www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Eens gered, altijd gered?
David Pawson
ISBN 9789059690554
Uitg.: Opwekking, 2005
240 blz., prijs € 11,35
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

 


Een bed violen en een bed van gerustheid
Twee verkeerde en verwarrende godsbeelden
Twee boekrecensies door Henk P. Medema

In het begin van de afgelopen zomer las ik - was het toevallig? - twee boeken parallel. Ze waren van geheel verschillende aard: één van de bestsellers van de Nederlandse literatuur, en een evangelisch bijbelstudieboek.
Op naam van Jan Siebelink staat Knielen op een bed violen (>> Klik hier...).

De auteur van Eens gered, altijd gered? is David Pawson.
Twee beschrijvingen van het christendom, beide zoals het niet moet, tweemaal een probleem met een Godsbeeld, en diametraal het tegenovergestelde probleem.
Beide auteurs zijn van die verkeerde Godsbeelden niet ze!f de vertegenwoordigers. In dit artikel gaat het over GOD. Achter de vraag naar Gods leiding en naar het lijden van mensen ligt de veel diepere vraag wie HIJ is.

 Eens gered, altijd gered?

David Pawson is in Nederland bekend geraakt doordat hij meermalen als spreker te gast is geweest op het Pinksterevenement Opwekking. Van zijn hand zijn verschillende boeken in Nederlandse vertaling verschenen. Het nieuwste is nu 'Eens gered, altijd gered?' waarbij het vraagteken aan het slot voor het begrijpen van het betoog wezenlijk is. In feite vraagt Pawson de lezers zelfs niet of de stelling misschien wel een kern van waarheid bevat, dat men na eens gered te zijn altijd zeker kan zijn van de behoudenis. Zijn hele betoog is dat deze stelling niet deugt.

Veel lezers zullen daarvan schrikken, en dat is terecht. Pawson heeft een geweldige, indringende preek geschreven, wat mij betreft. Hij veegt de vloer aan met het makkelijke, geruste geloven van mensen die een kaartje voor de eeuwigheid hebben gekocht, en nu rustig in de trein blijven zitten: het ergste wat hun kan overkomen is dat de conducteur langskomt (en hun ticket natuurlijk akkoord bevindt), en het beste wat hun kan overkomen is dat er iemand langskomt met verfrissingen (die kosten dan een paar centen, maar dan héb je ook wat).

David Pawson zet de dingen op scherp, wat het evangelie betreft. Christenen leven op het scherpst van de snede, want zij geloven in een Koning die zijn heerschappij uitoefent met een tweesnijdend zwaard. Ze gaan een weg die eigenlijk onbegaanbaar is. Ze volgen een Heer die onnavolgbaar is. Pawson neemt ons mee door de hele Bijbel, en toont telkens weer aan dat de Schrift nooit veronderstelt dat het allemaal vanzelf goed komt. Integendeel: alles kan fout gaan op de weg van het geloof, en dat is geen theorie, want soms gaat alles echt fout. Zelfs de Heer moest aan het slot van zijn levenswerk zeggen dat Judas verloren was gegaan en waag het niet om de ernst van dat gebeuren simpeltjes weg te theoretiseren! In dit boek wordt het evangelie van het Koninkrijk van God recht voor z'n raap en compromisloos verkondigd. Een krachtige, bijbels prediker is hier aan het woord. Laat men hem lezen, laat men naar hem luisteren.

Is Pawson ook een groot theoloog? Misschien. Hij doet er in de slothoofdstukken hard z'n best voor om nog eens een aantal andere aspecten van het bijbelse onderwijs naar boven te brengen. Want Pawson had, daar lijkt hij zich ook van bewust, ook een ander soort preek kunnen houden, als hij namelijk een andere reeks Schriftplaatsen had samengesteld.

Een andere selectie levert (niet een ander evangelie, maar wel) een ander aspect van hetzelfde evangelie op: dat daarin de genade van God wordt gegarandeerd. Beide aspecten worden genoemd in de samenvatting die Paulus in Hd.20 geeft van het evangelie, als hij de oudsten van Efeze op het strand van Milete herinnert aan de beide aspecten van de hele raad van God': zowel het evangelie van Gods genade als het evangelie van Gods koninkrijk moet daarin aan de orde komen. Zo'n God is Hij: een God van oorlog, geweldig in de strijd tegen het kwaad; als je voor Hem kiest en voor Jezus, zijn gezalfde Koning, krijg je het nooit meer één moment cadeau in het leven. Maar ook: zo'n Vader is Hij, een God van eindeloze liefde en trouw, onvoorwaardelijk bevestigend wat Hij heeft beloofd; als Hij voor ons heeft gekozen, in Jezus, zijn geliefde Zoon, krijg je voortaan alles onbeperkt cadeau, tot in het eeuwige leven.

Kijk en luister deze Bijbelstudie van Joseph Prince:
   
Can You Lose Your Salvation?  
    (The Truth About Hebrew 6) - 15 Apr 2012

Have you been taught from Hebrews 6 that as a Christian, it's possible for you to lose your salvation? Have all your doubts about your eternal security in Christ dissolved as Joseph Prince sheds light on this often-misunderstood chapter. Understand what the warning in Hebrews 6 is all about and be assured once and for all that it's impossible to lose the eternal salvation that Jesus has given you! See the superiority of Christ over the old covenant system and live life fear-free and confident, knowing that nothing can pluck you out of His loving hands!

https://www.youtube.com/watch - Part 1...
https://www.youtube.com/watch - Part 2...
 

Het hangt een beetje scheef misschien, in Pawsons boek. Maar daar zijn misschien andere, meer theologische, leerstellige boeken voor, om een balans aan te brengen, zoals D.A. Carson: 'De lastige leer van de liefde van God', of het oudere boekje van J.G. Fijnvandraat: 'Kunnen gelovigen nog verloren gaan?' Goede boeken, gebalanceerd de ene kant naast de andere kant plaatsend. Maar balans is ook niet het enige waar het om draait. Zelf gebruik ik vaak het voorbeeld van een van mijn (klein)kinderen met wie ik ga wandelen langs een vijver; als het kind te dicht bij het water komt, waarschuw ik: pas op, anders verdrink je! Een terechte waarschuwing, maar natuurlijk komt 't zover nooit, want ik spring die peuter wel achterna, al vertel ik dat er om begrijpelijke redenen niet bij.

De God die ons leven leidt
Wie kan de God beschrijven die de wereld, het leven, óns leven leidt? Als je de god ontmoet die door Jan Siebelink wordt getekend in het levensverhaal van zijn vader, denk je: nee, zo is Hij niet. Als je nadenkt over de god die door David Pawson wordt bestreden, de god van het makkelijke evangelie van onbekommerde gelovigen, dan denk je: nee, zo kan Hij ook niet zijn. Deze beide goden moeten met een kleine g worden geschreven.

Maar ook de God van de theologen en filosofen (zoals Pascal Hem aanduidde) heeft niet de Naam met een hoofdletter. De enige, levende God is anders. Niet de Onbewogen Beweger, zoals Aristoteles Hem aanduidde, op zijn Hoge Troon alle voorwaarden bepalend die ons aanvaardbaar moeten maken voor Hem. Ook niet de Lieve Heer in de Hemel, die dagelijks met een grote spons al onze zonden weer uitwist: kom, wat hindert het. Evenmin de God wiens verheven en paradoxale eigenschappen door de theologen in termen van vraagstellingen zo worden geformuleerd, dat noch zij, noch wij het echt kunnen begrijpen. De enige, levende God leidt ons leven niet in termen van problemen en oplossingen, maar in de ontmoeting met Hemzelf. Het evangelie noemt de problemen bij de naam: schuld (en bij God is vergeving), zondemacht (en bij God is bevrijding), ziekte (en God kan genezen). Er zijn nog veel meer categorieën van problemen die de Almachtige laat gebeuren in ons leven: verkeersongelukken, burenruzies, financiële zorgen, zorgen van ouders over kinderen en van kinderen over ouders, werkloosheid, en die eindeloze rij waar ook uw en mijn situaties in staan.

Wat is Gods bedoeling met dat alles? Ik weet het niet, wist ik het maar! Maar als Hij er alleen maar mee beoogde oplossingen te verstrekken, dan had Hij überhaupt beter de problemen kunnen voorkomen. Het beste dat ons kan overkomen met deze God en Vader van onze Here Jezus Christus, is dat we Hem ontmoeten. En dan niet ondanks de ziekten en moeiten en zorgen, maar juist in al die omstandigheden. 'Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Christus Jezus, die U gezonden hebt' (Jh.17:3).


Meer over de leer van David Pawson op Dossiers.tk: De dwalingen van David Pawson en Stichting Opwekking...www.vergadering.nu