Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Eeuwig leven
Andrew Wommack

Dit is een vertaling van de onderwijs tape ‘Eternal Life’ van Andrew Wommack. Deze is gratis te downloaden van: http://www.awmi.net/extra/audio/k60 

Het onderwijs van Andrew Wommack bereikt miljoenen christenen over de hele wereld. Dit radicale onderwijs doorbreekt tradities en leringen die soms generaties lang zijn overgeleverd, maar niet gebaseerd blijken te zijn op een grondig kennen en begrijpen van Gods Woord. Door Andrews onderwijs vallen voor veel christenen de puzzelstukjes van de Bijbel op hun plaats, waardoor het weer een springlevend boek wordt dat hen leven geeft, zoals God het altijd bedoeld heeft. 

Inleiding:
Eeuwig leven is een intieme, persoonlijke relatie met God de Vader hebben, en met Jezus de Zoon. Volgens Johannes 3:16 draait redding helemaal om deze intimiteit met God. Vergeving van onze zonden is niet het kernpunt van redding. Intimiteit met de Vader wel. Vergeving van zonden is een essentiële stap om tot een relatie met God te komen, die niet kan worden overgeslagen, maar is zelf niet het ‘eeuwige leven’. 

Eeuwig Leven

Vanavond wil ik enkele eenvoudige dingen met u delen. Die zijn zó eenvoudig dat je heel goed je best moet doen om het te missen. Ik was niet zo lang geleden in Kansas City en ik ontmoette iemand die op een Tv-programma was. Het was hetzelfde programma waar ik ook op was. En toen we elkaar ontmoetten vroegen ze: ‘Welke nieuwe openbaring heeft God jou gegeven? Wat is het nieuwe dat God jou heeft laten zien’? En ik dacht er even over na en ik zei: ‘Nou, ik kan op dit moment niet iets nieuws bedenken’. En ze keken me aan en zeiden: ‘Wat leer jij dan wel’? En ik zei: ‘Nou, ik onderwijs gewoon het Woord’. Maar ze zeiden: ‘Wat onderwijs je aan nieuws? Heeft God je niet iets laten zien’? Ze waren uit op ‘glorie’. Er is natuurlijk niets verkeerds aan ‘glorie’, maar zij wilden wolken zien en visioenen en ze waren uit op al die nieuwe dingen. En terwijl ik naar hen luisterde vroeg ik mezelf af: ‘Maar de mensen tot wie ik predik weten meestal de basis niet eens!’ Ik bedoel, het is niet het punt dat ze niets weten van ‘glorie’. Het probleem is dat wat ze wél weten, niet functioneert in hun leven. En daarom blijf ik gewoon bij de eenvoudige dingen. En dat zie ik echt resultaten afwerpen. Gewoon de eenvoud van het Woord. 

Niet zo lang geleden was ik dus in Kansas City en stond op en preekte over de integriteit van Gods Woord. Daar hebben we dit weekend heel veel over gesproken. En weet je dat mensen enorm zijn vrijgezet. Wist je dat een pastor naar me toe kwam die ieder woord dat ik gezegd had kende, en er was geen enkel nieuwigheidje bij, maar hij zei: ‘Wat had ik dít nodig!’ Want wij laten dingen los. Dat is wat de Bijbel zegt. Vanavond gaan we spreken over enkele basiszaken die iedere gewone christen zou moeten weten. Maar het is triest te moeten constateren dat we het niet weten. En als we het wel weten, weten we het niet! Snapt iedereen dat? Er is een verschil tussen iets weten en iets weten. Het verschil is of het een werkende realiteit binnenin je is. 

Laten we dus naar Johannes 3 gaan en kijken naar vers 16. Dat is heel basaal. Daar staat: 
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Wat was het doel dat God zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft? Het was opdat wij eeuwig leven zouden hebben. Dat is waar redding om draait. Het gaat om eeuwig leven. Eeuwig leven hebben. En toch denk ik dat heel wat van ons geen eeuwig leven ervaren. Eeuwig leven is meer dan je zonden vergeven krijgen. 

Ik hoorde het iemand vorige week op deze manier zeggen: ‘God heeft Zijn Zoon niet in de eerste plaats gegeven om met jouw zonden af te rekenen’. Dat klinkt op het eerste gezicht als ketterij. Maar hij ging door met: ‘God heeft Zijn Zoon gegeven om jou in relatie en gemeenschap met Hem te brengen. En de zonde was de barrière tussen jou en Hem, en God moest die dus opruimen’. Maar zonde is gewoon maar een klein deel van wat God gedaan heeft. Als het enige waar redding uit zou bestaan zou zijn: je zonden vergeven te krijgen, dan zouden velen van ons eeuwig leven hebben en ervaren. Maar dat is niet alles wat er aan vast zit. Eeuwig leven is meer dan je zonden vergeven hebben en voor altijd in de hemel leven. Eeuwig leven is meer dan lengte van dagen hebben. Als jij eeuwig leven noemt: voor altijd voortbestaan, nou, Hitler bestaat voor eeuwig, en Satan zal ook voor eeuwig blijven bestaan. Eeuwig leven is veel meer dan voor altijd blijven bestaan. Niemand van ons zal echt sterven in de zin dat je ophoudt te bestaan. Je wordt wel van dit lichaam gescheiden, maar je houdt niet op met bestaan. 
Eeuwig leven is dus veel meer dan alleen maar naar voren gaan en je zonden belijden en vergeving ontvangen en dan wedergeboren zijn. Mensen zeggen dan dat ze eeuwig leven hebben. Als ik het aan de meeste van jullie zou vragen: ‘Heb jij eeuwig leven’? ‘Jawel broeder, ik heb eeuwig leven’. Maar als we hier vanavond dieper induiken, zul je gaan zien dat de grote meerderheid van de christenen niet in eeuwig leven wandelen. Ze genieten het eeuwige leven niet! Eeuwig leven is veel meer dan voor altijd blijven bestaan. 

Hier in het boek Johannes spreekt Jezus tot zijn discipelen. Johannes 17:1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de tijd is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt. 2 Zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij het eeuwige leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. 
Zie je, dit was de missie van Jezus, om eeuwig leven te geven aan iedereen die Hem zou aannemen. Hij kwam om eeuwig leven voort te brengen. En in vers 3 legt Hij het verder uit. Hij zegt: 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. 
Eeuwig leven is: God kennen, én Jezus Christus die Hij gezonden heeft. 

Dit gaat niet over ‘iets over God weten’. Velen van ons, als je vraagt: ‘Ken je God?’ zeggen: ‘Oh ja, ik ken God’! Maar het is meer dan iets over Hem weten. Er zijn heel veel mensen die zeggen: ‘Ik ken Andrew Wommack’. Ze kennen mij in die zin dat ze naar mij luisteren. Ik kom wel in plaatsen waar mensen die mij nog nooit eerder hebben gezien, maar zodra ze mijn Texaanse accent horen, mij herkennen. Ik maakte eens een keer mee in Bonanza, dat ik naar binnen ging en een maaltijd bestelde. En de manager kwam vanuit de keuken aanlopen en zei: ‘Waar is Andrew Wommack? Hij is hier ergens’. De man had me nog nooit eerder gezien. Hij had me nog nooit ontmoet, maar hij zei: ‘Ik weet dat je hier ergens bent’. En hij kwam me zoeken. Zie je, hij wist ván mij, maar hij kénde me nog steeds niet. Er is een verschil tussen iets van iemand weten en hem kennen. En zelfs als je iemand genoeg kent om zijn stem te herkennen, kun je hem toevallig ontmoeten en herkennen. Maar kennen is hier hetzelfde woord dat in het Oude Testament werd gebruikt in ‘Adam kende zijn vrouw Eva en ze werd zwanger en baarde een kind’. Dat gaat over een relatie. Het gaat over intimiteit tussen twee mensen. 

Er staat dus eigenlijk dat Jezus is gekomen om een relatie te geven, een intimiteit, om ons op zó’n manier te kennen. Dat is waar eeuwig leven over gaat. Dat is waar redding over gaat. De hel ontlopen is gewoon een van de bijkomende voordeeltjes van redding. Dat is een geweldig voordeel, maar weet je dat het dat gewoon niet is? Er zijn heel wat mensen die als ze over hun relatie met God spreken, denken: ‘Hij verloste me dus ik zal niet in de hel lijden’. Als dat het enige was wat Hij had gedaan, je verlossen van de hel, en dat is goed, dat zou redding al de moeite waard maken, maar dat is echt maar een heel klein deeltje van waar redding over gaat. Er zijn heel wat van ons die geen angst voor de hel meer hebben. De angst is weggedaan. Je weet dat je vergeven bent, en je vreest niet langer. Je weet dat als je zou sterven, dat je bij de Heer zou zijn. Maar toch ervaar je nu op dit moment geen eeuwig leven. Wij hebben niet die goddelijke kwaliteit van relatie. En wist je dat dít is waar redding over gaat? 

Als je het Woord van God bestudeert en doorleest, zul je merken dat dít het is waarvoor Jezus was gekomen, dat Hij ons eeuwig leven kon geven. Hij zei dat God Hem de macht had gegeven om eeuwig leven te geven aan zovelen als die Hem zouden ontvangen. Je ziet dat ook in het 1e hoofdstuk van 1 Johannes. Laten we dat opslaan en lezen. Johannes geeft de reden waarom hij dit boek schrijft. 1 Johannes 1: 1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens,2 en het leven is geopenbaard. 
Wat voor leven? Het eeuwige leven. Eeuwig leven is een kwaliteit van leven en niet een duur van leven. Hij zegt: 2 en het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. 
Eeuwig leven is niet een lengte van levensduur, maar eeuwig leven is een persoon: Jezus. En het is gemeenschap met Hem hebben. Dat is waar redding over gaat! De echte motivatie om wedergeboren te worden zou moeten zijn: ‘God, ik wil U kennen’, en Jezus is de enige weg tot de Vader. 

Het is ook waar dat Hij de enige uitweg voor de hel is. En als dát je aandacht heeft getrokken, prima. In mijn geval, ik was in een Baptistenkerk en ik was acht jaar oud. En ik hoorde een predikant een boodschap prediken over de hel. En ik had mijn hele leven tot dan toe in de kerk gezeten, maar met acht jaar oud werd het opeens een realiteit voor mij. Wat hij zei werd voor mij heel reëel en ik was gewoon met angst vervuld. In die dienst deed ik niets, maar toen ik naar huis ging sprak ik met mijn vader. En ik begon hem te vragen: ‘Betekent dit dat ik naar de hel ga’? Het kwam echt over wat hij gezegd had, en ik herinner me dat mijn vader het aan me uitlegde en dat hij zei: ‘Ja, dat is waar’. Maar hij vertelde: ‘Het goede nieuws is, dat Jezus van je houdt en Hij stierf voor jou’. En hij legde me dat allemaal uit en het werd een openbaring voor mij. Acht jaar oud knielde ik op mijn slaapkamer en wat me overhaalde, was dat ik begreep hoezeer God van me hield en ik wilde die liefde ontvangen. Ik wilde relatie met God. De angst voor de hel trok mijn aandacht. Maar het was die relatie met God die me tot Hem trok en dat was wat zorgde dat ik mijn leven aan de Heer gaf. 

De Bijbel zegt dat het de goedheid van God is, die tot bekering leidt. Als het enige wat je doet is uit angst de hel ontvluchten, of de hel uit angst uit jou doen vluchten, of hoe je het ook wilt stellen. Ik bedoel dat niet verkeerd. Maar als dat alles is wat je hebt ervaren, heb je geen eeuwig leven! Dat is niet waar het om gaat. Eeuwig leven gaat werkelijk om het kennen van God. En dit is een van de redenen dat zoveel mensen niet tot een relatie met God zijn gekomen, omdat ze hier stoppen. Ze denken: ‘Oké, mijn behoud is verzekerd, ik ga niet naar de hel’. En daarom zoeken ze God niet verder. Als dat jouw houding is, ben jij eeuwig leven misgelopen. Je bent misschien wel ‘gered’ maar het eeuwige leven heb je gemist. Het eeuwige leven is hier een persoon! Het leven van God was in Jezus en Hij gaf ons dat leven. Hij gaf ons toegang tot en gemeenschap met de almachtige God. 
In vers 3 staat: Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. 
De reden dat Johannes dit schreef was, opdat zij gemeenschap zouden hebben met hen en omdat zij gemeenschap met de Vader hadden, betekende dit dat ook zij gemeenschap met de Vader zouden hebben. Hij schrijft: ‘Dit is de reden waarom ik dit schrijf. Om je tot relatie met God te brengen’. Dat was zijn doel. 

Als ik je vanavond zou vragen een boek voor de Bijbel te schrijven, of als God je vanavond zou zeggen dat je vijf hoofdstukken moet schrijven en die komen in de Bijbel te staan, en je moet de allerbelangrijkste dingen daarin zetten, dan zouden wij boeken schrijven over genezing. Wat ook belangrijk is, ik doe niets af aan genezing. Wij zouden boeken schrijven over voorspoed. Wij zouden boeken schrijven over bevrijding, de bevrijdingsbediening, over tekenen en wonderen en hoe belangrijk die zijn. Wij zouden boeken schrijven over al die dingen en met elk van die onderwerpen is er niets mis. Maar besef je dat als je iemand tot relatie met God kunt brengen, een intieme relatie met God, dat dit alles is waar het om gaat?

Tekenen en wonderen zijn gewoon manieren waarop God die relatie uitdrukt. Manieren waarop God je bedient en je liefheeft. Maar weet je dat er in het verleden mensen zijn geweest die geen openbaring hadden van genezing, of bevrijding of voorspoed, en die onder moeilijke omstandigheden leefden en vanwege onbekendheid met het Woord van God leden ze onder ziekte en kwalen en al die dingen. Maar omdat ze eeuwig leven hadden, omdat ze een relatie met God hadden, verheugden ze zich terwijl ze op de brandstapel stonden. Ze verheugden zich als ze stierven en hun laatste adem uitbliezen. Niet omdat dit Gods wil was, maar omdat ze iets hadden wat heel veel geestvervulde mensen vandaag de dag niet eens hebben! Ze hadden iets dat heel veel mensen van het ‘Woord’, mensen die heel veel weten over genezing, bevrijding, enz. niet hebben, en dat is de relatie met God. Een kwaliteitsrelatie waarbij zij God kenden. 
En het goede nieuws is, dat je niet hoeft te kiezen tussen het een of het ander. Je hoeft niet óf een relatie met God te hebben, óf wandelen in de kracht en de overwinning van de Heilige Geest. We kunnen beide hebben. In feite zou overwinning uit die relatie moeten voortkomen. Eén van de redenen dat geloof zo moeilijk is voor een heleboel mensen, is dat hun relatie met God niet deugt. Kijk mij maar niet zo aan allemaal, want ik weet dat ik tegen mensen spreek op wie dit van toepassing is! 

Heb je ooit wel eens een klein kind gezien, een jaar of twee oud. De vader houdt het kind vast en het kind zegt: ‘Ik belijd met mijn mond en ik geloof met mijn hart dat mijn vader me niet laat vallen. Ik belijd met mijn mond en ik geloof met mijn hart dat ik morgen te eten krijg. Ik belijd met mijn mond dat hij voedsel op tafel plaatst. Ik belijd met mijn mond dat hij me gaat kleden. Ik weet dat het gaat werken, ik claim het in Jezus’ naam.’ Zoiets zie je kinderen niet doen. Waarom? Omdat ze een relatie met hun vader hebben en daarom hebben ze geen vrees. Ze hoeven niet met al die dingen bezig te zijn. 

Weet je waarom de duivel tegen je kan spreken en ‘kanker’ kan zeggen en jij begint te schreeuwen van: ‘oh, angst, ik bestraf je in de naam van Jezus’? Omdat je geen relatie met God hebt. Als jij je Vader zou kennen zou je zeggen: ‘Kanker? Mijn Vader zou mij niet met kanker laten zitten’. Je zou geen angst hebben, en je zou opstaan. Weet je dat de momenten dat je in het sterkste geloof opereert zijn als je op je kalmst bent? 
Ik dacht dat John het was die me deze week vertelde over het weer. Ze hadden geloofd voor goed weer tijdens deze retraite. En het begon te sneeuwen en te regenen of zo. En John begon gespannen te worden en toen herinnerde hij zich deze boodschap over de ergste vorm van trots, dat is: níet je zorgen op de Heer te wentelen. En hij dacht erover na en zei: ‘Ik werp die zorg gewoon op de Heer’ en hij vergat het verder. De meeste mensen zouden zeggen: ‘Dat was geen geloof broeder, je had in tongen moeten gaan spreken en met de duivel worstelen en in gebed strijden, totdat je die wolken zag breken’. Maar hij kende gewoon zijn Vader, dus wierp hij die zorg op de Vader, en de lucht was binnen 20 minuten opgeklaard en we hebben fantastisch weer gehad. Jongen, het was lekker daarboven. Het was een wonder. 

Wist je dat er meer geloof nodig is? Ik zeg niet dat er geen tijden zijn dat je moet strijden, maar onze strijd is niet met God! Je hoeft niet te worstelen met God. En als jouw leven een voortdurende strijd is en je moet jezelf steeds dwingen om te geloven en jezelf dwingen om het ongeloof uit te drijven en jezelf dwingen om te staan in deze of gene zaak, dan heb je een slechte relatie met God. Dat is dan het probleem! Als je jouw Vader echt zou kennen, zou er geen enkel probleem zijn. Als je een relatie met God had, zou je niet zo gespannen zijn. Je zou niet zo gevoelig voor vrees zijn. Je zou je geen zorgen maken om wat de economie doet, want God zal in jouw behoeften voorzien naar Zijn rijkdom en heerlijkheid in Christus Jezus! 

Geloof is gebaseerd op relatie. Heel veel mensen weten dat niet. Maar geloof komt door het horen en het horen door het Woord van God. Maar wat doet Gods Woord? Gods Woord openbaart God aan ons. Het openbaart de natuur en het karakter van God. Het is niet maar een handleiding, die je moet gebruiken en van buiten leren, het is niet maar een leerboek, ook al kun je het zo noemen, het echte doel van het Woord van God is om aan ons het Levende Woord te openbaren. De Bijbel is een volmaakte afspiegeling van een persoon! Dit is niet maar een ideologie, dit is geen boek van principes, dit is een persoon. Dit openbaart de ware natuur en het karakter van God zodat wij Hem kunnen kennen! En Hem op een intieme manier kennen, zodat we een relatie met God aangaan. En als wij een relatie met God aangaan, garandeer ik je dat geloof gemakkelijk werkt. Net als een klein kind geloof heeft in zijn ouders. Omdat hij hen kent, omdat er een relatie is opgebouwd. 

Weet je waarom het werkelijk zo moeilijk is voor ons dat God over de brug komt en ons geneest? Dat is omdat we God niet kennen. Als wij God zouden kennen, zou je nóóit aan de goedheid van God twijfelen. De reden dat satan ons zo gemakkelijk van ons stuk brengt en ons aan God kan laten twijfelen en dat wij in ongeloof schieten, is dat onze relatie met God gewoon niet is, zoals ze zou moeten zijn. We hebben daar geen hoofdzaak van gemaakt. Zovelen van ons zijn zó opgegaan in alle dingen die wij moeten doen, bezig met naar de kerk gaan. Zovelen van ons zijn opgegaan in het werken in de kerk dat ze geen tijd voor God hebben. 

Hebben jullie allemaal een Bijbelstudieplan? Eén waarmee je in een jaar de hele Bijbel doorleest of zo iets? Je hebt zoveel hoofdstukken die je moet lezen? En je hebt geen tijd voor God? Je leest iets en je denkt: ‘Dat klinkt interessant, maar ik moet doorlezen’. Dus je mediteert er niet op, je laat God hierdoor niet tot je spreken, want je moet je vijf hoofdstukken nog lezen, dat is je doel. Dus: ‘God spreek nu niet tegen me, want ik lees Uw Woord’. Ik weet dat dit gebeurt! Broeders en zusters, dat is niet waar het om gaat. Ik zeg niet dat we niet in het Woord moeten blijven, of dat we niet naar de kerk moeten gaan, en al die dingen doen, maar die dingen zouden een uitvloeisel moeten zijn, een gevolg van onze relatie met God. Het zijn uitvloeisels. 
We hebben dit weekend wat gepreekt over het huwelijk. Weet je dat het doel van een huwelijk een relatie met je partner is? De reden dat je gaat trouwen is niet dat je een huishoudster nodig hebt. Of dat je iemand wilt hebben om je was te doen of dat je een kok nodig hebt. Dat is niet het doel en dat is de reden dat heel wat huwelijken op de klippen lopen, omdat ze nooit aan de relatie gebouwd hebben. 

Weet je dat velen van ons God gebruiken als een bediende? Een boodschappenjongen? Ons gebed is vaak niets anders dan een boodschappenlijstje waarmee we tussen de schappen van de hemel rondlopen. God, geef me dit, God geef me dat. Je laadt je vol en maakt dat je wegkomt. En als je weer leeg bent kom je terug voor een nieuwe voorraad. Zo gebruiken we gebed. Wist je dat Adam en Eva al gebed kenden voordat er ook maar iets was om voor te bidden? Adam en Eva hadden gemeenschap met God en dat is wat gebed is. Zij hadden een vaste tijd, ieder dag, dat ze God ontmoetten. En wist je dat ze geen demonen uit te drijven hadden? Ze hoefden geen bolwerken neer te halen, ze hoefden nergens voorbede voor doen, ze hoefden geen grote werken te doen, ze hoefden helemaal niets te doen, dan alleen gemeenschap met God hebben. En ze hadden iedere dag een vaste tijd om ontmoeting met God te hebben. 

De meesten van ons worden niet gemotiveerd om God te zoeken omwille van wie God is en voor de relatie. Wij zoeken God vanwege een nood. Nou is er niets verkeerds aan God zoeken vanwege een nood. Als je een nood hebt is het slim om God te gaan zoeken. Maar als dat de enige motivatie is, als dat de enige keer is dat je God zoekt, is dat de reden dat je zoveel nood hebt. Dat komt omdat je geen tijd besteedt om in de aanwezigheid van God te zijn. De ware motivatie om God te zoeken is, dat je Hem kunt kennen, omdat je van Hem houdt en omdat je verlangt om tijd met Hem door te brengen. Niet omdat je iets van Hem nodig hebt. Dat is er natuurlijk wel een onderdeel van. Er staat geschreven: ‘Vraag en je zult ontvangen’. Er is niets mis met ontvangen wat je nodig hebt. Maar dat zou niet de motivatie erachter moeten zijn. 

Adam en Eva hadden dat niet als motivatie. Ze hadden in die zin helemaal niets nodig. Er staat dat ze waren geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, dat ze waren geschapen voor Zijn behagen. Ze waren geschapen voor gemeenschap met God. En binnenin hen was een vacuüm en dat wisten ze en ze wisten dat ze waren geschapen voor gemeenschap met God. En weet je dat dit ook is waarvoor jij geschapen bent? Je probeert dat misschien te vullen met kijken naar de televisie, je probeert het te vullen met werken, je probeert het te vullen met sport en al die andere dingen doen, maar weet je wat eigenlijk de hunkering binnenin je is? Weet je wat je werkelijk wilt? Je weet misschien niet wat je wilt, maar je wilt eigenlijk God kennen! Je wilt eigenlijk de aanwezigheid van God. God heeft je op die manier geschapen en als je dat bent kwijtgeraakt is er een vacuüm binnen in je. Een door God geschapen vacuüm, dat alleen God kan vullen. Dat is waar je naar snakt. Om in de aanwezigheid van God te zijn. Om God te kénnen. 

Maar wij zijn misleid. Wij zijn afgeleid en hebben al onze inspanningen in het dienen gestopt. ‘God, ik ga dit voor U doen’. Dat is niet God kennen! Weet je, mijn vrouw is een goede huishoudster. Ik prijs God voor mijn vrouw. Ze is een zegen. Ze houdt schoon schip daar. En ik prijs God daarvoor. Weet je dat er heel wat vrouwen zijn die hun huis niet op orde houden? Ik ben in huizen geweest van mensen waar je over dingen heen moest klauteren om de voordeur binnen te komen. Je kon niet op de vloer lopen want er lag overal kleding en andere dingen. Enzovoorts. En vrouw, als dat op jou slaat, ik veroordeel je niet, maar ik zeg dat jij je gezin niet goed bedient. Je moet je gezin bedienen. Weet je, dat weerspiegelt joú. Maar in ieder geval, mijn vrouw houdt het huis prima bij en ik prijs God daarvoor. Maar als ze zich méér druk zou gaan maken om dingen voor mij te doen, dan om mijzelf, dan zou mij dat pijn doen. 
Als het zover zou komen dat als ik de deur binnenkwam en ze zou schreeuwen: ‘Doe je schoenen uit, hoe waag je het de deur binnen te komen en mijn tapijt te bevuilen, ik heb het vandaag net gesopt’ - of wat doe je met tapijt? Vegen? - ‘Ik heb net vandaag het tapijt geveegd’. Je kunt wel merken dat ik heel veel van dit soort dingen doe. Ik heb mezelf flink uitgesloofd. Prijs God. 
Als zij zo zou zijn, als ze zo katterig zou zijn en zou vergeten dat de reden dat ze die dingen deed, was om mij tot zegen te zijn, en om voor haar gezin te zorgen, en het doel, het eindresultaat dus de daad zelf zou zijn, zou me dat kwetsen. Als ze meer zou geven om dat stomme tapijt dan om mij en zich meer druk zou maken om dat ik iets vuil maakte dan om mij, dan zou mij dat grieven. Dat zou onze relatie verpesten. 

Broeders en zusters, heel wat van ons zijn zó opgeslokt in de drukte van het God dienen, wij zijn zó opgegaan in de religie van het God dienen, wij zijn zó opgeslokt door alle dingen die wij moeten doen, dat we God vergeten zijn. Er zijn hier heel wat mensen, en ik zeg dit niet omdat ik jullie persoonlijk ken, ik zeg dit omdat ik geloof dat ik door de Heer wordt geleid om dit te zeggen, en omdat ik mijzelf ken, en ik ken andere mensen waar ik mee gesproken heb. Er zijn heel veel van jullie die geen kerkdienst overslaan, er zijn heel veel die hier zitten, je doet een x-aantal dingen en je bent actief in de programma’s van de kerk, maar je hebt al heel, heel lang geen eeuwig leven, geen relatie met God gehad. Het voordeel dat je hebt van het evangelie is in het helpen van anderen, en dat is geweldig, maar weet je, als dat je motivátie is, dan is dat verkeerd. 

Ik word gezegend als ik hoor hoe de levens van mensen zijn veranderd door het woord dat ik gesproken heb, of dat ze genezen zijn. Ik heb een man gesproken die hier een jaar geleden was, en zijn rug was genezen. Hij had het al meer dan 30 jaar. Hij had zijn rug natuurlijk al zijn hele leven, maar zijn rugproblemen had hij al ruim 30 jaar. En God genas hem. En dat zegent mij natuurlijk. Ik beleef daar vreugde aan. Maar weet je dat dit niet de dingen zijn die mij drijven? Voordat ik echt begon mijn relatie met God op te bouwen, kon ik naar Paulus kijken die in de gevangenis werd gegooid en dan dacht ik: ‘God, daar zou ik niet tegen kunnen, ik zou er niet tegen kunnen in een positie te zijn dat ik niet kon preken tegen mensen. Ik zou doodgaan’. En ik begon me af te vragen: ‘Hoe kon Paulus het uithouden’? Omdat Paulus alles voor ‘vuilnis’ hield opdat hij Hem zou mogen kennen. 

Paulus werd niet gemotiveerd door resultaten. Iemand die door resultaten wordt gemotiveerd, door wat hij ziet, zelfs door het bedienen van anderen, ook al is dat goed, zal op en neer gaan, want je zult die resultaten zien fluctueren. Je zult andere dingen zien binnenkomen die dat beïnvloeden. Maar iemand die de relatie met God tot prioriteit in zijn leven heeft gemaakt, zo iemand kan constant blijven, ook al wordt hij verbannen naar het eiland Patmos, of als hij in de gevangenis wordt gegooid. Als het middernacht is in de gevangenis zou hij kunnen denken: ‘Oh God, denk toch aan al die mensen daarbuiten die sterven en voor de Heer gewonnen zouden kunnen worden’. In plaats van depressief worden en gaan jammeren en huilen, ga je om middernacht Psalmen zingen. Amen? Je zult God aanbidden en prijzen omdat je relatie met God precies hetzelfde is gebleven. 

Als jou relatie met God zou worden teruggebracht tot waar je echt helemaal niéts voor God te doen hebt, als je geïsoleerd zou zijn en je had geen enkele andere christen om gemeenschap mee te hebben. Als jij geen enkele demon uit te drijven had, als je niemand zou hebben om voor te bidden, als je geen verlorenen had om te bedienen, hoe zouden jij en God dan met elkaar overweg kunnen? Hoe zou dan je relatie met God zijn? Ik geloof dat heel veel mensen hier binnen zich dan heel ongemakkelijk zouden voelen bij God! 
Net als wat John met ons deelde over een getrouwd echtpaar. Hun leven raakt verstrikt in gewoon hun rollen, de vrouw kookt en zorgt voor de kinderen. De man gaat naar zijn werk en doet al zijn dingen. Maar ze bouwen nooit aan hun relatie. En als de kinderen, de band van hun relatie de deur uit zijn, dan valt het uit elkaar. Ze mogen elkaar niet. Ze hebben geen relatie en uiteindelijk strandt dit huwelijk omdat hun relatie nooit is opgebouwd. Er zijn heel wat christenen die vandaag de dag nederlaag en ontmoediging, depressie ervaren omdat hun relatie met God niet deugt. Hun hele leven draait om het iets voor God doen. Wij hebben deze mentaliteit dat mijn rechtvaardiging, mijn basis voor relatie met God is gestoeld op hoeveel ik doe. 
Wij zijn zó prestatiegericht. Onze maatschappij van tegenwoordig is volgens mij méér prestatiegericht dan welke maatschappij die ooit op aarde heeft bestaan. Je moet presteren. Je moet iets doen om je bestaan te rechtvaardigen. De ERA is vandaag langsgekomen en heeft tegen vrouwen gezegd: ‘Wat doe je eigenlijk met je talenten? Je zit maar thuis en verspilt je leven, je gebruikt niet wat God je gegeven heeft. Presteer iets, doe iets, maak iets van jezelf’. Ze vertellen je dat jouw waarde wordt afgemeten aan de hand van wat je doet. Dat is gewoon niet zo. 

Ik zag onlangs een programma waarin ze enkele vrouwen interviewden die zakenvrouw waren geworden. Multimiljonairs die naar de top van het bedrijfsleven waren geklommen. En ze waren er allemaal uitgestapt omdat ze erachter waren gekomen dat ondanks alle bezittingen die ze hadden verworven, al het goud dat ze verzameld hadden, zij zich nog steeds ellendig voelden. En weet je wat ze deden? Ze waren gewoon huisvrouw geworden. Want ze hadden ontdekt dat succes en prestaties niet hetzelfde zijn. Wij zijn zó prestatiegericht geworden dat wij denken dat God op basis van onze prestaties blij met ons is. En dat is niet zo. 

Kijk weer naar Adam en Eva. Wat moesten Adam en Eva presteren? Ze hadden niemand bij wie ze demonen moesten uitdrijven, ze hoefden niemand tot de Heer te leiden. Ze hoefden geen geloof te beoefenen voor kleding, een huis, auto’s. Waar gebruikten ze eigenlijk hun geloof voor? Wat was de rechtvaardiging van hun bestaan? Waartoe had God Adam en Eva eigenlijk geschapen? Was er voor de zondeval en voordat iemand bediening nodig had helemaal geen doel voor hun bestaan? Kijk dan eens hier in Openbaring 4. Dit laat ons zien wat er momenteel in de hemel plaatsvindt. In de hemel is een voortdurende lofprijzing en aanbidding. Een voortdurend dienen van de Heer. 

Openbaring 4:8 zegt: 8 En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels. Rondom en aan de binnenkant waren deze vol ogen. Ze kenden geen moment van rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komt! 9 En telkens wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, 10 vielen de vierentwintig ouderlingen neer voor Hem Die op de troon zat, en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid. Zij wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden…
Deze dieren zijn voortdurend aan het roepen, dag en nacht: ‘Heilig, heilig, heilig’ en iedere keer als ze ‘heilig’ zeggen, voortdurend dus, werpen de 24 oudsten hun kronen neer voor God, vallen op hun aangezicht en aanbidden Hem. Dat betekent dat deze oudsten voortdurend op hun aangezicht vallen en God aanbidden. Ze staan op, zetten hun kroon op en werpen hun kronen af, vallen op hun gezicht, aanbidden God, staan op, gooien hun kronen af en vallen neer. Het is een voortdurende lofprijzing en aanbidding. Dat is wat er in de hemel aan de gang is. Constant lofprijzing en aanbidding van God. En dit is wat ze zeggen: 11 U bent waardig, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil (eigenlijk: behagen, of plezier!) bestaan zij en zijn zij geschapen. 
De mensheid is deel van die schepping en er staat dus dat dát de reden was dat we zijn én waren. De manier waarop dit is gezegd, laat zien dat het oorspronkelijke doel, en nog stééds het doel van onze schepping, is om Gods behagen of plezier. God heeft ons niet geschapen omdat Hij bedienden nodig had. Vanaf de zondeval is er behoefte aan dienaren. En God zal ons ook als dienaren gebruiken, maar dat is niet het uiteindelijke doel. Dat is niet de reden dat je bent geschapen, dat is een uitvloeisel. Er is plaats voor die dingen, maar jouw dienen zal nooit zijn wat God bedoeld heeft, totdat jij je prioriteiten weet te stellen en de eerste dingen op de eerste plaats stelt. 

Het allereerste doel waarvoor God de mens heeft geschapen was voor Zijn welbehagen. God híeld van ons. God had behoefte aan een voorwerp van Zijn liefde. Wist je dat God jou heeft geschapen om het voorwerp van Zijn liefde te zijn? God heeft je geschapen om Zijn liefde te laten stromen, om Zijn liefde over je uit te storten. En God heeft je ook geschapen zodat je Hem tot zegen zou zijn! Zodat je Hem kon bedienen. Wist je dat God iemand nodig had om Zijn liefde aan te tonen en ook iemand nodig had om liefde van te ontvangen? Wij denken soms dat God geen enkele behoefte heeft. Maar God IS liefde, 1 Johannes 4:8,16. God IS liefde en wist je dat iedereen die liefde is, en liefde heeft en liefde toont ook behoefte heeft dat die liefde wordt beantwoord? Wist je dat God behoeften had? God heeft behoefte aan mensen die van Hem houden. Dat is de reden dat de Bijbel zegt: ‘Zegen de Heer! Oh verhoog de Heer met mij, verhoog de Heer. Zegen Hem naar Zijn machtige daden. Prijs Hem naar Zijn uitzonderlijke grootheid.’ Duizenden referenties naar het zegenen van de Heer. 

Wist je dat het niet alleen maar voor óns voordeel is? Natuurlijk helpt lofprijs óns. Natuurlijk doet lofprijs ons goed, natuurlijk. Als we God prijzen, haat satan het en vlucht er vandaan. Maar wist je dat de echte reden om God te prijzen is dat het God goed doet? De Bijbel zegt dat Hij troont temidden van de lofprijs van Zijn volk Psalm 22 . Zefanja 3:17: De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verblijden met vreugde. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. 
Weet je, dat ik hier visioenen van heb gezien en ik heb ook gehoord van visioenen van anderen. Er was een man in ons kamp deze week die hetzelfde heeft gezien, dat als wij God prijzen, God danst, dat de engelen dansen omdat ze God prijzen. 

Wist je dat als de Bijbel zegt ‘zegen de Heer’, dat velen van ons niet weten wat dat betekent? Zoals Sandy Brown. Ik weet dat sommigen van jullie Sandy Brown kennen en het getuigenis waar zij mee kwam. Zij wist helemaal niets van de Heer en toen ze wedergeboren werd zocht ze God en ze probeerde iets van de Heer te weten te komen. Het was een lang proces. Maar haar werd over de doop in de Heilige Geest verteld. En ze vroeg: ‘Wat moet je doen om die te ontvangen?’ En ze zeiden tegen haar: ‘Nou, begin gewoon de Heer te zegenen en te prijzen’. Ze ging dus naar huis, stapte in een badkuip. Ze was eerst katholiek en omringde zich met kaarsen in dit bad. Zie je, het was de doop met de Heilige Geest dus zij dacht dat in bad de plek was om dat te ontvangen. Ze ging daar zitten en zei: ‘Lofprijs en aanbidding. Zegen de Heer’. Ze wist helemaal niet wat het betekende! Ze herhaalde gewoon maar de woorden! Ze zei maar: ‘Lofprijs en aanbidding’. Ze wist helemaal niet dat ‘lofprijs en aanbidding’ wel meer inhield dan die woorden alleen. Ze wist niet dat het een houding was, een instelling of een daad als uitdrukking van liefde. Ze zei gewoon maar: ‘Lofprijs en aanbidding, lofprijs en aanbidding, lofprijs en aanbidding’. En ze werd gedoopt in de Heilige Geest!
Er zijn velen van ons, die als we de Bijbel lezen, en er staat: ‘Zegen de Heer’, dan zeggen wij: ‘Zegen de Heer’. En we weten helemaal niet wat het betekent? Weet je dat je de Heer kunt zegenen en dat de Heer door jou gezegend wordt? 

De Heer gaf ons paarden, en ik nam mijn zonen Joshua en Peter op een dag mee uit paardrijden. We hadden een heerlijke dag en deden allerlei dingen. En toen ik ze in bed stopte en ze welterusten kuste en zei: ‘Ik houd van je, Peter’, keek hij omhoog en zei: ‘Pa, je bent een góede Papa’. En ik kan je gewoon niet beschrijven wat dat mij deed. Ik kreeg zin om hem weer uit bed te halen en weer te gaan paardrijden. Dat zegende mij! Hij zei niet: ‘Zegen u, pap’. Hij zei: ‘Pap, u bent een goede papa’. En dat zegende mij. Als de Bijbel zegt: ‘Zegen de Heer’, weet je dat je God dan kunt zegenen door te zeggen: ‘Vader, U bent een goede God’? Weet je dat Gods hart dan salto’s maakt? We zijn geschapen voor Zijn welbehagen, wij zijn Zijn voorwerp van liefde, wij zijn voor Hem een kostbare schat. Hij houdt van ons wel duizend keer meer dan ik van mijn kinderen houd, en God verlangt naar onze aanbidding en lofprijs. En weet je dat je dáárvoor geschapen bent? 
Dáár is Jezus voor gekomen, zodat die relatie van liefde, zodat dit eeuwige leven opnieuw kon worden hersteld. Zonde was gewoon een barricade die in de weg stond. God kwam niet alleen maar om je van de hel te verlossen, ook al is dat heel belangrijk, maar het voornaamste was dat Hij jóu wilde hebben. Hij wilde gemeenschap met jou. God wilde weer met je wandelen en spreken in de koelte van de avond. Hij wilde iedere dag weer een bijzonder moment met jou hebben, om met jou om te gaan en jou te leren kennen en met jou uit te wisselen wat Hij op Zijn hart had. En dat jij met Hem deelt en dat je een relatie hebt! God heeft jou geschapen. Wij waren en zijn nog steeds geschapen voor Zijn welbehagen.

God heeft je niet geschapen om een of andere bediende te zijn, ook al is er sprake van dienstbaarheid. Als God bedienden nodig had, had Hij engelen kunnen gebruiken. God had de rotsen zo kunnen scheppen om het te doen. God had het op duizend verschillende manieren kunnen doen. De reden dat wij zijn geschapen, was dat Hij óns wilde. Hij verlangde naar een intelligent wezen dat een vrije wil had, en zelf kon bepalen, zonder dat er op een knop gedrukt moest worden zoals bij een computer of een robot: ‘I-k h-o-u v-a-n U’. Maar dat je Hem vanuit je eigen hart kon liefhebben. Zodat het uit vrije wil kon gebeuren. Hij zal je nooit zeggen: ‘Zeg eens: ik houd van U’. Hoe zou het zijn als ik naar mijn kinderen zou gaan en zou zeggen: ‘Houd van me. Zég tegen me dat je van me houdt!’ Zo doe je dat niet! God wilde dat wij dat uit eigen vrije wil zouden doen. Daar ben je voor geschapen! Dát is wat eeuwig leven is! Hem op een intieme en persoonlijke manier leren kennen. 

Broeders en zusters, er zijn in deze zaal vanavond heel veel mensen die wedergeboren zijn en die geen eeuwig leven ervaren! Je bent geen relatie met God begonnen waarin God gemeenschap heeft met jou en jij gemeenschap hebt met Hem. Ik weet dat hier mensen zijn die wekenlang, of in geen maanden, of misschien zijn hier mensen die één of twee keer per jaar een relatie met God hebben. Je hebt dan een ervaring waarin je weet dat God blij is met je en dat jij blij bent met Hem en dat er gemeenschap is, over en weer. Maar je mist eeuwig leven. Je mist waar de redding nou precies om ging. Je mist het hele ding en je vraagt je af waarom mensen niet het dak openbreken om mensen naar beneden te laten zakken. Ik weet dat je geweldige dingen ervaart en dat jullie groeien, maar ik verzeker je dat deze stad nog niet echt iets gezien heeft. Ze heeft het niet gezien zoals het zou moeten. 

Honderdtwintig mensen zetten de hele wereld op zijn kop en God kent geen aanzien des persoons. Ik geloof dat er een grotere manifestatie van de Heilige Geest bezig is te ontwikkelen, dan er ooit is geweest in de nieuwtestamentische kerk, ze is nog niet compleet, maar ze is bezig. Wij zouden per dag vijfduizend mensen gered moeten zien worden. Wij zouden iemand bij de poort van de tempel moeten zien opstaan en wonderen zien gebeuren. Hoe komt het dat dit niet meer gebeurt? Hoe komt het dat er niet meer mensen hongerig zijn? Er zijn mensen hongerig. Deze verloren mensen zijn hongerig. Ze zoeken iets. Ze weten niet wat ze zoeken, maar ze zoeken! Waarom zoeken ze niet hier? Waarom lopen de mensen de deur niet plat? Waarom? Wij hebben de goederen in huis! Wij hebben de kracht van God, wij kunnen de blinde ogen open zien gaan, wij kunnen de doven zien genezen, we kunnen de doden zien opstaan. Wij kunnen mensen vrij zien worden, wij kunnen mensen financieel gezegend zien worden. Wij hebben de spullen! Waarom lopen niet meer mensen de deur plat? Omdat we hen leerstellingen prediken in plaats van hen te laten zíen dat wij eeuwig leven hebben! 

In plaats van er op uit te gaan en het leven van God uit ons te laten stromen, prediken we leerstellingen tot hen. Mensen zijn leerstellingen meer dan beu. Als ze leerstellingen willen horen kunnen ze naar de Jehova’s getuigen en de Mormonen luisteren. Die kloppen aan de deuren. Die hebben leerstellingen! Mensen zijn op zoek naar iets dat echt is. Ze zijn op zoek naar een ervaring. Ze zijn op zoek naar een soort relatie. Mensen schreeuwen om liefde! En broeders en zusters, dát moeten wij hen geven. Maar het is zo ontaard, dat we het grootste deel van de tijd leerstellingen verkondigen omdat dat het enige is wat we hebben. Wij hebben geen eeuwig leven! Wij wandelen niet in de aanwezigheid van God. Wij hebben geen gemeenschap en eenheid met God. Het enige dat wij hebben is een herinnering. Het enige dat we hebben is een toewijding die wij hebben gemaakt. Het enige dat wij hebben is de kennis van wat Gods Woord zegt, maar wij hebben het niet levend en echt functionerend binnenin ons. 

Als jij vlam vat, als jij het vuur van God jou laat verteren, zal de wereld komen kijken hoe jij brandt. Dan zouden ze enthousiast worden. Dan zouden ze willen hebben wat wij hebben. Maar wij moeten handelen naar wat wij hebben. Wij moeten dat leven van God gaan ervaren. Dat is waar het allemaal om gaat. Ik weet zeker dat het God pijn doet dat Zijn mensen zó druk bezig zijn met gebouwen bouwen, bidden en de duivel bevechten. En met al die dingen is op zich niks mis. Ook daar is een plaats en tijd voor. Maar er zijn sommigen van jullie die bezig zijn de duivel te bestraffen bij iedere beweging die je maakt, maar wat de relatie met God betreft, die is er gewoon niet. Wij laten alles toe om dát te verdringen! ‘Nou, ik ben druk. Ik moet dingen doen, ik ben met al deze belangrijke dingen bezig.’ 

Kijk weer naar je relatie met je vrouw of met je man. Je kunt al je tijd besteden om iets te doen, maar je móet prioriteit geven aan het bouwen aan die relatie. Als je dat niet doet, zul je hem uiteindelijk verliezen. Je moet prioriteit geven aan je relatie met God. Je moet beseffen dat dát is wat al het andere laat werken. Dat is wat je vervulling geeft. Dat is waar God je voor geschapen heeft. Hij heeft je niet geschapen om je diensten. Hij heeft je geschapen om je gezelschap! Dienstbaarheid is een bijverschijnsel. Mijn vrouw dient mij en bedient mij en zegent mij omdat ze van míj houdt. Ik dien haar en bedien haar en zegen haar omdat ik van háár houd. Ik doe het niet omdat het een plicht is of omdat het iets is dat ik móet doen. Ik doe het omdat ik van haar houd en het is een bijverschijnsel. 

Dat zorgt er ook voor dat de bediening niet vervelend voor je wordt. Ik kan je gewoon niet opsommen hoeveel pastors, hoeveel predikers gewoon burn-out zijn. Ze zijn moe. Ze zijn ontevreden, ze zijn niet langer gezegend. Weet je waarom? Ze zijn actief. Ze zien hoe God hen gebruikt, ze hebben een roeping en een zalving op hun leven. Maar predikers en pastors kunnen zó gemakkelijk verstrikt raken als ze ál hun tijd in de bediening steken en aan jou geven, dat ze zelf helemaal geen relatie met God hebben. En je zult opdrogen. Je zult niet standhouden als dát je houding is, als dat de manier is waarop je gaat. 
Je moet die relatie met God onderhouden. Je moet een relatie met Hem aangaan. En dat is wat God meer verlangt dan wat dan ook! Je zult prioriteiten moeten stellen. Er zal altijd druk zijn, er zal altijd wel iets zijn waar jij je mee bezig kunt houden, maar je moet prioriteiten stellen. Wat is belangrijk? Het allerbelangrijkste in jouw leven is God KENNEN. Dat is het allerbelangrijkste. Je bediening is onbeduidend. De manier waarop God je gebruikt is onbelangrijk ten opzichte van het God kennen. Dat is wat God verlangt. Dat is wat je voldoening zal schenken, dat is wat eeuwig leven is en daar roept God mensen toe vandaag de dag. Het is zó gemakkelijk om verstrikt te raken in alles wat God aan het doen is en daar enthousiast over te worden en niet meer enthousiast over God zelf. Wij moeten in relatie met Hem zelf treden! En dat kun jij ook doen!

Iemand zit hier te denken: ‘Broeder, dit klinkt geweldig, maar hoe doe je dit? Hoe doe je dit? Ik ga zitten en ik weet helemaal niets te zeggen, en ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan Hem niet zien, ik kan niet tegen Hem spreken, ik kan Hem niet horen.’ Wij zijn zó verstrikt in het fysieke, vleselijke leven dat we helemaal niet in dat geestelijke gebied kunnen gaan, waar we kunnen waarnemen wat God over ons zegt. Maar een van de eerste manieren is Johannes 6:63, dat zegt: De Geest is het Die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. 
Als je in het geestelijk gebied wilt komen, als je wilt ontdekken wat God zegt, kijk in Gods Woord en ga het persoonlijk maken. Begin het persoonlijk op te vatten. Lees verzen over hoeveel God van je houdt. Lees die verzen in Openbaring 4:11, waar het gaat over dat wij bestaan en geschapen zijn om Zijn welbehagen, en vat dat op als Gods stem tot jou, en zeg: ‘Vader, dank U wel, dat is Uw stem tot mij. Ik was en ben nog steeds geschapen voor Uw welbehagen’. En neem dan Efeziërs 1:6 dat Hij ons heeft aanvaard, aangenomen in de geliefde. En zeg: ‘Vader, dank U dat ik aanvaard ben door U. En volgens Hebreeën 11:6 ben ik aangenaam voor U, omdat ik geloof stel in Jezus. U bent blij met mij.’ 
Begin dat soort dingen uit te spreken. Als je uitspreekt wat Gods Woord zegt, spreek je in geest en in waarheid. Je spreekt wat God zegt en je begint in die aanwezigheid binnen te gaan. Je begint jezelf daaraan toe te wijden. Als wij gewoon beginnen met te zeggen: ‘God, ik ken U niet, God ik wil U kennen’, dan zal de Heer zichzelf aan je openbaren. Jezelf vernederen onder de machtige hand van God heeft een geweldige uitwerking op je. Als je gewoon zegt: ‘Vader, het spijt me dat ik zó opgeslokt ben in al die andere dingen, help me om U te kennen’. 

En laat ik je ook een Woord van wijsheid geven. Wij proberen onze relatie met God veel te intens te maken. Ik weet dat sommige mensen nu denken: ‘ketterij, broeder!’ Maar heb je wel iemand gezien, meestal is dat een onzeker persoon, iemand die geen relaties kent met andere mensen, iemand die niet goed met anderen kan opschieten, maar die er met zijn hele hart naar verlangt? En ze hebben al die strijd van binnen. Ze verlangen er zó hevig naar dat als ze jou tegenkomen, dan komen ze ook zó heftig op je af dat ze je ergeren. Je denkt: ‘Wat is er mis met hen?’ Je deinst voor dat soort mensen terug. Maar meestal zijn dat de mensen die het meest hunkeren naar relaties. Maar weet je dat het bouwen van relaties tijd kost? 

Ik houd van pastor John. En ik had een goede ontmoeting met John en gisterochtend had ik meer ontmoeting met John dan ooit tevoren sinds ik hem ken. We hebben niet zoveel tijd met elkaar doorgebracht, maar toch heb ik respect voor hem. Er is tijd nodig om relaties op te bouwen en ook al ken ik hem al jaren, we bouwen nog steeds aan onze relatie. Want we zien elkaar niet zo vaak. Als ik zou gaan zitten en losbranden van ‘ik wil alles van John weten binnen 30 minuten, ik wil je gedachten lezen, ik wil dat je mij je diepste en donkerste geheimen vertelt, ik wil binnen 30 minuten je allerbeste vriend worden’, dan zou hij maken dat hij wegkwam en de andere kant op gaan. Dat is gewoon afstotend voor mensen. Er is tijd nodig om relaties te bouwen. 

In man-vrouw relaties, zelfs al heeft God je iemand laten zien en gezegd ‘dat wordt je vrouw’, dan nog storm je er niet op af en binnen 30 minuten wil je volledige intimiteit en doe je een (huwelijks)aanzoek en wil je dat ze je alles heeft verteld en dat jullie volledig met elkaar eens zijn. Het kost gewoon tijd om zo’n relatie te bouwen. Maar bij God komen we aanzetten met ‘ik ga nu een uur lang bidden’. We kijken op de klok. Stellen de wekker af of zoiets en beginnen te bidden. We bonken op de muren en schreeuwen ‘Oh God’. En we willen vijf visioenen zien en drie dromen en we moeten kippenvel voelen langs onze ruggengraat. En we moeten vijf bolwerken neerhalen en drie mensen bevrijd binnen dat uur. En als dat niet gebeurt, zegen God, wat is er mis? Hoe komt het dat er niets gebeurt in onze relatie? Er is gewoon tijd nodig om een relatie te bouwen. 

Soms moet je gewoon beginnen met: ‘Vader, ik weet niet wat ik moet doen, ik ga hier gewoon een poosje zitten’. En gewoon stil worden voor de Heer. Een van de dingen die me bij Jamie zegende was, dat als ik met andere meisjes uitging… Nou, dat moet ik anders zeggen. Wat ik wil zeggen, ik ben alleen met één ander meisje uitgegaan in mijn leven. Dus toen ik met dit andere meisje uitging, had ik steeds het gevoel dat ik mij op mijn allerbest moest gedragen. Je moest de auto van je moeder lenen, want die van mij was een wrak. Je moest je correct kleden, correct spreken, en als er een stilte viel in het gesprek werd je er ongemakkelijk over, wat gaat er nu gebeuren? Wat moet je nu weer zeggen en zo. Maar niet toen Jamie en ik samenkwamen. God heeft ons gewoon op een bovennatuurlijke manier bij elkaar gebracht. We gingen ons verloven om te trouwen voordat we zelfs maar elkaars hand hadden vastgehouden. En Jamie en ik zaten gewoon bij elkaar. Wij zaten gewoon urenlang bij elkaar. We zeiden af en toe wel wat, maar heel vaak spraken we niet. We genoten gewoon van het samenzijn. We hoefden niets te doen, zij hoefde mij niet te amuseren en ik hoefde haar niet te amuseren. Wij genoten gewoon van elkaar zonder iets te hoeven presteren. Ik aanvaarde haar gewoon zoals ze was. Zij hoefde helemaal niets bijzonders te doen. En zij aanvaarde mij zoals ik was. Weet je dat er kracht is in zo’n relatie? Ik weet gewoon niet hoe ik dat allemaal onder woorden moet brengen, maar ik verzeker je, dat ik dat niet zou willen inruilen voor een hoop andere relaties, die er misschien veel intenser uitzien. Maar ze genieten niet gewoon van elkaar. Ik zou echt niet willen ruilen. 

Velen van ons die willen beginnen, vinden dan dat onze tijd met God kráchtig moet zijn. Iedere keer als we in de aanwezigheid van God treden moet het levensveranderend zijn. Maar soms moet je gewoon een ontmoeting met God hebben, en dat je begint en zegt: ‘Hoi’. Amen? Gewoon op bezoek gaan. Je kunt gewoon tegen Hem praten. God is een persoon. God is een echt persoon. En God verlangt een relatie. Er zijn tijden dat ik door de bergen ren en dan ga ik ergens zitten. En ik kijk naar Pike’s Peak. En ik ga gewoon de Heer prijzen. Ik herinner me nog zaterdagochtend. Ik had in bed gezeten, bijbel gelezen en dat soort dingen. En ik heb gewoon meer dan een uur achterover gelegen en God geprezen. Het was gewoon in mijn hart en ik genoot van Gods aanwezigheid. God genoot van mij, en ik was blij met Hem en Hij was blij met mij. Weet je dat zoiets een relatie opbouwt? Weet je dat daardoor iets wordt opgebouwd tussen elkaar? Weet je dat zoiets angsten verdrijft en genezend is? Gewoon God kennen en in Gods aanwezigheid zijn. Wist je dat dát eeuwig leven is? 

Nogmaals, ik doe niet af aan het uitdrijven van demonen en bidden en voorbede doen en al die dingen doen. Ik zeg dat dat allemaal bijverschijnselen zouden moeten zijn, uitvloeisels van een relatie. Je handelt die dingen af omdat het nodig is. De duivel laat zijn kop zien, je hakt hem af, handelt het af, en gaat gewoon verder met de relatie en gemeenschap met God. Al die dingen doen zou je motivatie niet moeten zijn, en zou niet moeten zijn waarmee je leven wordt opgesoupeerd. Je zou niet helemaal in beslag genomen moeten zijn door al die dingen doen. Als dat de reden was van je bestaan, dan zou het betekenen dat Adam en Eva helemaal geen reden tot bestaan hadden, want ze hadden dat soort dingen niet te doen. God schiep hen voor een doel dat daar ver bovenuit ging. Jij bent ook geschapen voor iets wat veel belangrijker is dan dienstbaarheid. En dat is God kennen! God wil jou gewoon kennen. God wil gewoon blij zijn met jóu. Hij ís blij met jou, maar Hij wil dat ook aan jou kenbaar maken. Hij wil met je omgaan. 

Mijn vrouw en ik zijn soms van elkaar gescheiden omdat ik zoveel reis. We weten dat we van elkaar houden, maar er is gewoon iets als we samen kunnen zijn en kunnen laten zíen dat we van elkaar houden en gewoon ervaren om bij elkaar te kunnen zijn. Dat is veel beter dan het alleen maar weten maar nooit in staat zijn om het ook te laten zien en te ervaren. Er is iets met het ervaren. Wij weten dat God van ons houdt en God weet dat wij van Hem houden. Maar hoe vaak besteden we tijd om daar werkelijk uitdrukking aan te geven? Hoe vaak vertellen we dat ook echt? Als jij niet op dagelijks basis een ontmoeting met God hebt, mis je God! En ik vind het vervelend om te zeggen, want ik wil niet dat het een regel wordt, een voorschrift, of dat het een slavernij wordt, een vast formaat of regel waar je aan moet voldoen. 
Maar je zou een dagelijks afspraakje met God moeten hebben. Dat hadden Adam en Eva, in de avondkoelte. Ze ontmoetten God en hadden contact met God. En ik geloof dat God dat ingesteld heeft en dat het een goede norm is. Er zou een dagelijks moment moeten zijn om God te ontmoeten. Er zou tijd moeten zijn om dagelijks God te ontmoeten en het zou belangrijk voor je moeten zijn. De meesten van ons, als we in gezelschap van God zijn en aan het bidden zijn, en er komt iemand langs, of de telefoon gaat of er gebeurt wat, dan laten we God vallen en gaan iets anders doen. De Heer is geen prioriteit. De Heer is er altijd. Hij is er vandaag en Hij zal er morgen ook zijn. Als er iets gebeurt of iets tussenkomt, kan ik opstaan en dat doen, en het morgen weer goedmaken. Ik verzeker je dat je dat niet zal baten. Je zult er prioriteit aan moeten geven. 

Aan de vrouw van een pastorvriend van mij in Collinsville, Illinous had de Heer precies hetzelfde laten zien. Iedere keer als zij tijd vrij maakte om met de Heer te zijn, ging de telefoon en iemand gebed nodig had. En ze besloot tenslotte dat als de telefoon ging en iemand iets nodig had, ze op zou nemen en zeggen: ‘Sorry, ik wil later voor je bidden, maar ik ben nu bezig, ik heb nu een afspraak en ik spreek je als ik hiermee klaar ben’. Ze behandelde God alsof Hij een persoon was. En ze begon gemeenschap met God te hebben. En weet je, dit hielp haar. Het maakte haar vrij. 

Als jij vanavond laat opblijft als je na deze samenkomst met mensen samen bent, dan weet je dat als het ochtend wordt, ook al ben je moe, ook al wil je liever niet uit je bed komen, je doet wat je moet doen om jezelf eruit te slepen en jezelf te dwingen naar je werk te gaan. Want het is geen keuze, het is een noodzaak. Het is belangrijk. Als je het niet doet zijn de consequenties erg genoeg. En dat zal je motiveren om te gaan werken, ook al ben je hondsmoe. 
Maar als je laat opblijft als je samen bent na de kerkdienst, en het wordt tijd om tijd met de Heer door te brengen voor je naar je werk gaat, dan is dat een mogelijkheid, maar dat we laten gemakkelijk los. En dan vragen we ons af waarom dingen niet beter werken. Wij vinden onze relatie met God minder belangrijk dan onze baan houden. Wij geven God niet de prioriteit. En broeders en zusters, ik geloof dat God daarnaar hunkert. Ik geloof dat God een behoefte heeft. Ik geloof dat God het nodig heeft om ‘bediend’ te worden. Handelingen 13 zegt dat al deze mannen ‘God bedienden’. Ze ‘bedienden’ God door Hem te prijzen en te aanbidden en Hem gewoon lief te hebben en gemeenschap met Hem te hebben en in Zijn gezelschap te zijn. 

God houdt van je. God verlangt naar je. Jij ziet jezelf misschien niet op die manier. Je hebt misschien deze mentaliteit van de wereld overgehouden dat jij alleen maar een nummer bent, jij bent alleen maar iemand die helpt om hun producten te kopen en ze geven niets om jou. Ze hebben alleen jouw geld nodig, ze willen wat jij kunt geven. Maar ze geven niet om jóu. Wij hebben die mentaliteit ontwikkeld en weet je dat heel veel mensen ook zo over God denken? Ze denken: ik ben nodig om te helpen dit gebouw te bouwen, ik ben nodig om te helpen de banken te vullen, ik ben nodig om te helpen dat het er goed uitziet. Ik ben voor dit en voor dat nodig en zo gaat het maar door. Maar veel mensen zien gewoon niet de waarde die God aan hen ieder individueel hecht. Velen van hen weten gewoon niet dat God naar ons op zoek is. Het boek Hooglied laat ons zien dat God naar ons op zoek is als een minnaar. Ik verzeker je dat God naar je op zoek is. God houdt van je. God maakt je het hof. God is op jóu uit. God verlangt naar jouw genegenheid. God verlangt naar jouw liefde en Hij wil je Zijn liefde laten zien. En wij zijn maar in beslag genomen door de TV en we zijn in beslag genomen met dit en met dat. En zo af en toe geven we God ook wel een beetje tijd. Maar dat zal het niet doen werken. 

Ik verzeker je dat al het andere uit relatie voortkomt. Geloof komt uit relatie voort. Vrede komt voort uit de wetenschap dat God van je houdt. Vrede komt voort uit deze relatie met God hebben. Er is zoveel onderwijs over financiën, en ik ben er niet tegen, maar als je een relatie met God hebt, kun je al het onderwijs over financiën in een notendop stoppen en meenemen. Dat is alles wat je nodig hebt. Als je éérst het koninkrijk van God zocht en Zijn gerechtigheid zouden de dingen gewoon aan je gegeven worden. De Bijbel toont dat ze ons overkomen en ons inhalen. Heel weinig mensen ervaren dat omdat heel weinig mensen eerst het koninkrijk van God zoeken. 

Als je God met je hele hart zoekt, zal Hij je voorspoedig maken. Hij geeft het aan je. De dingen in het christenleven werken gewoon zó eenvoudig als we op de allereerste plaats het LEVEN door ons heen hebben stromen. Als wij dat bovennatuurlijke eeuwige leven van God hebben en daarmee gemeenschap hebben, valt ál het andere vanzelf op zijn plek. Het gaat erom hoe levend het is binnenin jou. Wat is jouw relatie met God? Relaties kun je niet van het ene moment op het andere opbouwen. Dit is een oplossing voor de lange termijn. Dit gaat over gewoon bij God zijn, God leren kennen. 

Als jij meer in beslag genomen bent door het dienen van God, dan door God zelf, moet jij je daarvan bekeren. En ik zeg niet dat je moet stoppen met dingen doen. Maar ik zeg dat je dingen in hun prioriteit moet zien te krijgen. Velen van jullie zijn veel beter af als je een hoop van je goede werken zou laten varen en terug zou keren tot het kennen van God. Ik weet dat het misschien niet lekker klinkt, want niet veel predikers zijn gewend zoiets te zeggen, maar je zou er beter aan doen je terug te trekken en God te leren kennen. En dan zou jou dienstbaarheid, als die weer aan je teruggeven wordt, door God gezalfd zijn. Dan zou het leven van God er doorheen stromen en de levens van mensen zouden worden aangeraakt en veranderd. Dat is waar God op uit is. God is op jóu uit. 

God heeft de wereld lief. God wil dat de verlorenen veranderen. Maar nog veel belangrijker, God wil dat van Zijn mensen, hier. Hij wil jóu kennen. Als Hij jóu kent en jij ervaart dát leven, verzeker ik je dat mensen tot de Heer leiden heel eenvoudig is als zij het leven van God in mensen kunnen zien. Amen? 
Er is een liedje dat we zingen dat zegt: ‘wat wij zijn spreekt zo luid dat de wereld niet kan horen wat je zegt’. Ze luisteren niet naar wat je zegt, maar kijken naar je wandel en beoordelen je iedere dag op je daden. Geloof maar niet dat ze bedrogen worden doordat jij veinst te kennen wat je niet weet. Ze beoordelen je aan wat ze zien en weten wie je bent en ze beoordelen je alleen aan je daden. 

Er zijn er heel wat van ons die doen alsof. We hebben deze leerstelling, we hebben deze mening, maar we ervaren het niet zelf. Wij moeten terugkeren en zorgen dat het binnenin ons écht is. We moeten ervoor zorgen dat Jezus echt onze beste vriend is, dat je liever met Jezus samen wordt opgesloten dan met wie dan ook. Dat als jij naar het eiland Patmos zou worden verbannen, je gewoon enthousiast zou zijn. Geen enkele afleiding, jij kunt elke dag het gezelschap van God genieten. Is dat niet geweldig? 


 

www.vergadering.nu