Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Slacht de heilige koeien! - 3
Andrew Wommack

Inleiding
Een heilige koe wordt gespaard voor de slager, zelfs al gaan de mensen dood van de honger. Religie heeft haar eigen ‘heilige koeien’, verkeerde overtuigingen die in leven worden gehouden, wat het ook mag kosten. In deze serie brengt Andrew Wommack ze allemaal naar het slachthuis. 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Originele titel: ‘Killing Sacred Cows’

Deel 1: God is goed, God is getrouw
Deel 2: Gespleten persoonlijkheid
Deel 3: Wie is verantwoordelijk?
Deel 4: Gods visie op zonde
Deel 5: Jij hebt de macht

Over de auteur: 
Het onderwijs van Andrew Wommack bereikt miljoenen christenen over de hele wereld. Dit radicale onderwijs doorbreekt tradities en leringen die soms generaties lang zijn overgeleverd, maar niet gebaseerd blijken te zijn op een grondig kennen en begrijpen van Gods Woord. Door zijn onderwijs vallen voor veel christenen de puzzelstukjes van de Bijbel op hun plaats, waardoor het weer een springlevend boek wordt dat hen leven geeft, zoals God het altijd bedoeld heeft.

Deel 3: Wie is verantwoordelijk? 

Laat me nogmaals benadrukken, als je een van deze sessies hebt gemist, zorg dat je de voorgaande krijgt, want wat ik vertel heeft een volgorde. Ik ben gisteravond begonnen te vertellen dat God een goede God is, dat God een getrouwe God is, dat God ons liefheeft. En dat zijn verklaringen die wij allemaal omarmen. Maar de Schrift vertelt in Markus 7:13, waar Jezus spreekt, dat uw tradities het Woord van God krachteloos hebben gemaakt: ‘En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.’ 
Tradities, leringen van mensen, ontkrachten de kracht van het Woord. Dus we zeggen wel: ‘God is een goede God’, maar wat ik gisteravond begonnen ben te weerleggen, is dat religie vervolgens zal zeggen: ‘God is degene die je kanker heeft gegeven, God is degene die rampen bepaalt, God is degene die de duivel gebruikt en de duivel op je loslaat. En als je een probleem hebt, dan is het eigenlijk God, die je ergens op wil wijzen.’ Religie heeft ons wijsgemaakt dat onze problemen en onze moeilijkheden eigenlijk goede dingen zijn. 

Het blijft me gewoon verbazen. Ik heb dit voorbeeld gisteravond niet gebruikt, maar laat me nog snel even het volgende noemen. Deuteronomium 28 somt de zegeningen en de vloeken van de wet op. En het is net alsof je hier een enorm schoolbord hebt hangen en aan de linkerkant hier zet je bovenaan: ‘Zegeningen’ en in het midden trek je een streep. En aan de rechterkant zet je: ‘Vloeken.’ Deuteronomium 28 zegt in de verzen 1-14: ‘Dit zijn de zegeningen die je zullen overkomen.’ En het schaart daaronder: voorspoed, gezondheid, vreugde, overwinning, je vijand zal langs een weg op je af komen, maar langs zeven wegen vluchten, je zult overwinnaar zijn. En meer van dit soort dingen. Het noemt gezondheid en voorspoed als een zegen. Het noemt vreugde en vrede en overwinning als zegeningen. 

Aan de andere kant staat er: ‘Dit zijn de vloeken die je zullen overkomen.’ Daarover heb vanochtend onderwezen, dat wij van de vloek van de wet zijn bevrijd. Deze vloeken zullen dus niet over de nieuwtestamentische gelovige komen omdat Jezus een vloek voor ons is geworden en ons van de vloek van de wet heeft verlost. Galaten 3:13. Maar hier worden de vloeken opgesomd. Er staat: armoede. Dat is een vloek! Ziekte, dat is een vloek! Gebrek is een vloek.’ Eczeem is een vloek. Stormen, heel harde winden, je wilt er hier in Houston niet om vragen dat er een orkaan langskomt! Dat is een vloek! Meeldauw is een vloek! Aantasting van je ogen en je hart, en stress, dat is een vloek. En dan staat er nog: ‘Ieder ziekte en kwaal die nog niet specifiek is opgenoemd’, dat zijn allemaal vloeken. Alle ziekten en kwalen. De Bijbel maakt het dus héél duidelijk. Dít zijn zegeningen en dát zijn vloeken. 

Maar tegenwoordig heeft de kerk ze in wezen omgeruild. ‘Oh, deze kanker is eigenlijk een zegen’, in vermomming, ‘God is degene die dit aan mij heeft gegeven.’ En als jij wilt beweren dat God mensen wil genezen: ‘Dat is van de duivel!’ Religie heeft het verwisseld! Ziek-zijn is een zegen, en gezond-zijn is een vloek, dat is van de duivel. Dat gaat gewoon tegen alle logica in. Dat was ik gisteravond allemaal aan het weerleggen. En dat leidde er vanochtend toe om erover te spreken dat er in de Bijbel heel wat gebeurde waar God mensen trof met ziekte en dood en verderf. Maar je kunt me niet één voorval laten zien waar het een zegen betrof. Het was altijd een vloek. Het was een straf, het was een oordeel. En de oudtestamentische wet rekende de mensen hun zonden aan, dat zegt de Schrift. Hij rekende de mensen hun zonden toe door de wet. En het woord toerekenen betekent, je aanrekenen. Maar onder het nieuwe verbond zijn al onze zonden aan Jezus toegerekend. En Jezus heeft voor onze zonden geleden en God rekent jou je zonden niet aan. 
Dat vraagt om wat nadere uitleg. Waarschijnlijk ga ik daar morgen dieper op in. Hoe al onze zonden, verleden, heden en zelfs toekomstige zonden die we nog niet eens begaan hebben, al vergeven zijn. Er is mee afgerekend. Nou, dat klinkt als bijna te goed om waar te zijn. En mensen zeggen dan ook: ‘Maar dat is niet wat ik geleerd heb.’ Nou, dat is een van die tradities van mensen die het Woord van God krachteloos maken. En ik zal je dit vanuit de Schrift laten zien. 

Dus God rekent ons de zonden niet aan omdat de oudtestamentische wet die de zonde toerekende is verdwenen. In het Nieuwe Testament, in 2 Korintiërs 5:17-19 staat: ‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft (voltooide tijd, het is al gebeurd!) en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen.’ 
Dit is de manier waarop Jezus kwam. Hij rekende mensen hun zonden niet toe. 

Er was in Johannes 8 een vrouw die op heterdaad betrapt werd van overspel. En zij werd naar Jezus gebracht en ze zeiden: ‘Wat vindt u dat er moet gebeuren? En dat deden ze om Hem in de val te lokken. Want Hij predikte genade en barmhartigheid. Hij at met hoeren en tollenaars en zondaren. Mensen waarvan de religieuzen zeiden: ‘Jullie zijn afgescheiden van God, God denkt er niet over jullie gebeden te verhoren, God zal jullie huis niet binnen gaan. God haat jullie vanwege jullie levensstijl.’ Jezus ging om met juist die mensen die de religieuze mensen hadden verworpen. En Hij predikte genade. Dat was de reden dat Hij zulke enorme menigten trok, want ze waren doodziek en doodmoe van het wetticisme en de afwijzing en de straf. Tegenwoordig gebeurt hetzelfde. Mensen verlaten in drommen de kerk vanwege de hypocrisie en de veroordeling en het schuldgevoel en dat soort dingen. En Jezus ging om met die mensen waarvan de kerk zei dat God niets met hen te maken wilde hebben. 

En dus dachten ze Hem te pakken te hebben. Als Hij deze vrouw liet gaan, terwijl de Bijbel heel specifiek in Leviticus 20 zegt dat wie overspel pleegt, ter dood gebracht moet worden. En als jij hen niet ter dood bracht, moest jij ter dood gebracht worden. Ze dachten dat ze Hem te pakken hadden. Want als Hij haar veroordeelde, zodat ze Hem niet zouden doden, zou Hij zijn gehoor verliezen, omdat Hij genade predikte, en barmhartigheid en vriendelijkheid toonde aan mensen die zondaren waren. De menigten zouden Hem verlaten als Hij deze vrouw zou veroordelen. Maar als Hij deze vrouw niet veroordeelde, hadden ze het recht Hem te veroordelen en te doden. In beide gevallen hadden ze Hem te pakken. Dat dachten ze tenminste. Maar de dwaasheid van God is wijzer dan de wijsheid van deze wereld. En Jezus zei gewoon: ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ Hij zei niet dat wat zij gedaan had geen zonde was, Hij keurde het niet goed en zei dat het oké was om overspel te plegen. Wat Hij deed was in genade naar haar uitreiken en Hij zei: ‘Wie geen zonde begaan heeft, werpe de eerste steen.’ En Hij schreef op de grond. Ik weet niet wat Hij schreef, omdat de Schrift dat niet vermeldt. Maar Hij schreef iets waarvan ik geloof dat het hen overtuigde, want er staat dat ze allemaal weggingen, door hun eigen geweten overtuigd. 

En dit is allemaal Andyologie, ik kan niet beweren dat dit is wat Hij schreef, maar Hij had ‘Zacheus’ of een van hun namen kunnen opschrijven, en daar ‘Rachel’ onder schrijven, zijn minnares. Hij had de naam van een ander kunnen opschrijven, die geld gestolen had, of van een ander, die dit ook gedaan had. Hij had iets kunnen opschrijven zodat deze mensen opeens beseften: ‘O, ik ben door de mand gevallen.’
Ze werden overtuigd en gingen allemaal weg. En Hij verleende genade aan deze vrouw die onder de oudtestamentische wet had moeten sterven. Er is een verschil tussen hoe God met mensen omging onder de wet en de manier waarop Hij met hen omgaat onder het Nieuwe Testament. En het is verbijsterend hoe de grote meerderheid van christenen dat niet begrijpt en probeert die twee te vermengen. Uit de ene kant van hun mond spreken ze hoe Jezus ons heeft vergeven van onze zonden en aan de andere kant van hun mond verkondigen ze: ‘Als je zondigt, zal God je oordelen en je zult gestraft worden,’ of: ‘Dat is de reden dat God je niet wil genezen en God zal je gebed niet verhoren als je een zonde in je leven hebt.’ 

Als ik dat echt zou geloven dan zou ik je doden op het moment dat je wedergeboren werd! Dan zou ik misschien wel naar de hel gaan, maar dat zou voor jou de enige mogelijkheid zijn om naar de hemel te gaan. Want ik verzeker je dat je zonde hebt. Jij hebt dingen die verkeerd zijn. Zonde is niet alleen wat je niet zou moeten doen, maar aan wie weet goed te doen en het niet doet, is het zonde . Zonde is dus niet alleen wat je verkeerd doet, maar zonde is wat je zou móeten doen, maar nog niet doet. 

Iedereen zou zijn vrouw moeten liefhebben zoals Christus de gemeente liefheeft. Er is hier geen enkele man die dat volmaakt doet. De vrouwen zouden hun mannen moeten respecteren en eren zoals het Lichaam van Christus God moet eren. Er is hier gewoon geen vrouw die dat vervuld heeft! Wij zouden ons leven voor onze broeder moeten neerleggen, wij zouden voor elkaar moeten bidden. Volgens Filippenzen 2 moeten we anderen hoger achten dan onszelf. Ieder van ons schiet te kort om dat te doen. Wij missen het echt allemaal. En als jij denkt dat je iedere zonde beleden moet hebben, leef je in fantasialand! Je bent gewoon misleid als jij denkt dat je heilig wandelt. Je bent misschien heilig in vergelijking met mij, of in vergelijking met iemand anders, maar je schiet nog steeds tekort. En iedereen die beweert heilig te zijn, of dat God in jouw leven gaat bewegen omdat jij alles in orde hebt, je functioneert in een oudtestamentische wetsmentaliteit en je bent misleid. 

Onder het nieuwe verbond geeft God je niet wat je verdient en het is niet gebaseerd op jouw prestaties. Je hebt een Redder en je hebt een relatie met God door je Redder, niet door jouw eigen inspanning. Daar had ik het vanochtend over. En ik verzeker je, het is uiterste noodzaak dat mensen dit begrijpen. Dit is heel essentieel. Er zijn heel weinig christenen die dit helder uitgepuzzeld hebben in hun eigen hart. Je eigen hart veroordeelt je en de wet versterkt je geweten en maakt dat het levendig wordt. Dus mensen met een schuldig geweten zijn mensen die onder de wet leven. Dit is krachtig. Er is nog heel veel wat ik hierover kan zeggen. 
Wat ik vanavond wil bespreken, is dit: als God niet degene is die je nare dingen oplegt, waarom gebeuren er dan zoveel nare dingen? Nu, er zijn een of twee duidelijke antwoorden mogelijk, en dat is dat we een vijand hebben, de duivel die rondgaat en mensen aanvalt en er zijn bepaalde dingen die van de duivel zijn. Of wij zijn het zelf die het toelaten en de waarheid is dat het waarschijnlijk een combinatie van die twee is. Dit legt een persoonlijke verantwoordelijkheid op ons. 
Ik denk dat dit de reden is dat mensen dit geloven. Het is een soort lering dat ik vanuit het Woord beschrijf, en ik vrees dat het zo zeldzaam is als een witte raaf. Want het maakt jou verantwoordelijk. Maar wij leven in een maatschappij en in een kerkcultuur die helemaal niemand verantwoordelijk wil maken: ‘Het is niet jouw schuld, het werd je aangedaan.’

‘Jij kunt er niets aan doen dat je homoseksueel bent, zo ben je nu eenmaal geboren.’ Maar dat is gewoon niet waar! Het is altijd een keus. God heeft de mens geschapen als Adam en Eva, niet als Adam en Stefan. Niemand wordt als homoseksueel geboren. Het is een keuze. God houdt van je en je kunt er vergeving voor ontvangen. En er is leven na de homoseksualiteit, maar het is een keus. Geef God niet de schuld! God heeft je niet zo gemaakt. 
God heeft jou niet gedrongen om overspel te plegen! Je moet verantwoordelijkheid aanvaarden. Maar mensen proberen tegenwoordig het ‘gen’ te ontdekken dat jou een alcoholist heeft gemaakt. Een ‘gen’ dat jou dik maakt. Jij hoeft geen enkele verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gewicht. Het is steeds van ‘maar je begrijpt het niet, zo is het gewoon in mijn familie’, en ‘ik heb dit type persoonlijkheid, ik kan er niets aan doen. Dit is zoals ik geboren ben.’ Nee, je bent in zonde geboren, het is een karaktertrek van de zonde, en die heb je verworven. Ja, hebt een zondige natuur, maar je werd wedergeboren en je hebt nu een nieuwe natuur en je kunt anders leven. Je hoeft geen hufter te zijn omdat je ouders hufters waren! Jij kunt kiezen om anders te zijn. 
Maar mensen houden daar niet van. Ze willen graag zeggen: ‘Het is die vrouw die U mij gegeven hebt.’ Dat is wat Adam deed. ‘God, het is haar schuld en U bent degene die haar aan mij gegeven heeft.’ Niemand wil verantwoordelijkheid nemen. Maar de waarheid is, dat zolang jij zegt dat het aan de maatschappij ligt, of aan de kleur van je huid, of je economische situatie, zolang iets waar jij geen zeggenschap over hebt het probleem is, kun jij geen overwinnaar zijn. Jij zult altijd een slachtoffer zijn omdat je andere mensen niet kunt veranderen. Jij kunt de maatschappij niet veranderen. Jij kunt niet veranderen bij wie jij geboren bent, in welke tijd je geboren bent, in welke stad je geboren bent. Die dingen gebeuren buiten jouw controle en als dát het probleem is, dan bij jij het slachtoffer. 

En zo leven de meeste mensen hun levens want ‘ik ben een slachtoffer, er is niets wat ik eraan kan doen.’ Ik verzeker je dat dat niet waar is. De Heer heeft jou een keuze gegeven. Deuteronomium 30:19 zegt: ‘Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.’ 
God heeft jou de keus gegeven! Maar als jij dan gaat beweren: ‘Ik heb geen keuze, zo zijn nu eenmaal mijn genen, het zijn mijn hormonen, ik kan er niets aan doen’, dan ontkracht je het Woord van God! Het Woord van God zegt: ‘Jij moet kiezen!’ Het is jouw keuze. En Hij heeft je zelfs geholpen. Hier zou je niet over na moeten hoeven denken: Kies het leven, of kies de dood, kies de zegen of de vloek. Het zou geen moeilijke vraag moeten zijn. 

Maar voor het geval iemand er toch een probleem mee heeft, zegt Hij: ‘A is het antwoord. Kies het leven!’ Hij heeft je het antwoord op deze quizvraag gegeven. Hij heeft je ook nog gezegd welke je het beste kunt kiezen! Maar het blijft jouw keus! Zoals jij denkt in je hart, zo ben je. Spreuken 23:7. Het is niet zo dat jij bent, zoals het jou overkomen is. Nee, het is de manier waarop je ermee omgaat! Je kunt mensen uit hetzelfde gezin nemen, die in een huis met alcoholverslaving zijn opgevoed, die dezelfde genen hebben, dezelfde omgeving, hetzelfde gezin, dezelfde soort vrienden, en de een wordt ook alcoholist en de ander gaat de andere kant op, want die heeft daar zo’n hekel aan dat hij het tegenovergestelde doet. Ze hadden dus een keus! Het is verkeerd als jij gaat beweren: ‘Ik kan er niets aan doen.’ Je kunt er wel wat aan doen! ‘Ik kan er niets aan doen dat ik dikker wordt, ik snap gewoon niet wat er aan de hand is, ik hoef maar naar eten te kijken en ik kom aan!’ Dat is niet waar! ‘Ik weet niet hoe het komt.’ Dat is niet waar. Zelfs vanaf de tijd dat je een kleine baby was, niemand propt dat eten in je mond! Jij stopt alles wat je eet je mond in, en ik garandeer je, als je niets zou eten zou je niet aankomen! Jij maakt keuzes die je doen aankomen. Sommige mensen hebben misschien meer aanleg, maar ik garandeer je dat ieder van ons in staat is keuzes te maken, en jij kunt je lichaam beheersen. 

Jij kunt stoppen met roken als je zou willen. Vorige week kwam een vrouw om gebed die leed aan COPD en ze had enfyseem zodat ze nauwelijks kon ademhalen. Ze was aan de zuurstof. En deze vrouw was gebogen en kon niet diep inademen. Haar borst zat vol littekens en ze had allerlei problemen. En ik vroeg: ‘Rook je nog steeds?’ En ze zei: ‘Ja.’ En zij wou dat ik voor haar bad dat ze zou genezen. En ik zei: ‘God houdt van je en God wil je genezen, maar als ik deze ziekte uit je lichaam zou drijven en jij blijft roken, is het: door de achterdeur verdrijven en de voordeur en alle ramen open laten staan. En hij zal zeven keer erger terugkomen’. Ik zei: ‘Je zult niet vrij worden, totdat je ophoudt de duivel een voet te geven. Je geeft hem de kracht om te doen wat hij aan het doen is.’ En ze zei: ‘Ik kan het niet, ik kan niet stoppen.’ Ik zei: ‘Je kunt stoppen met roken.’ Ze zei: ‘Nee, dat kan ik niet.’ Ik zei: ‘Als ik een pistool had en dat op je hoofd zou zetten en zeggen: als je een sigaret rookt, maak ik je dood, zou je dan kunnen stoppen met roken?’ En ze zei: ‘Ik denk dat ik het wel zou kunnen.’ En ik zei: ‘Zie je, je kunt stoppen, het ontbreekt je gewoon aan motivatie! Je kunt het wel.’ 

Ieder van jullie kan stoppen met pornografie! Je kunt stoppen met al die dingen te doen! Je moet alleen je verantwoordelijkheid aanvaarden en dat is de eerste stap naar niet langer een slachtoffer zijn. Maar wij hebben deze instelling: ‘Ik kan er niets aan doen’, en dat speelt in op deze slachtoffermentaliteit en dan komt religie langs en die beweert: ‘Nou, het is tenslotte allemaal aan God, het is maar wat Gods wil is. Laten we gewoon bidden en zeggen: ‘Heer, indien het Uw wil is.’ En als die persoon dan dood neervalt, oh, het moet wel Gods wil zijn geweest. En als ze genezen, dan: oh, maar ik heb daarvoor gebeden!’ Zo kun je nooit verliezen! Maar als jij gaat geloven dat het Gods wil is dat iedereen geneest, en ze genezen dan niet, dan is er iets fout, of jij of zij of iets anders. Want het is Gods wil, waarom is het dan niet gebeurd?

Ik wil een deel hiervan vanavond bespreken. Dit is een van de belangrijkste dingen die ik vind dat God me ooit heeft laten zien en het is de balans tussen: wat is Gods aandeel en wat is ons aandeel? Wat is het dat God doet, en wat moeten wij doen? Dit is het waar mensen de plank echt helemaal misslaan. Zij weten dat God kán genezen, maar moet ik dan maar bidden en op God wachten? Of is er iets wat ik kan doen? 

Het punt waar heel veel mensen de mist ingaan is dat ze gaan zitten wachten op God om te gaan doen wat Hij hén heeft gezegd om te doen! En verder zijn er heel wat van ons die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om dingen te doen die alleen God kan doen! Je moet een helder zicht hebben op wat Gods deel is en wat ons deel is. Hoe doen we dit? Ik verzeker je, dit heeft echt een enorm verschil in mijn leven gemaakt. Dit is een fundament voor heel veel van de dingen die God me heeft laten zien. 

Kijk hier eens naar in Efeziërs 2. Ik zal dit vers gebruiken om hierover te spreken. In Efeziërs 2 vers 8 staat: ‘Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;’ en het volgende vers zegt: ‘9 niet uit werken, opdat niemand roeme.’ Jij bent gered uit genade, dóór geloof. En dat niet uit jezelf. Je kunt dit zo uitleggen dat je behoudenis niet uit jezelf is, het moet van God komen, en dat is zeer zeker waar. Je kunt dit ook zo uitleggen dat dit geloof waardoor je gered wordt, niet uit jezelf is, maar dat het een gave van God is. Je hebt nodig dat God je letterlijk jouw geloof geeft. Geloof komt door het horen en als je Gods woord hoort, komt Gods geloof bovennatuurlijk mee en stelt je in staat om te ontvangen en te geloven. 

Dus, je bent gered uit genade door geloof. Dit is echt heel belangrijk! Je zult echt je hersens moeten gebruiken om dit te snappen. En het spijt me echt, ik weet dat de meeste mensen hier niet komen om na te denken, je wilt graag geamuseerd worden. Het is net een Cheerleaders bijeenkomst, je wilt dat iemand hier komt te staan die hoera-hoera roept en je helemaal enthousiast maakt. Maar als je nou je hersens eens gebruikt voor iets anders dan hoedenplank, is het verbazingwekkend wat je allemaal uit het Woord van God kunt ontvangen. Je zult moeten nadenken om dit te snappen. Hier staat dat je gered bent uit genade, door geloof! Er staat hier dat je gered wordt door de combinatie van die twee, niet door de ene of de andere. En het grootste deel van het Lichaam van Christus is in verschillende groepen verdeeld. 

Je hebt aan de ene kant de ‘genadegroep’. Die predikt: ‘Het is allemaal aan God. Het hangt volledig van de genade van God af, wat ook maar Gods wil is.’ Zo had ik ook eens een man die geloof had dat zijn kleine meid genezen zou worden. Maar zijn pastor kwam naar mij toe en zei: ‘Hoe durf jij ook maar te denken dat jij iets aan deze genezing zou kunnen doen, het is aan God alleen. Als God wil dat ze gezond is, dan zal ze gezond zijn. En als Hij dat niet wil, zal ze sterven! Het is aan God alleen!’ Zie je, dat is een extreme ‘genadepositie’, waarin alles volkomen van God afhangt. Hij bestuurt alles en wij hebben er niets mee van doen. Maar dat is niet waar.

Aan de andere kant is er een ander deel van het Lichaam van Christus dat zegt: ‘Het hangt allemaal van ons af.’ Wat zij doen is vasten en bidden en de hemel bombarderen. Zij zullen wel voorbede doen. En als zij het niet voor elkaar krijgen, dan zetten ze een gebedsketen op en ze oefenen druk op God uit. En ze halen wel honderd of duizend mensen bij elkaar om God klem te zetten: ‘Wij zullen niet aflaten tot God in beweging komt.’ Zij zullen er wel voor zorgen dat God in beweging komt! Dat noemen ze meestal de ‘geloofgroep’. 

We kennen dus de ‘genadegroep’ die zegt: ‘Jullie proberen God te manipuleren en jullie denken dat jullie het allemaal in je macht hebt.’ En we hebben de ‘geloofgroep’ die aan de andere kant staat te roepen: ‘Jullie zeggen wat is, dat zal zijn, en dat is verkeerd.’ 
Wat is de juiste positie? Merk op dat de Schrift zegt: ‘Je bent gered uit genade door geloof.’ Je bent gered door de combinatie. Als jij genade op zichzelf neemt en alleen maar de genade benadrukt, zal het je doden! Als jij geloof op zichzelf neemt en alleen maar geloof benadrukt, zal dit je doden! Je bent niet gered uit genade, en je bent ook niet gered door geloof. Je bent gered uit genade door geloof. Het is de combinatie van die beide. 

Het is precies als bij natrium en chloor. Wist je dat natrium en chloor beide giftig zijn? Als je genoeg natrium neemt, zal het je doden. Als je genoeg chloor neemt, zal het je doden. Het zijn gifstoffen. Maar als je ze samenvoegt wordt het natriumchloride, en dat is zout. En zonder zout zou je doodgaan. 

Wist je dat genade op zichzelf je zal doden als je het niet uitbalanceert met de juiste mate van geloof. Geloof op zichzelf zal je doden als je het niet uitbalanceert met genade. Je moet die twee vermengen. Je bent gered uit genade dóór geloof. En dus is genade Gods aandeel en geloof is jouw aandeel. Ik wil proberen om hier het onderscheid te maken en je te laten zien hoe genade en geloof samenwerken. En wat jou deel is en wat Gods deel is. 

Laat me je wat definities geven. Het woord ‘genade’ wordt in de Strong concordantie gedefinieerd als ‘onverdiende, niet verworven gunst’. Maar er zijn veel verschillende manier om dit te zeggen. Het is in wezen gewoon alles wat God is en wat God heeft, wat voor jou beschikbaar is, volkomen onafhankelijk van jou. Het heeft helemaal niets met jou te maken, het heeft alles met God te maken. Maar zo gauw jij iets moet doen om ‘genadewaardig’ te zijn, is het niet langer genade meer. Het is geen genade als jouw prestatie ervoor vereist is. Genade is iets wat God voor jou heeft gedaan, onafhankelijk van jou, voordat jij ook maar geboren was. 

In Johannes 1 staat dat wij in Jezus hebben ontvangen: genade op genade . God heeft genade op deze wereld uitgegoten. Johannes 1:16 zegt: wij hebben ontvangen, genade op genade. Genade kwam dus door de Heer Jezus Christus. De wet kwam door Mozes, maar genade en waarheid kwamen door Jezus Christus. Genade kwam dus tot deze aarde door Jezus. Dat was tweeduizend geleden, voordat jij en ik ook maar bestonden. Voordat wij maar gezondigd hadden. Voordat wij ook maar iets verkeerds gedaan hadden. Genade is dus onafhankelijk van jou. Genade bestond dus al voordat jij ook maar iets gedaan had om te zondigen. God had jou al gered uit zijn genade. 

Jezus is maar één keer voor de zonde gestorven. Jezus sterft nu niet meer voor zonden. Als iemand wedergeboren wordt, en we hadden gisteravond en vanochtend vijf mensen die wedergeboren werden, weet je dat Jezus niet vandaag voor hen gestorven is? Hij stierf voor hen tweeduizend jaar geleden. Hun zonden waren al betaald nog vóór ze maar bestonden en voordat ze ooit maar een zonde hadden begaan. Dat is genade. Het heeft helemaal niets met die persoon te maken. En de waarheid is, dat van iedere persoon die vanaf de kruisiging van Jezus op deze planeet heeft ademgehaald, zijn zonde is al vóórbetaald! Er staat in 1 Johannes 2:2: ‘en Hij – sprekend over Jezus - is een verzoening – dat wil zeggen, het verzoenende offer - voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.’
Jezus stierf niet alleen maar voor christenen, Hij stierf voor de goddelozen. 

Voor de zonden der goddelozen is al betaald, zij hebben alleen de betaling niet aanvaard. En omdat ze Jezus als hun betaling verwerpen, zullen ze voor hun eigen zonden moeten betalen. Maar de hoofdzonde waarvoor ze naar de hel zullen gaan, zijn niet de individuele zondige handelingen, maar de verwerping van de betaling voor hun zonden. Dat is wat mensen naar de hel zal sturen, de verwerping van Jezus, niet de homoseksualiteit, het liegen, stelen of overspel. Dat zijn gewoon symptomen van de zondige natuur die van binnen zit. Het is de verwerping van Jezus, die mensen naar de hel zal sturen. 

Maar voor de zonden van de hele wereld is al betaald. Maar dat betekent nog niet dat mensen gered worden omdat genade heeft voorzien in redding, want je wordt niet gered uit genade alleen! Je wordt gered uit genade door geloof. Geloof is jouw positieve respons op wat Jezus heeft gedaan. En als er hier geen reactie in geloof is, dan zal Gods genade alleen je niet behouden! 

Er staat in Titus 2:11 ‘Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen.’ Aan ieder persoon die ooit op deze planeet heeft geademd, is heilbrengende genade verschenen. En God heeft deze waarheid van genade gebracht, die redding bracht voor ieder persoon. Hitler is genade aangeboden. Jezus heeft voor alle zonden van Hitler betaald. De moord op miljoenen Joden, de gruwelijke dingen die hij heeft gedaan. Wist je dat voor zijn zonden is betaald en dat God die genade ook aan hem heeft aangeboden? Maar voor zover wij weten heeft Hitler nooit in geloof gereageerd. Genade alleen redt je dus niet. 

Als het dat wel zou doen, zou iedereen gered worden, omdat Gods genade voor iedereen hetzelfde is. Het doet er niet toe of je de allerergste zondaar bent hier, of de allerbeste zondaar. Jezus heeft ons allemaal gered. Zijn redding heeft betaald voor iedere zonde die je ooit hebt gedaan of ooit nog zult doen, zonde is niet meer echt het probleem. Genade heeft al met de zonde afgerekend. De enige kwestie is, zul je geloof stellen in wat God heeft gedaan in genade. Je zult dus genade en geloof moeten mengen. 

Genade is wat God voor jou heeft gedaan, onafhankelijk van jou, het hangt totaal niet van jou af. Het is gewoon de natuur en het hart van God dat God de wereld zo liefhad dat Hij gaf. Lang voordat jij zelfs maar geboren werd, was Gods genade al gegeven. God heeft al genezing voor jou voorzien. Door zijn striemen bént u al genezen, 1 Petrus 2:24 
Daar staat helemaal niet dat als jij maar gelooft God jou zál genezen. Nee, door zijn striemen bén je al genezen! Genezing is al voorzien, het is een genadegift. Als je dit begrijpt, hoe zou God je niet geven wat Hij je al gegeven heeft? Hij heeft het al gedaan. 

Zie je, dit is de reden dat het zo gemakkelijk is om wedergeboren te worden. Omdat redding wordt aangeboden als iets dat reeds is bewerkt. Voor jouw zonden is al betaald. En nu, wie ook maar wil kan komen. En als iemand zegt: ‘Maar je weet niet hoe slecht ik wel ben’, dan zei Paulus dat hij wel de ergste van alle zondaren was, hij was het hoofd der zondaren en God heeft hem als een voorbeeld gesteld. Hij had christenen vermoord. En als hij gered kan worden, kun jij ook gered worden. En wij vertellen mensen: ‘Nee, je zonden zijn je al vergeven.’ Het is alleen een kwestie of jij gelooft en ontvangt, of twijfelt en het zonder moet doen. Maar God heeft het al voorzien. Hoe kun je twijfelen dat God je iets wil geven wat Hij al gegeven heeft? 

Redding is al gegeven, en genade is al geweest, het is al compleet, het is een volbracht feit. Jouw redding is er al. Zul jij het gaan ontvangen? Of ga jij het verwerpen omdat jij God niet gelooft? Zie je, dit is de reden dat het zo eenvoudig is om gered te worden, omdat je geloof stelt in Gods genade, en niet geloof in jóu. Je gelooft in God: ‘U hebt dit al gedaan, ik ga geloven wat U hebt gedaan.’
En weet je wat de meeste christenen doen direct nadat ze wedergeboren zijn? Ze stoppen met geloof te stellen in wat God voor hen heeft gedaan. En ze beginnen te zeggen: ‘Oh, maar nu moet ik heilig gaan leven, en als bid en als ik het Woord bestudeer en als ik naar de kerk ga en als ik mijn tienden betaal en als ik dít doe, dan kan ik God zover krijgen dat Hij dát doet!’ 

Maar zo ben je niet gered. Je hebt niets gedaan om Jezus te dwingen jou te redden! Je hebt gewoon het goede nieuws gehoord dat Hij de wereld al liefhad en al voor jouw zonden betaald heeft en het al gedaan heeft. En jij reageerde op Gods genade. Maar vervolgens, nádat je gered werd, heeft religie ons geleerd: God gaat op jou reageren afhankelijk van hoe heilig jij bent. En jij bent niet heilig. En tenzij je vast en bidt en dit en dat doet, zal God je niet zegenen. En de meeste christenen denken dat geloof iets is dat wij doen om God in beweging te krijgen. Wij hebben van die uitspraken van: geloof zet God in beweging! Ik wil dat je beseft dat geloof God niet in beweging krijgt! God is niet degene die in beweging moet komen! God zit niet vast! Geloof zet God niet in beweging!

De Heer voorzag al ieder probleem dat het menselijk ras ooit maar kon hebben. Hij heeft je zonden al vergeven, Hij heeft je lichaam al genezen, Hij heeft reeds voorspoed over je geboden. Nog vóórdat je maar een probleem had, heeft God de voorziening al getroffen. Jezus is maar één keer gestorven, 2000 jaar geleden en nu is Hij gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij ontvangt geen striemen meer op zijn rug. Hij geneest mensen niet meer vandaag. Hij heeft al genezing voorzien. Hij heeft de zonden, de ziekte en de gebreken van de hele wereld al 2000 jaar geleden gedragen en het is reeds een volbracht feit. Jezus hoeft niet in beweging te komen om jou te genezen. Hij hééft al genezen en Hij heeft de bovennatuurlijke uit de dood opwekkende kracht al binnenin ons geplaatst. 

De manier waarop je tegenwoordig geneest is niet doordat jij iets doet en God beloont jou vervolgens met genezing. Nee, de manier waarop jij geneest is erachter komen dat ik door zijn striemen al wás genezen, het is al gedaan. En het enige wat je doet is gewoon een positieve respons op wat God al heeft gedaan. 

Nou, als jij dat begrepen hebt, komt de duivel, die de aanklager is van de broeders op je af en zegt: ‘Jij hebt niet genoeg gevast, jij hebt niet genoeg gebeden. Hoe kom je erbij dat je waardig zou zijn?’ Nou, dan zeg jij ogenblikkelijk: ‘Het heeft helemaal niets te maken met of ik het waardig ben, God heeft het in genade al voorzien.’ Het is alleen maar een kwestie of ik het geloof en het ontvang, of dat ik twijfel en het zonder moet stellen. Het enige wat ik hoef te doen, is geloven en ontvangen en het is al gedaan, dus ik maak er maar gebruik van. En satan kan je gewoon niet klemzetten. Satan kan je niet veroordelen. Maar de grote meerderheid van de christenen denkt dat ‘geloof’ iets is dat jij doet om God in beweging te krijgen. Dat jij iets moet gaan doen en dan ‘beloont’ God jou. God beloont jou met zalving. 

Ik heb grote wonderen zien gebeuren, blinde ogen open zien gaan en dove oren open, en mensen uit de dood opgewekt zien worden. En pastor Dean hier heeft wel 10 of 12 mensen uit de dood zien opgewekt worden. Pastor Bob hier heeft gebeden en mensen uit de dood zien opstaan. Als je zoiets vertelt dan gaan mensen denken: ‘Oh, maar u moet wel heel heilig zijn. Ik vraag me af wat u gedaan hebt om die kracht en die zalving te verkrijgen.’ Wist je dat God iedereen hier binnen het bevel heeft gegeven om de zieken te gaan genezen, de melaatsen te reinigen en de doden op te wekken? Ieder van jullie heeft uit de doden opwekkende kracht binnenin je! Deze mannen zijn echt niet heiliger dan jullie! Ik garandeer je dat Pastor Dean niet heiliger is dan wie van jullie ook hierbinnen! 

Dus ‘man, u hebt iemand uit de dood opgewekt, u moet wel heel heilig zijn’, nee, dat is het helemaal niet. Ieder van ons heeft uit de doden opwekkende kracht. Sommige mensen hebben gewoon geleerd dat het niet op onze goedheid is gebaseerd en wij ontvangen het gewoon, en nemen ons gezag en spreken in geloof op basis van wat Jezus deed. Andere mensen denken maar: ‘Oh, ik zal nooit iemand uit de dood zien opstaan omdat ik niet genoeg gebeden heb, en ik weet dat ik het Woord niet genoeg heb bestudeerd, en ik ben niet heilig genoeg.’ Het is gewoon jouw ongeloof en het feit dat jouw geloof is gevestigd op jezelf en niet op Gods genade. Dat is wat jou belemmert. Je hebt het goede nieuws niet gehoord! Geloof zet God niet in beweging! God was al in beweging gekomen voordat jij zelfs maar bestond. God heeft alles al voorzien.

God wordt echt niet verrast door iets wat in jouw leven gebeurt. Hij hoeft helemaal niets nieuws te doen om jou verlost te krijgen. Hij heeft je al genezen, hij heeft je al gered, Hij heeft je al vergeven, Hij heeft je al vreugde en vrede gegeven. Voordat jij zelfs maar een probleem hebt, heeft God al de voorziening geregeld. Zijn genade heeft alles al voor je voorzien, voordat jij zelfs maar een probleem had. Je hoeft niet. God zal echt niet op jóu reageren. Jij moet leren op Hém te reageren. Dát is wat geloof is. Geloof is jouw positieve reactie op wat God al heeft gedaan. 

Weet je, ik zeg hier vanavond dingen die mij twintig jaar hebben gekost om te leren. En sommigen van jullie luisteren hiernaar en voor jou is het zo totaal buiten het begripsvermogen dat jij gewend bent. En je denkt: ‘Wat is hier nou zo bijzonder aan?’ Als dit géén indruk op je maakt, als dit je niet helpt en dingen verklaart, als dit geen radicale uitspraak voor je is, dan heb je gewoon niet gehoord wat ik gezegd heb! Dit is radicaal anders dan wat religie predikt! Religie predikt: ‘Doe goed en God zal je zegenen.’ - ‘Bestudeer het Woord en God zal je meer zalving geven.’ - ‘Wees rechtvaardig en God zal je gebeden verhoren.’ - ‘Handel verkeerd en God zal je gebeden niet verhoren, God zal je dan aan de kanker laten sterven.’ - ‘De reden dat er niets voor jou werkt is, dat je niet heilig genoeg bent.’
Dat is religie! En religie leert dat God op jou reageert. 

Ik zeg dat God uit genade alles al heeft voorzien en geloof is gewoon jouw positieve respons aan God. Dit is een andere manier om het te zeggen: dat geloof alleen maar zich eigen maakt wat God reeds heeft gegeven uit genade. Als God het niet al gegeven heeft, kan jouw geloof het niet laten gebeuren. Jij kunt God helemaal niets dwingen te doen! Jij kunt God helemaal niet in beweging krijgen. Als God niet allang bewogen had, en het niet al voorzien had, kan jouw geloof het helemaal niet laten gebeuren! Zie je, dit lost echt heel wat problemen op. 

Bijvoorbeeld, God zegt dat rijkdom die door ijdelheid is verkregen het leven wegneemt van de eigenaar. Als je rijkdom heel snel verkrijgt is het een demonisch ding. God doet dat soort dingen niet. Hij wil dat je met stapjes en beetjes groeit en geleidelijk groot wordt. God heeft dus voor helemaal niemand de juiste getallen van de loterij geregeld! Dat is gewoon geen deel van zijn verlossing. God heeft dat niet door genade voorzien. Maar toch zijn er mensen die zeggen: ‘Ik kan alles krijgen wat ik maar wil, dus, dank God, ik ga de loterij winnen, God zal me de juiste getallen geven. Jezus, kassa! Ik ga er een kwartje in stoppen en trek hieraan en God zal over de brug komen!’ En je bent dan gefrustreerd, waarom is het nog niet gebeurd? De reden dat dit niet gebeurt, is omdat God niet op jou zal reageren. Je kunt God niet iets laten doen! Hij zal helemaal niemand de juiste getallen van de lotto geven. Dat is illegaal! God zal de wet niet overtreden. God zal de loterij niet voor jou vervalsen. Jij kunt Hem dat niet laten doen omdat Hij dat niet voor jou heeft voorzien! 

Kijk eens naar dit vers hier in Markus 11:24 ‘Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.’ Nou, dit is een geweldig geloofsvers. En ik ben helemaal niet tegen geloof. Ik zeg alleen dat geloof goed ingeregeld moet worden, zodat wij niet het idee krijgen dat wij God in beweging zetten of God kunnen manipuleren. In plaats daarvan reageren wij op wat God al heeft gedaan. Maar er zijn mensen die dit vers hebben genomen en beweren: ‘Ik kan krijgen wat ik maar begeer. Ik begeer een nieuwe vrouw. Ik begeer een andere echtgenoot. Dus ik belijd met mijn mond en geloof in mijn hart dat ik ontvangen heb en prijs God, ik zal het hebben!’ En je vraagt je af waarom dingen niet werken. Nou, dat komt omdat God in de verzoening helemaal geen overspel voor jou heeft gekocht! Dat is helemaal niet waar genade in heeft voorzien. 
Je kunt God helemaal niets laten doen! God gaat jou echt niet helpen om overspel te plegen! Jij kunt dit vers niet gebruiken om te zeggen: ‘Ik belijd met mijn mond en ik geloof in mijn hart dat ik een miljoen dollar zal stelen en ze zullen me niet vangen, omdat ik het met mijn mond belijd en het in mijn hart geloof dat ik het al heb. En ik sta daarbij op Markus 11:24!’ Dat zal helemaal niet werken omdat God in de verzoening helemaal geen diefstal en leugen en bedrog voor jou heeft geregeld en voorzien. Dat is helemaal niet voorzien en jouw geloof kan Hem ook niet dwingen om dat te doen. Het enige wat geloof kan doen is zich uitstrekken en ontvangen wat God al heeft gedaan! 

Er was ooit een vrouw in Arlington, Texas, die een bijbelschool leidde. En in deze bijbelschool onderwees ze Markus 11:24 dat je kon hebben wat je ook maar begeerde. En haar begeerte was om met Kenneth Copeland te trouwen. Zij beleed dus dat Kenneth Copeland haar echtgenoot was. En weet je, het kleine onbetekende detail dat Kenneth al getrouwd was met Gloria loste zij op door Gloria te vervloeken en Gloria te bevelen om te sterven en uit de weg te gaan. En in haar bijbelschool had ze een trouwjurk en een bijbelvers: Markus 11:24 ‘al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.’ En zij hield een trouwceremonie waarin ze Kenneth ‘in de geest’ huwde. Hij was er helemaal niet bij, maar ‘in de geest’ trouwde ze met Kenneth en vervloekte Gloria. En ze verwachtte dat Gloria zou sterven en zo uit de weg zou gaan. Dat is al meer dan 30 jaar geleden en raad eens, ik weet niet eens of die vrouw nog in leven is, maar Gloria duidelijk wel! En Kenneth en Gloria zijn nog steeds gehuwd en dit gebeurde dus niet! 

En natuurlijk zeggen de meesten van ons: ‘Ja, natuurlijk, niemand haalt zoiets toch in zijn hoofd?’ Waarom niet? Er staat toch ‘al wat’. Is dit geen ‘al wat’? ‘Al wat gij begeert.’ Deze vrouw begeerde Kenneth Copeland en begeerde dat Gloria zou sterven! Waarom kun je niet op Markus 11:24 gaan staan om iemand te doden en haar echtgenoot te trouwen? Waarom kun je dat niet doen? ‘Al wat gij begeert, zeg het, geloof het, en als je niet twijfelt zal het je geschieden.’ Weet je waarom dat niet gaat werken? Omdat Gods genade je niet voorzien heeft van moord en overspel als onderdeel van wat Hij heeft voorzien. Geloof laat God helemaal niets doen! Geloof reikt alleen uit om in ontvangst te nemen wat God in genade al heeft voorzien! 

Dit geeft je een rijpheid en een stabiliteit en haalt heel wat rariteiten weg, waarin mensen hun geloof proberen te misbruiken om de loterij te winnen of om iemand anders als partner te krijgen, of om mensen te bezeren. Dat is totaal zelfzuchtig. Daarom heeft God niet in een van deze dingen voorzien. 
Er is nog iets wat het voor je doet. Het haalt het ook de worsteling en de moeite uit geloof. Als jij maar zou begrijpen dat God het al voorzien heeft, en dat geloof God niet iets laat doen, maar alleen maar eigen maakt wat Hij al heeft voorzien. Je dwingt God niet om iets te doen, maar het wordt: ‘Vader, ik ontvang wat U al hebt voorzien.’ Het is zoveel gemakkelijker om iets vrij te zetten wat je al hebt, dan iets te verkrijgen wat je niet hebt! 

Dat is een belangrijke uitspraak hier. Het is zoveel gemakkelijker om alleen maar te zeggen: ‘Vader, dank u dat dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, binnenin mij is geplaatst. Ik heb uit de doden opwekkende kracht binnen in mij!’ En dat geldt voor iedere wedergeboren gelovige volgens Efeziërs 1:19 . Dezelfde kracht die Jezus Christus uit de dood opwekte is binnenin jou. Iedere persoon die wedergeboren is, heeft uit de doden opwekkende kracht binnenin zich. Maar nu zijn er sommigen van jullie die kwalen hebben, pijntjes, verlammingen, ziekten, gebrek, depressie, ontmoediging. En jullie hebben de uit de doden opwekkende kracht binnenin je! Op enkele centimeters afstand van je wedergeboren geest heb je uit de doden opwekkende kracht binnenin je, maar je krijgt niet eens je dwangnageltje genezen! Je kunt zelfs geen hoofdpijn overwinnen! Maar toch heb je uit de doden opwekkende kracht binnenin je! 
Wat is het probleem? Dat genade alleen de kracht van God niet vrijzet! Je moet leren positief te reageren op wat Hij al heeft voorzien en in plaats van dat je probeert God iets te laten doen om jou iets te geven wat Hij nog niet gedaan heeft. De meeste mensen zien genezing als iets dat nog niet heeft plaatsgevonden. Ze zeggen: ‘Maar dat is ook zo! Ik heb een rapport van een dokter dat bewijst dat het nog niet zo is.’ Maar het enige dat een dokter kan onderzoeken is jouw fysieke lichaam! Ze kunnen jouw geest niet onderzoeken! In de geest heb jij dodenopwekkende kracht binnenin je. Je hebt deze opstandingkracht in je. 

Ieder van jullie is al genezen door de striemen van Jezus. 1 Petrus 2:24, waar staat dat door zijn striemen jou genezing is geworden is een ware uitspraak. Je hébt reeds de genade van God die genezing en verlossing en redding heeft gebracht. Het ís er al. Maar de meesten van ons proberen God zover te brengen om iets te doen, in plaats van dat ze door dankbaarheid en rusten in Hem en vertrouwen op Hem proberen vrij te zetten wat God al gedaan heeft. En dat is in wezen ongeloof! Wij geloven gewoon niet dat het al gedaan is! 

De Heer heeft gezegd: ‘Ik zal je nooit begeven of verlaten’. Maar meestal komen wij naar de kerk en vragen: ‘Oh, God, wij vragen U om te komen en wees bij ons vanavond. Oh God, kom. Oh God laat Uw kracht zien.’ Weet je wat dat is? Ongeloof!
Het is stil in deze presbyteriaanse kerk! Sommigen van jullie denken: ‘Oh, wat is daar nu verkeerd aan?’ Hij heeft gezegd: ‘Ik zal u nooit verlaten of begeven’ en ‘waar twee of drie samen zijn in Mijn naam, ben Ik in uw midden.’ En jullie vragen Hem om te gaan doen wat Hij al gedaan heeft! 
Weet je waarom je God smeekt om te komen? Omdat je niet gelooft dat Hij hier is, omdat jij geen kippenvel hebt gehad, er niemand door de gangpaden holt, niemand gilt of schreeuwt, of op de grond valt en over de grond ligt te rollen. En alleen omdat jij niets hebt zien gebeuren, denk je: ‘God is er dus niet!’ Nee, Hij is hier heus wel, het betekent alleen maar dat jij vleselijk bent. Je kunt gewoon niet geloven dat er iets gaande is als jij het niet kunt zien, horen, proeven, ruiken of tasten. En als jij het niet kunt zien in het fysieke, kun je gewoon niet geloven dat het geestelijke gebied realiteit is, en je gelooft niet dat God al iets gedaan heeft. Maar hij is hier! En geloof is het vermogen om te zien wat je niet kunt zien! Geloof is het vermogen om te zien wat er in het geestelijke gebied is. 

Geloof is als je zegt: ‘Vader, ik zie niets, ik voel niets, ik heb een slechte diagnose, ik voel me beroerd, maar ik weet wat het Woord zegt, dat U me nooit zult verlaten. Ik weet dat U hier bent, ik weet dat ik dezelfde kracht heb die Jezus Christus uit de dood deed opstaan en ik weiger om toe te geven aan wat ik voel. Ik ga af op wat ik geloof. En ik dank U dat deze opstandingkracht nu vrij gezet wordt.’ En wat je dan doet is vrij gaan zetten wat God al heeft voorzien. En dat werkt gewoon altijd. 
Maar als je gaat proberen God iets te laten doen: ‘God, waarom hebt U niet genezen? God, houdt u niet van deze mens?’ Al dat soort dingen is kritiek op God die volkomen onterecht is en gewoon jouw ongeloof uitdrukt, niet geloof. En ‘Oh God, strek Uw machtig arm uit, Oh God, kom en beweeg’ of ‘Oh God, zend toch een opwekking’. Alsof het van God afhangt of wij een opwekking krijgen! Dat gaat meestal vanzelf wel voorbij! ‘Man, ik bid al twintig jaar voor een opwekking!’ ‘Nou, wat heeft het allemaal geholpen?’ Het Lichaam van Christus besteed veel tijd aan het bidden om een opwekking. Ze hebben miljoenen mensen die aan het bidden zijn om een opwekking en de dingen worden alleen maar erger! En als jij niet gelooft dat het erger wordt, moet je je kop eens uit het zand trekken en naar het nieuws kijken. Er zijn vreselijke dingen gaande in onze wereld. We zitten niet midden in een opwekking. Het hangt niet van God af om een opwekking te sturen. Als het van God afhing, en als wij door smeken en pleiten Hem in de houdgreep konden nemen en het laten gebeuren, was het allang gebeurd! 

Maar de waarheid is dat God allang opwekking heeft gestuurd. Op de pinksterdag heeft Hij zijn Geest uitgestort en daar staat: Handelingen 2:39 ‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’ God heeft zijn Geest nog niet teruggenomen en de kraan niet dichtgedraaid. God is niet gestopt met zijn kracht te sturen. Het probleem is dat die zalving nu ín óns zit! En wij zijn degenen die de kraan hebben dichtgedraaid! 
En wij vragen God maar: ‘Oh God, red toch deze mensen, stort uw Geest uit, laat de mensen toch reageren.’ Die kracht komt niet van buiten, die kracht is al binnenin jou! Als jij een opwekking wilt zien, begin dan te geloven dat God het aan je heeft gegeven! Maak het je eigen en wek iemand op uit de dood! Wek iemand op uit de dood en je hebt alle opwekking die je maar aankunt! Dat is absoluut waar! Zo vond opwekking in de Bijbel plaats! Ze gingen ergens naar toe en dan zagen ze mensen genezen en wonderen vonden plaats en de hele stad bekeerde zich tot de Heer! Wij zitten maar te bidden in onze binnenkamers! 

Jij durft niet eens met je buurman te praten, zelfs al zou je leven ervan afhangen, want hij zou wel eens kritiek op je kunnen hebben en je een fanaticus noemen! Zodat niemand in verlegenheid wordt gebracht, zodat er maar niets ergs kan gebeuren, ga jij maar uren in je binnenkamer bidden of God je buren wil redden. Maar jij zaait geen zaad, je durft niet met hen te praten! En dat is een uitvlucht! Zo werkt het niet! 

De Heer heeft jóu opgedragen de zieken te gaan genezen en de melaatsen te reinigen en de doden op te wekken! Hij heeft je helemaal niet gezegd om te gaan bidden voor de zieken! Nou zijn er wel voorbeelden van het bidden voor zieken, maar de enige gebóden in het Nieuwe Testament zeggen: ‘Ga en genéés de zieken. Reinig de melaatsen. Drijf demonen uit, wek de doden op.’ Dát is Gods wil! Hij heeft jóu gezegd het te doen! God heeft zijn kracht binnenin jou geplaatst! Door genade zijn wij allemaal vól van God! 
Als jij wedergeboren bent, en in de Heilige Geest gedoopt, is Gods kracht al binnenin je. En het is nu niet meer Gods beurt om opwekking te brengen. Wij zijn degenen die opwekking brengen door uit te gaan en het Woord te spreken en de kracht van God vrij te zetten. Jij zult meer doen om een opwekking voort te brengen door vurig te worden, te ontdekken wie je bent in Christus, uit te gaan, de Waarheid te verkondigen aan iemand. Mensen hun levens zullen veranderd worden en je krijgt meer opwekking dan je ooit voor elkaar krijgt met op je knieën te blijven en God te bedelen om te doen wat Hij jou heeft gezegd te doen. 
Ik weet dat mensen dit niet leuk vinden, maar het is de waarheid. Broeders en zusters, God heeft óns opgedragen de zieken te genezen. En wij zeggen maar: ‘Oh God, stort Uw kracht uit en genees die en die die ziek is.’ Hij heeft jóu opgedragen de zieken te genezen. Het is niet jouw kracht, het is Gods kracht maar die is door genade in jou en jij zet in geloof vrij wat God al heeft voorzien. 

Voor mij heeft dit mijn leven totaal veranderd toen ik deze dingen inzag. Want het heeft mij geleerd om niet God te bedelen en te zeggen: ‘God, genees alstublieft deze persoon.’ God heeft uit genade al iedere persoon genezen die ooit maar zal genezen. Er is nog nooit een ziekte geweest, geen verkoudheid, geen dwangnagel, van het kleinste dingetje tot het allerergste, dat ooit één individueel lid van het Lichaam van Christus heeft getroffen dat Jezus niet allang gedragen heeft en voor heeft betaald! 

Mensen die vandaag de dag leven en een ziekte hebben, heeft God voordat zij zelfs maar geboren zijn al genezen van ál die ziekten. En Hij plaatst die genezende kracht binnenin hen als ze eenmaal wedergeboren zijn. Het is al voor je gedaan. Je hoeft God helemaal niet te vragen om je te genezen. Bij sommige van de grootste wonderen die ik ooit gezien heb, heb ik God nog nooit gevraagd om wie dan ook te genezen. Ik nam gewoon autoriteit en ik gebood en ik sprak. En ik zag mijn zoon uit de dood opgewekt worden. Ik heb andere mensen uit de dood zien opgewekt worden. Ik heb blinde ogen zien open gaan, zonder God ooit maar te vagen om te genezen. 

In het derde hoofdstuk van Handelingen gingen Petrus en Johannes naar de tempel. En ze zagen die man die vanaf de moederschoot verlamd was. En Petrus keek hem aan en zei: 6 ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ 7 Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 8 Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend.’ 
Ze zeiden: ‘wat ík heb.’ Weet je dat ze bijna iedere kerk zouden worden uitgeschopt als ze zoiets hier zouden zeggen? Mensen zeggen: ‘Oh, maar jij hebt helemaal geen kracht! Het is állemaal aan God!’ Natuurlijk is het God! Maar het is ín jou! Het is al gedaan. Genade is al gegeven en Hij heeft de doden opwekkende kracht binnenin jou gegeven. En de waarheid is, dat jij het hebt! Ze baden helemaal niet en vroegen God niet om te genezen. Ze zeiden: ‘Wat ík heb geef ík u.’ Ze namen hun autoriteit en bevalen het om te manifesteren! 

Zie je, het Lichaam van Christus is in wezen alsmaar bij God aan het bedelen: ‘Oh God, genees toch alstublieft’, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dat al gedaan heeft: ‘Door Zijn striemen is u genezing geworden.’ Hij heeft deze kracht binnenin jou gelegd en het is jouw geloof dat activeert wat God reeds heeft gedaan! En als jij nu inziet dat het al gedaan is, dan ga je niet meer worstelen met: ‘Oh God, zult U me niet laten vallen, zult U het nu gaan doen?’ Hij hééft het al gedaan! Hoe kun je twijfelen of Hij zal doen wat Hij al gedaan heeft? Dit geloven neemt alle moeite er uit weg. Je hébt het al! Ik heb onderwijs daarover, een boek en CD’s en DVD’s met de titel: ‘Je hebt het al, dus stop met proberen het te krijgen.’ Je hebt het al! 
God heeft je álles al gegeven! Er staat in 2 Petrus 1:3 ‘Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.’ God heeft ons alles al gegeven. Het enige wat wij nog nodig hebben is een vernieuwd denken om wat God al binnenin ons heeft geplaatst, vrij te zetten en naar buiten te halen. 

Het is net alsof je een bron hebt. En in deze bron zit levengevend water. Kun je je iemand voorstellen die aan de rand van die bron zit: ‘Oh God, geef mij alstublieft te drinken. Ik ga dood van de dorst. Oh God, geef me alstublieft water.’ En het water is daar voor het opscheppen. Maar mensen halen het er niet uit. Ze zitten maar op God te wachten om het in hun mond te gieten. Om hen er in te dompelen, om het uit de hemel te laten vallen, recht in hun mond. En de waarheid is dat ze deze bron hebben, maar haar nooit gebruiken. Dat zou dwaas zijn. 
Maar dit is wat het Lichaam van Christus doet. We hebben reeds de Geest van God die binnenin ons woont. We hebben reeds ‘alle kennis’, zoals er op zoveel verschillende plaatsen staat. 1 Johannes 2:20 ‘Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.’ Nu weet je niet alle dingen in die kleine kersenpit van je, in je eigen brein. Maar in de geest hebben wij het denken, of het verstand van Christus (1 Korintiërs 2:16). Wij weten alle dingen. Wij hebben het leven van God binnenin ons wonend. Jezus is ín ons. Christus ín ons, de hoop der heerlijkheid Kolossenzen 1:27 . En zo gaat het maar door. Al deze dingen en wij zeggen maar: ‘Oh God, kom toch alstublieft.’ Als God in verwarring zou kunnen raken, denk ik dat Hij in de war zou zijn en zeggen: ‘Ik weet toch dat Ik hen ergens beloofd had dat Ik hen nooit zou verlaten of opgeven? En ze blijven me maar vragen om te komen! Geloven ze het niet? Hebben ze het niet gehoord? Hebben ze de Schrift niet gehoord die zegt: Zie, Ik zal altijd met u zijn, zelfs tot het einde der wereld?’ Maar wij zeggen maar: ‘Heer ga met ons als wij deze plaats verlaten.’ Dat is een dom gebed! 
‘God, kom. God, ga niet weg, ga met me. Neem Uw Heilige Geest niet weg. Oh God, genees mij.’ Terwijl Hij zegt: ‘Door Mijn striemen bént u genezen!’
‘Oh God, zegen mij’. Terwijl Hij zegt: ‘Je bent al gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus’, Efeziërs 1:3. Als God in verwarring kon raken zou Hij op zijn hoofd krabben en zeggen: ‘Wat willen ze nu eigenlijk? Lees het boek toch eens! Ik weet dat Ik het hier ergens gezegd heb! Je hebt deze dingen al.’ 

Nogmaals, ik ben er niet zeker van of iedereen begrijpt hóe radicaal sommige van deze dingen die ik zeg eigenlijk zijn. Maar dit gaat totaal in de tegenovergestelde richting van de ervaring van de meeste christenen. De meeste christenen denken dat God alles kán doen, maar dat Hij nog niets hééft gedaan. Hij zou het kúnnen. ‘Als ik maar hard genoeg bid - en als Hij het niet voor mij wil doen, dan zet ik de gebedsketting in werking, en we halen honderd mensen bij elkaar en we oefenen zoveel druk op God uit dat Hij wel móet gaan bewegen.’ Dat is wat de meeste mensen doen! 

Ik kreeg een vraag over vasten en gebed. Iemand zei: ‘Je beweert dat vasten God niet beweegt.’ Dat doet het ook niet! Vasten zorgt er niet voor dat God meer in jouw leven doet! Vasten laat God niet meer van jou houden, vasten zorgt niet dat God je meer zalving geeft, vasten geeft je geen millimeter extra grip op of invloed bij God! Vasten heeft helemaal niets, nul komma niks, niemendal te maken met of God meer van je houdt of je meer zal zegenen. 

Sommigen van jullie zijn nu ogenblikkelijk beledigd: ‘Nee, er zijn beloften over het vasten. Matteüs 17:21 ‘dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.’ Maar dat gaat over ‘dit soort ongeloof’. Dat is in Matteüs 17:20 het onderwerp. Er bestaat een soort ongeloof waarvoor je moet vasten om het eruit te krijgen. Wat vasten doet is: het verandert jóuw hart naar God. Het helpt de afleidingen en de zorgen van deze wereld, die ons van God weghouden en ons doen verharden naar God, uit de weg te ruimen. Vasten verzacht dus ons hart naar God, maar het verzacht niet Gods hart naar ons. 

Vasten voegt er helemaal niets aan toe. Als de naam van Jezus en geloof in de naam van Jezus het niet voor je voor elkaar krijgt, zal vasten dat ook niet doen. Vasten doet daar niets aan. Vasten verandert jou. Het verandert God niet. Heiligheid maakt niet dat God meer van je houdt. Alles wat God ooit gaat doen is al gekomen door Jezus, tweeduizend jaar geleden. Hij doet niets meer tegenwoordig. Hij redt geen mensen meer vandaag. Hij geneest geen mensen meer vandaag. Hij bevrijdt mensen niet meer vandaag. Hij deed dat allemaal 2000 jaar geleden al voor het volledige menselijke ras. 

Ieder persoon die ooit maar gedemoniseerd was, is al bevrijd door Jezus. Hij heeft die kracht al voortgebracht. Er is dus geen enkele persoon die onder demonische verdrukking hoeft te leven. Voor iedere ziekte die ieder persoon ook maar heeft is al betaald en de genezende kracht van God die nodig is om iedere ziekte te genezen is al voortgebracht en geschonken. God heeft zijn deel al gedaan. Als Hij dat niet heeft gedaan zal het ook niet meer voor elkaar komen, want Hij geneest vandaag geen mensen. Het is door zijn striemen dat je bent genezen. Dat gebeurde 2000 jaar geleden in de paleis van Herodes en Hij ontvangt vandaag geen nieuwe striemen meer. Jezus geneest vandaag geen mensen meer. Hij genas iedereen 2000 jaar geleden. Hij redde alle mensen 2000 jaar geleden. Hij bevrijdde mensen 2000 jaar geleden. Alles wat Gods deel is, is reeds gedaan. De genade is voorbij! En die is altijd hetzelfde. 
Die verandert niet of schommelt niet, omdat ze al voor je was voorzien voordat je ook maar iets goed of verkeerd hebt gedaan. Daarom zorgt al je goede werk er niet voor dat God meer van je houdt. En als je iets verkeerd doet, maakt het niet dat God minder van je houdt. God houdt onafhankelijk van jou van je. Hij houdt van je omdat Hij liefde is en niet omdat jij zo lieftallig bent! 

Religie heeft dit in wezen gemist. Religie zegt in wezen: ‘Oh nee, alles wat God doet is afhankelijk van hoe heilig jij bent en hoeveel jij bidt en hoeveel je het Woord bestudeerd en hoeveel jij naar de kerk gaat.’ Maar dat maakt genade krachteloos! En het betekent dat het jouw geloof is dat God in beweging brengt en dat God reageert op jóu. Nee, je bent gered uit genade door geloof. Geloof maakt zich alleen maar eigen wat God al heeft gegeven. God heeft het reeds gegeven. En het heeft helemaal niets te maken met wat jij doet of met jouw goedheid. 

Maar iemand zegt dan: ‘Man, geweldig nieuws! Ik kan nu als de duivel gaan leven, want het is toch allemaal Gods genade!’ Nee! Als jij als de duivel gaat leven geldt: geloof komt door het horen en het horen door het Woord. Als jij niet in het Woord wandelt en niet op het Woord mediteert en maar als de duivel leeft, komen ongeloof, ziekte, armoede, pijn, smart, allemaal door het samenwerken met de duivel. En als jij hier naar buiten gaat en in zonde gaat leven, zul je daardoor lijden. Ook al heeft Gods genade al overal in voorzien, jouw geloof zal er niet tegen opgewassen zijn, tenzij je God gaat zoeken en het Woord bestuderen. 

Dus, jazeker, jouw daden en jouw heiligheid zijn belangrijk, omdat ze jouw eigen hart veranderen. Maar Gods hart verandert niet door jouw heiligheid. Gods hart verandert ook niet doordat jij onheilig bent. Jouw hart verandert op basis van jouw heiligheid of jouw onheiligheid. Het is voor jóu belangrijk om heilig te leven, zodat jij gevoelig kunt blijven en zodat jij in staat bent naar God te luisteren. 

De dingen die ik jullie vertel, broeders en zusters heb ik niet verkregen door maar te zappen op de TV. Ik heb heel veel tijd besteed aan het studeren en bidden en het zoeken van de Heer. Je ontvangt deze dingen niet door het luisteren naar de wereld. De kennis van deze wereld is de dood. Het is in tegenspraak met dit. En de meesten van ons zijn zo in de wereld verzonken dat dit gewoon buitenlands voor ons is. Omdat wij het Woord van God niet gehoord hebben. Jij hebt het dus nodig om God te zoeken. Maar denk nooit dat God op jou reageert! Nee, als jij God zoekt is dat als het hebben van een positieve reactie op God. En er zijn dingen die jij kunt doen, wat de kracht van God in je leven kan vrijzetten. Maar er is niets wat jij kunt doen om God iets te laten doen. 

God heeft het reeds gegeven. Maar er zijn wel allerlei dingen die jij kunt doen om het te blokkeren. Er zijn dingen die je kunt doen om het te deblokkeren. Er zijn dingen die jij kunt doen om de kracht van God vrij te zetten. En ik verzeker je dat als je de paar dingen waar ik vanavond over gesproken heb begrijpt, dat dit alles radicaal, maar dan ook radicaal kan veranderen. Je zult veranderen van iemand die probeert God te manipuleren en probeert God de arm om te draaien en God te dwingen om iets te doen, in iemand die rust in de goedheid van God. En jij begrijpt gewoon: ‘God is een goede God en God heeft alles al gegeven en het is niet aan mij om te proberen God iets te laten doen. Het is gewoon een kwestie dat ik van al dit ongeloof en deze vrees af kom en leer om te rusten.’ Leer om te vertrouwen dat God het al gedaan heeft. Het is zoveel eenvoudiger om te rusten dan om te werken. Het is zoveel eenvoudiger om gewoon te vertrouwen: ‘Vader, u hebt het allemaal al gedaan en ik hoef het niet af te dwingen.’ 

Weet je, alles wat ik vanavond heb weerlegd, heb ik ook zelf gedaan. Ik heb al die dingen gedaan. Er is waarschijnlijk niemand hier die harder heeft gebeden voor een opwekking. Ik heb hele nachten-van-gebed-samenkomsten gehouden. En dat was nog voordat ik in tongen sprak! En weet je, voordat je in tongen bidt kun je in 30 minuten voor de hele wereld bidden. Wij begonnen met gebedsnachten, maar we hielden het nooit de hele nacht vol. Meestal was tegen een uur of twaalf of één iedereen vertrokken, maar ik hield meestal vol tot 1 uur of 2 uur ’s ochtends en dan raakte ik zelf gefrustreerd en vertrok naar huis. 

Maar ik heb alle opwekkingen bestudeerd en gebeden. Op een keer was ik aan het bidden voor Arlington, Texas en ik schreeuwde de kracht van God naar beneden en ‘God, ik laat U niet gaan totdat U uw kracht vrijzet’ en ik was maar aan het schreeuwen en gillen en roepen tot God. En tenslotte hoorde ik mezelf dit zeggen: ‘God, als U de mensen van Arlington Texas maar half zoveel zou liefhebben als ik, dan zouden we een opwekking hebben.’ En zo gauw ik dat had gezegd kwam mijn bliksemsnelle verstand erachter dat er iets niet in de haak was met de manier waarop ik bad. 

Maar ik kan je verzekeren dat of jijzelf of iemand die jij kent op dezelfde manier heeft gebeden! Je hebt Gods kracht naar beneden geroepen, je hebt voorbede gedaan voor Houston, voor Amerika, met het idee dat jij God in beweging zou krijgen. God houdt van mensen, Hij houdt van dit land, Hij houdt van deze stad, meer dan jij je ooit maar kunt voorstellen! Maar als jij een verlangen hebt om mensen gered te zien en een verlangen hebt dat er dingen gaan gebeuren, waarom denk je dat jij dat verlangen hebt? Dat komt omdat de liefde van God al aan het werk is! Jij en je natuurlijke zelf geven gewoon geen barst om iemand anders dan jezelf. Als jij andere mensen liefhebt komt dat omdat God al in jou aan het werk is! Het is God die dat verlangen in jou bewerkt! 

Dit hele gedoe van God smeken om te redden - er kwam een vrouw naar mij toe die vroeg: ‘Wilt u alstublieft bidden.’ Ze was in tranen en ze zei: ‘Ik bid al twintig jaar voor mijn echtgenoot, wilt u alstublieft bij God pleiten en me helpen om mijn man gered te krijgen.’ En ik zei: ‘Nee, daar wil ik niet voor bidden.’ Deze vrouw keek mij aan van: ‘Waarom wil je dat niet doen?’ En ik zei: ‘De manier waarop jij spreekt suggereert dat het van God afhangt of hij gered wordt of niet. Maar als God het zou willen, zou Hij deze man ogenblikkelijk redden, maar om de een of andere reden weigert God jouw gebed te verhoren en laat Hij deze man naar de hel gaan.’ Ze keek me aan en zei: ‘Hoezo?’ En ik zei: ‘God heeft hem al vergeven. God heeft al voor zijn zonden betaald. Hij heeft al alles uit genade gedaan. Het is alleen een kwestie van: wil jou man het ontvangen. Nou, als je met mij wil overeenstemmen dat er arbeiders op zijn pad zullen komen, dat God jou zal helpen om de vrouw te zijn die je zou moeten zijn, zodat je een beter getuige kunt zijn, zodat er allerlei dingen kunnen gebeuren. Daar wil ik voor bidden. Maar er is niets dat ik kan doen om God jouw man meer te laten liefhebben dan Hij al doet? Hij heeft al zijn Zoon gezonden die voor hem gestorven is.’ 

God houdt meer van mensen dan jij van hem houdt. Als jij gaat bidden en bij God smeken en bedelen en denkt dat jij God zover kunt brengen om iemand te redden is gewoon het toppunt van arrogantie! God wil nog liever dat die persoon wedergeboren wordt dan jij je ooit maar voor kunt stellen! Je hoeft echt niet bij God te pleiten. Wat je in plaats daarvan moet doen is beginnen met Hem te danken: ‘Vader, dank U wel dat U hen al vergeven hebt. En volgens 2 Korintiërs 4:4 is het de god van deze wereld die hun ogen verblind heeft. Ik gebruik daarom mijn gezag als gelovige. U hebt mij gezag gegeven over de duivel. Dus ik oefen dat uit. En ik gebied die verblinding over deze persoon te verdwijnen. Ik gebied dat gezond verstand tot hem terugkeert, in de naam van Jezus. Ik bid Matteüs 9:38 dat er arbeiders op zijn pad zullen komen die het Woord tot hem zullen spreken. Vader, al zitten ze nu op dit moment in de kroeg, ik neem mijn gezag als gelovige en zet de kracht vrij die U mij gegeven hebt en spreek arbeiders op zijn pad, door de hele kroeg heen. Ik bid dat iemand die dronken wordt het evangelie tot hem zal spreken.’ Of wat dan ook. Maar ze zullen het Woord van God horen. 

Of ik bid Johannes 14:26 : ‘Breng bij hen in herinnering de dingen die U reeds tegen hen gesproken hebt door de kracht van de Heilige Geest en wij zenden het Woord dat hen geneest en hen redt uit al hun verwoestingen.’ Psalm 107:20 . En zo bid je voor verloren mensen. Niet bij God gaan zitten bedelen, maar neem je autoriteit op en zeg: ‘God, ik weet dat U hen liefhebt. Hier ben ik, en zet deze kracht vrij door mij heen. Ik spreek leven over hen uit.’ En houd toch op met bedelen en smeken bij God: ‘Oh God, waarom hebt U toch niets gedaan.’ Iedere keer als je dat doet is dat gewoon een stap in ongeloof die de kracht van God belemmert om door jou heen te stromen. 

Iedere keer als je God smeekt om zijn Geest uit te storten, ‘Oh God, wilt U alstublieft iets doen’, ontken je het feit dat Hij reeds zijn Geest op alle vlees heeft uitgestort. En die belofte is voor u en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. Want je suggereert dat het Gods schuld is en je bezoedelt zijn karakter en jij stopt de stroom van God.

Ik verzeker je, broeders en zusters, als je luistert, beantwoordt dit heel wat vragen. Er is zóveel religieuze activiteit. Er is zoveel bestorming van de hemel, bidden, binden, losmaken, en zó weinig resultaat. Omdat wij ons gewoon niet eigen maken wat God al heeft gegeven, maar in plaats daarvan proberen wij om God te dwingen iets te doen. En God is niet onder de indruk van jou of van wie anders dan maar ook! Je kunt God gewoon helemaal nergens toe dwingen! God hoeft niet te bewegen. Wíj moeten bewegen. Wij moeten beginnen te geloven. Wij moeten gaan opstaan en onze autoriteit nemen. Dat is volkomen anders. Dank U Jezus! 

Ik heb het gevoel dat wij met zijn allen moeten zeggen: ‘Oh God, het spijt ons. Het spijt ons dat we het Woord zo terzijde hebben gezet en gewoon tradities hebben gevolgd.’ Ik weet dat velen van jullie denken: ‘Maar ik ben geen pastor, hoe kan ik deze dingen dan weten?’ Je bent wedergeboren, je hebt de Heilige Geest, Hij leidt je in alle waarheid! Je bent niet afhankelijk van iemand anders die jou het Woord voorkauwt, het voor je pureert en jij hoeft alleen maar te slikken! Je kunt het Woord zelf ontvangen! Jij kunt jezelf voeden! Er is geen enkel excuus voor ons om het Woord van God niet te kennen! Wij moeten gewoon zeggen: ‘Vader, het spijt me, het spijt me dat ik deze dingen niet gedaan heb.’ 

Het is niet God die de wereld laat verergeren. Het is niet God die toestond dat de Verenigde Staten hardnekkig meer en meer immoreel worden, zozeer dat normen en waarden er niet meer toe doen. God doet dat niet! De kerk is degene die de wereld die kant op laat gaan. Omdat wij maar allemaal in onze gebedskamer zitten te bidden en God vragen om te doen wat Hij ons heeft opgedragen om te doen. God heeft ons verteld dat wij het zout der aarde zijn, maar wij blijven maar in het strooivaatje zitten. In plaats van dat wij daarbuiten zijn en de Waarheid verkondigen. Wij zijn zo bang dat er iemand zich door ons beledigd zal voelen. Dat we niet politiek correct zijn. Dat is verkeerd. 

Ik verzeker je, broeders en zusters, je hebt de kracht van God levend binnen in je. Alles waar jij God maar om bedelt dat heb je al ontvangen. Het enige dat wij niet hebben is de kennis, het inzicht van wat wij hebben. In Filemon 1:6 was Paulus voor Filemon aan het bidden en zei: ‘Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus.’ Je hebt het al, en als jij wilt dat je geloof effectief wordt, zich krachtig openbaart, begin te erkennen wat al in je is. 

Zie je, dit is de manier waarop ik voor mijzelf bid. In plaats van dat ik zeg: ‘Oh God, alstublieft, raak mij aan, oh God, doe alstublieft iets’, zeg ik: ‘Vader, dank U wel dat de volheid van de Godheid lichamelijk in mij woont, Kolossenzen 2:9-10 . Dank U dat de kracht die de doden opwekt (Efeziërs 1:19) in mij woont. Dank U dat ik compleet ben in U. Zoals Jezus is, zo ben ik in deze wereld, 1 Johannes 4:17. Dank U dat ik in mijn geest zo gered en zo geheiligd ben als ik tot in alle eeuwigheid ooit zal zijn. Ik ben voor eeuwig geheiligd en volmaakt, Hebreeën 10:10 en 14. ’ - En ik begin Hem te loven en te prijzen voor wat ik al heb en zo bouw ik mijn geloof op en breng ik Hem dank. - ‘Vader, ik dank U dat U mij niet alleen deze kracht hebt gegeven, maar dat U mij ook autoriteit hebt gegeven om deze macht te gebruiken. En U hebt gezegd in Spreuken 18:20 en 21 dat dood en leven in de macht der tong liggen. Dat ik dood of leven kan vrijzetten.’ Dus als ik een ziekte of zo in mijn lichaam heb dan spreek ik tot die ziekte en zeg: ‘Ziekte, infectie, in de naam van Jezus, ik gebruik deze autoriteit en ik spreek dood met mijn mond. En ik gebied iedere ziekte en iedere bacterie, ieder soort infectie, virus, bacterie of wat dan ook, kanker, alles wat tegen me komt, ik beveel je om nu te sterven in de naam van de Heer Jezus. Dood en leven zijn in de macht van mijn tong. Ik spreek dood over alles wat niet van God is in dit lichaam.’ En dan zeg ik: ‘Ik zet het leven van God nu vrij en ik spreek leven. Vader, Uw macht is gekomen en herstelt nu de schade die de ziekte en de duivel heeft aangericht.’ 

Zie je, ik prijs Hem voor wat ik al heb. Dat bouwt mijn geloof op, dat geeft heerlijkheid aan Hem. De Schrift zegt ‘overvloeiend in geloof met dankzegging’, Kolossenzen 2:6 en 7. En als ik dus begin Hem te danken voor wat ik al heb, neemt mijn geloof toe en dan gebruik ik dat geloof om dood uit te spreken over de situatie, en om leven uit te spreken over mijn lichaam. En dan sluit ik mijn gebed af met: ‘Van U is de macht en de glorie en de heerlijkheid voor eeuwig en eeuwig.’ En ik begin Hem te prijzen: ‘Vader, het is waar en deze macht die U mij gegeven hebt, die werkt.’ En weet je, het werkt. Het werkt! 

Sommigen van jullie vinden mij bizar, nou, ik denk dat jij bizar bent! Dit is wat de Bijbel leert. Dit is hoe je zou moeten handelen. Dit is normaal christendom. ‘Wat ík heb, dat geef ík u.’ Ze vroegen Jezus niet om de man te genezen. Ze geloofden dat ze het al hadden en zetten gewoon vrij wat ze hadden. 

Een vriend van mij was in Afrika en bediende genezing en zag enkele grote wonderen gebeuren. En de volgende dag liep hij daar over straat en de mensen waren zo opgewonden dat deze blanke evangelist in hun stad was. Ze stroomden toe en mensen waren aan het schreeuwen en dringen en wilden hem aanraken. En zijn eerste gedachte was: ‘Oh, maar ik ben het niet, ik ben het niet. Het is allemaal Jezus. Ik ben het niet. Kom niet naar mij kijken.’ Maar voordat hij iets kon zeggen, sprak de Heer tot hem en zei: ‘Wat zou je hebben gedacht toen Ik op die kleine ezel Jeruzalem binnen reed en de mensen hun mantels over de weg legden en palmtakken op de weg legden en zeiden: Hosanna, glorie aan God. Wat zou jij hebben gedacht als die ezel had gezegd: ‘Oh, ik ben het niet, ik ben het niet.’ Niemand prees de ezel! Ze prezen degene die op de ezel reed. De ezel zou de enige zijn geweest die dacht dat het om hem ging! En de Heer zei tegen hem: ‘Deze mensen wéten dat jij het niet bent! Ze willen degene aanraken die binnenin jou is.’ En hij wandelde dus gewoon verder en liet de mensen hem aanraken. 

Sommigen van jullie denken: ‘Oh, ik zou dat nooit doen.’ Nou, dat komt omdat jij niet gelooft dat je de bovennatuurlijke kracht van God binnenin je hebt. Jij denkt dat het enige wat jij binnen in je hebt jijzelf is. Maar de waarheid is dat de almachtige God binnenin jou woont. Ik heb het niet over arrogantie, ik heb het over ware nederigheid. Ik zeg dat het nederig is om te zeggen: ‘Groter is Hij die in mij is dan die in de wereld is.’ Dat is niet wat ik in de spiegel zie, maar dat is wat ik in het Woord zie. Het is voor mij nederigheid om dat uit te spreken, in plaats van uit te spreken wat ik voel. Er zijn momenten dat mijn lichaam zegt: ‘Ik ben ziek’, maar het Woord zegt: ‘Ik ben gezond.’ Het is nederigheid voor mij om hier te zitten en te zeggen: ‘Vader, ik weet dat ik het heb en ik zet dood vrij aan die ziekte en ik zet leven vrij aan mijn lichaam.’ Dat is nederigheid! Het is geen arrogantie! 

Het is arrogant van jouw kant als jij zegt: ‘Ik weet wat het Woord zegt, en ik weet dat Christus in mij woont, maar ik voel het niet en dus ga ik uitspreken wat ik voel.’ Dát is arrogantie! Dat is rebellie! Amen? of wee mij? Ik weet dat jullie vinden dat ik raar tegen de dingen aankijk, maar zo is het nu eenmaal. Want Gods manier om dingen te bezien en de wereldse manier om dingen te bezien zijn gewoon tegenovergestelden van elkaar. En ik verzeker je dat wij door religie heel wat zienswijzen van de wereld in ons gelegd hebben gekregen. En die dingen maken het Woord van God krachteloos. En dit zal je helpen. Amen? 

Vader wij houden van U en wij danken U voor het Woord van God. Dank U voor deze waarheden. En ik vraag U vanavond door de Heilige Geest deze waarheden te nemen en aan mensen te openbaren. Vader, ik weet dat ik nog maar de oppervlakte heb aangeraakt. Er zijn nog zoveel andere dingen die hier betrekking op hebben. Ik vraag de Heilige Geest om dit als een zaad te nemen en het in de harten en in het denken van de mensen te laten ontkiemen. En laat het groeien totdat we al dit vleselijke denken kwijtraken, waarin we denken U te kunnen manipuleren en U in beweging te krijgen. En dat wij denken heiliger en sterker en meer toegewijd aan het Koninkrijk van God te zijn dan U bent. Vader, ik bid dat U dit gaat gebruiken om de waarheid aan ons te openbaren. Dat de mensen zichzelf zullen vernederen en volgens Jakobus 1 met zachtmoedigheid het geschreven Woord ontvangen, dat in staat is om onze ziel te redden. 

Vader, ik bid dat wij onze religieuze tradities loslaten en al die dingen waarin wij het zo het mis hebben gehad; en dat wij onszelf vernederen en de waarheid ontvangen. En laat de waarheid ons vrijmaken. Dank U Jezus. Vader, ik dank U dat er een geest van nederigheid in deze zaal is en dat wij onszelf zullen vernederen onder de machtige hand van God. Dat wij Uw woord verhogen en ons laten domineren. Dank U Jezus. Vader, ik dank U daarvoor en ik geloof dat dit Woord vrucht draagt in de levens van mensen. Ik dank U dat de Heilige Geest de dingen in onze herinnering zal brengen, die U vanavond door mij hebt gesproken. En, Vader, dat het de mensen hun levens zal veranderen. In de machtige naam van Jezus. Amen. 

Weet je, voordat we iets anders gaan bedienen, het eerste wat er moet gebeuren is dat je wedergeboren moet zijn.

Deel 4: Gods visie op zonde


 

www.vergadering.nu