Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Het Woord is vlees geworden - 4
Andrew Wommack

Deel 1: Welk deel is Gods verantwoordelijkheid? 
Deel 2: Welk deel is jouw verantwoordelijkheid? 
Deel 3: Denk het Woord van God.
Deel 4: Geloof in wat je zegt.
Deel 5: Weersta de duivel.

Deze 5-delige serie is een vertaling van mp3 bestanden ‘The Word became Flesh’.
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Inleiding:
Door middel van Zijn gesproken Woord heeft God de aarde geschapen en alles wat er in en onder is. Door het Woord heeft Hij de hemel op haar plaats gesteld en de mens geschapen. En het allerbelangrijkste is, dat het Woord vlees geworden is en Jezus (God in het vlees) geboren is. Zij Woord is het machtigste en krachtigste ding op aarde en in de hemel. Het is de absolute en onfeilbare waarheid. Zijn Woord verandert nooit en Hij zal Zijn Woord nooit breken. 
In deze vijfdelige serie behandelt Andrew Wommack de uitwerking die dit in onze levens heeft. Hij legt uit hoe God zichzelf aan Zijn Woord gebonden heeft, wat het verschil is tussen Gods verantwoordelijkheid en de onze, de rol die de duivel speelt, mits van toepassing. De macht die God ons heeft gegeven, hoe wij een wonder tot stand brengen en meer. Deze onderwijzingen, live opgenomen tijdens een recent Gospel Truth Seminar zullen je leven veranderen. 
De eerste twee delen leggen het fundament voor de derde (En het Woord is vlees geworden…) die de kern van deze boodschap bevat. De laatste twee delen geven verdere uitleg. 

Deel 4 van 5: ‘Geloof in wat je zegt’

Markus hoofdstuk 11. Vanochtend ga ik verder met het onderwijs dat ik gegeven heb. Als je iets van deze conferentie hebt gemist, dan wil ik je aanmoedigen te zorgen dat je de tapes krijgt. Jamie heeft me al drie preken achter elkaar een compliment gegeven. Dat is denk ik een record. Ze zegt altijd wel iets als: ‘Dat was goed’. Maar nu: ‘Dit vond ik echt geweldig’. Dus dit is zo zeldzaam als chinees porselein. Je móet deze preken horen. Als je hier iets van hebt gemist moet je zorgen dat je deze krijgt. En vooral gisteren. De ochtend en avondsessie, Charlie zei dat hij me dit nog nooit had horen vertellen. Ik heb er zeker 3 of 4 keer eerder over gesproken waar Charlie blijkbaar niet bij was. Ik zeg het op een manier dat hij het snapt. Dus dit was gewoon een wonder gisteren. Je moet deze cd’s hebben. Je zult er werkelijk door gezegend worden. Prijs God.

Dus wat ik wil doen is in deze trant verder gaan. Ik heb het er over gehad hoe God ons autoriteit heeft gegeven. We hebben het gehad over de autoriteit die wij hebben gekregen. Het eerste wat we hebben gedaan is die leer over de soevereiniteit van God weerleggen. De manier waarop het tegenwoordig wordt uitgelegd, is dat God bovennatuurlijk alles beheerst en regelt wat er maar gebeurt. Als je dat gelooft, is er geen enkele reden te geloven dat wij ook maar enig gezag hebben, want wat God ook maar wil gebeurt toch. Dat is dus een volkomen verkeerde lering. En toch is het een van de meest overheersende leringen in het lichaam van Christus en het is absoluut een geloofsdoder. Mensen, als je die weg gaat, kom je nooit ver in de Heer. 

Dat was het eerste waar we het over gehad hebben. En dan hebben we het gehad over hoe satan zijn macht heeft gekregen. Dat het geen bovennatuurlijke goddelijke macht is, die hem rechtstreeks is gegeven. Hij regeert en verdrukt de mensheid niet met een bovenmenselijke macht en autoriteit. Hij gebruikt eigenlijk alleen maar misleiding. En Adam en Eva gaven hem zijn macht. God had Lucifer geschapen als een beschuttende Cherub, maar de mensheid ‘maakte’ in wezen de duivel. Wij zijn degenen die hem macht hebben gegeven. En het belang daarvan is, dat satan alleen maar menselijke macht en autoriteit gebruikt. En onze medewerking en toestemming is nodig wil hij ook maar iets kunnen doen. Als je dat begrijpt wordt alles anders. 

Gisteravond hebben we gesproken over hoe God zelf, omdat Hij geen fysiek lichaam had, vierduizend jaar nodig had om door mensen met fysieke lichamen heen te spreken om Jezus tot aanzijn te spreken. Hij sprak Adam’s lichaam tot aanzijn, maar toen was Hij nog de enige eigenaar en manager van de aarde. Maar zodra de mens was geschapen gaf Hij de heerschappij over de aarde aan Adam. En toen Adam zondigde, zou God onrechtvaardig zijn geweest als Hij tussenbeide was gekomen in de zaken van de mensen en dingen gewoon had gedwongen te gebeuren. Hij had de heerschappij over de aarde aan fysieke menselijke wezens gegeven. God moest dus door mensen heen werken die naar Hem konden luisteren en deze profetische woorden uitspreken. En toen de engel Gabriel aan Maria verscheen en zei dat zij zwanger zou worden en een kind baren, vroeg ze hoe dat kon plaatsvinden. En hij legde het uit en zei: ‘Geen Woord van God zal zonder kracht tot vervulling zijn’. In wezen zei hij dat het Woord van God dit zou bewerken. En zij vernederde zichzelf en zei: ‘Mij geschiedde naar Uw Woord’. 

Wat de engel feitelijk deed, was al deze profetische woorden die God had gesproken nemen, en het Woord kwam bij Maria naar binnen, en het Woord is vlees geworden. Het Woord werd het sperma dat de Heer Jezus Christus fysieke lichaam verwekte. En daaruit heb ik al deze vergelijkingen getrokken, hoe wij ook zwanger moeten worden van een wonder en de meeste mensen nemen niet de verantwoordelijkheid om een wonder voort te brengen op de manier zoals God het gezegd heeft, namelijk door het Woord van God te nemen. Daar hebben we het dus gisteravond over gehad. 

Vanavond wil ik deze verzen gebruiken om iets te laten zien over de autoriteit die wij hebben, en hoe je die moet uitoefenen. En dat past bij alles wat we hebben onderwezen tot nu toe. Vandaag zullen we vooral de macht van woorden benadrukken en dat soort dingen. In Markus 11 was Jezus bezig naar Jeruzalem te gaan. Het was een van Zijn laatste bezoeken, de laatste keren dat Hij naar Jeruzalem ging vóór Zijn kruisiging. 

In Markus 11:12 staat: 12 En de volgende dag, toen zij uit Bethanië gingen, kreeg Hij honger. 13 En toen Hij uit de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging Hij erheen om te zien of Hij ook iets daaraan zou vinden; en erbij gekomen vond Hij niets dan bladeren, want het was de tijd van de vijgen niet. 14 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.

Toen ik dit de allereerste keer las, was ik hierover verbijsterd, want er staat duidelijk dat het nog niet de tijd van de vijgen was, maar toch was Hij boos op deze vijgenboom omdat er geen vijgen aan zaten, terwijl het gewoon nog niet de tijd voor vijgen was. En daar heb ik lang over nagedacht en tenslotte heb ik iemand horen uitleggen dat vijgenbomen tegelijkertijd bladeren én vijgen produceren. Als een vijgenboom bladeren had, zou hij ook vijgen moeten hebben. En zelfs al was het nog geen tijd voor vijgen, dan was het ook geen tijd voor bladeren. Deze vijgenboom was een huichelaar. Het beleed iets dat het niet bezat. Het was een bederfelijke, misleidende boom. En dan moet je nog beseffen dat Jezus degene was die deze vijgenboom had geschapen. Jezus was degene die had gesproken en had verteld hoe hij moest functioneren. En Hij wist dat als deze vijgenboom bladeren had, ook al was het nog niet de tijd, dat als hij bladeren had, hij ook vijgen moest hebben. Hij beleed iets dat hij niet bezat. En als schepper stond Hij volkomen in Zijn recht om die vijgenboom te vervloeken, omdat die abnormaal was, bederfelijk en een huichelaar. 

Hij ging er dus heen en vervloekte deze vijgenboom, en er staat dat Zijn discipelen het hoorden. En vervolgens wordt verteld hoe Hij naar de tempel ging, en voor de tweede keer joeg Hij de geldwisselaars eruit en verdreef iedereen. En dan staat er dat de volgende ochtend: 20 En toen zij er 's morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af. Zíj zagen dus dat de vijgenboom van de wortels af verdord was. 21 En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen Hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord. Hier in dit vers zitten heel veel dingen, maar merk op dat er staat dat zij zagen dat de vijgenboom vanaf de wortels verdord was. Als je hetzelfde verslag in Matteüs leest, dan staat er bij Matteüs dat de vijgenboom ogenblikkelijk verdorde. Maar hier wordt duidelijk dat Jezus de vijgenboom vervloekte op weg naar Jeruzalem, de dag daarvoor. En blijkbaar waren ze ‘s avonds langs dezelfde weg teruggegaan. En misschien hebben ze toen niets gezien omdat het te donker was of zoiets. Maar het was pas de volgende ochtend dat zij zagen dat de vijgenboom verdord was vanaf de wortels. 

Hoe verenig je die twee? Matteüs zei dat het ogenblikkelijk gebeurde en hier staat dat het pas de volgende dag was, dat ze het zagen. De overeenstemming tussen deze twee is, dat de boom ogenblikkelijk dood was, maar het gebeurde aan de wortels en het duurde even voordat wat er bij de wortels was gebeurd, zich bij die bladeren ging manifesteren. En daar schuilt een enorme les in. Dat als God iets doet, dat God Zijn kracht ogenblikkelijk vrijzet. Bijvoorbeeld als je een tumor hebt, dan kun je die tumor vervloeken en dan is dat ding aan de wortels ogenblikkelijk dood. Maar het kan even duren voordat hij oplost en je lichaam verlaat. Mensen die dit niet begrijpen en alleen maar uitzien naar een ogenblikkelijke manifestatie, denken dan: ‘Er is niets gebeurd’. 

Het is goed mogelijk dat de discipelen hoorden hoe Hij de boom vervloekte, en ze keken toe, maar het zag er precies hetzelfde uit als daarvoor. Ze kwamen er die avond weer langs en ze keken en dachten: ‘Oh, daar is die vijgenboom. Jezus heeft hem vervloekt en hij ziet er nog precies hetzelfde uit als het was’. Maar binnen 24 uur begon wat Jezus had gesproken zich te manifesteren. En de discipelen stonden perplex. En Petrus herinnerde het zich. En we weten niet op welke toon hij het gezegd heeft, maar hij zei zoiets van: ‘Meester, kijk toch eens, waauw, het werkte, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is echt dood gegaan! Het werkte! U hebt hem niet aangeraakt, er niets tegen gedaan, maar deze vijgenboom stierf alleen maar omdat U tegen hem sprak. 

Ik denk dat hij helemaal perplex stond toen hij dit zag. Weet je, als ik langs die bomen zou wandelen, en wij zouden er langs lopen en ik zou tegen die boom zeggen: ‘Jij bent dood’, en de volgende morgen zou die boom verdord zijn, kan ik je verzekeren dat je onder de indruk zou zijn. Soms denken we er gewoon niet echt over na als we de Bijbel lezen. Maar Hij raakte hem niet aan, Hij strooide er geen zout op, Hij deed helemaal niets, behalve dat Hij er tegen sprak. En de volgende dag was hij dood! Man, de discipelen stonden gewoon versteld. 22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. Nogmaals, probeer je de intonatie van Zijn stem voor te stellen. ‘Kom nou toch, heb toch gelóóf in God! Wat is er met jullie aan de hand? Jullie doen alsof dit zo bijzonder is. Jullie staan helemaal verbijsterd, maar Ik kan gewoon tegen een vijgenboom praten en ze sterft. Wat mankeert jullie? Begrijpen jullie niet wat geloof is? Weet je niet hoe geloof werkt? Waarom zijn jullie zo verbaasd om iets als dit te zien’? 

Alleen al het feit dat wij versteld staan over wonderbaarlijke manifestaties van God, is een teken van hoe verhard we tegenover God zijn geworden. Sommige mensen zeggen: ‘Als ik maar wonderen zou zien, dan zou ik wel geloven’. Nee, als jij de wonderbaarlijke macht van God ziet, is wat het werkelijk doet, jouw ongeloof aantonen. Echt waar. Als jij geweldige wonderen gaat ziet gebeuren, ga je pas beseffen hoe abnormaal het is, en het zou eigenlijk normaal moeten zijn. Je zou zover moeten zijn dat het je niet verbaasde. Het zou je moeten zegenen en verheugen als je de doden opgewekt ziet worden, maar het zou je niet moeten verbazen om te zien dat de doden worden opgewekt. Weet je dat het normaal zou moeten zijn? Je zou versteld moeten staan als je de doden niet opgewekt zou zien, je zou geschokt moeten zijn als je de blinde ogen niet open zag gaan. 

Weet je, ik herinner me een keer in Omaha, Nebraska dat ik door de gave van de Geest uitsprak dat iemand die scheel keek zou genezen. En het was een kleine jongen van 11 of 12 jaar oud. En zijn moeder moest hem naar voren geleiden omdat hij zo enorm scheel keek. Hij kon daardoor heel slecht zien en daarom moest zij hem naar voren leiden. Ik legde hem de handen op, bad en beval dat die ogen recht werden, en ik stond op het punt om hem instructies te geven: ga dit niet betwijfelen, Gods kracht is aan het werk in je lichaam, en het kan net als bij deze vijgenboom wel 24 uur duren, maar je bént genezen. Ik stond op het punt om dit allemaal tegen hem te zeggen. Maar toen ik na het bidden mijn ogen opende, kijk hij mij volmaakt recht aan. Daarvoor stonden ze nog helemaal scheef tegenover elkaar. Zijn ogen waren perfect. En ik zei: ‘Ongelooflijk’! En ík was degene die voor hem had gebeden. En ik zei: ‘Ik geloof dit niet’, en ogenblikkelijk schoten zijn ogen weer scheef. En ik zei: ‘Oh, God, het spijt me, en bekeerde me. En ik bad nog 10, 15 minuten voor hem, maar ik zag zijn ogen niet meer recht trekken. 

Weet je, wij staan versteld als wij de kracht van God in werking zien. En dat was Petrus hier in feite ook. En Jezus zei: ‘Jongens, wat mankeert jullie? Hoe lang blijven jullie nog als een gewoon mens leven in plaats van als de nieuwe schepping waarin ik je geschapen heb?’ Broeders en zusters, wij leven zó ver onder de maat van de voorrechten die we hebben. Dat als iemand zelfs maar in de buurt komt van wat hij normaal zou moeten vinden, dan denkt iedereen: ‘Tjonge, dat is een fanatiekeling’. Het enige wat een fanatiekeling is, is iemand die dichter bij God is dan jij bent. Dat noemen wij een fanatiekeling. 

En de Bijbel zegt nog: ‘Dezelfde werken die Ik doe, zult u ook doen, en nog grotere werken zult u doen.’ Als jij blinde ogen geopend gaat zien, en dove oren geopend, en mensen uit de dood opgewekt, gaat iedereen denken dat er iets bijzonders aan je is. Maar dat is normaal christendom. Hij heeft ons allemaal de opdracht gegeven om de zieken te genezen, de melaatsen te reinigen, en om de doden op te wekken. Iedereen hier heeft dit gebod ontvangen. Niet alleen maar predikanten, iedereen hier heeft een gebod ontvangen om de zieken te genezen, de doden op te wekken en de melaatsen te reinigen. Als iedereen hier zijn volle potentieel gaat ontplooien en ‘normaal’ gaat functioneren, dan kunnen we hier 4 à 500 mensen hebben die doden opwekken. En dan garandeer ik je dat het Dallas, Fort Worth gebied méér opwekking zal hebben dan je aankunt. 

Maar in plaats daarvan vragen we maar Pastor Bob, en Pastor Bruce en Pastor Dean, en al die mensen om de wonderen te doen. Pastor Dean heeft zo’n tien mensen uit de dood zien opstaan, en prijs God, dat is geweldig. Maar hoe zit dat met jou? Jij hebt een gebod ontvangen om doden op te wekken! Dat is niet raar. Dat is niet abnormaal. Sommigen denken: ‘Man, jij bent een rare snuiter’! Nee, ik denk dat jij een rare snuiter bent. Als jij geen mensen uit de dood ziet opstaan… of zijn er geen doden in het gebied van Dallas, Fort Worth? Gaat hier nooit iemand dood? Ik verzeker je dat je heel wat mensen hebt om op te oefenen. Er is geen gebrek aan gelegenheid. Het is niet dat er geen kansen en mogelijkheden zijn, er zijn geen mensen die uitstappen en van die kansen gebruik maken. En een van de redenen is dat idee van: ‘Nou, het zal wel Gods wil zijn geweest. Het was zijn beurt of zo’… Nee, dat is niet waar. 

Nou, wij bidden maar en vragen de Heer om de hemel te openen en de demonen weg te jagen, zodat onze gebeden er doorheen komen. Nee, dat is niet waar. Er is zoveel verkeerd denken. Hij zegt dus: ‘Heb geloof in God’. En dan in vers 23 gaat Hij ons uitleggen hóe Hij dit heeft gedaan. En zo functioneren wij ook in de bovennatuurlijke kracht van God. Markus 11:23 Want, voorwaar, Ik zeg u: Als de Heer iets zegt, is dat natuurlijk altijd waar. Maar als Hij ‘voorwaar’ erbij zegt dan is het waarachtig en echt helemaal waar. Waarlijk waar. Als de Heer zegt: ‘Wat Ik je vertel is de waarheid! Let op, schenk hier aandacht aan. Luister goed’. Als Hij zegt ‘Voorwaar’ dan is dat omdat Hij wist dat mensen dit als ongelooflijk zouden verwerpen. En mensen zouden denken: ‘Hoe kunnen wij dit doen’? Hij zegt: ‘Dít is de waarheid’. 

Markus 11:23 Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren, wat hij zegt. (SV) Man, dit is pas een krachtig Bijbelvers! Drie keer zegt Hij: ‘Wie zal zeggen…’ tegen deze berg. Wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren, wat hij zegt. De hele nadruk ligt hier op ‘woorden’. En daar kan ik apart wel een uur over spreken. Wel meerdere uren. Ik zal het nu heel snel uitleggen. Eén van de redenen dat wij de kracht van God niet zien manifesteren in ons leven, is dat wij de kracht van woorden niet begrijpen en geen belang aan woorden hechten.

Wij zeggen zelf allerlei domme dingen en luisteren naar zoveel domme dingen die worden gezegd. Sommigen hebben het misschien heel moeilijk om dit te begrijpen, maar jouw lichaam, en de wereld om jou heen, wéét wanneer jij in de kracht van woorden gelooft. 
Ik lees op dit moment een boek getiteld: ‘Wie heeft mijn hersens uitgezet’? Het is door een arts geschreven. En ze hebben me dit gegeven omdat het hier precies over gaat. Ze zeiden: ‘Dit is precies wat jij allemaal vertelt’. Maar zij gebruiken geen Bijbel, maar beschrijven dit vanuit een medisch gezichtspunt. Deze arts geeft allerlei diagrammen en plaatjes van hersencellen en laat zien dat een gezonde hersencel wel een miljard vertakkingen kan hebben. Maar bij mensen die ziek zijn hebben de hersencellen maar een of twee vertakkingen. Ze zijn ziekelijk en dat ligt vooral aan de manier waarop jij denkt. 

Het betekent dat jouw hersens met iedere cel in je lichaam miljarden keren per dag communiceren. Miljarden keren en er is voortdurende communicatie. Voortdurend waarnemen, luisteren en respons geven, met iedere cel in je lichaam. En ze hadden een plaatje van een menselijke cel. Ze legden uit dat daar een ontvanger op zit, net als een combinatieslot. En dit slot laat alleen bepaalde dingen tot deze cel toe. Andere dingen worden buitengehouden. De artsen leggen uit dat er radicale cellen zijn. Er zijn drie soorten radicale cellen in je lichaam. Kankercellen, infecties, allerlei dingen in ons lichaam. Maar een gezonde cel laat deze dingen gewoon niet binnen, omdat het combinatieslot het buitensluit. Maar als jij wat deze arts noemt ‘giftige’ gedachten koestert, zoals depressieve gedachten, negatieve gedachten, ontmoediging, verbittering, stress, onvergevingsgezindheid en al dat soort dingen, dan wordt de communicatie verstoord. En dan wordt dit slot verbroken en kunnen die radicale cellen naar binnen komen en begint alle ellende. 

In ieder geval is het een lange uitleg, maar daar wordt mee gezegd dat de manier waarop je denkt, ook de manier is waarop het gaat met je leven. Als jij niet denkt volgens het Woord van God, dan tast dit je fysieke lichaam aan. Iedere cel in jouw lichaam weet wat jij gelooft. Sommigen van jullie vinden dit bizar, maar dit is een medicus die exact hetzelfde zegt als wat het Woord van God zegt. De Bijbel zegt dat een vrolijk hart goed doet als een medicijn. Is dat maar beeldspraak? Nee, het is letterlijk bedoeld. Als jij je verheugt in de Heer, en als je God prijst, beïnvloedt dat iedere cel in je lichaam omdat ze allemaal weten wat jij denkt. Iedere cel in je lichaam weet wat je denkt. Of je gedachten van geloof hebt, of ongeloof, of je in vrees bent, of in vertrouwen. En het beïnvloedt het functioneren van je lichaam. 

In feite is dit wat Jezus onderwees. Het gaat hier drie keer over wat je zegt. En één van de sleutels is dat jij moet geloven dat wat jíj zegt ook gebeurt. Niet alleen maar geloven wat God zegt, niet alleen maar geloven wat de pastor zegt. Jij moet geloven in de woorden die jíj zegt. En jouw lichaam weet of jij gelooft in de woorden die je zegt. Dit is krachtig! En iedere keer als jij onzin zegt, raakt je lichaam in de war. Het maakt je wereld in de war. Het maakt alles in de war. Want jouw woorden betekenen niets voor jou. Je traint jezelf erin dat het niets betekent wat je zegt. 

Wij luisteren ook naar woorden. De Bijbel zegt in Spreuken 18:21 ‘Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft zal haar vrucht eten’. Niet alleen dood, maar dus ook leven. Leven én dood. En er staat niet, leven en dood en nog allemaal andere dingen. Het is óf leven óf dood. Ieder woord dat je spreekt brengt óf leven voort óf dood. Maar de meesten van jullie denken: ‘Nee, er zijn zoveel dingen die ik zeg, sommige zijn belangrijk, sommige zijn verkeerd, maar de meeste doen er niet toe’. Dat is gewoon niet waar. Jezus zei in Matteüs 12, vers 36 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, 37 want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Voor iéder ijdel woord zul je rekenschap moeten geven. 

Dit idee dat je maar van alles kunt zeggen en dat het geen gevolgen heeft, daar misleid jij jezelf mee. En ieder keer als je zo handelt, misleid jij je lichaam en brengt het in de war. En je verwart alle andere dingen. Het is dan zo dat jij niet in je woorden gelooft, en dus gelooft je lichaam ook niet in je woorden. De wereld zal ook niet in jouw woorden geloven als jij niet in je woorden gelooft. Dat is een krachtige waarheid. Jij móet in die woorden geloven. 

En laat me dit ook zeggen. Iedere keer dat je naar goddeloosheid luistert of iets wat een leugen is, en je verwerpt het niet, staat er in Jesaja 54: 17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN.
Hier staat dat jíj het in het ongelijk moet stellen. Jij moet het veroordelen. God gaat het niet voor jou doen. Als jij iets tegen je hoort uitspreken, als jij iets hoort dat tegen jouw gezondheid is, of tegen jouw voorspoed is, of tegen jouw zegening, dan moet jíj het in het ongelijk stellen. Jij moet het oordelen. Jíj moet zeggen: ’Nee, dit is niet waar’. 

Maar wij zijn zó aan deze wereld gekoppeld. Wij stellen ons voortdurend maar bloot aan de misvattingen van deze wereld. En iedere keer als je een leugen hoort en die niet verwerpt, brengt het jouw lichaam in de war. Het verwart jouw geloof. Het berooft je van de kracht die je zou moeten hebben. Jij gelooft niet in de kracht van de woorden die je zelf spreekt, en ook niet in de kracht van de woorden die anderen spreken. Het is nogal stil hier! 


Wij waren onlangs in Engeland. 27 oktober is onze huwelijksdag. Maar het was ook de tweejarige verjaardag van een voorspelling die ik had gehoord op de BBC. Ik was toen in Schotland, twee jaar geleden in 2005. Dat was toen de vogelgriep voor het eerst opdook. En iedereen in Engeland en Schotland sprak erover. Je kon overal heenrijden, en overal zag je bergen rook opstijgen omdat ze kippen massaal aan het verbranden waren. Ze doodden ze en verbrandden ze met duizenden tegelijk vanwege de vogelgriep. En op de Schotse BBC interviewden ze iemand die de voornaamste expert was op gezondheidszaken van de BBC. En ze vroegen hem of hij dacht dat dit een epidemie zou kunnen worden. Een wereldwijde epidemie. Hij zei: ‘Zonder enige twijfel, het is alleen maar de vraag wanneer. Het kan één jaar of maximaal twee jaar duren’. En hij zei: ‘Ik garandeer je dat binnen twee jaar 1/3 van de wereldbevolking aan de vogelgriep zal zijn gestorven. Dus dat was tot 27 oktober 2007. En ik heb overal op TV en radio verkondigd dat dit een absolute leugen was. Vorige week heb ik gelezen dat er wereldwijd 12 mensen zijn overleden aan de vogelgriep. 
12 mensen! Maar een van de voornaamste experts beweerde dat het om 1/3 deel van de totale wereldbevolking zou gaan. En velen van ons hebben dat gehoord en bij hen heeft het veel angst of zorgen gegeven of je hebt het van je af laten glijden en er niets mee gedaan. Maar weet je, iedere keer als je een woord hoort dat een leugen is, en je veroordeelt het niet, en je verwerpt het niet, en je rekent er niet mee af, dan brengt het je van binnen in de war. En je komt dan zover dat woorden niets voor je betekenen. Je laat ze maar over je heen komen en weer verdwijnen. Als je dán gaat staan en roepen: ‘In de naam van Jezus, ik ben genezen’, is je lichaam niet in staat onderscheid te maken tussen dát woord en alle andere woorden die je hebt gehoord. 

Dat is de waarheid. Sommigen van jullie zeggen: ‘Nou, dat zijn de Engelsen, zo zijn die nu eenmaal’. Laat ik je vertellen dat toen ik de vorige week in Engeland was, het blad ‘USA today’ in onze deur kwam. En ik las daarin een artikel over het orkaanseizoen. Ze voorspelden dat na Katrina 2006 21 grote orkanen zou kennen die de verwoesting van Katrina in het niet zouden laten zinken. Maar in heel 2006 was er maar één grote orkaan en die heeft nauwelijks schade aangericht. Dus voorspelden ze dat er in 2007 17 grote orkanen zouden zijn. De opwarming van de aarde zou alles erger maken en enorme verwoestingen aanrichten. Er zijn 3 orkanen met een naam geweest, haast zonder enige schade. Jullie hebben die leugens gehoord. William Grey is de locale weerman hier in Colorado Springs, die er de afgelopen twee jaar volkomen naast heeft gezeten, maar je luistert er in 2008 even gretig naar, en je hoort volkomen leugens. 

En iedere keer als je een dergelijke leugen hoort en haar niet weerlegt, verwart het je van binnen en zorgt ervoor dat woorden niets met je doen. Dit hier (Markus 11:23, Spreuken 18:24) zegt dat je zover moet komen dat woorden iets voor je betekenen. Dit betekent dat dood en leven in de macht van de tong zijn en als het geen leven is, dan is het dood. Je moet het dan oordelen en verwerpen. 

Je kunt het Jamie vragen. Ik luister naar het nieuws op de radio in de auto. Ik luister altijd daar naar het nieuws, omdat ze het daar in 3 minuten samenvatten. En in 3 minuten kun je niet al te veel schade aanrichten. Amen? Dus, als het echt ernstig is, we raken in oorlog of zoiets, dan hoor ik er daar over. Dus zo kom ik in principe aan mijn nieuws. Ik kijk er niet naar op TV, dat soort dingen doe ik niet. Want het zijn allemaal leugens. Je wordt gewoon systematisch voorgelogen. Het zijn absolute leugens. In ieder geval, zo kom ik aan het nieuws. Maar, je kunt het aan Jamie vragen, als ze dingen zeggen zoals, ‘het is weer griep seizoen, zorg ervoor dat jij je griepprik haalt’. Ieder keer als ze zoiets zeggen, je kunt het Jamie vragen, dan zeg ik: ‘Het is geen griepseizoen voor mij’. 
Door de striemen van Jezus ben ik 24 uur per dag, zeven dagen in de week het hele jaar door genezen. Ik wil gewoon niet luisteren als ze dat soort dingen zeggen. Ik wil gewoon niet luisteren als ze dingen gaan zeggen zoals: ‘Nou, na de vijftig gaat dit of dat gebeuren.’ Ik weerspreek het onmiddellijk. Sommigen van jullie vinden mij extreem, maar ik denk dat jij extreem bent! Woorden hebben macht, leven of dood en iedere keer als je een woord hoort dat tegen het Woord van God ingaat moet je het veroordelen zodat het geen invloed in je leven zal hebben. 

Maar wij kijken maar naar troep. Wij kijken naar programma’s die je allemaal leugens vertellen. Weet je, deze hele opwarming van de aarde, ik ga hier niet allemaal op in, maar ik geloof dat het absolute een leugen is. Ik denk wel dat dingen wat warmer zijn geworden dan in het recente verleden. Maar er zijn allerlei cyclussen. Er zijn bewijzen in de geschiedenis dat dit vaker gebeurt. Nog maar 20 jaar geleden sprak iedereen over wereldwijde afkoeling. Dat we een nieuwe ijstijd zouden krijgen. Nu hebben ze het weer over wereldwijde opwarming, weer iets om zich zorgen over te maken. Het zijn gewoon leugens. Het zijn leugens. 

En ieder keer als je naar dit soort dingen luistert, verwart het je. Als jij ernaar luistert en het riool van de wereld door je heen laat stromen, werpt het belemmeringen bij je op. Dus als je dan gaat staan en zegt: ‘In de naam van Jezus, ik ben genezen’, dan is je lichaam helemaal niet gewend aan woorden te gehoorzamen. Je lichaam is niet gewend aan woorden te respecteren en te eren. Je eert het zelf niet. Je laat alle troep van de wereld maar door je heen spoelen en je controleert het niet eens. Heel veel mensen zetten de TV aan om maar lawaai te horen en laten al deze vervuiling hun huis binnenkomen. En je schenkt er niet eens aandacht aan. Alleen maar om de atmosfeer van ongeloof in je huis in stand te houden. En dan vraag jij je af: ‘Ik sprak toch het Woord en wat is er nou fout?’ 

Nou, je lichaam zal reageren, je omgeving zal reageren op wat je gelooft. En de manier waarop wij leven bewijst dat de meesten van ons niet in de macht van woorden geloven. Als je dit echt zou geloven en iedere keer als er een woord van ongeloof, of iets wat tegen het Woord van God ingaat, op je weg zou komen en jij zou het veroordelen en verwerpen, dan zou je aan een stuk door tegen je radio en je TV moeten praten. Je zou ze uiteindelijk maar uitzetten omdat je meer moet weerspreken dan dat er goed is. En dat zou onze levens radicaal veranderen. 

Sommigen denken: ‘Nou, dit is mij iets te fanatiek’. Sommigen van jullie zouden graag de resultaten willen hebben die ik heb, je zou jouw kind uit de dood willen zien opwekken en je zou graag de respons willen hebben die ik heb, maar je doet niet wat ik doe. En dat is gewoon krankzinnig. Het is krankzinnig als je hetzelfde wilt blijven doen, maar andere resultaten krijgen. Er is een reden waarom je de resultaten krijgt die je krijgt. Amen of wee mij?

In ieder geval, het was niet mijn bedoeling om hier zo lang over te spreken. Maar het is belangrijk dat je zover komt dat je gelooft in wat je zegt. En dit is waar ik naar toe wilde. Niet alleen zegt Jezus dat je moet zeggen wat je gelooft, maar je moet ook tegen de berg spreken. En dat is echt heel veelbetekenend. En hier zit van alles aan vast. Dit is de manier waarop de meeste mensen reageren. De berg hier gaat niet over een of andere fysieke berg, maar het gaat over je probleem. 

Dit is de manier waarop de meeste mensen ermee omgaan. Als ze ziekte in hun lichaam hebben, zeggen ze: ‘Oh God, ik ben ziek, wilt U dit alstublieft wegnemen’. En van: ‘Oh God, wij zijn helemaal niets. Ik kan niets zonder U’. Iemand zegt: ‘Maar dat staat toch in de Bijbel’? Ja, Jezus zei in Johannes 15 vers 5: ‘Zonder Mij kunt u niets doen’! En dat is absoluut waar. Dat geloof ik, zonder Jezus kan ik niets, maar ik ben niet zonder Jezus! En als ik dan ga zeggen: ‘Oh God, ik ben machteloos, ik ben krachteloos, deze kanker, er is niets dat ik kan doen’, dan heb je al een houding van totaal ongeloof aangenomen. Je hebt satan verheerlijkt. Je hebt satan macht gegeven. Je hebt de kanker macht gegeven en haar groot gemaakt. En dat is de reden dat het je verslaat. 

Het is omdat jij zegt: ‘Oh God, ik kan niets doen. Wilt u alstublieft mijn lichaam aanraken, wilt u alstublieft mij van kanker genezen’. Dat is helemaal niet wat Jezus je heeft geleerd te doen. Jezus zei: ‘Spreek tegen je berg, spreek niet tegen God over jouw berg, spreek tegen jouw berg over God’! En dat impliceert dat jij niet tot Jezus moet spreken en Hem vragen om je te genezen, maar dat jij gaat staan en tegen jouw probleem spreekt. En dat impliceert dat God jou deze macht en autoriteit al gegeven heeft en dat het van jou afhangt om het vrij te zetten. De Bijbel heeft ons opgedragen de zieken te genezen! Niet om voor zieken te bidden. Er zijn wel voorbeelden van bidden voor zieken, ik zeg niet dat dit verkeerd is, maar het gebod is: ‘Ga en genees de zieken, reinig de melaatsen, wek de doden op, drijf demonen uit’. 

Wil jij de zieken kunnen genezen, dan moet jij geloven dat jij de macht hebt ontvangen en het gezag om die kracht te gebruiken. En jij gaat de zieken genezen. Je moet niet Jezus vragen om de zieken te genezen, jij geneest ze. Iemand zegt: ‘Zoiets zal ik nooit zeggen’. Ja, dat is overduidelijk! In Handelingen 3 gingen Petrus en Johannes naar de tempel tegen het uur van gebed. En ze zagen de verlamde man die verlamd was van de moederschoot af aan. In het vierde hoofdstuk lezen we dat hij meer dan 40 jaar verlamd was . En toen ze hem zagen was hij aan het bedelen en ze zeiden: 6 …Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! 7 En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels stevig. 8 En hij sprong op, stond overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. Hij zei dus: ‘Wat ík heb’. Weet je dat ze hem hiervoor uit de meeste geestvervulde geloofskerken zouden schoppen? 

Hoe durf jij te beweren dat jij het hebt? Nou, het is niet míjn kracht, het is Gods kracht, maar die zit ín mij! Jou is dezelfde kracht gegeven waardoor Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Efeziërs 1:19 zegt: 19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht,20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand in de hemel zette. De kracht die binnenin jouw werkt is dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. 

Je hoeft dus Gods kracht niet naar beneden te bidden. Dat geeft voedsel aan al die dwaasheid van geestelijke oorlogsvoering, en dat je de hemel boven Dallas Fort Worth moet reinigen zodat je gebeden tot God kunnen opstijgen. En mensen zeggen: ‘Je gebeden zijn niet hoger gegaan dan het plafond’. Je gebeden hoeven niet eens boven je neus uit te gaan! Daarom buig jij je hoofd als je bidt. Dan kun je naar God kijken terwijl je zegt: ‘Vader’. Amen? Hij is hier, in je binnenste.

Je hebt God die binnenin je leeft. Je hebt de bovennatuurlijke kracht van God. En als je dus zegt: ‘Oh God, ik ben machteloos. Wilt U mij alstublieft genezen?’, is het een belediging voor Jezus! Je ontkent dat Hij het gedáán heeft. Hij zegt: ‘Door Mijn striemen bén je genezen’, 1 Petrus 2:24 . Hij heeft het al gedaan. En jij bent in ontkenning van wat Hij al gedaan heeft. En jij komt tot God: ‘Oh God, wij kunnen niets doen zonder U. Wij zijn zo machteloos. God wilt U mij alstublieft aanraken, strek Uw machtige hand uit en genees mij’. Al die dingen klinken heel mooi, maar je gaat eraan dood als je op die manier bidt. 

Jezus legt ons uit hoe Hij deze vijgenboom vervloekte en zegt: ‘Jongens, geloof toch in de macht van je woorden, geloof in wat jij zegt en stop met tot God erover praten. Spreek tot jouw probleem en neem het gezag dat aan jou is gegeven. En jij spreekt tot jouw probleem en jij gebiedt jouw probleem om te reageren’. En er is niet één op de duizend Christenen die deze aanpak gebruikt! In plaats daarvan gaan wij aan God vertellen wat de dokter heeft gezegd, alsof God dat niet al weet. En we gebruiken 30 minuten om al die negatieve dingen te belijden en dan zeggen we nog: ‘Oh God, genees mij alstublieft. Als het Uw wil is, om Jezus’ wil. Amen’! En dan vragen we ons nog af waarom er niets gebeurt! 

Het is stil hier. Ik verzeker je dat het komt omdat we ons gezag niet gebruiken. We weten niet dat God het al gedaan heeft. Hij heeft het al binnenin ons geplaatst en nu is het aan jou om de schakelaar om te zetten. Het is aan jou om de kracht van God vrij te zetten. Jij bent degene die bepaalt of je geneest, niet God. Jij bent degene die beslist of je in vreugde functioneert en leeft! 

Er komen altijd mensen naar mij toe: ‘Wilt U alstublieft voor me bidden dat ik bemoedigd wordt, en dat ik weet dat God van mij houdt. Wilt U God vragen om Zijn liefde in mijn leven uit te storten?’ Nee, dat wil ik niet! Dat ergert me werkelijk. Het is maar goed dat ik God niet ben. Ik zou je zo van de aardbol afschoppen. Want Hij heeft allang Zijn liefde voor ons betoond doordat Jezus Christus kwam en voor ons stierf en onze zonden vergaf. Hij heeft het allang bewezen. Wat moet Hij nog meer doen om dat te bewijzen? ‘Nou, ik voel geen kippenvel’. Nou, haal je duim uit je mond. Je kunt God niet prijzen met je duim in je mond. Haal je duim uit je mond en wordt volwassen. En zeg: ‘Het interesseert me niet hoe ik me voel, het Woord van God bewijst me dat God van me houdt’. 

Als jij geen vreugde voelt, bemoedig jezelf in de Heer. David bemoedigde zichzelf in de Heer en bouwde zichzelf op. Bemoedig jezelf. Hou op met jezelf te ontmoedigen door te zeggen: ‘Ik ben krachteloos, ik kan er niets aan doen’. Je kunt er wél iets aan doen. De Heer zou heel onrechtvaardig zijn om je op te dragen je altijd in de Heer te verheugen en nogmaals zeg ik u verheug u! Nogmaals, ook dit is zo’n plaats waar hij weet dat mensen zullen gaan denken: ‘Ik heb hem zeker niet goed begrepen’. Daarom zegt hij: ‘Nogmaals, verheug u’. Gewoon zodat niemand dit mist. Hij gaf je een gebod om je altijd in de Heer te verheugen. David zei: ‘Ik zal de Heer te allen tijde zegenen. Zijn lofprijs zal voortdurend in mijn mond zijn’, enzovoorts, enzovoorts, gaan al deze beloften. 

Als jij geen zin hebt God te prijzen dan zijn jouw gevoelens verkeerd! Welk gedeelte van ‘verkeerd’ begrijp je niet? Je bent verkeerd! Het maakt me niet uit wat er aan de hand is. Verheug je, ga de Heer prijzen en gedraag je als iemand die het Woord van God gelóóft. Sta op en neem je gezag en bevéél dingen om te gebeuren! Ik heb het er dan niet over dat je gaat bevelen uit zelfzuchtige begeerten. Ik heb het over de dingen die God heeft beloofd. Gods kracht zal nooit stromen als het niet in overeenstemming is met Zijn wil en Zijn Woord. Maar het Woord is bijzonder duidelijk: Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Nou, dan kun je weten dat het Gods wil is dat je gezond bent en in plaats van dat je God gaat vragen om je te genezen en jij je gedraagt alsof jij er niets aan kunt doen, neem je autoriteit en erken je dat Hij je de kracht heeft gegeven. Dood en leven zijn in de macht van jouw tong. En gebruik je woorden om tegen jouw probleem te spreken en gebíed de ziekte om te vertrekken. Bevéél de pijn om weg te gaan. Bevéél de schimmel, de meeldauw, de pest, al die andere dingen waar we van verlost zijn om weg te gaan. Spreek tegen ze! 

Sommige mensen denken: ‘Oh, dit is bizar, tegen dingen spreken’? Jezus sprak tegen een vijgenboom! En in vers 14 staat ook nog: ‘Hij antwoordde de vijgenboom en zei’. Dat betekent dat de vijgenboom tegen Hém sprak! Dingen spreken tegen je. Je bankafschrift spreekt tegen je en zal tegen je zeggen dat het Woord van God niet werkt. Je stukje papier met gekrabbel van de dokter zal tegen je zeggen dat je niet genezen bent. Alles wat tegen jou praat, praat er tegen terug! Spreek er tegen! Zeg: ‘Bankafschrift, het interesseert me niet wat jij zegt, dit is wat het Woord van God zegt’. Spreek er tegen. Spreek tegen dingen. Spreek tegen je lichaam. Spreek ertegen. De dingen zullen je gehoorzamen. Al het fysieke is altijd door woorden geschapen. Je lichaam is door woorden geschapen. Het zal op woorden reageren. Je hersenen communiceren met iedere cel in je lichaam. Duizenden keren per dag. Als jij het Woord van God spreekt zal dat Woord de cellen in je lichaam vervullen en de dingen zullen gaan werken. 

Er was een voorval in Charlotte, Carolina. Ik ga daar af en toe met pastor Dean naar toe, en dit was ergens rond 2001 of zo. Ik verbleef bij mensen thuis. En een dame zag de video van de genezing van Nicky Ochinsky. Die komt trouwens uit deze buurt. Ze heeft haar getuigenis in deze kerk gegeven. Een krachtig getuigenis. In ieder geval, toen ik daar thuis kwam, zat deze dame te huilen in haar stoel. En ze zei: ‘Dit is de meest geweldige video die ik ooit gezien heb’. En ze zei: ‘Ik heb een vriendin die precies hetzelfde heeft als waar Nicky van genezen is. Zou je met haar willen bidden’? Ik zei: ‘Natuurlijk’. Ze zei: ‘Ze is onderweg, ze zal binnen tien minuten hier zijn’. 

En deze vrouw kwam binnen. Het is een lang verhaal, er was zoveel mis met haar. De arts zei dat op een schaal van 1 tot 10 haar pijn constant op 11 was. En zij gebruikte intraveneuze morfine en dat soort dingen. Ze had overal magneten aan haar lichaam bevestigd. En ze hulde zich in een deken waar magneten ingenaaid waren. En op de een of andere manier hielpen die magnetische velden de pijn te verlichten. En ze had vreselijke pijn. Ze kwam binnen en begon met: ‘Ik weet dat God alles kan doen, maar om een of andere reden heeft Hij deze ziekte niet van mij weggenomen. Hij verheerlijkt zichzelf hierdoor’. 

Ik begon dus al deze dingen te weerleggen. Ik weerlegde haar ongeloof en sprak zo’n 20 tot 30 minuten met haar. En tenslotte kwam ik aan het punt dat ik voor haar kon bidden. En ik beval de pijn te stoppen en sprak ertegen in de naam van Jezus. En ik vroeg: ‘Hoe voel jij je’? Ze stond op, bewoog zich heen en weer en was volkomen pijnvrij. De eerste keer in zeven jaar was ze zonder pijn. De pijn was ogenblikkelijk verdwenen. En toen zei ze: ‘Maar ik heb hier achter in mijn rug nog een brandend gevoel, ter hoogte van mijn middel. Waarom is dat branden niet weg’? Ik zei: ‘Je had me niet verteld dat je een brandend gevoel had en dus sprak ik niet tegen dat branden. Ik heb tegen pijn gesproken’! En ik zei: ‘Let maar op’! En ik hield weer haar handen vast en ik sprak en bestrafte het branden. En ik vroeg: ‘Hoe is het’? En ze zei: ‘Ik ben genezen’. 

Ik onderwees haar 20 minuten lang precies uit dit Schriftgedeelte. Ik legde haar uit hoe het werkte en zei: ‘Satan zal terugkomen en op de deur kloppen, maar dat betekent niet dat jij je genezing bent verloren of dat de ziekte terug is. Het is de duivel die probeert binnen te komen. En als je weer een pijn voelt of branden wil dat niet zeggen dat je niet genezen was, maar dat satan probeert van je te stelen’. ‘Je moet dus precies hetzelfde doen wat ik deed’. Ik leerde haar hoe ze er tegen moest spreken en haar gezag nemen en de pijn bevélen te vertrekken. En ze ontving dit. 

Maar toen ze opstond om weg te gaan en haar hand op de deurklink legde, keek ze op en zei: ‘Het branden is terug’. En toen ze dat zei, zei ik: ‘Nou, ik heb jou onderwezen hoe je hierop moet reageren, dus ik ga weer samen handen vasthouden, maar nu doe jíj het gebed’. En dit is bijna letterlijk wat deze vrouw zei. Ze zei: ‘Vader, ik dank U dat het niet Uw wil is dat ik ziek ben. Want door Uw striemen was ik genezen. En als ik was genezen, dan bén ik genezen. Ik ontvang mijn genezing. Ik claim mijn genezing. In de naam van Jezus Christus. Ik bén genezen’. Maar dat is géén goed gebed! 
Sommigen van jullie denken: ‘Oh, ik vond het geweldig’. Nou, het zijn geweldige dingen om te zeggen, en het is prima om dat te zeggen. Het waren allemaal ware dingen. En het was heel goed voor een dame die vijf minuten eerder nog zwaar gereformeerd was. Ik zeg niet dat ze verkeerde dingen zei, maar het was gewoon niet wat het Woord van God haar opdroeg om te doen! En dus zei ik: ‘Hoe voel jij je’? En ze zei: ‘Ik voel nog steeds dat branden’. En ik zei: ‘Weet je ook waarom’? En ze zei: ‘Nee’. En ik zei: ‘Je hebt niet gedaan wat het Woord zei. Je deed niet wat ik je geleerd heb’. Ze zei: ‘Wat deed ik dan niet’? Ik zei: ‘Je hebt niet tegen je probleem gesproken. Je hebt je gezag niet genomen en tegen dat branden gesproken en het bevolen weg te gaan’. En ze zei: ‘Je bedoelt dat ik moet zeggen: branden, in de naam van Jezus…’. En ik zei: ‘Ja’. Ze zei: ‘Ik zal het doen’. We hielden nogmaals handen vast en ze zei: ‘Branden, in de Naam van Jezus…’. En verder kwam ze niet en zei: ‘Het is wég’! En ze was genezen! Dat was een klassiek voorbeeld van dit vers. 

En ik zeg je dat zoveel mensen dit doen: ‘Oh God, de dokter zei dit. Oh God, ik heb deze pijn. Oh God, ik heb deze financiële problemen, en ik heb al deze dingen’. En wij benaderen God alsof Hij nog niets gedaan heeft! Dat Hij alles kan doen, maar Hij heeft nog niets gedaan. En ‘God, wij zijn machteloos. Wij hebben geen enkele macht om wat dan ook maar te doen’. Dat is helemaal fout. Je begint al met ongeloof. Je vergroot je probleem uit. Je verhoogt je probleem en verlaagt wat God je heeft gegeven. Je moet in autoriteit komen. Weten wie je bent. Dat satan een verslagen vijand is. Jij bent nu het hoofd en niet de staart. Jij bent degene die de controle heeft. Jij bent degene voor wie satan beeft bij jouw aanwezigheid, vanwege God die binnen in jou is. Als jij een probleem hebt, in plaats van dat je God gaat vragen er mee af te rekenen, gelóóf dat Hij al binnenin je alle macht heeft gelegd die nodig is om met welk probleem je ook hebt af te rekenen. Sta op en spreek tegen het probleem. Beveel het en het zál vertrekken. 

Ik heb duizenden mensen gehad die mij hierover hebben horen spreken en het gingen proberen en zeiden: ‘Het werkt. Het wérkt! Ik ben begonnen tegen mijn hoofdpijn te spreken. Ik ben begonnen tegen mijn rug te spreken. Ik ben begonnen tegen verkoudheid te spreken. Ik ben tegen mijn lichaam gaan spreken en mijn lichaam reageert op mij’! Ze beginnen tegen hun problemen te spreken. Ze beginnen tegen hun bankrekening te spreken. Ze beginnen tegen dingen te spreken. 

We hadden een directeur van onze Bijbelschool die hierover onderwijs gaf. En een van onze studenten, ik weet niet meer wie dit was. Was het Don Fort die tegen zijn postbus profeteerde? Weet nog iemand wie het was? Oh, het was Charlie King. Maar in ieder geval. Een van onze studenten hoorde hem dit uitleggen. Weet je wat hij deed? Hij ging naar zijn postbus. Hij had financiële moeilijkheden. Hij ging op zijn knieën zitten en liet zijn vrouw Pam op de uitkijk staan, zodat er niemand opdook en hem tegen zijn postbus zag praten. Maar ze hadden zo’n postbus. Het was een gemeentelijke postbus, met heel veel postbussen daar. Hij ging er heen, boog zich voorover en begon te profeteren over zijn postbus. En hij zei: ‘Ik beveel geld om in deze postbus te komen’. En hij begon er tegen te spreken en te profeteren. En weet je dat hij de volgende dag een cheque ontving van $ 10.000? Nogal goed. 

Sommigen van jullie denken: ‘Dit geloof ik niet’. Nou, dan zal het voor jou ook niet werken! Je krijgt niet altijd een dergelijke ogenblikkelijke reactie, maar ik verzeker je dat er kracht in je woorden is. En je moet beginnen met geloof vervulde woorden te spreken in plaats van al deze twijfel en ongeloof uit te spreken. Iedere keer als jij met je woorden weerspreekt waar je geloof voor wilt hebben, brengt het je lichaam in de war. Het veroorzaakt verwarring in de geestelijke wereld en allerlei soorten dingen en dan werkt het niet. 

Wil jij de resultaten zien die Jezus hier had? Hij heeft uitgelegd hoe je het moet doen. ‘Heb geloof in God. Geloof. Spreek tegen je probleem en geloof dat de woorden die jij zegt geschieden, betwijfel het niet in je hart en er zal gebeuren wat jij ook maar zegt’. Zo eenvoudig is dat. Man, dit is krachtig. Ik verzeker je broeders en zusters, ik heb je vandaag genoeg verteld om je de rest van je leven bezig te houden! Hier zou je heel lang mee verder moeten kunnen. Prijs de Heer! Is dit niet geweldig? 

Hoeveel van jullie beseffen nu dat je tegen God over je problemen hebt gesproken in plaats van tot je problemen over God? Weet je, dit is heel eenvoudig, maar sinds ik dit doe zie ik veel meer resultaat. En het komt er allemaal op neer dat het een kwestie van geloof is. In plaats van net te doen alsof er niets gebeurt is, ga je je zo gedragen dat God je het vermogen heeft gegeven en je begint te spreken en je autoriteit te nemen en het te beheersen. En als je dat doet, zul je bovennatuurlijke resultaten krijgen. Het zal een groot verschil in je leven uitmaken. Amen? 

Vader, wij danken U voor het Woord van God. Dank U voor deze waarheden. En ik geloof Vader, dat U deze waarheden neemt en iemand helpt om te begrijpen hoe het Koninkrijk werkt. Vader, wij nemen onze autoriteit op. En in plaats van dat wij U bedelen om te doen wat U ons hebt opgedragen om te doen, willen wij geloven dat U het al gedaan hebt. U hebt al de kracht hiervoor gegeven. U hebt deze kracht al binnenin ons geplaatst. En Vader, wij spreken geloof uit. 

Vader, ik geloof dat wij onze harten reinigen en zover komen dat we niet langer luisteren naar de leugens en het ongeloof van deze wereld en de verwarring niet langer in onze harten toelaten. Maar Vader, wij reinigen onszelf, zodat wij van ieder Woord dat wij spreken geloven dat het zal geschieden. En Vader, wij geloven in de macht van onze woorden, en dat wij onszelf niet tegenspreken in woorden. 

Dank U Jezus. Vader ik dank U voor het Woord van God. Dank U voor de kracht van Uw Woord. En Heilige Geest, wij verwelkomen Uw bediening. Wij verwelkomen U om te komen en mensen hun levens aan te raken, hier vandaag. Dank U Jezus. 

Weet je, ik wil jullie in gebed leiden. Als je een van diegenen bent die God aan het bidden is geweest en Hem te vragen om iets voor je te doen. Maar je hebt het niet aangepakt op de manier waar wij vandaag over hebben gesproken. Je hebt het benaderd alsof jij machteloos was, dan wil ik dat je in geloof gaat uitstappen en geloven dat God dezelfde kracht in jou heeft geplaatst die Jezus uit de dood deed opstaan. En Hij heeft je niet alleen de kracht gegeven, maar ook het gezag om deze kracht te gebruiken. En je zet het door woorden vrij. En als jij beseft dat je dit niet gedaan hebt, en je bent bereid om dit te gaan doen, dan wil ik dat je op je plaats gaat staan en ik ga een gebed bidden. En wij gaan ons geloof uitspreken en vrijzetten en we gaan gebieden dat de dingen in onze levens veranderen. 
En ik geloof dat je verschil gaat merken. Misschien zal het gaan zoals bij de vijgenboom, dat er 24 uur nodig is, voordat het zich openbaart, maar op het ogenblik dat wij spreken en geloven wordt de kracht vrijgezet. Amen! Vader, ik dank U voor degenen die staan en we willen zeggen: ‘Vader, we hebben niet op deze manier gebeden, maar U gesmeekt en gevraagd alsof U nog niets gedaan hebt. Op de eerste plaats bekeren we ons, dat we het Woord van God niet geloofd hebben, omdat we de waarheid niet kenden. Vader, wij bekeren ons ervan. En we nemen onze ware positie in Christus in, en wij erkennen, Vader, dat wij door Christus al volmaakt gemaakt zijn. Wij hebben dezelfde kracht binnen in ons die Jezus uit de dood heeft opgewekt. 
Het is volkomen verkeerd en buiten de perken en totaal illegaal dat satan de dingen tegen ons doet die hij doet. En in plaats van U te smeken en te bedelen, danken wij U, Vader, dat U ons al deze macht hebt gegeven. U hebt al binnenin ons dezelfde macht geplaatst die Jezus uit de dood deed opstaan. En nu gebruiken wij dit. Wij zetten deze macht vrij door onze woorden. Wij vervloeken alles wat satan probeert te gebruiken om te stelen, te roven, te vernietigen en te verdelgen. Wij vervloeken jou satan. Wij vervloeken ziekte, wij vervloeken armoede. Wij vervloeken depressie. Wij vervloeken vrees. Wij vervloeken alle gevoel van onwaardigheid en goddeloosheid. Alle veroordeling. Wij vervloeken al deze dingen. Satan wij vervloeken jou en al jouw werken. Je hebt geen enkel recht. Wij bevelen je nú te sterven. Wij weerstaan de duivel en geloven dat satan nu van ons wegvlucht en ons met rust laat. Onze situatie met rust laat. Wij zijn alleen maar boven en niet beneden. Wij zijn het hoofd en niet de staart. Vader, wij zijn de overwinnaar en niet het slachtoffer. Vader, wij danken U dat U ons al gezegend hebt. En zo weerstaan wij al deze dingen. 
En nu zetten wij het leven van God vrij met onze woorden. Wij bevelen de zalving van Jezus om door deze lichamen te stromen. Wij bevelen het leven om tot onze lichamen te komen. Bovennatuurlijke zalving. Genezende kracht. Ik geloof dat wat satan heeft aangetast in onze lichamen nu wordt hersteld. Dank U dat de zalving van God nu onze kracht vernieuwt als die van een arend. Vader, wij zien nu bovennatuurlijke kracht en deugd door ons heen stromen waardoor U alle ziekte en gebrek geneest. Dat armoede verdwenen is en de zegening is gekomen. Dat financiële zegeningen in onze levens zijn gekomen. En dank U dat de zegeningen van God ons overweldigen. Vader, we kunnen niet eens aan ze ontsnappen. Ze halen ons in. Dank U, dat waar wij ook gaan, wij gunst van U hebben ontvangen. 

Dank U voor de zegening van God op ons, waar wij onze hand ook toe zetten is gezegend. Wij spreken zegening over onszelf uit. Vader, ik geloof dat U mensen vandaag helpt om onderscheid te maken. Om te stoppen met te luisteren en te kijken naar dingen die hun hart beschadigt. Die hun geweten besmet en hun woorden krachteloos maakt. Vader, ik bid dat wij goddelijke levens gaan leiden en dat alles wat negatief is in onze levens, dat niet volgens het Woord van God is, dat wij gaan staan en het veroordelen. Wij zullen het oordelen. Wij zullen weigeren om toe te staan dat dit ongeloof in ons hart wortel schiet. Dank U Jezus. 

Wij danken U dat wonderen plaatsvinden. Wij zijn het proces begonnen waarin Uw kracht wordt vrijgezet. En Vader, wij danken U en wij verwachten bovennatuurlijke resultaten. Dank U Vader. Wij verwachten dat we de vijgenboom zien verdorren in de naam van Jezus. Halleluja. Dank U Vader. 

Deel 5: Weersta de duivel.

 


 

www.vergadering.nu