ik er helemaal ben, maar ik zeg wel dat ik op weg ben gegaan.

En ik wil hier helemaal niet zeggen dat iedereen die nog niet alles volmaakt ziet gebeuren, zich slecht en veroordeeld moet voelen. Dat zeg ik helemaal niet. Maar ik zeg wel dat er énig bewijs zou moeten zijn dat wat jij zegt door de Heilige Geest wordt bevestigd. Er moet énig voorbeeld zijn. Er moet énig getuigenis zijn, énige bevestiging door de Heilige Geest dat het Woord dat je spreekt van God is. En nogmaals, ik verwijs weer naar Markus 16, als jij het Woord van God predikt, zal Hij Zijn woord bevestigen met tekenen en wonderen die erop volgen.

Als wij dit criterium op iedere predikant zouden toepassen en zeggen: ‘Nou, het klinkt mooi, het lijkt goed, maar is er ook enig bewijs dat het Woord is bevestigd door tekenen en wonderen die volgen? Is er bovennatuurlijke manifestatie van Gods kracht geweest die door hun leven stroomt, zodat mensen zijn genezen en bevrijd zoals dat gebeurde in de bediening van Jezus? Weet je, als we dit zouden toepassen op mensen dan zullen er heel wat mensen zijn die het ‘evangelie’ prediken vandaag, die werkeloos zouden worden. Want ze hebben die manifestatie gewoon niet.

En God gebruikt die mensen naar de mate die maar mogelijk is. God houdt van ze. Ik heb vrienden die helemaal niet in de doop van de Heilige Geest geloven. En op bepaalde manieren hebben ze een beter karakter in hun leven, een hogere integriteit dan sommige Geestvervulde mensen die ik ken. Alleen het hebben van de doop in de Heilige Geest en het stromen in de gaven garandeert nog geen volwassenheid. Dat kun je zien bij de Korintiërs. Want die gemeente was zéér vleselijk en toch functioneerden ze in álle gaven van de Geest. De doop in de Heilige Geest hebben en in een van de gaven functioneren maakt je niets beter dan een ander en wil ook niet zeggen dat je geestelijker bent dan een ander. Maar het betekent wel dat het Woord van God met kracht kan worden bevestigd, met tekenen en wonderen. En dat is het Bijbels patroon en dat is het patroon dat wij ook vandaag de dag zouden moeten volgen.

Ik ga hier geen uitgebreid onderwijs over beginnen, maar ik voel dat ik tenminste kort moet ingaan op deze zaak. De mensen die geloven dat de doop in de Heilige Geest en het spreken in tongen en andere gaven niet voor ons zijn tegenwoordig, zullen toch op de een of andere manier iets moeten met de wonderen die in de Bijbel zijn opgetekend en dat moeten uitleggen. Als het in de Bijbel gebeurde en is opgeschreven, en dit is het patroon, waarom gebeurt het tegenwoordig dan niet? En de overheersende reactie hierop is meestal dat dat soort dingen met de apostelen zijn uitgestorven. Dat God die wonderen tegenwoordig niet meer doet. In de Bijbel is gewoon nergens iets te vinden dat zoiets ondersteunt. Ik weet dat ze verzen gebruiken om dat te beweren, maar je moet al helemaal een vooroordeel hebben om dit te geloven, je moet een verlangen hebben om de gaven van de Heilige Geest gewoon niet te wíllen hebben om dat daarin te lezen.

Het vers dat ik het meest effectief hiervoor heb horen gebruiken om te proberen te bewijzen dat de gaven van de Geest niet meer voor ons tegenwoordig zijn, is 1 Korintiërs hoofdstuk 13. In 1 Korintiërs hoofdstuk 12 wordt begonnen met spreken over de gaven van de Heilige Geest. Het somt deze gaven op: Een woord van wijsheid, een woord van kennis, onderscheiden van geesten, de gaven van genezingen, de gaven van wonderen en al die andere dingen. En aan het eind van dat 12e hoofdstuk staat in vers 31: Streeft dan naar de hoogste gaven, En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert. Dat vers wordt dan genomen en ze zeggen: ‘Nou, de gaven van de Geest zijn ooit wel goed geweest, maar we hebben nu een betere manier’. En 1 Korintiërs 13 spreekt vervolgens over liefde. Daarom zeggen ze: ‘In Gods soort liefde functioneren is beter dan de gaven’. Maar dat wil dit helemaal niet zeggen omdat hij in hoofdstuk 14 opnieuw het gebruik van de gaven behandelt. Hij zegt dus helemaal niet dat liefde béter is dan de gaven. Wat hij wil zeggen is dat het gebruik van de gaven van de Heilige Geest in liefde veel beter is dan functioneren in de gaven van de Heilige Geest zónder liefde. De gaven in liefde gebruiken is beter.

En dat kun je ook zien in hoofdstuk 13 vers 1. Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Hier staat helemaal niet dat met tongen van mensen en engelen spreken als schallend koper is, maar het spreken in tongen zonder gemotiveerd te zijn door Gods soort liefde. In vers 2 zegt hij: Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.
Dit zegt helemaal niet dat geloof is afgeschaft en we geen geloof meer nodig hebben, dat we niet langer in geloof zouden moeten functioneren. Nee, dit zegt dat geloof, door liefde gemotiveerd, superieur is, meer is dan alleen maar in geloof proberen te functioneren. Galaten 5:6 zegt dat geloof door liefde wérkt. 
In vers 3 zegt hij: Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.
Hij zegt helemaal niet dat we moeten stoppen met geven. Dat we niet langer eten aan de armen moeten geven, maar hij zegt dat, als we dat doen moeten we door liefde gemotiveerd zijn.

In vers 8 concludeert hij dan: De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. En ik heb mensen déze verzen horen gebruiken: ‘Zie je wel, daar staat dat profetieën afgedaan zullen hebben en tongen zullen verstommen. Er zou dus een tijd komen dat profetieën en tongen niet meer nodig zijn’. En daar ben ik het mee eens. De vraag is alleen wanneer is die tijd? In vers 9 wordt vervolgd: Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. En mensen zeggen: ‘Het volmaakte dat is gekomen is de Bijbel. Voor de Bijbel is geschreven en de canon is samengesteld, voordat al deze geschriften gebundeld waren, werden de gaven van de Heilige Geest, tongen, profetie, wonderen etc. nog steeds door God gebruikt om het Woord te bevestigen. Maar nu we het geschreven Woord van God hebben, zouden we niet langer in gaven van de Geest moeten functioneren en dat soort dingen. Wij hebben nu het Woord, wat volmaakt is, het Woord is gekomen, dus we hebben die gaven niet langer nodig.

Nou, als we die logica blijven volgen en kijken naar wat hier staat in vers 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen... daar staat óók: kennis, zij zal afgedaan hebben.
Heeft de kennis afgedaan? Nee, juist het tegenovergestelde. Een van de tekenen die de Heer heeft gezegd dat Hij spoedig zou komen zou juist zijn dat de kennis in de laatste dagen zeer zou toenemen. En op dit moment vindt er op aarde een buitengewone toename van kennis plaats. In vers 9 staat bovendien: Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. In vers 11: Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks... wanneer straks? Als dat wat volkomen is, is gekomen, dan: van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan [wanneer het volmaakte is gekomen] zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Als er dus wordt gesproken over dat wat volmaakt is, is gekomen, dan staat er in vers 8 dat kennis zal hebben afgedaan, samen met profetie en spreken in tongen. En in vers 12 staat dat je dan van aangezicht tot aangezicht zult zien, en ten volle kennen, (álle dingen weten) net zoals jezelf gekend bent. Als jij dus zegt dat met het volkomene de Bijbel wordt bedoeld, nou, ik geloof wel dat de Bijbel volmaakt is, daar is geen discussie over. Maar is daarmee het volkomene gekomen waar hierover gesproken wordt? Als het volkomene waar hierover gesproken wordt de Bijbel was, dan zou alle kennis zijn afgedaan, wij zouden de Heer nu van aangezicht tot aangezicht zien, en wij zouden alle dingen weten, zoals wij ook gekend zijn. Maar dat is nog helemaal niet gebeurd.

Het volmaakte waar Hij het hier over heeft is, wanneer wij het vergankelijke, sterfelijke lichaam kwijtraken en een verheerlijkt lichaam hebben ontvangen. Hij heeft het over de tweede komst van de Heer, als wij ons verheerlijkte lichaam ontvangen. Dan hóef je niet langer in tongen te spreken, omdat je álle dingen zult weten, zoals je zelf ook gekend wordt. Je hoeft dan helemaal niet meer te profeteren en mensen te vertellen wat Gods wil is, omdat iedereen Gods wil zal kennen. Je hebt geen gaven van de Heilige Geest meer nodig omdat iedereen genezen zal zijn. Dan zal er dus geen behoefte meer zijn aan een gave van genezing, een woord van wijsheid, een wonder, een woord van kennis of onderscheiding van geesten, omdat je alle dingen zult weten. Er komt een tijd dat de gaven zullen stoppen. Maar ze zijn niet gestopt toen de Bijbel werd samengesteld. Nee, ze zullen stoppen als Jezus terugkeert en wij ons verheerlijkte lichaam ontvangen. Dán zul je niet langer in tongen hoeven te spreken omdat je de gaven van de Heilige Geest niet nodig hebt. Maar tót die tijd, zijn de gaven van de Heilige Geest voor ons beschikbaar.

Hier kan nog veel meer over worden gezegd, maar voor mij is het zó overduidelijk. Je kunt andere verzen opslaan, hoe zit het dan hiermee, en hoe zit het daarmee, maar bekijk het eens op déze manier. Er staat: wanneer dat wat volkomen is, is gekomen. Kennis heeft afgedaan, we zullen van aangezicht tot aangezicht zien, we zullen álles weten net zo goed als dat wij zelf gekend zijn. Niets van deze dingen is al gebeurd, en niets hiervan zal gebeuren totdat Jezus terugkeert en wij een verheerlijkt lichaam ontvangen dat niet langer vergankelijk is. En dit vers alleen al, maakt het duidelijk, dat het volkomene, waar hier over gesproken wordt, als tongen stoppen en profetieën afgedaan hebben, is als we het verheerlijkte lichaam ontvangen en niet langer ten dele kennen. Dan weten we alles, zoals ook wij gekend zijn.

Het doet er dus niet zo toe welke andere verzen je nog wilt aanslepen, welke andere gedachten of overwegingen je wilt hebben, want dit vers maakt zeer duidelijk, dat totdat wat volmaakt is, het verheerlijkte lichaam, is gekomen, dat tongen niet zullen ophouden, profetieën niet afgedaan hebben en de gaven van de Heilige Geest nog steeds voor ons vandaag nodig zijn. Man, dat is krachtig. Voor mij is dit sterk. En ik kan je in alle oprechtheid verzekeren, dat in mijn persoonlijke leven, ik nog lang niet in de gaven van de Heilige Geest functioneer zoals ik zou moeten. En bij lange na niet zoals ik zou willen. Maar ik heb heel wat geweldige dingen zien gebeuren. Zelfs zo dat ik mensen bij hun naam heb geroepen, dat ik hun namen wist, en kon zeggen wat er met ze mis was.

Vorige week nog, kwam er een vrouw naar voren. Zij had de boodschap die ik predikte zo goed ontvangen, dat ze naar voren kwam en vroeg om gebed om openbaringskennis. Zij wilde die waarheid in haar bevestigd zien. En terwijl ik bad liet de Heer zien dat Hij haar ook aan het genezen was. En ik begon dingen op te noemen over haar hoofd, haar nek, artritis. Ik sprak over vrouwenproblemen waar God haar van genas. Ik heb de hele lijst afgewerkt en voor gebeden. Deze vrouw begon te huilen en toen ik klaar was, haalde ze een papiertje uit haar zak met een lijst van alles waar ze gebed voor had willen vragen. Ze was echter zo onder indruk van de boodschap geweest, dat ze alleen nog maar om openbaringskennis had gevraagd. Ze had die ziekten niet eens genoemd. En toen ze mij dat blaadje liet zien, stond daar precies alles waar ik voor gebeden had op. Ik noemde dingen op die zij van tevoren had opgeschreven. En weet je wat dat bewerkte? Dat was zo’n opening voor die vrouw. Dat bevestigde haar zozeer in God, dat haar geloof door het dak ging. Daardoor was ze in staat om uit te reiken en te aanvaarden dat het geen mens was, die tot haar sprak, maar God, en zij ontving.

En in mijn eigen persoonlijke leven, kan ik getuigen dat het succes dat ik heb, en nogmaals, ik probeer helemaal niet te beweren dat ik het beste voorbeeld ben, ik ben nog niet alles wat ik zou moeten zijn, maar ik ben ook niet meer zoals ik vroeger was. Man, ik ben een heel eind gekomen. En ik heb geweldige dingen zien gebeuren, en ik kan getuigen dat de gaven van de Heilige Geest een zeer essentieel onderdeel zijn van alles wat God in mijn leven heeft gedaan. Ik ben kleine kerkjes gestart. Ik ben een stad binnen gegaan. Ik ben naar Childess Texas gegaan en kende helemaal niemand in die stad. Ik heb een zaaltje gehuurd. Een advertentie gezet in de krant en er kwamen zes mensen opdagen. Maar ik heb tot die zes mensen gepreekt alsof het er duizend waren. En ik heb ze niet alleen het Woord gegeven, maar ook voor ze gebeden. En wij zagen wonderen gebeuren en mensen werden vrijgemaakt. En in de loop van drie avonden nam het gehoor toe tot 60 of 70. En daardoor kon ik daar een kerk stichten. En we zagen wonder na wonder gebeuren. En die stad werd door de kracht van God aangeraakt.

Ik ging naar Pritchard Colorado, waar slechts 144 inwoners in de hele stad waren. Ik ging daar naar een kerk, ik nam een kerk over van 10 tot 15 leden. Wij zagen iemand uit de dood opstaan in die stad. En wij begonnen wonderen te zien en mensen gingen wel 150 km rijden om te komen. En wij hadden wel honderd mensen die naar de kerk kwamen in een stad van 144 mensen. Dat zijn misschien kleine aantallen, maar als je er percentagegewijs naar kijkt, is het geweldig. Als je naar Colorado Springs zou gaan, dat nu zo’n vijfhonderdduizend inwoners telt, en je zou driekwart van die inwoners in je kerk krijgen, dan kan ik je verzekeren, dat zou een geweldige beweging van God zijn . En ik geloof dat het een krachtige beweging van God was. Het was wel in een afgelegen streek, maar de reden waarom we die resultaten zagen, waar we van tien naar honderd mensen gingen binnen zes maanden, kwam omdat er mensen uit de dood werden opgewekt. De mensen kwamen.

Wonderen zijn als een klok die God gebruikt om mensen naar Hem toe te trekken. Dat is wat Jezus zei in Markus hoofdstuk 2. ‘Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven..’ En toen wendde Hij zich tot de verlamde en genas hem. Hij deed de fysieke dingen om de aandacht van de mensen te trekken. Jazeker, Hij houdt van ons en wil dat we gezond zijn en vrij en bevrijd. Maar nog belangrijker dan dat wil Hij het hart van mensen aanraken. Hij wil mensen tot zich trekken om hun zonden te vergeven. En het Schriftuurlijke voorbeeld dat we hebben is dat wonderen als een klok werken die de aandacht van de mensen trekt, en hen tot God trekt. En toen kon de Heer ook met andere zaken in hun leven afrekenen. De eeuwige zaken.

Een van de redenen dat wij niet meer mensen naar de kerk zien komen tegenwoordig, is dat het in veel gevallen maar woorden zijn. Zelfs al zijn het correcte woorden, goede woorden. De mensen vragen zich af: ‘Wat heeft het voor effect op mijn echte leven’? Mensen lijden. Ze hebben ziekte in hun lichaam. Emotionele en mentale problemen, financiële problemen. Huwelijksproblemen. En tot zeer grote hoogte vertelt de kerk van vandaag hen alleen maar over hemel- en helkwesties. Die dingen zijn op zich waar. Maar de mensen zijn al zó verdrukt in de fysieke hel waarin hun leven zich op dit moment bevindt, dat ze niet over de eeuwigheid nadenken. Dat zouden ze wel moeten, maar ze doen het niet. En hoe krijg je ze dus zover om hiermee af te rekenen? Je komt ze tegemoet waar ze zijn. Begin hun lichamen te genezen. Begin ze te vertellen dat de Heer ze vrij zal maken. En de Heer zal je voorspoedig maken en je bevrijden. En ga stromen in de gaven van de Heilige Geest. En als de kracht van God zich manifesteert en hun fysieke, emotionele en financiële gebieden aanraakt, dán zullen ze zich tot de Heer keren en erkennen dat dit niet de worst voor hun neus is, niet iets dat alleen maar voor de eeuwigheid is. De Heer is nu op dit moment voor ons. Hij is écht. Hij is de enige manier om vandaag fatsoenlijk te kunnen leven! En mensen zullen dan hun leven aan de Heer toewijden.

Dat is mijn persoonlijke ervaring. Ik heb honderden, nee duizenden malen meer mensen bereikt doordat ik in de gaven van de Heilige Geest functioneer, dan als ik alleen maar woorden had gesproken. En ik verzeker je dat het lichaam van Christus dit vandaag de dag nodig heeft. Het lichaam van Christus heeft de kracht van de Heilige Geest in haar leven nodig. Misschien is er iemand die deze tape op de een of andere manier heeft bemachtigd, en jij hebt de doop met de Heilige Geest niet ontvangen. Ik heb nog niet gesproken over hoe je die ontvangt. Ik heb het alleen nog maar gehad over dat je hem nodig hebt. Ik heb andere tapes getiteld: ‘De Doop in de Heilige Geest’ en een ander getiteld: ‘Waarom in tongen spreken’. Die de Schriftuurlijke basis hiervan uitleggen. Het zal vragen beantwoorden en kritiek erop weerleggen. De tape over ‘waarom in tongen spreken’ zal je vertellen hoe mensen problemen hebben met het spreken in tongen. Hindernissen. En het zal die belemmeringen opruimen.

Ik geef daar veel van mijn persoonlijk getuigenis en vertel hoe ik met spreken in tongen worstelde. De tijd tussen dat ik de doop in de Heilige Geest ontving en dat ik in tongen sprak was bijna drie jaar. Maar zo hoeft het helemaal niet. Zo zou het helemaal niet moeten zijn. Dat kwam omdat ik was geďndoctrineerd om er tégen te zijn. En ik had zoveel bedorven denken, zoveel verminkte ideeën erover dat het God heel wat tijd kostte om die rommel uit mij te krijgen. Maar toen ik eindelijk begon te geloven in de gaven van de Heilige Geest en er in ging stromen, ik verzeker je, mijn leven veranderde totaal. In feite was er zelfs meer verandering naar buiten toe toen ik de doop in de Heilige Geest ontving, dan toen ik wederom geboren werd. Ik doe daarmee niets af aan wederom geboren worden, dat is zeker niet onbelangrijk. Nee, je móet wederom geboren worden. Maar ik zeg, voor zover het de fysieke, uiterlijke manifestatie betreft, was er een grotere waarneembare verandering toen ik de Heilige Geest ontving. Mijn leven veranderde totaal.

Misschien is er iemand van jullie die deze tape luistert, maar je hebt de doop in de Heilige Geest niet ontvangen. Soms zijn mensen in de war als je het woord ‘doop’ gebruikt. ‘Of ik in water was gedoopt, bedoel je dat’? Nee dat is niet wat ik bedoel. Ik heb het erover dat de Heilige Geest komt en je vult. En er gebeuren dan heel veel dingen. Maar een van de duidelijke en eenvoudige dingen is, die in de Bijbel staan, dat als mensen de Heilige Geest ontvingen, dan spraken ze in tongen. Ik heb op deze tape geen tijd om dit te behandelen. Maar ik heb andere tapes, als je die aanvraagt, zullen we ze graag aan je toezenden. Maar als je er nu voor klaar bent, dan wil ik je aanmoedigen om gewoon te bidden. Bid gewoon maar met mij mee. En vraag God gewoon om de doop in de Heilige Geest. Vraag God om een openbaring hoe deze gaven functioneren. En als je de Heilige Geest al hebt ontvangen, stem dan in met wat ik hier zeg, zodat je komt op het punt waar je eerlijk streeft en verlangt naar de hoogste gaven. Dat wordt je opgedragen in 1 Korintiërs 12 en 14.

Vader, ik bid voor diegenen die deze boodschap vandaag hebben gehoord. En Vader, als zij de doop in de Heilige Geest niet hebben, als zij nog nooit zijn gevuld, als zij nog nooit hebben ervaren hoe die kracht in hun leven binnenkomt, dan vraag ik U om nu op dit moment hun hart te openen, en die zalving in hen vrij te zetten. Vader, als zij zich nu op dit moment overgeven en naar U uitroepen om hen te vullen met de Heilige Geest en kracht te ontvangen nadat de Heilige Geest over hen is gekomen, laat die kracht nu door ze heen stromen. Verander hen. Open hun harten voor de gaven van de Heilige Geest, openbaringskennis en al die dingen, spreken in tongen. Vader zij willen u toestaan om door hen heen te spreken in de hemelse taal die de beperkingen van ons verstand overstijgt.

Als er iemand luistert die al de doop in de Heilige Geest heeft ontvangen en in tongen spreekt, maar ze hebben nooit eerder beseft hoe essentieel de gaven van de Heilige Geest zijn, dan bid ik dat de Heilige Geest het woord dat vandaag is gesproken zal nemen en in hun hart branden. En Vader, zij zullen tot een plaats komen waar ze niet langer zullen leven zonder de kracht van de Heilige Geest die door hen heen stroomt. Vader, voor diegenen die het al in bepaalde mate hebben ervaren, verhoog hun verlangen om in de gaven van de Heilige Geest te stromen.

Vader, wij danken U. Wij geloven dat U dit nog meer verlangt dan dat wij het zelf verlangen. Wij geloven daarom dat wij volledig overeenstemmen met Uw wil voor ons. En in plaats van dat wij bij U hoeven te smeken om iets te doen wat U niet zou willen, geloven wij dat U wilt dat wij de kracht van de Heilige Geest in ons leven hebben. Daarom geven wij ons daaraan over. Wij ontvangen het. En Vader, ik geloof dat dit onderwijs een vuur zal ontsteken binnenin mensen. En dat zij veel meer gaan stromen in de gaven van de Heilige Geest dan dat zij ooit maar dachten dat mogelijk was.

Vader, wij zullen zien hoe U Uw woord bevestigt door onze levens, door tekenen en wonderen die volgen. Vader, daar dank ik U voor. Ik prijs U. Ik geloof dat U mensenlevens nu op dit moment, als zij mijn stem horen, verandert. Vader, wij danken U dat U dit doet. In Jezus’ naam. Amen.

Deel 2. De Heer staat altijd ‘Aan’

 


 

www.vergadering.nu