Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Beperk God niet! - 2
Andrew Wommack

Inleiding:
De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden aan zijn eigen Woord? Als dat zo is, dan zijn de enige beperkingen in jouw leven waarschijnlijk door jou zelf aangebracht!

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Deel 1: Jij bent aan zet
Deel 2: Wat je niet weet, beperkt God
Deel 3: Waar ben je bang voor?
Deel 4: Met je hart zien
Deel 5: Je zult doen wat je je hebt voorgesteld

Deel 2: Wat je niet weet beperkt God!

Laten we naar Efeziërs 5 gaan. Ik ben gisteravond begonnen over het niet beperken van God. We hebben Psalm 78:41 gebruikt, waar staat dat God een plan had voor de kinderen van Israël, maar zij beperkten wat Hij in hun levens kon doen. En ik heb gisteren in feite de hele avond gebruikt om die houding te weerleggen, dat geloofssysteem dat mensen hebben, dat God alles maar soeverein beheerst en dat Gods wil automatisch tot stand komt. Dat is de grootste geloofsdoder die ik ooit van mijn leven ben tegengekomen. Wat heeft het voor zin om God te zoeken of wat ook maar te doen als God toch alles soeverein bepaalt? Dat betekent dat alles wat gebeurt Gods wil is. 

En elke keer als ik hiertegen predik en dit soort ideeën weerleg, komt er iemand aanzetten die zegt: ‘Jij bent van de duivel. Ik kan gewoon niet geloven dat je zoiets zegt. Dat is van de duivel.’ En ze gaan tegen me tekeer en ik keer het om en gebruik hun eigen theologie tegen hen. Ik zeg: ‘Hé, wacht even, ik dacht dat er niets kon gebeuren als het niet Gods wil was. Ik had dit dus nooit kunnen verkondigen als God niet wilde dat ik dit zou zeggen, als God mij niet toestond om dit te doen.’ En weet je, dit snoert hen altijd de mond. Als mensen echt geloven dat er niets kan gebeuren tenzij het Gods wil is, waarom slik je dan nog medicijnen en probeert zo onder Gods wil uit te komen? Waarom zou je nog een hypotheek afsluiten? Je moet gewoon Gods wil in je leven laten gebeuren in plaats van dat je hier allemaal onderuit probeert te komen. Het is gewoon dwaasheid, één van de meest onlogische leringen in het Lichaam van Christus.

Ik geloof dat er redenen zijn waarom mensen dit prediken. Ik weet zeker dat er mensen zijn die dit prediken omdat ze niet beter weten. Dat hebben ze zo geleerd en ze zijn het maar aan het herhalen. Maar één van de redenen dat mensen dit prediken is dat je zo onder alle verantwoordelijkheid uit kunt komen. Voor predikers is het echt een comfortabele theologie, want als je voor iemand bidt en die gaat toch dood: ‘que sera, sera, wat gebeurt is gebeurd. Wij weten niet waarom God hen gehaald heeft, het moet Gods wil geweest zijn.’ En dat voorkomt dat je met problemen en realiteiten om moet gaan en mislukkingen onder ogen moet zien. Dat is de reden dat het zo goed uitkomt om dit te verkondigen. 

Maar ik zeg je dat jij God kunt beperken. God heeft een plan voor jou, maar dat gaat niet werken totdat jij begint samen te werken en te zoeken en Gods wil in je leven gaat laten plaatsvinden. En wij kunnen Gods wil mislopen. Niet alles wat er gebeurt is Gods wil. Nu kan God alles wat er gebeurt ten goede laten meewerken volgens Romeinen 8:28 , maar God heeft dat daarom nog niet veroorzaakt! God heeft het nog niet gedaan. Maar daarom kan God nog wel iets geweldigs maken uit wat voor negatiefs de duivel ook tegen je in het geweer brengt. 

Ik probeer Efeziërs 5 in een logische opbouw te doen. Als jij niet weet wat Gods wil voor jouw leven is, zal er geen schijn van kans zijn dat jij het per ongeluk zult vervullen. Deze verzen hier in Efeziërs 5 zeggen in vers 14: ‘Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.’ 
Dit gaat niet over een letterlijke dood, maar over geestelijk dood zijn, alsof je in coma ligt, verdoofd, bedwelmt bent. Er zijn heel wat mensen die zo hun leven leiden. Zij verspillen hun tijd met hoe ze hun leven uitzitten. 

Ik weet niet of iemand het woord ‘amusement’ ooit heeft bestudeerd. Maar weet je wat het woord ‘amusement’ betekent? Het woord ‘muse’ is een woord voor ‘denken’. Zo spreekt de Bijbel over het woord van God ‘muse’, dat betekent dat ik nadenk, mediteer op de dingen van God. Het woord ‘a’, als je dat voor een woord zet, betekent het absoluut negatief of het tegengestelde. Het woord a-muse-ment betekent dus het absoluut niet gebruiken van je hersens! En dat is waar de meeste mensen mee bezig zijn! Ze willen geamuseerd worden! Ze willen niets doen. Als ze uit hun werk thuiskomen, willen ze niet iets doen. Ze zijn de hele dag bezig geweest met nadenken en werken en als ze thuiskomen, willen ze gewoon zitten en niets doen. En vooral hun hersens niet gebruiken. Je wilt ge-a-museerd worden. Ik verzeker je dat dit verspilde tijd is. 

Nu zijn er gewoon dingen, zoals met je gezin samen iets doen. En ik heb het er niet over dat je alleen maar bezig bent en nooit uitgaat of naar een film kijkt. Maar ik zeg dat de manier waarop onze maatschappij totaal in beslag genomen wordt door ‘amusement’, waar je maar zit te kijken en je stalt je kinderen voor de TV en ze leren nooit hoe ze hun verbeelding kunnen gebruiken, leren spelen en zelf iets doen. Ze worden maar voortdurend met iets gevoed. Dat is een goddeloos principe. 
Hier heeft hij het over. Hij zegt: sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Kom uit je verdoving, wordt wakker, ga verantwoordelijkheid op je nemen. ‘15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, 16 en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.’ Ik weet niet of er iemand is die hier in discussie wil gaan over het feit dat onze dagen vol kwaad zijn. We leven in een goddeloze tijd en de dingen lijken in de verkeerde richting te gaan in plaats van in de juiste richting. En daarom moeten wij de tijd die we hebben goed gebruiken. En een van de dingen die nodig zijn om dat te doen, staat in het volgende vers: ‘17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Here is.’ Dat vers kun je ook omdraaien en zeggen: als je niet weet wat de wil van de Here is, ben je onverstandig. Je kunt het ook op deze manier zeggen: Als je niet weet wat de wil van God voor je leven is, is dat dwaasheid. 

Maar de doorsnee persoon vandaag de dag, zelfs de doorsnee persoon in het Lichaam van Christus van vandaag heeft geen heldere aanwijzing over wat Gods wil en doel voor zijn leven is. De meerderheid van de mensen die ik spreek benaderen hun leven zo: ze handelen af wat zich voordoet. Ze krijgen toevallig een beurs om dit te doen en gaan dan dat maar studeren. Of ze zochten een baan en de allereerste die hen aan wilde nemen dat deden ze maar en vervolgens deden ze dat 30 jaar lang. Of het zijn gewoon omstandigheden, toevalligheden waardoor ze zijn waar ze zijn en als ze eenmaal wedergeboren worden, zeggen ze: ‘Oh God, gebruik alstublieft wat ik doe.’ En ze vragen God om wat ze aan het doen zijn te zegenen. 

Ik sprak een vrouw die vandaag naar me toe kwam. En ze vroeg om gebed over iets. Ze zei dat God tegen haar gesproken had. Ze had een woord van God gehad en ze wilde graag dat ik er voor zou bidden zodat het succes zou hebben. En ik zei: ‘Ik hoef niet te bidden. Als God tot je gesproken heeft en als God je een woord heeft gegeven, alles waar God je toe geroepen heeft ís al gezegend! En ze werd daar echt door bemoedigd. Ze zei: ‘Dat klopt, ik hoef niet iemand anders te laten bidden. Ik hoef alleen te geloven dat ik een Woord van God heb gehad en het te gaan doen.’ 

Als jij aan het doen bent waartoe God je heeft geroepen, ligt er een zalving op. Toen de Heer tegen Petrus zei: ‘Kom’, was er genoeg zalving in dat ene woord ‘kom’ om hem op het water te laten lopen en alles te overstijgen. Als jij een woord van God krijgt en God spreekt tot je en God laat je zien wat je moet doen, hoef je helemaal niet te bidden en God te vragen om het te zegenen. Je hoeft helemaal geen tijd te besteden aan je zorgen maken of ‘s nachts wakker liggen en je afvragen of God het wel zal laten lukken en of jij hier of daar voor moet zorgen. Als God je heeft geroepen het te doen, dan is het Gods verantwoordelijkheid en is God degene die er zorg voor moet dragen. 

Ik vertelde gisteravond hoe de Heer deze bediening heeft gezegend en hoe we gegroeid zijn en hoe we nu 1,2 miljoen dollar per maand nodig hebben om onze lopende uitgaven te dekken. En ik lig ‘s nachts niet wakker. Ik slaap prima. Ik maak me er geen zorgen om, omdat het ver buiten mijn vermogens ligt. Als God mij heeft geroepen om dit te doen, dan is het aan God om in mijn behoeften te voorzien. Ik hoef dit niet te doen. 
Maar de meeste mensen hopen maar dat wat ze aan het doen zijn, de wil van God is. Dit vers zegt: ‘17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Here is.’ Laat ik het zo zeggen, dat God onrechtvaardig zou zijn als Hij ons een gebod gaf om Zijn wil te begrijpen als het iets is waar we nooit achter zouden kunnen komen. Als dit buiten ons bereik zou liggen, als jij je leven maar leidt en hóópt dat je Gods wil zult vinden, dan zou het een onrechtvaardig gebod zijn van Gods kant om ons te gebieden te begrijpen wat Gods wil is, als je die niet kunt leren kennen. 

Ik verzeker je dat God een plan heeft voor het leven van ieder persoon en Hij heeft een wil voor ieder individueel persoon in deze zaal en God wil dat graag aan je openbaren. Maar je zult God gaan beperken als jij niet zonder een zweem van twijfel zeker weet dat God je heeft geroepen om de baan te doen waarin je werkt. Of dat God je geroepen heeft om in de kerk te zijn waar je bent. Of dat God je heeft geroepen de dingen te doen die je doet. Jouw leven, jouw inspanning zou helemaal gericht moeten zijn op het feit dat jij een roeping van God hebt. 

Sommigen denken dat alleen de ‘geestelijken’ een roeping van God hebben en dat de rest van de ‘leken’ maar door het leven heen strompelen en hopen dat God het zal zegenen. Weet je, God heeft mij tot iets geroepen wat wij een ‘bediening’ noemen, maar ieder van jullie is door God geroepen en heeft een doel en een bestemming en is gezalfd voor een bepaald doel. 
Dit zou voor christenen vanzelfsprekend moeten zijn. Maar de kerk van tegenwoordig is zo door de wereld beïnvloed, in deze generatie waarschijnlijk nog meer dan in alle voorgaande generaties, vooral in deze laatste jaren, en wij hebben die humanistische kijk die in de wereld is, die ook in de kerk is doorgedrongen. Bijvoorbeeld dat wij maar uit een klodder slijm zijn geëvolueerd en dat we geen verantwoording aan God schuldig zijn. Het is een gemakzuchtige theologie. Nogmaals, mensen geloven dat graag omdat het betekent dat jij gewoon je leventje kunt gaan leiden zoals jij maar wilt en nooit verantwoording hoeft af te leggen. Aan wie dan ook voor wat je met je leven hebt gedaan. En er zijn vele verzen die dat tegenspreken en die je laten zien dat dit niet waar is. 

Ik verzeker je dat God ieder persoon in deze zaal met opzet heeft geschapen. De Schrift zegt in Psalm 139 in vers 13: ‘Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. 15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; 16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond . 
Dit is ouderwetse taal, maar het betekent dat God ons bezat toen we nog in de schoot van onze moeder waren. Hij wist alles over ons. Hij kende ieder deel van ons. Hij had een plan voor je. Je bent geen vergissing. Of je ouders nu wisten dat je zou komen of niet, God wist dat je zou komen, God heeft je nieren gevormd.

Er staat dat toen Maria naar Elizabeth ging en haar groette, Elizabeth zei dat de baby in haar schoot van vreugde opsprong in haar schoot. En zij was nog maar zes maanden in haar zwangerschap. Het was de zesde maand van Elizabeth’s zwangerschap en Johannes de Doper werd drie maanden voordat hij werd geboren met de Heilige Geest vervuld! Voor wie hier een vraag over heeft, het zou voor een christen geen vraag moeten zijn, maar als jij je afvraagt wanneer het leven begint, kan ik je verzekeren dat God geen foetus, geen klompje weefsel met de Heilige Geest vervulde, en het was geen klompje vlees dat van vreugde opsprong! Het was een persoon! Er was een uitdrukking van vreugde. Drie maanden voordat Johannes de Doper werd geboren was hij een levend, vitaal persoon. Abortus doodt een levend persoon! Je bent als een persoon geschapen en je bent door God geschapen en ontworpen met een specifiek doel. 

Jij hebt helemaal niets gedaan om te bepalen wie je bent. Je hebt er niets aan kunnen doen om te bepalen waar je geboren werd, of je man of vrouw bent, wat je gaven en talenten zijn. Heel wat christenen die wedergeboren worden, denken dat ze toen pas in Gods vizier kwamen, toen ze wedergeboren werden. En hier ben je nu, 20, 30, 40, 50 jaar oud en: ‘Oh God, hier ben ik, neem alles wat ik ben en alles wat ik heb, en ik wil dat U het gaat gebruiken.’ En je vraagt God om te gaan zegenen wat je de afgelopen 20 of 30 jaar aan het doen bent geweest! 
Maar ik zeg je dat voordat je geboren werd, God al een plan voor je leven had. Er staat in Hebreeën 1:14 dat Jezus groter is dan alle engelen en het geeft een contrast tussen Jezus en alle engelen. En er staat: ‘14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?’ Dat vers laat zien dat engelen voor jou bezig zijn en jou ten dienste staan, omdat God door Zijn voorkennis wist dat jij Hem op een dag zou aannemen. Zelfs voordat je wedergeboren werd, dienden engelen jou al en hielpen je. Ze probeerden je te leiden en te beschermen en te bewaren zodat je op een dag de Heer zou aannemen. Engelen dienen je dus al voordat je wedergeboren wordt. 

God had al een plan voor jouw leven toen je nog in de schoot van je moeder was, en ook al heb je misschien 20, 30, 40 jaar besteed om je eigen gang te gaan, en denk je dat je God pas gevonden hebt toen je 40 jaar oud was, maar God was niet degene die kwijt was! Hij heeft jóu gevonden. Amen? En Hij had een plan voor jou. En jij bent geschapen, of je nu man of vrouw bent, of je nu in de VS bent geboren of in een ander land, ongeacht de kleur van je huid, al je talenten, al je vermogens. Die heb je misschien ontwikkeld, maar God is degene die ze je gegeven had om te gebruiken. En specifiek omdat Hij een doel had voor jouw leven. God heeft een plan voor jouw leven en het is niet aan jou om maar te kiezen wat je wilt doen en dan God te vragen om dat te zegenen. Jij moet je gaan realiseren dat Hij je bezat in de schoot van je moeder. Hij wist van ieder deel van jou. Hij wist precies hoe jij eruit zou zien. Hij wist precies in welke tijd jij geboren zou worden. Er is geen vergissing. 

Mensen lezen altijd dingen over hoe het is in andere tijden en ze wilden dat ze in het oude Westen konden leven of in een andere tijd, maar er zijn geen vergissingen. Jij bent geboren voor de tijd van nu. Jij bent hier precies op tijd, omdat God een doel heeft voor jouw leven. Ik zou deze dingen niet moeten hoeven te zeggen, maar ik moet ze wel zeggen, want nogmaals, de kerk is zó door de wereld beïnvloed dat velen van ons deze houding hebben van: ‘Nou, hier ben ik, en God, gebruik dit en zegen dit’, en jij denkt dat het aan jou is om te kiezen wat je met je leven doet. 

Op een dag zullen we allemaal voor de Heer komen te staan en ik zeg dit niet veroordelend omdat door Jezus al onze veroordeling op Hem is gelegd. God gaat je niet straffen of afwijzen, maar in 1 Korintiërs 3 staat wel dat we voor de Heer zullen staan en dat er een vuur zal worden toegepast op ons leven. En dit vuur zal ieder werk dat wij hebben gedaan beproeven. Als het hout, stro of stoppels waren, zullen ze verbranden. Maar als het goud, zilver en kostbaar gesteente is, die dingen zullen blijven. En daar staat dat God zal beproeven van welk soort ons werk zal zijn. Hóe ieders werk zal zijn. Niet van wat voor omvang het werk is! Dat is een belangrijk verschil. 
1 Korintiërs 3:13 ‘ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.’ Dus niet van wat voor grootte het werk is. Wij hebben altijd de neiging ons met elkaar te vergelijken. Heb ik wel zoveel gedaan als deze persoon, heb ik wel net zoveel mensen tot de Heer geleid als die andere persoon daar? Dat zijn allemaal de verkeerde vergelijkingen. God heeft niet iedereen geroepen om op TV te zijn of op de radio en te doen wat ik doe. Maar God heeft íeder van jullie geroepen. Voor sommigen van jullie is het je postbode, je buurman, je kinderen, je kleinkinderen. Jij hebt een invloedssfeer en als je voor Hem staat zal Hij zeggen: ‘Ik heb je hiertoe geroepen.’ - ‘Maar God, ik ben een handwerker geweest. Ik heb mijn hele leven in de bouw gewerkt.’ - ‘Maar Ik had je gezalfd om dít te doen.’ - ‘Maar dat heb ik niet gedaan, mijn hele leven lang.’ Hij gaat je niet beoordelen op basis van wat jij gedaan hebt, maar op basis van wat Zijn plan voor je geweest is en of je dat ooit wel of niet hebt vervuld. 

Het is stil in deze gereformeerde kerk! Ik weet dat sommigen van jullie denken: ‘Oh, man, dit is een totaal andere houding.’ Dat is ook de reden dat ik hierover onderwijs. De meeste mensen denken: ‘Nou God, ik heb dit mijn hele leven gedaan en nu ben ik wedergeboren. Hier is mijn leven, neem het en zegen het’ en je wilt dat God je zal gebruiken. Maar je weet niet zeker of wat je doet wel is waartoe God je geroepen heeft om te doen. 

Laat ik het op deze manier stellen: als jij naar een baan gaat, en je haat wat je aan het doen bent, en je leeft gewoon voor de volgende vakantie, en je leeft voor het weekend, dan ben je waarschijnlijk Gods wil voor je leven misgelopen. Ik had een werknemer, een jonge vent die naar de Bijbelsschool ging. Hij was nog maar 18 jaar of zoiets. Ik kwam een keer in de kantine en hij riep: ‘T.G.I.F.’ En ik vroeg: ‘Waar staat dat voor?’ En hij zei: ‘Thank God It’s Friday.’ En ik vroeg: ‘Wat is er zo geweldig aan vrijdag?’ En hij zei: ‘Nou, dat is de laatste dag van de werkweek, het weekend is vrij en morgen hoef ik niet naar mijn werk.’ En ik zei: ‘Houd je niet van je werk hier?’ En hij zei: ‘Oh nee, ik houd van mijn werk hier.’ En ik zei: ‘Ik kan het wel voor je regelen! Er zijn wel honderd mensen die graag jouw baan willen hebben.’ En hij begon terug te krabbelen en zei: ‘Oh nee, ik vind het heerlijk.’ Ik maakte het hem even flink benauwd en zei: ‘Weet je, als je het niet fijn vind om hier te werken, er zijn andere mensen die hier graag in jouw plaats willen werken.’ En hij bekeerde zich!

Want weet je, ik heb die houding niet. Ik word op maandagochtend wakker en ik ben enthousiast, want ik kan weer gaan onderwijzen en mensen bedienen op school en ik verheug me op deze samenkomsten. Als wat je doet een sleur is, en je vindt het niet leuk, dan heb je waarschijnlijk Gods wil voor je leven niet gevonden. Nou is dat niet 100% waar, want het is mogelijk dat je precies in Gods wil bent, maar de duivel veroordeelt je en valt je aan en je hebt niet begrepen welke invloed je uitoefent. Dus soms is er een aanpassing van je innerlijke houding nodig. Maar ik zeg dat in de grote meerderheid van de gevallen mensen die ontevreden zijn, dat zijn omdat je Gods wil voor je leven niet hebt gevonden. 

Je hele verschijning, je hele persoonlijkheid, je gaven en je roepingen, alles aan je, is voorbestemd en je bent helemaal uitgerust voor één ding. Je bent gemaakt voor één doel. En als je niet aan het doen bent waar God je toe geroepen heeft om te doen, dan zal er geen tevredenheid zijn, geen vreugde, geen blijdschap en vrede. Er is iets, ik kan het niet eens uitleggen hoe je kunt weten dat je bent waar God je voor gemaakt heeft. Dat alles aan je leven de richting uitgaat waar God je voor geschapen heeft om te doen. Daar zit een bevrediging en een tevredenheid en vreugde aan, die daarmee gepaard gaat, die je op geen enkele andere manier kunt verkrijgen. Sommigen van jullie bidden dat je vreugde en vrede zou hebben. Maar als je iets doet dat tegengesteld is aan waar God je voor geroepen heeft en kun je nooit volledige vrede, tevredenheid en voldoening bereiken, want een deel daarvan komt door in het centrum van Gods wil te zijn. 

Enkele jaren terug was ik in Charlotte, North Carolina. Ik ging daar altijd spreken in het bedrijf van een van onze partners. Hij haalt me binnen en er zijn 30 medewerkers. En hij zegt tegen zijn mensen: ‘De klok tikt door. Luister naar deze man zolang als hij wil spreken.’ En ik predikte tot hen, dat deed ik enkele jaren geleden en toen ik naar buiten ging was er een vrouw, een Aziatische dame die de telefoon opnam. Ik had haar in voorgaande jaren niet gezien, ze kwam terug toen ik klaar was met het spreken met de werknemers. Ik begon dus met haar te praten en vroeg dingen zoals: ‘Ben je nieuw hier?’ En ik stelde haar wat vragen. En zei zij: ‘Wie bent u eigenlijk?’ En ik zei: ‘Ik ben een prediker en ik ben een vriend van de eigenaar van dit bedrijf en ik kom hier altijd spreken voor de werknemers.’ En zij zei: Een prediker voor wie? Wat voor soort prediker? En ik zei: ‘Voor Jezus.’ 

En zij zei: ‘U bent hem!’ En ik zei: ‘Wat bedoel je?’ En zij zei: ‘Ik ben boeddhist en gisteravond was ik aan het bidden en voerde mijn rituelen uit. En ik begon ontevreden te worden en ging bidden en zei: Ik weet dat er een God bestaat, maar ik kan gewoon niet geloven dat deze Boeddha het is.’ En ze had gezegd: ‘God, wie U ook bent, openbaar Uzelf aan mij.’ En zei ze: ‘Ogenblikkelijk was er een bol van licht voor me, flikkerend.’ En in haar hart wist ze dat dit God was, die zichzelf manifesteerde. En ze hoorde een stem zeggen: ‘Morgen stuur ik een man naar je toe die je zal vertellen wie Ik ben.’ En ze zei: ‘Wie bent U? U moet die man zijn.’ En ik zei: ‘Die man ben ik.’ En ik zei: ‘Ik kan je uitleggen wie dat was en ik vertelde haar over Jezus en zij werd wedergeboren en met de Heilige Geest vervuld. En ik kan je verzekeren toen ik weer in mijn auto zat als je het hebt over vreugde en blijdschap van: ‘God, ik weet dat ik op de juiste plaats en op het juiste moment ben.’ 

Er is een voldoening die met zoiets samenhangt, die je nooit ergens anders kunt krijgen. Je weet dat David lesgeeft in onze Bijbelschool. Hij is een van de managers van onze bediening en hij is zeer succesvol geweest in zaken. En hij vertelt aan onze studenten dat hij nooit, maar dan ook nooit een baan heeft aangenomen op grond van salaris en voordelen. Dat is het verkeerde criterium om een baan te aanvaarden. Maar ik kan erom wedden dat waarschijnlijk de meerderheid van de mensen hier, als je twee mogelijkheden had, dat je zou kiezen voor waar ze je het beste betalen of de beste voorwaarden hebben of de meeste mogelijkheden voor promotie en dat soort dingen. 

Dat is verkeerd. Je bent gemaakt voor een doel. Het komt allemaal neer op waar God je voor heeft gemaakt om te doen. Waartoe heeft God je geroepen om te doen? En tot je daarachter bent, is er geen enkele mogelijkheid dat je per ongeluk ‘soeverein’ over de wil van God struikelt en voldaan bent en productief wordt. 

Als jij iemand bent met meerdere talenten en zo gezegend dat je wat dan ook maar kunt doen, dan heb ik met je te doen. Want dat is een afleiding! Dat betekent dat je niet zo afhankelijk van God hoeft te zijn. Jij kunt van alles gaan doen en alles wat je doet wordt gezegend. Zo ben ik nooit geweest. Ik ben helemaal nergens echt goed in geweest. Ik ben mijn hele leven in alles middelmatig geweest. En als God me zei iets te doen had ik geen 12 dingen waar ik me aan vastklampte en moest bidden: ‘Oh God, ik vind het zo moeilijk om dit los te laten.’ Ik deed niets, ik was nergens naar op weg. Ik had geen doelen, dus voor mij was het gemakkelijk: ‘Oh God, als dit is wat U wilt dat ik doe, ga ik ervoor.’ 

Diegenen onder jullie die zo getalenteerd zijn dat je van alles kunt doen zonder God, hebben een flink probleem Het is een zegen om niets bijzonders te zijn zodat je kunt zeggen: ‘God, wat U maar wilt, dat zal ik doen.’ En ik zeg je dat God je altijd zal roepen om iets te doen wat je niet met je natuurlijke vermogens kunt doen. Als wat jij doet iets is wat jij alleen op eigen houtje kunt doen, dan heb je Gods wil voor je leven niet gevonden! God zal je roepen om iets te doen dat groter is dan jij. God is een bovennatuurlijke God. Hij zal je leiden op een manier die je totaal afhankelijk van Hem zal maken. 

Sommigen van jullie zullen dit niet geloven, maar dit is mijn getuigenis, het is de waarheid dat ik bijzonder introvert was, ik kon niemand aankijken. Ik kon niet met mensen praten. Als je mij toen voor zoveel mensen had geplaatst had het mij gedood. De eerste twee jaar dat ik probeerde te preken, ging ik bijna dood. Ik bedoel, het bracht me totaal in de knoop. Ik was een introvert, ik kon helemaal niet voor mensen staan en God heeft me geroepen om nu voor miljoenen mensen te spreken. Mensen denken dat ik overdrijf en dat dit niet mogelijk is. Maar ik verzeker je dat dit was hoe ik was. God heeft me geroepen om iets te doen wat voor mij onmogelijk was om te doen. Dit was absoluut onmogelijk. Sommigen zijn het hier misschien niet mee eens, maar dit is mijn getuigenis, en ik blijf erbij dat er een zalving van God op me is om te doen wat ik doe. 

Ik herinner me dat ik een keer aan het joggen was. En ik was me er niet van bewust dat als je naar ‘Mobile Alabama’ ging dat de hitte en de luchtvochtigheid de manier waarop je ‘jogt’ beïnvloed. Ik ‘jogde’ dus mijn normale 8 mijl en ik was niet in staat het zo snel te doen als ik normaal gewend was. Dus ik dwong mezelf. En ik was daarbij ook nog drie dagen aan het vasten geweest. En al deze dingen samen zorgden ervoor dat toen ik ging staan om te prediken, ik me zo zwak voelde dat ik niet eens kon staan. Ik moest achter de preekstoel blijven staan en erop leunen. Ik kon de eerste rij niet eens zien. Alles was een waas voor me. Ik had mezelf fysiek nogal wat schade bezorgd en ik kon niet blijven staan. Alles draaide om me heen. En ik stond daar en predikte bijna twee uur. De woorden stroomden gewoon uit me. 
Ik weet nog dat ik wist dat ik achter de preekstoel stond en me afvroeg: ‘Wat gebeurt er?’ Ik was duizelig en verward en de woorden stroomden gewoon uit me. En ik moest zelf de tapes kopen om te luisteren wat ik gezegd had! En het was geweldig! Het was het beste wat ik ooit daarover gepredikt had. En ik dacht: ‘God, er is een zalving. Ik ben het niet.’ Er is een zalving, er is een gave en íeder van jullie heeft een zalving die alleen zal functioneren als je aan het doen bent waar God je toe geroepen heeft om te doen. En het interesseert me gewoon niet of je veel talenten hebt en of je succesvol bent in je eigen natuurlijke vermogens. Je zult nooit je volledige mogelijkheden bereiken tenzij je doet waartoe God je heeft geroepen om te doen. 

Broeders en zusters, wij hebben heel wat mensen, als vierkante blokken in ronde gaten, en je vraagt je maar af waarom je geen voldoening hebt, waarom je niet tevreden bent. En je vraagt je af: ‘Is dit alles wat er is in het leven?’ Er is geen bevrediging, er is geen voldoening, je bent niet enthousiast om ’s ochtends op te staan. Je bent niet enthousiast over naar je werk gaan. Je kunt niet wachten tot je werk over is, dat er vakantie komt. Je wilde dat je vroeg met pensioen kon, en niets doen, want je haat wat je doet. Je bent Gods wil voor je leven misgelopen! 

Als je Gods wil voor je leven ontdekt, dan is er een enthousiasme, dan is er een vreugde en bevrediging en een vrede die daarmee samengaat, die je op een andere manier niet kunt krijgen. En ik verzeker je, dat, tenzij je daarachter komt, en totdat je stopt met onverstandig zijn en begrijpt wat de wil van de Heer voor je is, je níet per ongeluk Gods wil zult vervullen. Je moet de dingen van God zóeken. Ze komen níet automatisch! God bewerkt het níet ‘soeverein’ in je leven! Jij moet een doel hebben! 

Het is mijn getuigenis, ik kan je verzekeren dat er wel een miljard obstakels op de weg van Jamie en mij zijn gekomen. En wij moesten volharden en die dingen overwinnen en ze bevelen weg te gaan en ons er doorheen vechten. Er is helemaal niets gemakkelijk gekomen! Je struikelt niet per ongeluk in de wil van God. Het komt niet automatisch. Je hebt een doel nodig en dan moet je strijden en ervoor gaan en je hebt een vijand die je hier in bestrijd. Je zult tegen de stroom ingaan als je Gods wil ontdekt. Je zult nooit stroomafwaarts vloeien met de massa mee en dan per ongeluk in de wil van God komen. 

Als jij nooit tegen de duivel opbotst, komt dat omdat jullie allebei dezelfde kant opgaan! Als jij begint te doen waartoe God je geroepen heeft om te doen, kan ik je verzekeren dat er weerstand zal zijn. Je zult wat tegenstand hebben. Maar toch zul je een bovennatuurlijke voldoening hebben en een vrede die daarbij past. En broeders en zusters, ik weet dat er sommigen van jullie hier zijn die dat niet hebben. En ik wil je zeggen, als wij willen beginnen de beperkingen van God weg te nemen, zul je moeten ontdekken waar God jou voor geschapen heeft. 

Misschien ben je wel in de volmaakte wil van God, maar je moet wéten dat je in de volmaakte wil van God bent. Je kunt er niet vanzelfsprekend van uitgaan, je kunt niet hopen dat het zo zal zijn. Je moet het wéten. Je hebt een ontmoeting nodig. God wil zichzelf aan je openbaren. Nogmaals, God zou onrechtvaardig zijn om je te gebieden: ‘17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is’ en dat Hij zich dan gaat verstoppen en je gebeden niet beantwoordt en het niet aan je openbaart. God wil nog liever aan jou Zijn wil voor je leven tonen dan jij het wilt weten. Maar je móet het najagen. 

Zolang jij kunt leven zonder te weten dat jij in het centrum van Gods wil bent, zul je dat ook. Tot je zover komt dat je zegt: ‘God, ik wil mijn leven zo niet langer leven. Ik ga niet verder zo.’ Zoals Mozes. Hij sprak met de Heer en de Heer zei: ‘Ik zal met je meegaan en Ik zal je voorspoedig maken.’ En Mozes had gezegd: ‘Als U niet met ons meegaat, dan ga ik ook niet.’ Dit zou jouw houding moeten zijn. Ik ga nergens anders heen. Ik neem geen andere baan, ik ga zo geen jaar meer verder. Dit zou een van je goede voornemens voor het nieuwe jaar moeten zijn. ‘God, dit jaar zal ik weten wat Uw wil voor mijn leven is. En ook al is het precies dat wat ik aan het doen ben, ik zal het doen met een vernieuwde ijver, een vernieuwd geloof dat dít Gods wil is. En ik ga aan het werk omdat dit is waartoe ú mij geroepen hebt om te doen, en niet alleen maar wat ik moet doen omdat er eten op tafel moet komen.’ 

Je zou nooit alleen moeten werken om te overleven! Je zou moeten werken omdat het een mogelijkheid is om de roeping en de gaven die God in je leven heeft gelegd te gebruiken en te ontwikkelen. En het is een gelegenheid die gaven te gebruiken. En als je ze goed beheerst zal God ervoor zorgen en zul je van je werk profiteren. Maar je zou naar je werk moeten kijken van: ‘Dit is waar God me geplant heeft. Dit is een gelegenheid om invloed uit te oefenen, om de levens van mensen aan te raken, om er te zijn voor die persoon die Boeddhist is, en die zegt: ‘God, laat me zien wie U bent.’ En jij bent precies op die plek omdat God je daar wil hebben, want Hij wist van den beginne wat er nodig was en Hij wilde dat er iemand zou zijn om Hem op die werkplek te vertegenwoordigen.

Kijk in Galaten hoofdstuk 1 naar iets wat de Apostel Paulus zei. Hij sprak erover dat hij het evangelie niet van mensen had gekregen. Hij had rechtstreekse openbaring van God gekregen en hij zei: ‘Wat ik heb gezegd is geen leer van mensen. Ik ben door God gezalfd om dit te zeggen. Het evangelie is aan mij toevertrouwd.’ En hij zei het volgende in Galaten 1:14 ‘en dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. 15 Maar toen het God, Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade, behaagde 16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te rade bij vlees en bloed.’ En zo gaat hij daar verder over spreken, 

Maar hij zei dus dat hij door God tot het evangelie was afgezonderd vanaf de moederschoot. Dit maakt het punt duidelijk dat ik wil helder maken, dat God een doel voor je had toen Hij jou schiep. Jij doet niet maar je eigen dingen, en dan word je gered en je gebruikt je natuurlijke vermogens, waar jij je ook bevindt, dat bied je God aan. Nee, God heeft je geschapen voor een doel. En Paulus had een soort opwinding in zichzelf dat hij voor God afgezonderd was, maar hij deed het allemaal op zijn eigen manier en werd zo een Farizeeër der Farizeeën. Hij werd een wetticist. Hij werd iemand die zelfs christenen ging vervolgen en vermoorden en dacht dat hij zo God diende. Hij probeerde God te dienen, maar deed het zeker niet op de manier waarop God hem had geschapen om dat te doen. Maar God openbaarde Zichzelf aan Paulus en ogenblikkelijk veranderde zijn leven en begon hij succesvol te zijn. En wij zijn hier, 2000 jaar later, en hebben nog steeds voordeel van wat God door het leven van de apostel Paulus deed. 
Als Paulus zijn roeping was misgelopen, had dat zijn effect gehad op iedere persoon hier. Ieder van jullie heeft een effect in zijn omgeving. Als jij niet ontdekt wat Gods doel voor je leven is, en het vervult, zal het niet alleen jou beïnvloeden, maar ook je gezin, het zal de mensen beïnvloeden die aangeraakt hadden kunnen worden door wat jij te bieden had. Er zijn sommigen van jullie die creatieve ideeën hebben, uitvindingen die de mensheid kunnen beïnvloeden als de Heer nog uitblijft, misschien wel 100 jaar of 200 jaar, en er zijn dingen waar God je toe geroepen heeft en je doet het niet. 

Je moet erachter komen waar God je toe geroepen heeft om te doen. Gods plan voor jouw leven is beter dan jouw plan voor je leven. Dat kan ik je op een briefje geven! Je zult meer voldaan zijn en een grotere zegen verspreiden als je erachter komt waar God je toe geroepen heeft om te doen, dan dat jij maar je eigen ding doet en God vraagt om het te zegenen. God heeft een doel. En er zal een vacuüm zijn. Er zal een gat zijn als jij het doel waar God je voor gemaakt heeft niet vervuld. 
Dit is geen geïsoleerd geval. Hetzelfde gold voor Mozes. Mozes was ook voor God afgezonderd van de moederschoot af aan. Hij was opgevoed, God had een doel voor hem. Jesaja zei precies hetzelfde over zichzelf, dat hij vanaf de moederschoot was afgezonderd voor God. 

Kijk ook hier eens naar deze verzen in Jeremia. Dit zijn verzen die God niet alleen tot Jeremia sprak, maar Hij gebruikte deze ook om tot mij te spreken. In Jeremia 1:4 staat: 4 Het woord des HEREN nu kwam tot mij: 5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld. Hier is weer hetzelfde ding, en bedenk: Romeinen 2:4, God kent geen aanzien des persoons! Misschien is het Romeinen 2:11 daar ergens in de buurt. God kent geen aanzien des persoons. Dit is niet iets dat Hij alleen maar voor Mozes en Jesaja en Jeremia en voor Paulus deed, maar voor iedere doorsnee christen is dit van toepassing. 

Ieder van ons is afgezonderd en geschapen en bedoeld voor een specifiek doel. En jij zult nooit je volledige potentieel bereiken én de bevrediging én de zegen waar God je toe bedoeld heeft totdat jij niet langer onverstandig bent en weet wat Gods wil voor jou leven is. Hij zegt: ‘Voordat Ik je vormde in de moederschoot heb Ik je gekend, voordat jij uit de baarmoeder kwam heb Ik je geheiligd en je aangesteld tot profeet over de volken.’ Gods roeping op het leven van Jeremia lag al vast voordat hij geboren werd. 
Voor ieder van jullie, nog voor je geboren werd, had God een doel, een plan voor jouw leven. En dat komt niet automatisch tot vervulling. Hij dringt het je niet op, maar het ís er wel. Als jij Hem zou zoeken en najagen zal God zichzelf aan jou openbaren en je het plan laten zien en je erin leiden. Het is niet echt heel moeilijk. 

Laat ik als voorbeeld hier nemen hoe Jamie en ik trouwden. Toen ik in de baptistenkerk werd opgevoed vertelden ze mij dat redding het allergrootste is dat ooit maar in je leven kan gebeuren, en daar stem ik mee in. En ze zeiden: de tweede belangrijkste beslissing die je ooit kunt maken is met wie je gaat trouwen. Dat zal je maken of breken. En dus heb ik een of twee meisjes het hof gemaakt toen ik op ‘high-school’ zat en ik zei: ‘Dit is voor de vogels.’ Ik zei: ‘Dit is raar. Dit bevalt me helemaal niet.’ En ik ging de Heer zoeken. En de Heer gaf me enkele verzen: ‘Wie een vrouw vindt, vindt iets goeds’ . En dan staat er: ‘De Heer zal geen goed ding weerhouden van hen die Hem liefhebben .’ Ik verbond die twee verzen aan elkaar en zei: ‘God, een vrouw is een goed ding en er staat dat U geen goed ding zult onthouden aan iemand die U liefheeft.’ En ik verbond dat met dat God Eva bij Adam bracht, Ruth naar Boaz, Rebecca naar Izaac en ik zag hoe de Heer mensen bij elkaar bracht en ik zei: ‘Dat is het. Van nu af aan ben ik niet meer op zoek naar een meisje, ik zoek U. En als U een maatje voor mij hebt, zult U haar op mijn weg brengen.’ En de Heer sprak tot mij en zei: ‘Als je Mij op de eerste plaats stelt en eerst het Koninkrijk van God zoekt, zal Ik alle andere dingen aan je toevoegen. En als het Mijn wil voor je is om te trouwen dan zal Ik die persoon op je pad brengen, en je zou letterlijk van Mij afvallig moeten worden om een huwelijk te ontlopen.’ 

En weet je, dat deed ik dus. Jarenlang maakte ik geen afspraakjes, terwijl al mijn vrienden afspraakjes maakten en ik zocht God en werd niet afgeleid. En ik kan je er wel een uur over vertellen, maar God bracht Jamie en mij bovennatuurlijk samen. Ik bedoel, Gód bracht ons samen. Wij waren al verloofd om te trouwen voordat we maar elkaars hand vasthielden. En prijs God, ze is het allerbeste dat me ooit overkomen is! We hebben heel wat dingen doorgemaakt en ik weet niet of er op de hele aarde nog een andere vrouw bestaat die bij me was gebleven in alle dingen waar ik Jamie aan heb blootgesteld. Ze is echt van God gezonden. God bracht ons bovennatuurlijk samen. We zijn echt gezalfd om samen te zijn. En weet je hoe dat gebeurde? Omdat ik gewoon zocht. Het is niet zo moeilijk! God wíl dit doen! God is echt in alles geïnteresseerd. 

En op dezelfde manier waarop ik dat tot stand zag komen en God ons bovennatuurlijk samenbracht, zo zal God jou ook bovennatuurlijk Zijn wil tonen. Hij heeft je voor een doel geschapen. Het is in Zijn belang om jou op de juiste positie te krijgen en om jou goed te gebruiken. Dit is niet iets dat moeilijk is! Het is alleen moeilijk als wij overvol zijn van alle dingen van deze wereld en maar TV kijken wat ons aanstaat en naar al die haat en leugens en diefstal en moord kijken als amusement. Je wordt in een verdoving gewiegd. Ja, dan is het moeilijk om Gods stem te horen. Maar als je met je hele hart gaat zoeken, zul je vinden. God zal je tonen wat Zijn doel voor je leven is. Hij wil dat jij het weet. Ik beloof je, broeders en zusters, ik zeg dit in de naam van de Heer: God wil Zichzelf aan je openbaren, maar er is wat zoeken van onze kant voor nodig. Wij moeten de dingen van God najagen. 

Dus nog voor Jeremia in de moederschoot was gevormd, nog voordat Hij uit de moederschoot voortkwam, had God hem al geroepen, geheiligd en ingezegend voor een doel. En dan zegt hij in vers 6: ‘Doch ik zei: Ach, Here HERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.’ Nou, laat ik dit verhaal nog aan jullie vertellen en dan rond ik af. Zoals ik jullie verteld heb was ik een introvert. Ik kon niet spreken. En toch probeerde ik twee jaar lang te prediken. En iedere keer als ik opstond om te prediken was het dramatisch. Het was beschamend voor mij en voor God en voor iedereen die er was, die allereerste preken die ik ooit hield. Ik was vrijwilliger voor een driedaagse opwekking. En ik leerde drie preken uit een boek uit mijn hoofd. En ik werd zo nerveus dat ik ze alle drie in 5 minuten predikte. Ik deed gelijk mijn complete repertoire. En als je dacht dat de eerste avond slecht was, de tweede en derde waren nog erger want ik had geen tijd meer om iets nieuws van buiten te leren. Het was zielig! Een ramp. En ik was zo beschaamd dat ik zei: ‘God, ik doe dit nooit meer.’ Ik zwoer met een eed dat ik nooit nog een keer zou gaan staan en voor mensen zou gaan preken. Maar het was zoals in Jeremia 20:9 waar staat dat het woord van God als vuur in mijn gebeente werd, en ik kon het niet langer inhouden. Dus ik stond op en probeerde het nogmaals en maakte mezelf weer belachelijk. 

En twee jaar lang was het gewoon zielig. Het was gewoon beschamend. Iedere keer als ik ging staan, verstijfde ik van angst. En vlak nadat Jamie en ik waren getrouwd, we zijn 27 oktober 1972 getrouwd, het was ergens in januari 1973 dat ze een ‘lekenzondag’ hadden in onze baptistenkerk. En ze vroegen mij of ik de zondagochtenddienst wilde prediken. 400 mensen in de kerk! En ik zei: ‘Ja.’ Ik had geen idee waarom ik ‘ja’ zei. Maar zo gauw ik ‘ja’ had gezegd, raakte ik in paniek. En ik was aan het bidden en de Heer zoeken en aan het smeken en huilen en pleiten en God aan het vragen om tot me te spreken om iets te zeggen te hebben. Want ik zag de treinramp waar ik op afstormde. 
In ieder geval, we woonden in een klein éénkamerappartement in Dallas, Texas. En in die tijd, als ik ging liggen, dan sliep ik voordat mijn hoofd het kussen raakte. Ik kon echt overal doorheen slapen. Ik ging gewoon liggen en ik sliep. Maar ik ging toen naar bed en ik kon niet slapen. Ik was gewoon klaarwakker. En dat was nogal ongebruikelijk. Dus ik vroeg me af wat er aan de hand was. Ik voelde de aanwezigheid van de Heer ongewoon sterk. En Jamie sliep al en ik stond op, verliet onze slaapkamer en ging onze enkele woonkamer binnen die we hadden. En de aanwezigheid van God werd zó sterk dat ik op mijn gezicht viel. En ik lag daar lange tijd, bang om mijn ogen open te doen omdat ik wist dat God daar was. 

En ik begon te bidden: ‘God, wat is er aan de hand?’ En er gebeurden verschillende dingen. Ik geef je de korte versie. Ik had over Salomo gestudeerd en hoe de Heer in een droom aan hem was verschenen en had gezegd: ‘Ik geef je wat je ook maar wilt. Wat is het dat je wilt?’ En de Heer bracht dat in mijn herinnering en ik wist in mijn hart dat God hier was en zei: ‘Ik geef je wat je ook maar wilt.’ Hij bood mij hetzelfde aan wat Hij Salomo had aangeboden. En ik zei: ‘God, ik wil het vermogen om Uw Woord te spreken. Om voor mensen te gaan staan zonder bang te zijn om voor mensen te spreken.’ En zo gauw ik dat had gezegd, leidde de Heer me naar deze verzen. En ik opende mijn Bijbel. 
En sommigen van jullie lezen dit en denken: ‘Leuk voor Jeremia, dit gebeurde 4000 jaar geleden’, maar hier sprak God tot mij. En ik weet dat sommigen van jullie het moeilijk vinden om dit te geloven, maar ik niet. God sprak tot mij door deze verzen. Hij zei: ‘voordat Ik je vormde in de schoot van je moeder kende Ik je. Voordat je uit de baarmoeder voortkwam heb Ik je geheiligd en Ik heb je gezalfd tot een profeet voor de naties.’ En ik had precies dezelfde reactie die Jeremia had: ‘Maar God, ik kan niet spreken. Ik ben maar een kind.’ En de Heer zei tegen mij: ‘Zeg niet, ik ben jong.’ De Heer schreeuwde dit bijna tegen me. Het was als: ‘Ga nooit, nooit, nooit nog een keer jouw angsten en zo versterken en benadrukken. Zeg nooit meer: ik ben een kind.’ Ik heb het nog wel enkele keren gevoeld, maar ik heb het nooit meer gezegd. Prijs God. 

Hij zei: ‘Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. 8 Vrees niet voor hun aangezicht .’ 
Ik nam dit vers letterlijk. En toen ik daarna ging staan om te preken, stopte ik met naar de mensen hun gezicht te kijken. Ik begon een halve meter boven het hoofd van de achterste rij te kijken. En zo heb ik jarenlang gepredikt. Ik ben daar nu overheen. Maar lange tijd leek het wel of ik je aankeek, maar dat deed ik niet. Zo predikte ik. En Hij zei: ‘8 Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des HEREN. 9 Toen strekte de HERE zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de HERE zei tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; 10 merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.’
En de Heer sprak deze verzen tot mij en Hij voegde daar Jeremia 5:14 aan toe. Laten we die even lezen en daar staat: ‘14 Daarom, zo zegt de HERE, de God der heerscharen, omdat gij dit woord spreekt: zie, Ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en dit volk tot hout en het zal hen verteren.’ God sprak deze dingen tot mij. Ik weet dat ik aan het doen ben waartoe God mij heeft geroepen om te doen. Ik ben hiertoe afgezonderd vanaf de tijd voordat ik was geboren. Hier ben ik voor geschapen. 

Weet je, toen ik acht jaar oud was, kwam er een evangelist naar onze baptistenkerk. En deze evangelist, en bedenk: dit was in een baptistenkerk, en deze evangelist kwam naar mijn vader en moeder toe. En een hele week lang nam hij mij iedere dag mee uit eten en zei: ‘Deze jongen is geroepen om te prediken. Deze jongen heeft een zalving op zijn leven.’ En hij probeerde mij naar voren te laten komen en een toewijding te maken, wat wij in de baptistenkerk ‘overgave aan de prediking’ noemden. Hij probeerde mij zover te krijgen om mij ‘over te geven aan de prediking’ en ik weigerde dat te doen. Acht jaar oud. Want het enige waar ik aan kon denken was een baptistenpredikant en ik wist zeker dat ik dáár niet toe geroepen was!
Ik kon het niet zien. Ik weigerde dat dus te doen. Maar ik dacht daar dus aan terug en er was een gave en een zalving op mijn leven. Ik ben voor God apart gezet vanaf de moederschoot. Ik ben nooit bezig geweest met de dingen waar andere kinderen mee bezig zijn geweest. Ik ben in hetzelfde gezin grootgebracht als mijn broer en mijn zus. En ze houden allebei van God en dienen God, maar ze zijn zeker een andere kant op gegaan. Ze hebben een ander pad genomen. Hij is in de gevangenis geweest, er is hem van alles overkomen. 
Maar ik was afgezonderd en ik geloof dat God zo’n doel heeft voor ieder persoon die in leven is. Maar sommigen horen het en reageren erop en anderen doen dat niet. Ik was een keer bij een vriend van mij, een prediker, die was opgegroeid in het gezin waar zijn ouders allebei alcoholist waren. Als ze geld hadden gingen ze drinken tot ze bewusteloos waren en lagen wel twee of drie dagen uitgeteld. En deze man droeg kleren tot ze volledig versleten waren. En hij verbleef in huis en liep in zijn ondergoed rond omdat hij geen kleren had en geen schoenen. En hij was ondervoed. Hij raakte aan de drugs, en kwam met 18 of 19 jaar oud in het ziekenhuis omdat hij bewusteloos was. Mentaal gezien was zijn verstand verdwenen. Hij zat in een inrichting mozaïekjes aan elkaar te lijmen om maar iets te doen en in die toestand werd hij wedergeboren. En hij begon de Heer te dienen. Hij was op TV en velen van jullie hebben hem waarschijnlijk gezien. 

Wij waren op bezoek en spraken over allerlei dingen en hij had het erover hoe slecht zijn leven was geweest en hoe afschuwelijk het allemaal was geweest. Hij vertelde mij zijn verhaal en toen zei hij: ‘Hoe heb jij nu de Heer gevonden?’ En weet je, ik schaamde me. Ik wilde het niet vertellen want het leek niet eerlijk. Ik heb het zo gemakkelijk gehad. Ik kende de Heer al zo jong. Ik werd de allereerste keer dat de Heer mij op mijn zonde wees wedergeboren. Ik bedoel niet de eerste keer dat ik zondigde, maar de eerste keer dat ik wist dat ik niet alleen tegen mijn vader en moeder had gezondigd, maar dat ik tegen God had gezondigd. Ik bekeerde me in zak en as en werd wedergeboren en ik heb God gediend. Ik heb nooit een krachtterm gebruikt, al mijn 59 jaren, nooit een druppel drank gedronken, nooit een sigaret gerookt. Ik was altijd God aan het zoeken geweest. 

En ik voelde me verlegen het hem te vertellen. En tenslotte trok hij het er bij me uit en ik zei hem: ‘Weet je, toen ik vier of vijf jaar oud was, lag ik ’s avonds in de achtertuin en keek naar de sterren omhoog. En ik was gewoon aan het bidden: “God, waar draait het leven allemaal om. Wat is het doel?’ En ik deed dat zo vaak dat mijn moeder dacht dat er iets met mij mis was. Ze kwam en vroeg: ‘Wat doe je hierbuiten?’ Ik ging me dus verstoppen in een klein hoekje waar niemand mij kon zien. Ik ben mijn hele leven naar God op zoek geweest. En toen ik dit getuigenis gaf zei deze pastor: ‘Weet je, schaam je hier maar niet voor, want toen ik vier of vijf jaar oud was, deed ik precies hetzelfde en roerde God zich in mij. Ik had precies dezelfde aandrang in mijn hart, maar ik liep er van weg. Ik had niet de aanmoediging die jij hebt gehad.’ Maar hij zei: ‘God had een doel voor mijn leven, want ik kan er nu op terugkijken en die dingen vertellen.’ 

Ik ben met mensen gaan praten en ik ben ervan overtuigd geraakt dat dit geldt voor ieder persoon in deze zaal. Je hebt het misschien ontkend, je hebt de stem van God misschien verdrongen door iets anders, maar vanaf dat jij een kleine jongen of klein meisje bent geweest, probeert God jou te bereiken. God probeert jouw schreden te leiden. Sommigen van jullie hebben dromen in je hart. In jouw manier van denken was het gewoon niet praktisch om je aan die dromen over te geven en ze na te jagen. Je moest daarom al die andere dingen doen. Maar er zijn dingen in je hart die God daar geplaatst heeft. Als je zou beginnen Hem te zoeken, zal God ze aan je gaan openbaren. 

Ik zeg vaak tegen mensen: ‘Vergeet nu eens even dat je geld nodig hebt om te leven, vergeet even dat je hier geworteld bent en dat je kinderen hier wonen, en dat je dit en dat hebt, en al je vrienden en al die dingen. Haal gewoon ieder obstakel weg. Als geld geen probleem zou zijn, en niemand anders mening zou ertoe doen, en als je nu eens niet geïntimideerd zou zijn en vol vrees terwijl je denkt: ‘Ik kan gewoon niet dit en dat doen’, en je zou in je verbeelding ieder obstakel weghalen en zeggen: ‘Als er geen beperkingen voor me zouden zijn en ik zou gewoon alles kunnen doen wat ik wilde’, wat zou je dan doen? Negen van de tien keer is het dat God tot je spreekt over wat Zijn wil voor je leven is. Maar wij laten omstandigheden en de mensen tot ons spreken, en ons leven in een andere richting sturen, en wij lopen mis wat God zegt. 

Maar de Bijbel zegt in Psalm 37:4: ‘Verlustig uzelf in de Heer en Hij zal u de verlangens van uw hart geven.’ Dat betekent helemaal niet dat God je maar geeft waar jij zin in hebt! Als jij een nieuwe vrouw zou willen, een nieuwe man, die God dat aan je zou geven, daar gaat dit niet over. Hier wordt gezegd dat als jij God op de eerste plaats zet en jezelf in de Heer verlustigt, als jij God met je hele hart zoekt, dan verandert God jouw verlangens. Hij legt Zijn verlangens in jouw hart. Hij geeft jou de verlangens van je hart… áls jij echt de Heer zoekt. En dat is een heel groot ‘als’. 
Het is een belangrijke uitspraak: áls jij werkelijk God zoekt. Als jij een toewijding hebt gemaakt, zoiets als: ‘God, ik verlang meer naar Uw wil dan dat ik naar mijn wil verlang.’ Als jouw hart recht staat voor God, doe dan wat je wilt doen! Doe wat in jouw hart is. Wat geeft je de kriebels? Wat maakt je enthousiast? Dát is wat je zou moeten doen. Want dat is God die tot je spreekt. 
Nou, dat is subjectief. En sommigen van jullie denken: ‘Ik wil de hele tijd gaan gokken. Ik wil zo’n professionele pokerspeler worden die op tournee gaat.’ Nou, ik betwijfel dan of je hart wel op God is afgestemd. Dat is geen goddelijk concept. Sommigen van jullie willen een popster worden en al die roem en aandacht krijgen. Dat is gewoon zelfzuchtig en voor jezelf willen leven. Je denkt aan manieren waarop jij jezelf tevreden kunt stellen. Dat is niet juist. 
Maar ik zeg: als je hart goed staat voor God, zal God zijn verlangens in jouw hart leggen. Dit is voor sommigen van jullie al vanaf dat je een klein jongetje of een klein meisje was. God sprak tot jou en je hebt er nooit aan toegegeven. Het is je altijd verteld dat dit niet praktisch was, je kunt dat niet doen. 

Ik herinner me dat door een van onze jeugdleiders in onze kerk aan mij werd gevraagd, we zaten in een auto voor ons huis te praten: ‘Wat wil jij nu met je leven gaan doen?’ En ik ben vergeten wat ik exact tegen hem zei, maar in wezen zei ik tegen hem: ‘Ik wil dat mijn leven er toe doet. Ik wil dat mijn leven ergens toe dient, ik wil een invloed uitoefenen die iemands leven verandert.’ En ik zei al deze geweldige dingen en ik weet nog dat deze jeugdleider tegen me zei: ‘Jij bent een idealist. Je zult een realist worden als je ouder wordt.’ Hij zei: ‘Wat jij wilt, dat kun je niet doen.’ En ik weet nog wat ik tegen hem zei. Ik was ongeveer 12 jaar oud, en dit was vlak nadat mijn vader was gestorven. Hij probeerde tijd aan mij te besteden om mij te helpen. En ik weet nog dat ik tegen hem zei: ‘Als dat is wat volwassen zijn inhoudt, dan word ik nooit volwassen. Ik zal nooit afwijken van de dromen in mijn hart en ik zal doen wat God wil dat ik doe.’ 

En er zijn heel wat mensen die ook zo in je leven komen en proberen je uit je dromen en visioenen te praten. Je moet ervoor zorgen dat jouw dromen en visioenen van God zijn, en niet zelfzuchtig en zelfgericht. God zal een droom in je hart plaatsen. Jij bent geschapen voor een doel. En de enige manier dat jij ooit de beperkingen van God zult wegnemen en het beste van God in jouw leven zult zien uitkomen is als je op de plaats komt waar je weet dat je aan het doen bent waarvoor God je heeft geschapen. Als jij dat weet, zonder een zweem van twijfel, maakt het mij niet uit hoe succesvol jij bent, hoeveel geld jij hebt; het maakt niet uit hoeveel prijzen je wint en lof en erkenning van mensen krijgt, die je op je schouder kloppen. 
Kijk maar naar de filmsterren, kijk naar de atleten, kijk naar al die mensen met roem en geld en de bewondering van andere mensen. Hun levens zijn een puinhoop! Ze zijn helemaal niet gelukkig. Ze zijn niet voldaan. En dat is geen succes. Je kunt succes niet afmeten aan geld. Je kunt het succes niet afmeten aan trofeeën en prijzen en roem en dat soort dingen. Je kunt berucht zijn. Dat is geen roem. Het komt allemaal neer op: waartoe heeft God je geroepen om te doen. Wat is Gods doel voor jouw leven? En als jij niet zonder een zweem van twijfel weet dat je aan het doen bent waartoe God je heeft geroepen om te doen, dan is er geen schijn van kans dat je Gods wil per ongeluk vervult! 

Je moet stoppen onverstandig te zijn en gaan begrijpen wat de wil van de Heer is. God heeft een plan. En het is een volmaakt plan. Het is beter dan jouw plan. Dat kan ik je verzekeren. Gods doel voor jouw leven is beter dan jouw doel. En als jij op dat punt uitkomt, zal er een bovennatuurlijke zalving zijn. 

Onderweg naar waar Jamie en ik nu zijn, begonnen we gewoon te dienen en te prediken waar we maar konden. We begonnen Bijbelstudies te geven. En dat was opwindend. Wij zagen mensen hun levens veranderen. Mensen werden genezen. Het was opwindend. Maar toch was het niet waartoe God mij had geroepen om te doen. Een van mijn Bijbelstudiegroepen veranderde in een kerk. Maar ik wilde helemaal niet dat het een kerk werd. Ik voelde me helemaal niet geroepen om een kerk te worden. Maar alle mensen die naar de Bijbelstudie kwamen, werden uit hun kerk geschopt omdat ze de dingen die ik leerde geloofden. En dus begonnen ze tienden aan mij te geven. En ik zei: ‘Geef geen tienden aan mij. Ik ben geen pastor.’ Maar na een poosje zeiden ze: ‘Je kunt dit een Bijbelstudie noemen, noem het maar wat je wilt, maar wij gaan nergens anders heen en wij geven onze tienden hier.’ En ze begonnen mij pastor te noemen. 

Ik werd dus pastor bij verstek. Zes jaar lang. En ik ben pastor van drie verschillende kerken geweest. En het was opwindend, we hebben geweldige dingen zien gebeuren. Wij zagen wonderen gebeuren. Maar dat was niet echt waartoe God mij had geroepen om te doen. Hij heeft me tot die bediening geroepen, en triest om te zeggen vanwege hen, maar dat was mijn Bijbelschool. Zo heb ik het geleerd. Opleiding op de werkvloer, op hun kosten. Maar daarna ging ik op de radio, en daarna hield ik onze eerste samenkomst zoals deze. Ik huurde een zaal in een motel waar ik onze eerste samenkomst hield. Ik kan het niet uitleggen, ik had tegen die tijd al 15 jaar of zo gepredikt. Maar toen ik mijn eerste samenkomst zo hield, zei ik tegen Jamie: ‘Dit is het!’ Dit was het gewoon, ik was gezalfd om dit te doen. Er was een vrijheid, een ontspanning, een gemak die ik niet had toen ik pastor van een kerk was. En nadat ik 32 jaar in de bediening was, waarvan zo’n 15 jaar op de radio, sprak de Heer in 1999 tot me en zei: ‘Je begint nu pas aan je bediening.’ En ik was al 32 jaar in de bediening geweest. En Hij zei: ‘Je begint nu pas.’ Het was allemaal voorbereiding. Het duurde zolang totdat God mij op het punt kon brengen dat Hij me echt kon gebruiken. 
En vanaf die tijd, vanaf het moment dat ik met TV begon, is er een zegen op TV die ik op de radio niet had. Daar zit een zalving op. En wij zien van alles gebeuren. En ik zeg je dat het gewoon verbazingwekkend is. Jamie en ik spraken hier gisteravond over. Het is net alsof er zóveel wonderen in onze levens gebeuren. De dingen werken gewoon. Ik kan je er geen verklaring voor geven. Er bestaat geen verklaring voor behalve God. Ik ben gewoon aan het doen waarvoor God me heeft geroepen om te doen. Ik ben gezalfd voor een tijd als deze. God heeft mij opgericht en ik doe waartoe God mij heeft geroepen om te doen. 

Ik zeg dit dus allemaal om uit te leggen dat hier ook stappen en stadia bij horen. Je springt niet in een keer van waar je bent in de volmaakte wil van God, in één stap. Er zijn stappen, maar je zou op zijn minst in die richting moeten bewegen. Je kunt niet in een keer van 0 naar 100 km per uur gaan. Dat is geen versnelling, maar een ongeluk! Iemand gaat in zo’n situatie dood. Je moet versnellen, het moet opgebouwd worden. Maar jouw leven zou wel in die richting moeten bewegen. Je zou enige leiding van God moeten krijgen en kunnen zeggen: Ik beweeg in de richting waarin God wil dat ik ga. Je bent misschien niet aangekomen, maar je zou op zijn minst vertrokken moeten zijn. 

Broeders en zusters, ik weet, dit komt heel erg overeen met een uitnodiging die ik gisteravond heb gedaan. Maar ik weet dat er honderden mensen in deze zaal zijn die niet zeker kunnen zeggen dat ze weten wat Gods wil voor hun leven is. Misschien heb je niet het complete plaatje, maar je weet op zijn minst dat je de goede kant op gaat. Dat zou de positie van iedere wedergeboren gelovige hier moeten zijn. Maar ik zou durven zeggen dat waarschijnlijk de meerderheid van de mensen die hier zit, dat niet zeker weten. Je hoopt dat het waar is, je zou willen dat het waar was, maar je hebt geen zekerheid dat je precies aan het doen bent waartoe God je heeft geroepen om te doen. Je zult niet ver komen, totdat je dat hebt opgelost. Jij moet ontdekken wat Gods wil voor je leven is. Amen? 

En nogmaals, ik weet dat dit in zekere mate verontrustend is, omdat sommigen van jullie denken: ‘Man, het gaat net zo lekker. Ik heb mijn huis bijna afbetaald.’ - ‘Ik ben nog maar 2 á 3 jaar van mijn pensionering af.’ - ‘Alles lijkt allemaal zo goed te gaan. En nu moet ik opeens gaan nadenken om alles te veranderen? Ik zou op zijn minst moeten wachten tot ik mijn pensionering of mijn bonussen heb binnengehaald’, of wat dan ook. 
Maar je zou beter af zijn om Gods wil te vinden, ongeacht wat het je ook mag kosten. Als het zou betekenen dat je naar de andere kant van de wereld moet gaan en in een grashut gaan leven, zou je daar gelukkiger zijn dan waar dan ook. We hebben Bijbelsschoolstudenten, en een jonge vrijgezelle vrouw Carrie Nordquist is naar Rusland gegaan; een zeer aantrekkelijk jong meisje die alles in de States heeft opgegeven om deze mensen te gaan bedienen, honderd kilometer ten noorden van de poolcirkel! En ze ging daarheen. Hoe kun je daar ooit slagen? Ze was 21 toen ze erheen ging. Ze ontmoette daar haar Amerikaanse echtgenoot, in Rusland. Ze zou hem hebben gemist als ze hier in de States was gebleven! En ze zijn gewoon het meest fantastische echtpaar. We zijn onlangs bij hen geweest en ze doen daar echt een geweldig werk en ze weet dat ze is waar ze zou moeten zijn. Ze helpt mensen. Ik was zo onder de indruk van de Bijbelschool daar. De levens van deze mensen worden veranderd. Haar leven maakt verschil uit. Haar leven doet er toe. Zij weet dat ze in het centrum van Gods wil is. 

Leland Shores, ik ga hem in mijn Tv-programma maandag a.s. introduceren. Hij was conservator bij het Dallas Kunstmuseum en verdiende heel veel geld! Zeer invloedrijk, zeer succesvol. En God vertelde hem om alles te verkopen en naar de school te komen. Hij was geestelijk zó wanhopig dat hij van plan was een katholiek klooster in te gaan! Hij had niet zo’n geweldige relatie met God. Hij was wedergeboren, maar hij wist alleen dat God hem had gezegd zich volledig aan God toe te wijden. En hij zou een katholiek klooster ingaan. Maar zijn moeder was een van onze partners. En ze zei: ‘Ik denk dat je eens moet gaan kijken bij Charis Bible College.’ Hij kwam dus naar Charis Bible College en zag wat wij aan het doen waren. Hij zag dat het succesvol was. Hij had in de zakenwereld gezeten en dacht: ‘Man, waarom zou ik het wiel opnieuw uitvinden? Dit werkt!’ Dus hij besloot om de school te doen. Hij werkte een jaar voor ons en nu zit hij in Oeganda. Hij heeft zijn vrouw in Oeganda gevonden. We hebben een ontmoeting gehad met de president en zijn vrouw, en Leland vertelde haar: ‘Dit is waar God mij heeft geroepen om te zijn. Ik sterf hier. Ik zal in Oeganda leven en sterven, dit is mijn leven.’ En hij is zo gelukkig en zo tevreden. 

Hij ondervindt moeilijkheden en problemen die de meeste Amerikanen niet zouden bevallen, maar hier is iemand die echt rijk was. En een heleboel werkte goed voor hem, maar hij is gewoon dol op daarbuiten in de bush te zijn en alle moeilijkheden te verdragen die hij tegenkomt. Want dat is waar God hem voor geroepen heeft. 

Ik verzeker je, er zijn heel wat van jullie die op zoek zijn naar blijdschap en geluk en vrede en je zult het nooit vinden, totdat je gaat doen waartoe God je geroepen heeft. Je bent door God geschapen. Je bent niet geëvolueerd. Je bent ontworpen voor een doel. En je moet dat doel zien te vinden. Je kunt Gods wil niet per ongeluk vervullen. Je moet dat dus doen. Amen? 
Nou, nogmaals, misschien ben je onderweg, je hebt misschien nog niet het precieze doel ontdekt. Maar je weet dat God je beweegt. Je hebt een doel, je hebt dromen waar je naar streeft. Je bent nog niet aangekomen, maar je bent vertrokken. Ik vraag je niet om te reageren. Ik vraag diegenen onder jullie die eerlijk niet zeker weten dat je aan het doen bent waartoe God je heeft geroepen om te doen, en je móet dat weten, als jij bereid bent jezelf te vernederen, vraag ik je om te gaan staan waar je bent. En we zullen een gebed bidden en onszelf toewijden om uit te zoeken wat Gods wil voor je leven is. 
Als jij dat bent, en je weet niet zeker dat jij aan het doen bent wat God wil dat je doet, dan vraag ik je nu te gaan staan en ik zal je in een gebed voorgaan en we gaan bidden en ik geloof dat God bovennatuurlijk in je leven gaat bewegen. 

Zoals ik gisteravond zei, niemand zal zichzelf in dit gebed kunnen meesmokkelen. Je zult moeten staan om dit gebed te ontvangen. Je kunt niet blijven zitten en denken: ‘Ik kan het zo ook wel ontvangen.’ Nee, je zult iets moeten doen. Neem een besluit en zeg: ‘Nee, ik weet niet zeker dat ik precies aan het doen ben waar God me toe heeft geroepen om te doen.’ Alleen al het toegeven daarvan is een belangrijke stap. Het betekent dat je bereid bent jezelf kwetsbaar op te stellen. Je bent bereid te zeggen: ‘Misschien is er iets anders.’ Als jij dat bent moet je minstens gaan staan. Ik vraag niet veel. Ik vraag je alleen maar om te gaan staan. Misschien weet je wel wat God je heeft gevraagd te doen, maar je bent er niet zeker van. Je hoeft niet te veronderstellen. Dit is gewoon te belangrijk om alleen maar te hopen dat het zal werken. Je moet het wéten. Ik ga bidden dat dit niet zal werken als je blijft zitten. Je moet gaan staan. 

Wil er nog iemand anders gaan staan om dit te ontvangen? Ik weet dat sommigen denken: ‘Ho, dit is wel heel korte termijn, dit is een belangrijke beslissing.’ Misschien moet je erover nadenken. Als ik je aan jezelf overlaat, ga je waarschijnlijk terug naar hoe je bezig was. Als jij een trekken in je hart voelt, als jij voelt dat de Heilige Geest tegen je aan het spreken is, als jij een verlangen hebt om te gaan staan en denkt: ‘Ik wil het gewoon zeker weten’, dan zou je moeten gaan staan. Je moet gaan staan, je moet jezelf kwetsbaar maken. Dit gaat helemaal niemand pijn doen. Dit zal niemand van jullie pijn doen, dit zal je niet geestelijk achteruit zetten, het zal je alleen maar helpen. Je hebt niets dan goeds hiervan te verwachten. Nog iemand? Prijs God. 

Vader, ik dank U voor al deze mensen. Dank U, Vader, en ik geloof dat het is, net als we vandaag hebben onderwezen, dat zoals Mozes en Jesaja en Paulus en Jeremia, dat U ons allemaal met een doel hebt geschapen, dat U ons kende, U bezat ons in de schoot van onze moeder. U kende al onze delen nog voordat ze gevormd waren. U weet alles van ons, U hebt ons met een doel geschapen. Vader, wij leven in deze tijd met een doel. Vader, er zijn dingen waartoe U ons hebt geroepen om te doen. En al deze mensen die hier staan zeggen dat ze niet zeker weten dat ze dat doel aan het vervullen zijn. 
En Vader, wij vernederen onszelf daarom nu, en wij vragen U om uzelf te openbaren. Wij willen volgens dat vers functioneren, Efeziërs 5:17 en niet langer onverstandig zijn, maar begrijpen wat de wil van de Heer is. Vader, wij willen Uw wil kennen. Vader, wij nemen alle beperkingen weg. Wij zullen U niet binnen grenzen opsluiten en zeggen: ‘als het maar in dit land is, of als het maar zoveel geld opbrengt, en als het maar betekent dat ik doe wat ik wil doen. Vader wij nemen de beperkingen weg en wij vragen U om Uzelf te openbaren. Wij geven U de vrijheid vader om ieder gebied van ons leven aan te raken. Om wat dan ook te doen. Wat U ook maar zegt, waar U ook maar heenleidt, Vader, wij willen Uw wil kennen. En ik bid voor iedereen die hier staat, Vader, dat vandaag het begin zal zijn van een openbaring die tot hen zal komen van wat Uw wil voor hen is. Vader, ik dank U daarvoor. 
Ik dank U dat vandaag 2 januari 2009 hun leven wordt veranderd, dat er een verandering komt, en dat er dingen gaan gebeuren, er mensen op hun weg zullen komen, U hen dingen in herinnering zult gaan brengen. Zij zullen dingen helder gaan zien. Er zal een openbaring komen en Uw wil zal aan hen geopenbaard worden. En Vader, ik dank U dat als mensen hierin gaan wandelen en hierin met U doorgaan, dat het niet alleen hun leven gaat veranderen, maar ook de levens van mensen om hen heen. En uiteindelijk kan een hele wereld veranderd worden omdat deze mensen hier vandaag het besluit nemen om U te zoeken totdat ze weten dat U in het centrum van hun wil bent. 
Vader, ik dank U daarvoor en ik geloof dat U tot hen spreekt en dat aan hen openbaart. Wij stemmen dus met elkaar in en wij ontvangen en wij danken U in geloof. Vader, wij geloven dat als een jongen van 12 jaar oud dit kan doen, dat U dat zeker kunt doen voor ieder persoon die hier staat. Wij danken U dat U uzelf gaat openbaren aan ieder van ons en dat wij niet onverstandig zullen zijn maar de wil van God voor ons leven begrijpen. Dank U Jezus. Vader, wij stemmen met elkaar overeen. 

Op dit moment spreekt de Heer al tot sommigen van jullie. Er zijn dingen die je doet, beslissingen die je aan het nemen bent, en je weet in je hart dat die verkeerd zijn. Je weet in je hart dat dit niet is wat God wil dat je doet. De allereerste stap is nu beginnen te gehoorzamen. Waarom zou Hij je stap nummer 10 laten zien als je deze eerste stap al niet gehoorzaamt? Er zijn sommigen van jullie die op het punt staan een besluit te nemen, en jij weet in je hart dat dit God niet behaagt en niet is wat Hij wil dat je gaat doen. Doe het dus niet. 
Maar je denkt: ‘Ik heb al plannen gemaakt.’ Doe het niet. Ongeacht wat het je kan kosten, doe het niet. Ongeacht wie er allemaal boos wordt, doe het niet! Of iemand het begrijpt of niet, doe het niet! En sommigen van jullie krijgen al duidelijkheid! Het bevalt je misschien niet. 

Vader, wij stemmen overeen en wij ontvangen. Dank U, Vader, dat U gaat spreken en openbaring gaat geven aan ieder persoon hier. Wij stemmen overeen en wij ontvangen dat in Jezus naam. Amen! 

Prijs de Heer! Je kunt gaan zitten. Dank U, Jezus. Dit is een proces. Ik kan hier nog wel een uur of twee aan besteden maar ik laat jullie gaan. Dit is een proces en ik ga hier verder over spreken. Ik ga ook nog over andere dingen spreken die je zullen helpen, dit hele weekend lang, maar het is een proces. Als jij nu nog geen volledige duidelijkheid hebt, dan komt het omdat je het nog niet kunt verdragen. Want als God nu het eindresultaat aan je zou openbaren en je nu precies laat zien wat Hij wil dat je gaat doen, zou het een van de twee volgende uitwerkingen op je hebben. Voor sommigen van jullie zou het zó overdonderend zijn, zó groot, het zou zó ver afstaan van waar je nu geestelijk bent, dat je het niet aan zou kunnen. Je zou het bestraffen. Je zou zeggen: ‘God, dat kan ik niet doen. Je zou uit angst de andere kant op rennen.’ 
Het zou net zo zijn als dat God mij twintig jaar geleden zou hebben laten zien dat ik anderhalf miljoen dollar per maand nodig zou hebben. Ik ben vergeten waar dat op neer komt, maar het is zoiets als 2000 dollar per uur, 24 uur per dag. Als Hij me dat had laten zien toen ik nog 1500 dollar per jaar binnen kreeg, zou me dat overweldigd hebben. Ik zou hebben gezegd: ‘God, dat lukt me nooit.’ Ik zou er voor op de loop zijn gegaan. 
Dus misschien laat Hij je nog niet het hele plaatje zien, omdat het je zou overweldigen. Of de andere reactie kan zijn dat sommigen van jullie zo ongeduldig zouden worden, dat als God je zou laten zien wat Hij allemaal voor jou gepland heeft in je leven, je voorbereidingstijd en de overgangsperiode die je nodig hebt niet zou kunnen afwachten. Hij zal je kleine stukjes tegelijk laten zien. Beetje bij beetje en je moet gehoorzaam zijn om die stappen te volgen. 

Maar ik kan je verzekeren dat als je het gebed dat we net gebeden hebben echt meende, dat God zichzelf nog meer wil openbaren aan je, dan dat jij wilt dat Hij zichzelf openbaart. Het zal dus gaan gebeuren. Je blijft gewoon de Heer zoeken. Je bent geduldig en God laat je een stap zien. Ik zeg dit niet uit zelfzuchtige redenen, maar als je ooit een verlangen hebt gehad om naar de Bijbelschool te gaan, je weet het niet precies, maar je weet wel zeker dat je zou willen, je wilt alle belemmeringen uit de weg hebben, dan zou dit je eerste stap kunnen zijn. Sommigen van jullie moeten die stap nemen. Je moet gaan doen, wat het ook is, wat God in je hart heeft gelegd. Als jij die stappen blijft volgen, zal God zichzelf aan jou openbaren. Amen? Jouw leven zal veranderen. 

Deel 3: Waar ben je bang voor?


 

www.vergadering.nu