www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Steen door de ruit
Wachters maken het verschil
Bart Repko
Ä 18,95
Paperback
340 pag.
ISBN 9789490959005
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

"Zo'n vijf jaar geleden vertrokken Bart en zijn vrouw Joke Repko naar IsraŽl. Dagelijks maken zij een proclamatiewandeling over de muren van Jeruzalem.

Repko roept gelovigen op om, na vele eeuwen van zwijgzaamheid en onderdrukking van het Joodse volk, hun stem te verheffen. De Bijbelse opdracht verwoord in Jesaja 62 om niet te zwijgen 'om Sions wil', en om stenen op te ruimen, krijgt op de muur betekenis. Vele duizenden gelovigen wandelden inmiddels met hen mee.

Waar God uitroept: 'brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion', wordt deze goddelijke passie voor IsraŽl door de kerk nauwelijks gedeeld. Tweeduizend jaar christendom maakte de kerk tot de aartsvijand van het Joodse volk. Gods volk. De kerk staat bij IsraŽl in het krijt.

Een wachter alarmeert bij dreigend gevaar. Hij gooit desnoods een steen door de ruit om de bewoners te wekken. In dit wachtersboekje gaat Repko in op de verstoorde relatie tussen de kerk en IsraŽl. Hij roept gelovigen op om als wachter voor IsraŽl in de bres te staan. Juist nu IsraŽl steeds meer geÔsoleerd komt te staan"

Achter in het boek zijn bijlagen opgenomen, waarvan enkele hier... te vinden zijn.

[ NIEUW BOEK: Bart Repko - Terug van weggeweest... ]

4 RECENSIES


4. Habakuk - oktober 2011 - www.habakuk.nu

Steen door de ruit

Recensie door Jan van Barneveld

Bart Repko heeft een indrukwekkend en belangrijk boek geschreven. Het gaat over het herstel van de relatie van de kerk(en) met Gods volk en om de taak van de kerken en individuele gelovigen als wachters op de muren van Sion. Een taak die Repko al zoín vijf jaar dagelijks en letterlijk op de muur van Jeruzalem vervult. 

Intensief en indringend proclameert Repko, alleen of samen met groepen, Gods woorden en beloften over Jeruzalem en IsraŽl. Diverse taken van Ďeen wachterí worden grondig, diepgaand en bijbels toegelicht. Vier van de vijf bijlagen leveren veel stof voor proclamaties in uw gemeente of gebedsgroep. Een ruwe schatting levert meer dan 400 bijbelcitaten. 

Het is ook een ontroerend boek als Repko schrijft over Gods grote trouw en Zijn liefde, die zelfs na harde profetische waarschuwingen steeds weer boven komt drijven. ĎHet komt goed met IsraŽl.í Maar hoe en langs welke wegen, hangt samen met de houding, de gebeden en het proclameren van de Gemeente van de Here Jezus Messias. 

Het is een indringend boek door de profetische dimensies die uit sommige passages opspringen. Theorie en praktijk van de vervangingsleer worden grondig opgepakt en verworpen. 

Ten slotte is het door de prettige schrijfstijl van Repko een goed leesbaar boek. Een must voor elke voorganger, een bemoediging voor elke Ďvriend van IsraŽlí en overtuigend voor iedereen die de Bijbel serieus onderzoekt op het punt van IsraŽl.


3. Charisma - augustus 2011 - www.charisma.nl 

Ook een steen door de ruit bij de charismatischen

Recensie door Charisma

Zo'n vijf jaar geleden vertrokken Bart Repko en zijn vrouw Joke naar IsraŽl. Dagelijks maken zij een proclamatiewandeling over de muren van Jeruzalem. Bart Repko schrijft erover in een nieuw boek: 'Steen door de ruit'. Een wachter alarmeert bij dreigend gevaar. Hij gooit desnoods een steen door de ruit om de bewoners te wekken. In dit wachtersboek gaat Repko in op de verstoorde relatie tussen de kerk en IsraŽl. Hij roept gelovigen op om als wachter voor IsraŽl in de bres te staan. 'Juist nu IsraŽl steeds meer geÔsoleerd komt te staan'

Kerk is aartsvijand van IsraŽl geworden
Repko roept gelovigen op om, na vele eeuwen van zwijgzaamheid en onderdrukking van het Joodse volk, hun stem te verheffen. De Bijbelse opdracht, verwoord in Jesaja 62, om niet te zwijgen 'om Sions wil', en om stenen op te ruimen, krijgt op de muur betekenis. Vele duizenden gelovigen wandelden inmiddels met hen mee.

Bart Repko: 'Waar God uitroept: 'Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion', wordt deze goddelijke passie voor IsraŽl door de kerk nauwelijks gedeeld. Tweeduizend jaar christendom maakte de kerk tot de aartsvijand van het Joodse volk, Gods volk. De kerk staat bij IsraŽl in het krijt.

Oude, traditionele dogma's voldoen niet langer. Integendeel, ze leggen het falen van eeuwenlange, christelijke theologie pijnlijk bloot. Massa's jongvolwassenen houden het voor gezien. Ze zijn het religieus, humanistisch, Laodiceaans junkfood meer dan beu. (Openbaring 3:14 e.v.) Kerken lopen leeg en sluiten voorgoed hun poorten. MoskeeŽn openen hun deuren.

Deze tijd vereist passend voedsel. (MatteŁs 24:45,46; Handelingen 8:30,31) De tijd der religieuze huurlingen (Johannes 10:11,12) zit er op. Nieuw leiderschap zal zichtbaar worden. Leiders die de ernst van deze tijd op juiste waarde duiden en aanvoelen. Leiders die vertrouwd en vervuld zijn met Gods 'Geest van onderscheiding'. Juist aan dit geestelijk onderscheidingsvermogen ontbreekt het in de huidige gemeente. Richtingloos dobberen we rond.'

Meer van jou en mij!
'Opmerkelijk genoeg geldt dit niet in de laatste plaats voor de charismatische gemeenschappen. Waar je zou mogen verwachten dat deze 'geestvervulde' gemeenschap zich laat leiden door Gods Geest, lijkt Gods handelen met IsraŽl grotendeels aan deze 'vernieuwingsbeweging' voorbij te gaan. Manifestaties en steeds uitbundiger kretologische opwekkingspreken, badend in praise-en-worship-geweld, lijken het onderscheidingsvermogen der 'geestvervulde' leiders te verduisteren. 'More Lord' klinkt het zelfgenoegzaam, daar waar God juist uitziet naar meer van jou en mij (Genesis 3:9).

Waar God aankondigt dat Hij de 'vervallen hut van David' zal herstellen (Amos 9:11) blijft de christelijke goegemeente bij haar misleidende waanidee dat met deze vervallen hut niet IsraŽl, maar de christelijke gemeente bedoeld wordt. 'Ontwaak uit je droom', kan ik slechts roepen.

Wie neemt ons bij de hand?
Steeds meer gelovigen komen na afloop van de spreekbeurten op ons af met de dringende vraag: 'Wie neemt ons bij de hand?' Ook op de muren in Jeruzalem wordt deze vraag ons dikwijls gesteld. In welke gemeente wordt Gods herstelplan met IsraŽl onvoorwaardelijk onderwezen? Waar wordt de betekenis van IsraŽl in Gods reddingsplan met onze wereld onderwezen? Waar wordt geleerd dat niet de kerk/gemeente Gods 'ware' IsraŽl is, maar dat het Joodse, fysieke IsraŽl nog steeds Gods uitverkoren en geliefde volk is? Waar worden de oude profeten nauwkeurig bestudeerd? Waar wordt aan IsraŽl de plek toegekend die God hen, verzegeld in zijn eeuwig verbond, beloofd heeft? Waar wordt schuld beleden? 'Schaamte bedekt ons gelaat' roept Daniel. Waar klinken deze woorden van berouw? 2000 jaar christendom maakte ons tot de aartsvijand van het Joodse volk. Gods uitverkoren volk, zijn lieveling, zijn duifje, zijn oogappel.

Wie neemt deze 'heilig ontevredenen' bij de hand?'


2. Israel Aktueel - 1 juni 2011 - www.christenenvoorisrael.nl/......israel-aktueel

Steen door de ruit

Recensie door Ruben Ridderhof


Bart Repko vertrok enkele jaren geleden naar Jeruzalem om daar dagelijks de muren van Jeruzalem te beklimmen en als 'wachter op de muren van Jeruzalem' Gods beloften voor IsraŽl over de stad te proclameren. Dagelijks lopen christenen uit de hele wereld die in Jeruzalem op bezoek zijn, met hem mee.

width="1" height="1"

Met de titel Steen door de ruit voelt Repko goed aan, dat wat hij in zijn eerste boek betoogt, als een provocatie aan zal komen bij veel van zijn lezers. Bij het lezen van het manuscript, moest ik denken aan wat een rabbijn mij eens vertelde. We hadden het erover hoe een groeiend inzicht in Gods plan met IsraŽl sommige christenen het gevoel geeft dat hun geloof wankelt. Zijn antwoord daarop was laconiek: "Dan moet je je eens goed afvragen van wie dat geloof is."

Bart Repko is erop uit juist dit te bewerkstelligen. Om zelf opgebouwde geloofsbouwwerken te laten wankelen en instorten. Daarvoor in de plaats laat Repko de lezer Gods plan ontdekken met IsraŽl.

In zijn boek, dat heerlijk wegleest, gaat hij in op de verschillende aspecten van het 'wachter' zijn. En in deze aspecten, die hij met talloze relevante Bijbelpassages illustreert, proef je Gods hart voor het land en volk IsraŽl.

Het lezen van Steen door de ruit zal bij veel christenen weerstand oproepen en pijn doen, maar misschien juist daarom raad ik het van harte aan. Ik geloof dat zijn boek reinigend kan werken binnen de Kerk waar de gordijnen van de vervangingsleer maar al te vaak nog heel veel licht tegenhouden.


1. Alpha Online - 25 mei 2011

Steen door de ruit

Recensie door Alpha Online

ĎEen wachter roept als er gevaar dreigt. Hij gooit desnoods een steen door de gebrandschilderde ramen en door heilige huisjes. Een wachter slaat alarm en proclameert.í
Bart is een ex-televisie-producent die Gods roep heeft verstaan om de kerk attent te maken op haar relatie en noodzakelijke solidariteit met IsraŽl als onze grote geestelijke broer.
Vanuit een bijbels gegronde dringendheid en overtuiging slaat hij alarm. Vandaag de dag werkt hij dagelijks als wachter op de muren van Jeruzalem en heeft hij intussen ruim duizend proclamatie-wandelingen daar gemaakt.

ĎSteen door de ruití is dan ook een verrassend en bevlogen geschreven boek, vol geestelijke inzichten en profetische verwijzingen. Het raakt de lezer en schudt gelovigen wakker voor de actuele en dringende situatie rondom IsraŽl en de wederkomst van de Messias.
In dit boek gaat Repko dieper in op het belang om juist in deze spannende dagen onvoorwaardelijk voor IsraŽl in de bres te staan. Ook houdt hij de kerk en haar geestelijk kader een spiegel voor. ĎOp uw muren, o, Jeruzalem heb Ik wachters aangesteld die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht.í (Jesaja 62:7) 

De gemeente is de eerstaangewezene om deze wachtersdienst te vervullen. Tot op de dag van vandaag meent de kerk met ťťn IsraŽl zondag per jaar aan deze dringende bijbelse opdracht te voldoen.

Steen door de Ruit is geschreven voor een doelgroep die steeds meer gekenmerkt wordt door een gevoel van Ďheilige ontevredenheidí met de huidige geestelijke koers met betrekking tot IsraŽl en het Joodse volk.

www.vergadering.nu