Terneuzen
Goede Herderkerk, Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen
Aanvang: 20.00 uur, steeds op vrijdag

Thema: Waarom Jezus... en Wie is Hij?
Wilt u duidelijkheid over de zin en het doel van uw bestaan, en zekerheid voor de toekomst?
Dan nodigen wij u uit de komende Bijbelavonden te bezoeken.
Daar zal gesproken worden over diverse onderwerpen.
Het thema van de serie avonden is: Waarom Jezus… en Wie is Hij?


13 oktober 2006

Wie is Jezus? Hebreeën 1:1 - 2:8 J.Vergouwe

10 november 2006

  Waarom stierf Jezus? Hebreeën 2:9 - 7:28 K.Fieggen

8 december 2006

  Gods routeplan voor de vrede in Israël. Dank zij Jezus! Hebreeën 8 C.VanMaelsaeke

12 januari 2007

  De drie verschijningen van Jezus! Hebreeën 9 G.W.Hoddenbagh

9 februari 2007

  Kun je zeker weten dat God je zonden vergeeft? Hebreeën 10 G.W.Hoddenbagh

9 maart 2007

  Welke zekerheid biedt het geloof? Hebreeën 11 K.Fieggen

30 maart 2007

  Hoe kunt u God zien? Hebreeën 12-13 J.Vergouwe

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Ook kunt u cassettes van deze avonden bestellen. 

Meer informatie:
Voor inlichtingen,een persoonlijk gesprek,schriftelijke vragen,gratis lectuur, 
een Bijbel of een Bijbelcursus kunt u zich wenden tot:
Stichting Evangelisatie in Vlaanderen
p/a J. C.v.Buren,Beethovenhof 52,4536 AB Terneuzen,tel 0115-696456
e-mail: jcvburen@zeelandnet. nl


Waarom Jezus… en Wie is Hij? 

Onze jaartelling begint bij Zijn geboorte. Zijn naam wordt aanbeden, maar ook als vloek gebruikt. Mensen worden – ja, ook nog in onze tijd! – om het leven gebracht omdat zij in Hem geloven en Zijn normen en waarden als maatstaf in hun leven hanteren. Velen van Zijn volgelingen hebben, gedreven door Zijn liefde, huis en haard opgegeven en Zijn boodschap doorverteld. Anderen haten Hem en Zijn boodschap.
Ook tijdens Zijn leven op aarde werd er verschillend over Hem gedacht. Er waren er die Hem volgden, anderen riepen: ‘Weg met Hem!’ Hoewel Hij niet op een natuurlijke manier is geboren, kwam Hij zonder ophef ter wereld, in een klein dorpje even ten zuiden van Jeruzalem. In een uithoek van het land, in het dorp Nazaret, groeide Hij op. Hij kwam naar de aarde om dicht bij de mensen te kunnen zijn. Zijn ouders hadden opdracht van God gekregen om Hem Jezus te noemen (dit is Jaweh redt). Want mensen redden was het doel van Zijn missie. 

Aanvankelijk leefde Hij heel onopvallend, net als tsaar Peter de Grote die ruim 300 jaar geleden incognito naar Nederland kwam, om hier het vak van timmerman te leren en de mensen om zich heen te observeren. Door Zijn manier van leven en door tekenen en wonderen die Hij verrichtte, zagen veel mensen dat Jezus toch geen gewoon mens was.
En toch… tot op de dag van vandaag zien talloze mensen in Hem alleen maar de zoon van de timmerman. Maar Hij was echt meer, veel meer! Hij was de Zoon van God, tevens de Schepper van het heelal, die een menselijk lichaam had aangenomen. 

Hij introduceerde Zichzelf als de enige weg om in contact met God te komen, de enige bron voor vergeving van zonden, en de enige manier om gered te worden. Voor veel mensen is dit te eenzijdig, te bekrompen om te geloven. De betekenis van Jezus Christus voor de westerse beschaving, geschiedenis en cultuur is echter zo overweldigend dat geen enkel weldenkend mens om Hem heen kan. Allerlei auteurs hebben er in het verleden op gewezen dat je in feite slechts op vier verschillende manieren over Jezus kan denken:

Je beschouwt Hem als een legendarische of mythologische figuur, of 
Je beschouwt Hem als een arme misleide, die vooral zijn eigen woorden geloofde, maar aan zijn illusies ten onder ging, of 
Je beschouwt Hem als iemand die zijn eigen woorden niet geloofde en dus een bedrieger was, en ook een dwaas, omdat Hij Zich voor zijn leugens liet ombrengen, of 
Je beschouwt Hem als wat Hijzelf claimde te zijn: de Zoon van God die de zonde van de wereld wegneemt en elke zondaar redding aanbiedt! 
Nadat Hij ongeveer drieënhalf jaar gepredikt had, werd Hij als een misdadiger gearresteerd. Hij werd echter niet veroordeeld voor Zijn dáden, maar voor het feit dat Hij, als antwoord op een vraag, erkende dat Hij de Zoon van God was. Uiteindelijk werd Hij wegens godslastering veroordeeld tot de kruisdood. Dit is de grootste inschattingsfout geweest die mensen ooit hebben gemaakt. Toch liet God dit gebeuren! Want Hij had een geweldig plan…
God wilde namelijk aan mensen laten zien wat echte liefde is. Dat ging zo ver dat Hij Zijn Zoon wilde laten sterven, als plaatsvervanger voor mensen die door hun zondige daden hun doel hebben gemist. Door hoogmoed gedreven had het eerste mensenpaar een poging gedaan om ‘als God’ te zijn. Als gevolg hiervan is de dood in de wereld gekomen. Jezus, die God is, heeft zich echter vernederd door Mens te worden en aan een kruis te sterven. Door na drie dagen uit de dood op te staan, leverde Hij het bewijs dat de macht van de dood, de satan en de zonde, door Hem is overwonnen. Vervolgens vertoonde Hij zich levend aan veel van Zijn volgelingen, waarna Hij naar de hemel terugkeerde.
Maar Hij komt terug, dat heeft Hij beloofd! De dag komt dat ieder mens oog in oog met Jezus zal staan. Kunt u dan Hem, uw Schepper, ‘recht in de ogen kijken’? Toen Jezus onder de mensen leefde, heeft Hij velen geholpen en gelukkig gemaakt. Maar door Zijn dood en opstanding ligt het eeuwig geluk binnen ieders bereik! De enige voorwaarde die God aan u stelt om dit geluk te ontvangen is, dat u tot Hem komt zoals u bent, met alles wat u nu nog van Hem scheidt.
Natuurlijk kan iemand zich ervan af maken door het bestaan van God te ontkennen, maar daarmee is zeker niet het bewijs geleverd dat er geen God is en de mens dus kan doen en laten wat hij zelf wil. 

Hoe kunt u meer van Jezus en van het plan van God met u en de wereld, aan de weet komen? Wel, door de Bijbel, Gods Woord. Er zijn miljoenen boeken door ‘de mensen’ geschreven, maar er is maar ÉÉN BOEK geschreven dat ‘nieuwe mensen’ maakt, dat is DE BIJBEL. Maar het is met de Bijbel net als met ‘de bank’: hij helpt ons het beste als hij ‘open’ is!

www. vergadering. nu

Archief: seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007