Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

De Heilige Geest - 1
Andrew Wommack

Deel 1. Wat is de doop in de Heilige Geest?
Deel 2. Spreken in tongen

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling: Jan Vossen 2008

Inleiding:
De doop in de Heilige Geest is een absolute voorwaarde om het overvloedige leven te kunnen leiden dat Jezus voor Zijn volgelingen bereid heeft. Voordat Jezus’ discipelen de Heilige Geest ontvingen waren ze zwakke, bange mensen. Na de dag van Pinksteren, toen de Heilige Geest op hen was gekomen, waren zij toonbeelden van Gods wonderbaarlijke kracht. Jezus heeft zelf gezegd dat wij kracht zouden ontvangen nádat de Heilige Geest op ons is gekomen (Handelingen 1:8)

Deel 1. Wat is de doop in de Heilige Geest?

Hallo, ik ben Andrew Wommack, en op deze tape ga ik het hebben over: wat is de doop met de Heilige Geest. Dit is in feite de eerste tape in een serie van twee met als titel De Heilige Geest. En natuurlijk gaan we in deze tape behandelen wat de doop in de Heilige Geest is. En in de tweede tape zullen we speciaal gaan spreken over de gave van het spreken in tongen. Dan zal ik het erover hebben dat die gave tegenwoordig nog steeds geldig is en wat de functie, het doel, van die gave is. En over enkele weinig bekende voordelen die er zijn aan het spreken in tongen, die echt een zegen voor mensen zullen zijn. 

Deze tape, of eigenlijk deze serie, is voornamelijk gemaakt voor de mensen die in mijn samenkomsten naar voren komen voor gebed om de ontvangst van de Heilige Geest. En veel van de mensen die komen en zo de Heilige Geest ontvangen, hebben eigenlijk haast nooit enig onderwijs erover gehad. Ze weten heel weinig over de doop in de Heilige Geest. Ze weten alleen dat ze graag willen, wat ze in mij zien, of in de mensen die naar die samenkomsten komen. Wij zeggen dat het hebben ontvangen van de doop in de Heilige Geest essentieel is om dat soort overwinning en vreugde en vrede in je leven te hebben. Daarom zijn er veel mensen die bidden en vragen om de Heilige Geest in hun leven. Maar eigenlijk begrijpen ze niet erg veel van wat de Heilige Geest precies is. En je moet begrijpen wat er in je leven gaande is, wil je in staat zijn volledig over de mogelijkheden te beschikken en deze ook te behouden. 

Matteüs 13. Laat ik je dit vers in de Schrift tonen. Dit is uit een van de gelijkenissen die Jezus onderwees over de zaaier die het zaad zaait. Hoe het Woord van God als een zaad in ons leven werkt. In Matteüs 13:19 staat: Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze - dat spreekt over satan - en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat betekent dus dat als je het woord niet begrijpt, dat satan vrije toegang heeft om van jou te roven wat God heeft gedaan. En als jij een van diegenen bent die voor de doop in de Heilige Geest heeft gebeden en je hebt ervaren dat de Heilige Geest in je leven is gekomen, en je hebt misschien zelfs in tongen gesproken of iets van de andere gaven gemanifesteerd, van het hebben van de doop in de Heilige Geest, maar je begrijpt niet wat er is gebeurd, dan kan satan komen en het van je wegroven. 
En dat is de hele reden voor dit onderwijs zodat je volledig begrip krijgt en daardoor alle vruchten ervan kunt plukken en deze doop in de Heilige Geest kunt verdedigen tegen de duivel die het van je probeert te roven. Dit is echt heel belangrijk. Ik bid dat jij je hart opent om dit te ontvangen, omdat de doop in de Heilige Geest absoluut essentieel is om een overwinnend christelijk leven te leiden. 

Laat ik allereerst met mijn eigen getuigenis beginnen. Ik ben wederom geboren toen ik acht jaar oud was. Dat was een echte bekering en ogenblikkelijk was er vrucht van te zien. Ik ben op een zondag wederomgeboren. Ik was niet in de kerk, maar ik had in de kerk een boodschap gehoord die me zorgen baarde. Die boodschap ging over de hel. En het werd voor mij een openbaring dat zelfs al was ik hier maar acht jaar oud, en ik had niet al die vreselijke dingen gedaan die sommige mensen hadden gedaan, toch werd het mij overduidelijk dat ‘allen hebben gezondigd en te kort schieten aan de heerlijkheid van God’. En dat er een plaats bestaat die de hel wordt genoemd, waar mensen heen gaan als ze Jezus niet als hun redder aanvaarden. Dat baarde me zorgen. Dus ik ging naar huis en vroeg aan mijn vader hoe het zat. En mijn vader legde mij uit: ja, het is waar dat God heilig is en zonde maakt ons onheilig. Dat scheidt ons af van God, en in het natuurlijke moet gerechtigheid worden voltrokken. En ik verdiende het om naar de hel te gaan. Maar hij maakte het ook heel duidelijk dat Jezus was gekomen en voor mijn zonden had geleden en mijn zonden had vergeven, zodat ik niet naar de hel hoefde. En als achtjarige jongen werd ik in mijn eigen slaapkamer wederomgeboren, met mijn vader, die voor mij bad. En ogenblikkelijk ervoer ik vrede en opluchting. 

En de volgende dag, in de derde klas [bij ons groep 5], werd ik uitgelachen omdat ik christen was. En ik had niet eens tegen iemand gezegd dat ik christen was. Maar er was iets anders, ik weet niet eens precies wat het verschil was, maar mijn vrienden konden het verschil merken en vroegen: ‘Wat is er met jou gebeurd? Je bent anders’. En ik vertelde ze dat ik de dag ervoor wederomgeboren was. En ik herinner me dat ik uitgelachen werd op de allereerste dag dat ik christen was. En de reden dat ik dit vertel is om aan te geven dat het een echte, oprechte bekering was. Ik heb geen enkele twijfel dat ik wederomgeboren ben toen ik acht jaar oud was. 

Maar toch had ik niet echt kracht in mijn leven. Mijn leven was aan de buitenkant eigenlijk toch niets verschillend, voor zover mensen dat konden zien van iemand die wel of niet gered was. In feite heb ik onlangs een van mijn beste vrienden weer ontmoet. Ik denk dat hij mijn beste vriend is geweest vanaf de kleuterschool. Hij had vreselijke dingen mee gemaakt, een echtscheiding, en ik geloof dat er ook sprake was van drugs of alcoholmisbruik. Maar ik bedoel, hij was aan het eind van zijn Latijn. En uiteindelijk vond hij de Heer en is nu heel enthousiast over de Heer. Hij had mij op de televisie gezien en daarom kwamen we weer met elkaar in contact. We hadden een geweldige ontmoeting, het was heel leuk. Maar hij zei: ‘Wanneer werd jij eigenlijk gered’? En ik vertelde hem: ‘Nou, ik ben gered toen ik acht jaar oud was. En al die tijd waren we bevriend’. Ook de hele basis school en de middelbare school waren we vrienden. En hij was verbaasd. En dat laat zien dat er toch niet echt zoveel bewijs van mijn behoud in mijn leven was. 

Er was genoeg bewijs dat ík weet dat ik wederomgeboren was, maar er was geen echte kracht. Mijn vader stierf toen ik twaalf jaar oud was en ik heb zes maanden gebeden dat mijn vader zou genezen. En er is niets gebeurd. Mijn vader stierf. Als je mij had gearresteerd omdat ik christen was, zou er niet genoeg bewijs kunnen worden verzameld om mij te veroordelen. Het was in principe alleen maar wat ik geloofde, maar er was geen manifestatie. Geen kracht of demonstratie van God in mijn leven. Nu was het wel zo dat ik sommige dingen niet deed die andere kinderen wel deden. In die zin was er wel een manifestatie van. Ik werd niet meegesleept in dezelfde zonde of dingen die anderen deden. Maar er was geen echte demonstratie van Gods kracht in mijn leven. 

In contrast daarmee, toen ik de doop in de Heilige Geest ontving, op 23 maart 1968, transformeerde dat mijn leven ogenblikkelijk. Het transformeerde in hoofdzaak van binnen. Er was een explosie binnenin mij. Mijn openbaringskennis van God, mijn begrip van God veranderde ogenblikkelijk.
Het koste mij jaren om mijn denken te vernieuwen voordat ik het op zo’n manier kon zeggen dat het begrijpelijk werd voor mensen, maar er was een radicale uiterlijke transformatie in mijn zielsgebied, in mijn denken en ook in mijn daden. Ik bedoel, ik werd op slag volslagen fanatiek. Zozeer dat mijn moeder dacht dat ik gek geworden was. Ik werd verschillende kerken uitgegooid. En ik heb niet alles precies volmaakt gedaan. Ik schoot behoorlijk tekort in wijsheid, maar er was ogenblikkelijk een transformatie toen de doop in de Heilige Geest in mijn leven plaatsvond. 

Mijn persoonlijk getuigenis is dus, dat zonder de doop in de Heilige Geest je nooit van mij gehoord zou hebben. Dat kan ik je wel verzekeren. Als ik door had willen gaan en alleen mijn behoud bewaren, was het zeker nooit meer geworden dan een doorsnee redding, en zou ik helemaal nooit het leven van iemand anders hebben aangeraakt. Er was geen overwinning, geen vreugde, geen kracht, geen uiterlijke manifestatie van Gods aanwezigheid in mijn leven vóór het ontvangen van de doop in de Heilige Geest. En dit is niet uniek alleen voor mij. Ik heb de getuigenissen gelezen van vele, vele mensen die precies hetzelfde verklaren. 
En je kunt ook naar het Woord van God gaan en precies hetzelfde zien. Jezus was natuurlijk bij zijn geboorte al God. De engelen riepen in Lukas 2 al uit dat Jezus Heer was. De geboorte van Christus de Heer. Zij noemden Hem Heer, God bij zijn geboorte. En toch is er geen enkel verslag van enige manifestatie van de kracht van God door Jezus. Geen prediking, geen verkondiging, geen genezing, geen bevrijding. Er was vóórdat Jezus de doop in de Heilige Geest ontving niets te vinden van dat wat zijn bediening zo kenmerkte ná de doop in de Heilige Geest. De Heilige Geest die in Jezus’ leven binnenkwam was een keerpunt, een zeer duidelijk tijdsmoment in Zijn eigen leven. Als nu Jezus, die zondeloos was, de zalving met de Heilige Geest nodig had, vóór Hij Zijn bediening kon beginnen, hoe kan iemand van ons maar verwachten effectief te zijn zonder zelf in de Heilige Geest gedoopt te zijn? 

Hier in Lukas 3, en het staat ook opgetekend in Matteüs 3, hetzelfde voorval in twee van de Evangeliën, maar in Lukas 3:21 staat: En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, 22 en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen. Dit is dus waar Johannes de Doper Jezus in water doopte. Toen dat gebeurde daalde de Heilige Geest in een lichamelijke vorm als een duif op Hem neer en werd Jezus met de Heilige Geest gezalfd. 

In hoofdstuk 4 ging Jezus ogenblikkelijk de woestijn in, en werd verzocht door de duivel. Toen Hij uit de wildernis kwam ging Hij de synagoge van zijn woonplaats Nazareth binnen en zei in Lukas 4:18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.
Jezus werd dus gedoopt met de Heilige Geest in Lukas 3, en in Lukas 4 zegt Hij ‘de Geest des Heren is op Mij’. Wanneer kwam Heilige Geest op Hem? Nou, het wordt heel duidelijk gesteld. Dat was toen de Heilige Geest in een lichamelijke vorm als een duif op Hem neerdaalde. Jezus werd dus met de Heilige Geest gezalfd en begon ogenblikkelijk met Zijn bediening. 

Er zijn zoveel verzen, dat ik geen tijd ga besteden om ze allemaal op te zoeken en voor te lezen. Maar als jij zelf de Evangeliën doorleest, staat er zó vaak dat Jezus zei dat Hij zelf, of uit zichzelf niets kon doen. Hij vertrouwde op de Vader, en heel specifiek op de Heilige Geest om door Hem heen te werken. Jezus was een deel van de Godheid. Wat wij de Drie-eenheid noemen. Het feit dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest drie afzonderlijk te onderscheiden personen zijn, maar toch één. En omdat ze één zijn, zijn ze zó verenigd, zó afhankelijk van elkaar, dat Jezus niets wilde, je kunt ook zeggen niets kon, en in ieder geval niets deed, geen enkel wonder, totdat de Heilige Geest op Hem kwam. God werkt niet los van Zijn Heilige Geest. De Heilige Geest is de manier waarop Hij in de wereld werkt en in ons en door ons. Dus je leven overgeven en de Heilige Geest in je leven verwelkomen is daarom essentieel. Het is absoluut essentieel wil jij ooit de overwinning in je leven kunnen behalen die God wil dat je zult hebben.

Dit kun je ook in de levens van de Apostelen terugzien. En hier zijn zoveel voorbeelden van dat ik geen tijd zal besteden ze allemaal op te zoeken. Maar als je de Evangeliën doorleest zul je vertrouwd worden met de apostelen. Ze volgden Jezus, brachten drie en een half jaar met Hem door. Ze waren zwakke mensen, hadden ruzie en onenigheid. Ze maakten ruzie wie van hen wel de grootste zou zijn. Zelfs nog enkele uren voor Jezus gekruisigd zou worden. In plaats van dat ze aan Jezus dachten en alles waar Hij doorheen ging, waren ze onder elkaar aan het ruzie maken wie van hen wel de grootste was. Ze toonden ‘vleselijk’ gedrag. Ze toonden onrijpheid en onvolwassenheid. Ze toonden angst. Toen Jezus werd gearresteerd, en bij de kruisiging, ze hadden allemaal beweerd dat ze Jezus nooit in de steek zouden laten, dat ze tot de dood toe zouden strijden als het nodig was. Maar toen het er op aan kwam en de soldaten kwamen om Jezus te arresteren en weg te leiden, lieten ze hem allemaal in de steek en vluchtten. Er was angst en vrees in hun levens. 

Iedereen kent natuurlijk wel de verloochening van Jezus door Petrus. Drie keer zeiden omstanders: ‘Jij was een van Zijn discipelen’. En hij ontkende het en zwoer zelfs een eed om te ontkennen dat hij Jezus zelfs maar kende. En toen hij tot zichzelf kwam, weende hij er bitter over. Hij wilde het niet doen, maar hij was zwak. Hij was krachteloos. 

In tegenstelling daarmee, nádat de doop met de Heilige Geest op de discipelen kwam, dat was 50 dagen na de opstanding van Jezus, waren ze stoutmoedig. Ik bedoel dat ze volledig veranderde mensen waren. En dat geeft aan hoe hard de doop in de Heilige Geest noodzakelijk is. 

Laat ik je enkele dingen vertellen die over de discipelen werden verteld. En onthoud dat dit dezelfde kerels waren die Jezus in de steek lieten en op de vlucht sloegen. Ze hadden geen enkele ruggengraat getoond. Maar in het derde hoofdstuk van Handelingen zie je hoe een verlamde man, die bij de poort van de tempel zat, werd genezen. En de discipelen predikten het evangelie en ongeveer drieduizend mensen werden wederomgeboren en in water gedoopt. En in het vierde hoofdstuk van het boek Handelingen wordt verteld hoe de religieuze leiders gekrenkt waren dat dit gebeurde en daarom namen ze de discipelen gevangen. Ze gooiden hen in de gevangenis. En in Handelingen 4:5 staat: En het geschiedde tegen de volgende dag, dat hun oversten en hun oudsten en hun schriftgeleerden bijeenkwamen te Jeruzalem, 6 en Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen, die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden; 7 en toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten: Door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? Verwijzend naar de man die verlamd was en die genezen was. 8 Toen zei Petrus, vervuld met de heilige Geest… Let nogmaals op de nadruk op de Heilige Geest. 
Toen zei Petrus, vervuld met de heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk en oudsten, 9 indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, 10 dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden… Nou, let hier op Petrus’ manier van spreken: Door de naam van Jezus Christus die júllie gekruisigd hebben! Hij geeft hen de schuld en klaagt ze aan om wat ze hebben gedaan. 

En er staat: dat door die naam deze hier gezond voor u staat. 11 Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. 12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. Niet alleen zei hij dat zij schuldig waren, maar hij zei ook nog: ‘Jullie vermoordden de enige in wie de behoudenis is’! Met andere woorden, hij maakte het heel duidelijk dat je als Jood niet alleen maar hoefde te geloven in de God van Abraham, maar dat je in Jezus als de Messias moest geloven. En als je dat niet deed, was je verdoemd. Hij liet hen dus geen enkele uitweg open. Ze moesten óf Jezus aanvaarden, óf zich tegen Hem keren. 

En er staat in vers 13: Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren; 14 en daar zij de genezene bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En het verhaal gaat verder dat ze hen verboden om nog langer de naam van Jezus te prediken, maar ze moesten hen verder laten gaan.

Merk op dat zelfs de vijanden van de apostelen gas moesten terugnemen. Want ze stonden versteld van hun vrijmoedigheid. En dit waren dezelfde mensen die nog enkele dagen eerder in paniek waren weggevlucht. En dezelfde Petrus die dit allemaal uitspraak was geïntimideerd geraakt door een dienstmeisje, een vrouwelijke bediende van de Hogepriester die had gesuggereerd dat hij bij Jezus hoorde; en hij kromp ineen voor dit jonge meisje en durfde haar zelfs niet tegen te spreken. En nu spreekt hij alle religieuze leiders aan die de mogelijkheid hadden hem op dezelfde manier te doden als ze Jezus hadden gedood. En Petrus stond zonder enige vrees tegenover hen. Hoe was dat mogelijk? Welke transformatie kon plaatsvinden om zo’n verschil te maken? Dat was de doop in de Heilige Geest. 

Kijk eens naar dit gedeelte in Handelingen hoofdstuk 1. Dit is nadat Jezus uit de dood is opgewekt en voor Hij opgenomen werd naar de Vader, op de dag dat Hij naar de hemel ging. Dit zijn echt zijn allerlaatste instructies aan zijn discipelen. Verplaats je eens in de situatie van Jezus als jij weg zou gaan. Als jouw werk op aarde was volbracht en jij zou je hele koninkrijk in de handen van deze kleine groep mannen leggen! Dan zouden de allerlaatste woorden die je tot hen zou richten bijzonder belangrijk zijn. De allerlaatste kans om hen onderwijs te geven. Wat zou je hen dan nog zeggen? 

Dit is wat Jezus zei in Handelingen 1:4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zei Hij) van Mij gehoord hebt. 5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. 6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7 Hij zei tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Dit is dus Jezus die zijn discipelen opdracht geeft nog helemaal niets tegen iemand te vertellen over zijn opstanding uit de doden tótdat ze de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen. En dan moet je beseffen dat dit het grootste nieuwtje was dat ooit in de hele wereldgeschiedenis had plaatsgevonden. Jezus had een boodschap gepredikt en de kracht van God laten zien op een manier zoals geen enkel mens dat ooit eerder op aarde had laten zien. En daarom hadden de religieuze leiders Jezus gevangen genomen en gekruisigd. Ze hadden Hem vermoord en begraven. En voor het natuurlijke verstand zag het er naar uit dat Jezus gewoon een mens als ieder ander was geweest, ook al was Hij misschien een groot profeet geweest. Maar in plaats daarvan werd hij op de derde dag opgewekt uit het graf, precies zoals Hij had geprofeteerd. Dat bewees alles wat Hij ooit had gezegd. Jezus werd uit de dood opgewekt, bleef nog veertig dagen op aarde rondlopen, onderwees zijn discipelen na zijn opstanding. En nu stond Hij op het punt terug te gaan naar de hemel. Ik bedoel, dit was ongelooflijk geweldig goed nieuws. Bijna te goed om waar te zijn nieuws. Als jij in hun plaats was geweest had je het van de daken willen schreeuwen. 

Maar Jezus zei tegen zijn discipelen, praat met niemand, ga nergens heen. Ga terug naar Jeruzalem en wácht totdat je de kracht van de Heilige Geest ontvangt. Als dit al gold voor de eerste discipelen, met het ontzagwekkende goede nieuws, dan kan ik je verzekeren dat het ook voor jou waar is. Je bent misschien in een van mijn samenkomsten wederomgeboren en je bent zó blij dat je zonden zijn vergeven. En je wilt het wel aan iedereen vertellen. Maar ik verzeker je dat je de doop in de Heilige Geest nodig hebt. Je móet gewoon met de Heilige Geest vervuld zijn, zodat het niet jíj bent die getuigt, maar letterlijk zal het Christus zijn, die door jou heen leeft door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal je kracht geven, precies zoals Jezus heeft gezegd. Hij gaat verder in dit achtste vers door te zeggen dat je kracht zult ontvangen nadat de Heilige Geest op je is gekomen. Merk op dat het ‘nádat de Heilige Geest’ is, niet vóórdat de Heilige Geest op je komt. Je hebt de kracht van de Heilige Geest gewoon nodig. Het is absoluut geweldig om wederomgeboren te worden, en te weten dat je zonden vergeven zijn. Maar wat je getuigenis betreft zul je géén effectief getuige zijn, als je niet de volheid van de Heilige Geest binnenin je hebt. Je móet het hebben en dat is precies wat Jezus zei: als de kracht van de Heilige Geest komt, dan zul je een getuige zijn. 

De Heilige Geest is gekomen om je in staat te stellen om de vergeving en de geweldige dingen die God voor je heeft gedaan, te gebruiken om aan andere mensen te delen. Niemand zou moeten bedienen als hij niet vol is van de Heilige Geest. Je zou helemaal niets moeten doen in de naam van de Heer tenzij je door de Heilige Geest bent bekrachtigd. En dit is precies de reden dat we in de kerk van tegenwoordig zoveel doodsheid hebben. Omdat mensen, van wie zonder twijfel hun zonden zijn vergeven en waarschijnlijk van God houden en verlangend zijn om iets voor God te doen, maar ze doen het in hun eigen kracht. En dat komt gewoon niet echt over. Het heeft gewoon niet de kracht en de impact. 

In feite zei Paulus in 2 Korintiërs 3:6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Hier kunnen we heel lang over praten maar in feite zegt hij: als je door de Geest bekwaam bent gemaakt, als je onder de leiding en de zalving van de Heilige Geest spreekt, dán geeft het leven aan de hoorders. Als jij spreekt vanuit je eigen kennis, je eigen vermogens, zélfs al zeg je de juiste dingen, maar als het niet bekrachtigd is door de Heilige Geest brengt het dood voort. En zó veel van wat er tegenwoordig in de kerk gebeurt, komt van mensen die maar dingen zeggen die ze hebben geleerd, maar het is niet bekrachtigd, niet levend gemaakt door de kracht van de Heilige Geest. 

Jezus heeft zijn discipelen opdracht gegeven níets met anderen te delen en te prediken totdat ze de kracht van de Heilige Geest hadden ontvangen. En vandaag zou dit precies hetzelfde moeten zijn. En het feit dat dit niet zo is, dat er zoveel mensen dingen uitspreken in de naam van de Heer zonder dat ze met de Heilige Geest gezalfd en gedoopt zijn, en niet onder de leiding van de Heilige Geest staan, is een van de redenen van de dood en de doodsheid in de kerk en het lichaam van Christus van tegenwoordig. Prijs God, dat moeten we veranderen. En ik verzeker je dat de doop met de Heilige Geest dit zal veranderen. 

Er zijn vele dingen in het lichaam van Christus die mensen in verschillende groepen en kampen verdelen. En er zijn daarvan vele dingen waar we helemaal niet over hoeven te discussiëren, die als niet essentieel kunnen worden beschouwd. Er zijn sommige groepen die er echt een punt van maken of we muziekinstrumenten mogen gebruiken of niet. En dan zijn er die wel geloven dat muziekinstrumenten kunnen worden gebruikt in de lof en aanbidding, maar ze ruziën over of bepaalde instrumenten wel passend zijn en al dat soort dingen. Voor mij is dat bijzaak. Ik weet dat sommigen het daar niet mee eens zijn en zich ergeren aan wat ik zeg, maar dat is gewoon geen kernleerstelling van de Bijbel. Maar de doop met de Heilige Geest zeer zeker wel. Jezus zelf zei: ‘doe niets, getuig niet voor Mij, doe helemaal niets tótdat je de doop in de Heilige Geest ontvangt’. Dit is dus iets waar je echt geen water bij de wijn kunt doen. En het lichaam van Christus is in feite zeer verdeeld over deze kwestie van de doop in de Heilige Geest. Ik zou willen dat ik kon zeggen dat het niet zo is. Maar zo is het. Dit is in wezen een van de meest omstreden leerstellingen van allemaal. 

Maar niemand die in de Bijbel gelooft, kan werkelijk staande houden dat er geen doop in de Heilige Geest bestaat, want ik heb hier al zoveel verzen over gebruikt. Ik heb het er al over gehad hoe Jezus met de Heilige Geest werd gezalfd. Dat Hij had gezegd: ‘De Geest des Heren, Heren is op Mij’. Jezus gaf Zijn discipelen opdracht nergens naar toe te gaan, maar te wachten tot zij met kracht gezalfd werden. Johannes de Doper, die begon te prediken en de weg voor Jezus bereidde zei dat hij mensen wel met water doopte, maar dat degene die na hem zou komen, zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus met kracht in hun leven. Voordat Jezus met Zijn bediening begon, ontving Hij de Heilige Geest en Hij gaf al zijn discipelen de opdracht te wachten totdat zij Hem ontvingen. En ook na de opstanding en de oprichting van de gemeente zie je Paulus spreken over de doop in de Heilige Geest en deze bediening. En door het hele boek Handelingen heen, dat in feite een geschiedenis is van de kerk van de 1e eeuw, zie je overal dat mensen die de Heer ontvangen, ook de doop in de Heilige Geest ontvangen. 

Iemand die dus beweert in de Bijbel te geloven kan niet ontkennen dat er een doop in de Heilige Geest bestaat. Maar er zijn tegenwoordig delen in het lichaam van Christus die het er niet mee eens zijn en beweren dat je de doop met de Heilige Geest automatisch verkrijgt als je gered wordt. En als je Jezus in je hart vraagt, komt dat gewoon samen met de Heilige Geest. Maar dat is niet wat Jezus heeft onderwezen. De reden dat mensen dit zeggen is dat de Schrift zegt dat niemand tot de Heer kan komen tenzij de Heilige Geest ze trekt. Dat staat in Johannes 6:44. Daar zegt Jezus: 44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. En als je dit allemaal binnen de context leest, begrijp je dat de Vader mensen tot Hem trekt door de Heilige Geest. En doordat sommige mensen begrijpen dat de Heilige Geest betrokken moet zijn bij het proces van redding zeggen ze dat je de Heilige Geest krijgt als je gered wordt. 

En weet je, ik ga hier niet echt een punt van maken. Ik heb hier een bepaalde mening over, maar in deze tape heb ik te weinig tijd om daar op in te gaan. Maar laat me dit erover zeggen. Ik ga niet argumenteren met iemand die zegt dat je de Heilige Geest al hebt ontvangen als je gered wordt. Daar ga ik niet over argumenteren. Maar er is een verschil tussen of jij de Heilige Geest hebt, en dat de Heilige Geest jou heeft. Wat ik daarmee bedoel is, dat er een verschil is tussen dat je de Heilige Geest aanwezig hebt en om je heen of dat Hij ook daadwerkelijk het voor het zeggen heeft over je leven. 

Luister bijvoorbeeld naar wat Jezus zei in Johannes 14. Dit gaat over de Heilige Geest en daar zegt Hij in vers 16: En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Nu spreekt Jezus hier tegen Zijn discipelen. En vóór de opstanding van Jezus kon de Heilige Geest niet op de manier waar wij het over hebben ontvangen worden. Hij was wel bíj de discipelen en werkte ook door hen heen. Dat blijkt uit het feit dat zij wonderen verrichtten en demonen uitdreven. Ze deden allerlei dingen, maar de Heilige Geest was niet ín hen. Hij was gewoon bíj hen. De mensen konden de volheid van de Geest niet ontvangen tot ná de opstanding van Jezus.

Want dit is wat Jezus zei in Johannes 7:37, daar staat: En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 Dit zei Hij van de Geest, - dat gaat over de Heilige Geest - welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Hier spreekt Jezus dus over de bediening van de Heilige Geest en zegt: ‘als de Heilige Geest komt dan zal het als een rivier van levend water zijn die uit je stroomt’. Niet maar een klein druppeltje of een miezerig stroompje. Geen put waar je het uit moet pompen of scheppen. Maar als een Artesische bron die gewoon door je heen stróómt. En hij sprak over de Heilige Geest, en dan staat er dat de Heilige Geest nog niet was gekomen omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat spreekt over ná Zijn opstanding. Toen Hij verheerlijkt werd met dezelfde glorie die Hij had bij de Vader voordat Hij naar deze aarde kwam. 

Dit maakt dus duidelijk dat de Heilige Geest pas kon worden ontvangen nadat Jezus was opgewekt en naar de Hemel gevaren. In Johannes 14 spreekt Jezus tot Zijn discipelen vóór Zijn kruisiging en opstanding. Dus voor Zijn verheerlijking en Hij zegt daar dat de Heilige Geest bij hen was en ín hen zou zijn. Johannes 14:17. De Heilige Geest was dus bíj hen en werkte door hen, omdat ze duivels uitdreven en dat soort dingen. Maar er was een groot verschil toen de Heilige Geest óver, of op hen kwam. En dat kun je zien in Handelingen 2. Herinner je nog dat we in Handelingen 1 lazen dat Jezus hen beval om te wachten tot ze de doop van de Heilige Geest ontvingen en daarom gingen ze terug naar Jeruzalem, naar de opperkamer waar ze het laatste avondmaal met Jezus hadden gebruikt. 

En in Handelingen 2 staat: 1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. En het gaat verder met vertellen hoe drieduizend mensen wederomgeboren werden als gevolg van deze wonderbaarlijke gebeurtenis. Dus toen zij de kracht van de Heilige Geest ontvingen veranderde alles. 

Maar de meeste mensen, en nogmaals, ik spreek nu in zijn algemeenheid, de meeste mensen geloven dat je de doop met de Heilige Geest ontvangt bij je redding, als je wederom geboren wordt, en dat je dan alles hebt ontvangen wat er is. De meeste mensen die dát geloven, geloven niet dat er een tweede ervaring is, waarin je gezalfd wordt met kracht van de Heilige Geest. En net zo geloven ze ook niet in de gave van het spreken in tongen of welke wonderbaarlijke gave dan ook. In feite kun je in principe het volgende stellen, nogmaals, dit is in zijn algemeenheid, dat de meeste mensen die tégen een tweede ervaring spreken, die ik en die ook de Bijbel de doop in de Heilige Geest noemt, de meeste mensen die daar tégen prediken geloven niet dat wonderen ook voor vandaag zijn. Ze geloven niet in het uitdrijven van demonen en geloven niet in een overwinnend leven over ziekte, gebrek, armoede en dat soort dingen. 

Ze geloven misschien best in redding en zijn misschien prima mensen, ze kunnen God liefhebben, en leren over de vreugde, en vrede met God hebben. Maar ze geloven niet in enige van de wonderen die in de Bijbel worden gemanifesteerd. Nogmaals, dit is in zijn algemeenheid gesproken, de meeste mensen die tegen de doop in de Heilige Geest prediken als zijnde een tweede ervaring, apart na je redding, geloven niet dat wonderen voor ons tegenwoordig bedoeld worden. Ze prediken dat dit met de apostelen voorbij zou zijn gegaan. Dat God deze dingen niet meer doet. En velen van hen gaan zelfs zover dat ze zeggen dat iemand die over wonderen predikt, en zegt dat God wil genezen, en al dat soort dingen, van de duivel is. Ze beweren dat het een lering is van de duivel. Maar het is precies wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat wonderen ook voor ons zijn tegenwoordig. Je kunt gewoon niet de Bijbel lezen en niet in wonderen geloven. 

Maar de grote meerderheid van mensen die tegen de doop in de Heilige Geest zijn als een tweede ervaring, apart na je redding, prediken dat als je tegenwoordig ziet wat ook in de Bijbel gebeurde, als dat tegenwoordig gebeurt, dan is het van de duivel. Met die theologie is iets helemaal fout. Op onze tweede tape ga ik de waarheid en juistheid van het spreken in tongen uitleggen en je aantonen dat niet alleen het spreken in tongen, maar ook wonderen niet voorbij zijn gegaan. En ik geef je daar Schriftuurlijke onderbouwing voor. Maar mensen die tegenwoordig niet in de doop in de Heilige Geest geloven als tweede ervaring, verwerpen over het algemeen alle kracht, alle overwinning, alle wonderbaarlijke dingen die ons zijn beloofd. 

En weet je, daar is een verband tussen. Ik geloof dat de reden dat zij dit doen is, omdat ze de bron van de kracht voor al die wonderen verwerpen. Als jij de Heilige Geest in je leven niet aanvaardt, zul je geen wonderen en genezingen en dat soort dingen in je leven zien. Omdat de Heilige Geest degene is, die deze kracht in je leven brengt. Maar de Bijbel maakt overduidelijk dat er een tweede ervaring bestaat, apart van je redding, die de doop met Heilige Geest wordt genoemd. 

Laat me daar een voorbeeld van geven in de Schrift. In Johannes hoofdstuk 20 was Jezus opgestaan uit de dood en verscheen aan Zijn discipelen. En in Johannes 20 zegt Hij: 21 [Jezus] dan zei nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zei tot hen: Ontvangt de heilige Geest.
Dus hier in hoofdstuk 20 ademde Hij op hen. In het Nieuwe Testament, in de Griekse taal wordt het woord pneuma gebruikt. Dat wordt letterlijk met ‘geest’ vertaald. Het woord ‘geest’ betekent ‘adem’. En toen God op hen blies, ademde, gaf Hij de Heilige Geest. Hij gaf dus de Geest. En hier staat dus: ‘Ontvangt de Heilige Geest’. En toch, later in Handelingen 1:8 zegt Jezus: maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt. En Hij had hen al gezegd: ‘Ontvangt de Heilige Geest’, maar toch spreekt Hij hier over het ontvangen van een nieuwe ervaring die de doop in de Heilige Geest wordt genoemd en daar hebben we in Handelingen 2 over gelezen. 

En toen de Heilige Geest op hen kwam werden ze met kracht gevuld, ze spraken in nieuwe tongen. Ogenblikkelijk werden drieduizend mensen wederomgeboren. In het derde hoofdstuk zie je hoe mensen genezen worden. In het vierde hoofdstuk zie je ze met vrijmoedigheid spreken, enzovoorts. Hier wordt nogmaals bevestigd dat er een verschil is tussen de Heilige Geest bíj je te hebben en de Heilige Geest ín je. Er is een verschil in het werk en de betrokkenheid van de Heilige Geest bij je redding en de kracht van de Heilige Geest die over je komt. 

Mijn eigen persoonlijke getuigenis ondersteunt dat er een groot verschil was tussen toen ik gered werd en toen ik in de Heilige Geest gedoopt werd. Er zijn ook vandaag de dag werkelijk miljoenen, miljoenen en miljoenen mensen die, onderscheiden van redding, een apart werk van de Heilige Geest in hun leven hebben ervaren. Ik heb het over mensen die nu leven. 

In de VS zijn waarschijnlijk meer mensen in het lichaam van Christus die deze aparte ervaring met de Heilige Geest ontkennen. Deze ervaring die apart staat van redding. Er zijn meer mensen die dat ontkennen dan mensen die het hebben. Dat kan in de VS waarschijnlijk zo zijn. En ik zeg dit gewoon gebaseerd op mijn contacten met mensen. Ik heb geen manier om dit te bewijzen, maar er lijkt gewoon een meerderheid in het Lichaam van Christus te zijn die niet in deze doop in de Heilige Geest geloven als een apart werk. Maar in de rest van de wereld is dat niet zo. In de meeste plaatsen, zoals in Zuid-Amerika, in Afrika, hebben die plaatsen de grootste uitstorting van de kracht van God gezien die we in deze tijden hebben meegemaakt. In feite heb ik mensen horen zeggen dat binnen enkele jaren het continent Afrika het meest gekerstende continent op aarde zal zijn. Zuid-Amerika beleeft een geweldige uitstorting van de Heilige Geest en daar hebben ze kerken met honderdduizenden leden. En bijna iedereen bij deze uitstortingen van de Heilige Geest, in Azië, in Afrika, in Zuid-Amerika, bijna al deze mensen geloven in de doop in de Heilige Geest en spreken in tongen. Het wereldwijde lichaam van Christus, dat gedeelte dat echt groeit en gewoon explodeert als nooit tevoren, die geloven allemaal in de doop in de Heilige Geest. Zelfs in de VS en over heel Europa geloven die delen van het Lichaam van Christus die groeien en uitbreiden allemaal in de doop in de Heilige Geest. De traditionele denominaties die de doop in de Heilige Geest bestrijden zijn in feite de kerken die stagneren of afnemen. 

Wat ik hiermee wil zeggen is, dat de mensen in het Lichaam van Christus die werkelijk voortgang maken en het meeste van de evangelisatie voor hun rekening nemen en invloed op hun wereld uitoefenen zijn mensen die geloven in de doop met de Heilige Geest. En ik wil graag aan de winnende kant staan. Ik wil graag aan de kant staan waar de kracht van God is, waar enthousiasme is en leven. Dat vind je onder de mensen die geloven in de doop met de Heilige Geest. In de Schrift kun je dus constateren dat er een onderscheiden ervaring is, apart van wederom geboren worden, het gedoopt worden in de Heilige Geest. 

In Handelingen 8 zie je een gebeurtenis, waar Filippus naar de stad Samaria ging en daar Christus predikte. Handelingen 8: 5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Nou, merk op dat als in de Bijbel het evangelie wordt gepredikt, dat het met wonderen gepaard ging. En nogmaals, dat kwam omdat ze zich overgaven aan de Heilige Geest en de Heilige Geest zal altijd wonderen met zich mee brengen. De mensen die tegenwoordig niet in de doop in de Heilige Geest geloven, geloven in het algemeen ook niet in wonderen. Daar is een verband tussen. Als je de Heilige Geest ontvangt en je aan Hem overgeeft, zul je wonderen meemaken in je leven. Als jij de doop in de Heilige Geest verwerpt, zul je géén wonderen in je leven ervaren. 

Maar toen Filippus in het Nieuwe Testament, het Evangelie aan hen verkondigde, zagen ze wonderen gebeuren. En daarom geloofden ze en in vers 8 staat: en er kwam grote blijdschap in die stad. En in vers 9: En een man, met name Simon, was reeds vóór deze tijd in de stad bezig met toverij, En in vers 12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. 13 En ook Simon zelf kwam tot geloof, - en ook die werd gedoopt, en in vers 14 staat: Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, 15 die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. 16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. 17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.

Hier heb je dus een zeer duidelijk voorbeeld waar de mensen in Samaria de prediking aannamen, en in water werden gedoopt. Ze werden gedoopt in water maar toch hadden ze de Heilige Geest nog niet ontvangen. En daarom kwamen de apostelen naar hen toe en legden hen de handen op, en vervólgens ontvingen ze de Heilige Geest. Daarmee is aangetoond dat het ging om een duidelijk aparte ervaring, afzonderlijk van de redding. Hun zonden waren vergeven, maar toch hadden ze de Heilige Geest niet ontvangen. 

Sommige mensen hebben geprobeerd dit te verwarren en beweren weer dat je niet eens gered bent als je niet de Heilige Geest ontvangt. Maar ik geloof dat deze mensen hier in Handelingen 8 gered waren. Als ze waren gestorven zouden ze tot de aanwezigheid bij God worden toegelaten. En toch hadden ze de kracht van de Heilige Geest nog niet ontvangen. Het is dus een ervaring apart van redding waarin je gezalfd wordt met de kracht van de Heilige Geest. 

Dit is nog een voorbeeld in de Bijbel, in het boek Handelingen, hoofdstuk 19. Vanaf vers 1 staat er: 1 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. 2 En hij zei tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Dit waren dus discipelen. Sommige mensen proberen hier onderuit te komen door te zeggen: nou, dit waren geen discipelen van Jezus. Ze waren discipelen van de Farizeeërs of dat soort dingen. Nou, dan wil ik je de volgende vraag stellen. Waarom zou Paulus hen hebben gevráágd of ze de Heilige Geest hadden ontvangen als ze alleen maar discipelen van de Farizeeërs waren geweest en niet in Jezus geloofden en niet in Zijn boodschap geloofden? Dat slaat toch nergens op? Nee, zij geloofden in Jezus, maar zij geloofden in de Jezus waar Apollos over had gesproken. En dat staat in het eerste vers. Van Apollos was net vermeld in hoofdstuk 18 hoe hij ijverig over Jezus had gepredikt. Maar hij was weggegaan vóórdat Jezus was opgewekt en gesproken had over de Heilige Geest. Hij ging dus rond predikend dat Jezus de Messias was, maar hij predikte niet over de doop in de Heilige Geest. En in het 18e hoofdstuk wordt gemeld dat Aquila en Priscilla hem de weg van God zorgvuldiger moesten uitleggen. Zo ontving hij dat uiteindelijk. Maar hij had al enkele bekeerlingen gemaakt. 

En daarom vond Paulus enkele van dezen. En hij wist dat ze in Jezus geloofden. Ze geloofden dat Hij de Messias was, maar ze hadden niet van de Heilige Geest gehoord. Dus vroeg hij aan hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. Man, daar lijken heel wat kerken tegenwoordig op! Weet je, toen ik in de kerk opgroeide, ik was wederomgeboren toen ik acht was, zoals ik al heb verteld, maar niemand vertelde mij dat er een bekrachtiging door de Heilige Geest bestond. En dat het mogelijk was dat de Heilige Geest op me kwam en mijn leven volledig zou transformeren, mij kracht geven en dat wonderen zouden gaan plaatsvinden. Dat geloofden ze helemaal niet. Ze vertelden alleen maar dat we gered moesten worden en vervolgens bleven we maar zingen: ‘Eens, als we in de hemel komen’. Je werd gered en bleef daar steken tot op de dag dat je bij de Heer zou zijn. En dat was in feite waar deze mensen in geloofden. Hen was verteld dat Jezus de Messias was, maar ze hadden niet gehoord dat Hij de Heilige Geest zou sturen en ons net zo zou zalven als Hij gezalfd was. En dat wíj kracht in ons leven konden ontvangen en het leven van God net zo konden ervaren als Jezus het ervaren had. 

Dus in vers 3 staat dat Paulus tegen hen zei: En hij zei tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zei: Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. Dit is dus nog een voorbeeld van mensen die gelovigen in Jezus waren, maar de kracht van de Heilige Geest niet in hun leven hadden ontvangen. Dat moesten ze dus ontvangen. Er bestaat een aparte ervaring. 

En het is net als Jezus zei in Handelingen 1:8: Gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u is gekomen. De Heilige Geest komt om je over Jezus te leren. Om Jezus te verheerlijken. In Johannes 14 staan enkele verzen over wat de Heilige Geest zal doen. Enkele daarvan heb ik al gelezen. Jezus zei in vers 16 dat Hij een andere Trooster zou zenden, en dat Deze voor altijd in hen zou blijven. En de Heilige Geest wordt hier al genoemd: Trooster. Dat is één van de dingen die Hij zal doen. Hij zal je troosten. 

In 2 Korintiërs 1 staat dat de Heilige Geest ons troost in ál onze beproevingen, zodat wij anderen kunnen troosten met dezelfde troost die wij hebben ontvangen. Dit is dus heel erg belangrijk.
In Johannes 14:26 wordt verder verteld: maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Mensen wat een geweldig voordeel en waarheid is dat. De Heilige Geest zal je openbaringskennis geven. Daar zal ik op onze tweede tape meer over spreken. In Johannes 15 gaat het verder. Al deze verzen Johannes 14, 15 en 16 zijn allemaal gericht aan Zijn discipelen voorafgaand aan de kruisiging. Hij had het over dingen die nog geen werkelijkheid waren, maar dat zouden worden zodra Jezus was verheerlijkt. 

In Johannes 15:26 zegt Hij dus: Wanneer de Trooster komt - sprekend over de Heilige Geest - die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; 27 en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij. Hij is dus gezonden om van Jezus te getuigen. Om je begrip te geven en je alles in herinnering te brengen dat Hij tot je gesproken heeft. 

In Johannes 16:7 zegt Jezus verder: Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

Jezus zegt hier dat het echt beter is voor ons om de Heilige Geest binnen ín ons te hebben dan het is om Jezus in Zijn fysieke lichaam bíj ons te hebben. Dat is voor ons verstand moeilijk te bevatten. De meesten van ons zouden Jezus dolgraag in Zijn fysieke lichaam bij zich hebben wandelen zoals Hij met Zijn discipelen wandelde. En wij denken: ‘Wat zou ooit beter kunnen zijn dan dat?’ Maar Jezus zei zelf dat het echt beter voor ons is om de Heilige Geest binnen in je te hebben. Dat is toch zó geweldig. Ik kan hier echt dagenlang over praten. Maar weet je, dat is het grootste deel van de rest van je christenleven: erachter komen, begrijpen en toepassen van alle voordelen hiervan. Neem maar gewoon op geloof aan dat de doop met de Heilige Geest absoluut essentieel is. Je hebt het nodig. Het is geen vrijblijvende optie. Maar heel veel mensen zullen je tegenspreken en beweren dat dit krankzinnig is. 
Je zult zelfs mensen ontmoeten die de doop in de Heilige Geest hebben ontvangen en in tongen hebben gesproken, en die geloven dat er een aparte ervaring is met de Heilige Geest, zonder dat ze ook maar enige kracht in hun leven hebben. En sommigen zullen zeggen: ‘Maar ik dacht dat deze kracht op me zou komen’. Nou, deze kracht is beschikbaar voor je. Nadat de Heilige Geest op je is gekomen. Maar je moet het nog steeds door geloof te voorschijn halen. Het is geen magie. Je wordt niet automatisch hervormd in een overwinnend christen alleen maar door de doop in de Heilige Geest te ontvangen. Maar het is beschikbaar voor je. 

Voor degenen die de doop in de Heilige Geest verwerpen is het níet beschikbaar. Laat ik hier enkele zaken bespreken in een poging om te verhelderen dat je waarschijnlijk heel wat mensen zult ontmoeten die het niet eens zijn met wat ik zeg en die niet geloven in een aparte ervaring. Ze zullen woorden gebruiken als: ‘Ik geloof wel in een vervuld zijn met de Heilige Geest’. En er zijn allerlei varianten in omloop. Er zijn zoveel verschillende mensen in het lichaam van Christus en er zijn zoveel verschillende leringen. En ik ben er persoonlijk van overtuigd dat ik mensen ben tegengekomen die niet in tongen spreken en die niet in een aparte doop met de Heilige Geest geloven, maar gewoon geweldige Christenen zijn. Ze hebben God met hun hele hart lief. En ze doen geweldige dingen. En op een bepaalde manier zijn ze veel aardiger, vriendelijker en manifesteren meer van de kracht van God dan sommige andere mensen die beweren de doop in de Heilige Geest te hebben ontvangen. Dat heb ik gezien. 

En persoonlijk geloof ik dat velen van hen in feite een aparte ervaring met de Heer hebben ontvangen. Ik kan twee of drie mensen noemen, waar ik persoonlijk mee heb gesproken, die me verbijsterd hebben omdat ze vele kenmerken vertonen van mensen die met de Heilige Geest zijn vervuld, maar beweren niet in tongen te spreken en al die andere dingen. Maar als ik met ze doorpraat, was er in feite een aparte ervaring. Er was een gegeven moment dat ze het einde van zichzelf bereikten en de witte vlag hebben gehesen en tot God hebben geroepen om hulp, en om meer, en zichzelf hebben overgeven. En ze hebben een wonderbaarlijke ontmoeting met de Heer gehad. Ik ben van mening dat dit best de doop in de Heilige Geest kan zijn geweest. Maar zij hebben de gave van spreken in tongen verworpen en geloven enkele van die dingen niet. Maar toch was er wel degelijk sprake van een aparte ervaring met de Heer. 

Ik ga geen namen noemen, maar verschillende theologen uit de 18e en 19e eeuwen predikten een aparte ervaring met de Heer, maar leerden niet over het spreken in tongen. Met andere woorden, ik geloof dat het niet helemaal kompleet was. Ze geloofden wel dat er een met kracht bekleden door God moest zijn, maar omarmden de wonderen niet. Nou, zo heeft God het niet bedoeld. Er is geen enkele reden om een deel hiervan te verwerpen. Maar blijkbaar kan het wel worden gedaan. Ik geloof niet dat je per se in tongen moet spreken. Op dit moment spreek ik niet in tongen. Ik spreek Engels. Maar ik spreek heel veel in tongen. Je hóeft niet in tongen te spreken. Je kunt best in tongen spreken als je wilt. En als iemand níet wil, geloof ik dat je niet in tongen hoeft te spreken. Maar dat is wel de verkeerde houding. Het gaat er niet om: móet ik in tongen spreken? Het is een kwestie van: ik gá in tongen spreken. En in onze tweede tape zal ik over de voordelen daarvan spreken en allerlei zaken verduidelijken. 

Laat ik ook nog het volgende noemen. Stel je bent het ermee eens dat er een aparte ervaring bestaat die de doop met de Heilige Geest wordt genoemd. Maar er zijn sommige religieuze groepen in het Lichaam van Christus, die leren dat je moet worstelen en God zoeken en maar wachten op God. En dat God je die ervaring gewoon geeft op het moment dat Hij dat maar wil. Maar jij hebt er zelf geen zeggenschap over. Dat baseren ze gedeeltelijk op Handelingen 1:4 waar staat: ‘wachten op de belofte van de Vader, die gij (zei Hij) van Mij gehoord hebt. En dus is het net zoals met de discipelen die de opdracht hadden gekregen om te wachten. Het was nog niet beschikbaar op dat moment, en daarom moesten ze wachten. Daarom prediken veel mensen dat je maar moet wachten, zoeken, God vragen en verder is het volledig aan God wanneer jij de doop in de Heilige Geest ontvangt. 

Maar het antwoord hierop is, dat in Handelingen 1:4 de Heilige Geest nog niet gegeven was. Het was nog niet de tijd. Maar de Heilige Geest kwam op de Pinksterdag. Ik kan er veel dingen over zeggen. Ik geloof dat het de vervulling van een profetie is. Het Pinksterfeest was symbolisch voor de uitstorting van de Heilige Geest. Het was dus gewoon Gods timing om de Heilige Geest op Pinksteren te zenden en daarom moesten zij tot die tijd wachten. Maar wij zijn nu aan de andere kant van Pinksteren en de Heilige Geest is nu gegeven. En daarom hoeven wij helemaal niet te wachten. Wij hoeven niet te wachten op de Heilige Geest. Hij is al gegeven en zo gauw jij klaar bent om te ontvangen, verlangt de Heilige Geest er nog meer naar jou te leiden en te vullen dan jij verlangt dat Hij jou leidt. Je hoeft dus helemaal niet te wachten op de Heilige Geest. 

Omdat je niet hoeft te wachten op de doop in de Heilige Geest zijn er tegenwoordig ook veel mensen die het alsvolgt voorstellen: ‘Zeg dit gebed na en je ontvangt’. Het is zelfs mogelijk dat iemand die naar deze tape luistert in een van mijn samenkomsten naar voren is geweest. En iemand die voor je bad heeft je wellicht proberen te zeggen: ‘Het is zo eenvoudig als dit, je hebt het automatisch ontvangen’. En het kán zo eenvoudig zijn, áls je klaar bent om te ontvangen. Maar niet iedereen is dat. Soms is er voor iemand gewoon een tijdsperiode nodig om zover te komen en klaar te zijn om te ontvangen. En daarom denk ik dat mensen soms door een gebed zijn geleid om te geloven dat ze de doop in de Heilige Geest hebben ontvangen, maar het heeft gewoon niet de impact op hen die het zou moeten hebben, omdat ze er niet echt ‘hongerig’ naar waren. 

In mijn eigen persoonlijke leven dacht ik, omdat ik geen onderwijs had gehad over de doop in de Heilige Geest, toen ik er voor het eerst over hoorde, dat je op de een of andere manier God moest zoeken, en wachten, wachten, wachten. Maar daardoor werd ik echt hongerig. Ik werd echt verlangend. Ik wilde echt de doop met de Heilige Geest en toen ik in tongen begon te spreken was het niet maar even weer wat anders en ik groeide er overheen en vergat het weer. Nee, het was iets waar ik naar had verlangd. Dat ik had gezocht en naar gestreefd. En daarom, toen het met mij gebeurde, was het spectaculair. En ik ben er tot op de dag van vandaag blij mee. Ik denk dat het nut heeft dat iemand echt helemaal klaar is om zich aan de Heilige Geest toe te vertrouwen vóór het te ontvangen. 

Het is mogelijk dat jij gewoon een gebed hebt gebeden, maar niet klaar was. Misschien ben je nú, na het luisteren naar dit onderwijs over hoe je kracht ontvangt, en hoe het iets was dat zelfs Jezus nodig had, en hoe het de apostelen heeft getransformeerd, misschien ben je nú klaar om te ontvangen. En je kunt ontvangen op ieder moment. God verlangt ernaar je te vervullen, maar jij moet je uitstrekken en geloven dat je ontvangt. 

In Lukas 11 staat beschreven hóe je ontvangt. In Lukas 11:10 staat: 9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Natuurlijk is het antwoord hierop: Nee! Als jouw kind naar je toe zou komen en om iets te eten zou vragen, geef je hem niet een slang die hem zal bijten. Mensen die van hun kinderen houden doen zo iets niet. En onze Vader in de hemel doet het ook niet. 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Je geeft niet iets schadelijks aan je kinderen! In vers 13 staat: 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? 
Als jij goede gaven aan je kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal onze hemelse Vader de goede gave van de Heilige Geest aan ons geven. 

Zie je, God wil dat je het hebt. En merk op dat er staat dat Hij de Heilige Geest aan ons zal géven. Er zijn sommige mensen die leren dat je de Heilige Geest als het ware moet verdienen door heilig te zijn. Toen ik ging zoeken naar de doop in de Heilige Geest werd mij verteld dat je jezelf moest leegmaken van alle zonde. En ze gaven me een vel papier en vertelden me dat ik al mijn zonden op moest schrijven. Ik schreef de voor- en achterkant van dat papier vol, vroeg om nog een papier, schreef die ook vol en vroeg om nóg een stuk papier. Ik had een heleboel dingen niet gedaan die andere mensen gedaan hadden, maar ik schreef houdingen en instellingen op. Dingen die gewoon vreselijk waren. Ik zat onder deze opvatting. Ze hadden zelfs deze illustratie gebruikt. ‘Je kunt geen vies vaatwerk vullen’. Als je een glas had dat vol met zand en stenen zat, kon je het niet vullen met water. Je moest eerst de steentjes eruit halen voordat je het met water kon vullen. En dat soort illustraties gaven ze mij. 

Maar weet je, zo zit dat gewoon niet met de Heilige Geest. De Bijbel zegt hier: ‘Hij zal je de gave van de Heilige Geest géven’. Je hoeft de Heilige Geest niet te ‘verdienen’. Je hoeft helemaal niet met alle zonden in je leven af te rekenen en volmaakt zijn voordat je de Heilige Geest ontvangt. Als jij in staat zou zijn zondeloos te leven, zónder de kracht van God in je leven te hebben, zou je de Heilige Geest helemaal niet nódig hebben. Júist de mensen die zonde en problemen in hun leven hebben, juist díe mensen hebben het hardste nodig om de Heilige Geest te ontvangen. Omdat Híj je kracht zal geven als Hij komt. En Hij zal je van dingen vrijmaken. Je kunt van verslavingen worden bevrijd, van bindingen, van lust, begeerten en gewoontes. Je kunt bevrijd worden als je de kracht van de Heilige Geest ontvangt. 

Laat dus helemaal niets je afhouden. De Heilige Geest is een gave. God wil nog meer dat jij het hebt, dan dat een ouder in de behoeften van zijn kind wil voorzien. En ik beloof je dat het beschikbaar is. Het is een aparte onderscheiden ervaring, los van redding, en als je het ontvangt is het kracht die in jouw leven wordt vrij gemaakt. Je moet bereid zijn de witte vlag te hijsen en zeggen: ‘God, ik wil U, ik wil de kracht van de Heilige Geest in plaats van mijzelf, als leiding over mijn leven’. En als jij je leven overgeeft en de Heilige Geest verwelkomt. Vraag er om. Er staat dat Hij de Heilige Geest zal geven aan degenen die er om vragen. Gewoon vragen en de Heilige Geest zal komen. 

En als de Heilige Geest komt, zullen er manifestaties zijn van de gaven van de Heilige Geest. Een van de eerste dingen die gebeuren zal het spreken in tongen zijn. En daar gaan we op onze volgende tape uitgebreid op in. Maar ik zeg je, ik prijs God voor de doop met de Heilige Geest in mijn leven. Ik zou zonder dat niet dezelfde persoon zijn. Het veranderde mijn leven. En ik kan je honderden persoonlijke getuigenissen geven van vrienden, en mensen die ik ken, bij wie de doop in de Heilige Geest gewoon hun leven heeft getransformeerd. 

Het geeft niet automatisch volwassenheid. Maar het stelt kracht aan je beschikbaar die je niet hebt zonder de doop in de Heilige Geest. Ik bid dus dat je het ontvangen hebt. Als je dat al had wil ik je aanmoedigen in deze dingen en helpen om het te begrijpen, zodat je deze belangrijke gave die God je heeft gegeven kunt behouden en erin functioneren en de volle vruchten ervan plukt. 

Als je op de een of andere manier deze tape hebt gekregen en je hebt de doop in de Heilige Geest niet ontvangen, God wil dat je het hebt. En als je wederomgeboren bent kun je het ontvangen. Herinner je dit vers waar we over gesproken hebben in Johannes 14 waar Jezus zei dat de wereld de Heilige Geest niet kan ontvangen omdat ze Hem niet kan zien. Johannes 14:17. Dit betekent dus dat je éérst wederomgeboren moet zijn. Als je niet wederomgeboren bent, moet je eerst wederomgeboren worden. En als je eenmaal wederomgeboren bent, behoort de doop in de Heilige Geest je toe. Het is een aparte onderscheiden ervaring. Dat hoeft niet jarenlang van elkaar af te liggen. Het kan zelfs maar enkele ogenblikken van elkaar af liggen. Maar toch is het een aparte ervaring, los van het ontvangen van vergeving van je zonden, waarbij je de kracht van de Heilige Geest ontvangt om nu een overwinnend christenleven te ontvangen. En God wil nog meer dat je het hebt dan dat jij het wilt hebben. 

Ik bid dat iedereen die naar deze tape luistert de Heilige Geest zal ontvangen. Of als je Hem al hebt ontvangen, het zult begrijpen en met de Heilige Geest begint samen te werken, zodat je de volledige voordelen van de doop in de Heilige Geest zult ontvangen. 

Deel 2. Spreken in tongen

 


 

www.vergadering.nu