www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Weg uit Babylon
Laat Jeruzalem in uw hart opkomen
Wim Verwoerd
ISBN: 9789081881500
288 blz. 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Is er nog hoop voor een herstel van de gemeente voordat de Heere Jezus terugkomt? De gemeente van de Heere Jezus is tot op het bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn we tevreden met deze situatie?

In deze spannende tijd, vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus, zal er maar op twee manieren eenheid komen. Allereerst wil de Heere Jezus Zijn gemeente bijeenroepen door haar als met een bazuin toe te roepen: Wakker worden, want jullie zijn in groot gevaar! De tweede manier om de verdeeldheid op te heffen is de gezamenlijke hoop. Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook gezamenlijk streven. Achter de voorzegde oordelen van vuur, die zonder twijfel over de aarde gaan komen, ligt het Koninkrijk van God.

De schrijver neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis, waarbij het woord van God steeds centraal staat. Een geschiedenis die ons versteld doet staan en die vele profetieŽn uit Gods woord recht doet.
Het herstel van IsraŽl speelt een belangrijke rol, maar ook de val van Babylon. We worden als gelovigen dringend opgeroepen om waakzaam te zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen... Er dreigt groot gevaar.
Het Koninkrijk van God is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin:
Weg uit Babylon! [ www.weguitbabylon.nl ]

( http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=27978
Lees ook dit artikel op CIP, maar ook de eraan toegevoegde kritische reacties over 'genaderovers' en het niet (willen) weten van de opname)


4. De Oogst / Habakuk - september 2014 - www.totheildesvolks.nl/nl/de-oogst | www.habakuk.nu

Weg uit Babylon

Kanttekening door Harry Sleijster:

In deze visie gaat dus het niet meer over de heerlijke verwachting van de komst van de Heer Jezus voor de zijnen. 

De opname wordt ontkend. (Meer over de opname, klik hier...

Wat overblijft is niet iets om je te verblijden, ja, er komt uiteindelijk een nieuw koninkrijk, maar wij zien uit naar een bijzonder droevig en angstaanjagend toekomstbeeld. Althans, dat is de visie van Verwoerd en helaas, ook van nogal wat aanhangers van deze leer.

Meer over de uitleg van Wim Verwoerd, zie onderaan.
 

Recensie door Willem Glashouwer

Een heel interessant boek en de moeite van het lezen zeer zeker meer dan waard! In 287 pagina's en tien hoofdstukken beschrijft Wim Verwoerd de profetische ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Hij wandelt door tweeduizend jaar kerkgeschiedenis met de verschrikkelijke vervolgingen van joden en christenen. Hij toont aan dat het aloude Babylor nog altijd springlevend is en al vele eeuwen voor onze ogen in opmars is.
Hartverwarmend is het dat de eerste vijftig pagina's laten zien waar het allemaal op uitloopt: de komst van het Koninkrijk en de komst van de Koning van dat Koninkrijk! Ja, we gaan nog door een dal van diepe duisternis -eigenlijk al vele eeuwen lang -maar het zijn tenslotte niet meer dan de pijnlijke geboorteweeŽn van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.

Echter, er zijn toch ook wel serieuze vragen te stellen aan dit boek. Bijvoorbeeld over de identificatie van de 'verloren tien stammen van het huis van IsraŽl' met de in Christus gelovigen uit de volkeren. En de ermee gepaard gaande oproep om letterlijk uit het Noorderland (alle gebied ten noorden, noordoosten en noordwesten van IsraŽl, met name Europa en Noord-Amerika) weg te trekken om Gods oordeel over het gebied van 'Babylon/Rome' te ontlopen.
Dit neemt niet weg dat dit boek wat mij betreft een grote aanwinst is om op basis van de Heilige Schrift het gesprek voort te zetten en ernstig de door dit boek gestelde vragen en feiten onder ogen te zien.


3. Ė Israelaktueel - oktober 2012 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Babylon geoordeeld en Jeruzalem gered

Over de Wederkomst van de Here Jezus zijn veel boeken geschreven. De uitleg van Wim Verwoerd in 'Weg uit Babylon', dat eerder dit jaar verscheen, is anders.

Recensie door Marco van Putten

Hij neemt de lezer mee langs de geschiedenis van de kerkleer. Uiteindelijk geeft hij een nieuwe interpretatie over hoe het laatst der dagen zal verlopen. Het boek is voor een breed publiek geschreven met de Bijbel als onderbouwing.

In het Bijbelboek Openbaring wordt Babylon door God verwoest (Op. 17-18). Bij Verwoerd staat Babylon voor de verdorven wereld, meer specifiek de Westerse kerk. De uitleg van Openbaring heeft zijn hoofdaandacht. Uitgebreid wordt getoond welke valse leringen van Babylon gelovigen moeten loslaten.

Verwoerd rekent af met diverse eindtijdleringen, zoals de Opname en de Grote Verdrukking. Volgens hem zal God de wereld slaan, maar het land IsraŽl sparen. Hij verwacht geen complete vernietiging van de aarde.

Het verwachten van het Messiaanse Rijk staat centraal, want dit zou nabij zijn. Nadat gelovigen bekeerd zijn verlaten ze Babylon en trekken naar IsraŽl/Jeruzalem om daar gered te worden.

Heidenen krijgen daar, als leden van de stam EfraÔm, deel aan IsraŽls redding, die tot de Wederkomst is uitgesteld. In het boek werpt Verwoerd overigens vragen op die vervolgens onbeantwoord blijven.


2. De Klaroen - 1 april 2012 - www.weguitbabylon.nl

Geschreven om wakker te schudden

"Weg uit Babylon" is de titel van het eerste en misschien ook wel laatste boek van Wim Verwoerd. Een levenswerk. Met een missie.


'De economische crisis is nog lang niet het ergste wat deze wereld gaat meemaken.' Het zijn de indringende woorden van Wim Verwoerd uit Nieuw-Lekkerland. Een doemdenker wil hij niet zijn. Wel een realist. Hij heeft het boek "Weg uit Babylon" geschreven om te waarschuwen. Christenen moeten wakker geschud worden, omdat ze zich volgens hem niet realiseren wat er allemaal staat te gebeuren in de komende wereldgeschiedenis. 'Maar het gaat eigenlijk iedereen aan', legt Verwoerd uit. 'Net zoals de zondvloed een paar duizend jaar geleden iedereen raakte, zo zullen de komende gebeurtenissen niemand ontzien.'

Wim Verwoerd wil dus waarschuwen. 'Maar een waarschuwing zonder hoop heeft geen effect.' De bijbel biedt volgens de auteur een duidelijk en goed uitvoerbaar plan om gered te worden. En in zijn boek wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. In eenvoudige taal beschrijft Verwoerd de val van Babylon, het herstel van IsraŽl en het komende koninkrijk van Jezus. Als belangrijkste bron gebruikt hij de bijbel, maar ook boeken over de kerkgeschiedenis en de Joodse (lijdens)geschiedenis. Ook theologen als John Bunyan en Charles Spurgeon zijn terug te vinden in de voetnoten.

Het boek gaat over "de eindtijd"; dat is de hele periode vanaf de bijbel tijd tot aan onze tijd. De lezer wordt meegenomen door de geschiedenis en zal schokkende dingen ontdekken. Nu zijn we toe aan de laatste, moeilijke periode die voorafgaat aan de wederkomst van Jezus en de vestiging van zijn vrederijk. 'Je kunt het vergelijken met de barensweeŽn van een vrouw. Die weeŽn zijn geen doel in zichzelf, maar ze dienen een doel. Het doel is nieuw leven.'

Verwoerd benadrukt dat het niet zijn intentie is om lezers voor het hoofd te stoten. 'Ik wil dat mensen zelf onderzoek gaan doen naar de waarheid. En dan weet ik zeker dat ze die ook zullen ontdekken. Veel christenen lezen het laatste boek van de bijbel niet. Dat bijbelboek heet "Openbaringen", maar voor veel gelovigen is dat juist een boek met verhullingen. Dat is onnodig en jammer. Veel christenen geloven daardoor in een eindtijdsprookje. Zo van; als het moeilijk wordt op aarde, gaan we naar de hemel. Maar zo eenvoudig is het niet.'

Er zijn volgens Verwoerd verschillende visies in omloop over wat er straks allemaal gaat gebeuren. 'Maar uiteindelijk zal het maar op ťťn manier plaatsvinden, daar is de bijbel duidelijk over.' De auteur, die vroeger leraar was op een basisschool, heeft grondige studie gedaan naar de profetische geschriften in de bijbel en wat bijbelkenners daarvan gezegd hebben. Regelmatig gaf hij lezingen over onderwerpen die betrekking hebben op de eindtijd. 'Mensen om mij heen hebben me uitgedaagd om dit boek te gaan schrijven. Uiteindelijk heeft het schrijfproces maar drie maanden geduurd, omdat ik al zolang bezig ben met de inhoud ervan.'


1. Ė CIP - maart 2012 - www.cip.nl

Weg uit Babylon

Kanttekening door Harry Sleijster:

Ook in dit artikel blijkt dat in het deze visie niet meer gaat over de heerlijke verwachting van de komst van de Heer Jezus voor de zijnen. Waarschuwingen en nog eens waarschuwingen, want wij als Christus' gemeente krijgen de zwaarste verdrukkingen over ons heen die ooit op aarde geweest zijn. Duidelijk wordt de opname ontkend c.q. vervangen door een hopje op en neer aan het einde van de tijd van grote verdrukking.

Twee reacties op CIP... die de spijker op de kop slaan:

Reactie 1:
1 Thessalonicenzen 4 : 13 t/m 18 ...gaat over de Komst des Heeren op de wolken om ZIJN Gemeente thuis te halen. Pas D A A R N A komt de grote verdrukking (1Th.5:1-10).

Reactie 2:
Wim Verwoerd moet zijn bijbel beter bestuderen en zijn reformatorische bril afzetten. In Gods Woord staat heel duidelijk dat wij van het komende oordeel van de Grote Verdrukking verlost zullen worden. Wij zijn niet gesteld tot toorn, omdat de Here Jezus dat voor mij al heeft gedragen aan het Kruis van Golgotha!
1 Thess. 1:9-10: Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.

Meer over de uitleg van Wim Verwoerd, zie onderaan.
 

Door Rik Bokelman

"De Bijbel leert dat er oordelen zullen komen over het geestelijke Babylon en de volken die door haar beÔnvloed zijn. De gelovigen denken echter dat deze oordelen hen niet zullen treffen omdat ze veilig zijn in Christus. Door deze gedachte zijn ze niet voorbereid," zegt Wim Verwoerd over zijn boek Weg uit Babylon. CIP.nl sprak met hem. "Daarom is het zo nodig dat de waarschuwende woorden van de Heere Jezus worden uitgelegd en waar Jezus Christus in Openbaring toe oproept."

"De tijd, waarin we leven, wordt door de Heere Jezus vergeleken met de dagen van Lot en Noach en ook met de verwoesting van Jeruzalem. Wanneer God het religieuze Jeruzalem niet spaarde, maar stad en tempel verwoestte, hoeveel meer hebben Europa en Amerika dan te vrezen? Nemen wij Jezus' woorden 'opdat u niet van haar plagen zult ontvangen' serieus of maken we ons als gelovigen daar niet druk om? In het boek worden vanuit het Woord de verbanden gelegd tussen Jezus' rede op de Olijfberg en de oordelen die zullen komen over het geestelijke Babylon."

Eenheid
Verwoerd schrijft in zijn boek ook over eenheid binnen de kerk. Daarover zegt hij: "Een verdeelde kerk is geen krachtige kerk en ook geen wakende kerk. Elke kerk, groep of denominatie heeft zo zijn eigen visie op de tijd waarin we leven. Jezus roept ons op, met het oog op de tijd waarin wij nu leven, om vooral te waken en te bidden zodat we wat er komen gaat zullen kunnen ontvluchten en voor de Zoon des mensen mogen staan (Lukas 21:36). Wanneer we samen gaan luisteren naar de alarmboodschap en ons gezamenlijk bewust worden van het gevaar waarin we verkeren, zullen we weer ťťn kunnen worden."

Hij wijst op de hoop, die iedere gelovige zou moeten bezitten: de hoop dat het Koninkrijk van God komt. "In mijn boek leg ik uit dat D-day (beslissingsdag) al plaatsgevonden heeft, maar dat Victory-Day (de dag en tijd van overwinning) nog plaats moet vinden. Omdat we alles zo vergeestelijkt hebben, is ook het Koninkrijk van God voor de meeste gelovigen geen werkelijkheid meer waar men naar uitkijkt. Het belangrijkst in die hoop is de komst van Jezus Christus. Hij regeert straks te midden van IsraŽl en Hem zullen alle (overgebleven) volken gaan eren. Deze hoop gaat gepaard met een heilige reine levenswandel en het dagelijkse gebed: 'Kom haastig Heere'."Kanttekeningen door Harry Sleijster:

Een korte samenvatting van de eigenaardige uitleg van Verwoerd:

Volgens Verwoerd is Babylon het beest, en het beest is al bijna 2000 jaar het Rooms Katholieke Systeem. Het Rooms Katholieke systeem is ook de 10 tenen van ijzer en leem van DaniŽls beeld.

Het boek is een soort kruistocht tegen de Rooms Katholieke kerk als het beest. Dat is wel heel beperkt - er is meer dan de RK-kerk (zie verderop) - en zijn conclusies zijn uiteindelijk heel apart. Alle gelovigen in de kerken zijn eigenlijk Efraim en we moeten onze koffers letterlijk bij de voordeur zetten om naar IsraŽl te vertrekken om te ontkomen aan de oordelen.

De uitleg:
De tegenhouder moet eerst verwijderd worden, en die tegenhouder is het Romeinse Rijk zelf, dat tot dan toe de antichrist tegenhield. Toen greep de Roomse Kerk de macht en is tot aan vandaag de heerser achter de schermen. Het Roomse Kerk heeft al bijna 2000 jaar tot een grote verdrukking geleid. De Verdrukking is nu bijna voorbij.

Juda en Israel (en zij die daaraan zijn toegevoegd) zullen letterlijk weer teruggebracht worden naar IsraŽl, waar zij de koning zullen ontmoeten.

Europa en Noord-Amerika zijn eigenlijk het RK-systeem, en als Babylon krijgen zij nucleaire verwoestingen mee te maken. 1/3 deel van de mensheid sterft; dat is dus vooral in Europa en Noord Amerika. Elk land dat Israel heeft geherbergd (de 10 stammen in de verstrooiing) zal het oordeel krijgen (typisch is dan dat Rusland niet tot het RK-systeem behoort, maar wel veel Joodse mensen heeft laten gaan).

Wij moeten nu al geestelijk wegtrekken uit dit hele systeem dat tot nu toe ook in de Reformatie zijn invloed heeft laten gelden (nog steeds de zondag en niet de sabbat, geen feesten, wel kerstmis, kerstboom, kinderdoop, etc) en daar moeten we zo snel mogelijk uit. Doen we dat niet, dan zijn we als de vrouw van Lot en kunnen we ook fysiek ons leven verliezen.

Hij beschrijft niet hoe, maar er komt een moment dat God alle gelovigen uit het huis van Israel en Juda naar Israel zal laten trekken, en daar zullen ze beschermd worden tegen de dramatisch nucleaire rampen.

De opname gaat niet gebeuren. Dat is een fabeltje.

De periode van Grote Verdrukking is helemaal niet 7 jaar, maar al bijna 2000 jaar.

De Antichrist komt helemaal niet een korte periode en fysiek, maar is er al bijna 2000 jaar.

Laten zij die in Judea zijn vluchten naar de bergenÖ heeft volgens Verwoerd slechts te maken met het jaar 70 na Christus. Hoewel er in Mattheus 24 staat dat er dan een grote verdrukking zal zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal - vergeet Verwoerd hierbij dus de verschrikkingen in Rusland en de Holocaust en ook zijn eigen nucleaire voorspellingen mee te nemen. Er ligt bijna 2000 jaar tussen, maar die verdrukkingen mogen dus nooit groter zijn dan de vernietiging in het jaar 70, volgens Jezus' woorden over die grote verdrukking.

Bij het Beeld van Daniel houdt Verwoerd geen enkele rekening met de machten die erachter zitten en die nog steeds invloed hebben. Het waren volgens hem allemaal achtereenvolgende rijken en dus moet er direct na het Romeinse Rijk een nieuw rijk zijn gekomen dat tot het einde bleef, en dat moet het Rooms Katholieke systeem zijn, totdat de steen komt.

Hij stelt dat Rome ook de invloeden van Babylon in zich draagt, natuurlijk omdat hij later op Babylon als het RK-systeem wil kunnen uitlijnen.

De Opstanding uit de doden is pas in het Messiaanse Rijk en zeker niet daaraan vooraf.

Christenen met een liefde voor Israel zouden wel eens uit de stam Efraim kunnen komen. Of komen misschien alle gelovigen uit Efraim? En zou God hen niet door een bijzondere gebeurtenis ineens met Juda bij elkaar brengen in het land Israel? Als dat signaal komt, dan moeten we snel naar IsraŽl gaan, want dan gaat het gericht over Babylon komen.


Mijn conclusie:
Zeer vreemde en onsamenhangende gedachten, die weinig onderbouwing vinden in serieus onderzoek van de profetieŽn.
 

Er is meer dan de RK-kerk
Het RK-systeem heeft op zijn tijd dramatische impact gehad, en zeker heeft de tegenstander invloed gehad op dit systeem om dwaling te brengen, en helaas veel Jodenvervolging. Maar dit boek van Verwoerd is in 2012 geschreven en sindsdien begrijpen we al een stuk beter dat de islam en de antichrist zeker met elkaar te maken hebben.
Verwoerd is kennelijk nog nooit in India geweest waar het satanische hindoeisme een nog veel grotere dwaling heeft gebracht. Sterker nog, satan heeft door allerlei verschillenden religies geprobeerd om mensen van God af te laten dwalen en zelfs buiten de religies om. Hoe komt het bijv. dat 'The women birth control movement' in de USA trots is dat er vorig jaar 300.000 abortussen zijn gepleegd? Dat komt niet door de RK-kerk.
Er komt dus iets veel groters aan en de 'Interfaith beweging' plaveit de weg voor zoín wereldreligie waarin iedereen zijn messias in de fysieke antichrist zal gaan herkennen (die wonderen zal doen). En natuurlijk is het niet uitgesloten dat de RK daar een rol in zal spelen, maar de RK kerk is niet alleen DE antichrist. En Verwoerd heeft zich met name vastgebeten in die RK Kerk, daarbij vergetend dat de duivel vele misleidende theologieen heeft opgezet om de mens te misleiden. Als de antichrist komt zal deze immers vele theologieen moeiteloos onder ťťn dak brengen en dus gaat het veel verder dan de RK kerk.Op 1 januari 2015 verscheen Verwoerds recensie van het boek WakeUp1, blijkbaar is dat de tegenhanger van zijn eigen boek. Klik hier... voor zijn recensie.

Ik geef even kort een aantal punten uit deze recensie weer, die feitelijk alles veroordeelt, behalve de titel WakeUp! O nee, toch niet, zelfs die is misleidend. Zie onder.

Gemeente en Israel
Wim Verwoerd (WV) gooit twee totaal verschillende zaken op ťťn hoop: a) dat de Heer komt voor Zijn gemeente, om die te bewaren voor de oordelen over de wereld, en b) dat de Heer komt (mťt de gemeente) voor Zijn volk Israel om de wereld te oordelen en Zijn volk Israel te bewaren door de verdrukking heen. De eindtijdrede van de Heer verklaart hij dan van toepassing op de gemeente, in plaats van op Israel dat weer terug in het land is.

Terugkeer
Verwarring ook doordat WV de terugkeer van Israel uit alle landen waarin zij verstrooid zijn, ziet als de 'terugkeer' van de Kerk. Die stapt in het vliegtuig naar Israel. GeŽnt op Israel wordt bij hem: Israel geworden. Het oude Israel is geen Israel meer. Weggaan uit Babylon is WV's hoofdboodschap: koffers klaarzetten voor vertrek naar Israel.

Vaderhuis
Gaan naar het Vaderhuis noemt WV een adembenemende dwaling, die niet in de Bijbel te vinden zou zijn. Een Joodse bruiloft zou niet als voorbeeld gebruikt mogen worden, want het is slechts een voorbeeld(?). Hij noemt dit het toevoegen van een buitenbijbelse bron om de dwaling te bevestigen. Alle uitleg over de feesten noemt hij steeds misleidend en inlegkunde. Net als in zijn boek draagt hij nauwelijks bewijs aan voor zijn stellingname.

Antichrist
Rome is in de visie van WV de antichrist, en dat tracht hij in de recensie uitvoerig te bewijzen - wat uiteraard niet te bewijzen is en zelfs eenvoudig is te weerleggen: Rome ontkent niet de Vader en de Zoon. De 70e jaarweek zou niet meer komen en de Grote Verdrukking zou er al bijna 2000 jaar zijn, evenals de antichrist.

Opname
"Het grootste bezwaar" tegen het boek WakeUp! is de opname. WV's opname is: koffers pakken en per vliegtuig vertrekken naar Israel. De Kerk ziet hij als EfraÔm. Allemaal(?) naar Israel. De opname-gelovigen zullen volgens WV allemaal omkomen, want waar zal de eindstrijd plaatsvinden? Hier in Europa, ItaliŽ... en Nederland.

WakeUp! = WU
WakeUp! vindt WV een prachtige titel, maar die wil hij niet steeds voluit moeten schrijven, dus afkorten naar WU is veel makkelijker. Want, vindt WV, die titel strooit zand in de ogen en doet je in slaap vallen.

Lees meer over de opname (en de vele bijbelse bewijzen) hier...
of over de uitleg van de profetieŽn en de profetische kaart hier...

www.vergadering.nu