www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De Here tegemoet
Tim LaHaye
Uitgave Het Zoeklicht, Doorn
271 pagina's, 15,95
ISBN 9064510717
uitverkocht

Achterflap:
Grote veranderingen hebben de afgelopen jaren in de wereld plaats gevonden. Misschien is er mede juist daardoor opnieuw discussie ontstaan over de timing van de opname van de gemeente. Velen leren dat christenen worden opgenomen vr de 7 jaren van verdrukking (Engels: Pre-Tribulation). Anderen menen dat christenen juist dr de verdrukking gaan (Engels: Post-Tribulatien) en weer anderen beweren dat christenen halverwege de verdrukking worden opgenomen (Engels: Mid-Tribulation).
De leer over de opname ligt de laatste jaren duidelijk onder vuur. Welk standpunt is nu juist? Kan met zekerheid een antwoord gegeven worden? En wat betekent dit voor de gelovigen van de 21e eeuw?
Tim LaHaye heeft alle Schriftplaatsen die over dit onderwerp gaan op een rijtje gezet en noemt het zelf "het grootste research project van zijn leven".
In dit informatieve en goed leesbare boek worden alle theologische standpunten met elkaar vergeleken. Er kan volgens de auteur maar n duidelijk antwoord gegeven worden: christenen worden opgenomen vr de periode van verdrukking.
De lezer treft in dit boek tevens een aantal overzichtskaarten aan. Zij geven een verhelderend beeld van de verschillende opvattingen over de timing van de opname.

Hoofdstuk 12 handelt geheel over John Nelson Darby:
...
Darby heeft de dingen die hij leerde niet zelf bedacht: zoals de opname voor de verdrukking, het verschil tussen Isral en de gemeente, de leer van de bedelingen, typen en symbolen en andere kenmerkende leringen. Hij is tot de meest aangehaalde leraar van de profetie sinds de apostel Paulus geworden. Veel bijbelgeleerden hadden al n of meer van deze waarheden geleerd vr Darby. Maar hij heeft al deze waarheden tot een samenhangend geheel gemaakt.
Darby nam enkele gedachten over de opname over van mensen vr hem, die ook de opname en de tweede komst zagen als twee verschillende gebeurtenissen. Hij stelde een tijdschema van gebeurtenissen tussen beide momenten samen en zorgde ervoor dat zijn gedachten steeds in overeenstemming waren met de Bijbel. Doordat hij veel reisde, kon hij zijn inzichten overal bekend maken. Zijn leer werd door bijbelgetrouwe christenen aanvaard, niet vanwege zijn overredingskracht, maar omdat zijn inzichten gegrond waren op de Bijbel.
[ ... ]
Eind november 1826 brak Darby een been. Tijdens het genezingsproces had hij veel tijd om de Bijbel ijverig te bestuderen en de dingen die hij bestudeerd had op een rijtje te zetten. In deze tijd leerde hij duidelijk het verschil kennen tussen Isral en de gemeente en zijn eigen positie in Christus. Ook ging hij geloven in de spoedige wederkomst van Christus:
'Ik zag in dat de christen, die zijn plaats in Christus heeft in de hemelse gewesten, op niets anders hoeft te wachten dan de komst van de Heiland, om gebracht te worden naar de heerlijkheid, naar de plaats waar hij in beginsel nu al is, 'in Christus' (Ef. 2:6). De komst des Heren is een waarheid die ik toen leerde begrijpen. Als ik nu al gezeten ben in de hemelse gewesten in Christus, dan hoef ik alleen maar te wachten op het ogenblik dat ik in de hemel zal zijn met Hem. Jesaja 32 leerde me de gevolgen voor de aarde te zien in verband met bovenstaande waarheid. Hoewel andere bijbelgedeeltes nu ook duidelijker voor me zijn, zag ik toen in dit hoofdstuk een duidelijke verandering van bedeling, wanneer de Geest zal worden uitgestort over het Joodse volk en een Koning in gerechtigheid zal regeren op aarde'.
Zo had hij al op jonge leeftijd - hij was toen 27 jaar - de basis gelegd van de principes waarop hij zijn hele gedachtesysteem zou bouwen. Tegenwoordig spreekt men van dispensationalisme (leer van de bedelingen) en daarmee verbonden is de leer van het pre-tribulationisme....

Lees hier meer...

 


2. Het Zoeklicht
 

De Here tegemoet
Tim LaHaye
Over de Opname van de Gemeente

Recensie door Het Zoeklicht

In 1991 begon Dr. Tim LaHaye zich zorgen te maken over het groeiende aantal bijbelleraren en christenen dat het standpunt van de opname voor de grote verdrukking in twijfel trekken. Als reactie hierop schreef hij het boek "The Rapture" (de opname van de gemeente) waarvan nu de vertaling in het Nederlands is verschenen. LaHaye heeft alle Schriftplaatsen die over dit onderwerp gaan, op een rijtje gezet en noemt het zelf "het grootste research (onderzoek) project van zijn leven".

Het boek bestaat uit drie gedeeltes waarna nog een drietal toevoegsels volgt. Het eerste gedeelte spreekt van de 'zalige hoop' van de wederkomst van Christus en gaat in op het feit dat de christen een geweldige verwachting mag hebben: De Here Jezus komt! Hij komt spoedig! Misschien vandaag! Deze verwachting biedt de christen hoop en zet aan tot evangelisatie, zending en levensheiliging. De auteur geeft de details weer van de gebeurtenissen rond de opname van de gemeente en geeft duidelijk aan dat de opname en de verschijning in heerlijkheid niet dezelfde gebeurtenissen zijn. Het geheel wordt ondersteund met duidelijke overzichtskaartjes.

In tweede gedeelte reikt LaHaye ons het bijbels bewijs aan van de leer van de opname vr de Grote Verdrukking. Hij geeft de verschillende meningen omtrent de opname weer, gaat hier diep op in en weerlegt de visie van de opname in het midden en de visie van de opname n de verdrukking. Hierna geeft hij 14 redenen waarom hij gelooft in de Opname vr de Grote Verdrukking.

Deel 3 gaat in op de kritiek op het standpunt van de Opname vr de Grote Verdrukking. Die kritiek richt zich op personen die leren dat de Gemeente vr de Grote Verdrukking wordt opgenomen, mensen als zoals Darby en Ironside. Men voert bij voorbeeld aan dat dit standpunt terugvoert op een visioen van een 15-jarig meisje (Margret MacDonald) in het jaar 1830.
LaHaye geeft aan dat dit nonsens is en dat de leer van de Opname vr de Grote Verdrukking veel verder terugvoert. 

Appendix 1 gaat in op het voorzetsel 'uit', zoals dit gebruikt wordt in Openbaring 3:10 (een tekst die nogal eens voor verwarring zorgt inzake het tijdstip van de opname).
Appendix 2 geeft ons twee sleutels voor het begrijpen van de profetie.
Appendix 3 laat de letterlijke tekst zien van het visioen van Margaret MacDonald.

Ook in Nederland zien we steeds meer verwarring ontstaan omtrent het tijdstip van de opname en we zien dat deze leer steeds meer onder vuur komt te liggen. In dit goed leesbare boek worden zaken op een duidelijke wijze met elkaar vergeleken en op een rijtje gezet. Er kan volgens de auteur maar n duidelijk antwoord zijn: christenen worden opgenomen vr de Grote Verdrukking!

Van harte aanbevolen!!


ISBN 9064510717
272 pag. paperback
Te bestellen bij Het Zoeklicht, Postbus 99, 3940 AB Doorn, Tel. 0343 413 300 
email: boekhandel@zoeklicht.nl 
 


1. Uitdaging - oktober 2003

De Here Tegemoet

Recensie door Uitdaging
Als je iemand hoort spreken over bijbelse profetie, ga dan na of die persoon twee noodzakelijke sleutels tot begrip hanteert: legt hij de Bijbel letterlijk uit, en ziet hij het verschil tussen Isral en de gemeente.

Dat zijn twee sleutels zonder welke de Schrift niet te begrijpen is, betoogt Tim LaHaye in De Here tegemoet. Hij noemt het zelf 'het grootste researchproject' van zijn leven. LaHaye ging alle Schriftplaatsen na die spreken over dit onderwerp. En ging daarnaast te rade bij heel veel andere 'bronnen.
Het boek ontstond feitelijk al in 1991. Toen begon LaHaye zich, naar eigen zeggen, zorgen te maken over het feit dat tal van bijbelleraren en christenen bezig waren het standpunt dat de opname vr de grote verdrukking zou plaatsvinden, aan te vallen. Als reactie kwam hij met het boek The Rapture, dat nu in een Nederlandse vertaling voor ons ligt.

Tim LaHaye is momenteel natuurlijk vooral bekend door de boekenserie 'De laatste bazuin', waarvoor hij schrijver Jerry B. Jenkins inhuurde. In die geromantiseerde boeken doen LaHaye en Jenkins een eindtijdvisie uit de doeken die op nogal wat weerstand stuit binnen traditionele kerken, maar zeker ook bij evangelische en pinksterchristenen. In 'De Here tegemoet' kiest LaHaye ondubbelzinnig voor een opname vr de grote verdrukking. "Nadat ik ieder vers van de Bijbel, dat over dit onderwerp spreekt, nauwkeurig had bestudeerd, moet ik eerlijk zeggen dat ik meer dan ooit overtuigd ben van de leer van de opname vr de grote verdrukking."

Maar LaHaye beroept zich zeker niet alleen op de Bijbel. Uiteraard ook op John Darby (niemand die over de opname schrijft kan om hem heen) en op tal van anderen. Waarbij de indruk bestaat dat LaHaye wel heel gemakkelijk juist die teksten laat spreken die in zijn straatje passen. Zoals hij zich met het uitleggen van bijbelteksten soms ook op het randje van 'inlegkunde' bevindt.

Dat maakt 'De Here tegemoet' overigens geen slecht boek. Verre van dat. Maar de lezer dient het ook niet op te vatten als het finale woord over een brandende kwestie. De Here tegemoet reikt ons de denkbeelden van Tim LaHaye aan. Niet meer en niet minder. Maar dat zijn niet noodzakelijkerwijs de denkbeelden van God. Het is nuttig om kennis te nemen van de grote hoeveelheid informatie die LaHaye aanbiedt, maar het is noodzakelijk om zelf na te gaan hoe betrouwbaar of juist gekleurd die informatie is. En welke waarde men er dus aan dient te hechten. Probleem met LaHaye (en met tal van andere, veelal Amerikaanse eindtijd schrijvers) is dat hij, overtuigd van zijn eigen gelijk, niet alleen zijn eigen stelling tracht te bewijzen door middel van een flinke hoeveelheid informatie, maar tegelijk de kans te baat neemt om ndere meningen tegen het licht te houden en af te branden. Dat lijkt weliswaar heel logisch (LaHaye benoemt lle meningen over het onderwerp en toetst ze op hun houdbaarheid), maar het is in feite een nare vorm van bespelen van de lezer. Want het is voor de lezer niet altijd (en zeker niet meteen op dat moment) na te gaan of de informatie die over een ander wordt gegeven, wel correct is. Wat LaHaye bijvoorbeeld schrijft over MacPherson (die zich in geschriften keerde tegen de leer van de opname voor de grote verdrukking) is niet altijd even juist. Wie de geschriften van MacPherson leest komt daarin allerlei nuances tegen die LaHaye of volkomen over het hoofd ziet, of moedwillig negeert. Dat is niet erg als je de man terloops even noemt, maar als je je eigen stelling mede bouwt op het onderuithalen van MacPherson, dan dien je hem ook recht te doen.

Dat neemt niet weg dat we u zeker kunnen aanraden 'De Here tegemoet' aan te schaffen en te lezen. Want LaHaye zegt ook veel goeds, en zet aan tot denken. Zolang u het boek maar leest zoals het gelezen dient te worden: niet als het finale antwoord, maar als slechts een menselijke mening.

www.vergadering.nu