Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Slacht de heilige koeien! - 4
Andrew Wommack

Inleiding
Een heilige koe wordt gespaard voor de slager, zelfs al gaan de mensen dood van de honger. Religie heeft haar eigen ‘heilige koeien’, verkeerde overtuigingen die in leven worden gehouden, wat het ook mag kosten. In deze serie brengt Andrew Wommack ze allemaal naar het slachthuis. 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Originele titel: ‘Killing Sacred Cows’

Deel 1: God is goed, God is getrouw
Deel 2: Gespleten persoonlijkheid
Deel 3: Wie is verantwoordelijk?
Deel 4: Gods visie op zonde
Deel 5: Jij hebt de macht

Over de auteur: 
Het onderwijs van Andrew Wommack bereikt miljoenen christenen over de hele wereld. Dit radicale onderwijs doorbreekt tradities en leringen die soms generaties lang zijn overgeleverd, maar niet gebaseerd blijken te zijn op een grondig kennen en begrijpen van Gods Woord. Door zijn onderwijs vallen voor veel christenen de puzzelstukjes van de Bijbel op hun plaats, waardoor het weer een springlevend boek wordt dat hen leven geeft, zoals God het altijd bedoeld heeft.

Deel 4: Gods visie op zonde 

Ik begon deze serie te spreken over dingen die het Woord van God krachteloos maken. God is een goede God. God houdt van ons. God is trouw. De meesten van ons beamen die dingen. Maar zoals Markus 7:13 zegt, tradities, leringen van mensen maken het Woord van God krachteloos. Ik heb dus enkele religieuze tradities weerlegd, die ons verhinderen om volledig te beseffen en te aanvaarden hoe goed God wel is. 

Als jij bijvoorbeeld zegt: ‘God is goed’, en vervolgens beweert: ‘God is degene die alles beheerst. Er gebeurt helemaal niets zonder dat God het bewerkt of minstens goedkeurt. En Satan kan niets doen zonder Gods toestemming’, dan maak je God verantwoordelijk voor alle verkrachting, alle moorden, de gebroken harten, de pijn en de gekwetstheid. Als je al dit kwaad aan Hem toeschrijft neemt dat de kracht van het Woord weg dat God een goede God is. Daar hebben we het dus over gehad. 

Ik heb laten zien dat in het Oude Testament de straf en wraak en toorn van God was. Jazeker. Maar dat was niet echt Gods ware natuur. God heeft 2000 jaar gewacht voordat Hij de wet gaf, en de wet was maar tijdelijk tot Jezus kon komen en er was een reden waarom Hij dit zo deed. Het komt er op neer dat het menselijke ras zó verdorven aan het worden was dat God, voordat Jezus naar deze aarde kon komen, iets moest doen om de hoeveelheid zonde te beperken, anders zou satan het menselijk ras zó vervuild hebben dat er geen maagd was overgebleven om Jezus door te laten geboren worden. De manier waarop Hij de zonde beperkte was door Zijn toorn en wraak vrij te zetten. Dat was niet Zijn ware aard, anders had Hij dat vanaf het begin al gedaan. 

Maar Hij voegde dit eraan toe. Er staat in Galaten 3:19 ‘Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd was.’ En het probleem is geweest dat het Lichaam van Christus heeft geprobeerd dit allemaal bij elkaar te mengen. Het heeft het beeld gecreëerd dat God soms boos is, soms is Hij vriendelijk. Is Hij de God van het nieuwe verbond of de God van het oude verbond? Wil de echte God alstublieft opstaan? Ze zijn dus in de war. Daar hebben we het over gehad. 

Gisteravond sprak ik erover hoe God uit genade in álles al heeft voorzien. Het is niet gebaseerd op onze prestaties en je geloof doet niets anders dan zich uitstrekken en ontvangen wat God al heeft voorzien uit genade. Dát is wat geloof is. Geloof is een positieve reactie op Gods genade. Het is niet iets dat jij doet om God te laten bewegen. Dit zijn enorme begrippen. Gróte begrippen. Begrippen die het tegenovergestelde zijn van de leringen van de meeste mensen. En deze zijn de oorzaak dat kleine uitspraken zoals ‘God is een goede God’ en ‘God is een trouwe God’ en ‘God faalt nooit’ in de levens van de meeste mensen krachteloos zijn. Er wordt geen enkele kracht van God vrijgezet vanwege deze religieuze tradities die deze waarheden teniet doen en zonder effect maken. 

Ik wil hier deze ochtend op verder gaan en het erover gaan hebben hoe God met onze zonden heeft afgerekend. Wij zeggen allemaal wel dat onze zonden zijn vergeven, maar dan zijn er opnieuw onze religieuze tradities die zeggen: ‘Oh ja, onze zonden zijn alleen maar vergeven tot de volgende keren dat wij zondigen.’ En de meeste christenen leven nog steeds onder een zondebewustzijn dat niet overeenkomt met wat de Bijbel onderwijst. 

Laat me allereerst een voorbeeld geven. Als ik jouw vriend was en ik zou zeggen: ‘Ik ben jouw vriend en ik wil jou goed behandelen’, en ik behandel je op allerlei manieren in liefde en genade. Maar dan zou ik vervolgens zeggen: ‘Als je ook maar één ding verkeerd doet van de dingen die ik wil dat je doet, dan wordt ik woedend en ik zal niet langer jouw vriend zijn totdat jij je bekeert en weer gaat doen wat goed is.’ Wist je dat als dit mijn houding van vriendschap zou zijn met jou, en onze vriendschap helemaal zou afhangen van jouw prestaties, we niet lang vrienden zouden zijn?

Een van de dingen die iemand echt tot een goede vriend maken, is iemand die jou aanvaardt en weet dat je niet volmaakt bent. En ook al doe je iets verkeerd, ze houden toch van je en je kunt niets doen om hen afkerig van je te maken. Ik heb zelfs vrienden, ik denk specifiek aan een vriend van mij, waar enkele nare dingen zijn gebeurd. En ik heb gezegd: ‘Het doet er niet toe. Ik houd van je ongeacht wat je doet.’ En het doet er niet toe. Onze vriendschap is niet gebaseerd op of alles goed gaat of niet. Er zijn mensen met wie ik bevriend ben, zelfs al hebben we moeilijke tijden gehad, en ze zijn het niet in alles met mij eens, maar het doet er niet toe. Als zij bellen ben ik er helemaal voor hen en als ik hen bel zijn zij er helemaal voor mij. Onze vriendschap is niet gebaseerd op of ik wel de volmaakte persoon ben. 

Als het huwelijk gebaseerd zou zijn op het feit dat jij zo’n volmaakt persoon bent, of moet zijn, kan ik je verzekeren dat dit huwelijk stuk zal lopen. En dit is waarom zoveel huwelijken tegenwoordig stranden, omdat ze uitkijken naar de volmaakte persoon. Jamie heeft veel genade met mij nodig, want ik ben geen volmaakte echtgenoot. En zij is geduldig en genadig voor mij. En ik weet dat Jamie van mij houdt. Niet omdat ik het verdien, maar omdat zij de keus heeft gemaakt van mij te houden. Ik geloof echt niet dat je lange termijn relaties kunt onderhouden zonder heel veel genade. 

Maar toch stelt de kerk het in wezen zo voor dat Gods relatie met ons is gebaseerd op onze prestaties. En als jij niet alles correct doet, als jij niet op iedere i een puntje zet, en een balkje op iedere t, dan zal de toorn van God over je komen. En er zijn verschillende gradaties hierin. De ultra pinkstermensen geloven dat iedere keer als je zondigt, jij je redding verliest. En als je in zo’n toestand zou sterven zou je naar de hel gaan. Een minder extreme opvatting, maar in wezen exact hetzelfde principe zegt: ‘Oh, je raakt je redding niet kwijt, je gaat nog steeds naar de hemel, maar God zal je gebeden niet langer verhoren, God wil geen gemeenschap meer met je, je zult geen vreugde meer hebben. God zal zijn zegen in je leven gaan weerhouden tot jij je bekeert en weer in relatie met Hem komt. 
Het is in principe precies hetzelfde, jouw relatie met God is op jouw prestatie gebaseerd. Maar ik verzeker je, dat als jij dat gelooft, dat jij de waarheid dat God een goede God is, en dat God een getrouw God is, dan ontkracht, kleineert, nutteloos, effectloos maakt. Want je zegt in wezen: ‘God is getrouw als ík maar getrouw zou zijn!’ Nee, Zijn getrouwheid is niet afhankelijk van jouw getrouwheid en van jouw goedheid. 

Ik weet dat sommige van de dingen die ik hier nog maar als inleiding heb gezegd, al zijn van: ‘Nee, dit kan niet waar zijn. Dit is gewoon te goed om waar te zijn.’ Nou, dat is wat ik je deze morgen wil vertellen. Ik wil je het goede nieuws verkondigen wat bijna te goed is om waar te kunnen zijn!

Laat me allereerst eens kijken in Lukas 1. Hier heb je de vader van Johannes de Doper, Zacharias, die bij de geboorte van Johannes profeteerde. Hij was stom geweest vanaf het moment dat de engel hem had verteld dat hij een zoon zou krijgen. Hij geloofde het niet en de engel sloeg hem met stomheid. Hij was niet in staat te praten totdat Johannes de Doper werd geboren. En toen Johannes geboren was, werd zijn tong losgemaakt en begon hij te profeteren. Ik val hier midden in een deel van wat hij zei, Lukas 1: 76 ‘En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om Zijn wegen gereed te maken, 77 en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden.’ De Heilige Geest spreekt hier door hem, in profetie: ‘jij zult kennis geven van de redding voor het volk van God door de kennis van de vergeving van hun zonden’. 

Het woord ‘vergeving van zonden’ zoals in Efeziërs1: 7 ‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen’ en in Kolossenzen 1: 14 ‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.’ De verlossing van zonde gaat over de vergeving van zonden. Pas doordat je begrijpt dat je zonden zijn vergeven, ga je pas echt ‘redding’ begrijpen. Als je de kwestie van vergeving van zonde niet begrijpt, kun je ‘redding’ niet begrijpen. Dat is wat deze verzen vertellen. En ik geloof dat er in het Lichaam van Christus heel veel verwarring is over de vergeving van zonden! 
In wezen predikt het Lichaam van Christus: als jij wedergeboren wordt en Jezus tot jouw Heer maakt, zijn jouw zonden vergeven, tot op dát moment. Maar íedere zonde die je begaat vanaf het moment dat je wedergeboren bent is een nieuwe overtreding tegen God, die jouw relatie met God aantast. Maar nogmaals, daar zijn gradaties in. Sommige pinkstermensen geloven dat jij je redding verliest als je met een onbeleden zonde sterft, dan ga je naar de hel. Andere mensen geloven dat het niet zó erg is: ‘Maar God zal je niet zegenen. Hij zal je gebeden niet verhoren. Hij wil geen gemeenschap met jou als je een onbeleden zonde hebt. En je moet daarom iedere zonde belijden en onder het bloed brengen.’ Maar dit is een onwerkbare lering! Zo kun je helemaal niet leven!

Sommigen van jullie denken: ‘Oh, maar ik beleid íedere zonde.’ Weet je dat de Schrift het hierover heeft: ‘Voor wie weet dat iets goed is om te doen en het niet doet, voor hem is het zonde’? Zonde gaat dus niet alleen maar over die keren dat je rechtstreeks een wet overtreedt, maar zonde is ook nog als je iets goeds zou moeten doen en het nalaat dat te doen! Zonde is dus niet alleen het slechte wat je doet, waardoor je een gebod overtreedt, zonde is óók nog eens het goede dat je nalaat te doen! Nou, als je díe definitie van zonde gebruikt, schiet ieder van ons gewoon te kort om zo goed te zijn als je zou moeten zijn! 

Aan ieder van ons is bevolen om andere mensen lief te hebben, om anderen hoger te achten dan onszelf. Om af te laten, om de andere wang toe te keren, om andere mensen altijd op de eerste plaats te zetten, en ga zo maar door. Ons is geboden om het Woord te bestuderen en God lief te hebben met ons hele hart met al onze kracht. Maar wij schieten in deze dingen voortdurend te kort! Als jij echt gelooft dat je iedere zonde beleden moet hebben en dat je echt geen enkel probleem in je leven mag hebben, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan we een leven leiden dat de meesten van ons leiden. We lopen rond met een zondebewustzijn, constant maar beseffend, ik ben niet wat ik zou moeten zijn. Nee, je zult er niet aan twijfelen dat God de macht heeft, maar je betwijfelt of God wel bereid is zijn macht te gebruiken, omdat jij weet dat je het niet verdient. En dus loop je maar rond met dit zondebesef.

Als ik hier ga vertellen hoe ik mensen uit de dood heb zien opstaan en blinde ogen geopend heb zien worden, dan geloven de meesten van jullie dat wel. Dit is een zaterdagochtend en jullie zitten hier te luisteren naar een prediker! Dit is geen ‘knikkebollen voor God’ menigte! Dit is geen zondagochtend. Jullie zijn fanatici! Of je bent door een fanaticus hierheen gesleept! Jullie geloven in de bovennatuurlijke kracht van God! Jullie geloven in deze dingen! En als ik vraag: ‘Hoeveel van jullie geloven dat God de doden opwekt?’ Zie je, iedereen gaat klappen en juichen. Ook als er nu iemand dood neer zou vallen en ik vraag: ‘Hoeveel van jullie geloven dat God de doden kan opwekken?’ Maar weet je waar ik negentig procent van jullie kwijt zou raken? Als ik zou zeggen: ‘Oké, als jij dat gelooft, kom maar naar voren en bid jij maar voor deze dode!’ Hier zitten jullie allemaal te klappen en ‘Oh, ik geloof dat het gebeurt’, en je gelooft dat als ik er voor bid. Dan ben je enthousiast en wil je naar voren komen stormen om te kijken. Maar als ik zeg: ‘Jij komt naar voren, en jij bidt voor hem’, slaat jouw enthousiasme opeens om in vrees! Jouw enthousiasme slaat om in voorzichtigheid: ‘Oh nee!’ 

Wat is het verschil? Je twijfelt niet dat God de kracht heeft. Maar weet je wat jij doet? Jij voelt je onwaardig! Jij gelooft niet dat jij wel genoeg gedaan hebt! Jij hebt dit bewustzijn van: ‘Nou, ik ben een zondaar, ik heb het Woord niet genoeg bestudeerd. Oh, ik wist dat ik meer had moeten bidden. Ik wist dat ik dit of dat had moeten doen.’ En je eigen geweten veroordeelt je. Je mist geloof! Niet in Gods vermogen, maar in Zijn bereidheid, omdat jij gelooft dat God met iedere zonde individueel moet afrekenen! 

Ik ga je deze ochtend laten zien dat God ál je zonden heeft vergeven. Verleden, heden en zelfs toekomstige zonden! Zelfs zonden die je nog niet eens begaan hebt op dit moment, zijn al vergeven! Ze zijn al afgehandeld! God houdt zich niet in en gaat niet met jou om op basis van jouw zonden! Nou, dat is bijna te goed om waar te zijn nieuws. En dat is rechtstreeks tegenovergesteld aan wat religie vandaag de dag leert. 

Laten we naar Hebreeën hoofdstuk 9 gaan en ik wil je hieruit enkele verzen laten zien. Ik wilde dat ik tijd had om over het hele boek Hebreeën te onderwijzen. Dit is een van de meest krachtige boeken uit de hele Bijbel. Het hele boek gaat erover dat Jezus, en het verbond dat Jezus kwam instellen, superieur is aan de oudtestamentische wet. Ze zijn niet verenigbaar. Ik heb gisteren uit de oudtestamentische wet enkele van deze verzen gelezen, uit Hebreeën 7 vers 18: ‘18 Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. 19 De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel.’ De oudtestamentische wet is afgeschaft! Ze is totaal uitgewist. Het oude verbond is veranderd en we hebben nu een nieuw verbond en dit draait allemaal om deze kwestie van de vergeving der zonden! 

In het Oude Testament werden de zonden van mensen niet echt vergeven. Ze werden bedekt, omdat Jezus nog niet voor de zonden van de hele wereld was gestorven. Het is net zoals iets op krediet kopen. Omdat mensen niet wedergeboren waren in het Oude Testament, werden ze gered en kregen een relatie met God door vooruit te kijken naar de verzoening voor hun zonden die komende was. En iedere keer als ze zondigden, moesten ze een zoenoffer brengen. Maar in Hebreeën 9 staat dat het bloed van stieren en bokken nooit de zonden kon wegnemen. Niemand werd ooit gereinigd en vergeven door de oudtestamentische offers. Het waren alleen maar typen, schaduwen en afbeeldingen. En wat het uitbeeldde is: ‘De ziel die zondigt zal sterven.’ Iedere keer als je zondigt moet er een dood op volgen. En in plaats van dat jij fysiek zou sterven, gaf de Heer een dier dat jij kon doden en waarvan jij het bloed kon vergieten om voor jou de zonden te verzoenen. Maar nogmaals, het is maar een type of schaduw, het werkte niet echt. Het onderstreepte alleen maar dat er bloed vergoten moest worden, en door de genade van God liet Hij zien dat in plaats van dat jouw bloed vergoten werd, God in een offer zou voorzien. Er ging een Lam komen dat voor de zonden van de hele wereld zou betalen. 

De oudtestamentische offers waren dus symbolisch en wezen vooruit op wat er nog zou gaan gebeuren. En omdat ze maar symbolisch waren, moest de symboliek steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw worden uitgevoerd. Want je werd nooit echt gereinigd. Je vertrouwde gewoon erop dat er een redding zou kómen en het hield jou in een constante toestand van daarop wachten. Maar nu is Jezus: het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Dat zei Johannes . Hij betaalde voor onze zonden. En voor onze zonden is al betaald, zodat het nu niet langer noodzakelijk is om terug te gaan en iedere keer als je zondigt jouw zonden weer onder het bloed te krijgen en het bloed weer opnieuw aan te brengen. Het éne offer van Jezus reinigde jou totaal van álle zonden. De verleden zonden, je huidige zonden en zelfs de zonden die je nog niet hebt begaan zijn reeds vergeven. Ik weet dat sommigen van jullie hier nu vele vragen over hebben: ‘Dus jij beweert dat ik nu maar raak kan zondigen?’ Nee! Blijf luisteren!

Hebreeën is gewoon een machtig boek! Krachtig om te laten zien dat er een nieuwe weg is, een totaal nieuwe weg om tot God te komen, een gloednieuwe manier. En het draait er allemaal om dat je nu niet langer zondebewust hoeft te zijn. Je hoeft niet iedere keer als je zondigt een offer brengen of het beleden te hebben en onder het bloed brengen. Dit zijn radicale uitspraken en ik val midden in wat hier in vers 11 wordt uitgelegd. 
Hebreeën 9:11 ‘Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.’ 
Herinner jij je nog de verzen uit Efeziërs 1:14 en Kolossenzen 1:7 dat wij een verlossing hebben ontvangen, dat is de vergeving, of de verzoening van zonden? Deze de vergeving van je zonden is één keer teweeggebracht. Eén keer! Eens en voor altijd vergaf Jezus álle zonden! Jezus brengt niet opnieuw en opnieuw en opnieuw een verzoening voor jouw zonden! 

In Hebreeën 10 staat dat Jezus nu is gezeten aan de rechterhand van de Vader, wat voorstelt dat Zijn verzoening afgerond is. Hij is niet voortdurend bezig met het bloed opnieuw aanbrengen. 
Dat is een traditie van mensen die het Woord krachteloos maken. Zij zeggen dat je het bloed opnieuw moet toepassen, dat je die zonde weer onder het bloed moet brengen. Maar toen jij wedergeboren werd, bedekte het bloed ál jouw zonden, zodat je een eeuwige verlossing hebt verkregen. Geen tijdelijke verlossing. Geen verlossing tot de volgende keer dat je zondigt, en dan, afhankelijk van of je het gemerkt hebt of niet, moet je het beleden hebben om het onder het bloed te krijgen. En als je het niet onder het bloed krijgt en je sterft dan ga je naar de hel omdat je een niet beleden zonde hebt! Kijk mij maar niet zo aan! Jullie kijken me allemaal aan zo van: ‘Wie gelooft er nu zoiets?’ Waarschijnlijk de helft van alle mensen in deze zaal! Want dit is wat er onderwezen wordt. 
Maar hier wordt gezged dat je ééuwige verlossing hebt verkregen door één offer! Maar in wezen leert religie: ‘Nee, Jezus zit niet aan de rechterhand van de Vader te wachten, maar iedere keer als iemand zondigt, is Hij weer bezig het bloed opnieuw aan te brengen, om die zonde onder het bloed te krijgen. En Hij is daar constant bezig allerlei dingen te doen.’ Maar als dat waar zou zijn, neem dan eens alleen van al de mensen in deze zaal de zonden. Sommigen van jullie, nu op dit moment al, hebben gedachten over mij die al zonde zijn! Sommige van de lelijke dingen die jullie over mij denken op dit moment zijn zonde! En als de Heer alleen al alle zonden van de mensen in deze zaal zou nemen, had Hij al geen moment rust! Hij zou 24 uur per dag, constant Zijn bloed opnieuw moeten aanbrengen en die zonde onder het bloed brengen. En als je alle gelovigen over de hele wereld zou nemen, al die miljoenen mensen die maar bezig zijn met ‘Oh God, ik heb het weer fout gedaan. Oh God…’ dan zou er geen schijn van kans bestaan dat Jezus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Maar hier wordt gezegd: door één offer, één offer. Eén keer stierf Jezus voor de zonden en toen rekende Hij met álle zonden af! 

Iemand zegt: ‘Hoe kan God nu een zonde vergeven voor je hem begaan hebt?’ Nou, je kunt maar beter hopen dat Hij dat kan, want Hij stierf maar één keer voor de zonden, tweeduizend jaar geleden, voordat je er ooit maar een hebt begaan! Als God geen zonden kan vergeven voor je ze begaan hebt, kun jij niet vergeven worden, want Hij is niet nog steeds bezig met zonden te vergeven. Hij deed dat één keer. Door het éne offer van Jezus heeft Hij met álle zonden van de hele mensheid afgerekend en is voor de zonden betaald. Zonde is bij God gewoon het probleem niet meer! Prijs God! Hiermee wordt ik in meer dan 90% van alle kerken in de USA de deur uitgeschopt! Want ik garandeer je dat zonde daar hét probleem is! 
Het gaat daar allemaal om de zonde! Je moet dit zien te overwinnen en je moet dit en dat doen. En als je dat niet doet zal God je niet zegenen. God zal je niet gebruiken. God zal je gebeden niet verhoren. Dit is de manier waar pastors over het algemeen hun mensen mee controleren en manipuleren! ‘Als jij je tienden niet betaald, God zal je vervloeken. God zal zich tegen jou keren. Hij zal het zich toe-eigenen in de doktersrekeningen.’ En mensen zullen over de brug komen. Zelfs mensen die helemaal niet van God houden zullen over de brug komen! Het is zwijggeld! Het is niet God de Vader, maar ‘the GodFather’. ‘God, ik betaal U die 10% als U me deze week dan maar met rust laat. Sla me niet, oh God. Ziet U wel, ik heb mijn 10% betaald! Hier hebt U uw zwijggeld!’ Dat is niet het juiste motief om te geven! 

Hier staat dat Hij door één offer een eeuwige verlossing voor ons bewerkt heeft. Eeuwige verlossing! Dat is bijna te goed om waar te zijn nieuws voor ons. In vers 13 staat: Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, 14 hoeveel te meer… - er zit zóveel in deze verzen. Ik houd het hierbij, want dit is zó krachtig! 

De oudtestamentische wet reinigde je vlees! Niet jouw geest. Het kon je hart helemaal niet reinigen! Het was een manier om om te gaan met de vervuiling die de zonde in je lichaam aanrichtte en hielp satan van je nek te halen. Het reinigde je vlees, maar het kon je hart niet reinigen. In het Nieuwe Testament is het niet ons vlees dat wordt gereinigd, maar is het ons hart dat wordt gereinigd en geheiligd. Dus: 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! 

Weet je waarom de meeste mensen, zoals in het voorbeeld dat ik gaf, zouden juichen en God prijzen: ‘Ik geloof dat God de doden opwekt.’ En als ik zeg: ‘Kom jij dan naar voren en doe het’, dan is het jouw geweten dat jou veroordeelt, omdat je weet dat je niet alles juist hebt gedaan. Weet je waarom je meer geloof hebt in mijn gebeden dan in jouw gebeden? Omdat je jezelf beter kent dan dat je mij kent. Als je mij net zo goed zou kennen als jij jezelf kent, zou je niet meer geloof hebben in mijn gebeden dan in jouw gebeden! Maar je weet gewoon niet al die dingen die ik verkeerd gedaan heb. Je ziet een prediker hierboven en je ziet me op televisie en je denkt: ‘Oh, die heeft zijn zaakjes voor elkaar. Hij moet wel heilig leven.’ En jij kent jezelf en je weet dat jij niet heilig bent! Je bent misschien wat heiliger dan je was, maar je bent nog steeds niet volmaakt. 
En zo gauw jij gaat denken: ‘Ik moet heilig zijn voor God, voordat Hij mij kan gebruiken’, dan is satan de aanklager van de broeders en hij is een meester in jou je fouten aanwijzen. Ik herinner me een keer dat ik intens aan het vasten en aan het bidden was. En ik las het héle Nieuwe Testament op één boek na. Ik las verder het hele Nieuwe Testament in één dag. Ik vastte en ik bad en ik voelde me zo goed over mezelf: ‘God, ik wéét dat U me gaat gebruiken.’ En weet je, de gedachte kwam bij me op: ‘Je was 17 uur wakker en je hebt maar 16 uur daarvan je Bijbel gelezen.’ En ik voelde me schuldig omdat ik een uur verspild had! Weet je, als je naar prestaties gaat kijken, kun je het altijd beter doen. Je bent nooit perfect. Zodra jij gaat zeggen: ‘God, ik deed dit en dat’, komt er áltijd wel iets op dat je verkeerd gedaan hebt. En je eigen geweten zal je veroordelen! 

En dit is waar dit over gaat. Je moet je geweten reinigen van deze dode werken, zodat jij de levende God kunt dienen. De meeste mensen gaan onderuit op dit gebied van het geweten. Want wij geloven dat iedere keer als wij zondigen, iedere keer als we tekort schieten, of het nu openlijke zonde is, waarin je tegen God rebelleert of gewoon dat het je niet lukt om volmaakt te zijn in alles wat je zou moeten zijn, dan lopen wij maar rond in een constante toestand van veroordeling en zondebewustzijn. En daarom kunnen wij de levende God niet dienen, omdat ons bewustzijn niet gereinigd is. Religie houdt ons zondebewust. Het houdt ons onder een zondebewustzijn dat God beperkt. Het maakt het Woord van God over redding krachteloos. 

Wij denken dat wij alleen maar van onze oude zonden zijn gered, wij geloven niet dat wij al gered zijn van zonden die we niet eens begaan hebben. Maar de zonde is totaal uitgewist. Het is geen enkel punt meer bij God. Mensen, dat is bijna te goed om waar te zijn! 

En in vers 15 staat: ‘En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.’ In vers 12 gaat het over eeuwige verlossing, niet tijdelijke verlossing tot de volgende keer dat je zondigt. Eeuwige verlossing, eeuwige vergeving van zonden. Het gaat nu over de eeuwige erfenis! Nogmaals, er is een enorm deel van het Lichaam van Christus die geloven dat ze alleen een erfenis bij God hebben, zolang ze nog steeds heilig leven en alles goed doen. En als ze het toch verprutsen, moeten ze die zonde belijden en opnieuw wedergeboren worden. Ze zijn afvallig geworden en als ze sterven kunnen ze naar de hel gaan. Ze hebben twintig jaar lang met God geleefd, met Hem gewandeld, Hem liefgehad, maar je doet maar één ding verkeerd en je belijdt het niet, en je krijgt een auto-ongeluk voor je het beleden hebt, dan sterf je, en je gaat naar de hel! Dat is géén eeuwige erfenis! 

Ik weet dat er heel wat van jullie zijn die heel hard moeten slikken om dit weg te krijgen! Maar dit is wat het Woord zegt! - ‘Maar dit is niet wat ze mij geleerd hebben!’ - Nou, wat ze jou geleerd hebben is fout! Je bent vrij om het te geloven, maar ik ga niet met je instemmen, want dan zitten we allebei fout! Amen. 

Enkele verzen in het 9e hoofdstuk. Vijf keer spreekt het over één offer. Eeuwige verlossing, eeuwige erfenis. Het blijft dit maar opnieuw en opnieuw aangeven. Het is gewoon verbazingwekkend hoe vaak dit wordt gezegd. Er staat hier in vers 24: ‘Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, 25 en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren,’ - wat de meeste kerken wel prediken! – ‘zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is.’ Er staat dat Hij zichzelf níet dikwijls hoeft te offeren! Eén offer rekende met al jouw zonden af. 

In vers 26 staat: ‘Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer.’ 
Hier wordt een contrast gemaakt! Onder het oude verbond moest er ieder keer als je zondigde een verzoening voor de zonde worden gemaakt. Je moest het belijden en dan een nieuw offer brengen. En dan had je nog de grote verzoendag waar voor alle zonden die je nog niet had beleden werd geofferd. Alle zonden van dingen die je had nagelaten, en dan waren er nog de zonden waar jij jezelf helemaal niet van bewust was! Er was een constant bloedvergieten! In de dagen van Salomo doodde hij wel meer dan 30.000 dieren op één dag om offers te brengen! Er was een voortdurende stroom van bloed en dat soort dingen. 

Maar in contrast met de manier waarop het onder het oude verbond werd gedaan, staat dat Jezus maar één keer verscheen. Als het niet maar één keer was geweest, had Hij Zichzelf heel vaak moeten offeren. Hij zou dan voortdurend Zijn bloed moeten vergieten en Zijn bloed opnieuw aanbrengen. Maar nee, nu is Hij éénmaal verschenen bij de voleinding der wereld, geopenbaard om de zonde te niet te doen door Zijn offer. 27 ‘En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, 28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.’ Dat is minstens 4 à 5 keer in maar een paar verzen dat er staat dat één offer afrekende met alle zonden. Eeuwige verlossing, eeuwige erfenis. Eén offer voor alle zonden voor altijd! Het is voorbij! Het is volbracht! Zonde is niet langer het probleem! Radicale waarheid! 

Laat me ook nog zeggen dat zelfs diegenen die Jezus niet aanvaard hebben, jouw individuele zonden zijn niet het probleem, omdat Jezus heeft betaald voor de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2 zegt: ‘En Hij is een verzoening’ – dat betekent verzoenend offer – ‘voor onze zonden; en niet alleen voor de onze,’ - sprekend over christenen – ‘maar ook voor de zonden van de hele wereld.’ Jezus betaalde niet alleen voor de zonden van christenen, mensen van wie Hij wist dat ze wedergeboren zouden worden, Hij heeft betaald voor de zonden van de hele wereld! Het zijn niet de individuele zonden zoals liegen, stelen en overspel die mensen naar de hel doen gaan. 

In Johannes 16:8 staat: 8 ‘En als Die gekomen is,’ – sprekend over de Heilige Geest - ‘zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.’ God wist dat mensen dit niet zouden begrijpen. Dus in het volgende vers legt Hij dit uit: van welke zonde? ‘9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven.’ De zonde waar de Heilige Geest mensen van zal overtuigen is de zonde van niet in Jezus geloven. Niet het feit dat je dronken bent, niet het feit dat je rookt, niet het feit dat je dit of dat doet, maar het feit dat je niet in Jezus gelooft. Er is maar één zonde die mensen naar de hel doet gaan! Voor alle andere zonden is er verzoening gedaan! Het is de afwijzing van Jezus die mensen naar de hel stuurt. 
Het feit dat ze hier aan de drugs zijn en al die dingen doen, dat zijn maar aanwijzingen dat ze Jezus nog niet ontvangen hebben. Het laat je zien dat ze niet in Jezus vertrouwen. Maar de Heilige Geest zal ze allemaal trekken om weer in Jezus te gaan vertrouwen. Dit is zó radicaal! Maar toch is dit wat de Bijbel zegt! Hij zal hen overtuigen van zonde. En dan direct het volgende vers: Wat is de zonde? ‘9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven.’ Dát is de zonde waar de Heilige Geest hen van zal overtuigen! En Hij overtuigt zelfs christenen daarvan! Je kunt wedergeboren zijn, en je zonden zijn vergeven, maar toch vertrouw je niet op Hem! 

Weet je wat de werkelijke wortel van het probleem van dronkenschap is? Niet dat je levercirrose krijgt, het is niet dat jij je geld verkwist, het is niet dat je een auto-ongeluk kunt krijgen of iemand doodrijdt. Dat zijn allemaal consequenties en allemaal goede redenen om niet te drinken. Maar kijk er eens zo naar. Wat is er verkeerd aan homoseksualiteit? Mensen zeggen: ‘Je kunt AIDS krijgen’. En ze spreken over al deze dingen. Dat de statistieken van homoseksuelen zijn dat zij een 10 keer zo hoog zelfmoordpercentage hebben, en meer depressies en dat soort dingen. En je kunt over al die externe redenen spreken. Maar wat als ze opeens een geneesmiddel voor AIDS hadden gevonden? Je neemt gewoon een pilletje en je hebt nooit meer AIDS? 

De reden dat de kerk met mensen discussieert om niet te zondigen is gebaseerd op al die externe dingen. Maar de grondoorzaak van alle zonden is dat je God niet vertrouwt! Je gelooft God niet. God heeft hen geschapen als Adam en Eva, niet als Adam en Steve. Dát was Gods plan. Maar jij verheft je eigen manier boven Hem en je luistert niet naar God. Je volgt Zijn aanwijzingen niet op en denkt dat jouw manier beter is. Dát is de grondoorzaak, dát is wat er fout is. 

Wat is er fout aan mensen die drugs gebruiken en dronken worden? Dat is het feit dat jij je zo ellendig voelt dat jouw manier om daarmee om te gaan is, dat je vertrouwt op een pil in plaats van de ‘Gospill’ . Je zou je tot God moeten wenden. Je zou je zorgen op de Heer moeten werpen, maar nee, je vertrouwt niet op God. Dus zelfs christenen kunnen beschuldigd worden dat ze niet op Hem vertrouwen. Maar voor een niet-christen zijn het niet al die individuele zondige handelingen, maar gewoon het feit dat je Jezus niet tot jouw Heer hebt gemaakt. Dát is waar de Heilige Geest mensen van overtuigd. 
Jezus is degene bij wie álle vergeving van zonden is vastgelegd. In Jezus. En als jij Jezus niet hebt aangenomen, misschien ben je een betere zondaar dan ik, maar jij gaat naar de hel vanwege de zonde van Jezus te verwerpen. 

En dat beantwoordt ook sommige andere vragen. Mensen die denken dat je in de hel wordt gestraft voor alle dingen die je hebt gedaan denken: ‘Dit lijkt gewoon niet eerlijk. Deze persoon heeft misschien Jezus niet aanvaard, ze hebben niet in Jezus geloofd, maar ze zijn een goede persoon. Ze hebben goede dingen gedaan. Ze hebben nooit gemoord of iemand gedood. Ze zijn hun echtgenoot trouw gebleven. En ze hebben dit en dat gedaan en het lijkt gewoon niet eerlijk dat zij daar gestraft worden samen met Hitler en dat soort mensen die afschuwelijke dingen gedaan hebben.’ Dat komt omdat zij oordelen op basis van hoe heilig iemand is. Maar wat mensen naar de hel stuurt zijn niet hun individuele daden, maar de verwerping van Jezus! 

Het grootste dat ooit is gebeurd, is dat God een mens geworden is! Wat een uitdrukking van liefde, dat de almachtige God, waarvan wordt gezegd dat zelfs de hemel der hemelen Hem niet kunnen bevatten, een fysiek lichaam aannam. En Hij leefde daar 30 jaar lang in. En Hij leed niet alleen aan het kruis. Hij leed ook in zijn mens-zijn. God, die oneindig was, werd eindig! Was beperkt tot een lichaam. Hij werd moe! Hongerig! Bezweet. Mensen die Hij geschapen had, liepen Hem voorbij en merkten Hem niet eens op! En Hij leed. Hij leed verwerping. Jezus, wat een geweldig geschenk, wat een enorm offer! En toen offerde Hij Zichzelf voor onze zonden. Hij ging letterlijk het diepste van de hel binnen en bestreed de duivel en ontrukte hem de sleutels van de dood en van de hel. Hij onderging de dood. Hij leed aan alles waar wij doorheen gaan.
En als iemand dan zegt: ‘Nou, ik weet wel dat Jezus bestaan heeft, maar ik ben zelf best wel een goed persoon. Ik heb niets slechts gedaan en ik denk dat God mij wel aanvaardt op basis van wie ik ben. Ik heb Jezus niet nodig.’ Dat zullen ze nooit zo zeggen, maar hier komt het wel op neer: ‘Ik ben goed genoeg, ik heb U niet nodig.’ De hel is niet diep genoeg of de eeuwigheid lang genoeg om iemand te straffen voor het verwerpen van Jezus. 

Het is ook niet interessant of zij de ‘movers’ of ‘shakers’ (schudders of geschudden) waren, en of ze een beloning hebben gehad omdat ze dit of dat aan liefdadigheid deden, als zij Jezus verwierpen en zichzelf verhoogden, verdienen ze het om in alle eeuwigheid gestraft te worden. Zie je, dit verandert alles. Het zijn niet alleen de verkrachters en de moordenaars, maar de ergste zonde van allemaal is de zonde van: ‘Jezus, ik heb u niet nodig, ik ben wel goed genoeg. Ik ga naar de kerk, en ik betaal mijn tienden, ik ben een goed persoon. God zal mij wel aanvaarden omdat ik een heilig leven leid.’ Jij veracht Jezus, jij beweert dat Hij niet nodig was: ‘Wie heeft Jezus nodig?’ Of je zegt: ‘Ik aanvaard U om het kleine beetje wat ik tekort kom goed te maken. Ik vertrouw voor 80% op mijzelf en op U voor het stukje wat ik tekort kom.’ Nee! Het is óf volledig Jezus, óf volledig jouzelf. Er bestaat geen combinatie tussen die twee. Als je dit begrijpt, verandert het alles en brengt het alles terug tot een heel eenvoudig niveau, dat het er alleen maar om gaat of jij Jezus aanvaardt en of jij op Hem vertrouwt. 

Er staat dus in hoofdstuk 10: ‘1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. 2 Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren?’ Hier staat een vraagteken. Als de oudtestamentische offers hadden kunnen werken waren ze met offeren gestopt. Want degenen die offers brachten, eenmaal gereinigd, zouden geen bewustzijn van zonden meer moeten hebben. Dat staat hier: ‘Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren.’

Als de oudtestamentische offers meer waren geweest dan symbolisch, als ze echt gewerkt zouden hebben, dan was je gestopt met ze offeren! Want als het gewerkt had, was je gereinigd! Nou, de oudtestamentische offers konden dat niet. Maar het nieuwtestamentische offer van Jezus kon het wel! En daarom zouden wij géén bewustzijn van zonden meer moeten hebben. Broeders en zusters, er is nog niet één op de duizend christenen die dit zelfs maar heeft ingezien, laat staan hierin is gaan leven en van dit voordeel is gaan genieten! 

De meeste christenen zijn zondebewust, voortdurend bewust van hun tekortkomingen: ‘Ik ben zó goddeloos, God ik ben zó onwaardig.’ Wij omarmen dit voortdurend en denken dat het een godvruchtige houding is. En dat dit de goede manier is om te zijn. De meeste mensen beginnen hun gebed met: ‘Oh God, wij komen nederig voor U vandaag. God wij verdienen helemaal niets, oh God, wij zijn nog niet de geringste van Uw gunsten waard.’ Het is je geleerd dat het gewoon geweldig is om daar te gaan zitten herhalen hoe ellendig en zielig jij wel bent. Wij zijn zondebewust! Omdat wij niet begrijpen dat God ons vergeven heeft. Verleden, heden, en toekomstige zonden! Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hebreeën 4:16. Wij maken daar helemaal geen gebruik van. 

Ik heb Kenneth Copeland een keer horen zeggen: ‘Voel jij je als een mug op de rug van een olifant, als je God benadert, en spreek je de hele tijd over hoe klein je bent, spreek over hoe groot de olifant is.’ Amen? In plaats van dat je praat over: ‘Oh God, ik ben zo’n mislukking’, zou je God moeten benaderen met: ‘God, U bent zo’n goede God, dat u zo’n mislukking als mij liefheeft. Wat een geweldig God die in staat is mij zo lief te hebben.’ Prijs Hem voor Zijn goedheid en grootheid, in plaats van dat je praat over hoe zielig jij bent. Maar de grote meerderheid van ons is gefocust op onze zondebewustzijn. Wij zouden géén zondebewustzijn meer moeten hebben. 

En dan gaat het verder met oudtestamentische verzen te citeren die aantonen dat er een einde aan de offers zou moeten komen, omdat in Psalm 40:6-8 van de Messias werd geprofeteerd: ‘7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. 8 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. 9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten.’ De oudtestamentische offers waarbij je iedere keer als je zondigde een offer voor de zonde moest brengen is voorbij. Nu is er één offer voor de zonde voor altijd. Daar gaat dit over. 
En dan in vers 10 zegt hij: ‘10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd.’ Het woord geheiligd betekent ‘heilig gemaakt’ of ‘apart gezet’ ‘opzij gezet’. Jij bent heilig gemaakt door één offer, voor eens en voor altijd! Als woorden ook maar iets te betekenen hebben, zou dit volledig die gedachte moeten uitroeien van: ‘Iedere keer als ik zondig, verlies ik mijn redding en moet ik me bekeren en berouw hebben en het onder het bloed van Jezus brengen om weer in relatie met God te kunnen komen.’ Je bent geheiligd. Apart gezet. Heilig gemaakt. Eén keer, voor altijd. Eén keer! Voor altijd! Er zijn heel wat mensen die zeggen: ‘Het interesseert mij niet wat hier staat, dit is mij altijd geleerd’ Jou kan ik niet helpen. Maar als jij het Woord van God wil gaan geloven, zou dit de manier waarop jij gelooft moeten veranderen!

In vers 11 staat, en hij verscherpt de manier waarop het gedaan werd onder het oude verbond en het nieuwe verbond gedaan werd: ‘En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen,’ - De oudtestamentische offers waren maar schaduwen, typen, beelden. Ze werkten niet echt. – ‘12 maar deze Priester’ – Jezus – ‘is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.’

In vers 10 hoor ik mensen wel zeggen: ‘Hij offerde één offer voor alle mensen, maar niet voor altijd.’ Het ene offer was voor alle mensen, maar iedere keer als je zondigt, moet je het onder het bloed hebben gebracht. Kijk hiernaar in de context. Hij gaat verder en in het twaalfde vers zegt Hij duidelijk: ‘12 maar deze Priester’ – Jezus – ‘is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.’ Niet voor één keer voor alle mensen dus, maar voor altijd, tot in eeuwigheid! Eén offer voor zonden voor eeuwig! ‘In eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. 13 Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. 14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.’ Vers 10 zegt dat je geheiligd bent door het offer van Jezus Christus. Eenmaal voor altijd, en vers 14 zegt dat als je geheiligd bent, dan ben je ook tot in eeuwigheid volmaakt! Volmaakt! 

Sommigen van jullie denken: ‘Volmaakt? Ik zie dat het er staat, maar ik zíe het gewoon niet.’ Jij kijkt in de spiegel en zegt: ‘Dit is helemaal niet volmaakt!’ Je weet dat je verkeerde gedachten hebt, je weet dat je slechte gewoonten hebt. Sommigen van jullie kunnen bijna niet wachten om buiten te gaan roken. Of te drinken of zoiets doen. En je zegt: ‘Ik kan gewoon niet geloven dat ik volmaakt ben!’ Dit gaat niet over volmaakt in jouw fysieke lichaam en ook niet over volmaakt in jouw zielse denken. Maar in jouw geest, in dat deel van jou dat wedergeboren werd ben je geheiligd en voor altijd volmaakt gemaakt. 

Zo gauw je wedergeboren wordt, op het moment dat je geloofde, daarvan staat in Efeziërs 1:13 dat je ‘verzegeld bent met de Heilige Geest der belofte’. De Heilige Geest verzegelde jouw geest, vacuüm verpakt, ingepakt. En als een christen zondigt, dringt het je fysieke lichaam binnen, het dringt je denken en je emoties binnen, maar je wedergeboren geest is verzegeld en dat wordt nooit aangeraakt. Die zonde kan die verzegeling niet binnendringen. Zodat die geest die voor altijd is geheiligd en volmaakt, geheiligd en volmaakt blíjft. Die wordt door jouw zonde niet vervuild. 

Johannes 4:24 zegt: ‘God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.’ God is Geest. Hij kijkt naar jou in de Geest, en in jouw geest ben je wedergeboren, geheiligd en volmaakt, voor eeuwig. En je bent verzegeld, zodat, als je zondigt, het de verzegeling niet binnendringt. Dus als jij voor God komt in geest en in waarheid, kijkt Hij naar jou en ziet jou: volmaakt, heilig, puur. Zelfs al ben je niet volmaakt en heb je niet alles goed gedaan. 

Ik weet dat sommigen van jullie denken: ‘Dit kan gewoon niet.’ Nou, kijk dan hier in hoofdstuk 12. Ik zou álle verzen kunnen lezen die ertussen zitten en die passen allemaal perfect. Maar kijk in hoofdstuk 12 waar staat: 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 23 tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen.’ 
Dit maakt het heel duidelijk dat het je geest is, die volmaakt is gemaakt, niet je lichaam, niet je ziel, maar in de geest ben je geheiligd en voor altijd volmaakt. Het is ‘vacuüm verpakt’, het schommelt nooit. 
God is Geest en kijkt in de geest naar jou, en ook al kijk jij in de spiegel en zegt: ‘Oh God, ik ben te dik, ik doe niet wat ik U beloofd heb. God, ik zie de uitwerking van zonde in mijn leven.’ Al die dingen kun jij zien, maar God kijkt naar jou in de geest en God zegt: ‘Volmaakt’. Je bent identiek aan Jezus en God houdt van je. 

Iemand zit dan te denken: ‘Dus jij beweert dat het er niet toe doet hoe ik leef, ik kan in zonde leven en doen wat ik maar wil. God is Geest en ik ben geheiligd in de geest, dus ik kan mijn redding niet verliezen, niets aan de hand.’
Je kunt je redding niet ‘verliezen’ in die zin als ‘je hebt je bril verloren.’ Je wilde het niet, maar je bent vergeten waar je hem gelegd hebt. Het was fout, het gebeurde en nu ben jij je bril kwijt. Nee, je kunt je redding niet ‘verliezen’. Je kunt je redding zelfs niet ‘weg-zondigen’. Als je dat zou kunnen, welke zonde zou dan zorgen dat jij je redding verliest? Nou, eh, de grote zonden? Nee, de Bijbel zegt in Jakobus 2:10 ‘Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.’
Er zijn sommige mensen die denken: ‘Wacht eens even. Als iemand overspel pleegt en naar huis rijdt na het plegen van overspel en een auto-ongeluk krijgt en sterft, en geen kans heeft gehad om de zonde te belijden en onder het bloed te brengen, je kunt mij niet wijs maken dat iemand die overspel heeft gepleegd en dat niet beleden heeft naar de hemel gaat.’ Nou, de Bijbel zegt, als je de wet op één punt breekt, ben je schuldig geworden aan alle geboden. Als je die redenering volgt, zal niet alleen overspel je naar de hel brengen. Roddelen zou dat doen. Onvergevingsgezindheid zou het doen. Depressie zou het doen.
God heeft gezegd dat Hij oordeel over mensen bracht. Deuteronomium 28:47 , daar staat: omdat je de Heer niet met blijdschap en vreugde hebt gediend, daarom bracht God een oordeel over hen. Dus als jij je niet verheugt in de Heer, wat een gebod is, als je bedrukt bent en een auto-ongeluk krijgt en dat niet beleden had, zou je dan naar de hel gaan? Als je 51 km per uur rijdt waar je 50 mag, als je sterft ga je dan naar de hel? Want de Bijbel zegt dat jij je aan de wetten van het land moet houden! En jij hebt de wet van het land overtreden! 

Als je dat echt gelooft zitten wij allemaal flink in de nesten! Als je dat echt gelooft, zou ik je een grote dienst bewijzen door je onmiddellijk te doden zodra je wedergeboren wordt! Ik zou misschien naar de hel gaan, maar het zou de enige manier zijn om jou naar de hemel te krijgen, om iedere zonde beleden te krijgen! 
Mensen zeggen: ‘Oh nee, dat zijn kleine zonden. Dat zijn aanvaardbare zonden.’ Nee, de Bijbel zegt: Als je de héle wet houdt en op één punt struikelt, ben je schuldig aan álles geworden! In Galaten 3 staat: ‘10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.’ Niet alleen maar een deel ervan, niet alleen maar de ‘grote’ dingen! 

God geeft geen relatieve cijfers! Het is niet zo van: niemand lukt het om een 10 te krijgen, maar er moet toch íemand binnen komen, dus de top 10% haalt het? Nee, je moet óf een 10 halen, en als je 9,99 haalt ga je direct naar de hel! Tenzij je een redder hebt! Tenzij je vertrouwt op wat Jezus heeft gedaan. Je zou categorieën moeten gaan aanbrengen in de zonde en zeggen: Er zijn sommige zonden die onaanvaardbaar zijn maar 51 km per uur rijden, dáár ga je niet van naar de hel. Nou, als je daar niet van naar de hel gaat, dan ook niet van overspel! 

Ik weet dat wat ik zeg moeilijk te verteren is. Ik heb aan de andere kant gestaan. Ik heb ook gezeten waar jullie zitten. Ik weet dat dit je de kriebels geeft. Ik zeg daarmee helemaal niet dat overspel plegen goed is. Maar het opent de deur voor de duivel. Je kwetst de mensen met wie je overspel pleegt, en je verschaft satan rechtstreekse toegang tot je fysieke lichaam. Je stelt jezelf bloot aan seksueel overdraagbare ziekten, en je hebt je verbond met je partner gebroken. Je nodigt satan uit binnen te komen. En de Bijbel zegt: ‘Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?’ Romeinen 6:16. 

Als jij zondigt zal satan je de kaas van je brood eten, en je brood ook nog! Je zult satan een toegang geven, je raakt depressief, je raakt ontmoedigd. Je loopt seksueel overdraagbare ziekten op. Je zult erom lijden. 
Maar die zonde kan niet het zegel om jouw geest doordringen. God gaat met jou om op basis van wie jij bent in Christus, niet op basis van jouw fysieke dingen. Als jij in zonde leeft ben je een sufferd, maar God houdt van je, sufferd! Dat is wat ik zeg. God is niet boos op je. Maar jij verschaft satan toegang tot je. Het is alsof je satan lasten op je laat leggen, en je pijn laat doen en verwoesting aanrichten en je beschadigen. Je raakt in de gevangenis, je loopt ziekten op, je zult niet welvarend zijn, je zult lijden. Je bent gewoon een sufferd, domoor! Maar God houdt van je, domoor! Amen? 

Sommige mensen denken: ‘Als ik dat geloof, wat weerhoudt me ervan gewoon in zonde te gaan leven?’ Nou, nogmaals, als je een beetje slim bent, wil je satan geen ingang geven in je leven. Maar als je werkelijk zou begrijpen hóezeer God jou vergeven heeft, als je echt een openbaring zou krijgen van redding door de vergeving van je zonden, als jij dit écht zou begrijpen, zou je zó dankbaar zijn, en zou je zoveel van God houden dat je uiteindelijk God per ongeluk meer dient dan je ooit eerder met opzet hebt kunnen doen. 

In plaats van dat je God uit vrees dient: ‘Oh, ik móet dit wel doen, anders zal God mij niet zegenen’, zou je zeggen: ‘God, U bent zó goed, U behandelt mij zoveel beter dan ik verdien, U hebt mij vergeven, God, ik leg mijn leven neer, ik geef U álles wat ik heb en wat ik ben.’ 

En ik geloof dat dit één reden is waarom God mij heeft gegeven om deze boodschap te prediken. Want ik heb heiliger geleefd dan de meesten van jullie maar van gedroomd hebben om te doen. En ik zeg dat niet om op te scheppen. Ik zeg alleen maar dat ik nog nooit een druppel sterke drank heb gedronken, nog nooit een sigaret heb gerookt, nog nooit een krachtterm gebruikt, nog nooit koffie geproefd heb. Ik ben mijnheer ‘gerechtigheid’. En sommige mensen beweren: ‘Jij predikt dit, zodat je lekker in zonde kunt leven.’ Dat kun je gewoon niet hard maken over mij. Ik leef heiliger, ik besteed meer tijd aan het Woord bestuderen en bidden dan de grote meerderheid. Paulus zei: Ik bid meer in tongen dan jullie allemaal bij elkaar. Ik zou niet verbaasd zijn als ik meer tijd besteedde aan de Bijbel bestuderen en bidden en spreken in tongen dan alle mensen hierbinnen bij elkaar! Je kunt tegen mij niet zeggen dat ik dit predik om mijn vlees zijn zin te geven. Het is precies andersom. 

Titus 2:12 zegt ons: ‘11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 12 en leert ons goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.’ Het is de genáde van God die ons leert om goddeloosheid en wereldse begeerte te verloochenen. Als jij echt een openbaring krijgt van genade, maakt het je niet vrij om te zondigen, het maakt je vrij ván het zondigen! De liefde van God dringt je méér om voor God te leven dan dat vrees doet! 

Ons is de vrees zolang door de strot geduwd, ‘leef heilig of anders zal God je krijgen’, dat de meesten van ons denken dat als ik niet langer God dien uit angst voor straf of verwerping, wat houdt mij dan nog in bedwang? Liefde! Ik ben niet trouw aan Jamie uit angst dat ze me vermoord als ik iets verkeerd doe. Ook al zou ze dat best kunnen doen! Maar ik houd van Jamie omdat ik van Jamie houd. Ik houd van God op de eerste plaats en ik houd van Jamie en ik ben trouw aan Jamie uit liefde, niet uit vrees voor straf! 

Als jij een partner zou hebben, die je voortdurend loopt te controleren en iedere keer als je maar naar iemand kijkt, zegt dat je in lust naar die persoon kijkt, en die je altijd maar kritiseert en alles wat je doet aanvalt, dan heb je een miezerige relatie! Maar ons is in wezen geleerd dat God zo is! Maar God is niet zo. God heeft je allang vergeven, al je zonden. God kijkt naar je in de Geest en ook al ben je een vervelende vent en handel je volkomen verkeerd, God kijkt naar je en zegt: ‘Ik houd van je. Jij bent rechtvaardig en je bent heilig en puur.’ God is niet degene die verwerping en dat soort dingen aan je kenbaar maakt. Dat is je eigen geweten. Dat veroordeelt jou vanwege de wet. Het is religieuze traditie die het Woord van God krachteloos maakt. 

Als jij eenmaal begrepen hebt hóezeer God jou liefheeft, zal het je echt letterlijk overweldigen. Je zult God zózeer liefhebben dat je God met je hele hart zult dienen. Je zult God beter dienen. Het is voor mij verbazingwekkend hoe mensen beweren: ‘Nee, mensen zullen God niet uit liefde dienen, ze moeten het uit vrees doen.’ Het is precies omgekeerd! Of: ‘Als jij mensen vertelt hoeveel God van ze houdt, gaan ze gewoon in zonde leven.’ Dat is net zoiets als beweren, als ik Jamie een valentijnscadeautje geef, dat ze in zonde gaat leven. Dat ze zal tegen mij zal gaan rebelleren. Ze zal me gaan haten, ze zal overspel gaan plegen als ik haar overlaad met geschenken en cadeautjes en haar laat zien hoezeer ik haar liefheb. Het is precies omgekeerd. Als je mensen laat zien hoezeer je hen liefhebt en dingen voor hen doet die ze niet verdienen, dan is dat gewoon een geschenk. Je doet van alles voor ze, en dat zorgt ervoor dat mensen van je houden en ze reageren positief. 

Maar bij God, zeggen ze: ‘Oh nee, als je mensen vertelt dat God van hen houdt en dat ze voor eeuwig geheiligd zijn en volmaakt gemaakt, dan beginnen ze in zonde te leven.’ Alleen religie kan je zoiets laten geloven. Het is precies omgekeerd. En nogmaals, je kunt niet naar mij kijken en beweren dat de genade van God en begrijpen hoeveel God van mij houdt, ertoe geleid heeft dat ik in zonde ging leven. Ik daag je uit. Je mag een detective huren, je kunt in mijn kasten kijken en je vindt er geen lijken. Ik heb niets te verbergen. De genade van God heeft mij niet in zonde laten leven! Je blaft tegen de verkeerde boom. Je kunt mij daar niet van overtuigen. Het is precies andersom. 

Maar als jij in zonde leeft, kan ik je verzekeren dat jij de genade van God niet echt kent! Jij kent God dan als een harde, oordelende, kritische God. Jij voelt voortdurend zijn ongenoegen en probeert Zijn gunst te verwerven en een toornige God mild te stemmen. En dat komt omdat de liefde van God níet in je hart is uitgestort en dat je met deze dingen strijd hebt. De liefde van God, als je eenmaal begrepen zou hebben hoezeer God je liefheeft, kan ik je verzekeren dat zonde en problemen als ketenen van je af zouden glijden. Ze zouden gewoon verdwijnen. Het is het blote feit dat jij niet weet hoeveel God van je houdt. Het is de liéfde van God die ons dringt. Het is de goedheid van God die mensen tot bekering brengt. Als jij niet bekeerd bent, als jij geen dingen overwonnen hebt, komt dat omdat je niet echt de goedheid van God kent. 
Je zegt wel dat God een goede God is, maar je hebt een religieuze traditie die het Woord krachteloos maakt. En een van de allerergste is die dat iedere keer als je zondigt het een nieuwe overtreding is en God zich in zekere mate van je afgekeerd heeft. Dat is geen goede God! Ik behandel je al beter dan dat. God is veel genadiger dan jij je ooit maar hebt voorgesteld. Religie heeft ons veranderd naar een denken waarin God deze boze God is. En heel veel daarvan komt voort uit het niet begrijpen hoe we verlost zijn van het oude verbond en dat al je zonden, verleden, heden en zelfs toekomstige zonden al vergeven zijn. Zonde is geen probleem! 

Als jij Jezus hebt aanvaard, houdt God van je omdat je Zijn Zoon hebt aanvaard. Hij heeft van jou een nieuwe persoon gemaakt en Hij kijkt naar je en jij bent volmaakt! In jouw geest ben je geheiligd, volmaakt, voor altijd. God is trots op je en alle schaamte en schuld die jij ervaart komt van jezelf, van de duivel, van de wet, maar niet van God. God is niet degene die boos op je is. Als je die openbaring zou kunnen krijgen, verzeker ik je dat het je leven zal transformeren. 

En het zou ook jouw omgang met andere mensen veranderen. Je zou dan over de dingen die mensen doen heen kunnen kijken en beseffen: In de geest zijn ze wedergeboren. Ze zijn dus mijn broeder en zuster, ze hebben gewoon een slechte dag. Ze kennen het Woord van God niet genoeg. Ze hebben enkele ernstige problemen, maar binnenin hen zit iets heel goeds. En je kunt hen liefhebben op basis van wie ze zijn. 

Dit is wat Paulus zegt in 2 Korintiërs 5:16 ‘Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer.’ Hij ging niet met mensen om op basis van wat ze in het vlees waren, maar hij kende hen alleen naar de geest. ‘17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’ Je moet jezelf kennen naar de geest. Je moet andere mensen kennen naar de geest. Mensen, dit is ontzagwekkend. 

Ik moet stoppen, maar ik heb je nu pas zover dat ik echt een paar goede dingen kan zeggen. Je moet terugkomen. Of ik heb een serie over ‘Geest, Ziel en Lichaam’ die hier echt op ingaat. Het kan je leven veranderen als je dit te pakken kunt krijgen. Dus omdat wat ik zeg anders is dan wat jij gehoord hebt, betekent niet dat het verkeerd is. Ik heb de Schrift getoond. En ik snap niet hoe mensen de Schrift kunnen omzeilen. 
Het trieste feit is, dat de meeste mensen de Bijbel niet laten hinderen wat zij geloven. De meeste mensen geloven wat ze geloven, ‘want dit is wat ik geloof’. Maar wat maakt het uit wat jij zegt. Wat zegt de Bijbel? – ‘Wat maakt het uit wat de Bijbel zegt. Dit is wat mij geleerd is. Ik ben in deze kerk geboren en ik zal in deze kerk sterven.’ - Maar je beseft niet dat je allang dood bent! Je ervaart helemaal geen leven. Ik daag je uit om het Woord van God tot je te nemen en het Woord van God de manier waarop jij gelooft te laten veranderen. En als dit jouw leerstellingen aantast en je onrustig en onzeker maakt, ga naar het Woord! 

Als ik meer tijd zou hebben, had ik nog heel graag op 1 Johannes 1:9 willen ingaan, maar ik heb daar deze ochtend geen tijd meer voor. 

Vader, wij houden van U en danken U voor het Woord van God. Dank U voor deze waarheden. En Vader, ik dank U dat Jezus zó’n offer heeft gebracht, dat Hij onze schuld méér dan betaald heeft. Zoals er staat in Jesaja 40 dat wij dubbel hebben ontvangen voor al onze zonden. De prijs die betaald is, was oneindig veel groter dan de schuld die er was. En dank U dat wij daardoor vergeving hebben ontvangen. Dat er voor ons niets meer te betalen is gebleven. Dat wij niet onwaardig of veroordeeld rond hoeven te gaan, zondebewust. Dank U dat wij vergeven zijn. 

Vader, ik bid dat de Heilige Geest deze waarheden vandaag zal nemen en mensen zal helpen om dit allemaal te begrijpen en in hun situatie toe te passen. Om in een nieuwe vrijheid te gaan wandelen, om U te gaan benaderen in geest en in waarheid, in plaats van in het vlees te kijken naar al onze zonden met het idee dat U ons die aanrekent. Vader, dank U voor deze waarheden. En ik bid gewoon vrijheid en loslating in mensen. En ik bid om de liefde van God na al deze verklaringen dat God van ons houdt en dat God een goede God is en dat U trouw bent. Vader, ik bid dat deze dingen een nieuwe diepgang zullen krijgen, nieuwe betekenis voor ons begrip van deze waarheden. Dank U, hemelse Vader. Wij stemmen overeen en ontvangen dat en dank U dat U dit allemaal doet in de naam van Jezus. Amen. 

Deel 5: Jij hebt de macht


 

www.vergadering.nu