Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Het Woord is vlees geworden - 3
Andrew Wommack

Deel 1: Welk deel is Gods verantwoordelijkheid? 
Deel 2: Welk deel is jouw verantwoordelijkheid? 
Deel 3: Denk het Woord van God.
Deel 4: Geloof in wat je zegt.
Deel 5: Weersta de duivel.

Deze 5-delige serie is een vertaling van mp3 bestanden ‘The Word became Flesh’.
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Inleiding:
Door middel van Zijn gesproken Woord heeft God de aarde geschapen en alles wat er in en onder is. Door het Woord heeft Hij de hemel op haar plaats gesteld en de mens geschapen. En het allerbelangrijkste is, dat het Woord vlees geworden is en Jezus (God in het vlees) geboren is. Zij Woord is het machtigste en krachtigste ding op aarde en in de hemel. Het is de absolute en onfeilbare waarheid. Zijn Woord verandert nooit en Hij zal Zijn Woord nooit breken. 
In deze vijfdelige serie behandelt Andrew Wommack de uitwerking die dit in onze levens heeft. Hij legt uit hoe God zichzelf aan Zijn Woord gebonden heeft, wat het verschil is tussen Gods verantwoordelijkheid en de onze, de rol die de duivel speelt, mits van toepassing. De macht die God ons heeft gegeven, hoe wij een wonder tot stand brengen en meer. Deze onderwijzingen, live opgenomen tijdens een recent Gospel Truth Seminar zullen je leven veranderen. 
De eerste twee delen leggen het fundament voor de derde (En het Woord is vlees geworden…) die de kern van deze boodschap bevat. De laatste twee delen geven verdere uitleg. 

Deel 3 van 5: ‘Denk het Woord van God’

Vanochtend ben ik begonnen met spreken over hoe ik geloof dat satan pas in de hof van Eden in opstand kwam. Niet in de tijd vóór de hof van Eden. Hij heeft geen openlijke aanval op God uitgevoerd met 1/3 van de engelen, tegen God met 2/3 van de engelen. Zo is hij niet in opstand gekomen. Hij is in opstand gekomen in de hof van Eden. Hij was Lucifer, een gezalfde, beschuttende Cherub die God daar had gezonden om Adam en Eva te dienen. Hij was daar om hen te dienen, maar werd afgunstig op God en probeerde zijn eigen troon te verhogen. En hij deed dat door de schepping van God, Adam en Eva aan te vallen aan wie God de onvoorwaardelijke autoriteit en het gezag over deze aarde had gegeven. En satan wist dat als hij Adam en Eva kon verleiden om zich vrijwillig aan hem over te geven en Gods leiderschap te verwerpen, dan zou de door God gegeven autoriteit en macht om over de aarde te heersen aan satan toevallen. 

En ik geloof dat dit precies was wat er is gebeurd. En de betekenis daarvan is dat satan geen bovennatuurlijke engelenmacht gebruikt. Daar was hij van beroofd op het moment dat hij tegen God in opstand kwam. Want dat was een gedelegeerde macht. De macht waarmee satan heeft geregeerd is menselijke macht en autoriteit. Wíj waren geschapen om de goden van deze wereld te zijn. Psalm 82:6 zegt dat God ons goden heeft genoemd . Niet met een hoofdletter G maar met een kleine letter ‘g’ als absolute heersers, met heerschappij over deze aarde. En satan werd de god van deze wereld omdat de mens hem die macht verleende. Op die manier is de mens degene die satan ‘maakte’. God had Lucifer geschapen, maar de mens ‘maakte’ satan. Wij gaven hem onze autoriteit. 

En dat houdt in dat satan niets kan doen zonder onze instemming en medewerking. Zelfs een varken heeft op deze aarde meer autoriteit dan een demon. Daarom verzochten ze of ze in die kudde zwijnen mochten gaan , omdat zelfs een varken, of een kikker, meer gezag en autoriteit heeft dan de duivel. De duivel kan dus helemaal niets doen zonder onze medewerking.

Mensen, dit is kras, maar dit brengt ons ook bij het punt waar ik het vanavond over wil hebben. En dat is, dat toen God Adam en Eva schiep, Hij hen autoriteit gaf. Laten we Genesis 1 opslaan en beginnen met deze verzen te lezen om mijn punt van vanavond duidelijk te maken. Ik wil je aanmoedigen me te blijven volgen. Dit zal een beetje denkwerk van jouw kant vereisen. Ik ben me bewust dat dit geen gangbare gewoonte is in de kerk van tegenwoordig. De meeste mensen willen niet nadenken, de meesten willen niet iets leren. Ze willen geamuseerd worden. Ze willen de ‘zalving voelen’. Ze willen opgejut worden en het is vaak meer een 'toejuich' aanmoedigingsbijeenkomst. En er zijn zeker ook momenten dat we dat nodig hebben, wij hebben allemaal bemoediging en aanvuring nodig, maar er is ook een grote verdienste in het begrijpen van het Woord van God. Het is alleen de waarheid die je kent, die zal je vrijmaken. Johannes 8:32 zegt: en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Alleen de waarheid die je kent zal je dus vrijmaken. Je moet je hoofd dus voor andere dingen gebruiken dan alleen als hoedenplank. Het zal dus een beetje inspanning van je vereisen om dit vanavond te volgen. Maar als je me volgt kan dit werkelijk je leven veranderen en je helpen om enkele fundamentele waarheden te begrijpen. 

De Heer had dus de hemel en aarde geschapen. In Genesis 1 springen we dan naar vers 26: En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. Hier kom ik nog op terug. Maar merk op dat God sprak. Wij gebruiken vaak beelden dat God uit de hemel naar beneden reikte en een handvol aarde pakte en daaruit mensen kleide. En we spreken erover dat we in de handen van God zijn en zo. Dat is prima als symboliek en als analogie. Maar technisch gesproken heeft God niets gedaan. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen en alle fysieke dingen, inclusief ons, door het spreken van woorden. Door woorden heeft Hij alles geschapen. Hij sprak het tot aanzijn. Hij sprák: ‘Laat er licht zijn’. Wij zeggen dat Hij de sterren in de hemel heeft uitgestrooid, maar Hij heeft niet Zijn handen gebruikt om ze uit te strooien. Hij sprák het. Bij alles wat Hij deed. Hij zei: ‘Laat er licht zijn, laat de aarde voortbrengen, laat dit gebeuren; ‘Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! Dat is dus inclusief de duivel. God heeft dus de mens naar Zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen. 

27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God sprak. 
Dit is ook hoe de zegen van God wordt overgebracht. Hij deed het door woorden. Woorden schiepen alles, en woorden zetten de kracht en de zegening van God vrij. 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen! 

God sprak de wereld dus tot aanzijn. God sprak fysieke lichamen tot aanzijn. Sommige mensen denken dat ik dit belangrijker maak dan het is. Maar als ik meer tijd had, denk ik dat ik het je boven alle twijfel zou kunnen bewijzen, dat als God iets zei zoals Psalm 89:35 zegt: Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen, dan is het als een contract. God liegt nooit. God zal nooit iets zeggen en dan: ‘Oeps, foutje, dat ga Ik even anders doen’. 
God zegt niet iets en neemt het vervolgens weer terug. God zal jou nooit absolute gezag en autoriteit geven en zeggen: ‘Doe maar wat je ermee wilt doen’. En als Hij dan ziet wat de mens doet, zeggen: ‘Hé, wat je nu doet bevalt Mij niet, Ik neem het weer terug’. Nee, als Hij iets zegt is het een contract. Het is bindend. 

In Hebreeën 1:3, en er zijn vele andere verzen die hetzelfde zeggen, staat: Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen en Hij draagt alle dingen door het woord van Zijn kracht. Hier staat dus dat het hele universum door het Woord in stand wordt gehouden. Het was door woorden geschapen. God sprak: laat er aarde (grond) zijn. Hij sprak misschien niet exact dit woord, maar ook aarde wordt door Zijn woord samen gehouden. 

Er zijn verzen waar staat dat de zeeën hun grenzen kennen en dat God een grens bepaald heeft en gezégd heeft dat ze daar niet voorbij mogen gaan, en ze gaan daar niet voorbij. Gods Woord heeft alle fysieke dingen geschapen. Hij heeft jou en mij, Hij heeft álles geschapen. En het is de kracht van Zijn Woord die het geschapen heeft én het in stand houdt. 

Ik heb Oral Roberts een keer horen spreken. Hij zei dat er in een boterham, in een gewoon sneetje wit brood, genoeg nucleaire energie zit om een oceaanstomer over de oceaan te laten varen en weer terug. Iedere atoom bevat zóveel kracht. Maar de mens is alleen in staat geweest om enkele van de onstabiele atomen te splijten, zoals Plutonium en dat soort dingen. Maar iedere atoom bevat dezelfde kracht, maar ze zijn alleen niet in staat geweest ze te splijten. Op school leren we dat je de kern hebt en dan de elektronen en zo die om de kern heen draaien. Als je één atoom zou kunnen vergroten, en groot genoeg maken dat je hem zou kunnen zien, dan zit er heel veel ruimte binnen in die atomen. En in de kern heb je deeltjes met dezelfde lading. En je weet dat als je twee negatief geladen deeltjes bij elkaar houdt, dan stoten ze elkaar af. En als je twee positief geladen deeltjes hebt dan stoten ze elkaar af. Volgens de kernfysica weten we eigenlijk niet welke kracht die gelijk geladen deeltjes zo krachtig bij elkaar houdt. Er zijn maar enkele van de elementen uit de schepping die wij kunnen splijten om die kracht vrij te zetten. 

Maar volgens alles wat we weten zou iedere atoomkern gewoon uit elkaar moeten spatten. Wat houdt die atomen bij elkaar? Hebreeën 1:3 ‘Hij draagt alle dingen’ en als je het verder bestudeert komt het erop neer dat Hij alles bij elkaar houdt door de integriteit van Zijn Woord. Als God ooit maar één keer zou liegen, zouden jij en ik en alles in de hele schepping ogenblikkelijk uit elkaar spatten. Als er ook maar één zweem van gebrek aan integriteit in God zou zijn, en als Hij ook maar één belofte zou breken, als God ooit maar iets zou hebben gezegd wat niet gebeurde, het universum zou letterlijk uit elkaar spatten. Maar het wordt bijeen gehouden door de integriteit van Zijn Woord.

Zo lang als wij zien dat alles nog bestaat, is dat het bewijs dat God nog nooit Zijn Woord gebroken heeft. God zegt nóóit iets om het later weer in te trekken. Jezus zei toen Hij het had over het spreken tot de berg: ‘Je moet geloven dat wat jij zegt gebeurt’. Niet gewoon dat wat God zegt gebeurt, nee, wat jíj zegt! En weet je, een van de redenen dat Jezus tot de vijgenboom kon spreken en dat die stierf was omdat Hij nooit iets zei dat Hij niet bedoelde. Hij deed nooit iets voor de grap. Hij sprak uitsluitend de waarheid en daarom gebeurden Zijn woorden ook. 

Het punt is dus, dat toen God Adam en Eva schiep en vervolgens zei: ‘Jullie hebben de heerschappij’, was dat absolute heerschappij. En dat gaf Hij aan fysieke menselijke wezens met lichamen. Maar de Schrift zegt in Johannes 4:24 dat God Geest is. God is géén fysiek lichaam. God is Geest. Wist jij dat als Hij zei: ‘Ik geef jóu autoriteit, ik geef jóu heerschappij’, dat Hij dan Zíjn macht, Zijn recht om te heersen en alles op aarde te bepalen nam, en aan fysieke menselijke wezens heeft gegeven’? En zo heeft Hij in zekere zin Zichzelf de heerschappij over de aarde ontnomen! 

Ik weet dat dit voor sommigen een volledig nieuwe kronkel in hun hersens vereist. De meeste mensen denken: ‘Nee, God is God en Hij kan gewoon alles doen wat Hij maar wil’. Jazeker, God is God, maar omdat Hij rechtvaardig en heilig is, zal Hij Zijn Woord nooit breken. Het hele universum steunt op dit principe en daarom kon God niet gewoon toen de mens zondigde zeggen: ‘Wat jij doet bevalt me niet. Ik neem het weer terug. De tijd is om, afgelopen. We gaan dit anders doen’. Nee, Hij was aan Zijn Woord gebonden. De Schrift zegt dat een rechtvaardig mens tot zijn eigen schade zal zweren maar het niet zal veranderen. God is rechtvaardig. God zal tot Zijn eigen schade zweren en niet veranderen. God zal zeggen: ‘Ik geef jullie de heerschappij’. En als wij het dan allemaal verprutsen, zal Hij zich blijven houden aan Zijn Woord. Hij zal Zijn hele schepping, de hele aarde teloor laten gaan. De hele schepping zegt Romeinen 8 is aan zinloosheid onderworpen vanwege de hoop. God heeft hoop en heeft haar aan ons onderworpen. En Hij zal dat niet terugnemen. De hele wereld is in vreselijke problemen gestort, maar God kwam niet even met Zijn vingers knippen en alles ogenblikkelijk oplossen. Want Hij had geen fysiek lichaam en Hij had de heerschappij aan menselijke wezens gegeven. En de menselijke wezens hadden deze aarde gekregen om er mee te doen wat wij goed achtten. 

Weet je, Jamie en ik hebben een keer aan vrienden van ons een auto gegeven. Het was een mooie auto. Het was de mooiste auto die we gehad hadden. Wij gaven hem gewoon aan hen en zegenden hen ermee. En ze waren daar echt heel dankbaar voor. Het was een mooie auto, maar na een paar maanden hadden ze financiële problemen. Ze wilden daarom de auto verkopen voor een mindere en het geld dat overbleef gebruiken. En die man voelde zich een beetje schuldig, omdat wij hem die auto hadden gegeven. Hij kwam dus naar mij toe en zei: ‘We denken dat we dit moeten doen, we hebben erover gebeden en vind jij het wel goed’? En ik zei: ‘Het is goed hoor, het interesseert mij helemaal niet wat jij er mee doet. Het is jouw auto, het is niet mijn auto’. Maar hij zei: ‘Nee, je hebt hem aan ons gegeven’! En ik zei: ‘Ik heb hem dus gegéven. Het is jouw auto. Als jij hem buiten wilt zetten met een bordje, voor vijf dollar mag je er met een hamer op slaan, ga je gang. Het is jouw auto. Doe er mee wat je wilt’. En hij kon dat maar niet geloven. Maar weet je, toen ik de auto aan hem gaf, behield ik er geen enkele zeggenschap over. Hij was van hem. God gaf de aarde aan ons. Het was niet Zijn bedoeling dat wij er mee deden wat we gedaan hebben. Maar Hij heeft hem gegeven en God zal dat vanwege Zijn heiligheid niet schenden. 

Dit zegent mij werkelijk. Dit is voor mij echt het antwoord op verschillende vragen. Waarom wachtte de Heer vierduizend jaar na de val van Adam en Eva, voordat Jezus naar deze aarde kwam? Er staat dat Jezus het Lam was, dat al geslacht was vóór de grondlegging van deze wereld. God wist al van te voren dat dit zou gebeuren. Hij is er niet door verrast. Waarom duurde het vierduizend jaar voordat Jezus kwam? Waarom móest Jezus wel komen? Nou die vraag is al beantwoord door het feit dat de mensen, met fysieke menselijke lichamen, de enigen zijn die gezag hebben op deze aarde. Satan misleidde ons en wij hebben onze macht aan hem overgeleverd. En God kon niet gewoon komen en de duivel wegvagen, omdat wij als het ware gezamenlijke erfgenamen met hem waren geworden. Wij zijn aan hem verbonden geworden. Wij gaven hem die autoriteit. En daarom was het enige antwoord dat God mens moest worden. God moest hierheen komen en zichzelf een fysiek lichaam verschaffen om dingen te kunnen doen. En vanochtend heb ik Johannes 5:27 gebruikt waar staat dat Hij gezag had om oordeel uit te voeren omdat Hij de zoon des mensen was. Dat verwijst naar het feit dat Hij een fysiek lichaam heeft. Dit fysieke lichaam was dus noodzakelijk. Jezus moest een mens worden. 

Maar waarom was er vierduizend jaar voor nodig? En dit is de logica: Toen God het eerste lichaam schiep, hoe deed Hij dat? Hij sprak! ‘Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en gelijkenis’. Hij sprák Adams lichaam tot aanzijn. Maar toen was Hij nog degene met de absolute heerschappij en autoriteit. Nú had Hij de autoriteit en de heerschappij over de aarde aan de mens overgedragen en was God geen mens. Hoe moest God nu de tweede Adam tot aanzijn spreken? Dat kon geen natuurlijke geboorte zijn, omdat alle mensen de zonde in hun lichaam hadden. Wij waren allemaal verdorven. Wij waren allemaal van nature een kind van de duivel en wij reproduceerden ons eigen beeld. 

Als Jezus iemand als wij was geweest, geboren uit een vader en een moeder, dan was Hij ook verdorven geweest. En alleen een zondeloos mens, alleen een puur, God-mens kon het hele mensenras verlossen. Als Hij alleen maar een natuurlijk mens was geweest, als Hij de allerbeste was geweest die ooit had geleefd, dan nog, het leven van één mens is alleen het leven van één mens waard. Maar als Hij God in het vlees was, dan was Zijn leven meer waard dan de hele schepping bij elkaar. De Schepper is meer dan de hele schepping die Hij geschapen heeft. 

Dus, hoe schiep God deze tweede, zondeloze mens. Hij moest Hem tot aanzijn spreken, maar Hij had geen rechtstreekse controle meer. En weet je wat dit betekent? Dit is een geweldige waarheid. Als ik meer tijd heb zal ik dit morgen verder uitwerken, maar God moest door de mensheid heen werken. Hij moest iemand met een fysiek lichaam vinden, omdat zij degenen waren die nu de heerschappij, de controle en de absolute autoriteit over deze aarde hadden. Hij moest fysieke, menselijke wezens vinden, die dingen in aanzijn zouden spreken. Hij kon dat niet zelf doen omdat Hij deze aarde aan de mensen overgegeven had. 

Psalm 115, laat me even dit vers voorlezen. Ik denk dat het, ik moet dit vers even opzoeken. Het is Psalm 115 en in vers 16 staat: De hemel, de hemel is van de HEERE, maar de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven. Met andere woorden, alles buiten de aarde behoort aan God, maar de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven. Er zijn andere verzen, zoals Psalm 19 waar staat dat de aarde aan de Heer behoort, en de volheid daarvan en die daarop wonen. Maar daar is geen tegenstelling tussen. God is de eigenaar van de aarde, maar Hij heeft de heerschappij, het beheer, overgegeven aan de mensheid. Hij gaf ons de heerschappij over deze aarde. 

Hij kon dus niet maar naar beneden komen en een nieuwe mens scheppen en deze situatie ogenblikkelijk oplossen. Hij moest door mensen heen stromen en moest door mensen spreken. En Jezus’ fysieke lichaam moest tot aanzijn gespróken worden, op dezelfde manier als Adam tot aanzijn werd gesproken. God zéi: ’Laat ons mensen maken naar Ons beeld en gelijkenis’. Hij gebruikte woorden om Adams lichaam te scheppen. Nu moest Hij ‘de tweede Adam’ scheppen, zoals Hij genoemd werd ik 1 Korintiërs 15. En weet je waarom daar vierduizend jaar voor nodig waren? Omdat geen mens, geen enkel mens in staat was om met dezelfde autoriteit te spreken. Ze konden gewoon met hun hart en hun denken niet alles bevatten wat God in één zin kon zeggen. 

Hij had dus vierduizend jaar nodig om mensen te vinden. Hij vond Jesaja. Wat een geloofsman moet Jesaja zijn geweest om voor iedereen zichtbaar op te gaan schrijven dat een maagd zwanger zou worden en een kind baren. Kun jij je een beetje voorstellen hoeveel geloof er nodig was om díe profetie op te schrijven? Dat een maagd een kind zou voortbrengen en dat Hij zou regeren en… Jesaja 9:5 ….En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Micha of Maleachi, ik dacht Micha profeteerde dat Hij in Bethlehem zou worden geboren. 

Al deze dingen moesten over Jezus geprofeteerd worden. Er waren honderden mensen voor nodig, verspreid over duizenden jaren om al deze stukjes bij elkaar te plaatsen. Als God het alleen had kunnen doen, had Hij het in één zin kunnen doen, maar Hij moest het door mensen heen bewerken. En er waren gewoon niet zoveel mensen die voor God gevoelig waren en Hem in hun hart konden horen spreken en vervolgens deze dingen uitspreken. 

Als jij profeteert, als jij iets zegt in de naam van de Heer, dan zit er kracht in. Dan zit er macht in verborgen. Ik sprak vanavond met Lu Merchison, waar is ze? Daar zit ze, ik heb haar bezocht. En ik heb een beetje les gehad over kwantumfysica. Ze vertelde me dat ze dat gestudeerd heeft. In ieder geval ga ik hier vanavond geen les geven over kwantumfysica omdat ik daar niet toe gekwalificeerd ben. Maar ik heb daar allerlei dingen over gelezen. Ze zeggen dingen zoals, dat de ruimte leeg is, maar nu ontdekken ze dat daar nog allerlei energieën en dingen zijn die we nog helemaal niet begrijpen. En wist je dat als je woorden uitspreekt, daar beginnen ze nu wetenschappelijk bewijs van te krijgen, dat het fysieke universum om je heen begint te veranderen overeenkomstig jouw woorden? 

De Bijbel heeft dit al jaren geleden gezegd, Spreuken 18:21 ‘dood en leven zijn in de macht van de tong. Weet je wat ze nu zeggen? Ze bestuderen die atomen en de kernen en de elektronen die er omheen draaien. En ze zeggen dat het volgens een patroon plaatsvindt. En ik weet dat dit raar klinkt, en ik weet het niet zeker, maar ik heb er onlangs een paar boeken over gelezen, maar ze zeggen dat atomen alleen maar zo zijn als mensen ernaar kijken. Als mensen er niet naar kijken, zijn ze anders. Hoe hebben ze dat nu uitgepuzzeld? In ieder geval, want we dwalen hier een beetje af, het punt dat ik duidelijk wil maken, is dat de wetenschap nu pas begint te beseffen dat als jij je iets voorstelt en als jij dingen uitspreekt het de fysieke wereld beïnvloedt. De fysieke wereld om je heen reageert op woorden. 

En ik geloof dat dit een Schriftuurlijk principe is, omdat alles door woorden werd geschapen. En als een geestvervulde gelovige in de naam van de Heer spreekt, onder inspiratie van de Heilige Geest, dan schept dat dingen. Het heeft macht. Het zet macht vrij om iets te scheppen. Gods sprak Adam tot aanzijn, maar het kostte Hem vierduizend jaar omdat er zo weinig mensen waren die naar Hem luisterden. Zo weinig mensen die dit soort dingen wilden zeggen zoals: ‘Een maagd zal een kind voortbrengen’. Ik weet zeker dat er heel wat mensen dit gehoord hebben en dachten: ‘Dat kan niet van God zijn’. En ze weigerden dat uit te spreken! En hierdoor moest de Heer allerlei verschillende mensen gebruiken, over een periode van vierduizend jaar, die al deze dingen uitspraken. En de Schrift zegt dat Jezus kwam ‘toen de volheid der tijd was gekomen’. Dat betekent: ‘op het geschikte moment’. Als Hij eerder was gekomen, was het ongeschikt geweest. Want de woorden waren nog niet uitgesproken. De profetische uitspraken waren nog niet gedaan. En Jezus zou geen compleet, heel persoon zijn geweest. Alles wat uitgesproken moest worden voordat Jezus tot aanzijn kon komen, moest uitgesproken zijn. En totdat deze dingen waren uitgesproken, kon Hij niet ten tonele verschijnen. 

God moest een nieuwe Adam scheppen, maar Hij werd beperkt omdat Hij het door mensen heen moest doen. En kijk eens hier naar Lukas 1. Dat is waar de engel Gabriel aan Maria verscheen. Laten we beginnen bij vers 26: In de zesde maand nu [de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth] werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, 27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. 
Weet je, als je een vertaling leest waar staat: de jonge dame of jonge vrouw Maria, gooi die Bijbel maar weg. Doe mij een plezier, doe God een plezier, doe jezelf een plezier en zorg dat je dat ding kwijtraakt. Dit is zó essentieel. Als Jezus niet uit een maagd was geboren, dan was Hij niets dan een volgende zondaar geweest. Dit luistert heel nauw. 

Weet je, vorige week was ik in Duitsland. En dit was zo grappig. Ik predikte uit Matteüs 17:21 waar staat: 21 ‘Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.’ En ik was een stuk daarvoor aan het lezen en toen ik bij vers 21 kwam zei ik: ‘Laten we nu vers 21 lezen’. En ik wachtte op de vertaler om het voor te lezen, en die zocht een beetje rond, ‘welk vers’? Ik zei: ‘21’ en tenslotte las hij maar iets en de mensen riepen: ‘Nee, dat is het niet’. En tenslotte keek hij me aan en zei: ‘Ik heb vers 21 niet in mijn Bijbel’. Ik zei: ‘wat’? En hij zei: ‘Mijn Bijbel zegt dat dit niet in de oudste handschriften staat en daarom hebben ze vers 21 niet opgenomen’. En ik keek hem aan en zei: ‘Geen wonder dat je niet in méér overwinning wandelt dan nu’. Ik nam zijn Bijbel, gooide die op een stoel en zei: ‘Heeft iemand hier een echte Bijbel’? Het was echt grappig. Maar ik verzeker je dat je een echte Bijbel moet hebben. Je moet een Bijbel hebben met alle verzen erin Eentje die zegt dat het een maagd was, omdat het zó belangrijk is. Want als Maria met een man was getrouwd, en als een man het zaad had gegeven dan was Jezus niets meer geweest dan een fysiek mens en was Zijn leven niets meer waard geweest dan van een ander fysiek mens. 

Jezus was niet alleen maar een mens. Jezus was God geopenbaard in het vlees. Door Maria verkreeg Hij een fysiek lichaam, maar het bloed van Jezus was het bloed van God de Vader dat door Hem heen stroomde, en Hij was God en mens. Hij was uniek, een unieke schepping zonder enige zonde in zich. 

Er staat dus: …werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, 27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. 28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. Weet je, dit woord, gij begenadigde, wordt maar twee keer gebruikt in het Nieuwe Testament, hier op deze plek en in Efeziërs 1:6 En daar wordt het zo vertaald: tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En dat gaat over iedere gelovige. Dat zijn de enige twee keer. Het begenadigd in Efeziërs 1:6 komt dus overeen met het begenadigde hier in vers 28. Maria had dus helemaal niets voor op welke wederom geboren gelovige dan ook. Wij zijn ook begenadigd. Wij zijn aanvaardbaar voor God, precies zoals Maria dat was. Zij was gezegend, maar ik net zo. Amen? In feite zei Jezus zelfs dat degenen die in Hem zouden geloven méér gezegend zijn dan Maria.

In vers 29 gaat het verder: 29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. 30 En de engel zei tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. 34 En Maria zei tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? Dat is ouderwets Nederlands voor dat zij geen seksuele relaties met een man had. 

Weet je, soms stellen mensen vragen als Zacharias, en die werd met stomheid geslagen omdat hij God in twijfel trok. Maar er is niets verkeerds aan een vraag als je motief juist is. Als zij had gezegd: ‘Dit kan ik niet geloven, hoe kan dat nou’. Dan was het ongeloof geweest en had zij dit helemaal onmogelijk gemaakt en was er een reactie van God op geweest. Maar zij stelde geen vraag uit ongeloof, het was een vraag van: ‘God, ik geloof, maar op welke manier gaat dit gebeuren’? Als Abraham de vraag had gesteld: ‘God, hóe ga ik de vader van vele volken worden, door Hagar of door Sara’? Als hij de juiste vraag had gesteld, had hij het antwoord kunnen ontvangen en hadden we het hele Arabisch – Israëlisch conflict kunnen ontlopen. 

Er is niets verkeerds aan vragen als je hart juist is. Zij vroeg het niet uit ongeloof maar: ‘God, hoe zal dit precies gaan, want ik ben een maagd. Hoe kan ik dan een kind krijgen’? En kijk eens wat de Engel tot haar zei: 35 En de engel antwoordde en zei tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. 36 En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. 37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. 

Bij dit woord: ‘Bij God zal niets onmogelijk wezen, worden er drie woorden gebruikt voor dit ‘niets’. De eerste vorm is ‘niets’ en het is een absoluut negatief, absoluut helemaal niets. En de tweede vorm betekent niets van dit alles, en zo wordt het vaak vertaald. En de derde vorm is het woord Rhema, dat wil zeggen een gesproken Woord van God. Wat er dus staat is: absoluut, geen Woord, geen gesproken Woord van God is onmogelijk. In feite vertaald Montgomery’s Nieuw Testament het: ’Geen woord dat van God komt zal zonder kracht tot vervulling zijn.’

Maria zegt dus: ‘Hoe gaat dit dan in zijn werk, terwijl ik geen seksuele relaties met een man heb’. En de Engel zegt: ‘De Heilige Geest zal over u komen en u zult zwanger worden door de Heilige Geest, omdat bij God geen enkel Woord geen kracht tot vervulling heeft’. 

Dit is wat ik denk dat er echt gebeurt is. Zij vraagt: ‘Hoe werkt dit’? En Hij zegt: ‘Het Woord van God zal dit binnen in je bevruchten’. En al die woorden die wel vierduizend jaar gesproken waren, waarvoor honderden en honderden mensen nodig waren geweest om uit te spreken, ál die profetieën, weet je wat er gebeurde? Gabriel kwam met díe woorden. Dit waren al die profetische woorden die waren uitgesproken, en Gabriel zei: ‘Maria, dit is voor jou bedoeld. Ben jij bereid om dit te aanvaarden’? En zei vernederde zichzelf en let op wat ze zei: 38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. 

Weet je wat er gebeurde? Al die woorden en ál die profetieën gingen haar schoot binnen. De Heilige Geest overschaduwde haar en het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Mensen, dat is zó passend voor wat er gebeurd is. Al deze woorden die gesproken waren, werden in haar schoot geplant. En in 1 Petrus 1:23 staat: als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. De Schrift noemt hier het Woord van God een onvergankelijk zaad. Het Griekse woord voor zaad hier is ‘spora’ en gaat over een zaad dat je in de grond plant. Maar het woord ‘spora’ komt eigenlijk van het woord ‘sperma’ waar we het zaad van een man mee bedoelen. 

Weet je dat de maagdelijke geboorte volkomen natuurlijk was, in ieder opzicht behalve één. En dat was dat geen man zijn zaad bij haar binnenbracht. Het was het Woord van God, het zaad van Gods Woord dat bij haar binnenging en het gaf conceptie. En al het andere omtrent de geboorte van Jezus was volkomen natuurlijk. Totaal natuurlijk. Er was alleen geen man die voor het zaad zorgde, maar God zorgde voor het zaad. En het Woord is vlees geworden. Daarom waren er vierduizend jaar voor nodig. Want God moest dit lichaam tot aanzijn spreken, net als Hij bij Adam deed. En Hij kon niet één persoon vinden die alles kon uitspreken. En toen alle woorden volledig waren, maakte de Heilige Geest Maria zwanger met het Woord. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dit is geweldig. 

God zelf hield zich om Zijn eigen Zoon te scheppen aan Zijn eigen wetten, die Hij had geschapen. Hij hield zich aan Zijn eigen gezag toen Hij sprak dat Hij de mensheid de heerschappij gaf. En Hij wilde dat niet schenden door te zeggen: ‘Oké, afgelopen uit, we doen het anders, laten we dit snel afhandelen’. Hij was beperkt door de dingen die Hij zelf gesproken had. En Hij wilde deze niet breken, en Hij moest vierduizend jaar wachten. God was geduldig en wachtte tot er genoeg woorden gesproken waren en Jezus in het vlees kon komen. 

En als God op deze manier werkte, kun jij niet anders werken. Wie denk jij dan dat je bent dat jij maar hoeft te bidden en een wonder komt wel uit de wolken vallen? Weet je, het is precies hetzelfde proces. Hoe schiep God de hemel en de aarde? Hoe schiep God jouw lichaam? Hoe deed God alles? Toen Jezus hier over onderwijs gaf, zei Hij: ‘wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Jezus heeft uitgelegd hoe Hij de dingen deed. Hij sprak ze tot aanzijn. Precies zoals God zelf. Zo werkt het Koninkrijk van God. 

En terwijl God op deze manier werkt, zitten wij maar te bidden en te smeken: ‘Oh God, genees mij’. Maar spreken we dingen uit die tegengesteld zijn aan wat we geloven. Wij nemen het Woord van God niet om in ons hart te planten. Weet je, in zekere zin, ik weet niet of dit juist is, maar het is iets symbolisch als het niet fysiek waar is. Maar in de geestelijke wereld heb je een baarmoeder. Een geestelijke baarmoeder. Net zoals een vrouw een fysieke baarmoeder heeft. In feite, ik ga er nu niet over onderwijzen, maar ik studeer op dit moment nogal veel over het woord ‘verbeelding’ en het woord dat in het Oude Testament werd gebruikt voor ‘verbeelding’ toen God zei dat de ‘verbeelding’ van de mensen alleen maar boosheid was, niets wat ze zich hebben voorgesteld om te doen zal onmogelijk zijn voor hen’. Datzelfde Hebreeuwse woord, Jesaja 26:3 zegt: ‘De Heer zal hem in volmaakte vrede bewaren wiens denken op Hem gericht is, omdat hij op Hem vertrouwt’. Het Hebreeuwse woord voor ‘denken’ dat hier wordt gebruikt is hetzelfde woord dat met ‘imaginations’ , overlegging of voortbrengsel wordt vertaald in Genesis 6 vers 5, 8 en vers 21. En als je dat Hebreeuwse woord opzoekt, dan betekent het ook ‘bevruchting’. Je verbeelding is je geestelijke baarmoeder. 

Als je het niet van binnen kunt zíen, als je het niet kunt ‘bevruchten’ van binnen, dan kun je het ook niet van buiten zien. Je moet dingen ‘bevruchten’. Of het nu letterlijk zo werkt, of dat het iets symbolisch is, je hebt een geestelijke baarmoeder. En weet je hoe je dingen bevrucht? Je neemt deze bovennatuurlijke woorden die de hemel en de aarde geschapen hebben, en je mediteert erop. Niet alleen maar aan denken, je mediteert erop tot het een ‘verbeelding’ wordt. Tot je het bevrucht, tot je het kunt ‘zien’. 

Er zijn mensen die weten: ‘door Zijn striemen is mij genezing geworden’. En ze kunnen op dat woord staan. En ze roepen uit: ‘Oh God, genees mij’. En ze dienen verzoeken in bij God en zoeken God. Maar ze nemen het Woord niet om er op te mediteren ‘door Zijn striemen bén ik genezen’, tot ze zichzelf genezen zíen. Ze laten dat zaad nooit ontkiemen. Net als een fysiek zaad dat in de grond wordt geplaatst. Ze geven het geen tijd om te ontkiemen. Ze horen alleen maar: ‘Oh, het is Gods wil dat ik gezond ben. God, genees mij.’ Maar heb je er op gemediteerd tot je het ‘bevrucht’ hebt? Heb je het Woord van God wortel in je laten schieten? Heb jij jezelf zwanger gemaakt met het Woord van God? 

En net als met een vrouw, als ze net zwanger is geworden, weet ze niet eens dat ze zwanger is geworden. Het duurt even voor een vrouw weet dat ze zwanger is. Maar de bevruchting heeft al plaats gevonden. En bij ons is dat ook zo. Er zijn sommigen van ons, die zijn aan het bidden geweest en de Heer zoeken en om dingen vragen. Je hebt het Woord bestudeerd en je weet het niet, maar er is al een wonder binnen in je geplant. Het is in wording, het komt eraan. 

En vervolgens krijg je een periode dat de vrouw weet dat ze zwanger is. Niemand anders weet het, je kunt het niet zien, het is niet overduidelijk. Maar zij weet het. Zij weet dat haar lichaam aan het veranderen is. En weet je, wij gaan daar ook doorheen. Dat je weet dat er iets gebeurt en je weet dat het Woord van God in je werkt. Niemand anders weet het. Weet je, toen ik hier in Arlington woonde, sprak God tot me. En Hij vertelde me allerlei dingen die ik zou gaan doen. En ik zag dingen en ik werd geestelijke zwanger. Ik wist dingen. Ik wist dat ik op een dag een wereldwijde bediening zou hebben, die tot over de hele wereld zou reiken en miljoenen mensen zou aanraken. En ik zei het tegen een paar mensen. Maar ik zei het niet al te vaak, want als je iedere keer dat je een hond aait, wordt gebeten, dan stop je wel met aaien. Ik ben gestopt met over mijn visie praten. Want iedereen keek naar mij. Ik ben twee jaar lang pastor van een kerk geweest in Seagoville, Texas en de grootste menigte die we ooit hadden waren 12 personen. En wij gingen bijna dood van de honger en daar ging ik mensen vertellen dat wij een wereldwijde bediening gingen hebben. 
Ik wist dat ik zwanger was, ik wist dat het Woord van God binnen in mij was, maar niemand anders geloofde het. Mijn nicht is hier en haar echtgenoot. En zij weten enkele dingen die in onze familie gebeurden. Mijn familie heeft altijd van mij gehouden en dat soort dingen. We hebben een goede relatie. Maar er zijn enkele momenten geweest dat ze dachten dat ik de draad helemaal kwijt was. Amen? Ze dachten dat ik helemaal gek geworden was. En weet je, het is heel begrijpelijk. Zij waren niet degene die zwanger waren. In hen groeide niet hetzelfde wat binnen in mij groeide. 

Maar je gaat hier dus door heen dat je niet weet wat er in je werkt, maar God weet het wel. En dan kom je tot het punt dat je wéét dat er iets anders is geworden. Je weet dat er iets gaande is, maar niemand gelooft het. En weet je, je moet het gewoon de tijd geven. Laat het zich wortelen, laat het groeien. Er is een tijd, de Bijbel zegt dat het ‘zaaien, tijd en oogsten’ is. En het is meer iets van: zaaien, een lange tijd en dan oogsten. Amen? Er is altijd deze tijdsperiode tussen. En sommigen van ons zoeken een instant oplossing. 

Wij bidden voor mensen hier. En sommigen van jullie die hier komen met een fysieke nood, hebben geen ogenblikkelijk wonder nodig, of gebed, of genezing. Maar je hebt nodig dat je de Schrift neemt en er op gaat mediteren en het laat ontkiemen tot het van binnen bevruchting geeft. En dán komt er een passende tijd om te bidden. Net zoals er een juiste tijd is voor een geboorte. Wij willen altijd heel snel dat iemand voor ons bidt, maar kun jij jezelf al ‘zien’ genezen zijn? Zie jij jezelf gezond? Heb je het werkelijk bevrucht? Wat zie je van binnen? Wat zit er in je verbeelding? 

Ik heb eens een tape gehoord over een vrouw, de vrouw van een pastor, die zo goed als blind was. Ze had enorme jampotjes brillenglazen, en zonder bril was ze bijna blind. Toen kwam er een genezingsevangelist naar haar kerk en ze wist dat deze man voor haar zou gaan bidden. Maar ze wilde helemaal niet dat iemand voor haar zou bidden. Want er was vaker voor haar gebeden en ze was daardoor ontmoedigd. Ze zat niet op nog een teleurstelling te wachten en probeerde hem dus te ontlopen. Maar hij kreeg haar te pakken, liet haar haar bril afnemen en bad voor haar. En nadat hij voor haar gebeden had zei hij: ‘Kun je nu zien’? Dus zij begon haar ogen open te doen om te controleren en hij zei: ‘Hou je ogen dicht’! Dus ze kneep haar ogen snel dicht en vroeg zich af, wat bedoelt hij, hij vroeg toch of ik kon zien? Dus hij zei weer: ‘Kun je nu zien’? Dus weer begon ze haar ogen te openen en hij zei: ‘Ogen dicht’! En zij sloot snel weer haar ogen en dacht: ‘Waar is hij mee bezig’? En voor de derde keer vroeg hij: ‘Kun je zien’? En weer begon ze haar ogen open te doen. En hij zei: ‘Ik heb je niet gezegd om je ogen open te doen, je moet het van binnen zien voor je het van buiten kunt zien. Kun jij jezelf ziende zien’? En tenslotte begreep ze het. Ze hield haar ogen gesloten en bad in tongen en na een poosje zei ze: ‘Ik heb het. Ik kan mezelf ziende zien’. En hij zei: ‘Doe nu je ogen open’. En zij opende haar ogen en ze kon zien.

Ik denk dat er velen van ons zijn, die het zaad niet de kans geven om te ontkiemen en wortel te schieten. Wij bidden en verwachten iets van buiten af. Maar de kracht van God komt van binnen uit, niet van buiten naar binnen. Wij moeten het woord ‘bevruchten’. Wij moeten dat woord dragen. En er is dus een periode dat de vrouw weet dat ze zwanger is. Niemand anders weet het, maar zij weet het. Er is een periode dat jij weet dat je ‘zwanger’ bent en weet dat het woord werkt, maar niemand anders gelooft het. En dan komt er een fase dat iedereen kan zien dat je ‘zwanger’ bent. Amen? Iedereen weet het. Iedereen kan het zien. En iedereen vraagt: ‘Man, wanneer komt je baby’? 

In het geestelijke gebied is het dus precies hetzelfde. Je komt op een plaats dat je zó enthousiast bent en zó in geloof dat iedereen komt vragen: ‘Wat is er met jou aan de hand, wat gebeurt er. Ik geloof dat jij ontvangt. God doet iets in jouw leven’. Iedereen kan het zien. En vervolgens baar je werkelijk je kind. Maar wanneer die baby komt, is dat niet het moment dat die baby gekomen is. Die baby was er al. En voor degenen die dit niet geloven: bij de conceptie is er al een kind. Niet pas wanneer het geboren wordt. Maar bij de conceptie. 

Hier in het eerste hoofdstuk van Lukas, toen Maria naar Elizabeth ging en haar groette, werd Elizabeth vervuld van de Heilige Geest en begon God te verheerlijken en zei: ‘43 En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? 44 Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zij was op dat moment zes maanden zwanger, zoals het geschreven stond, en zes maanden oud sprong Johannes de doper op van vreugde en de Schrift zegt dat hij vanaf de moederschoot vervuld was van de Heilige Geest. De Heilige Geest vervulde geen foetus. De Heilige Geest vervult geen foetussen. Het was een volledig menselijk wezen dat vreugde kende en opsprong van blijdschap. Als je een baby aborteert, dan vermoord je een levend menselijk wezen. Amen? 

En het moment dat die baby wordt geboren is niet het moment dat hij een menselijk wezen wordt. Hij is al ‘bevrucht’. En je moet het negen maanden dragen. Ik weet niet of wij in de geestelijke wereld aan negen maanden gebonden zijn, maar er is wel degelijk een proces. Je moet bevruchten, je moet het dragen, het groeit, het wordt groter en dan komt er het juiste moment om te baren. Maar de doorsnee christen heeft hier geen flauw benul van. Ze denken: ‘Nou, als God God is, kan Hij het zomaar knip doen! - Knip even met uw vingers en geef mij mijn wonder.’ Zo werkt God niet. Hij had vierduizend jaar nodig om Jezus te scheppen. En zelfs toen Jezus in Maria’s schoot was geplant, was er een groeiperiode van negen maanden. 

En toen Jezus geboren werd, was Hij de Christus, de engelen verklaarden hem Heer bij zijn geboorte. Ze aanbaden Hem, als Christus de Heer. Hij was Heer en toch moest hij groeien en opwassen. Dat staat in Lukas 2:52 En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. God had vierduizend jaar nodig om Hem tot aanzijn te spreken, negen maanden om geboren te worden, dertig jaar om volwassen te worden, en bereid te zijn, en met Zijn bediening te beginnen. 

Als God zelf tijd nodig had, hoe kunnen wij dan verzinnen dat God, als Hij maar wilde zo ‘pats boem, ik ben genezen’ zal doen? Het zal werkelijk je leven veranderen als jij dit begrip hebt, dat God zich houdt aan Zijn eigen wetten die Hij geschapen heeft.

Maar natuurlijk vinden er ook ogenblikkelijke wonderen plaats. God heeft mensen met gaven geschonken, de gave van wonderen, gaven van genezingen. Want als dit de enige manier was om van God te ontvangen, dat je het Woord moet nemen en er op mediteren tot het ontkiemt, levend wordt en je het moet voldragen en baren om een wonder te krijgen, als dat de enige manier was om van God te ontvangen, hoe moet het dan met degene die vanavond wederom geboren wordt. En de artsen hadden gezegd dat ze nog maar een week te leven hadden. En ze hebben gewoon geen tijd om te bevruchten en te voldragen om te baren. Dat betekent dat mensen in een crisissituatie moeten sterven. 
En omdat de Heer van ons houdt heeft Hij daar een voorziening voor getroffen. En de voorziening is dat er bepaalde mensen in het Lichaam van Christus zijn met de gave van wonderen en de gaven van genezingen. En zij kunnen tussenbeide komen en het je wonderbaarlijk geven, zonder dat jij het bevrucht. Het is een zalving op hun leven. Deze dingen bestaan. Er zijn mensen in het Lichaam van wie je wonderbaarlijke manifestaties kunt krijgen, met weinig tot geen inspanning van jouw kant. Maar het probleem is, dat dit nooit bedoeld is als de normale manier. Dat is niet de manier waarop God wil dat je leeft. Maar omdat Hij zoveel van ons houdt, zal Hij ook helpen als je in een crisissituatie bent en je hebt geen tijd om ‘zwanger’ te worden. Nou, Prijs God, ga er dan een ‘adopteren’ door iemand die de gave van wonderen heeft. Maar de betere manier is als je leert om je eigen wonder te hebben. Dat jij leert om zo’n wonder zelf te ‘bevruchten’. Zo heeft God het altijd bedoeld. 
Het is nooit de bedoeling geweest dat wij de gaven van wonderen en de gaven van genezing gaan gebruiken in plaats van dat wij zelf leren om een wonder te ‘bevruchten’ en te ontvangen. En over het geheel genomen is het Lichaam van Christus impotent geweest. Onvruchtbaar, niet in staat om voort te brengen. Wij leunen op enkele individuen die in staat zijn wonderen voort te brengen en wij ‘adopteren’ die liever. Maar wij zijn niet in staat geweest zelf vrucht voort te brengen. Ik verzeker je, als jij je deze manier van denken eigen maakt, dat het krachtig is. 

De Bijbel zegt dat het Woord van God gezondheid is voor al je vlees en leven voor hen die het vinden. Dat staat in Spreuken 4:22. Het Woord is genezing voor je hele lichaam. Psalm 107:20 zegt: ‘Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.’ Gods Woord is levend en krachtig. Er is geen Woord van God dat krachteloos is. Het Woord van God is als kleine zaadjes. En als je wonderen van God wilt, ga naar Gods Woord en mediteer erop totdat het levend wordt van binnen. 

Ik sprak deze week op onze Bijbelschool en ik had het erover hoe het Woord als het ware van binnen brandde in mij. Als ik een probleem heb, als ik ontmoedigd raak of ergens tegenaan loop, kan ik dat heel snel oplossen. Ik trek me terug en besteed tijd aan het bestuderen van het Woord. Mensen, het Woord van God bekeert de ziel, geeft wijsheid aan de eenvoudige van geest, het verlicht de ogen, het verheugt het hart. Wat het probleem ook is, het Woord van God geeft me gewoon een ‘shot’ van iets en is levend als ik het Woord ga bestuderen. Een student kwam naar me toe: ‘Ik krijg helemaal niets uit het Woord, het doet dit niet voor mij. Wat moet ik doen’. En ik wist eerlijk geen antwoord. Ik zei: ‘Ik kan het me niet eens voorstellen’. 
Jeremia 20:9 zegt dat Gods Woord is: in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet. Gods Woord brandt gewoon binnen in mij. En als jij dat niet hebt, is het niet omdat God het niet geeft, maar omdat jij op de een of andere manier geïsoleerd bent door ongeloof dat dit zaad niet toestaat te ontkiemen en zijn kracht over te brengen. Het enige wat ik je kan aanraden is, ermee door te gaan, bij het Woord te blijven en er in te blijven, totdat jij je hart zacht maakt en er gevoelig voor wordt. Want het Woord heeft altijd dezelfde kracht. 

De Bijbel zegt in 1 Petrus 1:23 , dat vers heb ik al geciteerd, dat het een onvergankelijk zaad is. In het natuurlijke kun je zaad hebben dat niet ontkiemt als je het in de grond stopt. Om wat voor reden ook rot het weg. Niet ieder zaad zal groeien. Maar Gods Woord is niet zo. Ieder Woord van God is krachtig. Het is een onvergankelijk zaad. Er bestaat niet zoiets als een belofte die niet voor iedereen werkt. Er is niets mis met de beloften. Het is altijd het probleem van de aarde, zoals Jezus onderwijst in Markus 4. Het is de grond, of wij hebben een verhard hart, of wij laten het verstikken door de zorgen van deze wereld en het bedrog van de rijkdom en de lust voor andere dingen. 

Maak je deze denkwijze eigen, dat het Woord van God krachtig is, zo heeft God Jezus geschapen. Hij sprak gezalfde woorden. En het enige wat jij hoeft te doen als je ziek bent, ga de Schrift over genezing bestuderen. En begin op ze te mediteren, totdat ze opeens ‘boem’ gaan ontkiemen binnen in je. En het is onmogelijk dat jij dag en nacht op het Woord mediteert en het je weg niet succesvol maakt en jij je doel niet zou bereiken. Dat zegt Jozua 1:8 Als jij dit Woord niet uit je mond laat wijken, en er dag en nacht op mediteert, dan zul jij je doel bereiken en je zult succesvol zijn. Het is onmogelijk dat het niet zou werken. 

Als al deze dingen die ik zeg waar zijn, broeders en zusters, waar zit dan het probleem? Het probleem is dat wij Gods Woord niet verhoogd hebben. Wij mediteren er niet op, wij laten het woord van anderen binnenkomen, wij mediteren op andere dingen dan op het Woord. De Bijbel zegt in Romeinen 8:6 Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. Het zegt niet dat het bedenken van het vlees bijdraagt aan dood, dat het één van de oorzaken van dood is. Het zegt: ‘het bedenken van het vlees staat gelijk aan ‘dood’. Het geestelijke denken staat gelijk aan leven en vrede. 

Wat is geestelijk denken? Johannes 6:63 zegt: De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Geestelijk denken is denken in het Woord. Als het enige wat jij doet is ‘het Woord van God denken’, dan zijn ‘Woord van God resultaten’ het enige dat je krijgt. Als je geen resultaten door het Woord van God krijgt, dan heb je andere dingen gedacht dan het Woord. Sommigen zeggen: ‘Je veroordeelt mij’! Ik veroordeel je niet, ik vertel je de waarheid. ‘Maar jij zegt dat het mijn eigen schuld is’! Ja, dat is precies wat ik zeg. Het is jouw schuld, het is mijn schuld. Als de dingen niet werken komt dat omdat we niet met het Woord werken. Het Woord is een onvergankelijk zaad!

Sommigen zeggen: ‘Oh, maar ik ken het Woord, ik bid het Woord, ik geloof het Woord. Ik ben een persoon vol van het Woord. Maar ik oogst niets dan akelige dingen in mijn leven’. Dat kan gewoon niet. Ik hoef er niet bij te zijn als jij je tuin aanlegt om te weten wat je hebt geplant. Ik hoef alleen maar langs te komen als de dingen gaan groeien. En als het er groeit, heb jij het geplant. Alles brengt vrucht voort naar zijn eigen aard en soort. Je krijgt geen erwten als je maïs hebt geplant. Het brengt voort naar zijn eigen aard. Dat is een wet van God. Wat je ook oogst, dat heb je gezaaid. Of je hebt toegelaten dat iemand anders het zaaide. Je hebt je tuin niet bewaakt. Maar wat er ook in je tuin groeit, het is er geplant. En ik hoef er dus niet bij te zijn als jij het plant. Ik hoef er niet bij te zijn als iemand anders iets in je tuin plant. Ik hoef alleen maar te komen kijken als de dingen opgroeien en dan kan ik je precies vertellen wat er is geplant aan de hand van wat er groeit. 

Ik kan naar jouw leven kijken, als je ziek bent, of arm. Als je boos bent, of gebrek hebt, als je bitter bent, als je al dit soort problemen hebt ben je niet Woordgezind geweest. Ieder van jullie heeft het vermogen om vrucht voort te brengen. Je hebt het vermogen om het Woord van God te nemen, er op te mediteren en het zál je wegen voorspoedig maken en het zál jou je doel laten bereiken. Ieder van jullie heeft de mogelijkheid je denken op de Heer gericht te houden en je zult leven en vrede hebben. Gods Woord zal niet ledig wederkeren. 

Zo eenvoudig is het. Je hebt een geestelijke baarmoeder. Wat stop je er in? Het is net als aarde. Het maakt de aarde niet uit wat er in geplant wordt. Je hóeft geen maïs en erwten te planten. Je kunt ook dorens en distels planten. Dat maakt de aarde niet uit. Wat je er ook in plant, de aarde zal het voortbrengen. Het zal groeien, wat je er ook in stopt. En van binnen ben jij ook zo. Waar jij je verbeelding mee bezig houdt, waar jij je aandacht op richt, dat groeit in jouw leven. Als jij op TV kijkt waar je maar zin in hebt, programma’s vol haat en ruzie en naijver, verbittering, echtscheiding, al de troep die er maar op is, als jij het riool van deze wereld maar door jouw denken laat stromen, dan ben je depressief en zegt: ‘Waarom wil God me geen vreugde geven?’ Hoe dom kun je worden en nog steeds ademhalen? 

Jij hebt het geplant. Jij hebt andere mensen toegestaan het in je te planten! Je zit daar maar en laat het rioolwater van deze wereld en alle troep waar de wereld het over wil hebben, maar door je heen stromen, en dan vraag jij je af, waarom ben ik zo depressief? Waarom heb ik geen geloof? Je luistert voortdurend naar ongeloof. Ik zeg deze dingen niet om je te veroordelen maar om je te helpen. Dit is gewoon hoe het koninkrijk werkt. Het is zo eenvoudig dat je iemand nodig hebt om je te helpen het verkeerd te begrijpen. 

Maar Christenen zeggen steeds maar: ‘Ik begrijp niet waarom God maar niets doet’. Dat is net als iemand die zegt: ‘Ik begrijp maar niet waarom ik geen maïs heb en geen erwten en komkommers en meloenen. Ik heb gebeden en gebeden en gebeden en gevast, ik heb alles gedaan wat ik weet, en er groeit helemaal niets in mijn tuin’. - ‘Nou, had je wel iets geplant’? - ‘Nee, maar ik heb gebeden. Man, wat heb ik gebeden. En ik heb gevast’. Ik verzeker je, als je niet plant, zul je niet oogsten. 

En nogmaals, het is niet mijn bedoeling jullie te bekritiseren. Jullie zitten hier op vrijdagavond. Dit is niet de typische ‘val in slaap bij God’ groep. Jullie zijn meer toegewijd dan de doorsnee persoon. Ik probeer je niet te veroordelen. Maar ik kan je garanderen dat de grote meerderheid van de mensen die in deze zaal zitten, het Woord niet tot zich nemen, het planten, er op mediteren en het je hart en je leven laten beheersen, en er voor 100% op gefocust raken. Wij zijn in beslag genomen met de zorgen van deze wereld, het bedrog van de rijkdom en de begeerte naar andere dingen. Je kinderen hollen 30 verschillende kanten op en je hebt nauwelijks tijd om te eten en te slapen. Laat staan het Woord te bestuderen. Onze levens zijn zó druk. We wonen in onze prachtige huizen en moeten daar allemaal twee banen voor aanhouden om alles bij te houden. En er is gewoon geen tijd voor iets anders dan het najagen van de Amerikaanse droom. En om wat voor reden ook, wij verstikken het Woord en vragen ons dan af: ‘Hoe kan het toch dat ik geen overvloedig leven heb’. 

Je moet deze zaden nemen en ze in je leven planten. En je moet begrijpen dat je op dezelfde manier als Maria ‘zwanger’ wordt. Het was niet helemaal alleen een wonder, er was een zaad nodig. Het was een wonder in die zin dat geen man het zaad voortbracht, maar zij moest nog steeds bevrucht worden. Het was verder hetzelfde proces dat iedere vrouw doormaakt. Ze moest bezwangerd worden. Er moest een zaad in haar leven gezaaid worden. En dat was het Woord van God. Zij vernederde zichzelf en ontving dit ‘Mij geschiedde naar uw Woord’. Zij werd zwanger doordat het Woord van God bij haar binnenkwam. Je moet zwanger worden. Je moet het Woord van God nemen en laat toe dat het Woord van God bij je binnendringt. 

Ik begreep deze dingen ook niet allemaal, maar in 1968 en de jaren daarna, ik weet dat ik in Arlington, Texas was, en ik had een visie. God liet me zien wat ik zou gaan doen en dat ik miljoenen mensen over de hele wereld zou bereiken. En ik was nog nooit buiten Arlington, Texas geweest. En de dingen die God me liet zien en wat ik in mijn hart ervoer, was zo ver weg van waar ik op dat moment was. Het zag eruit dat het gewoon onmogelijk was om daar te komen. Dat kan gewoon niet. Ik weet nog dat ik bij mijn bed geknield zat. En ik was aan het bidden en riep uit tot God: ‘God, wat moet ik doen. Hoe krijg ik dit voor elkaar? Ik weet niet eens waar ik moet beginnen, ik heb geen flauw idee welke kant ik op moet’. En ik zei maar: ‘God, help, waar moet ik heen, wat moet ik doen’. En ik weet nog dat ik mijn ogen open deed en mijn Bijbel lag voor me op mijn bed. En toen ik mijn ogen open deed en keek, zei God: ‘Stop je neus maar in dit boek, en bestudeer het, en het zal je alles leren wat je moet weten’. 

Dat was een Woord van God. En ik begon het Woord te bestuderen. Vijftien uur per dag. Bestuderen, er op mediteren. En weet je, het is precies wat ik je heb beschreven. Ik begreep toen nog niet wat ik je vanavond verteld heb, maar opeens, ‘boem’, wist ik dat er binnenin me iets was veranderd. Niemand anders kon het zien, maar ik wist dat ik anders was. En man, mijn leven begon een doel te krijgen. Nu kunnen andere mensen zien dat ik zwanger ben. Andere mensen weten het nu. Maar ik wist het allang. Ik heb het gezien, ik voelde het, ik wist het. En prijs God, wij hebben gebaard en zien nu wonderen gebeuren. Maar dat is niet vandaag begonnen. Het is niet vorig jaar begonnen. Weet je, ik draag dit al 39 jaar lang rond. Vanaf 23 Maart 1968. God begon toen een werk in mij. 

In juli 1999 had ik een droom. Het is een lang verhaal, maar daarin sprak God tot me en zei: ‘Nu is de tijd aangebroken’. En ik werd wakker uit een diepe slaap. En ik hoorde die woorden: ‘Nu is de tijd aangebroken’. En het was zo werkelijk dat ik wist dat het God was. Ik stond om 03:00 op en begon te studeren. Wat betekent dit: ‘De tijd is aangebroken’. En ik zocht die zin op in de Schrift. En ik stuitte op Lucas 1 waar stond dat ‘haar tijd om te baren was aangebroken’. En de Heer sprak tot me en zei: ‘Wat Ik in je bevruchtte op 23 maart 1968, ga je nu baren als jij op televisie begint in januari 2000. Dan ga je pas beginnen. Nu begin je pas te baren’. Amen?

Dat was een lange zwangerschap. 23 maart 1968 tot 3 januari 2000. En toen begon ik pas uit te voeren wat God me had gezegd om te doen. Man, dat is geweldig. En ik heb geweldige dingen zien gebeuren. En dit is precies hetzelfde proces. Ik verzeker je dat ik geen raketgeleerde ben. Ik ben niet de allerslimste van de klas. Een man zei eens tegen mij: ‘Jij bent zo gewoon als zand’. Ik kreeg vorige week een e-mail. Iemand die naar Pastor Delton’s kerk in Charlotte kwam, stuurde een e-mail naar iedereen van zijn adreslijst en zei: ‘Jullie moeten eens naar de website van deze man’. En hij beval mij aan. En hij zei, toen hij naar Charlotte kwam, dat hij bijzonder weinig onder de indruk was van mij. Hij zei dat ik een van de mensen was die de minste indruk had gemaakt die hij ooit was tegengekomen. Maar dat was precies de reden waarom ik hem beviel. Omdat het niet ging om de dramatische wonderen, en alles daarom heen. Hij zei: ‘Het ging helemaal niet om hem, het was de inhoud van de boodschap’. En daarom zei hij: ‘Dit moet je gaan bekijken’. 

Ik ben me bewust dat ik niet het ideale voorbeeld ben. Als ik had moeten kiezen, had ik mezelf niet uitgezocht. Ik was totaal introvert. Ik kon niemand zelfs maar aankijken met wie ik sprak. Ik had mijzelf nooit uitgezocht. Maar weet je, de ogen van de Heer speuren de hele aarde af. En Hij zoekt mensen die zwak zijn, veracht, vernederd, niets, zodat Hij zichzelf krachtig kan betonen. Dat staat in 1 Korintiërs 1:26-30. Hij gebruikt iemand die geen enkel charisma heeft, niets dat van hem uitstraalt. Een boertje uit Texas. Dat is niet bedoeld als belediging voor jullie, maar overal elders waar ik heen ga, begrijpen mensen wat ik bedoel als ik zeg dat ik een boertje uit Texas ben. Maar als Hij een boertje uit Texas gebruikt, dan zegt iedereen: ‘God, dit moet U wel zijn’. Het is opdat in Zijn aanwezigheid geen vlees zal roemen. 

Maar als je denkt dat je zo geweldig bent, en dat het geen wonder is dat God jou heeft gekozen - ‘wat een verstandige keuze, je kunt de wijsheid van God wel zien.’ ‘God, zet U me maar op het podium en dan kan ik het verder wel alleen af’ - dat zijn het soort dat God niet wil gebruiken, want alle eer en roem zou naar jou gaan. God stelt zijn personeelsadvertenties heel anders samen dan jullie zouden doen. Jullie willen iemand die het slimst en het beste is. Maar Hij wil mensen die volkomen van Hem afhankelijk zijn. De mensen die nergens in uitblinken en zeggen: ‘God, U moet het wel doen’. En Hij zegt: ‘Jij bent aangenomen, Ik kan jou wel gebruiken’. 

En ik kan je verzekeren, de enige reden dat God mijn leven heeft gezegend, is dat ik het Woord van God genomen heb en daar op gemediteerd heb en het werkt. Ik heb mijn zoon uit de dood zien opstaan, ik heb blinde ogen zien openen, en dove oren, en mensen hun levens heb ik zien veranderen. En het Woord van God werkt omdat ik heb gedaan waar we het vanavond over hebben gehad. En als het voor mij werkt, dan werkt het voor wie dan ook van jullie. Weet je, als wat ik zeg waar is, en dat is het, dan zou je reactie moeten zijn: ‘God, als het zó eenvoudig is, dan ga ik alle prioriteit geven aan het Woord van God. Ik ga schrappen in dingen. Ik ga mijn levensstijl veranderen. Ik ga het Woord van God de allereerste plaats geven. Ik ga er dag en nacht in mediteren tot ik mijn wegen voorspoedig heb gemaakt. En tot ik mijn doel bereik. Ik ga de Schrift tot me nemen en erop mediteren tot het gezondheid wordt voor geheel mijn lichaam en leven. Tot God Zijn Woord zendt en mij geneest en mij verlost van de groeve’. Precies zó eenvoudig is het. 

Maar het moeilijkste wat je ooit zult doen, is je losmaken van deze wereld en een afgescheiden leven leiden, waarin je Gods Woord op de allereerste plaats van je leven stelt. Het is eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Daar is een toewijding voor nodig. Ik ben heel wat dingen misgelopen. Er zijn er onder jullie die alle sportuitslagen weten. Je kunt mij vertellen wie de ‘supercup’ heeft gewonnen en wie in de ‘hall of fame’ staat. Jullie weten dingen waar ik geen flauw idee van heb. Ik heb dus heel veel gemist. Maar ik heb ook heel wat ziekte gemist, en gebrek, en emotionele pijn en mislukkingen. En zelfs als het gaat om gewone quizzen ben ik onbruikbaar. Ik zou daar gewoon maar stom zitten. Iedereen geeft van die antwoorden en ik heb geen flauw idee. Het is vernederend. Het is net alsof ik 38 jaar ben misgelopen. Ik weet niet veel buiten de Bijbel om. Maar weet je, het Woord van God werkt. Als ik mocht kiezen, zou ik het Woord van God kiezen. 

En nogmaals, ik verzeker je dat de ogen van God over de gehele aarde gaan zoekende om krachtig bij te staan wiens hart naar Hem uitgaat. Dat betekent niet dat je perfect moet zijn, maar dat je Hem met je hele hart zoekt, dat je hart helemaal op Hem gericht is. De Heer is ook vanavond in dit gebouw op zoek naar iemand. Ik geloof dat dit een Woord van God voor jou is. De Heer is op zoek en vraagt op dit moment aan mensen: ‘Wil jij het Woord van God nemen en er op mediteren tot het binnen in je gaat ontkiemen? Wil jij zwanger worden en het Woord dragen en het niet aborteren? Wil jij het Woord van God zijn volledige uitwerking op je laten hebben, zodat je alles kunt vervullen waar God je toe geroepen heeft’? 

De Heer zoekt vanavond mensen hier, en Hij kent geen aanzien des persoons. Wat je opleiding is, doet er niet toe, wat je huidskleur is doet er niet toe. Er is niets anders voor nodig dan jouw toewijding. Ben jij bereid jezelf toe te wijden? Ben jij bereid te doen wat Maria zei? ‘Mij geschiedde naar Uw Woord’? Als je dat doet is er gewoon geen grens aan wat mogelijk is. God kan alles met je doen. Maar wij moeten stoppen met zoeken naar een adoptie. En je moet zwanger gaan worden en je eigen wonderen ontvangen. Je moet niet langer afhankelijk zijn van Pastor Bob en naar hem toe gaan en van hem lenen. 
Hij heeft ook daarvoor wel zijn leven overgegeven en wij doen het dolgraag. Wij hebben allemaal momenten dat we hulp nodig hebben. Maar je zou niet veertig jaar in de Heer moeten zijn en nog steeds naar pastor Bob toe moeten hollen iedere keer als je iets nodig hebt. Je moet volwassen worden, je moet opgroeien. Jij moet rijp worden en je eigen wonderen beginnen te hebben. En laat hém voor de baby’s zorgen. Laat hem de mensen helpen die net nieuw geboren zijn. 

Als je vijftig jaar oud bent, haal je duim uit je mond en wordt volwassen. Ga je als een volwassene gedragen, heb wat interactie, gemeenschap met de Heilige Geest en laat het Woord van God binnenin je wortel schieten en begin iemand te worden die vader wordt van wonderen en zorg dat je anderen kunt helpen en stop met iemand te zijn die altijd maar weer gedragen moet worden. Ik zeg het niet in boosheid om je te bestraffen, maar ik zeg het in liefde. Word volwassen, word volwassen, en begin het Woord tot je te nemen. 

Hopelijk zijn er vanavond mensen die dit gewoon niet wisten en voor wie het een totale openbaring was. Nu heb je een spoor dat je kunt volgen en begrijp je nu eindelijk hoe je het moet aanpakken. Dus, prijs God als het gewoon onwetendheid was dat je ervan heeft afgehouden om dit te doen. Nu kun jij je niet langer op onwetendheid beroepen. En nu je een spoor hebt om te volgen. Zul je dat doen? Wil jij jezelf toewijden? Wil jij het Woord van God ontvangen en binnenin je laten werken? Is dat niet geweldig? 

Vader, ik houd van U en ik dank U voor deze waarheden. Dank u voor de manier waarop U het koninkrijk hebt ingericht. Het fysieke koninkrijk en het geestelijke koninkrijk. Vader, dank u voor de openbaringskennis van het Woord van God. Vader, ik geloof dat de Heilige Geest hier vanavond aanwezig is. Hij is nu bezig door deze woorden leven te geven aan mensen. Vader, ik dank u voor de mensen die onvruchtbaar zijn geweest, die nog nooit in hun leven zelf een wonder hebben voortgebracht. Ze moesten naar andere mensen gaan en vragen: ‘Kan ik jouw kindje adopteren’? Maar Vader, ze hebben nog nooit zelf een wonder gehad, Vader, ik bid dat U vanavond hun harten opent zodat zij het Woord van God ontvangen en geestelijk zwanger worden. En dat zij het leven van God beginnen voort te brengen en op deze aarde beginnen te vermenigvuldigen. Dank U Jezus, dank U hemelse Vader. 

Weet je, ik zeg dit op een godsvruchtige manier, maar ik geloof dat nu de Heilige Geest hier vanavond is en mensen zoekt die zichzelf willen vernederen en zeggen: ‘Mij geschiedde naar Uw Woord’. Er staat dat Hij Maria zou overschaduwen en wat in haar bevrucht werd, zou van de Heilige Geest zijn. De Heilige Geest is hier om je te helpen zwanger te worden. Je kunt beginnen met het Woord dat je vanavond hebt gehoord. Dit is een Woord van God. Sommigen van jullie moeten jezelf vernederen en zeggen: ‘God, ik ontvang dit’. 

En dan moet je niet alleen een hoorder van het Woord zijn, maar een doener. Je moet jezelf aan God toewijden en zeggen: ‘Ik ga dit doen. God, ik ontvang Uw Woord en ga er voor zorgen dat ik het Woord van God ken als mijn eigen broekzak. Ik ga niet langer naar anderen rennen om hen te vragen wat het Woord zegt, maar ik zorg dat ik het Woord zal kénnen. Ik dank U dat dit Woord binnenin mij zal gaan leven, en dat het als vuur zal zijn, dat in mijn beenderen brandt’. De Heilige Geest is hier op zoek naar mensen die hun hart willen openen en dit Woord ontvangen en het proces beginnen. Dank U Jezus. Halleluja. 

Ik geloof dat er nu wonderbaarlijke dingen gebeuren. Voor sommigen van jullie beantwoordt dit vragen die je al jarenlang hebt. Sommigen hebben het gevoel dat God je in de steek heeft gelaten. Er zijn dingen gebeurd, en je had gebeden, maar vanavond heb je begrepen dat je nooit een zaad hebt gezaaid. De Heer beantwoordt jouw vragen. Sommigen dachten dat God je in de steek had gelaten, maar nu besef je dat je zelf in gebreke bent gebleven om het Woord van God te nemen en in je hart te zaaien. 

Je verwarring, je boosheid, je frustraties vertrekken. Nu begrijp je dat er hoop is en die wordt nu levend in mensen. Dank U Jezus. Ik spreek deze dingen door de Geest van de Heer. Ik probeer je te bemoedigen. God klopt aan de deur van je hart en probeert je te overtuigen om deze dingen los te laten en te laten gaan. En laat het Woord van God binnenin je wortel schieten. Je moet jezelf openen en dit nu ontvangen. 

Sommigen van jullie hebben je visie verloren. Je hebt geprobeerd iets te doen. Er zijn mensen die hebben geprobeerd in de bediening te gaan. En je hebt stappen ondernomen. Maar de dingen gingen niet goed. En je bent ontmoedigd geraakt en je bent gestopt. De Heer zegt dat niets onmogelijk is. Niets is onmogelijk. Je kunt teruggaan. Je kunt dit doen herleven. In tegenstelling tot de fysieke geboorte, als je een miskraam hebt of zoiets, dan is het voorbij. Maar in de geestelijke wereld zegt God dat Hij dit kan doen herleven. Hij kan deze visie weer tot leven wekken. De gaven en de roepingen van God zijn onberouwelijk, Romeinen 11:29 . En God kan die visie binnen in je doen herleven, waarvan jij dacht dat het gestorven was. God kan dat doen herleven. De Heer spreekt nu tot sommige mensen en geeft je aanwijzingen hoe je het Woord van God moet nemen en het op Zíjn manier doen. Je kunt beleven dat het werkelijkheid wordt. 

Sommigen van jullie zijn onderweg. En je begint moe te worden van het ronddragen van dit wonder en je staat op het punt het op te geven, omdat je vindt dat het te lang duurt. Het is tot jouw voordeel. De Heer wacht totdat dit wonder volledig ontwikkeld is, zodat het in staat is zelf te blijven staan. Zodat het kan overleven. De Heer zegt je dat je gewoon geduldig moet blijven. Het is niet jouw werk om het te baren of te produceren, jouw taak is het blijven dragen. Blijf er bij en blijf er op gericht. Als je dat doet, garandeer ik je dat het onvermijdelijk is. Als het eenmaal voldragen is, zul je het baren. Je zúlt de geboorte meemaken. Prijs God. 

Er worden op dit moment genezingen bevrucht. Sommigen van jullie beginnen nu het Woord tot zich te nemen. God toont je op dit moment verzen en laat je dingen zien die je moet doen. 

Er zijn sommigen van jullie in het financiële gebied. Je hebt gebeden voor zegeningen en financiën. Maar je hebt het Woord van God niet genomen en er niet op gemediteerd en het niet bevrucht. Je ziet jezelf niet van binnen als voorspoedig. Jij ziet jezelf als arm, je hebt een armoede mentaliteit. Je moet dat veranderen. Je moet het Woord van God tot je nemen, totdat jij jezelf in staat zíet om te doen waar God je ook voor geroepen heeft, om dat uit te voeren. 

Dank U Jezus. Er zijn sommigen van jullie die moeten mediteren over je kinderen, tot je hen zíet doen wat God wil dat ze gaan doen. Niet wat je met je fysieke ogen ziet. Je moet het Woord van God bij je laten wortel schieten en het een ander beeld voor je laten schilderen dan wat je met je fysieke ogen ziet. 

Dank U Jezus. Vader, wij danken U hiervoor. Wij ontvangen het Vader. Halleluja. 

Weet je, iedereen zou nu wel kunnen reageren. Ik geloof dat God nu tot ieder van ons spreekt. Maar ik wil specifiek een reactie van diegenen onder jullie voor wie dit niet zomaar een aanvulling is van een waarheid die je al wist of zoiets. Dit is niet alleen maar een aanmoediging, of een herinnering aan iets wat je al wist. Maar jouw leven is precies het tegenovergestelde van waar ik het over heb gehad. Je mediteert niet op het Woord. Je hebt niets ‘bevrucht’. Je bent geestelijk onvruchtbaar. En toch ben je aan het bidden geweest en heb je naar al deze dingen verlangd. En dit is vanavond voor jou een Woord van God geweest. 

En ik weet dat er mensen zijn van wie de Heer wil dat je jezelf vernedert net als Maria en zegt: ‘Mij geschiedde naar Uw Woord’. Nogmaals tot op zekere hoogte kan dit voor iedereen gelden, maar ik heb het nu niet over diegenen die al met dit proces zijn begonnen. Diegenen die al wat vrucht hebben gezien en voor wie God je nu aanmoedigt om verder te gaan. Ik heb het speciaal over die mensen die onvruchtbaar zijn geweest. Je hebt God gezocht. Je hebt gebeden en op een wonder gehoopt, maar je hebt het niet zelf kunnen voortbrengen. En vanavond heeft God tot je gesproken en je hebt besloten dat je deze situatie wilt veranderen. Ik ga zo niet langer doorleven. Ik ontvang dit Woord en mijn leven gaat van nu af anders. Ik ga vanaf nu mijn eigen wonderen voortbrengen. 

Als jij dat bent, en als God tot je heeft gesproken, dan wil ik dat je het bevestigt en jezelf vernedert door te gaan staan waar je bent. Ik ga voor je bidden en je gaat dit Woord ontvangen. En door te gaan staan maak je een toewijding, met te zeggen: ‘Zo was ik eens, maar ik verander. En nu ga ik beginnen met Gods Woord in mij te laten werken. Ik ga erover mediteren, en het maakt mij niet uit hoelang het duurt, maar ik ga het Woord van God een wonder zien voortbrengen in mijn leven’. 

Deel 4: Geloof in wat je zegt.
 


 

www.vergadering.nu