Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Ontdek de sleutels om vol te blijven van God - 4
Andrew Wommack

Over de auteur:
Het onderwijs van Andrew Wommack bereikt miljoenen christenen over de hele wereld. Dit radicale onderwijs doorbreekt tradities en leringen die soms generaties lang zijn overgeleverd, maar niet gebaseerd blijken te zijn op een grondig kennen en begrijpen van Gods Woord. Door Andrews onderwijs vallen voor veel christenen de puzzelstukjes van de Bijbel op hun plaats, waardoor het weer een springlevend boek wordt dat hen leven geeft, zoals God het altijd bedoeld heeft. 

Inleiding: 
Veel christenen hebben geweldige momenten met God die hen totaal vervuld met leven en ze zijn vervuld met Hem. Maar al te vaak verstikken de zorgen en bezigheden van deze wereld Zijn aanwezigheid in onze levens weer. Wat is er gebeurd? Is God weer vertrokken? Nee! Hij heeft gezegd dat Hij ons nooit zal verlaten of verzaken. Wat er is gebeurd, is dat wij van God zijn weggelopen en zelf verminderen wat Hij voor ons heeft gedaan. Het goede nieuws is dat als we in de gaten hebben wat we aan het doen zijn, we dit proces kunnen omkeren. In deze serie geeft Andrew belangrijke waarheden die ons kunnen helpen vol te blijven van God. 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Deel 1: Verheerlijk God
Deel 2: Wees dankbaar
Deel 3: De kracht van verbeelding
Deel 4: Een goed hart

Deel 4: Een goed hart

We hebben onderwezen vanuit Romeinen 1:21 over dingen die je moet doen, om vast te houden wat God in je leven heeft gedaan. Ik heb een boek, ‘De balans tussen genade en geloof’, geweldig onderwijs. Sommige mensen hebben moeite die twee te vermengen. Ze zeggen: ‘God doet alles uit genade en wat wij doen, heeft helemaal niets te maken met wat God doet.’ Nou, dat is niet helemaal waar. Het is waar dat God God is en Hij houdt onafhankelijk van jouw prestaties van je. God heeft een volmaakt plan voor ieder van ons en Zijn genade tot jou is volkomen onverdiend, en er is niets wat jij kunt doen om Gods genade in en aan je overvloediger te maken dan God al gedaan heeft. 

Máár, zegt Paulus in 1 Korintiërs 15: ‘10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.’ Gods genade is naar iedereen van ons precies hetzelfde. God heeft een volmaakt plan voor je leven. God heeft ieder persoon al genezen, Hij heeft al voorzien. Hij heeft al financiële zegen bevolen over je leven. Er is geen noodzaak om ooit financiële problemen te hebben, want God heeft je allang gezegend en financiële voorspoed over je geboden. En God heeft ieder van jullie volmaakte gezondheid geschonken, dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt is al binnenin jullie. Jullie hebben al liefde, blijdschap, vrede. Er is nooit maar enig moment in je wedergeboren leven dat je geen blijdschap en vrede hebt, die totaal overvloedig is in je geest. 

Maar er zijn dingen die jij kunt doen om wat God heeft gedaan ook vrij te zetten, en het manifest te maken, zodat je er ook van profiteert, maar je kunt het ook blokkeren. Je kunt het ook indammen. En dat is de andere kant van de medaille. Sommige mensen zeggen dat het volledig aan God is. Nou, het is waar dat God in genade beweegt, onafhankelijk van wat je verdient. Wat jij doet, verandert Gods hart naar jou toe niet. Maar het verandert wel degelijk jouw hart naar God toe. Als jij God niet zoekt, houdt God exact evenveel van je, maar jij houdt niet exact evenveel van God. En jij zult naar God toe verhard zijn. 

En daar gaat dat boek over, dat er een balans is tussen genade en geloof. Geloof is wat jij moet doen in reactie op wat God al in genade heeft gedaan. Heel veel mensen begrijpen dit niet. Ze vragen God als ze leeg zijn, als ze depressief zijn, als ze ontmoedigd zijn. Dan vragen ze God om iets te doen. Maar God heeft al Zijn zegen over je geboden. Je hoeft God nooit te vragen om je te zegenen, je hoeft God ook nooit te vragen om je te genezen, je hoeft God ook nooit te vragen om vreugde, of om de openbaring van Zijn liefde. Want Hij heeft die dingen al aan je gegeven. Als jij ze niet ervaart, dan ligt dat aan jou. Het is jouw leiding die verstopt zit, niet die van God. Ik gebruikte dit voorbeeld: het is niet Gods zender die niet uitzend, maar jouw ontvanger die niet ontvangt. Wij moeten dus aan onszelf werken. En daar heb ik het over gehad. 

Romeinen 1:21 geeft je vier dingen die wij doen om de stroom van God in ons leven te blokkeren. En ik geloof dat het opeenstapelende dingen zijn. Het eerste waar we het over gehad hebben: ‘Hoewel zij God kenden hebben zij Hem niet verheerlijkt als God.’ We hebben een hele avond daarover gesproken. Het is een krachtige waarheid. En dit betekent: de juiste waarde en de juiste prijs toe te kennen aan God en Hem op het juiste niveau te eren en te waarderen. Bij sommigen van jullie is het belletje misschien niet gaan rinkelen, maar voor mij was dit krachtig. 
Dit woord ‘verheerlijken’ betekent ook ‘vergroten’ of ‘verhogen.’ Je kunt God ‘vergroten.’ Je kunt God groter maken. En de manier waarop je dat doet is, door waar je je op focust. Je moet waarde toekennen aan de Heer en op Hem focussen. En als je dat doet, word God groter dan je problemen en dat is het allereerste wat je moet doen, om in staat te zijn om de stroom van wat God in je leven doet in stand te houden. Je moet God waardevoller achten dan wat dan ook in je leven, en dit is waar de meeste mensen de mist in gaan! De meeste mensen erkennen niet voldoende wat God in hun leven doet, en waarderen het niet voldoende. Amen? 

Het tweede ding is, dat er staat dat ze niet dankbaar zijn. En we hebben een hele avond, maandagavond besteed aan het spreken over dankbaarheid, en dat is krachtig. Wij leven in een ondankbare generatie. 2 Timoteüs 3:2 zegt dat een van de tekenen van de eindtijd is dat de mensen ondankbaar zullen zijn en onheilig. Ondankbaarheid is onheilig. Het is een zonde. Het wordt met al die andere dingen opgenoemd. De meeste mensen kijken me aan en denken: ‘Dankbaar? Maar dat is gewoon een uitvloeisel. Als alles goed gaat, dan ben ik vanzelf dankbaar.’ Nee, als jij niet dankbaar bent, nu, om wat je hebt, als jij wacht totdat alles in je leven volmaakt is voordat je dankbaar bent, zul je nooit dankbaar zijn. Man, het is een gebod, en Filippenzen 4:4 zegt je: Verblijdt u in de Here te allen tijde! Altijd! En we hebben gesproken over hoe belangrijk het is om dankbaar te zijn. 

Het derde waar we over gesproken hebben is dat hun ‘verbeelding’, hun overleggingen, ijdel werden. En we hebben gisteravond daar over gesproken. En er is hier zóveel over te vertellen. Ik heb niet eens déze verzen gebruikt! Laten we hier snel even naar kijken, naar 2 Korintiërs 10 en dan gaan we verder. Maar in 2 Korintiërs 10:3 staat: ‘Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen[imaginations = verbeeldingen] en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.’ 
Dit vers gaat erover dat er een oorlog gaande is in het christenleven. En voor het geval sommigen van jullie dat nog niet ontdekt hebben, er is een oorlog gaande. Amen? Als jij wedergeboren wordt en jezelf écht aan de Heer toewijd en een discipel wordt, is het net alsof je een grote schietschijf op je geschilderd hebt. En de duivel zal je zeer zeker aanvallen. En sommige mensen denken dan: ‘Oh, maar dan wijd ik me maar niet toe aan de Heer.’ Ik zeg niet dat je gáát verliezen! Je kunt winnen. Ik ben meer overwinnaar dan ooit, maar dat is dus niet omdat ik geen gevechten ken! Ik heb meer gevechten dan ooit! Maar weet je, ik overwin. 

Ik predik dus geen nederlaag, maar zeg alleen dat er een oorlog gaande is, en er is inspanning nodig om in overwinning te wandelen. En dit vers zegt dat de wapens van onze oorlogsvoering wat doen? Ze slechten bolwerken, redeneringen, gedachten, en brengen iedere gedachte tot de gehoorzaamheid aan Christus. En in het Lichaam van Christus wordt tegenwoordig enorm veel onderwezen over oorlogvoering. ‘Geestelijke oorlogvoering.’ En dit is mijn mening. Ik heb niet de tijd om dit met de Schrift te onderbouwen, ik wil graag verder dus ik ga dit vlug even noemen. Je mag dit als ‘andyologie’ opvatten als je dat wilt. Weet je, meningen zijn net neuzen, iedereen heeft er een, en er zitten meestal een paar gaten in! 

Maar dit is dus mijn mening, dat het grootste deel van wat we ‘geestelijke oorlogvoering’ noemen tegenwoordig compleet, en compleet verkeerd is. Gewoon niet begrijpt dat Christus alles al gedaan heeft en het is een soort afleidingsmanoeuvre. Weet je, als je in een veldslag zit en je vijand komt op je af, dan is een van de dingen die ze doen, ze proberen je te laten denken dat ze hierlangs aanvallen, zodat je al je krachten daar verzameld, en dan vallen ze je in de flank aan. En dat is precies wat satan doet. Satan moedigt heel veel van deze ‘geestelijke oorlogvoering’ aan, waar mensen ‘dit binden’ en dat ‘binden’ en de ‘demonische krachten in de hemelse gewesten’ boven een stad aanvallen en al die dingen doen, maar dat is helemaal niet waar de strijd gaande is! 

Dit vers legt je precies uit waar de veldslag is, omdat het in je verbeelding is en in je gedachten. De oorlog zit precies tussen je oren! Er zijn van die mensen die proberen de duivel uit een samenkomst te ‘binden.’ Ben je daar wel eens bij geweest? Waar ze ‘het bloed pleiten’ over een dienst. Ik weet nog dat in de baptistenkerk waarin ik ben opgegroeid, we plachten te zeggen: ‘we pleiten het bloed over de deuren en de ramen en als de duivel binnen zou kunnen komen dan is het een geredde duivel, want hij zal door het bloed moeten komen.’ Zo werkt dat niet. Denk hier maar aan: Satan was bij Jezus aanwezig bij het laatste avondmaal want daar voer hij in Judas. Dat betekent dat hij in de kamer aanwezig moest zijn, om in Judas te kunnen varen. Als Jezus satan niet bij het laatste avondmaal kon weghouden, kun jij de duivel niet buiten deze zaal houden. 

Als wij alle duivels zouden binden en geen duivels binnen laten, dan zouden er waarschijnlijk maar heel weinig mensen in deze zaal zijn vanavond! Weet je, het is niet wat er daar gaande is, maar tussen je oren, dáár vind de veldslag plaats. Je bevecht gedachten en verbeeldingen. En daar hadden we het gisteravond over, hoe belangrijk je verbeelding is. De meeste mensen beseffen niet dat de manier waarop je dingen van binnen ziet, je dromen, je doelstellingen, je hoop, dat is de positieve kant van je verbeelding, of je vrees, je angsten en je zorgen, dat is de negatieve kant van die informatie en dat zijn eigenlijk de drijvende krachten van je leven. 

Het woord zelf, het Hebreeuwse woord dat met ‘verbeeldingen’ (overleggingen) vertaald word betekent letterlijk: ‘verwekking’. Het is waar je de dingen creëert. Het is het creatieve deel van je. Als jouw ‘verbeelding’ niet vóór je werkt, als het tégen je werkt, maakt je dat creatief gezien steriel. Het enige wat je dan kunt doen is negatieve dingen teweegbrengen, en geen positieve dingen. En dat is superbelangrijk. En ik wil graag dat je begrijpt dat de link hier in Romeinen 1:21 is, dat je God moet verheerlijken als God, en Hem dankbaar moet zijn, en dan werkt je verbeelding naar behoren. Het hangt allemaal met elkaar samen. Het is met elkaar verbonden. Je kunt niet aan je ‘verbeelding’ werken en God niet verheerlijken of ondankbaar zijn. Het is precies andersom. Als jij de juiste waarde aan God toekent en Hem meer acht dan wat ook, en Hem prijst en looft als God, dan zal jouw verbeelding automatisch in een positieve richting gaan bewegen. Het is heel belangrijk dat je dit begrijpt. Bijzonder belangrijk!

Dus terug naar Romeinen 1:21, dat waren de eerste drie dingen. Waar ik vanavond over wil spreken uit Romeinen 1:21, de laatste stap, is als je God niet verheerlijkt hebt, als je geen dankbaarheid uitgeoefend hebt, als je een mopperaar en klager bent, dan zorgt dat ervoor dat je verbeelding ijdel word. Het werkt nog wel, maar het werkt tegen je in plaats van voor je. Dus de laatste stap is: ‘en het is duister geworden in hun onverstandig hart.’ Dit is een bijzonder belangrijk onderwerp. Ik kan veel tijd besteden aan het spreken over je hart. Ik heb daarover een tape-serie van drie getiteld: ‘Hardheid van hart’. En ik heb een tape-serie over ‘How to prepare your heart.’ En vanavond zal ik over sommige van die dingen spreken.

Jezus zei dit in Matteüs 12:34: ‘Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.’ Jouw hart bepaalt wat je spreekt, en het bepaalt ook wat je doet. Spreuken 23:7 zegt: zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij. Jouw hart bepaalt wat jij zegt en wat je doet. Dat is een eenvoudige uitspraak, maar de meeste mensen hebben geen begrip van wat we hier zeggen. 
De meeste mensen zijn uit op gedragsverandering. De meeste mensen proberen hun handelingen te veranderen zonder hun hart te veranderen. Ik spreek voortdurend dat soort mensen. Ze worden dronken of ze raken aan de drugs, ze hebben een auto-ongeluk, verliezen hun baan en hun geld en storten in elkaar. En ze beseffen dat hun daden hun leven verwoestte en ook andere mensen in gevaar bracht. Het veroorzaakt problemen waardoor ze in de moeilijkheden komen. En dan proberen ze hun daden te veranderen, zonder hun hart, hun waardesysteem, die dit op de eerste plaats heeft veroorzaakt, te veranderen

En weet je wat dat in feite doet? Het verscheurt je! Dat is wat de bijbel ‘hypocrisie’ noemt. En in feite predikt de kerk dit. Door alle nadruk te leggen op daden, en mensen voor te houden: niet vloeken, niet drinken, slikken, roken en niet meedoen met hen die dat wel doen, je moet dit en dat doen, leggen wij de nadruk op handelingen, zonder de nadruk te leggen op het hart. En daardoor veroorzaken we in feite hypocrisie in mensen. 

Er zijn mensen die geven, niet omdat hun hart erop gericht is om te geven, niet dat ze echt een gevend hart hebben omdat ze het correct begrijpen, maar ze geven uit angst dat ze gestraft worden als ze het niet doen. Ze geven dus wel, maar ze geven niet met de juiste houding! En hier zijn honderden verzen over. Een van de klassieke is 1 Korintiërs 13:3 waar Paulus zegt: ‘Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.’ De Schrift maakt het zeer duidelijk dat de instelling van je hart belangrijker is dan je daden. 

Jezus zei het zo in Matteüs 23: ‘25 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid.’ Hij zei: ‘27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid.’ En Hij zei: ‘26 Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden.’ De Heer is meer geïnteresseerd in jouw hart dan in jouw daden. Als ik dat soort dingen zeg, klinkt het oppervlakkig misschien goed, maar als je het echt gaat toepassen, kan ik je verzekeren dat religieuze mensen dit haten. Religieuze mensen zijn meer geïnteresseerd in de vorm, de uiterlijke verschijnselen, dan in het hart. Er zijn mensen, die als iemand de kerk binnenkomt en niet gekleed is naar hun kledingvoorschriften, dan maakt het hun niet uit hoe hun hart is, ze zullen hen oordelen op basis van hun uiterlijke verschijning. 
Als er mensen zijn die niet de juiste gewoontes hebben, ze klappen als ze niet zouden moeten klappen, ze roepen als het een ‘stille’ kerk is, dan oordelen ze hen op basis van die externe dingen en niet op basis van hun hart. En de Bijbel maakt het zeer duidelijk in 1 Samuel 16:7 ‘de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan.’ Als iemand in staat is om God zijn hart te laten hebben, en zijn hart aan God geven, dan zullen zijn daden uiteindelijk veranderen. Daar ligt een verband tussen. 
Maar de mens heeft de neiging naar de uiterlijke verschijning te kijken. Het grootste deel van religie is allemaal mensgestuurd, het gaat volgens de ideeën van de mens. Religie legt alle nadruk op jou te fatsoeneren en te zorgen dat je er precies uitziet als zij en te handelen zoals zij. Terwijl de waarheid is dat je hart er misschien helemaal niet bij is. Het interesseert hen gewoon niet. Ze kijken alleen maar naar de uiterlijke verschijning en als jij er goed uitziet, je komt op de juiste manier gekleed naar de kerk, je doet de juiste dingen en legt je geld op de schaal, dan doet het er niet toe hoe je hart is. 

Maar God is totaal niet zo. De Heer is uit op verandering van je hart. Ik wou dat ik een betere manier wist om dit te zeggen. Zelfs op individuele basis is het verbazingwekkend hoeveel nadruk jij legt op je handelingen en daden, terwijl je de conditie en werking van je hart negeert. God is op je hart uit. Dat is wat Hem behaagt. 

Ik weet zeker dat ik deze voorbeelden al eens eerder heb gegeven, maar er was bij een van mijn samenkomsten eens een meisje, en dit meisje was twee maanden eerder wedergeboren, en ze was zó enthousiast. Ze sprong letterlijk op en neer op de eerste rij hier. Ze was zo enthousiast dat ze op en neer huppelde. Dus vroeg ik haar op het podium om haar getuigenis te geven. En ze begon van: ‘Oh, dit is de beste – piep cencuur – plek om te zijn.’ En ze begon met krachttermen en vloeken te smijten. En ieder 3e woord was een krachtterm! En toen ze dat zei hapten de mensen naar adem en sommigen lachten. Ze keek me aan en vroeg: ‘Doe ik iets verkeerd?’ En ik zei: ‘Je hebt niets verkeerd gedaan, ga maar door.’ En deze vrouw stond op en stond 10 minuten lang te vloeken en krachttermen te gebruiken en zei van alles. En na de dienst kwamen mensen naar me toe en zeiden: ‘Ik kan gewoon niet geloven dat je haar dit in een kerk laat zeggen! Ik zou zoiets nooit toestaan.’ En ze vielen haar aan op haar taalgebruik, de uiterlijke mens en hadden haar hart totaal niet gezien. Dus ik zei tegen hen: ‘God was blijer met dat getuigenis dan met dat van jou in de laatste 20 jaar!’ Ik zei: ‘Sommigen van jullie zijn zo recht als een geweerloop en twee keer zo leeg. Jullie hebben de maniertjes, want jullie zullen zoiets nooit zeggen, tenzij je op je duim timmert of dingen fout gaan. Je hebt geleerd jezelf in de kerk te beheersen, maar je hart is niet in vuur en vlam voor God. Deze vrouw heeft God met haar hele hart lief. Haar hersens zijn gewoon nog niet gelijkgetrokken met haar hart.’ 

En ik kwam het volgende jaar terug en ze kwam naar me toe en verontschuldigde zich. Ze zei: ‘Het spijt me, ik wist niet dat christenen zo niet praten. Ik kwam uit de wereld.’ Ze was prostituee geweest en al dat soort dingen en ze zei: ‘Ik dacht dat iedereen zo sprak, ik wist echt niet dat ik iets verkeerds deed.’ Weet je, geef haar wat tijd en het werkt goed uit. 

We hebben ook die vrouw in Childes Texas tot de Heer geleid, en haar man. We hebben ze in een park te eten gegeven. Ze woonden tot die tijd in een nudistenkamp. De vrouw werd wedergeboren, maar toen ze naar de kerk kwam had ze alleen maar een zeer kort broekje. Ze kon nauwelijks op dat broekje zitten, zo kort en ze had een halter topje. En dit was een welgeschapen vrouw. We zaten in die kleine kerk in een halve cirkel. We hadden maximaal maar vijftig mensen, dus het was niet mogelijk om voor haar te zitten en niet te kijken. En als wij gingen dansen en God prijzen, dan bleef er niets te raden over. En de religieuze mensen in deze kerk kwamen naar mij toe en bekritiseerden me: ‘Ga je niet iets aan deze situatie doen?’ Dus ik zei: ‘Hadden we in het park een laken over haar heen moeten gooien, voordat we tot haar getuigden en haar vertelden hoeveel Jezus van haar hield? Geef haar tijd. Ze leert het wel.’ En ik denk dat het zes weken geduurd heeft. Ze was in een vrouwenbijbelstudie die mijn vrouw leidde, toen ze zei: ‘Ik heb mijn hele leven nog nooit een jurk gehad. Ik zou graag een jurk willen hebben en me net zo kleden als jullie. Willen jullie me helpen te bidden dat we genoeg geld zullen hebben om een jurk te kopen?’ En die middag had ze wel een dozijn jurken, allemaal helemaal van haar nek en helemaal tot de grond toen! Prijs God! En ze kwam helemaal trots in die jurk naar de kerk. Niemand heeft haar ooit hoeven zeggen: ‘God is boos. En als jij niet op een bepaalde manier gekleed naar de kerk komt, houdt God niet van je.’ 

Nu vind ik heus wel dat je jezelf op een bepaalde manier moet kleden, zodat je geen lust bij andere mensen opwekt en dat je dat niet aanmoedigt. Maar dat is iets dat komt met de groei. God kijkt naar iemands hart en ik geloof dat het God zou hebben mishaagt als deze vrouw die oprecht was en God met haar hele hart zocht, benaderd zou worden waarbij de aandacht van haar hart afgeleid zou worden naar al die uiterlijkheden. God zou haar wel onderwijzen, God liet haar die dingen wel zien. En zo gebeurde het ook. 
Maar de meeste religieuze mensen kunnen dat niet aan. We zijn zó bezig met mensen zover te krijgen dat ze juist handelen, en dáár gaan we voor. Maar dat is wat hypocrisie veroorzaakt in de mensen. Wij leggen de nadruk op: ‘voldoen aan deze standaard’. Dat wíllen ze niet, ze hebben er niet echt zin in, maar ze doen het maar omwille van aanvaarding en het brengt hypocrisie voort. Laten we gewoon de vissen vangen en laat God ze maar schoonmaken. Wij moeten God de gelegenheid geven aan mensen hun hart te werken, en wij houden van hen en verdragen hen. 
Ik dwaalde hier allemaal naar af omdat ik zei dat de toestand van je hart bepaalt hoe je handelt. Er zijn mensen die proberen hun handelingen te veranderen zonder hun hart te veranderen. Maar zo zou het niet moeten zijn. God wil je hart veranderen, en vervolgens veranderen je daden als een uitvloeisel daarvan. Ze volgen. Daden zijn niet de drijvende kracht, ze zijn een uitvloeisel van een relatie met God. Ik moedig niemand aan om ongoddelijk te handelen, ik zeg alleen dat het vanuit het hart moet komen, want anders behaagt het God niet! Als het niet uit je hart komt, kan het misschien jouw religie behagen, het behaagt misschien bepaalde mensen, je scoort misschien punten, maar God kijkt naar het hart. Het doet er niet toe of je de juiste dingen doet. Al geef jij je lichaam om te worden verbrand, of alles wat je maar hebt om de armen te voeden, en je doet het niet gemotiveerd door Gods soort van liefde, dan baat het je niets. Niets! Het baat je niet misschien een klein beetje, maar het baat je helemaal niets! Je moet het doen, gemotiveerd vanuit je hart. 
Deze kwestie over je hart, dat je hart duister wordt, betekent dat je hart ongevoelig wordt voor God. Je reageert niet langer. Je hoort de stem van God niet meer. Er zijn zoveel dingen over een verhard hart te zeggen. 

Efeziërs 4:17 is een gelijksoortig vers: ‘17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand.’ 
Weet je wat dit woord ‘verstand’ is? Het is hetzelfde Griekse woord dat op andere plaatsen met ‘verbeelding’ of ‘overleggingen’ vertaald wordt. Dit gaat over je verbeelding, je begrip. Eigenlijk is het je ‘verbeelding’ die je in staat stelt om te begrijpen. Ik heb geen tijd om dat nu weer te bewijzen, maar je ‘begrip’ of ‘begrijpen’ en je verbeelding zijn hetzelfde. Dat is een radicale uitspraak. Ik kan zo wel weer alles gaan onderwijzen waar we het gisteravond over gehad hebben. 

Maar in vers 18 staat: ‘18 verduisterd in hun verstand vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.’ Duister geworden in hun onverstandig hart uit Romeinen 1:21 is hetzelfde als hier: je hart verblind of verhard hebben. Het gaat erover dat je hart niet in staat is te begrijpen en te ‘zien’. Het is niet in staat te luisteren en van God te horen. 

Wist je dat de manier waarop God de mens oorspronkelijk heeft geschapen niet was om te leven zoals de grote meerderheid van ons leeft? De manier waarop de meesten van ons leven, is dat wij leven vanuit ons mentale en emotionele deel, dat we voeden vanuit alle externe informatie. Wij leren het en voeden het op hoe dingen te doen. En dit denken, dit verstand hierbinnen, is de drijvende kracht in de meeste mensen. Je baseert je besluiten en je keuzes op basis van al die externe informatie die je door je vijf zintuigen verzamelt. Maar God heeft de mens niet geschapen om zo te leven. 

Hij heeft ons wel het vermógen gegeven om dat te doen, omdat er natuurlijke dingen bestaan. Zoals wanneer je auto rijdt, dan moet je echt wel al die natuurlijke informatie tot je nemen en verwerken. Als het licht op rood springt, moet je remmen. Amen? Je moet in staat zijn om daarop te reageren, maar het was nooit bedoeld om de drijvende kracht erachter te zijn. 
De mens is oorspronkelijk geschapen om in gemeenschap met God te zijn, en God sprak tot ons in onze geest. In ons hart was onze geest in contact, in gemeenschap met God en waren wij volledig door de Geest geleid. Ons hart bepaalde wat we deden, wat we dachten, hoe we ons voelden. Maar toen de mens tegen God zondigde, kwam daar een breuk in. En als de Bijbel spreekt over onze geest, dat die ‘dood’ is, betekent het niet dat die ophoudt te bestaan. Hij bestaat nog steeds, en functioneert nog steeds, maar hij is afgescheiden van God. Dat is wat het woord ‘dood’ in de Schrift betekent. 

Er bestaat niet zoiets als ‘ophouden te bestaan’. Als iemand sterft, dan vergaat het lichaam tot stof, maar zelf ben je een geest. Je houdt niet op met bestaan, maar je raakt afgescheiden van je lichaam. Als het erover gaat dat je ‘dood bent in je overtredingen en zonden’ , dan functioneert alles nog steeds, maar afgescheiden van God. En in plaats van dat God in je stroomt en tot je spreekt in je geest en je richting geeft, is wat er nu gebeurt, dat je van God afgescheiden was. Maar totdat God voorzag in een weg terug naar die gemeenschap, gingen mensen hun leven bepalen op basis van die externe informatie. 

En toch zegt 2 Korintiërs 5 vers 7 dat wij nu in geloof wandelen en niet in (aan)zien. Wist je dat we door Jezus opnieuw die toegang hebben om je hart je te laten bepalen en te laten domineren, in plaats van je vleselijke denken en je externe omstandigheden? Maar zeer weinig christenen doen dat. Heel weinig christenen worden door hun hart geleid. Man, wat is het toch stil in deze gereformeerde kerk! Er zijn vele manieren waarop ik dit kan illustreren. 

Jezus zei in Johannes 14:26, dat als de Heilige Geest komt, Hij je alle dingen zal leren, en je zal leiden in alle waarheid en je alle dingen in herinnering brengen. Maar in Johannes 15 staat dat Hij je de toekomstige dingen zal laten zien. Wist je dat we in de verste verte nog geen gebruik gemaakt hebben van onze geestelijke mens zoals we zouden kunnen. 

Vijftien jaar geleden zat ik op dat vers te mediteren en de Heer sprak tot mij: ‘Je hebt nog niet echt naar mij geluisterd en dingen gezien die nog moeten komen!’ Ik begon er dus over te bidden en ik ging tijd besteden in stille tijd, naar de Heer luisteren, en God tot me laten spreken, en me laten beïnvloeden. En een van de eerste dingen die Hij deed was dit. Ik had vier paarden op het land van een man. Ik had ze al twee of drie jaar en iedere zondag kwam hij na de kerkdienst naar me toe: ‘Oh, ik ben zo blij dat die paarden op dat weiland staan en ik niet langer hoef te maaien.’ En hij zei: ‘Ik vind het heerlijk dat jouw paarden daar staan.’ Hij ging er regelmatig heen, gaf ze voer, speelde met ze en zo. Hij hield er van. Alles ging goed. En de Heer sprak tot me en zei: ‘Je moet een nieuwe plek vinden voor die paarden.’ Maar dit was gratis! En die man vond het prachtig! Het leek me totaal niet logisch. Ik wachtte dus een week, maar tenslotte ging ik rondvragen. En ik vond een plek waar ik die paarden kon stallen. Ik moest ervoor betalen, maar ik vond een plek waar ik die paarden kon onderbrengen. En ik sloot op een zaterdag de overeenkomst. Ik zei niet vanaf wanneer het zou ingaan, maar ik wist dat ik die paarden zou moeten gaan verhuizen. Ik maakte dus op zaterdag die afspraak. En op zondag kwam die vriend van wie het land was naar me toe en zei: ‘Ik wil het niet meer hebben. Die paarden moeten dinsdag verdwenen zijn.’ Hij zei: ‘Ik wil ze niet langer meer hebben’, het éérste negatieve woord dat hij ooit tot me heeft gesproken. Ik had geen enkele aanwijzing dat dit zou gebeuren, behalve dat God me had voorbereid en ik de plek klaar had op de zaterdag voordat hij me er zondag over aansprak. Ik begon erover te bidden en dat leidde mij naar de plek waar wij nu wonen. 

De Heer begon me wat dingen te laten zien. De Heer liet me 18 maanden voordat we echt op TV gingen beginnen, zien dat het ging komen. Hij vertelde me dat het eraan kwam en er kwamen toen twee mensen die over me profeteerden en het bevestigden. En dat zijn nog maar kleine voorbeelden. Maar het punt dat ik duidelijk wil maken, is dat de meesten van ons wachten tot iets uiterlijks ons iets vertelt, ons iets duidelijk maakt, terwijl de waarheid is, dat God in je hart tot je wil spreken. Je hebt een verstand, een denken in je hart. In feite wordt het hier zelfs opgenoemd. In Efeziërs 4:22 staat: ‘22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken.’ Weet je dat je een denken in je geest hebt? Je hebt hier hersenen. Je weet, dit zijn je hersens, maar jouw geestelijke mens heeft ook intelligentie en een verstand. En God zal dingen tegen je spreken en je kunt besluiten nemen en dingen beoordelen op basis van je geestelijke denken in plaats van je fysieke denken. 
Voor de meeste mensen is dit alsof ik van een andere planeet kom. Er zijn hier heel wat mensen die nog nooit nagedacht over het hebben van twee verstanden. Waarom zegt de Bijbel je dan om niet tweeslachtig te zijn in je denken? (Engels lett.: double minded.) De reden dat gezegd wordt niet dubbel ‘verstandig’ (in de NL vertalingen, dubbel hartig ) te zijn, is omdat je twee verstanden hebt en niet heen en weer geslingerd wilt worden. Maar wees geestelijk gezind, totdat jouw geestelijke mens domineert en gebruik dit (je hoofd) als een verwerkingseenheid en niet als de controle unit. 
Je kunt informatie tot je nemen, maar je zou je geestelijke mens de besluiten moeten laten maken. Het moet je hart zijn. Je hart heeft het vermogen om te ‘zien’ en te ‘horen’ en te ‘denken’ en beslissingen te nemen. Je zou uit je hart moeten leven en niet uit je hoofd. 

Dit is voor mensen zó moeilijk te begrijpen. Vooral in onze maatschappij waar opleiding echt álles is. Dat komt omdat de mensen die de leiding hebben over de media, en de mensen die invloed hebben, allemaal vleselijk zijn. Het woord ‘vleselijk’ betekent niet ‘zondig’, maar: vanuit de vijf zintuigen. ‘Vleselijk’ betekent letterlijk: vlees zoals in Chili-con-Carne. Dat betekent: Chili met vlees. Dus als je vleselijk bent, ben je een ‘meat-head’ Het zegt dat je vanuit je fysieke vleselijk brein leeft.

Het is verbazend dat dit voor mensen zó radicaal is, maar God heeft jou bedoeld om vanuit je hart te leven. En hoe doe je dat? Nou, ga terug naar Efeziërs 4:17. Ik was dit aan het lezen. Er staat daar: ‘17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken.’ Het woord ‘heiden’ dat hier wordt gebruikt spreekt over iemand die geen Jood is, die buiten het verbond der beloften leeft. Wat wij tegenwoordig zouden noemen: wandel niet als een verlorene. Wees niet als een verlorene, die wandelt volgens zijn brein en niet vanuit zijn hart. ‘Uit het hart komen de oorsprongen des levens’. Je moet leren naar je hart te luisteren. Je hart zou je moeten leiden in plaats van je brein. Ziet iedereen dit? 
Dit is een radicale uitspraak: wandel niet als een verlorene die wandelt vanuit zijn denken. Dat is verbazingwekkend radicale uitspraak. Maar de meeste christenen wandelen gewoon als verlorenen en vragen zich af waarom ze die resultaten verkrijgen. ‘Zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij’ Spreuken 23:7 [King James Version]. Als jij net zo denkt als verlorenen, dan krijg je ook resultaten als verlorenen. Als je denkt als een nieuwe mens, wordt je denken gebaseerd op je nieuwe geestelijke hart. En je krijgt geestelijke resultaten. 

In vers 18 gaat het verder: als je in de ijdelheid van je denken wandelt, dan wordt je verduisterd in je verstand. En dat gaat over deze verbeelding. Zie je, al die dingen hangen met elkaar samen. Als jij, die vanuit je denken leeft, vanuit wat je kunt zien, proeven, horen, ruiken en voelen, dus vanuit hoe je die informatie in je kleine kersenpit hierboven verwerkt, zul je God beperken in wat Hij kan doen. Ik wilde dat ik nog extra weken had om je hierover te vertellen. 
Maar laat ik snel proberen iets samen te vatten van wat ik uitgelegd heb in het onderwijs over hardheid van hart. Ik heb dat zo’n 10 jaar geleden onderwezen. Als je hart verhard wordt, betekent het dat het ongevoelig wordt. Het woord ‘verhard’ is volgens het woordenboek: koud, ongevoelig, onbuigzaam voor God. En wij worden wel ongevoelig voor God, maar je hart functioneert nog steeds. Als jij het ongevoelig maakt voor God, wordt het automatisch gevoelig voor het vlees en dat soort dingen. En de meesten van ons hebben ons hart afgestemd om gedomineerd en bepaald te worden door onze fysieke zintuigen. 

De meesten van jullie, bijvoorbeeld als jij je zorgen maakt en je bent bang, je bent in ongeloof, boosheid en dat soort dingen, dan komen die dingen allemaal uit het hart. In Matteüs 12 zegt Jezus: ‘34 Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. 35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.’ En Matteüs 15:19: ‘Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.’ Hij noemde al die dingen op. Dat zijn producten van het hart. En de reden dat het hart op deze manier reageert, is omdat we het laten overheersen door al die externe, fysieke dingen. 

Ons verstand is verduisterd omdat het ongevoelig is voor God. God zendt aan een stuk door uit en spreekt voortdurend tot jou, maar jij hoort het niet omdat je hart ongevoelig is. Hoe wordt je hart ongevoelig? Ik vat sommige dingen samen, als je details wil wetent, moet je de tapeserie aanschaffen. Maar waar jij je aandacht op richt daar wordt je hart gevoelig voor. Wat je negeert, daar wordt je hart voor verhard. Dat zegt jou misschien niet veel, maar het heeft mij heel wat jaren gekost om die dingen uit te puzzelen, maar dit is een heel eenvoudige sleutel tot het christenleven. 
Die dingen hangen allemaal met elkaar samen. Als je God zou gaan waarderen, dat wil zeggen dat je een hogere prioriteit aan God moet toekennen, en als je echt de dingen van God op prijs wilt gaan stellen, wil dat zeggen dat Hij meer van je aandacht gaat krijgen, meer van jouw focus dan andere dingen. Als jij meer van je focus op God richt, en als jij dankbaar wordt, betekent dit dat jij jezelf vernedert en je aandacht afhaalt van de negatieve dingen en naar de positieve dingen gaat kijken. Dan legt dit al je aandacht op God. En waar jij je aandacht op richt, daar word jij gevoelig voor. Als jij God verheerlijkt, Hem dankt en je verbeelding gaat goddelijke dingen zien in plaats van negatieve dingen, dan is het eindresultaat dat je hart gevoelig wordt voor God. 

Het is niet moeilijk. Het is gemakkelijk. Je hart zal gevoelig worden voor alles waar jij je aandacht op richt. Als jij naar het nieuws luistert, en op deze wereld bent afgestemd, als jij luistert naar de twijfel, het ongeloof, de vrees, de boosheid, de kritiek en naar de negatieve dingen kijkt, die in het leven gaande zijn, kan ik je verzekeren dat er geen manier is waarop je hart gevoelig kan zijn voor God, omdat je de dingen van God negeert. 
Je kunt nog steeds kennis behouden. Ik geloof niet dat als iemand eenmaal wedergeboren is en God zijn leven heeft aangeraakt, dat iemand dingen nog gewoon totaal zal verwerpen. Men zal niet zeggen: ‘Ik wil er niets van horen.’ Ze hebben hierboven in hun hoofd nog steeds de feiten, maar die feiten domineren hen niet langer en ze worden er ongevoelig voor, vanwege de toestand van hun hart. Dit is echt krachtig. 

De sleutel tot dit alles is dus een gevoelig hart voor de Heer houden. En weet je hoe je dat doet? Je verheerlijkt God. Je hecht meer waarde aan Hem dan aan wat anders dan ook. Dat vereist dat je meer aandacht aan Hem besteed dan aan wat anders ook. En je wordt dankbaar. Je herhaalt voortdurend je overwinningen, je herinnert je dingen, je dankt God daarvoor. Je dwingt je verbeelding en beseft dat je verbeelding de plaats is waar dingen verwekt worden. En als je niet wilt dat iets in je verwekt wordt, denk het dan niet! Stel het je niet voor. 

Nu even een kleine zijsprong. Wist je dat je verbeelding de plek is waar gedachten kracht krijgen? Je kunt niet verhinderen dat er gedachten bij je opkomen. Er kwam eens iemand die me in het gezicht spuugde terwijl ik met hem sprak. Een grote kwats, recht in mijn gezicht. En er kwam een gedachte bij me op! Maar het was een vluchtige gedachte. Ik heb geen moment gehaperd in wat ik zei. Ik bleef gewoon tot hem getuigen en met hem praten, omdat ik geen kracht aan die gedachte verleende. Je kunt niet verhinderen dat er een gedachte opkomt. Er zullen op allerlei momenten gedachten bij je opkomen. Maar gedachten beginnen kracht te krijgen als je ze in je verbeelding toelaat. Dan begin je te ‘zien’ wat je denkt en die dingen kracht te geven. Maar je moet gedachten tegenhouden voordat ze verbeeldingen worden. Je kunt niet toestaan dat je verbeelding een bepaalde gedachtegang gaat volgen, die in tegenstelling is met Gods Woord. Dat is een heel belangrijke waarheid! Amen? 

Als je deze dingen doet, waarde en belang hechten aan de dingen van de Heer, en dankbaar bent, en je verbeelding alleen voor positieve dingen gebruikt, zul je ontdekken dat dit je hart gevoelig maakt voor de dingen van de Heer. Een van de dingen die ik doe, er zijn veel dingen, is bijvoorbeeld denken aan Gods soort liefde. Dat doe je als je eenmaal echt Gods soort liefde hebt ervaren. De liefde die de wereld liefde noemt is gewoon goedkoop in vergelijking daarmee. Het is gewoon niet met elkaar te vergelijken. En dus wandel ik in liefde. 

Ik heb vandaag Johan Charles de term ‘liefdewandel’ horen gebruiken, en dat soort dingen. Ik wandel in liefde. Ik word niet boos op mensen. Als ik merk dat ik boos ben op iemand, onvergevingsgezind, of kritisch wordt op iemand, iemand naar beneden haal, zodra ik dat soort dingen zie, ga ik ze veranderen. Ik ga terug naar de Heer: ‘God, er is iets niet goed, want dit is niet de manier waarop Uw soort liefde is. Uw soort liefde bekritiseert niet andere mensen.’ 

Ik heb allemaal van die waarschuwingsbelletjes om me heen, en bij de eerste tekenen dat een van die dingen afgaat, het allereerste moment dat zo’n alarmbel afgaat, trek ik me terug en besteed ik tijd in het Woord van God en zoek ik Hem en breng mezelf terug in die positie waarin ik Gods soort liefde voel, zelfs voor de mensen die me haten. 

Een van de voornaamste dingen die ik gebruik is: ‘Laat de vrede van God in uw harten heersen’, Kolossenzen 3:15 Als ik in het verkeer zit, laat ik mezelf niet toe om gestrest te worden en ergens heel snel te komen. Als het moet zet ik mijn auto aan de kant, want ik sta mezelf niet toe buiten de vrede te gaan. Ik word niet bezorgd. Ik heb je het voorbeeld gegeven van vliegvelden. Andere mensen zetten het op een lopen om hun vliegtuig te halen. Ik wandel gewoon en als ik het vliegtuig mis, dan mis ik het. Het kan me niets schelen. Het interesseert me niet. Ik ga níet uit de vrede over dingen. Ik ga niet in strijd of wedijver. Vrede is iets dat ik op zeer hoge prijs stel en als iets me bezorgd begint te maken of ongerust, dan verander ik, wat er ook aan de hand is in mijn leven, als de bliksem. Sommigen van jullie kijken me zo aan, van ‘je zou het nog geen 10 minuten uithouden in mijn leven.’ Nou, dat is jouw eigen schuld! Ik ga niet werken in een baan die mijn vrede weg zou nemen. 

Er zijn twee manieren om dit te benaderen. Sommigen van jullie weten helemaal niet hoe het is om in vrede te wandelen, en jullie raken bezorgd en in de stress bij wat dan ook. Je moet dus uitvinden dat jij niet het probleem bent, maar als je echt in een situatie bent welke jouw vrede wegneemt, dan moet je die situatie veranderen. Het is ongezond voor je, fysiek en geestelijk, en ik leef in niets dat mijn vrede wegneemt. Ik doe dat soort dingen niet. 
Ik ga bijvoorbeeld niet naar bepaalde plaatsen om te prediken, omdat ik weet dat het geen goddelijke situatie is, en dat soort dingen. Ik neem heel veel besluiten op basis van vrede. Ik heb dit ook al een keer verteld, maar ik kreeg de gelegenheid om naar Panama of Costa Rica te gaan, en alles zag er goed uit. Een van die twee plaatsen was het. Maar ik was daar eerder geweest en zag geweldige resultaten, en ik was van plan er weer naar terug te gaan. Dit was in 1980 geloof ik, toen ik mijn moeder van Texas naar Colorado verhuisde. En ik reed 17 uur in die verhuiswagen en ik bad over deze reis. Ik had al mijn plannen al klaar, mijn tickets gekocht, en ik verloor mijn vrede erover. Het beviel me niet meer, ik wilde niet meer gaan, en ik had geen enkele vrede. 
Ik heb dus 17 uur in tongen gebeden terwijl ik die vrachtauto reed en probeerde uit te zoeken wat er aan de hand was. En allereerst controleerde ik of ik wel echt op de Heer aan het mediteren was. En toen ik 17 uur in tongen had gebeden, wist ik zeker dat ik op de Heer aan het mediteren was. En ik had nog steeds geen vrede. In feite had ik zelfs nog minder vrede, hoe langer ik erover bad. En uiteindelijk belde ik deze mensen op en zei: ‘Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik kom niet.’ Ik zegde het af, omdat ik er geen vrede over voelde. En een vriend van me zou meegaan, en hij had ook al zijn ticket geboekt. Hij zou van Costa Rica naar Mexico City gaan, over Miami naar Chicago, naar Dallas en dan Denver, om er een paar dollar op te besparen. Ik had een rechtstreekse vlucht van Mexico City naar Dallas en dan Denver. Maar in ieder geval, hij veranderde zijn route. En weet je dat het vliegtuig, waarin wij in eerste instantie zouden gaan, van Mexico City opsteeg en neerstortte. Alle 169 mensen stierven bij het ongeluk. En ik was daarvoor bewaard omdat ik naar mijn hart luisterde en mijn vrede bewaarde. 

God spreekt door je hart tot je. En het is verbazingwekkend als wij ons door ons hart zouden laten bepalen. Maar dit vers, Romeinen 1:21, zegt dat als je God niet verheerlijkt, als je niet dankbaar bent, dat je verbeelding ijdel wordt en je onverstandig hart wordt verduisterd. Met andere woorden, het is verblind. Je bent afgesneden van het leven van God vanwege de hardheid en ongevoeligheid van je hart. En dit is precies waar een grote meerderheid van de christenen is. Omdat we God niet gezocht hebben en geen waarde hebben gehecht aan God en aan Zijn naam prijzen en onze verbeelding correct gebruiken. Daarom zijn we zó afgestompt, zó ongevoelig voor God dat je Hem niet kunt horen. En God spreekt constant tegen je, maar wij horen het gewoon niet! 

John J. Lake reed een bergweg op en ging een korte linkerbocht in, met een 500 meter diep ravijn ernaast. En toen hij daar reed zei de Heer: ‘Ga naar de linkerhelft en zet je auto stil.’ Nou, dat is niet logisch. Als je naar de linkerhelft gaat op een bergweg, in een scherpe linkerbocht en er komt iemand naar beneden dan botst die bovenop je. Zie je, ik hoor wel de stem van God, maar zo gevoelig ben ik nog niet. Ik zou dan drie visioenen nodig hebben en een bevestiging en nog zoiets. En waarschijnlijk was ik al twee kilometer verder voordat ik zou reageren. 
Maar John Lake draaide ogenblikkelijk naar de linkerhelft en binnen zes seconden kwam een houtvrachtwagen die onbestuurbaar was geworden naar beneden denderen. En die kon de bocht niet houden en reed over zijn weghelft. En als hij niet naar de andere kant was gegaan en zijn auto niet aan de binnenkant had geparkeerd, was die houttruck boven op hem geramd en zouden ze allebei in de afgrond zijn gestort. 

De Bijbel zegt dat God geen aanzien des persoons kent. God spreekt tot ieder persoon hierbinnen, op ieder moment, als er iets in je leven fout kan gaan. Hij spreekt, maar het probleem is dat ons hart zo verduisterd is, ons begrijpen. Wij zijn vervreemd van dat leven, van de stem van God vanwege de hardheid van ons hart. 

Ik weet nog dat toen Keith Green, de muzikant, in een vliegtuigje opsteeg en hij raakte die hoogspanningsleiding en hij, en de piloot en ik geloof twee van zijn kinderen stierven, dat heel veel mensen zeiden: ‘Hoe kon God dat nou toestaan? Hij diende God zo. Waarom heeft God dat gedaan?’ Ik heb geen manier om dit te controleren, behalve alleen door de Schrift, waar de Bijbel zegt dat de Heer altijd tegen ons spreekt en een plan voor ons heeft dat ten goede is en niet ten kwade. Ik geloof persoonlijk dat God tegen hem gesproken heeft. In feite heb ik een verhaal gehoord, Melody Green was erbij en de piloot wist dat het vliegtuig overbeladen was en had niet op moeten stijgen. En Keith Green had gezegd: ‘Oh, dat redden we wel en gaf hem opdracht om het wel te doen.’ Maar er was zeker een stem. Er was een getuigenis. God was er en toonde hen dat dit niet goed was om te doen, maar ze hebben die stem genegeerd. 

God spreekt de hele tijd tot je. Ik heb getuigenissen gehoord van mensen die te horen kregen dat ze niet de snelweg op moesten gaan en er vond een groot ongeluk plaats, en dat soort dingen. God spreekt voortdurend tot ons. Het zijn niet wij die ontrouw zijn, wij zijn degenen die de stem van God niet horen omdat we onze harten er niet door laten domineren en ons daardoor niet laten leiden. In plaats daarvan gaan we maar gewoon onze gang in de duisternis van ons verstand. Jouw verstand heeft bij lange na niet het vermogen om dingen te begrijpen en te verwerken, als je hart dat heeft. Je hart is waar de ware wijsheid huist. 

Jij als wedergeboren christen hebt hét denken van Christus, 1 Korintiërs 2:16. Jij hebt het denken, de gedachten van Christus. Kolossenzen 3:10 zegt : ‘doe de nieuwe mens aan’, sprekend over je geestelijke mens, ‘die is vernieuwd in de kennis, naar het evenbeeld van Hem die hem geschapen heeft.’ Zelfs in het natuurlijke zeggen ze dat we maar 10% van onze hersens gebruiken. En zelfs al zou je 100% van je hersens gebruiken, dan zou het nog niet kunnen wedijveren met 10% van je geestelijke verstand. Je geestelijke verstand heeft ‘Hét denken van Christus’ in zich. 

Er staat in 1 Johannes 2 dat je een zalving hebt van de Heilige en ‘gij weet alle dingen’. En dat gaat niet over jouw kleine kersenpit! Dat kun je bewijzen aan de hand van je laatste tentamen! Het is niet je verstand hierboven in je hoofd dat alle dingen weet, maar in je geest heb je de volmaakte wijsheid en het verstand, het denken van Christus. Je weet alle dingen in je geest. Maar als jij toestaat dat je hart wordt verduisterd, hiervan afgescheiden, wat voor nut heeft al die wijsheid dan? Wat voor nut heeft dat vermogen dat God tot je spreekt? Want God spreekt tot je door je hart. 
Dit is waar de meeste christenen in zitten. We hebben deze geweldige aanwezigheid van God in ons hart. En je hart spreekt met een stille zachte stem. Maar de meesten van ons luisteren niet naar ons hart. In plaats daarvan luisteren we naar al die externe dingen en proberen we met ons kleine verstandje uit te puzzelen hoe we ons leven kunnen laten werken. Maar zo red je het nooit! Als jij niet tot het punt komt waar je eerlijk je hart meer vertrouwt dan je hoofd, zul je nooit een succesvol christen kunnen zijn. Dat is gewoon het hele verhaal. En er zijn heel weinig christenen die dat doen. Dat is verbijsterend. 

Kijk hier in Spreuken 4, laat me je daar een vers tonen. Spreuken 4:20: ‘Mijn zoon! Merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. 21 Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten.’ Let op waar je het Woord van God moet houden: in het midden van uw hart! Er staat in Psalm 119 ‘Uw Woord heb ik in mijn hart verborgen, zodat ik tegen U niet zondige.’ In vers 22 staat: 22 Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees. 23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.’ Jouw hart is waar het leven uit voortkomt. Het komt niet uit externe omstandigheden, het komt niet uit je verstand, het komt uit je hart. 

Dat is wat de schrift hier zegt: ‘23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is’. Wat dit betekent is: leg alle prioriteit op je hart! Zorg ervoor dat je hart het allerbelangrijkste is. Wij trainen ons brein. We hebben zelfs wetten dat je naar school moet gaan en als je niet gaat, vervolgen ze je! Je sleept jezelf je bed uit en dwingt jezelf om naar school te gaan. Je dwingt jezelf om dingen te doen. Maar als het aankomt op je geestelijke mens…? We zouden graag het Woord meer bestuderen, we zouden graag meer gemeenschap met God willen hebben, maar pas als je tijd hebt. Als niet met alle andere dingen zo druk zouden zijn. Je gaat naar de kerk als je er zin in hebt. De meesten van ons hebben geen prioriteit gegeven aan het zoeken van de wijsheid die al in onze geest is om uit dat leven te putten. Wij hebben God nog niet de eerste plaats in ons hart gegeven. En we vragen ons af waarom we niet meer resultaten bereiken. 

Onze levensstijl verdraagt zich niet echt met iemand die met God wandelt. Ik weet niet of iemand van jullie ooit van Sadhu Sindar Singh heeft gehoord? Hij was een heilige man in India. Hij was moslim. Hij kreeg een visioen en werd bekeerd tot de Heer en van deze man heb ik verslagen gehoord, dat hij de stad Bombay binnenging, en op 1 dag wel 15 tot 20 mensen uit de dood opwekte. Hij heeft honderden mensen uit de dood opgewekt. Zoveel dat hij in India een half miljoen mensen naar zijn samenkomsten trok. Hij moest stoppen met bidden voor de zieken, omdat hij voor zoveel mensen moest bidden dat hij niet meer de tijd had om het evangelie te prediken. Hij stopte dus met bidden voor de zieken omdat hij vond dat het prediken van het evangelie belangrijker was. 
Er gebeurden geweldige dingen. Toen ik naar India ging kende iedereen Sadhu Sindar Singh, hij is daar legendarisch. Hij stierf in 1949 of daaromtrent. En in 1910 of zoiets kwam hij over naar de Verenigde Staten. En omdat hij met de boot moest, kostte het een maand of twee om te arriveren. En hij had twee jaar samenkomsten in de VS gepland staan. Hij kwam in New York van de boot, wandelde 30 minuten rond in New York, ging weer terug de boot in, en annuleerde al de samenkomsten. Hij zei: ‘Deze mensen zullen nooit naar het evangelie luisteren, want ze zijn gewoon te druk.’ Hij annuleerde al zijn samenkomsten en ging terug. Dat was rond 1910. Kun je je indenken wat hij van onze levensstijl van tegenwoordig zou vinden? 

De Bijbel zegt in Psalm 46:10: ‘Weest stil en weet dat Ik God ben’. Broeders en zusters, er is tijd nodig om te mediteren en alle ijver aan je hart te geven, want je kunt niet zeggen: ‘Ik geeft het kwaliteitstijd! Ik besteed er maar 5 minuten per dag aan, maar tsjonge, dat is kwaliteit.’ Je hebt net zo goed kwantiteitstijd nodig als kwaliteitstijd. Je móet gaan zitten en weken in de aanwezigheid van God. 

Dat is de reden voor lange samenkomsten! Als wij een samenkomst zouden hebben die een maand lang duurde, zou je aan het einde van die maand dingen zien gebeuren die je nooit zou zien gebeuren in een samenkomst van twee of drie dagen. Gewoon omdat mensen zouden zitten en weken. Als je mensen zover zou krijgen om zoveel tijd toe te wijden, garandeer ik je dat het de manier waarop je ontvangt zou transformeren. Je móet tijd besteden in de aanwezigheid van God om naar je hart te luisteren en God tot je te laten spreken. God werkt niet als een microwave. Je kunt je wonder niet ‘microwaven’. Je moet in de aanwezigheid van God gaan zitten. En daar bestaat gewoon geen korte route voor!

Hoe ga je jouw ‘begrijpen, jouw hart, zover krijgen naar God te luisteren? Luister naar Psalm 119:99: ‘Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.’ Weet je wat meditatie is? Ik heb dit gisteravond genoemd, maar er niet veel tijd aan besteed, maar meditatie is, als je het Woord leest, en dan sluit je je fysieke ogen en met je geestelijke ogen overdenk je, tot je wat je gelezen hebt, met je hart ‘ziet.’ Tot waar je verbeelding ingeschakeld word. 

Het is bijvoorbeeld zoals in Johannes 14:12 ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.’ Dat is een krachtig vers, maar niet als je dat gewoon maar leest en verder gaat zonder erover na te denken. ‘De werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze.’ Als je zou zitten en nadat je deze woorden gelezen hebt, je Bijbel dichtdoet en zegt: ‘God, dit zegt mij: ‘de werken die U deed!’ Wat deed Jezus precies? Hij genas de zieken, reinigde de melaatsen, wekte de doden op. En met je verbeelding zie je jezelf je handen leggen op iemand die dood is en je ziet hem tot leven komen. Zie iemand die blind is zijn gezicht terugkrijgen, en zegt: ‘Dit is wat Jezus mij gezegd heeft en ik geloof in Hem, dus ik ga deze dingen zien gebeuren.’ 

Dus als je daarop zou gaan mediteren, zou je meer begrip krijgen dan al je leraren! Je geest zou beginnen open te gaan. Je kunt dingen met je hart gaan zien. En jouw hart zou tot je beginnen te spreken en je te leiden om dingen te gaan doen. Zo werkt het. Totdat je het van binnen ziet, zul je het niet van buiten zien. 

Ik predikte ooit een boodschap in ‘Corpus Christi’ in Texas, ik predikte over Johannes 14:12, het vers dat ik net geciteerd heb. En de pastor van die kerk hoorde dit en ging erop mediteren. Nadat ik wegging, mediteerde en bad hij erover. En op de volgende zondagochtend predikte hij over Johannes 12:14 en zei: ‘Weet je wat? Wij zullen de doden zien opstaan.’ Hij zei: ‘Ik heb erop gemediteerd en ik weet dat ik iets binnenin mij heb verwekt en ik weet dat het gaat gebeuren.’ En hij predikte over hoe je iemand uit de dood kunt zien opgewekt worden. En terwijl hij preekte stond er een man op, liep die kant op, greep naar zijn hart en viel dood neer. En ze hadden een verpleegster in de zaal. Zij kwam er bij en zei: ‘Hij is dood, hij heeft geen hartslag meer.’ Ze probeerden reanimatie. Ze belden de brandweer die ertegenover zat, normaal zijn die er ogenblikkelijk. Het kostte ze 25 minuten om te arriveren. En ze zaten aan de overkant van de straat tegenover de kerk! Ze hadden al reanimatie geprobeerd. De man was dood, en de hele dienst was verstoord.
De dode man lag voorin de kerk en de pastor wist niet meer wat er moest gebeuren en zei tenslotte: ‘Laten we bidden.’ Ze begonnen dus te bidden. En terwijl ze baden riep hij uit: ‘Wat heb ik eigenlijk gepredikt? We zouden de doden opgewekt zien worden. Dit is een dode toch?’ En hij liep naar hem toe en sprak tot hem en die man stond op uit de dood! En dat was op het moment dat het ambulancepersoneel naar binnen kwam! Ze namen hem mee naar het ziekenhuis en onderzochten hem. Hij was volkomen gezond, dus ze ontsloegen hem. En hij moest een taxi nemen om terug te gaan naar de kerk en liet de pastor de taxi betalen. Want hij zei: ‘Ik had al helemaal niet willen gaan, jij hebt me gedwongen naar het ziekenhuis te gaan’! Ze zagen iemand uit de dood opstaan. 

En weet je hoe dat allemaal tot stand kwam? Om te beginnen mediteerden ze op het Woord. Je moet dat Woord ingaan! Er staat hier in Psalm 119:99: ‘Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen – het Woord - zijn mij tot overdenking.’ Broeders en zusters, ik wil niemand verwijten maken, maar ik wil het gewoon heel duidelijk maken dat God niet het probleem is. Wij zijn het probleem. En er zijn maar heel weinig mensen hier die dag en nacht op het Woord mediteren, zoals het staat in Jozua 1:8. 

Ik weet dat sommigen van jullie denken: ‘Maar niet iedereen is predikant. Sommigen van ons moeten naar hun werk. Ik kan niet dag en nacht op het Woord mediteren.’ Ja dat kun je wel. Het deel van jou dat zich zorgen maakt, is hetzelfde deel dat ‘mediteert’. Zorgen maken is niets anders dan mediteren op iets slechts! En je kunt op de dingen van God mediteren en nog steeds je werk doen. Je kunt het zelfs beter doen! Je kunt je denken op God gericht houden. Je kunt iedere gedachte, ieder bedenksel in gevangenschap nemen en onder gehoorzaamheid aan Christus brengen. Je hoeft helemaal geen predikant te zijn om dag en nacht op het Woord te mediteren. Ik kan je in feite zelfs verzekeren dat de meeste predikanten 24 uur per dag bezet zijn en er zoveel dingen op hen af komen dat het heel moeilijk is om tijd te besteden aan het mediteren op het Woord. Dat maakt het helemaal niet gemakkelijk! Ze moeten echt een heleboel andere dingen doen. 

Kom dus bij mij niet aan dat het bij anderen niet werkt. De Bijbel zegt dat je iedere gedachte in gevangenschap en onder gehoorzaamheid kunt brengen. En dat gebod om dag en nacht op het Woord te mediteren zou niet gegeven zijn als je het niet zou kunnen doen. Je kúnt het doen. Ons verstand is als een spier die niet getraind is. En bij sommige mensen is het bijna gedegenereerd. We zitten voor de TV, zetten die maar aan, en die laten we het denken voor ons doen, zodat wij geen enkele moeite hoeven te doen. Sommige mensen willen zelfs niet eens een krant lezen, omdat het te veel moeite kost om te lezen. We hebben iemand nodig om het ons als een injectie toe te dienen! 

Maar het kost inspanning. Er is moeite voor nodig om je denken te oefenen. Maar je kunt je denken zover krijgen dat het leert te doen wat jij wilt dat het doet. Je kunt dit denken trainen. Het gaat hier verder met vers 104: ‘Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad.’ Het Woord van Gód geeft je inzicht en opent je hart. Vers 130: ‘De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten [= dommen!] verstandig makende.’ Gods Woord raakt je hart aan. Dat is waarom sommige mensen zo’n moeite hebben met het Woord, omdat ze het met hun brein proberen te begrijpen. Gods Woord is tot je hart gericht. Als je Gods Woord met je hart leest, zul je begrip ontvangen. Als jij alleen maar probeert het met je hersens uit te pluizen, zul je er een puinhoop van maken. Je zult essentiële dingen missen. Maar niet als je met je hart luistert, want Gods Woord is tot je hart geschreven. Gods Woord dat je hart binnenkomt zal je licht geven. Het zal je verstandig maken, ook de dommen. 

Kijk ook in Spreuken 1. Daar staat in vers 1: ‘om wijsheid en tucht te verkrijgen, 2 om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, 3 die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid; 4 om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven. 5 De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve overleg, 6 om te verstaan spreuk en beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen.’ Als iemand van jullie het gevoel heeft: ‘Ik heb de wijsheid van God niet, geen inzicht. Je vindt het moeilijk te begrijpen.’ Het boek Spreuken is geschreven om jou inzicht te geven! Neem het en lees het! En leg je vinger op dit vers en zeg: ‘God, U hebt gezegd dat dit me wijsheid en inzicht zal geven’, en ga het lezen! En het zal je leven transformeren! Als je erop wilt mediteren zal het je meer inzicht geven dan al je leraren! 

In Spreuken 2 vers 1 staat: ‘Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, 2 zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, 3 ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; 4 indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten.’ Wij vergeestelijken dingen en zien deze dingen over het hoofd. Maar je moet deze woorden meer begeren dan dat je verlangt geld te verdienen. Meer dan je verlangt dat je bedrijf het goed doet. Als jij zover komt dat: ‘God, ik verlang meer naar wijsheid dan naar geld’, dan zul je het krijgen ook. 

Vers 4: ‘indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, 5 dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden. 
6 Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid; Vers 11 gaat verder met: bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden.’ Hoofdstuk 4:7: ‘De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting.’ Dit gaat allemaal over de houding van je hart, niet om vleselijke kennis, maar dat je hart begrip heeft. Dat is een functie van het hart. 

In Spreuken 6:32 let hier eens op. Deze is interessant. Er staat: ‘Maar die met een vrouw overspel doet, is verstandeloos; hij verderft zijn ziel, die dat doet.’ Als je dit samenbundelt met Psalm 32:9 ‘Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit.’ - er staat wees niet als een beest, dat geen verstand heeft, en dat iets in hun mond nodig heeft om hem pijn te doen. Ze moeten iets fysieks voelen, een fysieke pijn om hen in bedwang te houden. Het enige waar ze op reageren is fysieke pijn. Je moet in staat zijn naar je hart te luisteren, om te begrijpen en niet fysiek gestraft te worden. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen dit niet opvolgen. Wij wachten tot we neerstorten en onze vingers branden en alles fout is gegaan, je huwelijk is uit elkaar gevallen, en dán, alleen als in het natuurlijke alles in elkaar stort dán luisteren we naar onze geest. Zo ben je iemand die van put naar put leeft en niet van heerlijkheid naar heerlijkheid. Amen? Je moet naar je hart luisteren! 

Man, als jij uit bent op overspel plegen, dan ontbreekt het je gewoon aan verstand. Dan luister je niet naar je hart maar laat je je door je hormonen drijven. Je bent als een paard. Weet je, ik heb een hengst gehad. Ik had een opleiding voor deze hengst. Man, ik heb daarvoor alleen merries gehad. Ik had één ruin gehad, maar ik had nooit eerder een hengst gehad. Man, als je een hengst hebt, dat is een héél ander dier! En uiteindelijk heb ik een omheining voor dit kereltje moeten bouwen met balken die 60 centimeter dik waren. Dat was het enige dat hem tegen kon houden. Hij kon over íeder hek heen springen, of sprong er dwars doorheen, maakte niet uit wat het was. En ik had al een merrie met een veulen, en ik was bezig met deze enorme omheining te maken voor deze hengst. Ik moest naar Engeland en had niet de tijd gehad deze omheining af te maken. Ik had hem aan 3 kanten af, maar een kant was nog open. En mijn oorspronkelijke bedoeling was om de hengst binnen deze omheining te houden. En ik wist dat als de merrie uit het zicht was, onder aan de heuvel, dat de hengst door de omheining zou breken om haar te zoeken en ik weer een veulen zou hebben als ik terug kwam. En ik dacht hierover na en ik nam dit vers uit Psalm 32: ‘Wees niet als een paard of een muildier, dat geen verstand heeft.’ Weet je, paarden zijn niet dom, maar ze hebben geen inzicht. Ze kunnen niet redeneren. En vooral een hengst niet, als zijn hormonen beginnen te werken dan is er géén redelijkheid meer in. Het is dan gewoon de kortste weg tussen hem en die merrie. 

Ik dacht hier dus een poosje over na, en de Heer sprak tegen me door dit vers, om in plaats van de hengst de merrie daarin te plaatsen, want de hengst kwam bijna overal uit, maar de merrie wilde niet eens over prikkeldraad heenstappen als het op de grond lag. Ze ging daar niet overheen. Zo was dat. Ik plaatste dus de merrie in de omheining. En ik ben 3 weken weg geweest, maar omdat de hengst de merrie altijd kon zien, heeft ie nooit uitgeplozen hoe hij om die omheining heen moest lopen om bij haar te komen. Hij koos altijd de kortste weg tussen hem en de merrie. En er zat zó’n gat bij de omheining waar hij had staan trappelen en klauwen en geprobeerd over de omheining te klimmen. Hij heeft alles geprobeerd maar kwam er daar nooit doorheen. En ze stonden daar 3 weken! Dat is een paard, die heeft geen enkel inzicht. 

En iemand die overspel pleegt is net zo. Je bent gewoon hersendood! Je gebruikt je hart niet. Je luistert niet naar God. Je bent niet gevoelig. Je moet de gemeenschap met God verlaten hebben om dat te kunnen doen. Als je zover zou komen dat je je hart laten regeren, zou het onmogelijk worden om overspel te plegen. Je zult letterlijk dat hart moeten afsluiten voordat je zoiets kunt doen. Je kunt níet in gemeenschap met God zijn en zoiets doen, terwijl je naar God luistert! En dat gaat niet alleen op voor overspel, maar wel voor een duizend dingen. Je zou niet boos kunnen zijn, niet zelfzuchtig, je kunt niet zo nijdig als een das zijn. Je kunt niet depressief zijn. Je kunt heel veel van die dingen die we zijn niet zijn, als je gewoon in gemeenschap met God zou zijn. 

Nogmaals, we proberen al deze veranderingen in ons gedrag te bewerken zonder ons hart te veranderen. Als je hart met troep gevuld is, je denkt aan al die verkeerde dingen, dan zijn we koud en ongevoelig voor God, want zo is ons hart, maar toch willen we andere resultaten. Dat is de verkeerde manier om dit probleem op te lossen. 

Wat ik je vertel is misschien niet het gemakkelijkst. De meeste mensen willen graag naar voren komen en de handen opgelegd krijgen om dit verlangen naar overspel uitgedreven krijgen. ‘Drijf deze depressie uit me.’ We willen het gewoon uitgedreven krijgen. We willen ogenblikkelijk resultaat verkrijgen. We willen niet iets doen wat inspanning van onze kant kost. Maar het voordeel van het veranderen van je hart is, het kost misschien wat meer inspanning en wat meer tijd, maar als je eenmaal je hart veranderd hebt, en het kost tijd om het te bewerken, maar als je hart eenmaal veranderd is, kost het ook weer tijd om terug te vallen! 

Als jij juist gaat handelen, omdat het uit je hart komt, kan je hart niet zomaar weer veranderen. Er is tijd voor nodig en je merkt dat je niet zomaar ‘in zonde’ valt. Omdat je hart je zal verankeren, en je hart leidt je. Daar gaat die hele serie: ‘How to prepare your heart’ over. Dat is een krachtige waarheid. 

Dus laten we terugkeren naar Romeinen 1:21. Ik wil het hier af gaan sluiten. Geloof het of niet, er komt gewoon geen einde aan het spreken over je hart, want dat is in feite het hele onderwerp van de Bijbel. Maar laat ik het afsluiten met het volgende te zeggen: De laatste fase in het blokkeren van Gods weg in je leven, van wat Hij in je gedaan heeft, is het hebben van een verhard hart. Maar al deze dingen zijn samenhangend. Ze zijn met elkaar verbonden. Als jij beseft wat ik vanavond heb gezegd over het belang van je hart, uit je hart komen de oorsprongen des levens, uit de overvloed des harten spreekt de mond, en zo gaat het maar verder. Als jij zou beseffen hoe belangrijk je hart is! Je kunt je hart niet zomaar veranderen zonder God te verheerlijken en een besluit te nemen om dankbaar te worden, zonder je verbeelding op een positieve manier te gaan gebruiken. Dat zijn de manieren waarop je je hart benadert. Dat is de manier waarop je je hart gaat veranderen. 

Je kunt niet met dit vers beginnen en dan teruggaan. Je moet bij het begin beginnen. Je móet een bewust besluit nemen om God te verheerlijken, dat betekent meer waarde hechten aan God, aan wat God heeft gezegd, aan wat God in je leven heeft gedaan, dan aan iets of iemand anders, en niets anders daarmee laten wedijveren. Je kunt niet de aanspraken van welk persoon ook, de mening van je vrouw of je echtgenoot, of je kinderen, je baan, laten meedingen. Je moet zover komen dat jouw liefde en toewijding aan God apart staan, zodat, als al het andere in je leven ineen zou storten, je nog steeds meer belang en eer zou hechten aan God en op Zijn Woord alleen staan. Je zult Hem moeten verhogen, Hem groter maken. Je zult moeten beginnen God te prijzen en dankbaar te zijn. Je zult je overwinningen moeten herhalen. Je zult een bewuste inspanning moeten doen om het negatieve te minimaliseren, de schande te minachten, en de vreugde voor je te zetten en naar het goede te kijken wat God aan het doen is. En als je die dingen doet, zul je ontdekken dat je verbeelding positieve dingen gaat zien en gaat verwekken, en dát zal uiteindelijk leiden tot een gevoelig hart. Dat zijn de stappen daar naar toe, en er is geen andere manier om daar te komen. 

Dit is echt hoe eenvoudig dit is. Als je deze dingen doet, kan ik je garanderen, God heeft jouw hart geschapen. Ik heb deze dingen die ik je vanavond onderwijs, niet verzonnen. Het zijn kleine uittreksels uit het Woord van God over hoe je hart functioneert. En dit is de manier waarop God je gemaakt heeft. Misschien bevalt het je niet, misschien zou je het op een andere manier willen doen, maar zo heeft Gód je gemaakt. God heeft het zo in elkaar gezet. En als jij je prioriteit aan deze dingen wilt geven en je hart zo in elkaar zetten dat jij naar je hart luistert en je hart volgt, zal dat je het leven redden. Het zal je bovennatuurlijke wijsheid schenken. God zal over dingen met je gaan spreken. Je moet dit beoefenen. 

Ik denk dat het net een jaar geleden was, in januari stond ik op het punt naar de jaarlijkse bestuursvergadering te gaan. En al mijn goede vrienden kwamen samen voor deze tweedaagse bestuursvergadering. En terwijl ik in aan het pakken was, want we zouden in een hotel verblijven, terwijl ik op het punt stond te vertrekken vroeg ik God, ik doe dit soort dingen, sommigen van jullie vinden het krankzinnig, maar dan vraag ik God om mij te herinneren als ik nog iets vergeten ben. Sommigen van jullie zeggen: ‘Man, God heeft je hersens gegeven. Gebruik die!’ Nou, ik geloof dat de Heer er niet mee zit. Ik heb gewoon de Heer gevraagd me te herinneren. 
Weet je, ik gebruik ook geen wekker. Ik vraag de Heer om me wakker te maken. Daar wil ik niet mee zeggen, dat het voor jou verkeerd is om een wekker te gebruiken. Maar het is gewoon iets dat ik verkies om te doen. Want het helpt me om naar God te blijven luisteren. Ik dwing mezelf zo te leven dat ik wel afhankelijk van God móet zijn. En ik bedoel dit, ik ben naar bed gegaan met maar twee uur slaap, en dat was voor een internationale vlucht die ik niet mag missen. Maar ik ga slapen met maar twee uurtjes voor de boeg en ik vraag God om me wakker te maken. Nu, jij hoeft dat dus niet zo te doen. Oké? Er zijn verschillende manieren waarop je deze dingen kunt bereiken, maar dit is de manier die ik gekozen heb. Ik luister naar mijn hart en God heeft me altijd gewekt. Ik heb nog nooit een vlucht gemist. 

Ik vraag dus God om me te vertellen of ik nog iets anders mee moet nemen. Ik vraag de Heer om me aan dingen te herinneren. Ik was dus aan het inpakken om naar deze bestuursvergadering te gaan. En iemand had me een ‘Bronco’s-Hoed’ gegeven. Zo’n ‘super-bowl’ kampioenshoed. Ik draag dat soort hoeden haast nooit, maar ik dacht: ‘Ik wed dat een van mijn bestuursleden die hoed geweldig vindt.’ En daar dacht ik aan en ik dacht: ‘Dat is de Heer’, en dus pakte ik die hoed in. Ik ging erheen en ik zei helemaal niets tegen wie dan ook. En het was na twee dagen, na de bestuursvergadering, we stonden op het punt te vertrekken, en ik stond buiten bij mijn auto afscheid te nemen, toen een van mijn bestuursleden die in Oregon woont zei: ‘Weet je waar je zo’n ‘bronco’s-hoed’ kunt krijgen? Ik zou er zo dolgraag een hebben. Ik heb het op 2 à 3 plaatsen geprobeerd, maar ik kan er maar geen krijgen.’ En ik zei: ‘Toevallig heb ik er zo een hier!’ En ik gaf hem aan hem. En ik weet niet of ik hem er echt mee gezegend heb, maar het was gewoon een herinnering, de Heilige Geest zal je dingen laten zien als je naar je hart luistert. En ik geloof echt dat dit een deel van me is, dat functioneert in de gaven van de Geest. 

Sommigen van jullie denken dat het niets met elkaar te maken heeft, maar ik denk dat niet. Als ik God niet in dit soort dingen kan horen, hoe zal ik God dan horen als Hij zegt: ‘Er is hier iemand die zelfmoord wil plegen’, en dat soort dingen. Ik geloof niet dat het juist is als je je leven in hokjes verdeeld en bijvoorbeeld vanaf 19 uur luister je naar God, maar de rest van de dag doe je alles volledig uit het vlees. God zal je helpen om te doen wat je ook maar doet. 
God zal je helpen een betere accountant te zijn. Hij zal je laten zien waar de foutjes zitten en de dingen laten werken. God zal je helpen een betere vrachtwagenchauffeur te zijn. Hij zal je dingen laten zien die eraan komen. Er is gewoon helemaal niets wat jij kunt doen, dat je niet veel beter kunt doen door gevoelig te zijn en naar God te luisteren. Wij hebben er echt een zootje van gemaakt. Hele stukken van ons leven hebben we volledig aan het vleselijke toegekend en we functioneren daar volledig vleselijk. En God heeft jou gewoon niet gemaakt om zo te functioneren! 

Ik verzeker je, als jij naar je hart begint te luisteren is het gewoon ontzagwekkend wat God kan doen, door jou en voor jou! En ik weet dat we allemaal die resultaten willen, maar we willen het op een andere manier bereiken. Wat ik je vertel is niet de makkelijkste manier, maar het is de allerbeste manier. Gewoon je hart goed richten. Het is echt zo eenvoudig. Amen? Dat is een goed woord. Ik kan je verzekeren als je dit ontvangt en in je leven begint toe te passen, dan zullen er radicale veranderingen zijn. Dit kan je leven net zo veranderen als wat dan ook maar. Het is echt goed! Maar het hangt er allemaal vanaf wat jij er mee zult doen. Welke waarde zul jij hechten aan wat je gehoord hebt? Jij bent degene die er een waarde aan toekent. Amen? 
 

www.vergadering.nu