Start

Vrouwen profeteren
   FAQ
   Brochure
   Winston
   Godet
   Praatstuk
   Links

Muziek

Opname
   Geen opname?
   Israel terzijde gesteld?
   250 redenen Nieuw
   FAQ - vragen
   J.N. Darby

Wedergeboorte

Zoonschap
   Eeuwig zoonschap

Genezing
   Geneest de zieken
   Handoplegging
Heilige Geest
Charismatisch

Verzoening


Home > Opname in de BijbelGeen opname?Israel terzijde gesteld?FAQJ.N. Darby

De opname in de Bijbel

De vele argumenten vr
          de opname vr de grote verdrukking

Er is een overstelpend complex van argumenten !! Misschien zitten er wel wat teksten bij waar iets op af te dingen is, of die ook wel wat anders toegepast zouden kunnen worden, maar het gaat om het complex van argumenten, en dat is overstelpend. En voor wie dat beeld compleet heeft, zijn het allemaal duidelijke aanwijzingen. Hieronder volgt een kort schematisch overzicht van de argumenten. Eerst de belangrijkste Bijbelgedeelten.

Dus... wees niet onwetend (1Thess.4:13) en denk niet "we weten het niet"of "we kunnen het niet weten." Het geheimenis (1Kor.15:51) is geopenbaard!

Dit zijn de bijbelse beschrijvingen van de opname:

- 1Ko15:51-52 de verborgenheid (dus niet de bekende wederkomst!), dat wij niet zullen ontslapen, maar in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden, bij de laatste bazuin (NB 'de laatste' voor ons, de afmarsbazuin)

- 1Th4:15-17 de Heer zal komen en roepen en bazuinen, eerst zullen de doden in Christus opstaan, daarna worden wij, de levende gelovigen, in wolken opgenomen en dan (1Th5:1-4) zal een plotseling verderf over hen komen als de dag des Heren zal komen

- Jh14:1-3 Ik kom weer en zal u tot mij nemen (vgl. Jh17:24 Ik wil dat zij bij mij zijn)

- vgl ook 2 Th2:7 ...tot die nu tegenhoudt zal weggenomen worden

N.B.:
- dit gaat dus niet over de wederkomst op aarde voor Israel
- dit gaat ook niet over de verschijning in macht en heerlijkheid
- dit gaat over ophalen, opnemen naar de hemel, in het vaderhuis, waar heel veel staat te
  gebeuren vr we met onze Heer Jezus terugkomen.
- maak dus ook het onderscheid tussen Israel en de Gemeente. Israel is het volk dat met
  de Messias over de aarde zal regeren, en de Gemeente is het lichaam van Christus, dat
  n met Hem over alles zal regeren.

 


10 argumenten vr de Opname vr de grote verdrukking:

1. Vr de Zon der gerechtigheid opgaat (Mal.4:2) komt de Morgenster (Op.22:16)
       NB: dit zijn laatste verzen van het OT n NT.
2. Henoch werd opgenomen vr de zondvloed: Lk.17:27
3. Lot werd bewaard voor de regen van zwavel en vuur: Lk.17:29
4. Wie gelooft... komt niet in het oordeel: Jh.5:24
5. Over Isral komt een verharding ttdat de volheid van de volken (de Gemeente) zal
    zijn ingegaan: Rm.11:25 (de benauwdheid van Jakob; hen die op de aarde wonen)
6. Jezus redt ons van de komende toorn: 1Th.1:10
7. Hij zal ons (Filadelfia) bewaren voor de ure der verzoeking: Op.3:10
8. Tijdens de hele grote verdrukking in Op.6-19 wordt de gemeente niet
    genoemd, de 'oudsten' zijn dan nl. in de hemel (Op.4-5).
9. Hij komt als een dief in de nacht (1Th.5:2), maar niet voor ons (:4!!!), want wij zijn zonen van het licht, van de dag, niet van de nacht (:5) (die komen zal - Joh.9:4), en wij slapen niet, wij waken (:6) en wij zijn niet bestemd tot toorn (:9). (Het onverwachte "als een dief in de nacht" duidt aan dat wij niet in die nacht van de grote verdrukking zullen zijn, want wij zien i.v.m. de tekenen der tijden zijn komst aan komen. 
 - Er hoeft niet iets te gebeuren vrdat de Heer komt voor ons. 
 - Wij zien uit naar Chrstus, net naar de antichrist en de grote verdrukking
10. De dag des Heren komt, maar rst komt de afval en de antichrist in de tempel; maar dat komt pas nadat de weerhouder (de HG/de Gemeente) is weggenomen, en dat is onze vereniging met Hem (:1). Zie 2Th.2:1-8 (zie de uitwerking hieronder)


4 argumenten waarom een opname vr de 7 jaar

oftewel: Wat is er tegen een opname halverwege?

Het bewijs tegen de leer van de opname in het midden van de verdrukking

1. Dan vindt de opname plaats in Openb.11:11-12. De 2 getuigen worden halverwege weggenomen, wellicht ook de gemeente?
Tegen is: De opname komt niet voor in Openb.11, de gemeente is niet Mozes en Elia. Als 'Klimt hierheen op' een argument is, is het dat ook al in Openb.4:1, dus vr alle verdrukking. Dan is Johannes in Op.4:1 een beter symbool voor de gemeente dan M&E. M&E zijn geen symbolen, maar letterlijk M&E. Indien toch, dan zijn ze symbool van Israel. De gemeente komt voor in Op.1-3, niet meer in Op.4:3-Op.11. In 4:1-2 is het begin van de verdrukking.

2. Dan is de 7e bazuin in Op.11:15 die halverwege is, de laatste bazuin van 1Ko.15:52.
Tegen is: Deze bazuinen zijn niet gelijk. De opname van M&E is vr de 7e bazuin. De 7e bazuin is oordeel op aarde en geen zegen voor gemeente.

3. Dan is de toorn beperkt tot 3 jaar
Tegen is: De zegels en bazuinen zijn ook verschrikkelijk zware oordelen, die 'de toorn van het Lam' en 'de grote dag van hun toorn' genoemd wordt. Beide periodes van 3 jaar zijn toorn over de wereld. Niet de eerste 3 jaar vergoelijken, ook Op.6 is grote verdrukking. Dan.9:27 zegt ook: de verdrukking is 7 jaar.

4. Tegen is ook:
Het neemt een verwachting op elk moment van een spoedige komst weg.
Het ingaan van het verbond van 7 jaar zou het dan mogelijk maken het punt van 3 jaar of 42 maanden te berekenen.

[ UIT: Tim LaHaye - De Heer tegemoet - Hfdst.9 ]


2 Thessalonika 2

Eigenlijk vinden we het complete verhaal van de eindtijd in 2 Thess.2:1-12, alleen (helaas) niet helemaal volledig netjes in exact chronologische volgorde:

De chronologische volgorde in 2 Thess. 2:1-12 in 9 punten:
1. (:7)  de verborgenheid der wetteloosheid werkt al
2. (:6)  'wat' hem tegenhoudt is er nog
    (:7)  'hij' die tegenhoudt is er nog
3. (:1)  de komst van onze Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot Hem
    (:7)  'hij' die weerhoudt wordt weggenomen (de HG c.q. de Gemeente)
4. (:3)  de afval, de openbaring vd mens der zonde, de zoon des verderfs
    (:8)  de openbaring van de wetteloze
    (:9)  zijn komst is naar de werking van satan
5. (:11) met werking van de dwaling om de leugen te geloven
    (: 9) met allerlei krachten, tekenen en wonderen van de leugen
    (:10) en verleiding der ongerechtigheid
6. (:4)  de antichrist gaat in de tempel van God zitten (ook Mt.24:15)   
7. (:8)  de verschijning van zijn komst (= :2 de dag van de Heer) (de wederkomst)
8. (:8)  Hij zal verteren en vernietigen door de verschijning van zijn komst
9. (:12) allen geoordeeld die een welgevallen in de ongerechtigheid
           hadden.

Samengevat: Nadat de 'weerhouder' (HG/Gemeente) is weggenomen, dit is de opname,
moet de afval komen, de antichrist, de wetteloze, die vervolgens wordt vernietigd bij Zijn verschijning, de wederkomst.

Ng een veelheid aan argumenten is te vinden in W.J. Ouweneel's "De Openbaring van Jezus Christus", deel 1, blz. 87-102.
 Matthes 24 en 25

Deze hoofdstukken geven een omschrijving van de grote verdrukking en wat er daarvoor en daarna zal gebeuren. De opname zou je kunnen vinden in 24:40 (opgenomen en achtergelaten), maar dat vers kan ook slaan op het oordeel over dan levende mensen aan het einde van de grote verdrukking.
Mt.24
:2 de gebouwen van de tempel, geen steen op de andere gelaten - dit gebeurde in 70 nC,
    maar blijkt tevens profetisch te zijn (Op.11), want er gaat veel meer gebeuren, zie...
:3 wat is het teken van uw komst en van de voleinding?
:5 er zullen misleiders komen, oorlogen, hongersnoden, pesten, aardbevingen,
     dit is het begin van de ween...
:11 valse profeten zullen opstaan, de wetteloosheid zal toenemen,
:15 de gruwel der verwoesting zal staan in de heilige plaats - vlucht! - het zal een grote
       verdrukking zijn zoals er nooit geweest is
:29 de Zoon des mensen zal komen op de wolken des hemels
:32 teken-1: de vijgeboom - als de bladeren uitspruiten - als je deze dingen
     ziet gebeuren, weet je dat het nabij is
:36 dag en uur weet niemand, maar
:37 teken-2: de dagen van Noach - zoals zij leefden... tot hij in de ark ging
:40 de een zal worden weggenomen, de ander achtergelaten
:42 waakt, als je 't uur geweten had, zou je gewaakt hebben, wees gereed
Mt.25
:1  tien maagden wachtten, maar vielen in slaap
:10 vijf wijze maagden met olie gingen mee
:11 vijf dwaze maagden zonder olie bleven achter
:13 Waakt dan !!!
:31 na de komst van de Zoon des mensen zal Hij, de Koning, scheiding
     maken tussen schapen en bokken van de volken(!) en beoordelen naar wat zij
     gedaan hebben voor Israel, Zijn broeders.

Openbaring en 2Thess.2 geven de volgorde van de eindtijdgebeurtenissen en
Matthes 24 en 25 passen daarin. Niet andersom.
 Reacties op lezingen


 
Geen opname? - een deprimerend toekomstverhaal!

door Harry Sleijster

Op 4 februari 2013 heb ik een lezing van ds. W.J.J. Glashouwer bijgewoond.

Ik heb er geen blij gevoel van over gehouden. Hoe verder de avond kwam hoe somberder de sfeer werd. Ik kende Glashouwer's standpunt over de opname, maar nu heb ik ervaren hoe die boodschap overkomt. Bijna alle grote evangelische predikers leren ronduit de opname. Ik ben ook niet anders gewend in de Vergadering. Alle pro's en contra's heb ik uitvoerig bestudeerd. Maar goed, iedereen mag natuurlijk over de opname denken wat ie wil, maar deze avond kwam wel heel sterk naar voren wat het verschil is, en met name wat het nare gevolg is als je niet in een opname gelooft.

Depressief
Als je niet depressief bent, dan zou je het wel worden. Als je, zoals Glashouwer deed, alles schildert wat in de grote verdrukking gaat gebeuren, en dat nadrukkelijk betrekt op jezelf en op de gelovigen, is er feitelijk niets om nog blij van te worden. En dat gebeurde deze avond dan ook niet. Glashouwer zei meerdere keren dat hij het niet mooier kon maken. En je kon het zien aan de mensen. En de massa ging somber naar huis. En dat terwijl het NT ons juist zo vaak oproept blij te zijn, want de Heer komt spoedig! Hij kan ieder moment komen! Maar niet in de visie van Glashouwer. Niet n keer heeft hij genoemd dat onze Heer Jezus spoedig terugkomt, want dat past niet in zijn visie. In zijn visie zien we uit naar de Grote Verdrukking, die 42 maanden duurt, en gruwelijke rampen over ons brengt, en daar moeten we ons terdege op voorbereiden. En dan pas kan Hij "spoedig" komen.

Blijde verwachting van Jezus' komst
In "de Vergadering" ken ik niet anders dan een blij uitzien en een sterk verlangen naar de komst van de Heer. Echt dagelijks zien we naar Hem uit. Helaas is Glashouwer een vertegenwoordiger van het tegenovergestelde.

Angst of argumenten
Het is dus niet zoals die mevrouw in de pauze beweerde, tegen wie ik zei dat ik de opname verwachtte en de komst van de Heer. Heftig beweerde zij dat het mijn angst zou zijn om door de Grote Verdrukking te moeten. Ik probeerde nog dat het juist de grote hoeveelheid bijbelse argumenten is, die vr de Opname spreekt. Maar nee, ik moest de boeken van Glashouwer gaan lezen (wat ik al gedaan heb:-). Het punt is echter dat er zoveel bijbelteksten en bijbelgedeelten en illustraties en beelden over de opname zijn. Maar mensen als Glashouwer hebben van jongs af aan hier niet van willen weten. Hij sprak ze ook niet tegen, hij noemde ook geen argumenten voor zijn visie. En dan blijft er helaas zo'n somber verhaal over. Blijer kon hij het niet maken.

Volharden tot het einde
Op zich maakt het niet uit wat iemand op dit punt gelooft, ons behoud hangt er niet van af, maar ik vind dit wel heel jammer. 
Ook jammer is het dat Glashouwer zo sterk benadrukte dat je moet volharden tot het einde, en dn zul je behouden worden. En dat schetste hij over de ergste verdrukking ooit, die binnenkort over deze wereld gaat komen. Angstig hoor, als de zaak van ons eeuwig heil zo in elkaar zit en zo van ons volharden afhangt.

Glashouwer begon voor de pauze zo goed met zijn verhaal over Israel. Wat Israel allemaal werd en wordt aangedaan, in verleden en heden. Het ontstaan van Israel en de weerstand die Gods volk oproept in deze wereld. Ik waardeer de verder best wel erg goede uitleg van Glashouwer. Maar het houdt me bezig en het doet me veel verdriet dat zoveel mensen bedroefd en angstig naar huis gegaan zijn. 

Ik wil iedereen bemoedigen - ga wat serieuze bijbelstudie doen op dit toch wel belangrijke punt. De Heer komt spoedig!


 Israel is ook n Gods uitverkoren volk
door Harry Sleijster

Eind 2013 was ik bij een bijbellezing over Romeinen 9-10.
Spreker was een 'Vergaderingsbroeder'.


De vergaderingsuitleg, zoals die door br. Darby in zijn lezingen over Israel werd gegeven sinds de jaren 1840, zijn wereldwijd bekend geworden. In die uitleg over het volk Israel,  is m.i. echter te weinig nagedacht over het wezen van de uitverkiezing van dit volk. Over geloof en rechtvaardiging horen we alleen vanuit het geloof in Jezus, zoals dat voor de ongelovige heidenen geldt. Maar dat bijv. Cornelius al een gelovige was voordat hij Petrus ontmoette, dat benoemt men eigenlijk niet. Misschien vaag, maar men gaat ervan uit dat dit verloren mensen waren. Zo ziet men ook alle Joden die Jezus nog niet hebben aangenomen. In deze 'Vergaderingsleer' ziet men allen die "met het hart in JHWH geloven tot gerechtigheid", verloren gaan, aangezien zij Jezus niet belijden met de mond (10:9,10). Dit denken is zwart-wit: verloren of behouden. Het is echter in tegenspraak met de veelkleurigheid van Gods denken. Men baseert zich op bepaalde teksten met veronachtzaming van andere teksten.

Het huidige Joodse volk
Aanvankelijk werd in de lezing over Rom.9-11 betoogd dat uitverkiezing niet individueel bedoeld is, maar voor Israel als vlk. En zo ook voor de Gemeente als Gods volk. Maar in het vervolg van de lezing bleek Israel in deze tijd niet meer uitverkoren te zijn, maar allen slechts verloren mensen.

Israel zou niet meer Gods volk zijn. Het is een volk zoals alle volken, werd gezegd, verloren, onder de toorn; alleen door bekering en zich bij de kerk te voegen (of m.a.w. door Jezus te aanvaarden) kunnen Joden behouden worden. In Hand. 28 zou staan dat Paulus zegt, dat hij "vanaf nu" naar de heidenen zou gaan. En vanaf dat moment zou Israel niet meer Gods volk zijn, daar zou het Lo-Ammi ingegaan zijn, en in feite zou dat de afsluiting van het Oude Testament zijn. Dit wordt ook in diverse boeken van "de broeders" geleerd. 

Helaas is dit niet zo in Handelingen 28 te vinden. Daar is geen "vanaf nu". En het Lo-Ammi is (ook volgens die boeken) ingegaan in de tijd van Hosea. Men fantaseert maar wat af om Israel vooral maar niet Gods volk te laten zijn en vergeet dat het Lo-Ammi ook in Hosea geindigd is. (zie
hier meer...)

Gerechtigheid en behoudenis
Tot jaloersheid wekken zou betekenen dat wij, heidenen, hen het evangelie gaan prediken en daardoor jaloers maken. Er is immers geen onderscheid tussen Jood en Griek, dus hoe zouden zij anders behouden moeten worden? Maar de zin in Rom.10:10 - met het hart gelooft men tot gerechtigheid - wordt vergeten. Gerechtvaardigd zijn is wat anders dan behouden zijn. Maar men redeneert alsof alle Joden vanaf het kruis, of vanaf de opstanding, of vanaf de hemelvaart, of vanaf Hand.28, of vanaf .... (ja, wie weet vanaf wanneer?) plotseling verloren zouden gaan. Een ernstige misvatting.

Maar ook een opdracht tot prediken, waarvan men veronderstelt dat die aan ons, heidenen, gegeven zou zijn, is niet wat hier in Rom.10 staat. Men wil Joden die tot Gods uitverkoren volk, Israel, behoren, verloren verklaren, omdat zij Jezus nog niet hebben aangenomen. Nu is er op zich niets mis mee als Joden de Heer Jezus aannemen als hun Messias, maar men vergeet dat het pas zal gebeuren als Jeshua Messiah komt en Zijn voeten op de Olijfberg zullen staan (Zach.14:4). Dan zullen zij zien wie het is...

Meer misvattingen
Ernstig wordt gewaarschuwd voor mensen die Joden geen evangelie willen brengen. Alsof die bestaan. Ook bij Christenen voor Israel vindt men dat immers niet. Maar zij denken er - terecht - iets genuanceerder over.

Er volgt dan uiteraard ook een ernstige waarschuwing voor de tweewegenleer. Alsof niet alle wegen die God met mensen gaat gebaseerd zijn op het werk van Jezus Christus op het kruis. Alsof God niet vandaag Joden mag behouden zoals Hij dat van Abraham tot aan het kruis heeft gedaan. Of ook andere oprechte mensen en ook kleine kinderen die sterven zonder Jezus te kennen. Romeinen 2:14-16 is hierover niet mis te verstaan. Het begrip "tweewegenleer" heeft een negatieve klank, maar waar gaat het dan eigenlijk over? 

Het "allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods", en ook het "verloren zijn" van Joh.3:16 klinken wel zeer definitief, maar het is niet een absoluut verloren zijn. Zie hierboven, er zijn vele uitzonderingen. Het is verleidelijk om je sterk te baseren op de leer over het "verloren-zijn zonder Jezus". Maar het simpele "f verloren f gered" is te eenvoudig. Dat komt erop neer een leer te sterk te baseren op bepaalde teksten, maar andere weg te laten.

 

Aanvulling:
Uit een reactie van een lezer bleek dat niet helemaal duidelijk is wat nu precies het probleem in de boodschap was. Deze lezer meende dat het toch wel allemaal Bijbels zou zijn wat verteld werd. Immers: Joden en heidenen moeten in Jezus geloven om gered te worden. Dat hebben "de broeders" altijd geleerd. Dus hoe kun je daarvan afwijken? Daarom hier nog enige aanvulling.

Rom.2:14-16,29 nuanceert!
Het principe in de Romeinenbrief is duidelijk: alle mensen zijn verloren. Maar wat betekent dat? Het is een algemeen principe. De uitwerking persoonlijk kan dus verschillend zijn. Want als we Rom.2:14-16, 29 in aanmerking nemen, zien we direct al dat geloof in God (niet in Jezus) behoudenis kan schenken. Zoals de man die zei: 'O, God, wees mij zondaar genadig.' Die ging gerechtvaardigd naar huis (Luk.18:14). God ziet het hart aan. Daarom is prediken dat alle Joden verloren gaan als ze niet... enz., veel te eenzijdig. Als dat niet genuanceerd wordt, brengt men een halve waarheid en wekt een totaal verkeerde indruk. Er zijn massa's Joden die God dienen, die dan weliswaar een theoretisch en vijandig Jezus-beeld afwijzen, maar onwetend zijn van wie Hij werkelijk is, en de echte Jezus ook niet hebben afgewezen.

Rom.10:12 geen onderscheid tussen Jood en Griek?
Ondanks dat Rom.10:12 zegt dat er geen verschil of onderscheid is tussen Jood en Griek, is er een groot verschil. De uitspraak geldt immers slechts in een bepaald opzicht: namelijk dat zij door geloof behouden worden. Maar al te gemakkelijk worden Jood en heiden totaal op n lijn gezet, alsof het hier alleen over hun beider verloren-gaan zou gaan. Maar men vergeet (of ontkent) dat het Joodse volk een uitverkoren volk is (en blijft). God heeft dit volk lief boven(!) andere volken. In deze verhouding is en blijft Hij hun Vader, ja, ook voor niet in Jezus, maar wel in JHWH gelovende Joden, en daarmee is er een groot verschil tussen Joden en heidenen.

Laten we tegen Gods volk aankijken zoals Hij dat doet, en daarmee in ons denken en spreken rekening houden, ook al zijn ze ongehoorzaam, of blind, of verblind door Hemzelf. Denk ook aan het feit dat God ook ons verkiest, ondanks wie wij zijn.
 

De bovengenoemde misvattingen kunt u hier lezen en beluisteren...

Enkele van de zeer discutabele uitspraken die daar op de website te lezen zijn:

  • "...Isral als volk. Als volk verwierpen zij de beloofde Messias en kunnen daardoor niet gerechtvaardigd worden...
  • "...omdat het volk Isral als volk het evangelie in Handelingen verwierp, zijn zij op dit moment niet Gods volk, maar zijn zij op hetzelfde niveau gekomen als ieder ander volk..."

Wie dit leest, ziet hopelijk al snel dat dit eigen conclusies zijn, en dat de Schrift dit niet zegt.
(Harry Sleijster)

[ Lees meer over Israels positie in deze tijd op: Israel terzijde gesteld? ]

   


Video:
Billy Crone: De opname is onze gezegende hoop...


MP3's

Zoek eens op "opname" op http://vergadering.nu/downloads-op-bijbelboek.htm  
Zie bijv.: http://vergadering.nu/zz2002-2003lezingeneindhoven.htm
en http://www.groeieningeloof.nl/Dinxperlo08/ .
 
Meer artikelen over de Opname:
www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=3937
www.vergadering.nu/boekouweneeljeruzalem-uittreksel.htm

of kijk in de Leermap...
Ook diverse boeiende artikelen op: www.vergadering.nu/links-bijbelstudie.htm#opname
'Licht des levens' over de opname...

NIEUW:
J.D. Tarag: 250 redenen voor de opname vr de verdrukking (Eng)... | NL-vertaling...

Joseph Prince over de Opname (Youtube): Deel 1... | Deel 2... | Deel 3...
 


Home > OpnameGeen opname?Israel terzijde gesteld?FAQJ.N. Darby