Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Zegeningen en wonderen - 4
Andrew Wommack

Het onderwijs van Andrew Wommack bereikt miljoenen christenen over de hele wereld. Dit radicale onderwijs doorbreekt tradities en leringen die soms generaties lang zijn overgeleverd, maar niet gebaseerd blijken te zijn op een grondig kennen en begrijpen van Gods Woord. Door Andrews onderwijs vallen voor veel christenen de puzzelstukjes van de Bijbel op hun plaats, waardoor het weer een springlevend boek wordt dat hen leven geeft, zoals God het altijd bedoeld heeft. 

Inleiding
Zegeningen en wonderen komen beide van God. Maar welke manier heeft Zijn voorkeur om in jouw nood te voorzien? Als je dit begrijpt en in de praktijk brengt, zul je vrede, geborgenheid en stabiliteit in je leven krijgen. 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Vertaling 2009: Jan Vossen

Deel 1: De kracht van een zegening
Deel 2: De blijvende werking van een zegening
Deel 3: Alleen jij kunt een zegening blokkeren
Deel 4: Wat zijn de zegeningen?


Deel 4: Wat zijn de zegeningen?

Vandaag ga ik verder met het onderwijs over zegeningen en wonderen. En ik verzeker je dat ik hiervan genoten heb. Dit is een waarheid die mij heeft geholpen te begrijpen hoe het koninkrijk van God werkt. Ik heb 20 jaar geleden onderwezen over zegeningen en wonderen. En de tapeserie die ik had was onderwijs van 20 jaar oud. Ik heb het daarom opnieuw onderwezen. Het is in principe nog steeds hetzelfde onderwijs, maar geüpdate, en we hebben het verder uitgewerkt. Het was een driedelige serie en nu wordt het een vierdelige onderwijsserie. 

Ik heb vastgesteld wat de kracht van een zegen is, daar hebben we over gesproken. We hebben zegeningen en wonderen met elkaar vergeleken. Vervolgens hebben we gesproken over de blijvende werking van een zegening. Als ze eenmaal gegeven is, zal God het nooit terugnemen, satan kan het niet tegenhouden. Jij bent de enige persoon die Gods zegen in je leven kan verhinderen. En als onderdeel daarvan heb ik onderwezen hoe Gods zegen niet afhangt van je prestaties maar van je geloof. Nu heeft je geloof wel invloed op je prestaties, er bestaat dus wel een samenhang tussen, maar geen rechtstreekse verbinding. En dat moet je begrijpen, anders zul je de duivel in staat stellen je te veroordelen en de zegen van God uit je hoofd te praten, omdat jij je er niet waardig voor voelt. Dat was heel belangrijk onderwijs. 

Wat ik vandaag wil doen is beginnen met je bijbelverzen te tonen die je specifiek laten zien wat sommige van de zegeningen zijn, die God je gegeven heeft. Denk er weer aan dat ik in het begin van dit onderwijs heb laten zien dat de zegen van God niet maar dingen zijn, maar eerder Gods gunst die over je is uitgesproken. Uitgesproken goddelijke gunst. En het is van essentieel belang dat je dat begrijpt. 

Hier in Efeziërs 1:3 zegt de Schrift: Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. 
Soms struikelen mensen hierover, omdat er staat dat Hij ons heeft gezegend met alle geestelijke zegen. Maar als je dit leest, en ik dacht dat het de ‘Amplified Bible’ was die dit uitlegt, dan staat daar dat Hij ons heeft gezegend met alle aardse én geestelijke zegen. Dit zegt niet dat het alleen maar gaat om een zegen ooit, ver weg in de hemel. Nee, dit is gewoon een ouderwetse manier om te zeggen dat God ons al met álles gezegend heeft. Alles wat er ooit maar met je als wedergeboren gelovige zal gebeuren, is al over je uitgesproken. Die zegeningen zijn al gegeven. Dat betekent dat de vergeving van je zonden, de wederopstanding van je fysieke lichaam, het feit dat je voor eeuwig zult leven, dat je in de geliefde aanvaard bent (Efeziërs 1:6 ), alles wat ooit gaat gebeuren, heeft God al gekocht door Jezus. Alles wat God ooit voor ons gekocht en bewerkt heeft, was door Jezus, en is over ons uitgesproken. En wij hebben daar een vermelding van, hier in de Schrift. De zegen is dus al gegeven. En voor zover we ons denken kunnen vernieuwen en geloven, kunnen we die zegeningen ook in dit fysieke lichaam ervaren. 

We hebben dus een zegening en als we verder gaan, ga ik hier in meer detail op in. Maar als opwarmertje, we hebben een zegen dat er ooit op een dag geen ziekte meer zal bestaan, geen handicaps meer, geen ellende, geen verdriet meer, geen pijn, en dat al die oude dingen zijn voorbijgegaan. Zo staat het in het boek Openbaring. Voor zover we ons denken kunnen vernieuwen is die zegen al over ons uitgesproken. En voor zover jij je denken kunt vernieuwen en er geloof voor uitoefenen, kun je al in bovennatuurlijke gezondheid wandelen en nu in dít leven al vreugde en overwinning ondervinden. Je hoeft niet te wachten tot je bij de Heer zult zijn. Er zijn allerlei verzen die dat laten zien. Maar laat ik eerst enkele dingen vertellen over sommige van de zegeningen. Ik heb ze allereerst onderverdeeld. We gaan het hebben over de zegeningen die in het geestelijk gebied gebeurd zijn, dan de zegeningen die over je zijn gekomen in je fysieke lichaam, en de zegeningen die over je zijn gekomen op het gebied van je ziel. Ik raak maar wat hoogtepunten. Er is zoveel meer dan ik in staat zal zijn te delen. 

Laat ik enkele verzen hier aanduiden. In Hebreeën 9:12 staat: Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. 
Ik heb hier onlangs nog over onderwezen in het kader van ons onderwijs over Geest, Ziel en Lichaam en ik heb dit ook behandeld bij het onderwijs over het boek Romeinen, ‘Het evangelie, de kracht Gods tot behoud’. Er zijn verschillende studies waarin ik dit onderwijs, maar laat ik snel enkele van deze hoogtepunten aanstippen. We hebben het er hier over dat Gods zegeningen voor ons zijn, en dat het enige wat we hoeven te doen is: ten eerste weten dat ze voor ons zijn, en dan ze geloven. De eerste stap is dus uitzoeken wat de zegeningen zijn. En in het geestelijke gebied zegt dit vers dat Jezus door één offer een eeuwige verlossing voor ons tot stand heeft gebracht. Dit betekent niet verlossing tot de volgende keer dat je zondigt en dan verlies jij je gerechtigheid bij God en moet je berouw tonen en het doorbidden en weer wedergeboren worden zoals sommige religies leren. 

Ik weet dat ik heel wat dingen aanroer en als je helemaal nieuw bent in deze dingen en mijn onderwijs over Geest Ziel en Lichaam en het boek Romeinen nog niet hebt gehoord, kan dit een flinke aanslag op je theologie zijn. Maar als jij gelooft dat iedere keer als je zondigt jij jouw gerechtigheid bij God verliest en je weer een nieuwe berouwperiode doormoet en jezelf weer terugbidden om rechtvaardig voor God te zijn, dan móet jouw theologie aangetast worden, omdat het een verkeerde leer is. Het is weliswaar erg populair, waarschijnlijk zelfs algemeen aanvaard, maar het is verkeerd. Dit vers hier vertelt dat God voor ons een ééuwige verlossing heeft bewerkt.

En kijk in vers 14 waar staat: hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. 15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, want Hij onderging de dood tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, opdat de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden. 
Weet je dat niet veel mensen dit idee hebben. De meeste mensen denken dat jouw relatie met God wisselend is, en dat je die voortdurend kwijt raakt. Iedere keer als je zondigt, raak je haar kwijt en moet je het weer terugbidden. Hebreeën 6:4-6 toont aan dat als je echt zou afvallen het onmogelijk is om je weer tot bekering te brengen. Er bestaat niet zoiets als opnieuw wedergeboren worden. En iedere keer als je zondigt, verlies jij je behoud. En je moet het doorbidden en weer wedergeboren worden. Je bent gered – verloren – gered – verloren – gered - verloren. En dat is niet wat deze verzen hier leren. En in het hele 9e hoofdstuk van Hebreeën wordt precies dit punt onderwezen. 

Ik ga het niet allemaal doorlezen. Als je naar Hebreeën 10 gaat, met name de verzen 10 en 14 die zeggen: 10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd. - één keer en voor altijd heeft God jouw zonden vergeven - 14 Want met één offer heeft Hij tot in eeuwigheid volmaakt hen die geheiligd worden. 
Vers 10 zegt dat je door het offer van Jezus Christus eenmaal voor altijd bent geheiligd, en vers 14 zegt dat als je geheiligd bent, dat je tot in eeuwigheid volmaakt bent gemaakt! Hoe is het ooit mogelijk om dát te geloven? De meeste mensen kijken in de spiegel en zien allerlei onvolmaaktheden in hun lichaam. En ze onderzoeken hun denken en zien afschuwelijke gedachten en houdingen in hun denken en ze denken: ‘Ik begrijp gewoon niet hoe de Bijbel kan beweren dat wij volmaakt zijn.’ 

Maar Hebreeën 12:23 zegt dat je bent gekomen tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen. 
Ik loop hier heel snel doorheen. In mijn onderwijs over Geest, Ziel en Lichaam, en in het onderwijs over Romeinen ga ik er in veel meer detail op in. Ik probeer nu alleen maar te zeggen dat een deel van jouw zegen in het geestelijke gebied is dat je van al je zonden bent vergeven, in verleden, heden en zelfs toekomstige zonden. Zonden die je zelfs nog niet eens begaan hebt, zijn al vergeven. En in het geestelijke gebied ben je voor eeuwig gerechtvaardigd, geheiligd en volmaakt gemaakt. 

Dat is krachtig. Al zou jij je alleen op deze éne zegening richten, op het feit dat ál je zonden reeds vergeven zijn, dat ál je zonden en ongerechtigheden op Jezus zijn gelegd. Als jij Hem als je Redder aanneemt, zijn ál je zonden vergeven. Voor altijd. De oude, de tegenwoordige, en je toekomstige zonden. Je toekomst staat zeker en vast, ze is niet gebaseerd op jouw heiligheid en op jouw goedheid, maar alleen op je bereidheid om jezelf te vernederen en redding als een genadegeschenk te aanvaarden. Als jij alleen dát kon begrijpen, en dat volledig op waarde schatten, wist je dat dit alleen al een heleboel problemen op zou lossen? Dat zou echt al heel veel problemen oplossen. Alles in je leven zou totaal beginnen te veranderen als je volledig de zegen zou gaan begrijpen dat al je zonden, verleden, heden en zelfs toekomstige zonden al vergeven zijn. Hier kunnen we weken mee bezig blijven en hierover spreken. Je hebt een complete openbaring nodig over hoe je vergeven bent, hoe je een totaal nieuw persoon bent geworden in je geest. Daar gaat mijn onderwijs ‘Geest, Ziel en Lichaam’ allemaal over. Ik verzeker je, het is gewoon krachtig. Je moet deze dingen begrijpen. 

Nog iets anders dat we gaan behandelen in Efeziërs 1 is waar Paulus een gebed bidt dat de mensen hun ogen mogen opengaan, zodat ze begrijpen wat ze al hebben ontvangen in hun geest. En daarom staat er in Efeziërs 1:18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte…
Met andere woorden. Hij bidt dat hun ogen open mogen gaan om te begrijpen welke kracht je al hebt in je geest. Het is dezelfde kracht die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt! Daar moet je eens echt over nadenken! Soms staat in de Bijbel in de Psalmen ‘Sela’. Dat was een muzikale aanwijzing voor een pauze, maar betekent in wezen: ‘Stop en denk hier eens over na, laat dit eens tot je doordringen’. Dus ik zeg hier ook: ‘Sela’. Je moet hier eens over nadenken. Je moet dit van binnen eens goed tot je door laten dringen wat het betekent dat dezelfde kracht door welke Jezus uit de dood werd opwekt nu binnen in jóu is! Diezelfde kracht! Niet maar een klein beetje van dezelfde kracht. Het is niet diezelfde kracht, maar nu in een verminderde staat of een kleine hoeveelheid. Nee, je hebt dezélfde kwantiteit én dezelfde kwaliteit van de kracht die nodig was om Jezus uit de dood te doen opwekken. Die kracht zit al binnenin jou. 

Dit is wat het Woord van God zegt. Dit is een zegening, een goddelijke gunst die over jou is. Jij hebt de doden opwekkende kracht binnenin jou. Nogmaals, de meeste christenen weten niet eens wat ze hebben. De meeste christenen bidden tot God zoiets van: ‘Oh God, ik ben niets, ik kan niets doen, ik ben zó onwaardig, maar God, U kunt alle dingen doen, doet U toch iets.’ Weet je wat dat is? Dat is in feite ongeloof. Want dit vers hier zegt dat God al binnenin jou dezelfde kracht heeft gelegd die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En als jij dan gaat zeggen: ‘Oh God, ik kan helemaal niets’, dan ben je in ontkenning! Of in onwetendheid, of in volledige ontkenning van wat Gods Woord zegt. Je moet dus uitzoeken wat je hebt.

En een van de zegeningen is dat je de overweldigende grootheid van Zijn kracht hebt, dezelfde kracht die Hij gebruikte en gewerkt heeft in Christus toen Hij Hem uit de dood opwekte. Jij hebt de uit de dood opwekkende kracht binnenin jou. Als jij dat zou geloven, garandeer ik je dat het verschil zou uitmaken in de manier waarop jij dingen benadert. Het zou verschil maken in de manier waarop je andere mensen zou benaderen. Het zou verschil uitmaken in de manier waarop jij je eigen omstandigheden benadert, als jij echt zou geloven dat je die uit de doden opwekkende kracht binnenin je hebt. 
In plaats van dat je dingen benadert vanuit een inferieure positie, waarbij jij je geïntimideerd, zwak en onbekwaam voelt, zou je een superieure houding gaan ontwikkelen. Niet in jezelf, niet op een arrogante manier waarbij je denkt: ‘Kijk eens wie ík ben.’ Maar meer van: ‘Kijk wie Christus in mij is. Ik vermag alle dingen in Christus Jezus die mij kracht geeft.’ Filippenzen 4:13. Je zou een andere houding gaan krijgen en daardoor alleen al andere resultaten. Zie je, je moet gaan begrijpen dat je deze kracht binnenin je hebt. Jezus zei in Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze; want Ik ga heen naar Mijn Vader. 
Jezus zei: ‘Voorwaar, voorwaar’ dat betekent, echt waar, echt waar . Dat Jezus moet gaan zeggen: ‘Dit is de waarheid’, is fantastisch, want alles wat Hij zegt is waar. Jezus heeft nooit een woord verspild. Maar dit zou zo’n krasse uitspraak worden, iets waarvan de meeste mensen zouden denken: ‘Hij kan nóóit bedoelen wat Hij zegt’. Daarom liet Hij het voorafgaan door: ‘Voorwaar’, voorwaar, Ik zeg u’. Hij zei niet zomaar ‘voorwaar’, maar ‘voorwaar, voorwaar.’ Echt waar, echt waar. 
Hij zei: ‘Ik weet dat dit voor de meeste mensen als onmogelijk zal klinken, te goed om waar te zijn, maar de waarheid is, dat als je in Mij zou geloven, alles wat Ik heb gedaan, kun jij ook doen, en zelfs nog grotere werken dan wat Ik heb gedaan.’ Mensen, dit is zo geweldig. Dát is de zegen van God. Jezus heeft dat uitgesproken met Zijn eigen mond. Dat is wat een zegen is. Het is goddelijke gunst die is uitgesproken. Jezus sprak tot jou en mij door deze verzen. Het is ten gunste van ons opgeschreven. Als wij in Hem zouden geloven, voorwaar, voorwaar, dan zouden wij de werken kunnen doen die Hij heeft gedaan en zelfs grotere werken dan deze. 

Ik heb mensen gehad die mij, als ik in deze trant aan het prediken was, vroegen: ‘Wat zijn dan die grotere werken? Op de radio en TV zijn? Het reizen rond de wereld en al die dingen die in de tijd van Jezus niet mogelijk waren, zijn dat de grotere werken?’ Weet je, ik weet het eerlijk niet. Ik ben nog niet voorbij het eerste deel van dat vers waar staat: ‘De werken die Ik doe zult u ook doen.’ Ik probeer nog steeds iedereen genezen te krijgen. Ik heb geweldige genezingen gezien, ik heb wonderbaarlijke genezingen gezien. Ik heb mensen uit de dood zien opstaan. Maar ik heb ook mensen zien sterven voor wie ik had gebeden. Ik heb nog niet meegemaakt dat echt iedere persoon genas zoals Jezus dat meemaakte. Wat ik hiermee wil duidelijk maken is: raak niet verwikkeld in een theologisch dispuut over wat de ‘grotere werken’ zouden kunnen zijn, als je nog niet eens de werken die Jezus deed hebt gedaan. Jezus heeft ons opgedragen de zieken te genezen, de melaatsen te reinigen, de doden op te wekken, demonen uit te drijven en de dingen die Hij deed te doen. Totdat je die dingen doet, zolang er nog demonen om je heen uitgedreven moeten worden, maak je dan nog maar niet druk om de grotere werken. 

Richt je op het feit dat God je gezegend heeft. Hij heeft met Zijn eigen mond gezegd: ‘Als je in Mij gelooft, dan zul je dezelfde werken doen die Ik heb gedaan.’ Ik wil niemand hier veroordelen, maar ik wil je uitdagen. Leef jij op de manier waarop Jezus leefde? Of stort je als een kaartenhuis in elkaar als de arts je vertelt dat je gaat sterven? Of ben je in staat om te blijven staan en ziekten als kanker en ongeneeslijke ziekten volledig te overwinnen? Kun je dat niet alleen voor jezelf, maar kun je dat ook voor andere mensen? Kun jij mensen bedienen op de manier zoals Jezus dat deed? De waarheid is dus dat die zegen over je is uitgesproken! God heeft het over je uitgesproken. Maar er is geloof van jouw kant voor nodig om dit uit te zien komen. 

Hier in Hebreeën 4:1 staat: Laten wij er dan beducht voor zijn dat van iemand van u ooit blijkt dat hij is achtergebleven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. 2 Want ook aan ons is het evangelie verkondigd evenals aan hen. Maar het gepredikte woord deed hun, de Israëlieten, geen nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. 
Ik vertel je het Woord van God. Ik vertel je dat God je heeft gezegend met dezelfde kracht en autoriteit die Jezus had, en dat jij dezelfde werken kunt doen. Maar om dat in jouw leven geactiveerd te krijgen, moet je het geloven. Je moet dat Woord vermengen met geloof. En ik probeer je gewoon door te geven dat dit enkele van de zegeningen zijn die God je heeft gegeven. 

In het geestelijke gebied heeft God je van al je zonden vergeven. Verleden, heden en zelfs de toekomstige. En in het geestelijke gebied heb jij nu dezelfde kracht die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Uit de dood opwekkende kracht is binnenin jou. Jij hebt nu het vermogen om dezelfde werken te doen die Jezus deed. En zelfs nog grotere werken! 

Als jij volledig zou begrijpen dat je helemaal vergeven bent van álle zonden, verleden, heden en toekomstige, en dat jij dezelfde kracht binnenin je hebt die Jezus uit de dood heeft opgewekt, dan is een van de zegeningen die je op het gebied van de ziel moet hebben, dat je geen schuldgevoel meer zou moeten hebben. Zoals er staat in Romeinen 8:1 ‘Er is dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest.’ 

Sommige mensen verwerpen en missen de zegen uit het eerste deel van dit vers vanwege het laatste deel van dit vers, dat zegt: ‘voor diegenen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest.’ Zij interpreteren dat zo, dat het betekent: Als jij alles goed doet en als jij heilig leeft, dán is er geen veroordeling. Maar dat ontkracht gewoon het hele punt wat daar duidelijk gemaakt wordt. Want het spreekt er niet over dat je ‘in’ de geest moet wandelen, maar ‘naar de geest.’ Daar is verschil tussen. Wie ‘in de geest’ is, doet alles goed, maar iemand die ‘naar de geest’ is, probeert alles goed te doen. Hij faalt misschien, maar zoekt naar God. Dit zegt in principe, dat als jij in Christus Jezus bent, dat er geen schuld is, geen veroordeling. En als je daar echt over na zou denken, zou het voordeel dat het in je leven zou hebben, gewoon gigantisch zijn. 

Je weet dat ik heel veel mensen bedien. Ik spreek met heel veel mensen. Mensen die worstelen in bijna ieder gebied van hun leven, die overal nederlaag en ontmoediging meemaken. Als je met hen kunt gaan zitten praten, en ze openen zich om eerlijk met je te spreken, als je vragen kunt stellen, dan heeft iedereen die ik zo heb kunnen spreken het gevoel dat ze het ergens verprutst hebben. Ze zijn in zichzelf teleurgesteld, ze zijn boos op zichzelf, en lopen rond met veroordeling. Daar komt het in wezen steeds op neer. Als er in Romeinen 8:1 staat: ‘Er is dan géén veroordeling’, en je zou dat woord ‘geen’ opzoeken in het Grieks, betekent het ‘absoluut helemaal geen’. De afwezigheid van alles. Het betekent dat er gewoon absoluut geen enkele, nul komma niks, geen enkele veroordeling of verwijt tegen je is. God gaat niet met je om op basis van je uiterlijke handelingen en je gedachten. Maar de relatie met jou is gebaseerd op wie je bent in de geest. En dat is een geweldig voordeel.

Laat ik over nog een ander voordeel spreken in het zielsgebied. De zegen van God die over je is, daarover zegt Galaten 5:22: Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen zodanige mensen is de wet niet. 
Dit komt uit je geest, uit je wedergeboren geest. En ik heb hier al heel vaak over onderwezen, dus nogmaals, ik ga er hier niet heel diep op in. Maar als je echt zou begrijpen wat je in de geest hebt, dat je daar altijd liefde, blijdschap, vrede hebt, zou dat je zielsleven enorm beïnvloeden. In plaats van dat je toelaat dat ontmoediging en neerslachtigheid over je komt, ga je dan niet zien op de uiterlijke omstandigheden die deze ontmoediging en neerslachtigheid veroorzaken, maar je kunt nu naar binnen gaan kijken, wat Jezus binnenin jou heeft gedaan. En je gaat beseffen dat je altijd liefde hebt, je zou altijd in staat moeten zijn te wandelen in een zekere mate van liefde naar mensen. Je zou in staat moeten zijn om de andere wang toe te keren. Je zou in staat moeten zijn, dat als mensen boos op je zijn, en je dingen aandoen, dat dit je niet in de vernieling helpt, omdat je er zeker van bent dat de almachtige God van je houdt. Het plaatst dingen in perspectief. Je zou altijd blijdschap moeten hebben. En de Schrift zegt in Psalm 16:11: Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
Als jij in de aanwezigheid van de Heer bent, en dat is de waarheid, dan is God altijd bij je. Maar dat beseffen of geloven wij niet altijd en daardoor ervaren wij perioden van ontmoediging en bedrukking en voelen we ons eenzaam en zo. Maar dat is niet omdat God er niet is, maar omdat wij niet in geloof functioneren. Als jij echt zou geloven, en in de aanwezigheid van de Heer zou gaan, en dit erkent, en jezelf eraan herinnert, dan zou er overvloed van vreugde zijn. 

Ook vrede is het gevolg van begrijpen dat al je zonden vergeven zijn. Als jij een gebrek aan vrede hebt, verzeker ik je dat het komt omdat je denken niet op het Woord van God gericht is. Jesaja 26:3 zegt dat de Heer in volmaakte vrede bewaart wiens denken op Hem gericht is, omdat hij op Hem vertrouwt. Als je een gebrek aan vrede hebt, dan schiet je tekort om je denken op God gericht te houden. Romeinen 8:6 zegt: Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. Wat is het bedenken van de Geest? Jezus zei in Johannes 6:63: De Geest is het Die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. 
Geestelijk denken is dus een Woordgericht denken. Zie je? Het bedenken van de Geest van Romeinen 8:6 loopt samen met Jesaja 26:3 - Hij zal in volmaakte vrede bewaren wiens denken op Hem gericht is, omdat hij op Hem vertrouwt. 

En je kunt werkelijk elke vrucht van de Geest doorlopen, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid. Je kunt vriendelijk zijn in plaats van gemeen, bitter en boos. Je zult goedheid hebben. Geloof is een vrucht van de Geest. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing, het vermogen om jezelf te beheersen. Je zou dan niet teveel eten, teveel drinken, dingen overdrijven. Al deze dingen zijn zegeningen die God ons gegeven heeft. Maar we weten niet dat ze van ons zijn, we hebben ze ons niet eigen gemaakt. Maar ze zijn er allemaal. Ik kan nog wel langer spreken over vrede, liefde, vreugde, geduld, geloof, zelfbeheersing. Maar ik stip ze hier maar even aan. Ik wijs je in een richting en moedig je aan om deze dingen te nemen en erop te mediteren en te beseffen dat dít de zegeningen zijn die God over jou heeft uitgesproken. En maak ze je vervolgens eigen. Het kost gewoon tijd om hierop te mediteren tot het werkelijkheid voor jou wordt. 

Laat ik verder gaan naar het gebied van het lichaam. We hebben het gehad over een paar van de zegeningen in het geestelijk gebied, in het zielsgebied, je emotionele gebied. En nu in het fysieke gebied. Een ervan is dat God jouw ziekten en kwalen heeft gedragen. Jesaja 53:3,4 en 5 spreken erover dat Hij onze smarten heeft gedragen, onze pijn, en door Zijn striemen zijn wij genezen. En voor het geval sommigen van jullie onder invloed van religie zijn en denken, dit gaat daar niet over fysieke genezing, dit gaat over emotionele genezing, je goed voelen en zo, dit vers is nogmaals geciteerd in Matteüs 8:17. Jezus had net al die mensen genezen en Matteüs zegt dat dit werd gedaan: zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. En dat is gewoon het citaat uit Jesaja 53:4 en wordt zeer specifiek geïnterpreteerd. Het heeft geen betrekking op emotionele genezing, maar op fysieke genezing en het zegt dat toen Jezus al deze zieken genas, dit de letterlijke vervulling was van de profetie van Jesaja. Als je dit samenvoegt, betekent dit dat een onderdeel van jouw zegen als wedergeboren gelovige is dat God jou heeft vrijgemaakt of bevrijd van alle ziekte en alle kwalen! Je hoeft niet ziek te zijn! Dat is een zegen die God aan ons heeft gegeven. 

En ook al ben ik nog steeds bezig op dit terrein te groeien, toch heb ik meer mensen zien genezen dan ooit tevoren. En ik geloof dat ik in de goede richting aan het gaan ben. Maar ik moet steeds weer dat besluit nemen: ‘Laat God waar zijn en ieder mens een leugenaar’, Romeinen 3:4 . Ik moet steeds weer gaan staan op het feit: ‘God, dit is wat er in uw Woord staat en dit is wat U gesproken hebt: Door de striemen van Jezus zíjn wij genezen’, 1 Petrus 2:24 . God heeft dat al uitgesproken. Als we het al zijn, dan bén ik het en ik zal het ook zijn. 

Ik geloof dus dat genezing een deel is van de zegen die God op mij heeft gelegd. Ik ben genezen. Hier zijn zoveel verzen over. Kijk in Deuteronomium 7:15 waar staat: 15 De HERE zal alle ziekten van u afwenden, en geen van de boze kwalen van Egypte, die gij kent, zal Hij u opleggen, maar Hij zal die brengen over allen die u haten. Wat is dit krachtig. God zal alle ziekten van ons afnemen. Er staat ook in Deuteronomium 28:61 dat de Heer als vloek alle ziekten die nog niet in de wet zijn beschreven over je zal brengen totdat je weggevaagd bent. Maar door Jezus ben ik van de vloek bevrijd, Galaten 3:13 . De vloek is nu in een zegening veranderd. Er zijn vele andere verzen over. Ik heb een hele tapeserie over dat genezing onderdeel is van wat Jezus voor ons heeft gekocht. Maar genezing is één van de zegeningen die God over ons heeft uitgesproken. En daarom weet je: als Jezus mijn ziekten heeft gedragen, dan is er voor mij geen reden om die te dragen. Ik wandel in bovennatuurlijke gezondheid. 

Ik doe niet alles perfect, maar ik ben een heel eind gekomen. Ik ben er nog niet, maar ik ben in ieder geval onderweg, en ik weet dat ik op het juiste spoor zit. Ik zie de bovennatuurlijke kracht van God in mijn leven functioneren, zelfs zozeer dat ik mijn eigen zoon uit de dood heb zien opwekken nadat hij al vijf uur dood was. Ik weet dat de kracht van God realiteit is. Ik weet dat het Gods wil is dat wij gezond zijn. Jezus droeg jouw kwalen en jouw ziekten en jij hoeft gewoon niet ziek te zijn! Dat is krachtig. Ik verzeker je dat er zoveel mensen zijn die zich deze zegen niet toe-eigenen omdat hen is geleerd dat wonderen tegenwoordig niet meer plaatsvinden. Of áls ze gebeuren, komt het door de eigenmachtige grillen van God, en kun je een genezing zeker niet opeisen of zoiets. Want God zou verkiezen om sommigen ziek te maken om hen te zegenen en al dat soort rare ideeën die geopperd worden. 

Ik ga hier nu niet over genezing onderwijzen, maar ik geloof dat de reden waarom mensen zo’n vooroordeel tegen genezing hebben, en tegen de manier waarop Jezus het deed, en tegen de manier waarop Hij ons heeft verteld dat wij het kunnen doen, is omdat het een goede uitvlucht is. Het is een smoes. Ze hoeven dan niet om te gaan met het feit dat zij misschien niet zo sterk in geloof zijn als ze dachten. Dus dat ze God niet zo gezocht hebben en dat ze de duivel hebben toegestaan hen te verslaan. En daardoor is iemand gestorven van wie ze hielden. Het is een makkelijke uitvlucht om dan te zeggen: ‘Het moet wel Gods wil zijn geweest.’ 

Maar de waarheid is, dat de Bijbel ons laat zien wat Gods wil is. In 3 Johannes 2 staat: 2 Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. En ik verzeker je dat als wij ons de zegen die God ons heeft gegeven over goddelijke gezondheid en over goddelijke genezing eigen zouden maken, dan zou dat een enorm verschil in je leven uitmaken. Het zou je enorme hoeveelheden geld sparen. Ik zeg deze dingen niet om op te scheppen. Maar ik zeg dit als vergelijking. Want we hebben niet zoveel mensen die God geloven en op genezing staan. En daarom zijn zoveel mensen zo gewend geraakt aan de manier waarop deze wereld functioneert, dat ze hier niet eens over nadenken. Ze stellen het nooit ter discussie. Ik weet het niet meer precies, maar het is ongeveer 36 of 37 jaar geleden dat ik me door ziekte heb laten overwinnen. Ik ben wel door ziekte aangevallen. En het ergste wat me overkwam was vorig jaar, toen ik een kies had, waarvan de doctor me 15 jaar geleden had gezegd dat die ontstoken was. En ik heb erover gebeden en het is over gegaan en prima in orde gekomen. Maar uiteindelijk heb ik er toch iets aan moeten laten doen. En toen dat gebeurde had ik toch een aspirientje nodig om het aan te kunnen. Ik heb een paar aspirientjes gebruikt. Dat is de enige medische uitgave die ik in 36 jaar heb gedaan. 
En het punt waarom ik dit vertel, is dat sommige mensen zeggen: ‘Je kunt gewoon niet zo leven’. Zij hebben voortdurend een pilletje nodig. Een om te slapen, een om wakker te worden, een om dit te beheersen en een ander om dat te beheersen. Weet je dat je zo helemaal niet hoeft te leven? God heeft ons met goddelijke gezondheid gezegend. 

Het is ook Gods wil dat je financieel gezegend bent. En ook hier bestaat een enorme hoeveelheid vooroordeel tegen. Mensen bestrijden het. Er zijn heel veel mensen die sarcastisch spreken over mensen die onderwijzen over financiële welvaart en hen ‘gezond en rijk predikers’ noemen. En ze doen dat op een afkeurende en ontmoedigende manier en ze denken dat het een soort kritiek is. Ik denk dat het een compliment is als mensen zeggen dat ik een ‘gezond en rijk prediker’ ben. Want wat is dan het tegenovergestelde daarvan? Een ‘ziek en arm prediker’? Wie zou zoiets willen zijn? En toch is er een groot gedeelte van het Lichaam van Christus dat denkt dat je arm zou moeten zijn, en dat je geen dingen zou mogen hebben. Ik denk wel dat er een balans bestaat. Ik geloof niet dat je hebzuchtig zou moeten zijn. Ik geloof niet dat God je wil zegenen alleen om zelfzuchtige redenen. Ik geloof dat Hij ons wil zegenen zodat wij een zegen voor anderen kunnen zijn. Net zoals Hij het tegen Abraham zei in Genesis 12:2 . Ik geloof wel dat er een juiste balans moet zijn. Het kan zijn dat je verder gaat dan dat je alleen welvarend wilt zijn om een goede rentmeester te zijn, zodat je een zegen voor andere mensen kunt zijn. Het kan zover gaan dat jij je zekerheid en zelfvervulling in geld gaat zoeken en dat is niet waar ik het over heb. Kolossenzen 3:5 noemt hebzucht afgoderij. En ik ben zeker niet uit op hebzucht of afgoderij. Maar God wil wel degelijk dat je welvarend bent. En de Heer heeft enkele dingen gezegd. En dat is wat een zegen is. Het is Gods goddelijke gunst die vrijgezet is door het gesproken Woord van God. En één van de dingen die Jezus in Lukas 6:38 zei was: ‘Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.’ Jezus sprak dit uit. Jezus sprák Zijn goddelijke gunst uit. En hij zei dat niet alleen tegen die mensen die naar Hem luisterden op die dag, maar dit is ook aan jou en mij vandaag de dag gericht. Ook in deze moderne tijd zegt de Heer: Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 

Wat een geweldige zegen. Geloof jij echt dat God jou heeft gezegend, dat als God iets zegt met Zijn mond, dat het een contract is? Psalm 89:34 zegt: mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is. Als God iets zegt, gaat het nooit van: ‘Oeps, sorry, zo heb ik het niet bedoeld, ik neem het terug.’ Nee, als God iets zegt is het een contract, het is een verbond, het is bindend. Hij zal het niet veranderen, en de Heer zegt: als jij geeft, dan ZAL het – niet: het kán misschien, of het zou kunnen of mogelijk zijn, nee - het ZAL aan je gegeven worden. God heeft dat beloofd. Hij heeft niet gezegd dat het gewoon aan je teruggeven wordt, het is niet zo dat als jij een dollar geeft, jij ook een dollar terugkrijgt. Hij zegt, als je een dollar geeft, zal het aan je teruggegeven worden, een goede, gedrukte, geschudde overlopende maat, zal men in je schoot geven. Nou, dat is een zegen. Dat is een van de zegeningen van God. Financiële voorspoed is gewoon deel van de zegening. En God heeft gezegd dat als jij geeft, dan zal er aan jou worden teruggegeven. 

Ik geloof wel dat je er wat voorwaarden bij moet noemen. In 1 Korintiërs 13:3 staat dat als je al je goederen zou geven om de armen te voeden, of zelfs als jij je eigen lichaam zou geven om te worden verbrand, maar niet gemotiveerd uit Gods soort liefde, dan baat het je niets. Het motief achter jouw geven is belangrijker dan de gave die je geeft, of de hoeveelheid die je geeft. Je moet dus het juiste motief hebben. Maar als je met het juiste motief geeft, heeft de Heer beloofd dat het naar je terugkomt, en niet per se in dezelfde vorm, maar het komt terug met een overvloed. 

In Markus 10 vers 29 zei Hij: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die verlaten heeft huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers omwille van Mij en om het evangelie, 30 of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven. 
De Heer heeft beloofd dat wij terug zouden ontvangen, alles wat wij opgeven en opofferen voor Hem. Honderdvoudig! In déze tijd. Niet in de toekomende tijd, maar in dít leven, in deze wereld, in dit tijdperk. Nou, dát is een zegen die Jezus heeft uitgesproken. En nogmaals, de Heer heeft het al gegeven, en als Hij het eenmaal gegeven heeft, kan het niet omgekeerd worden. Hij zal het niet terugnemen. En satan kan ook niet verhinderen dat het gebeurt. 

Het enige wat jou kan afhouden van welvarend zijn, als God eenmaal deze zegeningen over jou heeft uitgesproken, is dat jij het niet gelooft. Het is voor mij verbijsterend, maar er is een enorme hoeveelheid religieuze vervolging en tegenstand tegen voorspoedig zijn. En er zijn heel veel mensen die leren dat dit verkeerd is, en dat je niet welvarend zou moeten zijn. En dan voeren ze verzen aan over hebzucht en gierigheid, en de liefde voor geld en al dat soort dingen. Maar wat hen ontgaat is, dat het niet het geld is dat verkeerd is. Als jij gelooft dat al het geld zondig is, moet je zo snel mogelijk van al je geld af. Stuur het maar naar mij. Als jij gelooft dat het zondig is, houd er dan niets van. Natuurlijk maak ik maar een grapje, maar ik zeg alleen dat het gewoon niet klopt wat mensen zeggen. 

Nu ben ik evenzeer tegen de hebzucht en de gierigheid, maar God wil dat je welvarend bent. Op de eerste plaats omdat Hij van je houdt. En Hij verheugt zich in de welvarendheid van Zijn dienaar. Dat zegt Psalm 35:27. Het doet God genoegen om jou welvarend te zien. Het doet God geen genoegen om jou te zien worstelen. God wil dus dat je welvarend bent omdat Hij van je houdt, en voor je wil voorzien, en Hij wil voor je zorgen. Maar God wil ook dat je welvarend bent zodat je aan ieder goed werk kunt geven zoals staat in 2 Korintiërs 9:8 En God is bij machte elke genadegave overvloedig te maken in u; zodat u, die in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn tot elk goed werk. 
De reden dat God je welvarend en overvloedig wil maken in ieder situatie, is dat je overvloedig kunt zijn tot ieder goed werk, zodat jij een zegen kunt zijn. 

Je kunt niet een ander zegenen als je niet zelf gezegend bent. Als jij zelf moeite hebt en jezelf niet eens kunt voeden, kun je zeker niet een ander gaan voeden. God wil dus dat jij welvarend bent, omdat Hij van je houdt. God wil je welvarend maken, zodat je een zegen kunt zijn. God wil je niet welvarend maken zodat je Hem verder kun vergeten en stopt met naar de kerk gaan omdat je zo welvarend bent, en er ieder weekend met je jacht op uit moet. God wil je niet welvarend maken om je in staat te stellen je hart van Hem los te maken, of dat je troost put uit hoeveel je hebt en niet langer God hoeft te vertrouwen. En God wil je ook niet welvarend maken opdat jij je identiteit en je zelfwaarde kunt baseren op hoeveel je hebt en wat je fysiek waard bent. God maakt je niet welvarend om die dingen te doen. Maar als jij gewoon een goed rentmeester wilt zijn, en je gezin wilt onderhouden, en de overvloed gebruikt om een zegen voor andere mensen te zijn, dan wil God je voorspoedig maken. En Hij heeft deze zegeningen over je uitgesproken. En het enige wat je hoeft te doen, is dit echt geloven. En als je het eenmaal gelooft, begint het gewoon te werken. 

Er is een ander voorval dat ik meemaakte toen mijn vrouw en ik net begonnen in de bediening. En wij hadden veel financiële problemen. En die waren vooral mijn schuld omdat ik bepaalde dingen niet begreep. En ik probeerde een prediker te zijn zonder een gewone baan erbij te hebben. Want ik meende dat God me tot de voltijdbediening had geroepen. Ik had hier verstandig mee om moeten gaan en parttime werken tot ik meer mensen ging bereiken. Maar in ieder geval, ik begreep niet al die dingen. En niet lang nadat Jamie en ik getrouwd waren, kwamen we zover dat we lange tijd al niets gegeten hadden. En het enige wat we hadden waren enkele flesjes Cola. Want een vriend van mij reed op een Cola vrachtwagen en gaf me wat flesjes Coke en hij had een zak chips voor in zijn auto. Hij kwam langs en sprak met ons en bood ons die dingen aan. Dus we hadden onszelf op rantsoen gezet. Een of twee chips per maaltijd en een flesje Cola per dag. Dat was het enige dat we dagen achter elkaar hadden. Ik bedoel dat we worstelden, we hadden helemaal geen geld. En ik herinner me dat we 75 cent hadden, dat was al het geld dat we hadden. We hadden geen bankrekening, helemaal geen reserves, totaal 75 cent was alles wat we hadden. En Jamie nam dat mee om wat kleren te gaan wassen. En ook al woonden we in een appartementencomplex en hadden we wasmachines en droogtrommels aan de overkant, het was een lange weg daar naartoe. Jamie nam dus de auto, stopte de kleding erin en reed erheen en ging kleren wassen. En terwijl ze kleren aan het wassen was, stond ik op het punt boos op God te worden, alsof God niet goed voor ons zorgde. Nu weet ik dat het niet Gods schuld was, maar mijn schuld, maar desondanks zei ik: ‘God, ik zou mijn rechterarm willen geven om Jamie te onderhouden en voor haar te zorgen. En ik doe wat U me heeft gezegd te doen, hoe komt het dat U niet over de brug komt?’ Ik was aan het mopperen! In ieder geval, door de genade van God, sprak Hij tot mij, en dat was vanuit Lukas 12:32: Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het is het welbehagen van uw Vader u het Koninkrijk te geven. 
En dat vers kan veel dingen voor verschillende mensen betekenen, maar op dat moment gebruikte God dit om tegen mij te spreken en te zeggen: ‘Dit is niet Mijn wil. Ik wil je voorspoedig maken, Ik ga voor je zorgen en jij gaat vandaag nog een oplossing zien.’ Toen Jamie terugkwam van het kleding wassen, was ik opgewonden. En ik zei: ‘Jamie, vandaag zullen we te eten hebben, vandaag zullen we een behoorlijk maal hebben.’ We aten dus chips en coke voor onze lunch. En toen met het avondeten aten we helemaal niets. We waren de chips en de coke zat. We gingen naar de kerk. Een man nodigde me na de kerk bij hem thuis uit. Het is een lang verhaal, maar uiteindelijk gaf hij me een hele doos vol vis die hij gevangen had, aardappelen en alle extra’s die er bij horen. We kookten snel eten, en enkele minuten vóór middernacht hadden we een volledige maaltijd. En de volgende dag bracht iemand me een hele doos vol ‘Porter House’ steaks. We gingen in een keer over van helemaal niets te eten naar het eten van steaks en overvloed. 

En weet je hoe het allemaal tot stand kwam? Toen de Heer me dat vers gaf, Lukas 12:32 dat zegt dat het Zijn welbehagen is om mij het Koninkrijk te geven. Het liet me gewoon zien dat God me liefhad, dat God verlangde om in mijn behoeften te voorzien. En opeens kwam mijn geloof omhoog en ik stelde geloof in de zegen van God. En door geloof hadden we die doorbraak. En het bleek later dat toen die man ons die avond laat die maaltijd gaf, me vertelde dat hij overdag was gekomen om het aan me te geven, maar omdat onze auto er niet stond dacht hij dat wij er niet waren en was hij doorgereden. Het enige moment op die hele dag dat onze auto weg was, was toen Jamie onze kleren was gaan wassen en ik aan het bidden was en God tot mij sprak. Dat was op het moment van onze doorbraak. 

Ik wil nu teruggaan naar Deuteronomium 28. Ik heb al over deze Schriftgedeelten gesproken en me toen gericht op de verzen 1 en 2. Deuteronomium 28:1-2 zeggen in wezen dat je alles precies goed moet doen. Je moet al de geboden houden en dán zullen deze zegeningen over je komen. En onder het Oude Testament was dit zo. Maar onder het Nieuwe Testament heeft Jezus de wet voor ons vervuld, zodat wij nu de gerechtigheid van de wet aan ons toegerekend krijgen. Niet gebaseerd op onze prestaties maar het is een geschenk. En we hebben Romeinen 8:4 gebruikt dat zegt dat de gerechtigheid van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees maar naar de Geest wandelen, en Galaten 3:13 en andere dingen. 

In ieder geval, mijn punt is dat Deuteronomium 28:1-14 ál deze zegeningen afhankelijk maken van onze prestaties. Maar door Jezus, die het nu voor ons heeft volbracht en al deze zegeningen voor ons verkregen heeft. En nu ontvangen wij deze zegeningen, niet op basis van prestaties, maar gebaseerd op geloof. Of wij ervoor kunnen geloven of niet. Ik heb dat al behandeld en ga het nu niet nogmaals doorlopen. Maar het is wel heel belangrijk dat je dit begrijpt omdat anders de verzen 1 en 2 dit allemaal kortsluiten zodat je deze zegeningen nooit tot stand ziet komen als je denkt dat jij ze moet verdienen en waardig zijn. 

Maar kijk naar wat sommige van deze zegeningen zijn in Deuteronomium 28. Er staat, en laat ik teruggaan naar vers 2 waar staat: En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent - en in vers 3 staat - Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld. 
Ik denk dat de manier waarop wij dit in termen van vandaag zouden zeggen is: waar je ook maar bent, zul je gezegend zijn. En dat is belangrijk. Sommige mensen reizen niet zoveel als andere, maar ik reis heel wat af en ben naar andere culturen geweest. Ik ben in sommige landen achter het IJzeren gordijn geweest, voordat de Berlijnse Muur viel, waar we gefouilleerd en ondervraagd zijn en waar dingen gebeurd zijn. Als je uit je eigen omgeving bent, buiten je eigen land waar je weet hoe dingen werken, kan er vrees ontstaan en onzekerheid die je aanvalt. Maar de Heer zei dat je gezegend zult zijn of je nu in de stad bent of op het veld. En ik denk niet dat dit beperkt is tot je stad of platteland, maar waar je ook maar bent, daar ben je gezegend. De zegen van God is bij je. Het is niet beperkt tot plaats of omstandigheden om je heen dat je door God gezegend bent. Man, ik hou daar van. Ik vind dit geweldig. 

Ik herinner me dat voordat ik de ervaring met de Heer had waar ik al zoveel over gesproken heb, op 23 maart 1968, dat ik zeer introvert was. Maar toch had ik geleerd om mezelf aan te passen aan de kerksituatie. Ik voelde me op mijn gemak bij kerkmensen. Maar in de gewone wereld, op de middelbare school en zo, was ik zeer introvert en kon ik niet goed met mensen omgaan. Ik begreep niet dat ik gezegend was, waar ik ook heen ging, het deed er niet toe of ik onder christenen was, waar ook, ik ben gezegend, gezegend, gezegend! Dit is een fundamentele waarheid in mijn leven geworden. Ik geloof dit nu en ik pas dit toe waar ik ook ben. Het doet er niet toe of ik in een stad ben. Ik houd niet zo van grote steden, ik woon daarom ver op het platteland. Ik ben dol op het buitenleven, maar ik ben door God gezegend. En of ik nu naar een grote stad moet om tot mensen te prediken of wat dan ook, dan verlies ik mijn zegen niet. Ik laat de druk van dingen niet over mij komen. Ik ben gezegend en het doet er niet toe waar ik ben. Ik ben gezegend, altijd en overal waar ik ben. 

Dat is een eenvoudige waarheid, maar het is een diepe waarheid. En de meeste mensen zijn niet in staat dat in praktijk te brengen in hun dagelijkse leven. Sommige mensen voelen zich meer gezegend bij hun familie, of bij bepaalde mensen waar ze zich veilig bij voelen. En dan zijn er ook nog andere gebieden, waarin ze de zegen van God niet laten doordringen. Je moet zover komen dat je gelooft dat je altijd en overal gezegend bent. Waar je ook maar gaat, de zegen van God is met je en je bent gezegend. 

De meesten van jullie kennen mij niet persoonlijk, maar je kunt het aan iedereen van mijn staf vragen, iedereen van onze school, iedereen met wie ik toevallig in gesprek kom. Het eerste wat je vraagt als je iemand ziet is: ‘Hoe gaat het?’ En ik zeg altijd: ‘Ik ben gezegend’. Ook als ik er niet gezegend uitzie, of als ik me niet gezegend voel, als de dingen verkeerd gaan. Ik zeg dit gewoon voortdurend. Dit is mijn favoriete antwoord. En mensen zijn daar vroeger wel boos om geworden op mij en zijn zelfs van de Bijbelschool gegaan omdat ze wisten dat me negatieve dingen overkwamen en ze kwamen naar me toe, sloegen een arm om me heen en vroegen: ‘Hoe gaat het’. En ik zei: ‘Ik ben gezegend’. En ze zeiden: ‘Nee, ik wil weten hoe jij je echt voelt’. En ik zei: ‘Maar ik ben écht gezegend’. En ze zeiden: ‘Nee, ik wil niet weten wat je gelooft, ik wil weten hoe jij je voelt’. En ik zei: ‘Ik vertel je niet hoe ik me voel, ik vertel je wat het Woord zegt: Ik ben gezegend.’ En mensen zijn echt boos geworden, omdat ik gewoon niet iets anders wil belijden. 

Ik wil me gewoon niet openstellen om al die emoties binnen te laten en dat soort dingen. Ik geloof gewoon niet dat dat de juiste manier is om te leven. Ik geloof dat jij jezelf moet laten domineren door wat Gods Woord zegt en niet door hoe jij je voelt, en daarom ben ik gezegend, waar ik ook heen ga. Nogmaals het is een eenvoudige waarheid, maar heel diepgaand. Je hebt bepaalde gebieden waar jouw geloof werkt. En dan heb je andere gebieden waar jouw geloof niet werkt, je gelooft niet in de zegen. Je zou dit schriftgedeelte moeten nemen, Deuteronomium 28:3 en zeggen: ‘Ik ben gezegend in de stad en ik ben gezegend in het veld. Ik ben gezegend als ik aan het werk ben, en ik ben gezegend thuis. Ik ben gezegend als ik op school ben, ik ben gezegend als ik reis, ik ben gezegend als ik wat dan ook doe.’ Waar je ook bent, de zegen van God is op je. Het is niet beperkt tot een bepaald gebied. Het is op jou waar jij ook heen gaat, God zal je nooit verlaten of verzaken, en jij moet je die manier van denken aanleren. Is dat niet krachtig? Prijs God. 

Kijk naar het volgende vers, Deuteronomium 28:4: Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. 
Met andere woorden, dit is niet alleen een zegen op jou, maar je zult ook vruchtbaar zijn. De dieren die je bezit. Dit werd natuurlijk geschreven aan mensen die meer agrarisch waren en meer veehouder dan de meesten van ons tegenwoordig. Maar dit gaat er gewoon over dat niet alleen jij, maar wat voor bezittingen je ook hebt, alles wat levend is, gezegend zal zijn met het vermogen om zich te vermeerderen. En dat geldt als je vee hebt, schapen en zo, en toename in financiën. En het is niet beperkt tot je veestapel en dat soort dingen, maar de Heer zegt hier: ‘Gezegend zal de vrucht van jouw schoot zijn en de vrucht van je land.’ Je gewassen, je tuin. Als je bloemen zaait, zou je tot die bloemen moeten spreken dat ze gezegend zijn. 

Dit spreekt over vruchtbaarheid, vermeerdering in je gewassen, in je dieren en in je eigen lichaam. Nou, dit is niet voor iedereen een probleem, maar ik heb letterlijk honderden mensen naar me toe gehad, echtparen die geen kinderen konden krijgen en ik heb hen verteld dat God heeft gezegd dat hij je gezegend heeft. Luister naar dit vers in Deuteronomium 7:13 waar Mozes tot de Israëlieten spreekt. En dezelfde dingen die voor hen waar zijn, zijn nu ook waar voor ons door Jezus. In Deuteronomium 7:13 en 14 zegt hij: Hij zal u liefhebben, u zegenen en u talrijk maken - nogmaals, dit is waar we het over hebben, de zegen van God, Gods gunst die over je uitgesproken wordt. Hier is Hij bezig door Mozes te spreken, en Hij zegt: Hij zal u liefhebben, u zegenen en u talrijk maken; Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen en de vrucht van uw land, uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee, in het land dat Hij uw vaderen gezworen heeft u te geven. 14 Gezegend zult u zijn boven al de volken; onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder uw dieren evenmin. 
Nou, dat is een zegen van God, door Mozes uitgesproken en het enige wat je hoeft te doen om deze zegen in je leven tot stand te zien komen, is allereerst weten dat dit Gods wil is. Zie je, heel wat mensen missen het hier. Ze proberen kinderen te krijgen en als het niet lukt zeggen ze: ‘Het zal Gods wil wel niet zijn.’ Ik vind het nogal vreemd, maar zij denken: ‘Het moet wel niet Gods wil zijn dat wij kinderen hebben.’ En dan gaan ze erop uit en adopteren een kind! Als God niet wil dat je kinderen krijgt, waarom zou je dan een kind adopteren en buiten Gods wil gaan opereren? Nee, de waarheid is, dat het niet God is die onvruchtbaarheid veroorzaakt. God wil dat je kinderen hebt. En hier staat dat er ‘onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn’. Zijn er nu christenen die onvruchtbaar zijn en niet in staat kinderen te krijgen? Ja. En weet je waarom? Omdat ze niet weten dat dit een zegen van God is. Ze weten niet dat ze de zegen van God door hun geloof kunnen activeren. En dus streven ze er niet naar. Ze zetten hun geloof niet vrij en ze ontvangen de vrucht er niet van. 

Maar als je kunt begrijpen waar ik het over heb, dan zeggen Deuteronomium 28:4 en Deuteronomium 7:13-14 overduidelijk dat het Gods wil is dat je kinderen zult hebben. Je kunt hier nog vele verzen aan toevoegen, die zeggen dat je vrouw gezegend zal zijn, ze zal zijn als een vruchtbare wijnrank, die vrucht voortbrengt. Gelukkig is de man die zijn pijlkoker vol kinderen heeft , en zo gaat het maar verder. Kinderen zijn een zegen van de Heer. En God heeft ons dus gezegend met het vermogen kinderen te krijgen. En dat onze gewassen, ons vee, alles wat we hebben vruchtbaar zal zijn en zal vermenigvuldigen. Dat is een van de zegeningen die God ons heeft gegeven. 

En dat kun je proclameren. Ik heb gesproken over mijn grond waar ik woon. Ik heb op dit moment geen paarden. Maar toen ik paarden had, had ik 26,5 ha en vier of vijf paarden. En waar ik woon is een nogal droog klimaat. En een groot gedeelte van het gebied is hellingen, het is niet erg goed graasland. En 26,5 ha was dus niet genoeg land om die paarden te laten grazen. Weet je wat ik dus deed? Ik nam verzen die zeggen dat God regen zal zenden, Hij zal ons land zegenen, Hij doet ons gras groeien. En ik ging naar buiten en wandelde over mijn grondgebied en citeerde die verzen en sprak dit Woord uit over mijn grondgebied. En sommigen van jullie zullen dit niet geloven, maar dit is mijn getuigenis en ik blijf erbij. Maar dit gebeurde er. Ik zette hekken neer op de grens van waar mijn grond was, en als je naar mijn grond toe reed kon je kijken. En op mijn grondgebied was het gras groen, het gras was langer en beter dan het gras aan de andere kant van het hek. Weet je, je kent die uitdrukking dat het gras altijd groener is aan de andere kant. Niet bij mij! Amen? Het was groener aan mijn kant van het hek omdat ik het gezegend had. Ik had deze zegeningen uitgesproken en mijn gras groeide beter en was groener dan op andere plekken. Sommigen denken: ‘Dat geloof ik gewoon niet.’ Nou, dan zal het voor jou niet werken, maar dit is de waarheid. God heeft gezegd dat Hij je zou zegenen, dat Hij de vrucht van jouw akker zou zegenen, en de vrucht van je vee, de vermenigvuldiging van je kudden. 

In vers 5 staat: Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. 
Dit is ouderwetse taal, maar het spreekt over je korf, dat is wat je bij je hebt, dat wat je bij je draagt, het voedsel en de dingen die je op dat moment bij je hebt. Je baktrog spreekt meer over je voorraad, de dingen die je gaat bereiden. Een moderne manier om dit te zeggen is, dat God je portemonnee zal zegenen, maar ook je bankrekening, je spaargeld, je investeringen en dat soort dingen. De manier waarop we daar vandaag over zouden spreken, is dat dit gaat over financiële voorspoed, dat God zal zegenen wat je in je zakken hebt, en God zal zegenen wat je op je spaarrekeningen hebt. Het feit alleen al dat God zegt dat Hij zal zegenen wat je in je baktrog hebt, spreekt over je spaargeld of investeringen. Maar als je geen spaargeld of investering hebt kan God het niet zegenen. Er zijn sommigen van jullie die vragen om Gods vermenigvuldiging, maar je bent niet eens begonnen met sparen. En je zegt: ‘Ik heb hoogstens een dollar, wat heb je daar nu aan?’ Nou, stop dan een dollar in een spaarrekening en God kan het gaan vermenigvuldigen. Maar als je er niets in stopt, honderd keer niets is nog steeds niets.

Ik was onlangs bij een pastor in Alvin, Texas, All Gendel en ik ging in zijn kerk preken. Ik heb geen tijd om zijn hele getuigenis te vertellen, maar hij had hier echt een openbaring over gekregen en hij was heel erg arm voordat hij wedergeboren werd en in de eerste paar jaar als pastor had hij ook de grootste moeite het hoofd boven water te houden. En hij vertelde dat God hem had gezegd dat Hij zijn spaargeld zou zegenen. Hij was daarom begonnen wat geld opzij te zetten en God was dat bovennatuurlijk gaan zegenen. En God heeft hem welvarend gemaakt. En ik ben de exacte cijfers vergeten, maar ik dacht dat zijn kerk 120 of 160 ha grond bezit in Alvin, Texas. Ze hebben gebouwen en hotelaccommodaties, een complete school, van kleuterschool tot middelbare school en al dat soort dingen. God heeft hen gezegend en zeer welvarend gemaakt. En alles is betaald. En het begon allemaal met een openbaring dat God zou zegenen wat hij op dat moment in zijn portemonnee had, maar ook dat God zou zegenen wat hij gespaard had. Hij moest dus beginnen met sparen. 
Je hebt spaargeld nodig zodat God het kan zegenen. Je moet iets doen. En God zal het gaan vermenigvuldigen. Hij zal het bovennatuurlijk gaan vermenigvuldigen. Maar voordat Hij het kan zegenen, zul je eerst wel wat moeten hebben. Neem een kwartje en stop dat ergens in. Ook al moest je een dollar per week nemen en opzij zetten, dat maakt al vijftig dollar per jaar die je kunt sparen. Dat is geen enorme hoeveelheid, maar als je dat tien jaar lang doet heb je vijfhonderd dollar en dat is meer dan sommigen van jullie hebben. De meesten van jullie kunnen wel 10 dollar per week sparen, dat zou per jaar meer dan 520 dollar zijn. Als je dat tien jaar doet heb je vijfduizend. Sommigen van jullie kunnen wel 100 dollar per week opzij zetten en dat zou vijfduizend dollar zijn, of zo. Nou, in ieder geval, dat gaat mijn wiskunde te boven. Maar in ieder geval moet je iets beginnen te sparen en dan zal God je zegenen. 

In vers 6 staat: Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan - met andere woorden, God zal je altijd zegenen. We hebben het er in vers 3 al over gehad dat waar je ook bent, dat het niet beperkt is tot een geografische plaats. Het is niet alleen hier in de VS, of ergens anders, maar nu staat er dat God je altijd zal zegenen. Of je naar buiten gaat, of naar binnen komt. Het maakt niet uit welke kant je opgaat, je bent gewoon gezegend, gezegend, gezegend, gezegend. Man, dat is krachtig. Nogmaals, dit is een heel eenvoudige waarheid en sommige mensen denken: ‘Nou, het zegt mij niet zoveel’. Nou, het zegt mij heel veel. Ik geloof dat ik altijd, de hele tijd gezegend ben. God wil dat wij ten allen tijde gezegend zijn en daarom kan ik midden in de nacht opstaan. Je kunt mij midden in de nacht wakker maken uit een diepe slaap. En ik zal in staat zijn om op te staan en tot mensen te prediken, want ik ben niet alleen op bepaalde plaatsen gezegend, ik ben overal gezegend en ook altijd en voortdurend gezegend. Ik kan in een oogwenk prediken, bij ieder gelegenheid. Ik ben gewoon altijd gezegend. En dit is een van de instellingen die jij je eigen moet maken. Je bent gezegend als je ingaat en gezegend als je uitgaat. Is dat niet krachtig? Ik verzeker je, je moet je deze gezegende mentaliteit eigen maken. 

En vervolgens in Deuteronomium 28:7 waar staat: De HEERE zal geven dat uw vijanden, die u aanvallen, voor uw ogen verslagen worden; over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten. 
Dit werd tot een volk gesproken dat op het punt stond om een gebied binnen te trekken en de bewoners daarvan te verdrijven. En ze zouden in oorlogen betrokken raken, dus dit was een specifieke zegen daarvoor. Maar ik geloof dat je dit kunt toepassen op ons in onze relaties met anderen. Wij zijn gezegend in onze relaties met anderen. Soms zijn het vijandige relaties, maar God zegt in deze zegen dat jij gaat winnen. Jij bent het hoofd en niet de staart. God wil je voorspoedig maken in jouw relaties met andere mensen. Mensen, wat is dat belangrijk. Ik ontmoet heel veel mensen die negatieve ervaringen hebben gehad, of in hun huwelijk of gewoon in de omgang met mensen en ze zijn daardoor gekwetst en ze voelen zich vervloekt. Ze hebben een ‘ik ben vervloekt’ instelling. Zij ‘weten’ dat als ze proberen met iemand vriendschap te maken, het toch niet gaat lukken. Maar dat wordt een zichzelf vervullende profetie. Je moet je deze houding van ‘ik ben gezegend’ eigen gaan maken. Als mensen íemand aardig zullen vinden, dan ben ik het. En niet op een arrogante manier, maar ik heb het over een zelfverzekerde manier, dat je weet dat Gods zegen op je is. 

In mijn eigen persoonlijke leven, ik ben nu al meer dan 30 jaar in de bediening, dus dit is echt alles wat ik doe: me alleen maar richten op de bediening. Maar ik herinner me dat ik werd opgeroepen en in militaire dienst kwam. Ik herinner me dat ik normale banen heb gehad, beton storten en allerlei verschillende dingen. En ik had gewoon deze houding, wat ik ook doe, ik ben gezegend, ik kan met mensen opschieten. En je kunt mij in iedere situatie plaatsen. Mijn natuurlijke neiging is om introvert, in mezelf gekeerd te zijn. Maar door deze kennis die ik met jullie deel over dat God mij heeft gezegend in mijn relaties en dat ik voorspoedig zal zijn, daardoor weet ik dat ik kan doen wat ik moet doen en kan ik goed met mensen opschieten. Ik beschouw mijzelf nu als een heel goede mensgerichte persoon. Maar dat is absoluut niet mijn natuurlijke neiging, maar het is omdat ik geloof in de zegen van God. 

En kijk wat er verder hier nog gezegd wordt in vers 8. Daar staat: De HEERE zal de zegen gebieden zodat die met u is in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 
De manier waarop ik dit zou omschrijven is, wat voor werk je ook doet, waar jij ook je hand toe zet, God zal je voorspoedig maken. En ik geloof echt dat ik wat voor baan ook maar aan kan nemen, je kunt mij uit de bediening halen, en dit is waar God me voor geroepen heeft, dus ik ga hier blijven, maar ik zeg dat als ik zou moeten, dan zou ik dingen kunnen gaan verkopen, en ik garandeer je dat ik gezegend zou zijn. Als ik voor iemand anders zou werken en de prikklok gebruiken, als ik een bediende in een winkel zou zijn, ik garandeer je, dat wat ik ook zou doen, ik zou gezegend zijn. En sommige mensen denken: ‘Tjonge, dat is arrogant.’ Nee, dat is geen arrogantie, dat is gewoon geloof in de zegen van God. Waartoe ik ook mijn hand zet om te doen, Hij zal Zijn zegen op mij gebieden. Wat ik ook doe, ik zal voorspoedig zijn. Prijs God. 

Ik weet het niet, maar sommigen van jullie zullen het wel moeilijk hebben om de instelling waar ik het over heb te begrijpen of aan te nemen. Je denkt waarschijnlijk: ‘Tjonge, dat is arrogant, en wie wil er nu zo zijn?’ Maar ik verzeker je, het heeft mijn leven veranderd. Ik was vroeger het soort die nergens in slaagde of voorspoedig was. Ik was altijd middelmatig in alles wat ik ooit maar deed. Ik was nooit de slechtste, ik was nooit de beste. Ik was gewoon middelmatig. En zo was mijn hele leven. Ik functioneerde wel, maar ik slaagde nooit. En toen God begon me deze zegeningen te laten zien, en in feite begon God precies déze verzen in mijn leven te spreken, toen ging ik het met geloof mengen en ik ben nu volledig veranderd. In plaats van ternauwernood overleven, in plaats van middelmatig zijn, garandeer ik je dat ongeacht wat ik nu doe, ik zal erin uitblinken. Ik zal het in ieder geval beter doen dan hoe ik het in het verleden had gedaan. Het is misschien niet mijn interesse, het is misschien niet mijn focus, dus ik ben misschien niet zo voorspoedig als iemand die er al zijn tijd aan besteedt, maar wat ik ook doe, ik zal erin voorspoedig zijn. Weet je waarom? Omdat ik geloof dat ik gezegend ben. En dat is zo goed geweest voor mij! Dat heeft mij enorm geholpen. Er zijn velen van jullie die deze houding ook nodig hebben. Je hebt gewoon nog die oude, zichzelf vervullende verslagen instelling en daar moet je van af en beseffen dat jij gezegend bent. 

In vers 9 gaat het verder met: De HEERE zal u voor Zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals Hij u gezworen heeft, wanneer u zich aan de geboden van de HEERE, uw God, houdt en in Zijn wegen gaat. 
Dit gaat erover dat God je zal zegenen in je persoonlijke relatie met Hem! God zal je heilig maken. God zal in jouw leven werken. God zal jouw karakter veranderen. Problemen die je had, mislukkingen die je had, God zal beginnen je te zegenen en je zult voorspoedig worden in je persoonlijke relatie met God en dat zal zichtbaar worden in ieder gebied van je leven. Hoe groot is een dergelijke zegen! Weet je dat dit het is wat hier staat? Dit is een van de zegeningen die God je heeft gegeven. God wil je zegenen. God wil Zijn kracht in jou vrijzetten, zodat jij kunt leren hoe je Zijn stem moet verstaan en hoe een relatie met Hem te hebben en een positieve relatie met Hem hebben. Wat is dat krachtig. Prijs God! 

In vers 10 staat: En alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam van de HEERE over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn. 
Dit zegt dat Gods gunst op jouw leven zal zijn in zo’n mate dat andere mensen het zullen opmerken. Nogmaals, ik zeg deze dingen niet om op te scheppen. Heel veel mensen kunnen dit zeggen. Maar ik heb vroeger mensen naar me toe zien komen in supermarkten en winkelcentra en andere plaatsen, die mij nog nooit gezien hadden. Dat was voordat ik op TV kwam en dat soort dingen. Maar mensen die mij nog nooit hadden gezien kwamen naar mij toe en zeiden: ‘Jij bent een christen, is het niet? Jij bent een gelovige.’ En ze maakten dan een opmerking op iets en konden daaraan zien dat ik een christen was. En dat kwam niet omdat ik mijn kraag achterstevoren droeg, of omdat ik bepaalde kleding droeg, tweehonderd jaar oud of zo, maar weet je, je kunt letterlijk Gods gunst in zo’n mate op je hebben dat mensen het zien en weten dat er iets anders is aan jou. Is dat niet goed? 

Ik weet dat er velen van jullie zijn die ook zo zijn. Maar er zijn ook veel mensen die naar dit programma kijken, en als ze erachter komen dat je christen bent, geshockeerd zouden zijn. Het zou hen verrassen. Want je maakt je net zo erg zorgen als de ongelovigen, je spreekt geen geloof uit, je wordt boos, je raakt van streek. Je bent humeurig en opvliegend. Je doet dezelfde dingen die de ongelovigen doen. Er zijn mensen die nu naar dit programma kijken, bij wie de gunst van God niet zo zichtbaar is in hun leven dat alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam van de Heere over hen is uitgeroepen. Maar zo zou het wel moeten zijn. En zo kán het ook zijn. God kan op zo’n manier in je leven bewegen dat je gewoon een wandelend aanplakbiljet bent voor God, waar je ook heen gaat. Mensen zullen de heerlijkheid van God aan jou zien. En weet je dat God wil dat je zo’n soort leven leidt? 

Zou dat niet geweldig zijn, als iemand naar jou toeloopt en zegt: ‘Jij moet wel een christen zijn. Jij moet wel een gelovige zijn.’ Als jou dat nooit is overkomen, weet je, het is echt zo’n zegen om te denken: ‘God, dank U dat U zozeer in mijn leven werkt, dat U zo zichtbaar bent in mijn leven, dat andere mensen U in mij kunnen zien zonder dat ik een boodschap hoef te prediken en mijn eigen goedheid uitleggen.’ Is dat niet geweldig? 

In vers 11 staat: En de HEERE zal u een overvloed aan goede dingen geven, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, in het land dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te geven. 
Nogmaals, dit gaat over financiën. Ik heb dit al behandeld, maar de Heer wil jou financieel zegenen. Hij wil grote rijkdom door jou heen uitstorten. 2 Korintiërs 8:9 zegt: Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. 
Dat is krachtig. Het is een onderdeel van waarvoor Jezus is gestorven, om dat voort te brengen. Financiële voorspoed in jouw leven. En dit gaat erover dat dit deel uitmaakt van die zegen. 

In vers 12 staat: De HEERE zal voor u Zijn goede schatkamer, de hemel, openen, door op zijn tijd aan uw land regen te geven en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet lenen. 
Dit vers heb ik verscheidene keren gebruikt, omdat wij in een heel droge streek wonen, waar, als er maar een beetje minder regen of sneeuw valt, je in ernstige problemen kunt komen. En in 2002 hadden we een ernstige droogte, en ik ben het precieze aantal vergeten, maar er waren ongeveer 57.000 hectare vlak bij mijn huis verbrand. In feite werden wij 2 weken lang uit ons huis geëvacueerd, vanwege de branden die daar vlakbij woedden. 

En ik heb dit Schriftgedeelte heel vaak genomen en gezegd: ‘Vader, U hebt gezegd dat U Uw zegen op ons zou gebieden en dat U regen zou geven, dat U het doet regenen op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, dus, ik sta hier en ik spreek en ik gebied de regen te komen.’ Wij hebben door dat te doen droogtes verbroken! Sommigen van jullie geloven niet dat wij een dergelijk macht hebben, en weet je, het zal voor jou dus niet werken. Maar ik geloof het en daardoor heb ik de bovennatuurlijke kracht van God zien manifesteren, precies zoals dit vers het zegt. Dit werkt nog tot op de dag van vandaag. 

Het zegt ook in het laatste deel van dit 12e vers van Deuteronomium 28, u zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet lenen. 
Dat is een krachtig vers. Ik geloof niet dat de Heer hier kritiek op je levert en zegt dat je een zondaar bent of verkeerd als je leent. Dat is niet wat dit zegt. Maar dit zegt gewoon dat de zegen van God zo overvloedig op je zal zijn dat je niet hoeft te lenen, maar dat je zo gezegend zult zijn dat jij de uitlener zult zijn. Jij zult degene zijn die andere mensen helpt. 

En in vers 13 staat er: De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en u zult uitsluitend bovenaan staan en niet onderaan. 
Man, ik houd daarvan. Weet je, ik was vroeger altijd de staart. Weet je wat de staart is? De staart wordt heen en weer gezwiept, de staart bepaalt helemaal niets. De staart is het achtereind van alles. Weet je, als het enige wat je doet, als je gewoon middelmatig bent en alles en iedereen achterna loopt, dan zal het uitzicht voor jou altijd hetzelfde zijn en het zal niet het mooiste zijn. Je moet de leidende hond zijn om het uitzicht te veranderen. Je moet het hoofd zijn en niet de staart. Je moet deze instelling hebben. God wil jou promoveren. Niet zo dat Hij andere mensen kan neerhalen en zo, maar omdat Hij van je houdt en vooral als jij wilt geloven dat dit Gods wil is en je met Hem samenwerkt. 

De Bijbel zegt in Psalm 35:27 dat God behagen heeft in de voorspoed van Zijn dienaren. God wil je graag voorspoedig zien. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel en in het sociale gebied, gewoon op ieder manier. Hij wil je het hoofd maken en niet de staart. Hij wil je boven maken en niet beneden. Als iemand je vraagt hoe het met je gaat, vertel hem niet hoe het met je gaat ‘onder de omstandigheden.’ Zeg hem dat je gezegend bent en hoog begunstigd. Dat Gods zegen op je is. Dat waar jij je hand ook toe zet, het voorspoedig is. Als je begint dat te spreken en te belijden, loop je het risico dat je het ook gaat geloven! Amen? Dat zou een enorm verschil in je leven maken! 

Mijn tijd raakt op, laat ik snel door enkele van die andere zegeningen heen lopen. Alles wat Jezus is en heeft, iedere zegen die op Jezus is, is ook op jou zodra jij een nieuwe schepping in Christus bent geworden. 

Hier zijn enkele verzen die daarmee overeenstemmen. Galaten 3:29 waar staat: En als u van Christus bent, dat betekent het bezit bent van, als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. 
Jij krijgt alles wat Abraham had, je krijgt alle zegeningen van de oudtestamentische wet, wat we behandeld hebben in Deuteronomium 28. Plus, je krijgt alles wat Jezus toebehoort! Alle zegeningen, alle beloningen die tot Jezus komen, vanwege Zijn heiligheid en Zijn goedheid, wist je dat jij mede-erfgenaam met Hem bent geworden? Romeinen 8:17 Je bent erfgenaam en mede-erfgenaam geworden, dus alles wat Hij heeft, heb jij ook! 

Jij hebt Zijn wijsheid, Zijn heiligheid, Zijn puurheid, Zijn kracht, Zijn zegen. Alles! De manier waarop de Vader de Zoon liefheeft, zo heeft Hij ook jou lief. Dat is wat Jezus zei toen Hij in het 17e hoofdstuk van Johannes bad. Hij zei: Vader, Ik bid dat U hen openbaart dat U hen op dezelfde manier liefhebt als U mij hebt liefgehad. Denk toch eens na wat een zegen dát is! Dat de Almachtige God voor jou hetzelfde voelt als Hij voor Jezus voelt! Er is een enorm verschil tussen jouw daden en Jezus’ daden, maar toch weet je, God de Vader heeft jou evenzeer lief als Hij Zijn Zoon Jezus liefhad. Dat is krachtig. 

Er is een zegen voor het blijven in het Woord. In Jakobus 1:25 staat: Hij echter die een diepe blik slaat in de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een man van de daad, zalig zijn in wat hij doet. 
Er is dus een zegen als je het Woord bestudeert. Dit wordt ook geopenbaard in Openbaring 1:3 Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. 
Er is een zegen voor in het Woord van God zijn. Het zal gewoon je leven transformeren, het zal je denken vernieuwen en je zult veranderd worden als je gewoon het Woord van God ingaat. 

Er zijn zegeningen voor geen aanstoot nemen aan Jezus. Jezus sprak in Matteüs 11:6 tegen Zijn discipelen en zei: ‘En gezegend is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.’ Weet je dat jij onder vuur komt te liggen vanwege jouw verbondenheid met de Heer, vanwege jouw morele standaard, omdat jij niet bent zoals alle anderen? En als mensen je daarom beginnen aan te vallen en dingen doen, dan is er een speciale zegen als jij geen aanstoot neemt. Als jij je niet gekwetst voelt vanwege jouw verbondenheid met Jezus, die je iets kost. 

Er is een zegen voor het verdragen van vervolging. Laat me je dit lezen uit Matteüs 5. Dit waren de zaligheden die Jezus uitsprak in de Bergrede. En echt, alle zaligheden die opgesomd worden in Matteüs 5 en 6, dit zijn allemaal zegeningen. 3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. - Dit zijn enkele van de zegeningen die God op ons gelegd heeft. 

In vers 10 staat: Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. 12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. - Dit spreekt erover dat er een speciale zegen is, een gunst van God uitgesproken over jou, als je vervolgd wordt omdat je de juiste dingen hebt gedaan en gestaan hebt voor de Heer. Dat is krachtig. 

Er zijn waarschijnlijk mensen die naar dit programma kijken, die omdat je voor de Heer hebt getuigd, of iemand misschien van je gescheiden is, of je bent misschien ontslagen van je werk, je bent misschien uit een kerk geschopt omdat je stond voor wat het Woord van God zegt en dat botste met hun tradities. Je bent misschien vrienden kwijtgeraakt. Je bent misschien belachelijk gemaakt en ze hebben je een fanaticus genoemd. De Schrift hier zegt, als dat gebeurt, verheug je en wees uitzonderlijk blij. Dat is reden voor een feestje, omdat er een speciale zegen is voor mensen die lijden onder vervolging omwille van de Heer. Je zult een grote beloning ontvangen in de hemel, zegt dit vers. Is dat niet krachtig? 

Er zijn sommigen onder jullie vandaag, die vervolging hebben geleden en daarom lijd je misschien pijn, en je bent misschien ontmoedigd en zit met allerlei dingen. Maar de waarheid is, dat jij je gewoon zou moeten verheugen, op en neer springen en God prijzen omdat jij een grote beloning in de hemel hebt. In plaats van vol zelfmedelijden, ontmoedigd en depressief te zijn, zou jij je moeten verheugen en verblijden en een feestje voor jezelf houden. Is dat niet goed? Ik zeg je, als jij in het Woord van God gaat, en gaat nadenken wat God over jou heeft gezegd, zal het iedere situatie waar jij mee te maken hebt omdraaien. 

Er is een speciale zegen van God over mensen die geven. In Handelingen 20:35 citeerde Paulus Jezus en zei dat het meer gezegend is om te geven dan om te ontvangen. Er is een grotere zegen op je, als je een gever bent, dan als je een ontvanger bent. En dan is er nog een speciale zegen op ons als wij aan de armen geven. In Spreuken 19:17 staat: Wie zich over de arme ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn weldaad vergelden. Weet je, er zijn speciale zegeningen op jou. 

En nogmaals, dit zijn nog maar een paar van de zegeningen. Ik heb ze bij lange na niet uitgeput, ik ben hier zo snel doorheen gelopen, ik heb ze alleen maar genoemd. Maar ik moedig je aan om dit zelf te gaan bestuderen. Weet je, als je deze materialen krijgt, die wij aanbieden, kan je dit echt enorm helpen. Het kan een enorm verschil uitmaken, om gewoon al die verzen door te lezen en misschien op te schrijven, ze voor jezelf te bestuderen en dan te gaan begrijpen hoe gezegend je bent. 

En meng dan dit inzicht met geloof. En als je dat doet, zal de zegen van God komen. God zal deze zegen NOOIT van je wegnemen, satan KAN de zegen niet van je wegnemen en het komt in wezen op jou neer. Ga weten waarmee je bent gezegend, en ga beginnen het te geloven en na te streven. Of ga je gewoon verder met de ‘ik ben vervloekt’ mentaliteit waar zoveel mensen mee rondlopen?

Ik bid dat je de juiste keuze maakt.  

www.vergadering.nu