Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Wie jij bent in de Geest
Andrew Wommack

De oorzaak dat veel christenen levens van nederlaag en mislukking leiden, is dat ze niet weten wie ze zijn in de geest. Dit onderwijs maakt duidelijk wat God binnenin jou heeft geplaatst toen je wederom geboren werd. Als je weet wie je bent in Jezus Christus, zal je dat weerhouden je bij nederlagen neer te leggen. En het zal je vrijmoedigheid geven om te gebruiken, wat jou in Christus rechtens toebehoort. 

Dit is een vertaling van onderwijs gedownloaded van: http://www.awmi.net/extra/audio/e09 
Oorspr. Titel: ‘Who you are in the Spirit’ - Vertaling: Jan Vossen 2009

Geest, ziel en lichaam. Dit is mijn manier om het te tekenen. Je geest, ziel en lichaam zien er niet zo uit, maar ik teken het op deze manier om je te laten zien dat er eigenlijk twee delen zijn, maar in feite drie delen.
1 Tessalonicenzen 5:23 zegt dat je een geest, ziel én lichaam hebt.[1] Maar in Hebreeën 4:12 wordt gezegd: 12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en dringt door tot de verdeling van ziel en geest.
Dit vers zegt dus dat het Woord van God zó scherp is dat het zelfs door kan dringen tot verdeling van ziel en geest. De gebruikte terminologie hier is zo, dat eigenlijk gesteld wordt dat het Woord van God het enige is dat in staat is te onderscheiden tussen ziel en geest. In feite vormen je ziel en je geest dus één deel van je, en dan heb je ook nog een lichaam. Ik ontken dus niet dat je geest, ziel en lichaam hebt, maar ik wil graag dat je een relatie gaat zien. Je ziel en je geest zijn bedoeld om gezamenlijk te functioneren.

Ik ga hier iets zeggen wat ik later op de avond probeer te verifiëren. Dat ga ik op dit moment nog niet doen. Ik besef dat dit tegengesteld is aan wat de meeste andere mensen aan onderwijs geven over geest, ziel en lichaam. Maar ik wil geen haarkloverijen met anderen uitvechten. Ik hoop dat niemand boos op me wordt. Je mag het als Andyologie opvatten als je wilt. Maar in het Oude Testament staat dat God in de mens ademde en dat de mens daardoor een levende ziel werd.[2] Toen de adem van God in de mens kwam, was het de adem die hem leven gaf. De levende ziel verwijst hier dus naar de geest en de ziel samen. Zo werd de levende ziel geschapen, de innerlijke persoon van een mens. 

Ik geloof dat wat het Oude Testament de levende ziel noemt, hetzelfde is wat het Nieuwe Testament het hart noemt. En dat je hart bestaat uit je ziel en je geest samen. En ik weet dat er veel mensen zijn die leren dat je hart alleen uit je geest bestaat. Maar dat levert niet echt leerstellige problemen op, omdat wat ze daarmee zeggen in feite hetzelfde is wat ik hier zeg. Maar het maakt volgens mij wel verschil. Daar gaan we later verder op in. En zonder dat ik nu heel veel ga uitleggen waarom ik geloof dat je hart bestaat uit je geest en je ziel samen, geef ik een heel eenvoudige uitleg. Bijvoorbeeld omdat de Bijbel erover spreekt dat je hart verdeeld kan zijn.[3] De Bijbel spreekt ook over dat je hart boos kan zijn. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. En je weet dat het hart, ik bedoel je mond, soms niet spreekt wat ze zou moeten spreken. Dat betekent dat je hart verdorven kan zijn, en boze gedachten kan hebben. Dat je hart vervuild kan zijn en dat je hart gereinigd moet worden. Er zijn veel verzen die daarover spreken. 

Vanavond zullen we het erover hebben dat onze geest níet vervuild kan zijn. En dat onze geest níet verdeeld is en dat onze geest níet tekort schiet en níet zwak is. Om die verzen dus met elkaar in evenwicht te brengen, omdat ze dus niet zeggen dat je geest vervuild is en dat je geest niet verdeeld is, moet je concluderen dat je geest en je ziel sámen het hart vormen. Nu zijn er verschillende plaatsen in de Bijbel waar het woord hart gebruikt wordt en ondubbelzinnig naar je geest verwijst. Daar bestaat geen twijfel over. Maar ik denk niet dat dit betekent dat dit alles is waar het hart uit bestaat. 

Het zou net zoiets zijn als dat ik het zou hebben over mijn auto die ik hier heb geparkeerd. Als ik zou zeggen: het is een pittig karretje, dan bedoel ik niet dat de bumpers erg snel zijn of veel vermogen bevatten. Of dat de ruitenwissers echt heel snel heen en weer gaan. Dat is toch ook onderdeel van die auto toch? Maar in de context wordt heel goed begrepen dat ik het dan eigenlijk over de motor heb. Dat snapt iedereen? Natuurlijk is er de hele auto, en er zijn meer onderdelen aan dan alleen de motor. Maar als je over ‘auto’ spreekt kun je heel specifiek de motor van die auto bedoelen. En de context maakt je duidelijk waar het over gaat. 

Ik denk dat het met de Schrift ook zo is. Er zijn enkele plaatsen waar de Schrift over hart spreekt en daar wordt specifiek de geest van de mens bedoeld. Als je naar de context ervan kijkt, kun je het zien. We zullen daar later nog even induiken en dat verifiëren. Maar eerst wil ik naar enkele verzen gaan. 
Laten we eerst naar 2 Korintiërs 5:17 gaan. Dat is een vers waar we gisteravond het even over gehad hebben, en daar pakken we vanavond de draad weer mee op. Gisteravond hebben we het erover gehad hoe de geest het echte deel van ons is. De Bijbel zegt in Johannes 4:24[4] dat God Geest is. En wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en in Waarheid. De Geest is dus het deel van ons dat God bewoont en de Geest is het deel van ons dat de Heer Jezus moet aanbidden. De Geest is het levengevende deel van ons.

Dit is de echte ‘ik.’ Wie we zijn en het is niet afgaan op wat je voelt. Want wat je voelt is óf zintuiglijke ervaring, óf wat je emoties voelen. En deze twee gebieden zijn aan bederf onderhevig. Die twee zijn kwetsbaar voor Satans aanvallen. Maar de geest is niet onderhevig aan Satans vernietiging. En dat is onze echte ’ik.’ En onze geest is niet verslagen, niets van al dat soort dingen. We hebben het dus in principe over hoe we niet de dictaten van het vlees moeten volgen maar in plaats daarvan afgaan op wat de geest te zeggen heeft. 

Wat ik vanavond dus wil doen is naar onze geestelijke mens kijken. Wat is onze geest? Hoe is onze geest? En Johannes 6:63 zegt: De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Er is geen enkele manier om te weten hoe je geestelijke mens is, behalve door Gods Woord. Je kunt niet afgaan op het woord van een prediker, je kunt niet op iemand anders afgaan. Je kunt ook niet afgaan op hoe jij je voelt. Omdat je niet kunt voelen hoe je geest voelt. Dat kun je niet!

Als ik met een hamer op mijn vingers sla, kan ik zeggen hoe dat voelde. Ik heb gevoelens die ik kan onderscheiden, want het is een fysiek ding. Maar er is geen enkele manier waarop je kunt vaststellen wat je geest doet en hoe je geest voelt buiten het Woord van God om. Dit woord is geest en het is leven. We gaan dus in Gods Woord kijken. En ik wil dat je déze toewijding maakt, dat wat Gods Woord ook zegt over wat jouw geest is, dat je dat gaat geloven. Oké? Wat Gods Woord ook maar over je zegt, dát is wat je gaat geloven en niet wat jij voelt. Er zijn vanavond sommigen onder jullie die denken: ‘Ik weet het allemaal niet, met wat hij zegt. Ik voel dat niet zo, ik zie dat niet zo. Ik heb dat niet zo begrepen.’ Nou, ga niet af op wat jij ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt. Ga af op wat Gods Woord zegt. Als jij dát als eerste gaat geloven, zul je de rest daarvan ook tot stand zien komen. 

2 Korintiërs 5:17 zegt: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. Nog een ander ding is het spreken over ‘in Hem’ of ‘in Christus’ zijn, of ‘in Wie.’ Die termen worden in het Nieuwe Testament meer dan 380 keer gebruikt. In Hem, in Christus, in Wie of iets dergelijks. En iedere keer als dat wordt gebruikt, gaat dat over jouw geestelijke mens. Jouw geestelijke mens is het enige deel van jou dat ‘in Christus Jezus’ is. Kan iedereen dit volgen? Dat niemand boos op me wordt en zegt: ‘Maar God geeft ook om mijn ziel en mijn lichaam.’ Daar ben ik het helemaal mee eens. 

Maar wij proberen iets vast te stellen. De Schrift zegt hier dat als iemand ‘in Christus’ is, hij een nieuwe schepping is. Het deel van jou dat ‘in Christus’ is, is een nieuwe schepping. Gaat dat over jouw lichaam? Nee, want als jij te dik was vóór je gered werd, ben je ook te dik nadat je gered bent. Klopt? Je lichaam is niet automatisch een nieuwe schepping. Gaat dit over je denken? Nee, want als je denken vervuild was voor je gered werd, is het nog steeds vervuild nadat je gered werd. Dat is zo totdat je je denken gaat vernieuwen en veranderen. Ik zeg niet dat ze niet veranderd kunnen worden, maar je lichaam en je denken zijn niet de delen van je waarvoor van toepassing is: Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Het deel van je dat veranderd is en een nieuwe schepping is, is je geestelijke mens. Johannes 7 zegt dat uit je buik rivieren van levend water zullen voortkomen.[5] In je buik zit dus je geestelijke mens. Je geestelijke mens zit dus hier. Daarom blijf ik op mijn buik wijzen. Sommigen van ons zien er uit alsof ze meer van de geest hebben dan anderen. Maar zo is het niet. Dat zullen we verder uitwerken.

Onze geestelijke mens is dus het deel van ons dat in Christus Jezus is. Het is dus niet je lichaam en het is ook niet je ziel. Het is heel belangrijk dat je dit beseft. Want de meesten van ons hebben geleerd te geloven wat je lichaam en je ziel te zeggen hebben, en wat zij te voelen hebben. Maar de waarheid is, dat die delen van je niet gered zijn! Dat is niet het deel van je dat veranderd is. En omdat veel mensen dit niet begrepen hebben, dat als God zegt dat je veranderd bent, en God zegt dat je een overwinnaar bent, gaan heel veel mensen dat bij hun lichaam controleren: ‘Lichaam, voel jij je een overwinnaar?’ - ‘Nee, ik voel me ziek’! Dan gaan ze hun emoties vragen: ‘Emoties, voel jij je een overwinnaar?’ - ‘Nee, ik voel me bepaald géén overwinnaar.’ Nou, dan is het duidelijk. Het Woord van God zegt dat ik een overwinnaar ben, maar ik ben geen overwinnaar. 

Maar zie je, dat heeft er niets mee te maken, want dat is niet het deel van je dat ‘in Christus Jezus’ is! Mijn geest is het deel van mij dat een overwinnaar is. Mijn lichaam en mijn ziel zijn geen overwinnaars! Als ik nu ga geloven dat mijn geest een wereldoverwinnaar is, dat ze is geschapen in de gerechtigheid van God en ik ga mijn geloof in werking zetten, dan ga ik die overwinning ervaren in mijn ziel en in mijn lichaam. Maar dat werkt niet automatisch!
1 Johannes 5:4 zegt: want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. Dat is waar wij het hier over hebben. Want jij bent uit God geboren, dat is je geestelijke mens en jij overwint de wereld. Het is niet: je kunt de wereld overwinnen, je overwint. Dat is een tegenwoordige tijdsvorm. Laat ik het nog even lezen: want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. Dat is een vaststelling. Dat is iets wat al gedaan is. Als jij uit God geboren wordt, overwin je de wereld. 

Sommige mensen zeggen: ‘Maar ik voel me helemaal geen wereldoverwinnaar.’ Maar het volgende deel van dit vers zegt: en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof! Mijn geestelijke mens is een wereldoverwinnaar. En ook al is mijn geestelijk mens een overwinnaar, het zal niet in mijn lichaam gaan manifesteren, tenzij ik geloof aan het functioneren krijg. Als geloof functioneert, dan wordt wat realiteit is in mijn geest, ook zichtbaar in mijn ziel en in mijn lichaam.

Het punt dat ik hier benadruk, is dat het je geest is die gered is. Niet je lichaam en niet je ziel. Ze zijn wel gekocht, maar nog niet verlost. Laten we naar Romeinen 8:23 kijken, dat spreekt erover dat zelfs het dierenrijk verlost wordt als de Zoon terugkomt en redding en gerechtigheid brengt. Het zegt: En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.
De schrijver van de Romeinenbrief sprak hier tot mensen die al gered waren. Ze waren wederom geboren en ook nog vervuld met de Heilige Geest en hij schrijft hier dat wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam! Je geest is verlost. Maar je lichaam nog niet! Daar wachten we nog op! En in wezen is dat het hele christenleven.

Sommige mensen vragen zich af hoe de Heer je zoveel beloften kan doen en zeggen dat je al gezegend bént, en dat je al een overwinnaar bént, en al die dingen, terwijl, als je naar je situatie kijkt, het overduidelijk is dat je dat niet bent! Maar zie je, wat de Heer spreekt, Hij spreekt de geestelijke waarheid. God is een Geest. God opereert in het geestelijke gebied. Wij ontvangen geestelijk van God. Ik bén een overwinnaar! Ik bén de gerechtigheid Gods. Ik bén gezegend, en ik bén genezen. Ik ben álles dat God zegt dat ik ben. Máár! Het wordt niet gemanifesteerd in mijn lichaam, tótdat ik de Waarheid begin te begrijpen en aanvaarden en dit lichaam begint te vernieuwen.

Dit is het grote conflict in het christenleven. In mijn geestelijke mens ben ik compleet. Prijs God. In mijn geestelijke mens heb ik alles bereikt. Ik ben een wereldoverwinnaar, maar heb ik nog een lichaam en een ziel waar ik mee om moet gaan. Die moeten nog vernieuwd worden. Die moeten in onderwerping worden gebracht. En of jij het nu beseft of niet, de Schrift zegt in Galaten 5:17 Want het vlees begeert tegen de Geest en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Ze staan tegenover elkaar. Dat is het conflict in het christenleven. Het vlees is geleerd om de éne kant op te gaan en dan komt de Geest je vertellen dat je gezegend bent, dat je een overwinnaar bent, dat God in je nood zal voorzien. En je vlees gaat precies de andere kant op. En het christenleven bestaat er dan uit te leren hoe jij je ziel en je lichaam in onderwerping aan de Geest moet brengen. 

De Geest zal je nooit, maar dan ook nooit ergens toe dwingen. Iedereen moet dit goed begrijpen. 1 Korintiërs 14:32 zegt: En de geesten van de profeten zijn aan de profeten ondergeschikt. Dit stelt eenvoudigweg dat de geest binnenin je aan jou onderworpen is. Ze zal nooit jouw eigen vrije wil schenden. Sommige mensen beweren: ‘God heeft me gedwongen dit te doen.’ God heeft je helemaal niets gedwongen te doen. God kan je aansporen, Hij kan druk op je uitoefenen, maar God heeft niemand ooit maar ergens toe gedwongen. Alleen bij het laatste oordeel zal dat gebeuren. God heeft de mens een vrije wil gegeven. God dwingt jou dus helemaal niet om iets te doen. God dwingt helemaal geen mensen om iets te doen. En het is net zo met de kracht die in onze geest zit opgesloten. Die zal jou niet dwingen om een wereldoverwinnaar te zijn.

Toen ik net tot de Heer gekomen was, zei ik altijd: ‘Heer, maak mij om voor U te leven en uit te gaan. Heer, maak mij dat ik het Woord in ga. Maak dat ik dit of dat doe.’ En dat kan gewoon niet. Mensen kwamen naar mij toe en zeiden: ‘Bid voor me dat ik niet langer vleselijk zal zijn.’ Ik kan je helemaal niet dwingen niet vleselijk te zijn. Dat is jouw besluit. Mensen kwamen naar mij toe: ‘Bidt voor me dat ik in het Woord ga leven.’ Dat kan helemaal niet. Ik kan er niet voor zorgen dat jij in het Woord gaat. Dat is jouw besluit. God zal je helemaal nergens toe dwingen. 

Wat ik hier dus zeg is, dat ook al hebben wij macht, hier in onze geest, toch heb jij een ziel en een lichaam die jij in onderwerping moet brengen. En totdat die in overeenstemming met de Geest komen, zal al het leven en de glorie en de kracht van God hier in jouw geest opgesloten blijven. Alle kracht van de Godheid is voor jou beschikbaar, maar het is niet functioneel vanwege je ziel en je lichaam. Het is belangrijk dat je gaat beseffen waar deze kracht is gelokaliseerd. Want heel veel van ons, omdat we het niet zien manifesteren, omdat we het niet zien werken in ons leven, zijn gaan denken: ‘Oh Heer, ik heb gewoon niet genoeg geloof.’ Man, je hebt alle geloof dat je ooit maar zou kunnen gebruiken! 

Maar dat is weer een heel ander onderwijs. De meesten van jullie hebben me daar wel eens over horen spreken. Wij hebben dé mate van geloof. Romeinen 12:3[6] Ik heb hetzelfde geloof dat in de Heer Jezus Christus woonde en dat zit hier precies in mijn geest. Ik heb helemaal niet meer geloof nodig. Het enige wat ik moet doen is leren hoe ik me eraan overgeef, mijn denken ermee vernieuw, leer hoe ik het moet belijden en er naar handelen en Gods geloof zal voor me werken. 

Vroeger bad ik: ‘Heer, geef mij meer kracht. Heer, geef mij kracht.’ Weet je, je kunt helemaal niet meer kracht krijgen dan wat je al hebt. Toen jij de Heilige Geest ontving, zegt de Bijbel dat je kracht ontving. En raad eens. Ik sprak vanmorgen met een mevrouw die zei: ‘Weet je, de Heilige Geest komt.’ Ze vertelde me over enkele mensen en ze zei: ‘De Heilige Geest kwam een beetje in hen.’ En ik zei: ‘Wacht even, de Heilige Geest komt helemaal niet een beetje in iemand. Hij is óf aanwezig of Hij is er niet.’ En als jij de Heilige Geest hebt, heb je alle Heilige Geest die er maar te krijgen is. Als je dat weet heb je alle kracht van de Godheid. Broeders en zusters, wij hebben niet meer kracht nodig. Maar wij hebben een ziel en een lichaam waar niet mee is afgerekend. 

De meeste mensen denken dat als je de kracht van God hebt, het automatisch alles gaat beheersen. Maar dat is helemaal niet het geval. Wij hebben een ziel en een lichaam die God nooit ook maar tot iets zal dwingen. Jij zult uit je eigen vrije wil je ziel en je lichaam moeten onderwerpen aan de controle van de geest. Het is gewoon een heel eenvoudig democratisch proces, niet? Amen? Je hebt hier drie delen. Je geest is altijd voor God. Satan probeert altijd je lichaam te verleiden en het lichaam zal 90% van de tijd altijd tegen de wil van God in willen gaan. Het gaat liever slapen dan het Woord van God bestuderen. En jouw ziel hier is de beslissende factor. Als jij je ziel in overeenstemming met je geest brengt, is het twee tegen een en zal je lichaam hen gehoorzamen. Als jij je ziel in overeenstemming met de lusten van het vlees brengt, zal je geest het moeten volgen. Ze zal niet in zonde vervallen, dat zal niet gebeuren, maar ze is niet vrij om te bewegen. Jouw lichaam en je ziel zullen jou dan domineren. Het is heel eenvoudig. 

Maar het punt dat ik wil dat je begrijpt, is hier in je geest, wie jij bent. Maak jezelf nou eens even los van je ziel en je lichaam. Want sommigen van jullie denken: ‘Nou, waarom manifesteert dit zich dan niet’? We komen er straks wel aan toe, waarom het niet werkt, maar allereerst wil ik graag dat je ziet wat er in je geest is, of je het nu ervaart of niet. Want als jij niet zonder een spoor van twijfel wéét wie je bent in de Geest, zul je altijd afgaan op wat jij voelt. En broeders en zusters, afgaan op wat je voelt, dat is over het algemeen precies wat er gebeurt in de christenwereld. We hebben meer vertrouwen in wat we voelen dan in wat we geloven dat we zijn.

Wat we vanavond dus zullen doen is aantonen wat er gebeurd is in onze geest. Waar is je geest? Wat voor kracht héb je in je geest? En als je dit eenmaal beseft, is er een vers in Filemon 1:6 dat zegt: 6 Moge de gemeenschap van uw geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is door Christus Jezus.[7] Als jij eenmaal gaat zien wie jij bent in Christus Jezus, dan word je in staat gesteld wat dingen te gaan bewerken. De reden dat mensen nederlagen leiden, en de reden dat christenen zo’n ondermaats leven leiden, komt omdat ze gewoon niet weten dat er iets beters bestaat. De meesten van ons is geleerd dat onze erfenis in feite pas begint als we sterven en naar de Heer gaan. En wat heel veel christenen denken komt in feite hier op neer: ik ben gered, ik heb de Heer beleden, en als ik sterf ga ik naar de Heer en niet naar de hel. 
Maar ze beseffen niet dat onze redding nu al is begonnen. Als jij eenmaal gaat inzien dat jouw geestelijke mens volkomen veranderd is, als jij eenmaal gaat zien dat de kracht van de Godheid binnen in jou woont en verblijft, ga je weerstand bieden aan sommige van de dingen die zich tegen je keren. Iemand zal gaan zeggen: ‘Als ik dít allemaal heb, dan ga ik gewoon weigeren om ziek te zijn.’ Je staat op en geeft die ziekte een schop onder zijn kont! Amen? En je gaat verder. Je houdt op met toegeven aan armoede, want je gaat zeggen: ‘Groter is Hij die in mij is, dan die in de wereld is.’ Het zal je geloof effectief maken. Het zal beginnen te werken. 
Daarom gaan we hier nu dieper in duiken. Ten eerste betekent het dat als jij ín Christus Jezus bent, dat je dan een nieuwe schepping bent. De oude dingen zijn voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En als je dat verder leest in 2 Korintiërs 5:17 tot aan vers 21 dan staat er: 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft [Jezus], heeft Hij [God de Vader] voor ons zonde gemaakt, [met welk doel?] opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem. Nou, broeders en zusters, als jij het feit gaat aanvaarden dat Jezus voor jouw zonden stierf, dan moet je ook het tweede deel van dit vers aanvaarden.

De eerste tien tot vijftien jaar van mijn christenleven heb ik aanvaard dat Jezus voor mijn zonden was gestorven. En dat geloofde ik echt. En ik had een geloof zoals een verzekeringspolis. Als ik zou sterven dan zou ik niet naar de hel gaan. Het was een soort brandverzekering. Maar ik geloofde niet het tweede deel van dit vers. Namelijk, dat als Hij voor mij gestorven was, dat het was om mij tot de gerechtigheid Gods in Christus Jezus te maken. Dat kon ik helemaal niet aanvaarden. Mij was altijd geleerd dat ik ongerechtigheid was. Er is niemand rechtvaardig, nee, niet een.[8] Geloven jullie dat allemaal? Niemand rechtvaardig, nee, niet een. Al mijn gerechtigheid is alleen maar vuile vodden. Jij vieze oude zondaar! Dat werd altijd tot mij gepredikt. 

En ik hoorde eens een man op een Full Gospel Business Man meeting zeggen: ‘Ik ben een door en door verrotte, nergens goed voor smerige zondaar, gered door genade.’ Maar dat is niet waar. Dat is één ding dat jij je moet beseffen, want er was een deel van jou, voordat je wederom geboren was, je oude geest, de Schrift zegt in Efeziërs 2:1-2[9] dat die geest dood was in misdaden en zonde, maar dat wil niet zeggen dat ze niet functioneerde, dood betekent hier afscheiding. Ze was van God gescheiden en zat verstrikt in misdaden en zonden. Het was een dode geest. 
Maar toen jij tot de Heer kwam, nam God de dode geest weg en gaf God je een nieuwe geest. En dát is het deel van je dat wederom geboren is. En die is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid, Efeziërs 4:24. Laten we dat vers even lezen. Man, als je dat kunt geloven, kan het je totale leven veranderen. 

Efeziërs 4:24 en de nieuwe mens zou aandoen, die naar het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Deze geestelijke mens hier binnen is rechtvaardigheid en ware heiligheid! En ze is niet een klein beetje rechtvaardigheid. Dit is niet iets dat alleen in principe zo is. Dat God vanuit de hemel in de boeken kijkt en maar besluit dat ik rechtvaardig ben, terwijl ik het in feite niet echt ben, nee, ik ben écht rechtvaardig! Mijn geest is écht rechtvaardig en mijn geest is écht heilig! Het is ware rechtvaardigheid en ware gerechtigheid. En het is de ware gerechtigheid van God! 

1 Korintiërs 1:30[10] zegt dat Jezus voor ons geworden is: wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Jezus is mijn gerechtigheid. Mijn geest ís rechtvaardig. Nou, dat is voor sommige mensen echt moeilijk te aanvaarden, want ze zeggen: ‘Ho, wacht eens even, ik heb jou een onrechtvaardige handeling zien doen.’ Nou, je hebt mijn lichaam iets onrechtvaardigs zien doen. Je hebt misschien gezien dat ik iets heb gezegd uit mijn verstand, uit mijn ziel dat onrechtvaardig was, maar je hebt nog nooit deze geest iets onrechtvaardigs zien doen, want die IS de gerechtigheid van God! 
Je moet in staat zijn om dit te onderscheiden. Want heel vaak, als mensen zonden begaan, als ze een fout maken en tekortschieten, komen ze voor God en zeggen: ‘Oh God, ik ben zó smerig en zó vuil en onrein.’ En ze hebben het gevoel dat ze geen enkel recht hebben of privilege dat God hen zou gebruiken voor iets. Dat hebben we allemaal wel eens gezien, niet? Ik heb een fout gemaakt. God kan me niet gebruiken. Ik ben schuldig, ik ben verontreinigd. Wat je moet gaan beseffen is, dat het je lichaam of je ziel is, die zijn vervuild, niet je geestelijke mens. Je geestelijke mens behoudt nog steeds haar gerechtigheid. Die is níet aangetast door jouw zonde. 

Ik heb helaas niet de tijd Hebreeën 6 volledig uit te leggen, maar laat ik gewoon heel kort het volgende zeggen. Hebreeën 6 zegt dat als je afvalt van de Heer, dat het onmogelijk is om je weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.[11] Het is onmogelijk je redding te verliezen en dan weer opnieuw wederom geboren te worden. Er bestaat zoiets als het verwerpen of afzweren van je redding. Een ogenblik, ik beantwoord zo je vraag. Er bestaat zoiets als het verwerpen van je redding. Maar áls dat gebeurt bestaat er niet zoiets als opnieuw bekering, omdat je voor jou dan Christus opnieuw hebt gekruisigd en openlijk te schande gemaakt. 

Nou, dit hier, je geest, is het enige deel van je dat gered is. En als dat door jouw zonde vervuild zou worden, betekende het dat de verzoening opnieuw toegepast moet worden en Jezus nogmaals gekruisigd zou moeten worden en dan zou je Hebreeën 6 schenden. Maar broeders en zusters, dat gebeurt gewoon niet. Dit deel van je is volgens Efeziërs 1 verzegeld.[12] En deze geest wordt niet verontreinigd als wij tekort schieten. En dat opent weer een héél nieuw hoofdstuk. Ik kan van hieruit wel weer 20 verschillende richtingen op gaan. 

Ik zal deze vraag nog beantwoorden over degenen die in Christus Jezus zijn. Dat is de terminologie: in Christus Jezus. Er is geen veroordeling voor je ín Christus Jezus. Je geest wordt niet veroordeeld. Ze is rechtvaardig voor God. Ze is rechtvaardig en waarachtig heilig. En broeders en zusters, ze blíjft waarlijk heilig. Ongeacht of je daar in je leven nu aan beantwoord of niet. 
En dat opent weer een heel nieuwe richting en zoals ik al zei, ik weet gewoon niet hoe ik al deze dingen in één keer moet behandelen. Maar ik verzeker je, het zou geweldig zijn als we ons enkele dagen achter elkaar hier konden opsluiten en enkele van deze dingen doorwerken. Maar laat me het volgende zeggen. Ik probeer het heel eenvoudig te vertellen. Maar er is waarschijnlijk meer uitleg voor nodig. Wat er gebeurt als je zondigt, is dat het je relatie met God niet aantast. Omdat de Bijbel in Johannes 4:24 zegt dat God Geest is, en wie Hem willen aanbidden moeten Hem aanbidden in Geest en in Waarheid. Dit deel van je wordt door die zonde niet aangetast! Het is niet onheilig. 

Ze hebben ons verteld dat God de gemeenschap met je verbreekt als je zondigt. God kan geen gemeenschap hebben met een onheilig vat. Je bent helemaal niet onheilig. Je bent geheiligd en gereinigd! Hebreeën 10:10[13] zegt dat je door één offer voor eeuwig geheiligd bent. En vers 14 zegt vervolgens : Want met één offer heeft Hij tot in eeuwigheid volmaakt hen die geheiligd worden. Voor ééuwig. Je verprutst het echt niet iedere keer als je iets verkeerd doet. Want je geest behoudt zijn rechtvaardigheid bij God. Er zijn andere verzen die dit ondersteunen, waar we straks nog in zullen duiken. 
Jouw relatie met God is dus niet verbroken, omdat God Geest is en Hij gaat met je geestelijke mens om. Niet je fysieke lichaam of je ziel, die de ongerechtigheid heeft begaan. Maar zonde is wel degelijk dodelijk en zal je in je wandel met de Heer belemmeren omdat satan strijd voert op het gebied van je lichaam en je ziel. Hij kan je geest niet aantasten. Én de Bijbel zegt in Romeinen 6:16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? Als jij toegeeft aan zonden, met je gedachten, je emoties, je zielsleven, je wil of je lichaam, zal satan je gaan overheersen. En ook al houdt God nog steeds van je en verlies jij je gerechtigheid bij God niet in je geestelijke mens, je zult toch alle drie delen van je in overeenstemming moeten hebben om die kracht in je geest te zien manifesteren! Zonde zal dus rechtstreeks de manifestatie van Gods kracht in je leven aantasten, maar het kan er niet voor zorgen dat God zich tegen je keert, en het maakt ook niet dat God de gemeenschap met jou verbreekt. En dat is krachtig. 

Ik durf te beweren dat 99% van de mensen hier precies het tegenovergestelde hiervan is geleerd. De meesten van ons is geleerd dat God boos op je is omdat je zonde hebt begaan en dat God de gemeenschap verbreekt. En laat ik hier nog wat anders aan toevoegen. Voordat ik echt op de Heer gericht werd, deelden wij die kleine traktaatjes uit die we gebruikten om mensen tot de Heer te leiden. En in deze traktaten, Campus Crusade for Christ traktaten, ze heetten vier geestelijke wetten en zo. Maar ze tekenden daar één afgrond, en daar zetten ze een ‘M’ in, die stond voor mens. En dan tekenden ze een andere afgrond, met een ‘G’ die staat voor God. En dan vertelden ze dat er een enorme kloof is tussen de mens en God. En ongeacht hoe goed je ook bent, het lukt je niet om tot God te naderen. Daarin tekenden ze zo’n berg met een afgrond ernaast. En als je heel erg goed bent, kun je zover springen, maar je haalt het nog steeds niet. Er is géén manier waarop de mens in zijn eigen vermogen in staat is tot God te naderen. Ze laten de mensen dus zien in een hopeloze situatie. En dan voeren ze Jezus aan en tekenen zo een kruis. En dit kruis overbrugt de kloof en ze vertellen je dat de mens door Jezus nu in staat is tot God te naderen. Ze vegen de ‘M’ uit en plaatsen hem nu aan deze kant, aan Gods kant en zeggen je dat de mens nu in eenheid met God is. Ze leiden iemand tot de Heer, bidden het zondaarsgebed en je bent gered. 
Tot op dit punt is het prima. Maar weet je wat diezelfde mensen zullen doen als je eenmaal gered bent? Je bent een paar dagen onderweg, enkele weken of maanden en er gaat iets verkeerd? Je raakt ontmoedigd en je verliest die aanvankelijke vreugde waar je mee begonnen was. Je gaat onderuit en gaat naar diezelfde mensen toe die je tot de Heer hadden geleid en vraagt ze: ‘Wat is er verkeerd.’ Dan gaan ze zeggen: ‘Nou, zonde heeft je van God gescheiden.’ En feitelijk veeg je Jezus dan uit en je plaatst de mens weer terug aan déze kant van de kloof, van God afgescheiden en je brengt deze mensen in feite weer terug in dezelfde positie als vóórdat ze gered waren. Met één uitzondering, ze zeggen dan: ‘Als je zou sterven zou je nog steeds naar de Heer gaan, maar het verbreekt je gemeenschap.’ 
Nou, broeders en zusters, dat is gewoon ontkennen wat Jezus gedaan heeft! Als jij weer terug aan deze kant raakt zou je iedere keer weer opnieuw het verzoenende werk van Jezus nodig hebben om weer in gemeenschap terug te komen. En of mensen dit nu feitelijk zeggen of niet, in wezen is het echt de manier waarop heel veel mensen denken. Ze denken dat ze door het dal moeten kruipen. Dat ze naar het altaar moeten gaan en huilen en jammeren en handenwringen en alles doorbidden om weer terug in rechtvaardigheid voor God te staan. 

Maar het goede nieuws van het Evangelie is, dat ik rechtvaardig voor God blíjf. Niet vanwege wat ík deed, maar vanwege wat Jezus deed! Sommigen vinden dat dit als godslastering klinkt. Jij denkt dat jij heilig genoeg bent? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat Jezus heilig genoeg was! Amen? En ik denk dat Jezus precies gedaan heeft wat Hij heeft gezegd, Hij heeft mij tot de gerechtigheid Gods gemaakt en dat is helemaal niet afhankelijk van of ik een heilig leven leid! Mijn heilig leven heeft effect in die zin dat het satan weghoudt en niet de kans geeft mij te beschadigen. Maar mijn heilig leven koopt mij geen rechtvaardigheid bij God! Maar dit is wat religie ons leert. Zie je? 
Religie leert je, dat als jij niet naar de kerk gaat, op zondag, maandag, dinsdag of al die andere momenten, jongen, dan zit je in de problemen. God gaat je niet zegenen. Als jij je tienden niet betaalt, zal God je graanvelden in brand steken. De meesten van jullie zullen die uitdrukking niet begrijpen. Maar het is een Schriftuurlijke uitdrukking. Het staat in de Bijbel. Joab wilde niet naar Absalom luisteren. Ik ga niet het hele verhaal uitleggen, maar Absalom probeerde Joab’s aandacht te trekken. Hij stuurde boodschapper na boodschapper, maar Joab negeerde Absalom volkomen. Dus stuurde Absalom zijn boodschappers naar de graanvelden van Joab. En de oogst was rijp en stond op het punt geoogst te worden. En ze verbranden zijn velden tot de grond toe af. Ze vernietigden zijn hele oogst. En toen stond Joab binnen een tel op zijn drempel en vroeg: ‘Waarom steek je mijn graanveld in brand’? ‘Omdat je mij niet te woord wilt staan.’ Zo trok hij dus zijn aandacht. 

Ik hoorde vroeger een preek van een heel beroemde predikant. Ik zal zijn naam niet noemen, maar dat ging over dat God je graanveld zal verbranden. En wat ze daarmee wilden zeggen is dat als je de fout in gaat, God je zal treffen met ziekte, je kind doden. God gaat je huis vernietigen. God gaat je op je knieën brengen en je vernederen om zo je aandacht te trekken. 

Prijs God! Zo is het dus helemáál niet. Iemand zegt: ‘Maar wacht eens even. God is heilig en God móet de zonde oordelen.’ Amen! Ik geloof dat God heilig is én dat God zonde geoordeeld hééft! Namelijk voor eens en voor altijd in het vlees van Zijn Zoon! Prijs God, ik hoef mijn eigen zonden niet meer te dragen. Maar er zijn heel wat mensen tegenwoordig die je zullen bestrijden om het recht hun eigen zonden te dragen! ‘Nee mijnheer, ik weet dat als ik de fout in ga, dat God mij zal oordelen.’ Dat is helemaal niet waar. God zal je corrigeren, maar Zijn correctie is geen oordeel. Dat is een totaal andere zaak. 
Gods manier van corrigeren, als je naar 2 Timoteüs 3:16[14] kijkt, is het Woord van God. Dát is gegeven voor correctie. Voor weerlegging, voor verbetering, voor opvoeding, opdat de mens Gods volmaakt mag zijn, volkomen toegerust. God corrigeert je gewoon niet met ziekte, armoede, gebrek, problemen en moeilijkheden. God’s correctie is Zijn Woord. Dat is het enige. Dat is de enige manier waarop God corrigeert! 

Maar dan zegt iemand: ‘Maar hoe zit het dan in het Oude Testament? Als mensen daar een foutje maakte werden ze geroosterd! Miriam sprak tegen Mozes en ogenblikkelijk verscheen de melaatsheid van God op haar voorhoofd! De Bijbel spreekt over de melaatsheid van God. Hoe zit het daar mee?’
Nou, broeders en zusters, dat was geen correctie. Dat was straf. Dat was oordeel. Lees maar. Mirjam was daarvoor een grote leidster. Ze leidde de vrouwen in zang en lofprijs, maar na die tijd is de enige vermelding over Miriam dat ze stierf en dat er grote rouw over haar werd bedreven. Dat was het. Dat was het einde van Mirjams bediening voor de Heer. 

Hoe zit het met Uzzia de koning, die offerde aan God? Ook bij hem brak de melaatsheid van God uit op zijn voorhoofd. Nou, dat was voor hem ook het einde. Hij was een krachtige man Gods vóór die tijd. Hij vond zichzelf zelfs zo krachtig dat hij dacht wel te kunnen offeren voor God, wat koningen niet mochten doen, omdat het aan priesters was voorbehouden. En God oordeelde hem. Het was helemaal geen zegening, het was een vloek.
Maar Galaten 3:13[15] zegt dat Christus mij heeft verlost van de vloek van de wet. Amen? Ik ben verlost van de vloek van de wet! Ik ontken niet dat God in het Oude Testament mensen iets aandeed. Dat deed Hij. Want God was rechtvaardig en heilig en de verzoening was niet volbracht. En God moest strak zijn tegen mensen. Maar, broeders en zusters, wij zijn niet langer onder die wet. God gaat niet meer op die manier met mij om.
God tuchtigt mij door Zijn Woord. Straf komt niet langer op een gelovige. Zonde moet geoordeeld worden. En ze was al geoordeeld in het vlees van de Heer Jezus. Romeinen 8:1 zegt: Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. 3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees.
Hij veroordeelde de zonde in het vlees. Het vlees van wie? In het vlees van Zijn Zoon. Opdat de gerechtigheid… jongen, dit zal je verstand verbijsteren, Romeinen 8:4 Dit is allemaal gebeurd: opdat de gerechtigheid van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Iemand zegt: ‘Nou, dat zie ik wel, maar jij vergeet even dat zinnetje: die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest. Je moet er wel naar leven. Je moet wel naar de Geest wandelen. Je moet wél een heilig leven leiden wil dit voor je gelden.’
Maar daar staat niet die wandelen ín de Geest, en ín het vlees. Hier staat náár het vlees en náár de Geest. Als jij je leven aan Jezus hebt toevertrouwd, als jij wederom geboren bent, ben jij begonnen naar de Geest te wandelen. Je bent ín Christus Jezus. Er is een verschil tussen naar de Geest wandelen en ín de Geest leven. Amen? Daar is een enorm verschil tussen. En de Schrift zegt dat door de verzoening van de Heer Jezus, omdat Hij onze zonden heeft verzoend, nu de gerechtigheid van de wet in mij is vervuld! 

Iemand kijkt in de spiegel en zegt: ‘Maar ik zag mijzelf allerlei slechte dingen doen. Ik weet dat mijn denken hier niet aan beantwoord.’ Maar zie je dat dat iets heel anders is? Dan begrijp je het verschil tussen geest, ziel en lichaam niet. Jouw lichaam is niet rechtvaardig. Jouw lichaam staat niet in gerechtigheid voor God en heeft niet alle gerechtigheid van de wet vervuld. Maar jouw geest heeft de gerechtigheid van de wet vervuld. Ze is volmaakt, ze is heilig, ze is zonder zonde, ze is zonder verwijt of blaam, en staat in zo’n volmaakte relatie met God, dat alle demonen uit de hel die niet kunnen aantasten. Man, dat maakt mij enthousiast. 

Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb mijn momenten dat ik dingen verkeerd doe. Jullie doen dat waarschijnlijk niet meer. Maar satan komt dan op mij af en begint mij te veroordelen. Weet je wat ik dan doe? Dan trek ik me terug in mijn geestmens en ik zeg: ‘Vader, ik keer me van die dingen af en ik vraag om uw vergeving en uw reiniging, zodat satan mij niet kan aantasten. Maar wat ben ik blij dat ik nog steeds de gerechtigheid Gods ben. Ik prijs U dat ik vergeven ben. Ik prijs U dat al mijn zonden zijn uitgewist en dat dit mijn relatie met U niet aantast.’ Dat weerhoudt mij om in dat dal te vallen waar zoveel mensen in wegzakken. Want ik weet dat ik mijn relatie met God behoud vanwege wie Jezus is en niet vanwege wie ik ben. 

De Schrift zegt nu, dat deze geest in ons een wederom geboren geest is, het is een nieuwe geest. Laat me nog enkele verzen uit Romeinen 6 in deze trant delen voordat we verder gaan. Iemand kan nu zeggen: ‘Wacht eens even. Wij hebben een oude mens én we hebben een nieuwe mens daarbinnen en die zijn in strijd met elkaar. Ik twijfel er niet aan dat wat je zegt waar is, ik heb een nieuwe mens binnen in mij, maar ook nog een oude mens.’ In de baptistenkerk onderwezen ze mij dit zo: ik had een witte hond en een zwarte hond binnen in mij die voortdurend met elkaar aan het vechten waren. En die ik het meest te eten gaf, die won. Dat is de illustratie. Dat is woord voor woord wat ze mij hadden geleerd. Heeft iemand van jullie dat ook gehoord? En weet je wat dat met je doet? Het schept verkeerd denken, en verkeerd denken brengt verkeerd geloof voort en het stort je in de ellende. 

Het is dezelfde instelling waarmee ze bij Alcoholic Anonymus werken. De manier waarop ze met die alcoholici werken is, dat ze hen laten opstaan en ze geven hun getuigenis als volgt: ‘Ik ben al x aantal jaren alcoholist, ik ben voor altijd alcoholist maar ik ben al 3 maanden, of drie jaar of wat dan ook, nuchter.’ Maar ze belijden daarbij altijd: ‘Ik ben een alcoholist, maar… op dit moment ben ik nuchter.’ En wat ze daarmee zeggen is: aan de ene kant ben ik nog altijd dezelfde persoon die ik altijd was, maar aan de andere kant leef ik niet naar wie ik was. 
En dat is in wezen ook wat christenen denken. ‘Nou, ik ben nog steeds een oude zondaar. Ik doe nog steeds van alles verkeerd, maar op dit moment heeft God me vergeven.’ En ze denken dat ze vergeving hebben ontvangen en tegelijkertijd nog steeds vuil zijn! Maar dat is niet waar! De reden dat dit een belangrijk verschil maakt is, dat de alcoholist diep van binnen een verslagen instelling heeft. Hij weet ieder moment van zijn leven, en hij zegt het dagelijks tegen zichzelf: ‘Ik ben een alcoholist.’ Hij belijdt het en gelooft het en stelt zich daardoor onder satans heerschappij. 

Maar je kunt tegen een alcoholist zeggen: ‘Als je Jezus aanvaardt, maakt Hij je tot een nieuwe schepping. Je bent niet langer een alcoholist. Je bent nu de gerechtigheid van God. Alles is nieuw geworden, het oude is voorbijgegaan. En onder geen enkele omstandigheid hoef je ooit nog onder de heerschappij van die drank te komen. Je bent vrijgemaakt door de kracht van God.’ En dát is het Evangelie. En dat is zo anders dan dat andere gedeelte wat tegen je zegt: ‘Nou, je bent nu een beetje opgelapt, maar je moet heel voorzichtig zijn. Je hebt nog steeds die oude alcoholist binnen in je. Een wederom geboren mens hééft géén oude alcoholist binnen in zich. Wij zijn een nieuwe schepping. Volkomen veranderd. 

En dat wordt ook gezegd in Romeinen 6. Paulus preekte in dezelfde trant als waar ik het over heb. En ogenblikkelijk kwam de vraag, iedere keer als je iets als dit predikt, zullen mensen ogenblikkelijk met de vraag komen: ‘Betekent dit dat je dan maar in zonde kunt gaan leven?’ Dat is waar Paulus ook mee geconfronteerd werd. En hij zei dit op verschillende gelegenheden.
Romeinen 6:1 Wat zullen wij nu zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Hij las iemands gedachten en zijn antwoord was: 2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 3 Of weet u niet adat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
Wat hij hier zegt is: Volstrekt niet!! Hoe kun je eraan denken weer in zonde te leven, want dat deel van je dat vroeger in zonde wilde leven is dóód! Het is weg. Het bestaat niet meer en wij zijn nu opgestaan uit de dood met Christus. 

Hij zegt eenvoudig: dit maakt mij niet vrij om in zonde te gaan leven want iemand die echt wederom geboren is, verlangt ernaar om voor God te leven. Iemand die wat ik hier zeg opvat om te kunnen zeggen: ‘Prijs God, dat geeft mij de gelegenheid om lekker te gaan doen waar ik zin in heb. Jezus heeft mijn zonden genomen, dus ik kan als de duivel gaan leven.’ Ik zal de eerste zijn om je te vertellen dat je wederom geboren moet worden. Je moet gered worden. Jij bent een hypocriet. Jij speelt maar kerkje. Jij bent dolik die tussen de tarwe is gezaaid.[16] De Bijbel zegt in 1 Joh 3:3 En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. Als jij werkelijk wederom geboren bent, zoek jij ernaar om jezelf te reinigen. Je hebt daar misschien verschillende niveaus van succes of mislukking in, maar je verlangen is om de Heer te dienen. En als jij gaat zien dat Jezus jouw zonden heeft vergeven, maakt dat je niet vrij om in zonde te gaan leven. Het maakt je vrij van zonde. Amen? Veroordeling dringt je ertoe om ín zonde te gaan leven! Gerechtigheid dringt je er toe om boven de zonde te leven. Amen? 

Deze verzen hier laten je zien dat onze oude mens is gestorven met de Heer Jezus Christus. Ik heb helemaal geen oude mens én een nieuwe mens in mij leven. Mijn oude mens is verdwenen. Ik heb hier alleen nog maar een nieuwe mens. 

Iemand zegt dan: ‘Wacht eens even, als het enige dat je hebt een nieuwe mens is, waarom doe je dan nog steeds allerlei oude-mens-dingen?’ Is er iemand die dat denkt? ‘Als ik een nieuwe mens ben, waarom leef ik dan niet als een nieuwe mens?’ Dat komt omdat God je dit lichaam heeft gegeven, en vooral deze ziel. De ziel is de hoofdschakelaar van je hele persoon. Het is niet waar de kracht vandaan komt, het is niet de echte jij, maar het bevat wél de hoofdschakelaar. Het is waar jouw wil is gezeten. En jouw wil is het deel van je dat jou tot een individu maakt. En je wil zit in je ziel. En God heeft jouw ziel, het mentale deel van je, net als een computer gemaakt. Je kunt het programmeren. Je kunt het trainen en leren hoe het moet functioneren. En precies zoals jij het hebt geleerd, zo zal het blijven functioneren. 

En dáár zit het probleem. Onze oude mens heeft ons geleerd en getraind hoe in zonde te leven. Het heeft ons geleerd om toe te geven aan de lusten van het vlees. Het heeft ons geleerd in ruzie en wedijver te leven. Het heeft ons geleerd in haat te leven in plaats van in liefde. Het heeft ons geleerd in hebzucht en gierigheid te leven in plaats van te geven. Dát is het probleem dat zo weinig mensen het nieuwe leven hebben genomen, hebben gezien wie ze waren en hun denken zijn gaan vernieuwen. 

Hun oude mens wil in boosheid reageren en ze denken: ‘Waarom doe ik dit? Ik leef nog steeds in zonde en die zonde heeft nog steeds heerschappij over mij.’ Dat is niet waar. Romeinen 6:14 zegt: Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Zonde hééft geen heerschappij over jou. Dat is een leugen! ‘Maar waarom doe ik deze dingen dan?’ Dat komt omdat je geleerd hebt de verkeerde dingen te doen en niet de tijd hebt genomen om je denken te veranderen en jezelf te leren dat ‘groter is Hij die in mij is, dan die in de wereld is’. 

Als jij een gedachte of iets in jezelf voelt opkomen, raak dan niet veroordeeld van: ‘Oh, nee, hoe kan ik zoiets doen. Ik zou geestelijker dan dit moeten zijn.’ Besef dat het alleen maar de duivel is dat er iets kwam opzetten uit je oude verleden, wat de duivel je geleerd had. Spring boven op dat oude ding, bestraf het en vernieuw je denken hierover en verander zo je leven. 

Het punt dat ik duidelijk wil maken, is dat er niets in je is dat jou dwingt om in nederlaag te leven. Wij hebben allemaal geleerd te denken dat volkomen succes onmogelijk is. Dat er een deel van je is dat ook maar een mens is. Hebben jullie ook allemaal dit liedje gezongen: ‘Heer, ik ben maar een mens.’ Je bent niet alleen maar een mens. Een deel van je is nog steeds mens, maar je hebt de geest van de levende God binnenin je wonen. Je hebt een nieuwe geest en je bent niet alleen maar een mens. 

Dat is de reden dat je nog steeds nederlagen leidt. Omdat jij denkt dat er een deel van je is dat alleen maar mens is en dat houdt je gebonden. Je kunt geen volkomen succes hebben, je moet vroeg of laat wel op je neus gaan. Rol maar mee en aanvaard het. Rol maar mee met de klappen. Je krijgt precies waar je geloof voor hebt. Maar het goede nieuws is, dat er een deel van je is dat alleen maar erboven zit en niet eronder. En broeders en zusters, dat kent helemaal geen nederlaag. Je hoeft helemaal geen nederlaag te leiden. Je hoeft helemaal niet verslagen te zijn. Er is niets binnenin jou dat jou dwingt om ziekte te aanvaarden, om mislukking te aanvaarden, in wat voor gebied van je leven ook. Gods bedoeling voor jouw leven is om een volkomen 100% succes te zijn. Het is niet automatisch, omdat je er geloof voor moet hebben, je moet wel je denken vernieuwen. Maar het is wél aanwezig en je bent er toe in staat. 

En er bestaat geen reden, geen enkele reden, dat jij je bij nederlaag zou moeten neerleggen. Als jij gaat zien wie jij bent in Christus Jezus, weet je wat dat zal doen? Het zal je weerhouden om je bij een nederlaag neer te leggen. Er zijn tijden geweest dat ik me graag bij een nederlaag wilde neerleggen. Ik was het vechten moe en stond op het punt op te geven. Ik wilde naar huis en zeggen: ‘Ik heb verloren’, de handdoek in de ring gooien en zeggen: ‘Morgen spelen we weer verder of zoiets.’ Maar dan begon de Heilige Geest in mij te werken en me te herinneren aan wie ik was in Christus en als ik zag wie ik was, dan leek het gewoon verkeerd om dat kleine kreng van de duivel van me te laten winnen, terwijl ik de gerechtigheid van God was. Iets binnenin me beviel dat gewoon niet. En ik ging zien dat Hij die in mij is groter is dan die in de wereld is en ik kon gewoon niet accepteren dat ik door een tweederangs ding werd verslagen. Amen? 

Dat roept geloof binnenin je op. Iets dat strijd gaat leveren. Prijs de Heer. Maar omdat de meeste christenen niet beseffen wie ze zijn, houden ze op met dingen vrijzetten. Omdat ze een verslagen beeld van zichzelf van binnen hebben. Je moet gaan zien wie jij bent. Je moet gaan beseffen dat jij een nieuwe schepping bent in Christus Jezus! 
Laat ik je nog wat anders tonen over deze geest in Romeinen 8 vers 9: Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Je kunt dus niet wederom geboren zijn, ténzij je De Geest van Christus hebt! 

Ik ga wat dingen zeggen als Andyologie. Je mag ze opvatten zoals je wilt, dat is je eigen zaak. Maar ik ga een punt maken, en het punt dat ik maak klopt, ongeacht of je het eens bent met wat ik zeg. Jouw geest, die wederom geboren is, is de Geest van de Heer Jezus Christus. Maar daar is niet de Heilige Geest mee bedoeld. Ik weet dat heel veel mensen het hier niet mee eens zijn, maar de basis waarop ik dat zeg, is dat er niet staat dat je de Heilige Geest moet hebben om uit God geboren te kunnen zijn. En daar kun je Schriftuurlijke voorbeelden van vinden, zoals het 19e hoofdstuk van Handelingen, waar discipelen waren, gelovigen, die niet eens gehoord hadden dat er zoiets was als de Heilige Geest. Ze ontvingen toen de Heilige Geest, maar ze hadden allang de Heer ontvangen! Ze waren discipelen. Waarom zou Paulus aan een Schriftgeleerde of een Farizeeër of een huichelaar vragen: ‘Heb je de Heilige Geest ontvangen?’ Dat zou een domme vraag zijn, niet? 

Het gaat hier over mensen die geloofden in Jezus. Hij noemde hen discipelen. Zou hij een Farizeeër een discipel noemen? Hij had het over mensen die de Heer zochten. Ze hadden de boodschap over de Heer gehoord, maar ze hadden de boodschap van pinksteren gemist. En die mensen waren wederom geboren. Maar de Schrift zegt duidelijk ‘als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.’ 
Maar het punt dat ik wil dat je ziet, of je het er mee eens bent of niet, is dat de wederom geboren mens binnen in jou de Geest van Christus is. Het is Christus die ín jou leeft. En de geest die jij ontvangen hebt, is geen klein geestje, ze is niet ontoereikend. Die is niet zwak, niet vervuild, niets van deze dingen. Ze is exact dezelfde geest die in het lichaam van de Heer Jezus woonde, die binnenin ons woont en verblijft. 

1 Korintiërs 6:17 zegt: Wie zich echter met de Heer verbindt, is één geest met Hem. Ik ben één geest met de Heer geworden. Mijn wederom geboren geest is dé geest van de Heer Jezus Christus. Ik ben één geest met Hem. Johannes 1:16 zegt: En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade voor genade. Ik heb de vólheid ontvangen. Snap dit! Ik heb de volheid van Jezus wonend en verblijvend binnenin mij! Waardoor? Door mijn wederom geboren geest. Ze is de volheid van de almachtige God. Het is dé Geest van de Heer Jezus Christus en ze bevat exact dezelfde mate van geloof, exact dezelfde mate van zalving, dezelfde zalving die Jezus in Zijn geest had en zelfs meer dan dat, omdat het nu de uit de dood opgestane wederom geboren geest van de Heer Jezus Christus is. 

In Efeziërs 1:15 zegt hij: 15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde tot alle heiligen, 16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, 17 opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte o en aan Zijn rechterhand in de hemel zette, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

Hij zegt in feite: doe toch je ogen open en zie de overweldigende grootheid van Zijn kracht in ons. Dezelfde kracht die Hij in Christus heeft gebruikt om Hem uit de dood op te wekken en Hem aan Zijn rechterhand te zetten, ver boven alle overheid en macht en kracht. Kun je dat zien? Hoe kun je ooit om meer kracht vragen? Dezelfde hoeveelheid kracht is al aan jou toebedeeld. 

Broeders en zusters, de geest die ons gegeven is, is kráchtig. Ze is rechtvaardig bij God. 1 Johannes 4:17 zegt Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is -sprekend van Jezus, zoals Hij is - zijn ook wij in deze wereld! Nou, hoe kun je dat begrijpen? Zit mijn lichaam aan de rechthand van de Vader? Functioneert mijn denken als het denken van de Heer Jezus? Nee, het is bezig er meer op te gaan lijken, maar het is er nog niet. Maar in mijn geestelijke mens ben ik zoals Hij is. Ik ben een rechtstreekse kopie van de Geest van Christus! En zo ben jij ook, door de verzoening van Jezus. 

Als jullie dat allemaal zouden geloven, kan ik je verzekeren dat de duivel zwaar in de problemen zou zitten. De duivel zou zwaar in de piepzak zitten. De duivel is rondgegaan en probeerde jou maar te veroordelen. ‘Oh jij onwaardige, waardeloze worm. Hoe kun jij maar denken dat God jouw gebeden zou beantwoorden. Jij hebt dit en dat gedaan. Weet je nog dat je boos werd op je man of je vrouw?’ En hij probeert ons te laten denken dat wij niet verdienen iets van God te verkrijgen. Broeders en zusters, Jezus is binnenin jou! Jij bent nu been van Zijn gebeente en vlees van Zijn vlees! 

We hebben vanochtend gesproken over de relatie van man en vrouw. Wist je dat de vrouw uit de man is genomen? Het was niet zo dat er een beetje man was genomen en de vrouw daar omheen werd gevormd. Nee, uit de ene rib werd een heel lichaam gevormd van die ene rib. Iedere cel en ieder molecuul uit het lichaam van de vrouw kwam uit de man. En in Efeziërs 5 staat: 32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Wij zijn nu been van Zijn gebeente en vlees van Zijn vlees. En dat gaat over onze geestelijke mens. Dat is 100% exacte kopie van de Heer Jezus Christus, op precies dezelfde manier als de vrouw uit de man was genomen. 

Op precies dezelfde manier zijn wij nu uit de Heer Jezus Christus genomen en wij zijn wereldoverwinnaars, broeders en zusters! Ik heb de kracht en de macht van de Heilige Geest binnenin mij wonen. De almachtige Jezus is binnen in mij, en Jezus zal door mij heen precies hetzelfde handelen als Hij deed in zijn eigen fysieke lichaam en Johannes 14:12 zegt dat Hij nog grotere werken dan deze zal doen. Prijs God![17] Groter dan de doden opwekken, de zieken genezen, de melaatsen reinigen, demonen uitwerpen. Zelfs nog grotere dingen, prijs God, zullen gedaan worden. En die kúnnen gedaan worden als jij begint te beseffen wie jij in Christus Jezus bent! 
Zie je, God is niet degene die Zijn kracht van ons weerhouden heeft, en in feite is het zelfs niet de duivel die ons verhindert. Satan heeft tegen ons gelogen en ons bedrogen en ons weerhouden van te zien wie wij zijn en wíj hebben daardoor de kracht van God gestopt! De Bijbel zegt dat ik alle dingen vermag door Christus die mij kracht geeft.[18] Dat is door jouw geestelijke mens, want dat is het nieuwe wederom geboren deel van je. Ik kan alle dingen doen. Maar je ziel en je lichaam en je religie leren jou: ‘Oh, wij zijn maar zo zwak en Heer, wij komen zo nederig voor Uw aangezicht en ik weet dat ik helemaal niets kan doen aan deze situatie.’ En dan ben je in rechtstreekse tegenspraak met het Woord van God. Want de Bijbel zegt dat ik álle dingen vermag. 

De Bijbel zegt dat ik op zieken de handen zal leggen en ze zullen genezen. Maar je lichaam zegt: ‘Maar ik voel geen tintelingen in mijn handen. Er is niets in dit lichaam dat wie dan ook maar gaat genezen.’ Je checkt het dus bij je lichaam en je lichaam gelooft het niet en dus zeg je: ‘Ik vraag me af wat het probleem is. Ik vraag me af waarom deze dingen niet langer gebeuren.’ En dan komt iemand aanzetten met een theorie: ‘Nou, het moet met de apostelen voorbij zijn gegaan.’ En ze komen met allerlei uitleggingen en verklaringen waarom ze in twijfel en in ongeloof zijn. 

Broeders en zusters, wij zijn hier toegerust met exact diezelfde macht en als wij ophouden met afgaan op wat wij zien en wat wij voelen en wat onze emoties ons vertellen en geloven dat God die binnenin ons is, groter is dan hij die in de wereld is, dan kun je, prijs God, dezelfde werken doen die Jezus deed. 

Laat ik nog iets anders delen vanuit 2 Korintiërs 3. Dit contrasteert de oude wet met de nieuwe wet. En onthoud dat we er vanavond over hebben gesproken dat onze geest rechtvaardig is voor God. In gerechtigheid voor God staat. En 2 Korintiërs 3 zet het oude verbond van de wet tegenover het nieuwe verbond van de gerechtigheid. Zo wordt het genoemd. Begin dan te lezen in vers 6 Hij heeft ons ook bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest. Je ziet dat dit overeenstemt met de dingen die we al gezegd hebben. De nieuwe bediening is een bediening van de Geest. En merk op dat de Geest hier niet met een hoofdletter wordt geschreven maar met een kleine letter [in de KJV].[19] Het gaat hier over de menselijke geest, de wederom geboren geest. Ik ben het er mee eens dat ook de Heilige Geest de bediening van het Nieuwe Verbond uitvoert, maar hier gaat het specifiek over de menselijke geest. Niet van de letter, maar van de geest, …want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 7 Als nu de bediening van de dood - en dit gaat over het oude verbond, het oude testament, dat wordt een bediening van de dood genoemd. Geloven jullie dat allemaal? Man, ik hoor zóveel mensen opstaan en zeggen: ‘Oh, de tien geboden, sommige mensen prediken over genade. Nou, genade geeft je geen vergunning om te zondigen. Je moet nog steeds de wetten en de geboden van God houden.’ Ik heb dat zoveel mensen horen preken. ‘Ik ben een ouderwetse evangelieprediker. Ik predik dat jij je aan de tien geboden moet houden.’ Nou God verhoede dat. Ik geloof daar niet in.

Laat ik uitleggen wat ik hier zeg. Ik geloof niet dat wij onder de tien geboden staan. Dat was Gods volmaakte norm en onder het Oude Verbond was daar een enorme straf aan verbonden. De vloek, de straf is volledig verwijderd. Ik hoef niet langer de tien geboden te houden. Maar wil dat zeggen dat God van gedachten is veranderd over het 1e gebod ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht houden’? Nee, dat is nog steeds Gods volmaakte wil. En omdat ik graag God wil behagen kan ik nog steeds naar de tien geboden kijken om te ontdekken wat de wil van de Heer is. En het helpt me om de Heer te dienen door te gaan kijken wat Gods volmaakte wil en oordeel en standaard was. Maar als ik tekortschiet val ik niet onder het oordeel en de vloek en de straf die over mensen onder het Oude Verbond kwam. Want ik ben verlost van de vloek. Daarom ben ik niet onder de Tien Geboden. Betekent dit dat ik ze daarom maar overboord kieper? Nee, ik bestudeer ze nog steeds, ik gebruik ze nog steeds om me te leiden en leiding te geven. 

Ik verwijs ook nog steeds naar het Oude Verbond, omdat er steeds mensen naar me toe komen die me vragen stellen. En dan zeg ik: ‘Kijk, hier is Gods oordeel in het Oude Testament. Je bent wel bevrijd van de vloek en de straf, maar het is nog steeds Gods norm en Gods wil.’ Je kunt de Tien Geboden dus nog steeds gebruiken, maar je moet ze wel op de juiste manier gebruiken. Ze zijn namelijk niet gemaakt voor een rechtvaardige, maar voor de wettelozen en de ongehoorzamen. Dat vind je in 1 Timoteüs 1:9. Dat zegt: en als men dit weet: dat de wet niet ingesteld is voor een rechtvaardige, maar voor hen die zich niet aan de wet houden, en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, 10 voor ontuchtplegers, voor hen die met mannen gemeenschap hebben, voor mensenrovers, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is,

En wie is er dan rechtvaardig? Wij zijn dat, door Jezus! Amen? De wet is niet voor mij. De Oudtestamentische wet was dus een bediening van de dood. Weet je waarom het een bediening van de dood wordt genoemd? Ik ga hier niet allemaal op in, omdat het te uitvoerig wordt. Maar het wordt een bediening van de dood genoemd omdat het een bediening van veroordeling is. Weet je waarom het zo genoemd wordt? Omdat je onder het Oude Verbond geen wederom geboren geest had. Je had een dode geest. De mens binnenin je was dood in overtredingen en zonden. Ze was blind voor de dingen van God. Denk eraan dat God zichzelf door de geest openbaart. God is geest en wie Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid. Gods volmaakte manier om met de mens om te gaan is door de geest. Zelfs in het Oude Verbond, in het boek spreuken staat dat de geest van de mens de kandelaar des Heren is. 
Spreuken 20:27 De geest van de mens is een lamp des HEREN, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. 
De geest was bedoeld als de manier waarop God met de mens zou communiceren. Maar toen die geest stierf en van God afgescheiden raakte, was Gods systeem van communicatie met de mens verbroken. God kon hem dus niet via de geest benaderen en God moest de mensheid van buiten benaderen. Door zintuiglijke kennis, door iets dat je kon zien en voelen. Dat was niet Gods manier. Dat was niet de manier waarop God het wilde doen, maar de mens was geestelijk dood en God hield zozeer van de mensheid dat Hij de mensen nog steeds benaderde. Maar Hij moest nu door zintuiglijke kennis naderen. 

Daartoe gaf Hij een wet van veroordeling, die veroordeelde ons. Als iemand ooit ging denken: ‘Ik ben best wel goed. Ik ben niet zo slecht als die en die daar. Ik ben best wel aardig. Ik heb de laatste drie weken van niemand iets gestolen, ik heb dit en dat niet gedaan.’ Zie je, dat is de manier waarop die oude dode geest je zou laten geloven. Jezelf met anderen vergelijken en dan iemand uitzoeken op basis waarvan je kunt zeggen: ‘Ik ben dan vast goed genoeg. God moet mij wel aanvaarden.’ Om te verhinderen dat mensen in die misleiding zouden komen gaf God een bediening van dood en veroordeling. Waar jij je ook heen wendde, God veroordeelde je. Als je al twee verschillende soorten garen gebruikte om stof te weven, dan was je al veroordeeld. Wist je dat? Je mocht zelfs geen kleed dragen dat verschillende soorten materialen bevatte. Wist je dat? Het moest één soort materiaal zijn. Als je dat deed, brak je al de wet van God. [20]

Je mocht ook geen gebroken neus hebben of een vlek op je, want dan kon je geen priester zijn. Wist je dat? Je kon niet linkshandig zijn en bij God aanvaard. Dat is nogal strikt nietwaar? En die dingen werden gegeven om je totaal te veroordelen en van alle kanten in te sluiten. Galaten 3 zegt dat de wet werd gegeven om ons op te sluiten tot het geloof dat later geopenbaard zou worden.[21] Het is net alsof God een hek om je heen bouwde. En iedere keer als je maar in wat voor richting probeerde te gaan om jezelf te rechtvaardigen en redding door je goede werken te verwerven, door dit of dat te doen, welke kant je ook op ging, je was volledig ingesloten en je werd gedwongen je aandacht volledig op God te richten en te zeggen: ‘God, help me.’ Ze werd gegeven om je te veroordelen en gegeven om je af te breken en op je knieën te brengen, zodat je zou weten dat er geen hoop voor je was, behalve Jezus. 

Maar de Schrift zegt in Galaten 3:25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een tuchtmeester. 26 Want u bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Deze tuchtmeester is van ons verwijderd. En broeders en zusters, het meest schadelijke ding dat je nu in je christenleven kunt hebben is om nog steeds die bediening des doods en veroordeling toe te passen op een lévende geest. 
Want God werkt nu niet meer van de buitenkant met mij, door me te straffen en te slaan. Weet je, er is een tijd voor slaan. Wij slaan onze kinderen. Maar als ze dertig jaar oud zijn, ga ik ze geen pak voor hun broek meer geven. We hebben deze waarden bij ze binnengebracht en als ik met ze omga, werk ik op die innerlijke waarden die van binnen zijn aangebracht, en ik doe daar een beroep op, en breng die naar buiten. Zie je dat? 

Ik geef jullie er vanavond niet van langs. Er zijn sommige van jullie die ik best op je kop zou willen slaan en zeggen: ‘Snap dit dan eindelijk!’ Amen? Maar dat is niet de manier waarop je het moet aanpakken. Je moet de woorden in ze planten en daar mee omgaan. Maar zie je, er komt een tijd dat je daarmee moet stoppen. Er was een tijd voordat onze geest wederom geboren was, dat God ons moest slaan. De enige manier om met ons om te gaan was door slaag, door veroordeling. Man, je doet iets verkeerds en het vuur uit de hemel valt en verteert je. Dat komt tenminste over. 
Maar God had dat nooit als de beste manier bedoeld. Hebreeën 8, 9 en 10 zeggen je allemaal dat het Oude Verbond tijdelijk was en nooit als Gods beste plan bedoeld. God had altijd al een beter plan. Als je eenmaal een wederom geboren geest hebt ontvangen, en wij hebben dat nu ontvangen en broeders en zusters, moet je jezelf daarom weghalen van de wet, want dit noemt het een bediening des doods en een bediening van veroordeling en ze is volkomen tegenovergesteld aan de bediening der gerechtigheid. 

De Oudtestamentische wet zegt: als je niet naar de kerk gaat, is God boos op je. Het Nieuwe Verbond zegt: God houdt sowieso van je, omdat je Jezus aanvaard hebt. Het Oude Testament zegt, man, ik ga iets zeggen wat iemand witheet gaat maken. Maar ik ga het toch zeggen. Laten we kijken naar Maleachi 3. Ik weet niet waarom de Heer, nou ik weet het wel eigenlijk… Prijs de Heer. Ik heb de Heer gezegd dat ik zal prediken wat Hij wil dat ik predik. Maleachi 3:8 Zal een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer! 9 U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij berooft, als volk in zijn geheel. 10 Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. 

Ik heb mensen gehoord, ik heb geloofspredikers gehoord die over dit vers spraken en zeiden: ‘Je bent God de tiende schuldig.’ Ze prediken als een wet en als een veroordeling. En als jij niet geeft, zal God je water afsluiten. Je zult dan geen financiën hebben, je zult geen zegeningen hebben, je zult geen andere dingen hebben. En ze gaan zelfs zo ver om te zeggen, dat als je tienden geeft, dan zal God de verslinder voor je bestraffen. 
En ik wil dit zeggen: Ik ben niet tegen het geven van tienden. Iedereen begrijpt me goed? Ik ben niet tegen het geven van tienden. Maar ik ben tégen een wet en een bediening des doods die met tienden geven wordt verbonden. Maar zo wordt het heel vaak gebracht. Wist jij dat veel christenen de eerste 10% geven en ik heb vaak horen zeggen: ‘Dat is geen offer, dat is wat ik God gewoon schuldig ben.’ Als jij het als een schuld geeft en probeert God zo terug te betalen, omdat je zegt dat je het Hem schuldig bent, kun je het beter houden, want je zult het hard nodig hebben! 

De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 9 dat God de blijmoedige gever liefheeft. En laat een ieder geven zoals hij dat in zijn hart heeft voorgenomen.[22] Als jij geeft omdat je het aan God schuldig bent, dan ga je terug onder het Oude Verbond. Dat was als een tijdelijke zaak ingesteld. Nu geloof ik niet dat het Gods bedoeling is dat je stopt met geven. Het Nieuwe Testament léért geven. En persoonlijk geloof ik dat het Nieuwe Testament het geven van 100% leert. Iedere cent die ik heb is van God. Ik geloof dat Hij degene is die mijn rekeningen betaalt. En als Hij mij zegt om 100% van mijn salaris weg te geven dan doe ik dat. Amen? 

En ik kan verder aantonen dat dit onder een Oudtestamentische bediening van de wet gold, omdat er verder staat: Maleachi 3:11 Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen. Ik heb sommige predikers horen zeggen dat God deze situatie voor jou zal bestraffen als jij tienden geeft. Maar dat is helemaal niet waar. Onder het Oude Testament bestrafte God de duivel voor je, als je onder de wet was genoot je Zijn bescherming, omdat je geen autoriteit over de duivel had. Maar onder het Nieuwe Verbond heeft mijn wederom geboren geest alle autoriteit over de duivel. En als ík de duivel niet bestraf, gaat hij niet bestraft worden. God zal de duivel niet voor mij bestraffen. 

De Bijbel zegt: Markus 16:17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; Ik kan niet mijn tienden betalen en dan achterover leunen en zeggen: ‘Nou God, bestraft U nu maar de duivel.’ Hierover zal ik wel platgewalst worden. Zeg ik nu dat je maar moet stoppen met geven? Broeders en zusters, ik gelóóf in geven. Maar ik geloof in geven omdat je van God houdt en omdat je wílt geven. Niet omdat je God 10% schuldig bent. Als je dát doet kun je beter je geld houden, want het is géén offer dat God zal behagen. 
Zelfs onder het Oude Verbond betaalden de mensen hun tienden en God zei: ‘Weg met jullie brandoffers en offers en tienden. Ik wordt er doodziek van.’ God zei: ‘Het maakt me ziek. Het is een stank in Mijn neusgaten.’[23] God werd onder het Oude Verbond al doodmoe van dat gedoe. Broeders en zusters, je kunt God niet afkopen met 10%. Snapt iedereen wat ik hier mee bedoel? Ik predikt niet dat het verkeerd is om een tiende te geven. Ik predik tegen de houding die de wereld en de kerkwereld er aan gegeven heeft dat het een schuld is, die ik God verplicht ben.
Ik geef mijn tien procent of wat ik ook geef, en ik geloof dat het een offer is en ik geloof dat ik ieder klein beetje ervan met opbrengst terugontvang, als een offer aan God! Ik geef het met blijmoedigheid. Amen? Ik ga niet zeggen: ‘Die eerste 10% is mijn schuld. Daar mag ik niets van terugverwachten. Ik geef het alleen maar omdat God me dwingt het te geven.’ Dat doe ik niet, omdat ik dan namelijk het hele doel van geven vernietig.

Broeders en zusters, wij zijn niet onder de wet. De wet is een bediening des doods en een bediening van veroordeling. 
Weet je dat ik niet onder een wet sta dat ik naar de kerk moet gaan, wist je dat? Ik ben wel dom als ik niet naar de kerk ga, omdat de Bijbel in Hebreeën zegt dat wij onze samenkomsten niet moeten verzuimen,[24] opdat we niet verhard worden door het bedrog van de zonde. En omdat ik het nodig heb door anderen aangemoedigd en bemoedigd te worden. Maar als jij naar de kerk gaat omdat je het gevoel hebt dat je een schuld bij God hebt, omdat je denkt dat je God behaagt door een bepaalde tijd op zondagochtend in de kerk door te brengen, ga dan maar naar het meer. Dat zal Hem meer behagen. God is huichelaars echt spuugzat! God wil dat mensen komen omdat ze van Hem houden. 

Laat ik ook het volgende vertellen, de reden dat de Oudtestamentisch wet zo effectief was, was dat ze handelde met het denken van de mens, niet met zijn geest. Want zijn geest was dood. Het was een vleselijk ding, dat bediend werd aan zijn denken. Nou was de wet zelf niet vleselijk, maar ze werd vleselijk begrepen. Kan iedereen dat volgen? 
Laat ik het uitleggen. De wet van God is: ‘Gij zult niet dit of dat doen. Als je het wel doet zal Ik je vernietigen.’ Dat is heel gemakkelijk te begrijpen, niet? Het oude vleselijke denken kon dit wel snappen. En dat is de reden dat God het gaf. Het was zo eenvoudig dat er nooit een ademend persoon is geweest die de wet van God niet begreep. Ze is aan ieder persoon geopenbaard. En dat is ook de reden dat religie nog steeds wetticisme predikt en veroordeling. Ze veroordelen tegenwoordig nog steeds mensen in de kerk omdat zij geen toegang hebben tot het opereren in de Geest. Ze stromen niet in de Heilige Geest en daarom moeten ze hun mensen wel op de een of andere manier motiveren. Ze kunnen niet de Geest van God gebruiken om dat te doen, omdat de Geest van God geen motivatie wil geven voor heel wat van de dingen die zij de mensen willen laten doen. 
Dus gooi maar wat veroordeling in de strijd. Je hebt zelfs geen wedergeboren mensen in de stoelen nodig om dát te begrijpen. Je hebt geen mensen nodig die God zoeken, je hebt geen mensen nodig die naar God proberen te luisteren. Je gaat gewoon staan en preken dat als je geen tiende betaalt, zal God je graanvelden verbranden. Ik had een predikant die zei altijd: ‘Als jij je tienden niet geeft, zal God het innen in de vorm van doktersrekeningen. God zal zijn tien procent krijgen. Als Hij het niet rechtstreeks van jou krijgt, zal Hij het door jou heen aan de artsen geven. Hij zal je met ziekte slaan.’ Dat verkondigde hij. Ik heb dat soort dingen horen prediken. 

Ik heb horen prediken dat als een baby stierf een predikant opstond en zei: ‘Dat is Gods oordeel over jou, want je hebt God niet gediend.’ De reden dat zij dit prediken, is dat zijzelf vleselijk zijn en de mensen die zij dienen zijn vleselijk. En ze proberen ze te motiveren om naar de kerk te komen en godvruchtige dingen te doen en omdat ze niet de Geest hebben om het te doen, predik dan maar de wet. Je kunt mensen met de wet motiveren. Maar je motiveert hen dan niet op de manier waarop God wil dat ze gemotiveerd worden. Want je stelt hen onder een dubbele gevangenschap. En je kunt mensen motiveren om tien procent te geven door over tienden te prediken. Maar je zult hen nooit kunnen motiveren om twintig procent te geven. 

Er zijn vele verhalen van mensen die door God aangeraakt zijn en begonnen zijn om 90% te geven. En zij leven van 10%. Liefde is een veel grotere motiverende kracht dan de wet. Ik heb sommige van de mensen die hier zijn gezien, waarvan ik weet dat ze offerend veel meer en groter gegeven hebben dan 10% aan deze bediening. Maar wij hebben nog nooit mensen onder druk gezet voor geld. God voorziet in onze noden. Amen? En dat komt omdat Gods liefde bediend wordt. En liefde zal mensen er zelfs toe brengen om het goud uit hun tanden weg te geven. Wist je dat? Echt waar. Liefde is een superieure kracht. 

En broeders en zusters, wij hebben de kracht van God kortgesloten door veroordeling te prediken, om maar te proberen mensen een heiliger leven te laten leiden. ‘Je kunt maar beter een heilig leven leiden, want God háát de zonde.’ Vergeet het maar. Als je mensen onder veroordeling plaatst, want veroordeling is een bediening des doods, zal het verhinderen dat het leven van God uit hen gaat stromen. 
De manier waarop God nu mensen reinigt is niet van buiten naar binnen door het prediken van veroordeling. Het is van binnen naar buiten. Hij zegt tegen Zijn mensen: ‘Jij bent de gerechtigheid Gods. Je bent vrij van de zonde.’ En als Gods mensen dat gaan zien, dan is het ‘vaarwel duivel’ en ze keren hem de rug toe en gaan een heilig leven leiden. Ze worden van binnen naar buiten gereinigd doordat de Geest van God van binnenuit begint te borrelen. En dat is wat God tegenwoordig aan het doen is. En broeders en zusters, je moet je gaan verzetten tegen de wet. Want de wet is bedoeld voor een mens met een dode geest en jij hebt geen dode geest. Je hebt een levende geest en je bent niet onder de wet en je bent niet onder gebondenheid en God is niet boos op je, en je bent rechtvaardig voor God. Prijs de Heer. Als je dat gaat beseffen dan is het als in Filemon vers 6 Moge de gemeenschap van uw geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is naar Christus Jezus toe. De meesten van ons zijn opgevoed met te denken dat er geen goed in mij is. Er is niets goed in mij. Maar dat is er wel degelijk! Ik ben de gerechtigheid Gods in Christus Jezus. 

Laat me hier nog een laatste vers over delen. Dit is wat me uiteindelijk overhaalde tot de gerechtigheid van God. Romeinen 5 maakte mij dit zó duidelijk. Toen ik eindelijk dit zag in Romeinen 5 was ik zielsgelukkig. Echt waar. Romeinen 5:12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood over alle mensen gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Dat kon ik nu begrijpen. Door Adam erfde ik de zonde. Ik hoefde helemaal niets te doen om een zondaar te worden. Ik erfde zonde. Ik werd geboren in zonde. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat zegt Psalm 51. Dat begreep ik. Ik was met een dode geest geboren. Wij deelden van deze traktaten uit waarop stond: ‘Wat je moet doen om naar de hel te gaan…’ En als je het openvouwde was het van binnen helemaal blanco. Twee witte pagina’s en op de achterkant stond dan: ‘Dat klopt, want allen hebben gezondigd en allen derven de heerlijkheid Gods.’ En dan werd het plan voor redding op de achterkant uitgelegd. 

Dat deelden wij aan mensen uit. En we benadrukten: je hoeft helemaal niets te doen, zelfs niet zwaar in zonde te leven om naar de hel te gaan. Je bent geboren om die richting op te gaan. Je zult iets moeten doen om aan de hel te ontkomen. Dat kon ik dus begrijpen. 
Maar spring nu verder naar vers 18 Zoals dus door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook - dat wil dus zeggen op precies dezelfde manier - zo komt ook door één rechtvaardiging de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. 
Dat vers zegt dus dat op dezelfde manier als ik aanvaard dat ik in zonden was geboren, en dat was al een beetje moeilijk voor me om te begrijpen, maar dit was er bij me ingestampt en dat aanvaarde ik, maar er staat dat op dezelfde manier je dus ook in rechtvaardigheid geboren wordt. Door de gerechtigheid van één, de Heer Jezus. 

En dan zegt het volgende vers: 19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Ik hoefde niet te gaan zondigen om een zondaar te zijn, ik werd als zondaar geboren. En broeders en zusters, ik hoef ook niet rechtvaardig te gaan leven om rechtvaardig te zijn. Ik ben rechtvaardig wederom geboren. Nu ga ik wel rechtvaardig leven, omdat ik rechtvaardig bén. Amen? 

Er zijn twee soorten rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid waarin jij leeft, en dan is er ook de rechtvaardigheid van je geest die Jezus heeft gekocht en betaald. Maar op dezelfde manier als ik niet hoefde te zondigen om een zondaar te zijn, hoef ik ook niet rechtvaardig te doen om rechtvaardig te worden. Ik stel mijn vertrouwen in Jezus dat Hij voor mij rechtvaardig is. En dat maakte het mij zó duidelijk, dat als ik het feit aanvaarde dat ik veroordeeld was en de hel verdiende, ik ook het feit moest aanvaarden dat ik rechtvaardig was en de hemel verdiende door wat Jezus deed. 
Ik aanvaarde het door wat Adam deed. Dan moest ik ook het tegenovergestelde aanvaarden door wat Jezus deed. En toen ik dat inzag, hoe veroordeeld ik mij ook voelde, en was, ik moest erkennen: ‘Heer, ik begrijp het nog niet allemaal, maar ik aanvaard het op precies dezelfde wijze als het feit dat ik op weg naar de hel was. Ik aanvaard het feit dat ik rechtvaardig ben. Ik aanvaard het feit dat ik de gerechtigheid Gods ben en ik verdien dat mijn gebeden worden verhoord op precies dezelfde manier als Jezus werd verhoord, want ik heb de geest van Christus en ik bid in de naam van Jezus. Dat wil zeggen vanwege Zíjn rechtvaardigheid, vanwege Zíjn heiligheid.’ En ik kan je zeggen, dat heeft me vrijgemaakt. 

Wist je hoe veroordeeld ik was? In de week dat de Heer mij dit liet zien, vastte en bad ik een hele week lang om dit te kunnen bestuderen. Ik had een hond die Honey heette. Het was een Duitse herder. ¾ herder en ¼ Chow. En ik speelde heel vaak met die hond. En tegen het einde van de week liep ik in de achtertuin van mijn moeder te wandelen en te bidden en terwijl ik dat deed zag ik dat onze hond twee gaten had gegraven, onder het hek door naar de tuin van de mensen achter ons. En toen ik dat zag dacht ik: ‘Oh nee, dat gaat die man niet leuk vinden.’ Ik moet iets vinden om die gaten af te dekken. Ik liep dus het huis weer binnen. En even later was ik weer in onze achtertuin. 

En raad eens. Onze achterbuurman kwam naar buiten en riep me naar zich toe. We begonnen te praten en even later stopte hij even en zei: ‘Andy, heb jij die gaten gezien die jouw hond onder het hek heeft gegraven?’ En de manier waarop hij het zei verwekte vrees in mij, omdat ik daar de conclusie uit trok dat hij niet blij was. En ik zei: ‘Nee, heb ik niet gezien.’ Want toen hij het net zei, was ik het even vergeten, maar toen de woorden uit mijn mond kwamen wist ik weer dat ik die gaten inderdaad gezien had. Maar in plaats van hem te vertellen wat ik had gedaan deed ik net alsof: ‘Echt waar’? En ik liep mee naar die gaten en zei: ‘Wat hebben we hier, ik moet iets gaan halen om dit op te ruimen.’ Ik loog gewoon. Zo leugenachtig als een leugen kan zijn tegen deze man. Het was niet opzettelijk, maar ik deed het evengoed. En toen dekte ik me nog in ook. Dat was verschrikkelijk. 
En toen ik weer in huis was, kwam al mijn veroordeling op me af stormen. En de duivel begon verzen tegen me aan te halen. Wist je dat de duivel de Bijbel kent? Geen leugenaar of afgodendienaar heeft een erfenis in het Koninkrijk van God. Geen leugenaar zal het Koninkrijk van God binnen gaan. Alle leugenaars zullen in de buitenste duisternis geworpen worden. En ik begon: ‘Oh God, vergeef me alstublieft.’ En ik ging wel dozijnen keren om vergeving smeken en wel twee dagen lang kon ik God zelfs niet naderen omdat ik zei: ‘Ik ben niets dan een grote dikke leugenaar.’ Ik kon het Woord niet lezen. Ik kon niet bidden of wat dan ook omdat ik gelogen had. Man, dat is echt dom. Echt waar! Dat is dom. Amen? 

Het was dom van mij, want ik was vergeten dat als ik de Heer om vergeving had gevraagd, de Schrift zegt dat Hij getrouw is om ons te vergeven en ons van alle ongerechtigheid te reinigen. Nou geef ik toe dat ik de duivel een plek gaf en door dat te doen kwam de duivel om me te veroordelen. En er moest natuurlijk mee afgerekend worden. Ik zeg niet dat je zonde maar moet laten gaan en het vergeten. Er moet mee worden afgerekend. Maar niet vanwege de noodzaak om God te kunnen naderen. Ik had gewoon recht naar God moeten hollen met mijn zonde. En zeggen: ‘God, het spijt me. Haal de duivel van mijn nek. Het spijt me, ik bekeer me en ik zal veranderen.’ Dat hadden Adam en Eva moeten doen. Ze hadden náár God moeten rennen in plaats van zich voor Hem verstoppen. Maar zie je, veroordeling maakt dat mensen van God wegrennen. Wij zouden recht naar Hem moeten rennen in de wetenschap dat we vergeven zijn en voor eeuwig gereinigd en geheiligd. 

En ik zeg je dat het mij twee dagen kostte om over het feit heen te komen dat ik dit gedaan had. En het was niet eens opzettelijk. Het was een fout en ik had er echt spijt van en ik vroeg God wel honderd keer om mij te vergeven. En broeders en zusters, iemand die bij God moet bedelen en smeken om vergeving en reiniging, is in de war door religieuze doctrines. Door leringen van mensen. Want ik verzeker je dat het bloed van Jezus ons van alle zonde reinigt. Je hoeft niet naar God te gaan om boete voor je zonden te doen. Jezus kocht mijn redding en vergeving. En toen ik Jezus als mijn Heer en redder aannam, prijs God, heeft Hij mijn striemen gedragen. Hij droeg mijn smarten. Hij droeg al die dingen voor mij. En broeders en zusters, ík hoef het niet te dragen en jij hoeft het ook niet te dragen. En als jij kunt begrijpen waar we het vanavond over gehad hebben, zal het je een vrijmoedigheid geven en een relatie met God, die je niet leidt om in zonde te gaan leven maar om een leven te gaan leiden vrij van zonde. Prijs God. 

Laten we gaan staan. We hebben een moment voor gebed.


 

www.vergadering.nu