Start

Vrouwen profeteren
   FAQ
   Brochure
   Winston
   Godet
   Praatstuk
   Links

Muziek

Opname
   Geen opname?
   Israel terzijde gesteld?
   250 redenen Nieuw
   FAQ - vragen
   J.N. Darby

Wedergeboorte

Zoonschap
   Eeuwig zoonschap

Genezing
   Geneest de zieken
   Handoplegging
Heilige Geest
Charismatisch

Verzoening


Opname in de BijbelGeen opname?Israel terzijde gesteld?FAQJ.N. Darby

250 REDENEN VOOR DE PRE-TRIB OPNAME
door Sharon

28 februari 2017
Vertaald door Harry Sleijster:
[ Bron:
www.jesusisthecomingking.com/2011/03/250-reasons-for-pre-trib-rapture.html]

30 maart 2011

EERST ENKELE ALGEMENE BESCHOUWINGEN OP PRE-TRIB OPNAME

(A.) Mensen beweren dat er geen vers in het Oude Testament is, dat duidelijk zegt dat Christus zal terugkeren in twee fasen.

(B.) Mensen beweren dat er geen vers in het Nieuwe Testament is, dat duidelijk zegt dat Jezus zal terugkeren in twee fasen.

(C.) Mensen wijzen erop dat dezelfde woorden worden gebruikt voor The Rapture [Opname] en The Second Coming [Wederkomst], dus daarom is er geen verschil tussen de twee komsten (of 'parousia' in het Grieks). Bijvoorbeeld, 1 Thessalonicenzen 4:15 spreekt over de komst van de Heer in verwijzing naar de Opname, en Mark. 13:36 spreekt over de komst van de Heer in verwijzing naar zijn Wederkomst. Maar mensen zullen er nu dus op aandringen dat er geen verschil tussen de Opname en de wederkomst is. Zij dwalen in hun logica.
 

Mensen die deze woord-vergelijking maken, merken de overeenkomsten op (het is een komen van Jezus), maar ze negeren de vele contextuele verschillen die deze passages in kwestie omringen!

Ik zal een voorbeeld gebruiken om de strijd in de logica te tonen: Bijvoorbeeld, ik heb ogen. Een paard heeft ogen. Daarom ben ik een paard. Scheve logica! Dit is om een notitie te maken van ťťn gelijkenis, terwijl we tientallen verschillen negeren!

Ik moet denken aan een ander voorbeeld, iets om de reden voor zoveel verschillende interpretaties van de profetie te verduidelijken. Denk aan het oude verhaal over de blinde mannen die een olifant aanraken? Elke blinde man komt tot een andere conclusie, gebaseerd op waar ze het dier raakten. Een touw, boomstam, tuinslang, en muur ... Dus ook, afhankelijk van op welk facet van profetie mensen zich richten, ontstaan veel verschillende ideeŽn. Mensen falen om Schrift met Schrift te vergelijken, of zelfs maar binnen de directe context te blijven.

We moeten ons bewust zijn van de verschillen in de omliggende relevante profetieŽn (IsraŽl of de Kerk, opname of de wederkomst) en logische afleidingen maken. Wat is anders? Hoe is het anders? Waarom is het anders? En wat betekent dat?

God zal nooit het ene zeggen op de ene plaats, alleen om het om te draaien in iets anders op een andere plaats! Bestudeer het Woord, acht het, bid om de Heilige Geest om zijn licht erop te laten schijnen, en maak correcte afleidingen over waarom die verschillen er zijn.


VERONTSCHULDIGINGEN TEGEN EEN PRE-TRIB OPNAME

(A.) Sommige mensen beweren dat de Kerk zich moet voorbereiden op de problemen. Ze zeggen dat de Kerk juist beter moet weten hoe te overleven in de Verdrukking - voor het geval - omdat wij ons er midden in kunnen bevinden.

Het is waar dat we nooit moeten denken dat, omdat we Jezus kennen, we nooit iets slechts zullen ervaren. Het is waar dat in deze wereld mensen problemen ervaren, beproevingen, tragedies en aandoeningen. Het is ook waar dat de Kerk, in Jezus, dit lijden zal overwinnen. Het is waar dat ons geloof sterk moet zijn in het Woord van de Heer en in Zijn beloften, dus kunnen we uitstijgen boven elke situatie waarmee te maken kunnen krijgen. Maar het is niet waar dat de Kerk ons ​​moeten versterken met het oog op het overleven van de Verdrukking. De ware Kerk zal niet in de Verdrukking zijn, helemaal niet!

(B.) Mensen zeggen dat de Kerk lui zal worden als we een Pre-Trib Opname verwachten.

Dat idee wordt is in strijd met de Schrift. Ik citeer twee voorbeelden. Jezus zei tegen Zijn dienstknechten "te bewaren totdat ik kom." Lukas 19:13. Wij zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God tevoren in hen heeft verordend, opdat we daarin zouden wandelen. EfeziŽrs 2: 9. Wanneer we van Christus houden, en in de Geest wandelen (niet het vlees), dan is onze wens actief om de dingen te doen die onze Heer ons heeft opgedragen. Iets anders te  ondernemen is in ongehoorzaamheid leven.

(C.) Mensen zeggen dat God liefde is - en dus, daarom zal hij niet boos zijn, of toestaan dat mensen worden gekwetst en gedood.

Dat excuus is het gevolg van de onevenwichtige leringen in de gecompromitteerde Kerk van deze eindtijd. De liefde van God is al onderstreept, terwijl zijn heilige eigenschappen worden genegeerd.

De Schrift verklaart dat God een jaloers God is, Die de misdaden bezoekt aan de kinderen, aan de derde en vierde generatie van hen die Hem haten. God zal "geen andere goden" mogelijk te maken voor zich. God is rechtvaardig en Hij zal de onrechtvaardige straffen. God haat de zonde en hij zal oordelen! Ik weet dat dit een ongemakkelijke beeld is, maar God verandert niet. Mensen moeten deze feiten kennen.

Hier is het goede nieuws: God heeft voorzien in een manier waarbij zondige mensen in zijn heiligheid kunnen naderen. Hij zond Zijn eniggeboren Zoon, Jezus, in de wereld, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwige leven ontvangt! Jezus betaalde een hoge prijs voor ons - door zijn bloed te vergieten, te sterven en weer op te staan, zodat wij gemeenschap kunnen hebben met Hem en met de Vader.

(D.) Mensen zeggen dat niemand kan weten of de opname Pre-Trib, Mid-Trib, Post-Trib of Pre-Wrath zal worden. Daarom zullen ze de kwestie voorgoed regelen, en het "Pan-Trib" noemen, wat betekent dat "alles zal pan-out [uitdraaien] in het einde."

Dit excuus werkt uit dat ze zo in de war zijn, dat ze niet weten wat ze moeten geloven over de Opname. Dus ze concluderen (terecht, zou ik kunnen toevoegen), dat aangezien zij Jezus kennen, alles in orde zal zijn.

Maar deze mensen voegen er ook angstig aan toe, dat als ze in de Verdrukking zijn, en geconfronteerd zien met de dood, dat ze graag zullen sterven. Hun gezegende hoop is geroofd - (misschien hebben ze nooit enige hoop op ontsnapping gehad, om te beginnen). En misschien wil de Pan-Verdrukking gelovige geen tijd besteden om uit te vinden wat echt waar is - zodat ze 'opt-out' door te zeggen, met een lachje, "het zal allemaal pan-out [uitkomen] op het einde."

Ik zal niemand oordelen voor hun keuze in deze kwestie. Maar er is een betere manier. Ik bied deze lijst met redenen voor de Pre-Trib Opname aan om te stichten, te helpen en degenen die in de war zijn te moedigen.


DE VOORDELEN VAN DE PRE-TRIB OPNAME

(A.) We leren belangrijke lessen in Bijbel-interpretatie.

(B.) We maken netjes onderscheid tussen de Kerk en IsraŽl.

(C.) We worden aangemoedigd, 1 Thessalonicenzen 4:18.

(D.) We hebben een levende hoop, Titus 2:13.

(E.) We beoefenen een heilig leven, MattheŁs 24:42-51, 1 Johannes 3:2-3.

(F.) Het maakt een verschil hoe we tegenover de wereld van deze eindtijd staan.

Als we geloven in de Post-Trib Opname van de Kerk, dit echt geloven, zullen we leven in angst voor onszelf en voor onze geliefden.

Als we geloven in het Pre-Trib Opname van de Kerk, dit echt geloven, kijken we naar Jezus'komst uit op elk moment, en zijn vol van vreugde.


Nog 250 REDENEN

DE PRE-TRIB OPNAME BOODSCHAP VAN 'DREIGING'

1. De opname vůůr de Verdrukking is het enige standpunt dat een dreiging [nabijheid, directe dreigende nadering] in stand houdt. Andere standpunten vereisen allemaal dat bepaalde profetieŽn eerst worden vervuld.

2. In plaats van uit te kijken naar Jezus' komst in de lucht, in plaats van te anticiperen op Zijn komst met vreugde, kijken mensen uit naar de verschijning van de antichrist, naar tekenen, naar oorlogen, en naar de ontplooiing van veel andere profetieŽn eerst. Dit vernietigt de dreiging.

3. De Schrift verklaart dat niemand de dag of het uur van Jezus' verschijning kent. Dit betekent toch wel de Opname Zijn Kerk! Als hier was bedoeld de tijd na de Verdrukking, zou het geen zin hebben. De dagen en uren van de Verdrukking kunnen worden geteld en zijn bekend, volgens de profetie van DaniŽl 9:27! Het exact aantal jaren, maanden en dagen worden gegeven - en iedereen die ziet dat de antichrist het "vrede-verbond" met IsraŽl maakt, kan beginnen te tellen - en aankomen op het jaar, de maand en de dag waarop Jezus' voeten de aarde zullen raken. Moet de Kerk worden verplicht om de Verdrukking in te voeren, dan zouden we de dag en het uur berekenen - dat is het tegenovergestelde van niet weten! De Schrift MOET twee verschillende gebeurtenissen tonen!

4. We zien veel gevallen waarin Jezus Zijn volk aangespoord om ernaar te kijken, en benadrukt niet te weten de dag of het uur. In MattheŁs 24:42-47 moet de eigenaar van het huis uitkijken.

5. In Marcus 13:28-37 is de gelijkenis van de vijgenboom (de wedergeboorte van IsraŽl) gegeven, met een algemene tijd en periode. Jezus spoorde Zijn volk weer aan om klaar te zijn en uit te kijken, omdat ze niet de dag of het uur weten wanneer Hij zal komen.

6. In Lukas 21:29-36 wordt de gelijkenis van de vijgenboom herhaald, met een parallelle waarschuwing, wees klaar en kijken uit, want niemand kent de dag of uur (wanneer Jezus zal verschijnen en zijn ware Kerk Opnemen).

7. In MattheŁs 24:48-51 heeft de slechte slaaf niet uitgekeken. Hij zei: "De Heer vertoeft te komen." Hij denkt: er is genoeg tijd voor de Heer verschijnt, de slechte slaaf begon met het bestrijden van zijn collega-dienaren, en te voldoen aan de lusten van zijn vlees, te eten en drinken met de dronkaards. Jezus zal komen wanneer die kwade dienstknecht niet op zoek is naar hem, en niet Zijn komst verwacht, op een uur wanneer de dienstknecht niet bewust kijkt! De Heer zal die dienaar uiteen oordelen. Mensen die niet verwachten de dreigende komst van de Heer, worden nalatig in het houden van de wacht over hun leven, en ze zijn niet klaar, omdat ze denken dat er nog genoeg tijd is.

8. De vůůr de Verdrukking-opname van de Kerk staat voor de deur, en het is een stimulans voor een heilig leven! 1 Johannes 3:2-3.

9. De vroege Kerk geloofde in de dreiging van Jezus' komst. Vroege geschriften zijn ontdekt waaruit blijkt dat Zijn komst op elk moment werd verwacht. (Dit is een historisch feit.) "De oorspronkelijke 'pre-millennium, pre-Verdrukking' opvattingen kunnen de hele Kerkgeschiedenis worden getraceerd. De essenties van deze opvattingen verschijnen in de Brief van Barnabas, (AD 100) en andere vroege geschriften: Irenaeus, in Haereses; Hippolytus, een leerling van Irenaeus (2e eeuw); en Justinus de Martelaar, Dialoog met Trypho. Deze inzichten staan ook in De naderende bevrijding van de Kerk, door Peter Jurieu, 1687; Philip Doddridge, Commentaar op het Nieuwe Testament, 1738; Dr. John Gill's Commentaar op het Nieuwe Testament, 1 Thessalonicenzen 4: 15-17, in 1748; James MacKnight Commentaar inzake de Apostolische Brieven, 1763; en Thomas Scott's Commentaar op de Bijbel, 1792. De recente ontdekking van de geschriften van Ephraem de Syrische bevestigen deze visie ook: Thomas D. Ice en Timothy J. Demy, Bibliothecra Sacra, juli-september 1995."

10. Na de vroege Kerkenraden (waar het geluid van de christelijke doctrine werd bevestigd), kwam er een tijd van verval. Vele doctrines die grote denominaties ondersteunen zijn gebaseerd op ketterijen die door Augustinus werden voorgesteld - geen millennium, het "vergeestelijken", "allegorische" interpretatiemethoden. De dreiging was verloren. En een Kerk waarvan niet werd verwacht dat de Heer spoedig zou terugkeren, werd laks in het delen van het Evangelie, en dreef weg in veel foute gebieden. (Een ander feit van de geschiedenis.)


DE OPNAME IS IN DE BIJBEL

(Deze sectie is fundamenteel begrip, maar ik moet het opnemen. Sommige mensen ontkennen de Opname omdat het woord niet gevonden wordt in onze Engels vertalingen van de Bijbel.)

11. Het argument dat de opname niet wordt gevonden in de Bijbel is vals.

12. Rapture [Opname] is afgeleid van het Latijnse "rapere" of "rapturo" dat inderdaad is gevonden in de Vulgaat-versie van de Bijbel. Het is uit deze Latijnse wortel die we ons Engelse woord te krijgen "raptor" [roofvogel]. Een roofvogel (adelaar, visarend, havik, uil) maakt duikvluchten van boven naar beneden, en plotseling "rukt op" zijn diner met kracht. In de 'rapture' [opname] zal Jezus in de lucht neerdalen en plotseling "oprukken" Zijn Kerk tot zich, met de kracht van zijn woorden: "Kom hier op" (zoals wordt gezien in Openbaring 4:1).

13. Het Griekse woord voor de Rapture [Opname] is "harpazo", dat wordt vertaald als "gevangen" in 1 Thessalonicenzen 4:17. De letterlijke definitie van "harpazo" is omhoog te vangen en weg te vangen, om uit te rukken, om met geweld te nemen.

14. Terwijl "het woord" Rapture niet wordt gevonden in onze Engels vertalingen van de Bijbel, is het er inderdaad als "opgenomen" en gezien in de actie van dat moment!

15. De beroemde Rapture-teksten zijn deze: de belofte van Johannes 14: 1-3, de Oude Testament-beschrijving ervan in Jesaja 26: 19-20, Paulus' leer daarover in 1 KorintiŽrs 15:51-52, 1 Thessalonicenzen 4:13-18 tot 1 Thessalonicenzen 5:1-11, en in 2 Thessalonicenzen 2:6-8.

16. De acties getoond in Openbaring 4:1 zijn een type van de Opname. Het is aanwezig in het weergegeven actie en in de volgorde van de gebeurtenissen - (die beschreven worden na de getuigenis van de zeven gemeenten in Openbaring 2:1-29 en Openbaring 3:1-22). "Daarna" wordt tweemaal verklaard in Openbaring 4:1 - "Na deze dingen" en "Hierna". NŠ welke dingen? NŠ de bediening van de zeven gemeenten. Wanneer de "eenvoudige uitleg" een "perfect uitleg" geeft, zoek "geen andere uitleg."


DE TWEE KOMSTEN VAN JEZUS? DE TWEEDE KOMST IN FASEN

(Nogmaals, dit is basis-info - maar omdat mensen zich tegen de Opname verzetten vanwege de foute veronderstelling dat er "geen" twee komsten van Jezus zijn, zal ik een weerwoord te bieden.)

17. IsraŽl en de Joodse FarizeeŽn ten tijde van Jezus herkenden hun beloofde Messias niet toen Jezus zichzelf aan hen voorstelde. Waarom? Ze hadden geen onderscheid gemaakt in hun eigen profetieŽn, die de twee komsten van Jezus laten zien.

18. In Jezus' eerste komst, kwam Hij op aarde als de lijdende Messias. Jesaja 53:2-10. Psalm 22:6-8 en Psalm 11:1-18.

19. Bij Jezus' wederkomst zal Hij op aarde aankomen als een overwinnende en regerende koning. Psalm 2:6-12. Zacharia 12:9 en Zacharia 9:16.

20. Joden die de Schrift onderzochten (alsof ze een microscoop hadden) misten dit. Toen Jezus hun idee van een koning niet paste, verwierpen zij Hem. Hoe kon dat? Hoe konden ze het gemist hebben? Twee redenen: (a.) Ze hadden vooropgezette ideeŽn van wat te verwachten. (. B) Ze "bestudeerden" de Schrift met natuurlijk verstand (de verdorven geest van het vlees, die in vijandschap was - en vijandig tegenover God, Rom. 8:7-8 en 2KorintiŽrs 2:9-14). De religieuze leiders probeerden voortdurend om Jezus te betrappen. En Hij bestrafte hen vaak, waardoor ze nog woedender werden. (MattheŁs 12:1-50 is het klassieke voorbeeld van hun blindheid.) De 'religieuze' mensen konden niet zien wie Jezus werkelijk was. Toen Jezus zei: "IK BEN" (het Hebreeuwse equivalent van Gods naam - Lukas 22:70), en zei dat ze zouden Hem zien zitten aan de rechterhand van God, de Vader (MattheŁs 26:64), scheurden ze hun kleren en beschuldigden hem van godslastering! Dit leidde tot Zijn kruisiging, precies zoals de Bijbel voorspelde. De "religieuze leiders" in IsraŽl waren "instrumenten" in het (helpen) hun eigen profetieŽn te vervullen.

21. Vandaag de dag bestuderen mensen ook de Schriften met hun natuurlijk verstand (zonder het Licht van de Heilige Geest). Ze hebben vooropgezette ideeŽn over hoe de profetieŽn zullen worden vervuld. Velen zien niet de wederkomst van Jezus zoals die gebeurt in fasen.

22. Fase ťťn daarvan is de Opname van de Kerk, wanneer Jezus afdaalt in de lucht om Zijn Kerk op te roepen tot Zich. De tweede fase is de Wederkomst, wanneer de voeten van Jezus werkelijk de aarde raken.

23. 1 KorintiŽrs 15:22-25 verduidelijkt de fasen, door ons de fasen van de eerste opstanding te tonen:

24. (a.) Christus is de eersteling van hen die opstaan ​​uit de dood. Dit gebeurde op het Feest der Eerstelingen, drie dagen nadat Jezus stierf.

25. (b.) "Daarna, zij die van Christus zijn bij zijn komst." Dit is de vůůr de Verdrukking-opname van de Kerk.

26. (c.) Dan komt het einde - waarbij het Koninkrijk van God aan het begin van het Millennium zal worden ingesteld... "Want Hij (Jezus) moet heersen totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft" - (tijdens het Millennium). Volgens de structuur van 1 KorintiŽrs 15:22-25, volgt nŠ "de Verdrukking" een derde fase van de eerste opstanding, waarbij sommige heiligen het millennium kunnen binnengaan in hun verheerlijkte vlees. Dit zijn de heiligen uit de Verdrukking - Openbaring 20:4. En de Oude Testament heiligen - Job 19:25-26.

27. De volgorde van 1 KorintiŽrs 15:22-25 toont duidelijk een Pre-Trib Opname van de Kerk! Wanneer de "eenvoudige uitleg" een "perfect uitleg" geeft, zoek "geen andere uitleg."

28. Details van de Opname en de Wederkomst zijn zeer verschillend en kunnen niet dezelfde gebeurtenis zijn! We moeten het Woord van God recht snijden! 2 TimotheŁs 2:15.


VERWAR NIET ISRAňL EN DE Kerk!

29. Er is een onderscheid tussen de Kerk en IsraŽl. Handelingen 15:14-15. Romeinen 11:25-27.

30. Suggereren dat de Kerk op aarde zal blijven gedurende de Verdrukking verwart de boodschap van de 70e week van DaniŽl, en zorgt ervoor dat de Kerk ontvangt wat bestemd is voor IsraŽl en hun heilige stad.

31. De eenheid van de 70e week van DaniŽl wordt gehandhaafd door de Pre-Trib visie. Daarentegen vernietigen de visies van Mid-Trib [midden Verdrukking] en Pre-Wrath [vůůr de toorn] de eenheid en verwarren Gods programma voor IsraŽl met dat van de Kerk.

32. De Post-Trib [na de Verdrukking] visie ontkent de duidelijke leer van de 70e week door de letterlijke profetie te onderwerpen aan een of andere soort van allegorie. Het geeft IsraŽls bestemming aan de Kerk!

33. In de 70e week (tijdens de "Verdrukking"), zoals voorspeld in Zacharia 13: 8-9 - zal tweederde van IsraŽl niet overleven, maar vergaan. Een derde deel van hen zal door het vuur van die tijd heenkomen, gezuiverd zoals zilver en goud, en zal zeggen dat de Heer hun God is. Het is niet de Kerk die zal worden gezuiverd door dat verschrikkelijke oordeel!

34. De profetie voor IsraŽl zegt duidelijk: "Zeventig weken zijn bestemd over uw volk (Daniels volk - IsraŽl) en over uw heilige stad (Jeruzalem)." Daniel 9:24. Er wordt geen melding gemaakt van de Kerk.

35. Het Kerk-tijdperk past tussen de haakjes - dat gebeurt tussen DaniŽls 69e en 70e week.

36. God stopte IsraŽls klok om het Kerk-tijdperk te laten gebeuren. God zal IsraŽls klok niet opnieuw starten, dan nadat het Kerk-tijdperk is voltooid.

37. De bedeling van IsraŽl (onder de wet) werd onderbroken door de bedeling van Gods genade door de Kerk. Wanneer de bedeling van genade in de Kerk is voltooid, dan zal God de onderbroken bedeling van Zijn wet in IsraŽl hervatten en afwerken. Dit wordt duidelijk aangetoond door de kloof tussen de 69e en 70e week van DaniŽl 9:24-27.

38. Ja, er zijn bedelingen in Gods handelen met de mensheid tijdens de millennia. (Ik zeg dit omdat veel mensen bezwaar maken tegen het idee dat God met verschillende programma's werkt, in het bijzonder voor de Kerk en IsraŽl.) Een "bedeling" wordt gedefinieerd als Gods manier van werken terwijl hij zijn beleid uitvoert, toezicht houdt op diverse groepen van mensen door de hele Schrift heen. Hij is omgegaan met verschillende groepen op verschillende wijzen van regering. We zien dat door nauwkeurige aandacht te besteden aan wat er in de hele Bijbel is beschreven. Bedelingen worden duidelijk vermeld in 1 KorintiŽrs 9:17, EfeziŽrs 1:10, Efeze 3:2 en Kolossenzen 1:25-26.

39. De Verdrukking (alle 7 jaar ervan) is duidelijk JOODSE in zijn natuur.

40. In de Kerk is er geen Jood of heiden, maar allen zijn ťťn in het lichaam van Christus. EfeziŽrs 2:11-22. Galaten 3:28.

41. Maar in de Verdrukking is er wel een onderscheid. Openbaring 7:1-17 - 144.000 verzegelde knechten van de twaalf stammen van IsraŽl. Jeremia 30:7 spreekt over de Verdrukking als "Jakobs benauwdheid".

42. Tijdens de hoofdstukken van Openbaring, waarin de details over de Verdrukking worden gegeven, wordt de Kerk niet genoemd, zelfs niet een keer, van Openbaring 6 tot en met Openbaring 18.

43. De Kerk is de belangrijkste speler (met het delen van het evangelie) van Handelingen tot Judas.

44. De Kerk is belangrijke speler in Openbaring 1-5, en is weer te zien in Openbaring 19-22.

45. Er is een afwezigheid van onderwijs over de Verdrukking in speciaal "Kerkelijke" bijbelpassages. Dat is de reden waarom er geen instructies worden gegeven aan de Kerk over hoe te leven tijdens de Verdrukking. Omdat de Kerk het niet nodig heeft om te weten hoe in de Verdrukking te overleven. De Kerk zal er niet in zijn!

46. ​​Toen IsraŽl centraal stond in het Oude Testament, was de Kerk een mysterie.

47. Toen IsraŽl centraal stond in de evangeliŽn, was de Kerk vrijwel onvermeld.

48. Wanneer de focus op de Kerk is van Handelingen tot Judas, wordt IsraŽl zich niet vermeld (behalve wanneer de apostelen vertellen aan de Kerk om zichzelf niet beter te achten - want IsraŽl zal weer worden geŽnt. Plus: er is noch Jood noch Griek (heiden) in de Kerk, maar ze zijn allemaal het lichaam van Christus).

49. De Kerk staat centraal in Openbaring 1-3 (genoemd: 19 keer), en wordt ook gezien in Openbaring 4 en 5 in de beschrijving van de 24 ouderlingen. IsraŽl wordt niet genoemd in die eerste hoofdstukken.

50. Wanneer de focus op IsraŽl is in Openbaring 6 tot 18, wordt de Kerk niet genoemd.

51. Enkel wanneer Gods doel voor zowel de Kerk als IsraŽl klaar is - dan spreekt God van hen samen. Openbaring 19-22.

52. Er zijn geen passages in zowel het Oude en Nieuwe Testament, die specifiek zeggen dat de Kerk door de Verdrukking zal gaan. (Probeer uit te vinden waar het specifiek wordt gezegd dat de Kerk in de Verdrukking zal zijn - het kan niet gevonden worden!)

53. De Verdrukking wordt genoemd: de tijd van "Jacobs benauwdheid", Jeremia 30:6. De Verdrukking is nooit genoemd de tijd van "Benauwdheid van de Kerk."

54. De Kerk heeft geen rol in de eerste 69 weken van de profetie van DaniŽl, en het zal ook geen rol spelen in de laatste 70e week!

55. Het goddelijke overblijfsel in de Verdrukking heeft beschrijvingen en eigenschappen op zich - Dezelfde als te zien op het Oudtestamentische IsraŽl. De Kerk is er niet in die tijd - er zijn geen "Kerkelijke omschrijvingen" op de heiligen in de Verdrukking.

56. De pre-Trib visie (in tegenstelling tot Mid-Trib, Post-Trib en Pre-Wrath) verwart geen termen als "uitverkorenen" en "heiligen" van de Verdrukking met de Kerk. Termen als Kerk en in Christus zijn alleen van toepassing op degenen die in het lichaam van Christus zijn in deze tijd, en deze termen worden nooit gevonden in passages die betrekking hebben op de Verdrukking.

57. IsraŽl is niet afgesneden van de Verbonden die God hen gaf. Maar blindheid (gedeeltelijk) zal hun deel zijn tot de Kerk is voltooid. Handelingen 15:14-16. Romeinen 11:1 en Romeinen 11:25-27.


GEDEELTELIJKE EN DUBBELE VERVULLINGEN IN DE PROFETIE

58. Veel profetieŽn hebben de eigenschap een LOKALE vervulling te tonen (op of nabij het moment waarop het werd gegeven), en dan vooruit te springen naar de tijd van het einde wanneer ze volledig vervuld worden.

59. Deze staan ​​bekend als gedeeltelijke vervulling of tweevoudige vervullingen - wat niet ongebruikelijk is in de Schrift.

60. Voorbeeld 1: In DaniŽl 11:1-45, de profetie bespreekt in detail het Griekse Rijk, Alexander de Grote, het uiteenvallen van het Griekse Rijk in vier delen, de oorlogen tussen de koningen van het zuiden (Egypte, de PtolemaeŽn) en koningen van het noorden (SyriŽ, de Seleuciden), en de komst van Antiochus IV (een krachtig type van de Antichrist). In het midden toont het het werk van Antiochus Epiphanes, de profetie springt naar het einde, om zich te concentreren op de "ultieme antichrist" (van DaniŽl 11: 36-45).

61. Voorbeeld 2: Toen Jezus Zijn bediening begon, las hij uit de profetie van Jesaja, tot aan de vermelding van de uitdrukking "het aangename jaar des Heeren." En hij sloot het boek. Jezus hield op met lezen in het midden van een zin, want de rest van die passage zal worden voldaan in de tijd van het einde, in de Verdrukking - die begint met "en de dag der wrake van onze God." Lucas 4:18-19. Jesaja 61:1-3.

62. Voorbeeld 3: In DaniŽl 9:24 begint de profeet met de 70 weken te tonen, die worden bepaald over IsraŽl. Dit is vervuld tot op een bepaalde dag - toen Jezus op de ezel Jeruzalem inreed, zodat de mensen Hem zouden verklaren als Koning: "Gezegend is de Koning die komt in de naam van de Heer" (Lukas 19:38, Palmzondag). Daarna werd Messias afgesneden (gekruisigd), net zoals Daniel profeteerde. Jezus wist wat er besloten was om te komen, omdat Hij in Lukas 19:42 klaagde - "Als je (IsraŽl) had gekend, zelfs jij, althans in deze Dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen." (De vervulling van DaniŽl 9:26 is op het exacte aantal van 173.880 dagen dat geleerden in IsraŽl hadden moeten weten - uit de tijd van het decreet om Jeruzalem te herbouwen na de Babylonische ballingschap tot aan Palmzondag, "deze Dag" (IsraŽl) was Nisan 10, de dag waarop de natie zijn lammeren voor Pascha uitkoos. De exacte dag in de geschiedenis was 6 april, 32 AD - toen Jezus, het ware Lam van God, Jeruzalem binnenkwam op de ezel.) Toen hij werd afgesneden. De rest van de profetie van DaniŽl, in DaniŽl 9:27, springt naar het einde (nŠ de haakjes van het Kerk-tijdperk). Nadat de Kerk is voltooid en naar de hemel is gegaan in de Pre-Trib Opname, zullen de laatste zeven jaren van de profetie van IsraŽl vervuld worden tijdens de Verdrukking. (Referenties: Sir Robert Anderson, "De komst van de Vredevorst". Chuck Missler's "De Precisie van de Profetie - Daniels 70 Weken" http://www.khouse.org/articles/2004/552/


DAGEN ALS GEWOONLIJK - TOT DE Kerk VERDWIJNT IN DE PRE-TRIB OPNAME

63. In MattheŁs 24:36-42 en Lukas 17:26-27, zien we de gebeurtenissen (meervoud) van de Opname van de Kerk en de wederkomst van Jezus vergeleken met de dagen van Noach. Het belangrijkste om te zien, is dat net als in de "dagen van Noach", de mensen op aarde business as usual zullen doen - eten en drinken, huwen, ten huwelijk geven - tot aan de dag waarop Noach in de ark ging - zijn beschutting tegen Gods oordeel. Zo is ook de Kerk in veiligheid gebracht in het Pre-Trib Opname - dan zal de wereld Gods oordeel lijden.

64. De wereld van Noachs tijd was buitengewoon slecht en gewelddadig, rijp voor het oordeel. De wereld op het moment van het Pre-Trib Opname, zal zeer slecht en gewelddadig, rijp voor het oordeel. 2 TimotheŁs 1:1-3. 2 TimotheŁs 3:1-9.

65. Noachs Ark werd opgeheven boven het oordeel, en alles binnen de ark werd veilig gehouden en niet veroordeeld. Zo ook zal de Kerk worden opgeheven boven het oordeel en naar de hemel, in onze ark, Jezus, en zal niet lijden van de Toorn.

66. De ark had slechts ťťn deur. Jezus is de enige deur waardoor mensen tot God kunnen komen en gered worden van het zijn toorn. Johannes 14: 6.

67. Noach en de ark kunnen worden afgebeeld als Israel veilig bewaard door het oordeel, maar deze uitlegging houdt er geen rekening mee dat tweederde van Israel zal vergaan in het oordeel van de Verdrukking. Zacharia 13:9. Niemand kwam om op de ark van Noach! Niemand in de ware Kerk zal vergaan in de Verdrukking.

68. In Lukas 17:28-30 zien we de gebeurtenissen (meervoud) van de Kerk-opname en de wederkomst van Jezus vergeleken met de dagen van Lot. Nogmaals, de belangrijkste om te zien, is dat net als in de "dagen van Lot", mensen in Sodom 'business as usual' deden. Ze aten en dronken, gekocht en verkocht, geplant en ingebouwde recht tot op de dag dat de brand Sodom trof. God - (in antwoord op Abraham, die in Genesis 18:1-33 vroeg: "Zult u de rechtvaardige met de goddeloze vernietigen?') - zorgde ervoor dat Lot, een rechtvaardig man, uit Sodom werd verwijderd voordat het oordeel kwam. Gods eenvoudige antwoord - ik zal niet de rechtvaardigen in een tijd van oordeel werpen! Zo wordt ook de ware Kerk weggenomen om de veiligheid in de Pre-Trib Opname, de slechte wereld zal Gods oordeel lijden.

69. De stad van Lot was buitengewoon slecht. De rechtvaardige Lot werd gekweld door wat er is gebeurde om hem heen. Dat wordt beschreven in Genesis 19:1-38 als schaamteloze openlijke homoseksualiteit. 2 Petr. 2:6-9 zegt dat de Heer weet hoe de rechtvaardigen te behouden en de onrechtvaardigen te bewaren voor zijn dag van oordeel. De wereld zal voorafgaand aan de Pre-Trib Opname ook de toename van homoseksualiteit laten zien, en net als Sodom hard geoordeeld worden. De ware Kerk, zoals de rechtvaardige Lot, zal worden verwijderd voordat het oordeel komt (Pre-Trib).

70. In Genesis 19:16 zien we hoe Lot blijft hangen. De engelen die waren gestuurd om hem uit Sodom te verwijderen, grepen Lots hand, en grepen ook de vrouw en dochters van Lot. De engelen voerde hen eruit en brachtten hen buiten de stad voor het vuur kon vallen. In de actie van het grijpen, zien we dat de engelen Lot en zijn familie met geweld grepen - dat is de precieze definitie voor "Opname", verwijderen. Ook voordat de Verdrukking komt, zal de ware Kerk "met geweld gegrepen en verwijderd" worden. - Dan zal de Verdrukking komen.

71. In Genesis 19:22 zien we de engel aan Lot vertellen: "Haast u, ontsnap" - (naar het stadje Zoar). De engel voegde toe (en dit is belangrijk) - "Ik kan niets doen" - (in het oordeel) totdat je uit deze plaats bent! Ook wanneer Gods toorn van de Verdrukking komt, kan het oordeel niet komen totdat de ware Kerk van de aarde wordt weggenomen in de Pre-Trib Opname.

72. In 1 Thessalonicenzen 5:1-11, zien we dat de Verdrukking (de dag van de Heer) zal komen als een dief in de nacht, wanneer mensen zeggen: "Vrede en veiligheid," en tot verbazing van de wereld (en angst) zal een "plotselinge vernietiging" hen overkomen. Maar de ware Kerk zal niet in worden gevangen.

73. De wereld zal denken 'vrede en veiligheid' komt eraan. Ze denken dat menselijke wijsheid de maatschappij beter en beter zal laten groeien. Horen we dit vandaag de dag? Zeker weten!

74. Het oordeel van de Verdrukking zal raak zijn, waardoor "plotselinge vernietiging'. De onrechtvaardige wereld zal niet ontsnappen. De ware Kerk zal echter niet worden ingehaald in die tijd. Wij, ware Christenen (wedergeboren, geregenereerd in de inwonende Heilige Geest, een nieuwe schepping gemaakt in Christus), zal de redding verkrijgen, (de verlossing) vanuit die tijd van toorn, en wij (of gestorven in Jezus - of in leven in de tijd) zullen samen leven met Jezus (in de hemel in de woningen Hij heeft voorbereid voor ons). Het patroon van worden opgenomen om de veiligheid te zijn in de gehele Schrift hetzelfde - vůor Gods oordelen komen! De Kerk is beloofd een Pre-Trib Opname. Geloof je het?

DE KERK GETROOST IN HET OPNAME-BERICHT

75. De aansporing van de apostel Paulus aan de Kerk om te worden getroost door "de komst van de Heer" (in 1 Thessalonicenzen 4:18) kan alleen waar ziijn in het kader van een Pre-Trib Opname. In de Post-Verdrukking visie is de komst van de Heer een angstaanjagende ding om te worden gevreesd, omdat we dan jaren van verschrikkelijke oordelen verwachten. Er is geen troost in het onderwijs dat de Kerk zal gaan door de Verdrukking.

76. Aan ons, de ware Kerk, wordt verteld om uit te zien naar de "glorieuze verschijning van onze Heer en Heiland, Jezus Christus." Titus 2:13. Als er andere profetische gebeurtenissen moeten gebeuren, voordat Jezus kan verschijnen, is dat vers dwaas en heeft geen zin.

77. We moeten ons reinigen in het licht van Jezus' verschijning (1 Johannes 3:2-3). Als Zijn komst niet direct mogelijk is, dan is ook die passage zinloos. (Mensen kunnen denken: "Als hij niet binnenkort gaat verschijnen, waarom dan moeite doen om rein te zijn? - Laten we doen wat we willen voor een tijdje.") Onze zalige hoop in de pre-trib opname, en het direct op handen zijn, houdt ons op onze tenen, geestelijk.

78. Aan de Kerk is verteld om alleen uit te kijken naar "de komst van Christus" in de Opname (vaak genoemd "Zijn verschijning"): Als we eerst zouden moeten zoeken naar andere profetieŽn, dan heeft dat ook geen zin. Titus 2:13

79. Aan de Kerk is verteld om alleen maar uit te kijken naar de komst van Jezus in de Opname. Het zijn IsraŽl en de Verdrukking-heiligen die moeten zoeken naar tekenen van de wederkomst, en die moeten volharden tot het einde van de Verdrukking.


DE AARD VAN DE KERK EN DE BELOOFDE OPNAME

80. Mensen zullen verward zijn over de komst van Jezus voor Zijn Kerk, wanneer ze niet de ware aard van de Kerk begrijpen als een uniek Lichaam van Gods volk, een bruid voor Jezus.

81. In de Openbaring komt Toorn 10 keer voor. Openbaring 6:16, Openbaring 6:17, Openbaring 11:18, Openbaring 14:10, Openbaring 14:19, Openbaring 15:1, Openbaring 15:7, Openbaring 16:1, Openbaring 16:19, en Openbaring 19:15. - De Kerk is "niet gesteld tot toorn." Romeinen 5:1 en Romeinen 5:9, 1 Thessalonicenzen 1:9-10, 1 Thessalonicenzen 5:9, en Openbaring 3:10. De Kerk kan daarom niet ingevoerd worden in de "grote dag van Gods toorn."

82. In Openbaring 3:10 is een getrouwe en ware Kerk beloofde te worden bewaard uit de tijd van verzoeking, die over de hele wereld zal komen om hen te beproeven die op de aarde wonen. Deze verleiding is de ervaring van het kwaad, tegenspoed, en extreme problemen. Jezus zei ons te bidden "en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad." Hoewel dit correct geÔnterpreteerd wordt", want het bedoelt bescherming van "gewone alledaagse problemen" waar we voor staan ​​op deze aarde, kan het ook een uitgebreide betekenis hebben. "Verleiding" is precies hetzelfde Griekse woord als we zien in Openbaring 3:10 - definieerd als die tijd van het ergste kwaad dat ooit gebeurd is op de aarde (MattheŁs 24: 21-22). Waarom zou Jezus ons vragen om te bidden om te worden verlost van dat het kwaad, als er geen ontsnappen mogelijk is? Vergelijk Lukas 21:36. Er is inderdaad een bevrijding verkrijgbaar bij de Verdrukking (die de meest vreselijke verleiding ooit is) - en het heet de Vůůr de Verdrukking Opname van de Kerk!

83. In 2 Thessalonicenzen 1:6-7 zien we dat God Verdrukking zal terugbetalen aan degenen die de Kerk hebben verontrust. Wanneer die beloning gebeurt, zal de Kerk in de rust zijn. De Kerk zal een Vůůr de Verdrukking Opname ontvangen!

84. De Kerk zal niet worden "ingehaald door de Dag van de Heer." 1 Thessalonicenzen 5:1-9. De "dag des Heren" is een andere uitdrukking die de Verdrukking definieert. De Kerk zal er niet door worden gevangen.

85. De gelovige in Jezus, die heeft gebeden om Hem aan te nemen, is waardig om de aan de Verdrukking te ontsnappen. Lukas 21:36.

86. In Zefanja 2:1-3, zien we een vermaning van God aan Zijn volk, die bepaalt welke houding we moeten hebben voordat de Verdrukking komt. Voordat het verbond komt (het "vrede-verbond" met de antichrist, waardoor de "Verdrukking" begint), voor de brandende toorn van de Heer komt - doe dit! Zoek de Heer in gerechtigheid en zachtmoedigheid. Waarom? Zodat we verborgen zullen worden in de dag van de woede van de Heer - een andere verwijzing naar de ​​Pre-Trib Opname.

87. Het is Gods karakter Zijn eigen (rechtvaardigen) te redden van zijn oordelen. Henoch, Noach, Lot, en Rachab zijn een paar. Het oordeel kan niet gebeuren over Sodom totdat Lot daar was weggenomen. Dus ook kan de Verdrukking pas gebeuren als de Kerk uit de wereld wordt genomen in de Pre-Trib Opname. Vergelijk Lukas 17:28-30 Genesis 19:15-22 - Geef speciale aandacht aan de verzen 16 en 22.

88. Het is duidelijk vanuit de Schrift dat er een tijdsperiode is tussen het opnemen van de Kerk en de wederkomst van Jezus. Johannes 14:3. Jesaja 26:20.

89. Alleen de Pre-Trib Opname deelt de Kerk (het Lichaam van Christus) niet op volgens een basisprincipe, zoals de Partial Rapture [Gedeeltelijke Opname] doet. De Pre-Trib Opname is de grote finale naar onze grote zaligheid door genade alleen!

90. De Schriften zijn stellig dat de Kerk onverdeeld is - we zijn allen leden van het ene lichaam in Jezus. (Het is in deze tegenwoordige wereld dat de Kerk inderdaad wordt gedeeld door de aanhoudende oude vlees natuur van de gelovigen - wat resulteert in tweedracht en splitsingen. Wanneer de Kerk wordt verheerlijkt bij de Opname, zal er geen vleselijke verdeling meer zijn.)


DE HEILIGE GEEST EN DE PRE-TRIB OPNAME

91. De Heilige Geest is de weerhouder van het kwaad in deze wereld. Hij kan niet worden weggenomen zoals geprofeteerd, tenzij de Kerk (waar Hij inwonend is), ook wordt weggenomen. De weerhouder is de Geest-vervulde Kerk. 2 Thessalonicenzen 2:5-8.

92. Het weerhoudende werk van de Heilige Geest moet worden verwijderd voordat de "wetteloze" wordt onthuld. (De Verdrukking begint met de ondertekening van een verbond met IsraŽl - waarmee de 7 jaren van Verdrukking beginnen. Dat verbond onthult de antichrist. Dus daarom moet de Kerk worden opgenomen voor de Verdrukking begint.) De ware Kerk zal niet zien dat de antichrist is geopenbaard.

93. Terwijl de Verdrukking plaatsvindt op aarde, zal de antichrist overwinnen (en zegevieren) over de Verdrukking-heiligen. Openbaring 13:7. Maar voor de Kerk geldt dat de poorten van de hel nooit zullen zegevieren over ons, waaruit blijkt dat "de heiligen" van de grote Verdrukking niet de Kerk kunnen zijn. De Kerk overwint door de inwoning van de Heilige Geest. MattheŁs 16:18. Romeinen 12:21. 1 Johannes 2:13-14. 1 Johannes 5:4-5. Openbaring 2:7, Openbaring 2:11, Openbaring 2:17, Openbaring 2:26, ​​Openbaring 3:5, Openbaring 3:12, en Openbaring 3:21. Daar is veel overwinning voor de Kerk! Dit bewijst de Opname Pre-Trib moet zijn.

94. In DaniŽl 7:21 en DaniŽl 7:25 maakte de kleine hoorn (antichrist) oorlog met de heiligen en had de overhand tegen hen, plus de antichrist zal grote woorden tegen de Allerhoogste spreken en het zal de heiligen te sterk zijn. Nogmaals, voor de Kerk geldt, de poorten der hel zullen haar niet overweldigen ons (of overwinnen ons). Ook hier kan de Kerk niet de heiligen in de Verdrukking zijn, die de overhand tegen krijgt en overwint! Nogmaals, dit bewijst dat de Opname Pre-Trib moet zijn.


DE BRUID VAN JEZUS

95. De Kerk wordt de bruid van Christus genoemd. De vergelijking met het huwelijk en Christus en Zijn Kerk wordt gemaakt in EfeziŽrs 5:22-33, vooral te zien in de verzen EfeziŽrs 5:29-32.

96. De bruiloft van Jezus en Zijn Kerk volgt het Joodse model. Vergeet niet, Jezus kwam tot de Joden, God in de gedaante van een mens door een Joodse afkomst.

97. In Johannes 14:1-3 (waar de Opname van de Kerk wordt beloofd), is de structuur van de Joodse huwelijksceremonie zeer impliciet. "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen." "Ik ga heen en bereid een plaats voor u." "Ik zal weerkomen en u tot Mij nemen..."

98. In de Joodse bruiloft start de bruidegom een overeenkomst met de vader van de bruid om een ​​vrouw te trouwen. De bruidegom betaalt een prijs voor zijn bruid (de Mohar). Jezus betaalde de prijs voor Zijn Kerk met Zijn eigen dierbaar bloed.

99. Zodra de overeenkomst voor het huwelijk wordt gemaakt en de prijs wordt betaald, wordt het huwelijksverbond gevestigd. De jonge man en vrouw worden beschouwd als man en vrouw, ook al hebben ze nog niet samen geleefd. Vanaf de betaling van de Mohar is de bruid verklaard om te worden ingewijd of geheiligd - ( "apart gezet" voor haar bruidegom). Als een symbool van die toewijding drinken de bruidegom en de bruid een beker wijn, waarover de verloving wordt aangekondigd. De Kerk wordt apart gezet en geheiligd tot Jezus. Ter herinnering aan de prijs die Jezus betaalde, drinkt de Kerk de beker van de gemeenschapswijn.

100. Nadat het huwelijksverbond is gevestigd, laat de bruidegom zijn bruid achter bij haar huis. Hij keert terug naar het huis van zijn vader, waar hij voor ongeveer 12 maanden zal blijven. Nadat Jezus de prijs betaalde met zijn bloed, keerde hij terug naar het huis van zijn Vader in de hemel. De Kerk wordt achtergelaten bij haar huis (een tijdelijke plaats) op de aarde.

101. De bruid heeft tijd om haar huwelijksuitzet voor te bereiden, en zich klaar te maken voor het huwelijksleven. De Kerk blijft trouw aan Jezus, en bereidt zich voor om Hem op een dag te ontmoeten.

102. Bij het huis van zijn vader, bereidt de bruidegom een woning voor, voor zichzelf en zijn bruid. Jezus keerde terug naar het huis van Zijn Vader in de hemel op het moment van zijn hemelvaart. Hij beloofde Zijn volgelingen dat, terwijl hij daar is, hij woningen voorbereidt voor ons om in te wonen.

103. Aan het einde van de periode van scheiding zal de bruidegom terugkeren - meestal is dat 's nachts - om zijn bruid te komen halen om te wonen met hem. De bruidegom, zijn beste vriend, en andere mannelijke begeleiders zullen het huis van de vader verlaten en gaan in een fakkellicht-processie naar het huis van de bruid. De bruid weet niet de tijd dat haar bruidegom komt. Daarom wordt de aankomst van de bruidegom voorafgegaan door een uitroep. De tijd dat Jezus zal neerdalen in de lucht, om Zijn bruid te halen voor Zichzelf is onbekend. Daarom wordt de Kerk aangespoord om klaar te zijn. Op een dag zal de roep klinken die hem voorafgaat en onze oren bereiken en we zullen opstaan ​​om Hem te ontmoeten.

104. Nadat de bruidegom zijn bruid (samen met haar bruidsmeisjes) ontvangt, keert de uitgebreide groep terug naar het huis van de VADER van de bruidegom. Jezus en Zijn Kerk zullen in de hemel worden verenigd na de Opname, in het Huis van God, de Vader.

105. De bruid en de bruidegom worden kort na hun aankomst bij het huis van de vader van de bruidegom begeleid door andere leden van de bruiloftspartij in het bruidsvertrek. De bruid draagt ​​een sluier, zodat haar gezicht niet wordt gezien. Het huwelijk wordt voltrokken. Een beetje later, iets wat is aangekondigd bij de bruiloftsgasten, op welk moment de gasten een feest voor zeven dagen hebben. Eenmaal in de hemel zullen Jezus en Zijn Kerk het huwelijk verzegeld hebben, en wordt het aangekondigd in de hemel. Dan is er zeven dagen van viering (overeenkomend met de zeven jaren van de Verdrukking).

106. Terwijl de zeven dagen van de viering plaatsvinden, blijven de bruid en bruidegom verborgen in het bruidsvertrek, genaamd de "choepa". Na de ZEVEN DAGEN voorbij zijn, komt de bruidegom uit zijn schuilplaats, en brengt zijn vrouw met hem, en haar sluier wordt verwijderd, dus kan iedereen haar zien. Op dat moment wordt het huwelijk aangekondigd om de wereld in het algemeen. Wanneer de zeven jaren van de Verdrukking voltooid zijn, zullen Christus en Zijn bruid hun kamers verlaten. Jezus zal terugkeren naar de aarde in zijn wederkomst om Zijn voeten te zetten op de Olijfberg, en Zijn Bruid (de Gemeente) zal hem vergezellen! Op dat moment wordt het huwelijk groots aangekondigd aande wereld, en de mensen zullen het gezicht van de bruid te zien, terwijl zij regeert en heerst met Jezus.

107. Het huwelijk van Christus en de Kerk is te zien in Romeinen 7:4. "... Dat je moet worden van een ander, zelfs van Hem, Die is opgestaan ​​uit de dood."

108. In 2 KorintiŽrs 11:2 - wij, de Kerk, zijn ondertrouwd aan een man, dat wij kunnen worden aangeboden als een reine maagd voor Christus.

109. In Jakobus 4:4 is de Kerk gewaarschuwd voor de lusten van het vlees en de liefde van de wereld die ons 'overspeligen maakt - een volk dat zich tegen zijn huwelijksgeloften keert (door te weigeren om zich gescheiden te houden van zulke dingen ).

110. De apostel Paulus herinnert de Kerk voortdurend aan de hoge kosten van onze aankoopprijs, de bloed van Jezus. Paulus leert ons voortdurend van ons verbond met Christus, waardoor wij, Zijn bruid, zijn apart gezet en geheiligd worden.

111. Er is duidelijk een "komst van Jezus" voor zijn "Bruid" vůůr Zijn wederkomst naar de aarde. Tijdens de Verdrukking is Zijn bruid al in de hemel, en zij keert terug naar de aarde met hem bij de wederkomst. Openbaring 19:7-10 en Openbaring 19:14. Judas 1:14-15.


EVANGELIE GEPREDIKT AAN DE HELE WERELD - DAN KOMT HET EINDE

112. Een verrassend feit - de Kerk zal niet het middel zijn, waardoor het evangelie de hele wereld bereikt!

113. De Kerk predikt inderdaad het evangelie van het volbrachte werk van Christus in Zijn dood en opstanding (en nodigt mensen uit om Jezus aan te nemen in hun harten en levens - om levende en waarachtige leden van de Kerk te worden). Echter, het laatste tijdperk van de Kerk wordt afgebeeld als een van zwakte en zelfgenoegzaamheid - afval van de ware leer. De geest van Laodecia. Openbaring 3:14-22. 2 Thessalonicensen 2:3. (Dit weerlegt wat groepen als "Kingdom Now" en "Dominion" leren.)

114. De Schrift verklaart dat Elia zal komen voordat de grote en geduchte dag van de Heer komt. Maleachi 4:5-6. Elia is een van de twee speciale profeten die zal bedienen aan IsraŽl in de nabije toekomst.

115. Elia zal worden vergezeld door een tweede speciale profeet, wie dan zal dienen in IsraŽl met dezelfde wonderen die Mozes deed - onder Gods leiding en macht. Dit zijn de twee getuigen gezien in Zacharia 4:1-14 en in Openbaring 11:3-13. Zij zullen Gods getuigenis verklaren tijdens de donkere dagen van de Verdrukking, en de antichrist zal woedend op hen zijn.

116. "En dit Evangelie van het Koninkrijk zal gepredikt worden in de gehele wereld tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. "MattheŁs 24:14. Jezus sprak deze woorden, maar waren ze bedoeld voor de Kerk? Nee! Deze woorden werden gesproken in het midden van een leer waarbij Jezus de Verdrukking beschreef en de plaats van IsraŽl daarin.

117. Openbaring 7:3-8 toont 144.000 verzegelde dienstknechten van God. Deze jonge mannen zullen het Evangelie prediken tijdens de Verdrukking. Hun aantal is 12.000 uit bepaalde stammen van IsraŽl - en zijn dienaren zullen het evangelie verkondigen tijdens de vreselijke tijd wanneer oordelen van Gods troon neerkomen. Niets kan deze dienaren schaden, omdat Gods bescherming op hen is (zij zijn verzegeld). Het resultaat van hun prediking is een grote menigte, die is te zien in Openbaring 7:9-12 en Openbaring 15:2-4, een groep van gemartelde zielen die het lied van Mozes zingen. Een IsraŽlisch getuigenis is hier te zien - geen Kerk-getuigenis.

118. Verder bewijs van het Evangelie dat elke natie in de wereld bereikt, wordt getoond in Openbaring 14:6. Een engel vliegt door het midden van de hemel (de lucht) om te prediken aan al degenen die op de aarde wonen. Nogmaals, dit is niet de gemeente.

119. Het eeuwige Evangelie en het Evangelie van het Koninkrijk zal gepredikt worden in de Verdrukking - en dat is dat God Zijn genade brengt in het midden van oordeel (maar niet de Kerk is het die hier dient). Bovendien is de boodschap van het Evangelie van het Koninkrijk, dat Jezus binnenkort zal terugkeren naar de aarde (na de Verdrukking) voor het opzetten van Zijn Koninkrijk in Jeruzalem tijdens het Millennium - daarom zullen de dienaren zeggen: "Bereid je voor om je koning te ontmoeten." Jezus' terugkeer naar de aarde zal ook de smeekbede beantwoorden: "Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel."


VERSCHILLEN TUSSEN DE OPNAME EN DE WEDERKOMST

120. De Opname heeft betrekking op de Kerk. De tweede komst heeft betrekking op IsraŽl.

121. De Opname gebeurt voor Jezus' hemelse volk, de Kerk (Filippenzen 3:20-21, HebreeŽn 12:22-24). De wederkomst is voor Gods aardse volk, IsraŽl.

122. Bij de Opname komt Jezus voor zijn volk, de Kerk (Johannes 14:3, 2 Thess. 2: 1). Bij de wederkomst komt Jezus mťt zijn volk, de Kerk. Judas 1:14-15. Openbaring 19:14. Zacharia 14:5.

123. De Opname opent de deur voor de "mens der zonde" om aan de macht te komen. 2 Thessalonicenzen 2:6-8. De wederkomst oordeelt de "man van de zonde". Openbaring 19:20.

124. De Opname staat voor de deur; het kan gebeuren op elk moment. De tweede komst moet worden voorafgegaan door zeer vele dagen en tekenen en gebeurtenissen.

125. Niemand weet de exacte dag van de Opname (het is onbekend) - MattheŁs 24:38-39, MattheŁs 25:13, Lukas 17:26-30, 1 Thessalonicenzen 5:1-11, HebreeŽn 10:24-25 . We worden aangespoord om te wachten en uit te kijken. Maar wie de "Verdrukking" ingaat, zal in staat zijn om een ​​specifiek aantal dagen te tellen, en de dag te kennen waarop Jezus in Zijn wederkomst naar de aarde zal komen. Daniel 9:27 (zeven jaar, 84 maanden, 3520 dagen). Openbaring 12:6 en Openbaring 12:14. Openbaring 13:5 (drie en een half jaar, 42 maanden, 1260 dagen). Er zijn ook extra dagen toegevoegd in DaniŽl 12:11-12 (1290 en 1335 dagen), die waarschijnlijk betrekking hebben op de timing van een viering van het Loofhuttenfeest, plus het oordeel van de schapen en bokken (dit zijn landen) (dit kan niet volledig worden begrepen, totdat het tijdstip dichterbij komt, zoals DaniŽl 12:9 aangeeft).

126. Na de Opname zal de gemeente overgaan naar de rechterstoel (de Bema) van Christus om beloningen te ontvangen. 2 KorintiŽrs 5:10. 1 KorintiŽrs 9:24-27. 1 Thessalonicensen 2:19-20. 2 TimotheŁs 4:8. 1 Peter 5:4. Openbaring 2:10b. Openbaring 3:11. Bij de wederkomst zal er een oordeel van de schapen en bokken zijn. MattheŁs 24:31-46.

127. De Opname heeft betrekking op Gods barmhartigheid en genade. De tweede komst heeft betrekking op Gods toorn.

128. Bij de Opname is Jezus de Morgenster - 2 Petrus 1:19, Openbaring 2:28 en Openbaring 22:16 - (die de zonsopgang van de Nieuwe Dag vooraf gaat). Bij de wederkomst is Jezus de Zon der Gerechtigheid - Maleachi 4:1-2 - (die schijnt in de Nieuwe Dag).

129. De Opname is de hoop van Jezus' volk, de Kerk, aan het einde van het Nieuwe Testament - 2 Petrus 1:19 en Openbaring 22:16. De wederkomst is de hoop van Jezus' volk, IsraŽl, aan het einde van het Oude Testament - Maleachi 4:1-2.

130. Bij de Opname ontmoet de Kerk Jezus in de lucht in de wolken. Bij de wederkomst van Jezus zet Hij zijn voeten op de aarde op de Olijfberg.

131. Op het moment van de opname zal de Olijfberg ongewijzigd blijven. Bij de wederkomst zal de Olijfberg verdeeld worden, en een vallei vormen ten oosten van Jeruzalem.

132. Op het moment van de Opname worden zijn heiligen van de Kerk veranderd (lichamen worden direct veranderd in onsterfelijk en niet via de route van de dood). Er worden geen heiligen veranderd bij de wederkomst wanneer Jezus zijn voeten terug op aarde plaatst.

133. Op het moment van de Opname wordt de wereld niet veroordeeld voor de zonde, maar in plaats daarvan zinkt ze dieper in de zonde. Bij de tweede komst is de wereld geoordeeld, dat is bij de wederkomst van Jezus waar hij zich bezighoudt met het Armageddon dekor.

134. De Opname van de Kerk is de bevrijding van de dag des toorns. De wederkomst van Jezus is de bevrijding voor degenen die onder de zware Verdrukking leden.

135. De Opname is altijd dreigend (wat betekent dat er aan geen profetie hoeft te worden voldaan voordat het kan gebeuren). Er zijn zeer specifieke tekenen en profetieŽn (wat er můet gebeuren) voor de wederkomst!

136. De Opname is alleen voor hen die gered zijn. De Verdrukking en de wederkomst rekenen af met de hele wereld.

137. In de Opname roept Jezus Zijn Kerk naar de hemel - Hij komt voor Zijn Kerk. In de wederkomst keert Jezus terug naar de aarde met Zijn Kerk. Openbaring 19:7-8. Openbaring 19:14. Judas 1:14-15.

138. Het verzamelen van "heiligen" na de Verdrukking wordt gedaan door engelen. De bijeenvergadering van de Kerk rondom Jezus in de Pre-Trib Opname wordt gedaan door de Heer zelf.

139. Zowel de rechtvaardige als de goddeloze kunnen niet beide eerst worden opgenomen. In de Opname worden de rechtvaardigen opgenomen - de slechten en wie niet klaar zijn worden achtergelaten. 1 Thessalonicenzen 4:13-17. 1 Thessalonicenzen 5:1-11. In de "Verdrukking" en bij de wederkomst, worden de slechten weggenomen/vernietigd in het oordeel en de rechtvaardigen worden achtergelaten om het Duizendjarige Rijk binnen te gaan. Matt. 13:30 en MatteŁs 13:49-50.

140. In de Opname ontvangt Jezus ons bij Zichzelf. Het zal niet zijn dat wij Hem "ontvangen" wanneer Hij terugkeert in de wederkomst. Johannes 14:2-3. Als de Opname gebeurde in Openbaring 19, zouden we gaan om Hem te ontmoeten (of te ontvangen) en onmiddellijk terug te keren naar de aarde met Hem.

141. Als we opstonden om Hem te ontmoeten en onmiddellijk terug te gaan naar de aarde met Hem in Openbaring 19, waar is de rechterstoel van Christus (de Bema) en de huwelijksceremonie voor de Bruid? Het volgende wat er gebeurt na de Tweede Komst is het oordeel van de schapen en de bokken.

142. Het oordeel van de heidense volken volgt op de wederkomst (MattheŁs 25:31-46). Deze tekst laat zien dat zowel de geredden als de verlorenen daat zijn in natuurlijke lichamen (wat onmogelijk zou zijn als er een verandering of Opname was bij de wederkomst).

143. Indien de verandering (Opname) plaatsvond op hetzelfde moment als de wederkomst, zou er geen noodzaak om de schapen te scheiden van de bokken. Het feit van de verandering zou die scheiding bieden.

144. Indien gelovigen zijn veranderd (opgenomen) bij de wederkomst, en de ongelovigen werden vernietigd door het laatste oordeel van Verdrukking, dan zou er niemand meer in zijn vlees zijn om de wereld te bevolken in het Millennium.

145. Overlevende Verdrukking-heiligen zijn niet veranderd (in onsterfelijke lichamen) bij de  wederkomst van Christus, maar gaan door met hun gewone activiteiten, zoals de landbouw, de bouw en bevallingen. Jesaja 65:20-25.


BIJBEL HERMENEUTIEK (INTERPRETATIE) - DE SCHRIFTEN MOETEN OVEREENSTEMMEN

146. Alleen de Pre-Trib Opname weergave zorgt voor een echt letterlijke interpretatie van de Oude en Nieuwe Testament passages over de Verdrukking. De symbolen (die worden gebruikt) worden gedefinieerd door de hele Bijbel heen, en worden toegepast in een letterlijke manier.

147. Alleen de Pre-Verdrukking visie maakt een duidelijk onderscheid tussen IsraŽl en de Kerk (en hoe God handelt met elk) - en maakt het noodzakelijk dat er een interval van tijd is tussen de Opname en de wederkomst.

148. In de zeven brieven aan de Kerken in Openbaring 2 en 3 zegt Jezus 7 keer: "Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt." Als we in de Verdrukking komen bij de passage van Openbaring 13:9, dan zegt Jezus: "Indien iemand een oor heeft, die hore." Hij liet de woorden "wat de Geest tot de gemeenten zegt" weg - en dit deed Hij omdat er geen Kerken op aarde zijn in de Verdrukking.

149. In de Verdrukking-passage van Openbaring 13:6 is aan de antichrist een mond gegeven, om God, Zijn naam, Zijn tabernakel, en die gezeten zijn in de hemel te lasteren. Wie zijn diegenen die wonen de hemel? De opgenomen Kerk.

150. De heiligen ("heiligen" in de Kerk) zijn al met Jezus in de hemel en zullen terugkeren naar de aarde met Hem. Zacharia 14:5. Openbaring 19:14. Judas 1:14-15.

151. De heiligen die terugkeren met Jezus zijn geen engelen. De heiligen zijn bekleed met het fijne witte linnen, dat zijn de rechtvaarde daden van de heiligen (dat is de Kerk). Openbaring 19:8. Openbaring 3:5. Openbaring 3:18.

152. Jezus opende Zijn bediening bij zijn eerste komst in Lukas 4:18-19, en citeerde uit de profeet Jesaja. Hij stopte met lezen na het zeggen van het aangename jaar van de Heer, middenin een zin en sloot het boek. Jezus' bediening bij Zijn eerste komst opende een tijd van Gods genade, door de Kerk.

153. In Jesaja 61:1-2 eindigde de profetie van Jesaja waar Jezus ophield. Na 'het aangename jaar des Heren' (Genade is de bedeling van de Kerk) is de dag der wrake van onze God. Na de bedeling van de Kerk zal de Verdrukking komen, "de dag der wrake van onze God". We begrijpen hoe de Kerk opgenomen zal worden, dan zal die dag komen, en dat is Pre-Verdrukking.

154. Openbaring 4:1-11 opent met "Na dit zag ik en ziet, een deur was geopend in de hemel en de eerste stem, die ik hoorde was als het ware van een bazuin, die met mij sprak (de bazuinstem van Jezus - zie Openbaring 1:10); die zei: Kom hier op, en Ik zal u, hetgeen na dezen moet komen laten zien.'' Na deze "en" hierna" zijn hetzelfde Griekse woord" meta tauta", wat betekent: na deze dingen. Na welke dingen? Na de dingen van de zeven gemeenten (het complete "Kerk-tijdperk") in Openbaring 2 en 3. Jezus zal roepen "Kom hierheen op" met zijn bazuin-stem - de bazuin van God - en de Kerk zal, zoals Johannes, door een open deur in de hemel gaan in een PRE-TRIB Opname! De structuur is zeer duidelijk! Plus, de Heilige Geest herhaalde "hierna" twee keer, om dit heel duidelijk te maken! Pre-Trib!

155. Een deur is gesloten achter sommige gelovigen in Jesaja 26:19-20. Jesaja 26:19 toont de opstanding uit de doden. Jesaja 26:20 geeft de verandering (Opname) van degenen die in leven zijn. "Kom, mijn volk, komt u in uw kamers (woningen), en sluit de deur achter u. Verberg u als het ware een klein ogenblik (7 jaar) totdat de gramschap overga. "De Kerk zal de hemel binnengaan voor 7 jaar, een klein ogenblik, totdat de gramschap (Gods toorn over de opstandige wereld) wordt uitgevoerd. De Opname van de Kerk is Pre-Trib. Hoe kunnen mensen dit missen?

156. Alle gelovigen in de Kerk moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus (2 KorintiŽrs 5:10) Dit evenement wordt nooit genoemd in de gebeurtenissen van de wederkomst, wanneer Jezus zijn voeten op de aarde zet.


BIJBEL HERMENEUTIEK (INTERPRETATIE) -24 OUDSTEN GEDEFINIEERD

157. De 24 oudsten in Openbaring 4 en 5 zijn representatief voor een Opgenomen en verheerlijkte Kerk.

158. De 24 oudsten kunnen niet engelen zijn. Engelen dragen geen kronen. Engelen zitten samen met God om te heersen en te regeren. We moeten de 24 oudsten definiŽren door hun specifieke beschrijvingen.

159. Oudste - een term die gebruikt wordt voor de Kerkleiding.

160. Oudsten, het Griekse "presbuteros", Kerk-terminologie - de "presbyters".

161. Het aantal: 24. In 1 Kronieken 24:1-31 verdeelde Koning David het priesterschap in 24 afdelingen, omdat ze zo groot waren geworden. Wanneer 24 LEIDERS van de afdelingen voldoen voor de troon van David, werd daardoor het hele priesterschap vertegenwoordigd. De 24 oudsten vertegenwoordigen de hele Kerk voor Gods troon. Dit is een beeld van de Kerk als priesters.

162. Het aantal van 24 (deel 2). De Kerk is samengesteld uit zowel Joden als heidenen. 12 stammen van IsraŽl. 12 apostelen van de Kerk. Een totaal van 24.

163. De oudsten zitten. Het werk van de Kerk op aarde in "de bedeling van Gods genade" is gedaan/klaar.

164. De oudsten zitten op tronen - de Kerk zit op tronen als koningen.

165. De oudsten dragen "speciale" witte kleren. De Kerk is witte klederen beloofd. Openbaring 3:4-5. Openbaring 3:18. Dat onze kledingstukken (en wijzelf) worden gewassen en vlekkeloos zijn, wordt gezien in EfeziŽrs 5:26-27, Titus 3: 5, 1 Peter 3:14. Judas 1:23 en Openbaring 1:5.

166. De oudsten dragen kronen, die 'stephanos' [kronen, kransen] zijn, gegeven vanwege het overwinnen van en het verkrijgen van een overwinning (voor het beŽindigen van de race). Dezelfde soort kronen worden gegeven aan de Kerk. 1 KorintiŽrs 9:25-27. 1 Thess 2:19-20. 2 TimotheŁs 4:8. James 1:12. 1 Peter 5:4. Openbaring 2:10b. Openbaring 3:11.

167. De oudsten dragen gouden kronen. Goud toont koningschap. Dit toont de Kerk als koningen.

168. In Openbaring 5:1-14 zongen de oudsten een nieuw lied van hun verlossing (zoals gezien in de King James Version - die is vertaald uit een meer betrouwbaar oud manuscript). De oudsten zingen ervan gered te zijn door het bloed van Jezus.

169. De oudsten zijn gered "uit" ("uitgeroepen uit") elke stam, taal, volk en natie op aarde. De Kerk is overwegend heidens, "uitgeroepen uit" de wereld.

170. In EzechiŽl en DaniŽl vinden we vergelijkbare beschrijvingen van de hemel, zoals in de Openbaring. Behalve ťťn ding. De Oudtestamentische profeten zagen niet de 24 oudsten! Waarom? De Kerk is een mysterie dat niet duidelijk werd onthuld in het Oude Testament.


BIJBEL HERMENEUTIEK (INTERPRETATIE) - GROTE SCHARE GEDEFINIEERD

171. De grote menigte van Openbaring 7:9-10 is niet de Kerk. Waarom? Hun beschrijving is verschillend.

172. De grote menigte staat voor Gods troon. De 24 oudsten van de gemeente zitten op tronen.

173. De grote schare draagt witte gewaden (het Griekse "stola"). De 24 oudsten dragen witte kleren (het Griekse "himation"). Er is een verschil!

174. De grote schare houdt palmtakken in hun handen (zoals IsraŽl deed toen zij het inrijden van Jezus in Jeruzalem op een ezel vierde). De 24 oudsten hebben "stephonos" - kronen - (hun gegeven voor "het winnen van een race" en "het behalen van een overwinning") op hun hoofd.

175. De grote schare riep met luide stem. De 24 oudsten van de Kerk zongen een nieuw lied.

176. De grote schare komt uit de grote Verdrukking (de laatste helft van de 70e week van DaniŽl). De 24 oudsten komen uit het tijdperk van de Kerk.

177. De grote schare dient God dag en nacht in zijn tempel. De 24 oudsten van de Kerk heersen en regeren met Jezus.

178. God zal zijn tent over de grote schare uitspreiden - eveneens een IsraŽlische en Oudtestamentische verwijzing.

179. God veegt de tranen uit de ogen van de grote schare. WAAROM? Om hen te troosten nadat ze een martelaarsdood zijn gestorven in de Verdrukking. De Kerk zal zich verheugen met onuitsprekelijke vreugde op het moment van het Pre-Trib Opname. 1 Thess. 2:19.


BIJBEL HERMENEUTIEK (INTERPRETATIE) - DE GROEP IN OPENBARING 15

180. De groep die wordt afgebeeld op de glazen zee met vuur gemengd voor Gods troon in Openbaring 15:2-4 is niet de Kerk.

181. Deze mensen staan ​​op een zee van glas met vuur gemengd. Vuur is een Bijbels symbool dat toont dat ze staan voor Gods troon nadat ze zijn gestorven in de tijd van Zijn oordeel. De 24 oudsten zijn aanwezig in de hemel op een zee van glas als was het blinkend kristal. Zuiver - geen vlek of rimpel of smet. Geen vuur. De 24 oudsten zijn niet uit een tijd van Gods oordeel gekomen.

182. De groep voor de troon in Openbaring 15:1-8 verkreeg de overwinning op het beest toen ze stierven en daardoor naar de hemel gingen. De Kerk zal het beest nooit ontmoeten.

183. De groep voor de troon in Openbaring 15:1-8 heeft harpen van God. De 24 oudsten hebben geen harpen, maar dragen "stephanos" - kronen - als een beloning voor het overwinnen.

184. De groep voor de troon in Openbaring 15:1-8 zingt het lied van Mozes - wat wederom laat zien de IsraŽlische en de Oudtestamentische nadruk. De 24 oudsten van de Kerk zongen een nieuw lied van hun verlossing door het bloed van Jezus (verkregen tijdens het tijdperk van Gods genade in de Kerk).


DE AARD VAN DE VERDRUKKING

(Hoewel aan de Kerk is beloofd te worden ingehaald naar Jezus vůůr de Verdrukking, bestaat er zo veel onbegrip over de ware aard van deze verschrikkelijke tijd, dat ik een korte Bijbelse blik erin bied.)

185. Alleen het Pre-Trib Opname standpunt toont een onderscheid tussen de "de komende zevenjarige Verdrukking" en "verdrukking in het algemeen", een "algemeen" probleem dat de wereld nu plaagt en dat iedereen ervaart. DaniŽl 9:27 - de 70e week definieert de "Verdrukking-periode". Romeinen 8:18 definieert het "algemene" lijden en verdrukking van de tegenwoordige tijd in het Kerk-tijdperk. Jezus noemt het ook in Johannes 16:33. Er is een groot verschil tussen wat er gebeurt nu - en wat er in de zeven jaar van de Verdrukking zal gebeuren!

186. De "tijd van Verdrukking" is goed begrepen in de Pre-Verdrukking visie als een voorbereiding op het herstel van IsraŽl. Deuteronomium 4:29-30. Jeremia 30:4-11. Daniel 9:24-27. DaniŽl 12:1-2.

187. De "Verdrukking" is verdeeld in categorieŽn - "het begin van de weeŽn" - eerste drie en een half jaar. "De gruwel der verwoesting" - Mid-Trib. "De grote Verdrukking" - de laatste drie en een half jaar en de tweede komst zelf. DaniŽl 9:27. MatteŁs 24:4-14. MattheŁs 24:15-20. MattheŁs 24:21-28. MattheŁs 24:29-31.

188. De zevenmaal verzegelde boekrol in Openbaring loopt parallel met wat Jezus beschreef als "het begin der weeŽn." Valse Christussen - MattheŁs 24:4 en antichrist - Openbaring 6:1-2. Oorlogen en geruchten van oorlogen - MattheŁs 24:6-7 en Openbaring 6:3-4. Honger - MattheŁs 24:7 en Openbaring 6:5-6. Pest - MattheŁs 24:7 en Openbaring 6:7-8. Martelaarschap van de heiligen - MattheŁs 24:9-14 en Openbaring 6:9-11. Aardbevingen in diverse plaatsen - MattheŁs 24:7 en Openbaring 6:12-17.

189. Het begrijpen van het "barensweeŽn"-symbool. De start van de "Verdrukking" brengt de aarde in daadwerkelijke weeŽn. Waarom zien we 'geboortepijnen" nu, Pre-Trib? Vergeet niet dat een zwangere vrouw weet dat haar weeŽn dichtbij zijn, voor het eigenlijke begin ervan. De wereld van vandaag is buitengewoon gezwollen in de zwangerschap - klaar om te bevallen het Koninkrijk van Jezus Christus. Net als een vrouw Braxton Hicks pijnen kan hebben, zijn krampen die niet de werkelijke weeŽn - zo ook zien we de wereld hetzelfde te doen (als de werkelijke weeŽn van de "Verdrukking" nabij komen). Elke keer als er een aardbeving is, zoals hier dagelijks was de laatste tijd, denk ik, "Oh, hier is nog een Braxton Hicks, maar mijn koffers zijn gepakt - ik ben klaar om hier weg te gaan."

190. De "gruwel der verwoesting" in MattheŁs 24:15-20 geeft een parallel met DaniŽl 9:27 en Openbaring 12:6 en Openbaring 12:13-17.

191. De "grote Verdrukking" van MatteŁs 24:20-28 loopt parallel met DaniŽl 12:1, plus Openbaring 8 en 9 en 16 (met het weglaten van enkele details uit Openbaring 11, 13, 14, 15, 17 en 18 - het is te verwarrend voor het doel van deze lijst om een mogelijke chronologie aan te bieden.)

192. De 'Wederkomst' in MattheŁs 24:29-31 loopt parallel met Jesaja 63:1-6, Zacharia 14:1-7 en Zacharia 14:12-15 en Openbaring 19:1-21.

193. Wat is het doel van "de grote Verdrukking? 2 Thessalonicenzen 1:6 informeert de Kerk dat degenen die ons bezwaard hebben, die ons hebben vervolgd, sommigen van ons gemarteld, en ons hebben geplaagd door allerlei slechte bedoelingen, van God de beloning ontvangen (terugbetaling) - en toorn - voor wat ze doen. De vijanden zullen worden beloond met "Verdrukking" (in de tijd van Gods toorn) omdat ze de Kerk ernstige problemen hebben gegeven, terwijl zij (de bruid van Jezus) op aarde was. De vijanden ontvangen ook oordeel voor het zich tegen IsraŽl opstellen.

194. De Verdrukking wordt een dag des toorns genoemd in de Bijbel (Sefanja 1:15), maar de Bijbel zegt ook (1 Thessalonicenzen 5:9) "God heeft ons (de Kerk) niet gesteld tot toorn."

195. De Verdrukking wordt een dag des toorns genoemd, maar de Bijbel zegt dat Jezus "ons heeft verlost van de toekomende toorn" - (bevrijding van de Kerk uit de Verdrukking periode). 1 Thessalonicenzen 1:10.

196. In de Schrift wordt  de zeven jaar Verdrukking genoemd De Dag van de Heer, Die Dag, de Woede, de dagen van wraak van onze God. En de Bijbel ook duidelijk leert dat de Verdrukking zal vallen op ongelovigen, terwijl de Kerk aan "die dag" ontsnapt. 1Thessalonicenzen 5:2-10.

197. In tegenstelling tot de Mid-Trib en Pre-Toorn interpretaties, biedt het Pre-Trib standpunt een afdoende verklaring voor het begin van de Verdrukking in Openbaring 6. Mid-Trib en Pre-Toorn standpunten zijn duidelijk weerlegd door de duidelijke leer van de Schrift , waaruit blijkt dat de toorn van God begint lang voor de 7e bazuin van Openbaring 11!


DE AARD VAN DE VERDRUKKING - DE ZEVEN ZEGELS

198. De toorn van God begint met de eerste Zegel op de boekrol (geopend voor de troon van God in Zijn reeks oordelen). De boekrol onthult rampzalige gebeurtenissen die tot uiting komen op de aarde. (1. De antichrist. 2. onmiddellijk gevolgd door snel achter elkaar: oorlogen, hongersnoden, epidemieŽn, de dood en de hel, het martelaarschap van Verdrukking-heiligen, een enorme aardbeving - plus angstige gezichten en tekenen in de hemel.)

199. De Verdrukking is niet "dagen zoals gewoonlijk". 1 Thessalonicenzen 5:2-3 laat duidelijk "de dag van de Heer" zien als een plotseling verderf. Openbaring 6:1-8 laat duidelijk zien dat als de antichrist beloften "vrede" doet, hij niet zal doen wat hij zegt.

200. Bij de opening van het 4e Zegel van Openbaring 6:8 blijkt dat een kwart van de wereldbevolking zal sterven. Tijdens de vandaag gehouden telling van bijna 7 miljard mensen - is een kwart een dodental van 1,75 miljard! Dat is een enorme hoeveelheid van doden - veel groter dan de ergste catastrofe die we kunnen noemen in onze huidige tijd. Het is zeker geen "business as usual" voor de Verdrukking-wereld.

201. Er is dus absoluut geen vrede op aarde tijdens de eerste 3Ĺ jaar van de Verdrukking (zoals "Pre-Wrakers" zeggen)! De oordelen vallen van Gods troon (laat zien dat het van God en het Lam (Jezus) komt, vanaf het begin het openen van de boekrol). De opening van de boekrol begint een reeks van catastrofes die naar de aarde worden verzonden. Dit is niet de "toorn van mensen" of "de toorn van Satan" (hoewel God hen gebruikt als agenten van Zijn oordelen). De oorsprong van de toorn is van de aanwezigheid van God en dit is oordeel van hem (zijn toorn)!

202. De boekrol is gedefinieerd. Het is een eigendomsbewijs (een juridisch document) om de aarde (die terecht behoort tot Jezus). De boekrol is nu ook een perkament van beslissingen, waarbij Jezus bezit zal nemen van wat er rechtens van Hem is. Als Jezus terug wil krijgen wat hem toebehoort, moeten de vijanden worden vernietigd. Psalms 2:1-12. Openbaring 5:1-14.

203. De boekrol is beschreven aan beide zijden, met klaagliederen, zuchten en weeŽn. Het is "de vloek" die gaat over de hele aarde. De afmetingen van de boekrol zijn hetzelfde als het Heilige der Heiligen, waaruit blijkt dat de oordelen worden verzonden vanaf de troon van God. EzechiŽl 2:9-10. Ezekiel 3:1-9. Zacharia 5:1-4. Openbaring 6:1-17. Openbaring 10:8-11 - (hoofdstuk 10, de boekrol is open, waaruit blijkt dat Jezus de zegels reeds scheurde in hoofdstuk 6. Openbaring 10 is een afbeelding van Jezus' aanspraak op de aarde door de juridische middelen van de open boekrol, met nog meer oordelen die moeten gebeuren om de transactie te voltooien.).

204. Het eerste zegel onthult de antichrist, die is inderdaad een oordeel (toorn) van God over IsraŽl voor hun zonde van het verwerpen van Jezus in Zijn eerste komst. Jezus kwam tot het Zijne (IsraŽl) en ze Hem niet aangenomen - als iemand komt in zijn eigen naam (de antichrist), dan zullen ze hem aannemen. Joh. 1:11. Joh. 5:43.

205. Jesaja 28:15-18 noemt de "vrede" een overeenkomst tussen IsraŽl en de antichrist, wat blijkt uit het eerste zegel, "een verbond met de dood" en "een overeenkomst met de hel". Als dat geen toorn en oordeel is, wat is het dan?

206. De zegeloordelen zijn duidelijk de toorn van het Lam (Jezus), die de oordelen van God in de "Verdrukking" inbrengt. Openbaring 6:16. 2 TimotheŁs 4:1 en 2 TimotheŁs 4:8.

207. Bij de opening van het 6e zegel beseffen koningen en grote mannen en de mensen op de aarde eindelijk dat Gods toorn op hen is. Het duurde enkele belangrijke gebeurtenissen in de hemel, en een aardbeving, om deze verblinde mensen wakker te maken, zodat ze kunnen herkennen wat er gaande is. De mensen zeggen dat ze zich moeten verbergen voor de toorn van het Lam (daarin zien we de beslissing van Jezus, zoals Hij die de zegels vewijdert - dus het is zijn toorn. De mensen toe te voegen: "Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen (is aanwezig). "Daarom is bevatten de zegels de toorn van God Openbaring 6:16-17.

208. Het 7e zegel van de boekrol brengt een onheilspellende stilte in de hemel. Ook gaan van het 7e zegel de bazuin-oordelen uit. De hardere oordelen van God wordt losgelaten wanneer de 7e zegel geopend wordt. De bazuinen komen voort uit het 7e zegel en brengen verhoogde toorn. Openbaring 8:1-2.

2O9. Ook de "schaaloordelen" komen voort uit het blazen van de 7 bazuin (let op: met zo veel haakjes-informatie uit hoofdstuk 11 tot 16 is het moeilijk om die progressie te zien, maar het is er als je aandacht besteedt aan het detail).

210. Al Gods toorn is opgenomen in de boekrol, en zal worden losgemaakt in het juiste volgorde, bij de afgifte van de opening van het 7e zegel, dat de bazuinen brengt, wat de schalen meebrengt. (Voor een duidelijker plaatje van dit concept, denk aan een "telescopische" verrekijker met segmenten die uitschuiven voor betere visie - terwijl elk deel van de oordelen voortkomt uit de opening van het 7e zegel, weer een harder element van Gods toorn.)


DE AARD VAN DE VERDRUKKING - HET EINDE VAN DE OORDELEN

211. De Schaaloordelen "vullen op" (en completeren) de toorn van God. De schalen zijn niet het begin van Gods toorn, maar de voltooiing ervan. Openbaring 15: 1.

212. Veel mensen begrijpen niet volledig hoe slecht de "Verdrukking" werkelijk zal zijn. Het zal erger zijn dan de vloed van Noachs dagen - Geen andere tijd was er sinds de schepping van de wereld! MattheŁs 24: 21-22.

213. Aan het einde van de "Verdrukking", wanneer Jezus aankomt bij de Armageddon scene, dan is er geen sprake van een opstanding. De Opname (die ook een opstanding in houdt) kan niet gebeuren in die tijd, zoals Post-Tribbers wel voorstellen. Jesaja 63:1-6, Zacharia 14:1-15, Openbaring 19:11-21.

214. Als er een Opname was aan het eind van de "Verdrukking", alle gelovigen die het overleefden zouden worden veranderd in onsterflijke verheerlijkte lichamen. Alle vijanden zullen vernietigd zijn. Er zou niemand meer over zijn in zijn natuurlijke vlezen lichaam om het Millennium te bevolken! De Opname kan niet gebeuren aan het einde van de "Verdrukking".

215. Sommigen zeggen dat de "bijeenvergadering van de uitverkorenen" in MattheŁs 24:31 "de Opname" is aan het einde van de "Verdrukking". Maar in de Opname roept Jezus zelf Zijn eigen mensen op naar Zichzelf. Engelen verzamelen de "uitverkorenen" aan het einde van de "Verdrukking".

216. De 'uitverkorenen' van IsraŽl en de overlevenden van de "Verdrukking" zullen worden verzameld van waar de antichrist hen ook heeft verstrooid in de vier windrichtingen van de aarde. IsraŽl zal vooral worden gevonden in Bozrah (in het hedendaagse JordaniŽ - Jesaja 63:1).

217. De engelen vergaderen "de uitverkorenen" van ene uiterste van de hemelen tot aan het andere - de verzameling van de Oudtestamentische heiligen en gemartelde "Verdrukking"-heiligen voor de opstanding van hun lichamen, zoals te zien in Openbaring 20: 4, zodat ze zullen kunnen deelnemen aan het Loofhuttenfeest, dat zal plaatsvinden 5 dagen na Jezus'wederkomst, afhankelijk van de timing van de Joodse feesten, hoe die zal worden vervuld wanneer Jezus terugkomt.

218. Er is ook het oordeel van de schapen en bokken - naties - nadat Jezus terugkeert naar de aarde, en het moet plaatsvinden voordat het Millennium officieel van start is gegaan. Mensen worden 'verzameld' voor deze dingen.

219. De Verdrukkingsperiode is beschreven in uitgebreide profetieŽn in de hele Schrift. Hier is een lange lijst van de woorden die dit definiŽren: woestheid, verlatenheid, duisternis, somberheid, wolken, donkerheid, bloed, wraak, vernieling, brandende toorn, brand, jaloezie, wreed, moeite, groot leed, wraak, woedend, pijlen, dronken maken van bloed, zwaard, verschrikkelijk, de harten der mensen bezwijken van vrees, de krachten der hemelen zullen bewogen worden, oorlogen, grote aardbevingen, hongersnoden, epidemieŽn, angstige tekenen, grote verdrukking - zoals niet was vanaf het begin van de wereld tot nu toe, de aarde volkomen afgebroken, de aarde schoon gemaakt, de maan zal schaamrood worden, de zon zal beschaamd worden, tot straf der leviathan, de draak, die in de zee is, een verbond met de dood, een overvloeiende gesel doodt, hagel zal wegvegen van de toevlucht tot de leugen, uw overeenkomst met de hel, jullie worden door haar vertreden, zal de aarde heen en weer waggelen als een dronkaard, de sterren van de hemel zullen hun licht niet geven, zal ik de hemel schudden, de aarde zal verwijderen uit haar plaats (haar baan om de aarde en as?), om de wereld te straffen voor hun slechtheid en over de goddelozen hun ongerechtigheid, klaagzangen, zuchten, wee, een alarm, laat alle inwoners des lands beroerd zijn, zullen zij lopen als machtige mannen, stellen zij de muur als krijgslieden beklimmen, zal het volk veel worden gepijnigd, gehuil ja, de maan werd als bloed, de sterren van de hemel vielen op de aarde, de vloek die uitgaat over het aangezicht van de hele aarde, de dood en de hel volgde hem na, donderend, bliksemen, de rook van de put, zullen de mensen de dood zoeken en zullen het niet vinden, de pijniging van een schorpioen, zij (de zee) werd bloed van een dode man, de mannen werden verhit met grote hitte, hun tongen knaagden ze vanwege de pijn, vluchtte elk eiland, en de bergen zijn niet gevonden, tenzij die dagen worden verkort worden, zal geen vlees behouden worden, en dan zal het einde komen. (Dit is niet een volledige lijst.)

Dit is de toorn van waarvan de Kerk is beloofd te worden bevrijd!


DE BAZUIN VAN GOD EN DE LAATSTE BAZUIN

(Aangezien Pre-toorn Opname voorstanders een groot probleem maken over de 7e bazuin van Openbaring 11, zal ik tonen wat de Bijbel beschrijft met betrekking tot bazuinen.)

220. Er is geen goed bewijs dat de 7e bazuin van Openbaring de "laatste" bazuin is van 1 KorintiŽrs 15:52. Die verklaring is slechts toegestaan ​​op grond van vooroordelen en veronderstelling. De Pre-Trib visie handhaaft het zuivere onderscheid tussen de profetische bazuinen van de Kerk, en de oordeelsbazuinen van de Verdrukking.

221. De apostel Paulus schreef over de "laatste" bazuin decennia voor Johannes de zeven "oordeelsbazuinen" van de Openbaring zag. De ''laatste bazuin" van de apostel Paulus werd in 60 na Christus beschreven. Het visioen van Johannes kwam 30 jaar later rond 96 na Christus. De apostel Paulus kon niet hebben geweten van de 7e en "laatste bazuin" van Openbaring - voordat het op het eiland Patmos aan Johannes werd geopenbaard!

222. De bazuin van God brengt zegen, het eeuwige leven, verheerlijkte lichamen. 1Thessalonicenzen 4:16. De zeven bazuinen van Openbaring brengt vernietiging over de vijanden en Gods toorn.

223. De bazuin van God is duidelijk voor de Kerk. Omdat God handelt met IsraŽl en een opstandige wereld in de Verdrukking, kan de 7e bazuin niet verwijzen naar de Kerk zonder het onderscheid tussen IsraŽl en de Kerk te verliezen.

224. De laatste bazuin voor de Kerk in het Pre-Trib Opname - is de bazuin van God. De Openbaring-bazuinen worden geblazen door engelen.

225. De laatste bazuin voor de Kerk is om "op te roepen een gemeenschap" om op te stijgen en Jezus te ontmoeten in de lucht. De Openbaring-bazuinen sturen Gods oordelen op een opstandige wereld.

226. De laatste bazuin voor de Kerk is een oproep om te komen aanbidden voor de troon van God. De Openbaring-oordeelsbazuinen leiden ertoe dat mensen hun hart verharden en dat ze zich niet bekeren - Openbaring 9:20-21.

227. De laatste bazuin van de Kerk is voor gelovigen. De 7e oordeelsbazuin in Openbaring is voor de ongelovigen.

228. De laatste bazuin voor de Kerk is een daad van Gods genade. De 7e oordeelsbazuin in Openbaring is een daad van Gods toorn.

229. In het gedeelte van de bazuin van God, voor de Kerk, worden we aangespoord om elkander te troosten met deze woorden. "Op de 7e bazuin in Openbaring zullen "de volken boos zijn."

230. Wanneer de laatste bazuin blaast voor de Kerk, bij de Opname, zal Jezus niet in de hemel zijn (zoals Hij wel is bij het blazen van de 7e Openbaring-bazuin). In plaats daarvan daalt Jezus af in de lucht om de Kerk op te roepen naar Zichzelf. In het Openbaring-gedeelte van de 7e bazuin is er geen sprake van Jezus' afdalen, roepen of zich in de wolken bevinden.

231. De "laatste bazuin" voor de Kerk in de Opname en de 7e bazuin van Openbaring kunnen niet hetzelfde zijn.


ER IS MEER! HET GEBRUIK VAN DE BAZUINEN BEPAALD

232. In Numeri 10:1-10 is het gebruik van bazuinen gedefinieerd. Twee zilveren bazuinen werden gebouwd met als doel "het samen te roepen van de vergadering om samen te aanbidden" en voor "de optrekken van het leger". Wanneer het kamp werd opgeroepen om te vertrekken, zou ťťn bazuin blazen en het oostelijke deel van het kamp zou gaan. Een tweede bazuin zou klinken en het zuidelijke deel van het kamp zou optrekken. Numeri 10:1-10 noemt niet de noord- en westzijde, of de stam van Levi en de tabernakel (zoals te zien in Numeri 2: 1-34) - maar een derde en vierde en vijfde bazuin moet geklonken hebben voor het optrekken van de kampen. Bij de laatste bazuin zou het hele kamp vertrekken.

233. De apostel Paulus, die een goed onderwezen Jood is, moest de betekenis van de laatste bazuin (volgens de IsraŽlische definitie) kennen. Bij de laatste bazuin voor de Kerk, wat een signaal is dat ons werk klaar is, zal de gehele vergadering zijn "kamp" verplaatsen naar de hemel.

234. Sommige mensen denken dat de hemelvaart van de "twee getuigen" in Openbaring 11:12 de Opname van de Kerk is. (A). De "twee getuigen" worden opgewekt uit de dood, voordat de 7e bazuin in Openbaring wordt geblazen! Maar op het moment dat de bazuin wordt geblazen voor de Kerk, zal de opstanding/opname gebeuren.

235. Sommige mensen denken dat de hemelvaart van de "twee getuigen" in Openbaring 11:12 de Opname van de Kerk is. (B). De Kerk zal opgenomen worden in een oogwenk. De oogwenk is een ogenblikkelijke-split-fractie van een seconde! Voor de Kerk is dat: "nu zie je hen, nu zie je je niet!" Maar de "twee getuigen" zullen tijd hebben om op hun benen te gaan staan, ​en de hele wereld zal hen zien op satelliet-tv. De opstanding van de "twee getuigen" kan niet de Opname van de Kerk zijn.

INTERESSANTE VERGELIJKINGEN VAN DE BAZUIN VAN GOD BIJ DE BERG SINAI - EN DE BAZUIN VAN GOD BIJ DE OPNAME!

236. In Exodus 19:16-20 is er een bazuin van God als God op berg SinaÔ neerdaalt - Geen engelen of mensen bliezen deze bazuin, maar God Zelf. Bij het tweede optreden van de bazuin van God, bij de Opname van de Kerk, blazen geen engelen of mensen.

237. Op de berg SinaÔ en bij de Opname, wordt zowel de bazuin van God als een hoorbare stem gehoord. Exodus 19:19 (God antwoordde Mozes door een stem) en 1 Thessalonicenzen 4:16 (de roep van Jezus).

238. Op de berg SinaÔ werd IsraŽl verlost uit de slavernij in Egypte. Bij de opname wordt de Kerk verlost van ons zondige vlees (dat inderdaad een christen in slavernij kan houden - Indien we onszelf niet dood rekenen voor de zonde door Jezus).

239. Op de berg Sinai woonde God bij IsraŽl. Bij de Opname woont de Kerk bij Jezus.

240. De bazuin van God klonk op de berg Sinai voor IsraŽl op het feest van Pinksteren. De tweede en laatste bazuin van God heeft betrekking op een Kerk die begon op Pinksteren.

241. De bazuin van God is een andere bazuin dan die welke gebruikt is in de oordelen van de Verdrukking. De 7e bazuin kan niet de laatste bazuin van de opname van de Kerk zijn!

DE FEESTEN VAN DE HEER

242. De zeven feesttijden des Heren aan IsraŽl gegeven in Leviticus 23:1-44 is Gods tijdschema. Ze tonen de profetische vervulling van de kruisiging van Jezus, de geboorte van de Kerk en de wederkomst van Jezus.

243. Vier van de feesten zijn vervuld op de exacte dag dat IsraŽl hen vierde! (A.) Pesach, de 14e Nisan, de eerste maand van het religieuze jaar van IsraŽl. Jezus werd gekruisigd op diezelfde dag - het Lam van God, Die de zonden van de wereld wegneemt. (B.) Ongezuurde broden, de 15e Nisan. Jezus werd begraven bij zonsondergang, het begin van het feest - Jezus' begrafenis op die exacte datum vertegenwoordigt en voldoet aan de middelste brood, die was verborgen of begraven bij het feest van de ongezuurde broden. (C.) Eerstelingen, de zondag na ongezuurde broden (in 32 na Christus, op die exacte dag gebeurde drie dagen nadat Jezus werd begraven). Op de derde dag stond Jezus op uit de dood - de eerstelingen van hen die gestorven zijn - dit werd precies vervuld! (D.) Pinksteren, ook wel "Wekenfeest", de 50e dag na de eerstelingen. De Heilige Geest daalde op de eerste gelovigen van de Kerk. Toen Pinksteren (Shavuot) werd vervuld op de exacte dag van haar viering waren de eerste leden van de nieuwe Kerk Joden, dus het feest werd vervuld in IsraŽl, hoewel de Kerk voornamelijk werd uit de heidenen door de geschiedenis heen.

244. Aangezien de eerste drie feesten waren vervuld op de exacte dagen dat IsraŽl ze vierde, kunnen we veilig aannemen dat de laatste drie feesten ook zullen worden vervuld op de exacte dag van de naleving ervan. God verandert niet.

245. De laatste drie feesten profeteren de gebeurtenissen van Jezus' wederkomst. (A.) Het Bazuinenfeest (Rosj Hasjana), eerste dag van de 7e maand Tishri (die ook de eerste dag van de eerste maand van IsraŽls burgerlijk jaar is)! Dit is wanneer IsraŽl zijn nieuwjaar viert! Op die dag zal er een nieuw periode van zeven jaar beginnen voor IsraŽl, als antichrist een verbond met hen bevestigt, waarmee de Verdrukking begint. (De Kerk zal worden opgenomen voor deze gebeurtenis.) (B.) Yom Kippur, het feest van verzoening, de 10e dag van de 7e maand. Dit zal de dag zijn wanneer Jezus de zonden van IsraŽl verzoent (ze zullen worden vergeven en hersteld) - en Hij zal Zijn voeten zetten op de Olijfberg op deze dag van Zijn wederkomst. De wederkomst zal gelijktijdig vervullen het jubeljaar (Leviticus 25:9-15) - in IsraŽl op de Grote Verzoendag. Het land zal terugkeren naar de rechtmatige eigenaren, en de aarde zal terugkeren naar het bezit van de Heer. Gevangenen zullen worden vrijgelaten en alle schulden zullen worden vergeven. Al deze gegevens zijn een onderdeel van wat Jezus zal doen wanneer Zijn voeten de aarde raken op die dag van verzoening. (C.) Het Loofhuttenfeest (Soekot), de 15e dag van de 7e maand. Vijf dagen nadat Jezus is teruggekeerd naar de aarde, de viering van God die leeft met Zijn volk (woont met, tabernakelt met hen) zal worden gevierd. Zacharia 14:16. Vervuld op de exacte dag van het feest!

246. Deze feesten zijn voor IsraŽl. De Kerk heeft niet de opdracht gekregen om ze te houden. Kolossenzen 2: 16-17.

247. Sommigen leren dat de Opname van de Kerk zal gebeuren op Pinksteren om het Kerk-tijdperk te beŽindigen, op de dezelfde dag dat de Kerk werd geboren. Het idee is niet correct om drie redenen. (A.) Hoewel de Kerk werd geboren op Pinksteren, vervulde het een feestdag voor IsraŽl, omdat ook de eersten die zijn geboren in de Kerk Joden waren. (B.) Als we erop moesten wachten dat de Heer Zijn Kerk op Pinksteren (van jaar tot jaar) zou opnemen, vernietigt dat de dreiging. (C.) We zullen niet de dag of het uur weten wanneer de Kerk zal opgenomen worden, dus we worden aangespoord uit te kijken naar Jezus.

248. Sommigen leren dat de Opname van de Kerk zal gebeuren op het Bazuinenfeest (als gevolg van de bazuinen, met betrekking tot de Opname). Het idee is onjuist om drie redenen. (A). De bazuinen blazen om aan te kondigen het nieuwe jaar in IsraŽl, niet om de Kerk op te nemen! Dit dwingt ook het idee op dat de Kerk zal opgenomen worden op hetzelfde moment dat de antichrist het 'vredesakkoord' tekent met IsraŽl (dat de Verdrukking begint). Er is niets in de profetieŽn dat suggereert dat op dat moment de Kerk wordt verwijderd, de Verdrukking begint. Het is logisch dat er enige tijd moet verstrijken tussen de Opname en wanneer de antichrist genoeg kracht krijgt om dat verbond te maken. (B.) Als we moesten wachten op de Heer om zijn Kerk op te nemen op een toekomstig Bazuinenfeest, vernietigt dit dreiging. (C.) We zullen niet de dag of het uur weten, wanneer de Kerk zal worden opgenomen, dus we worden aangespoord uit te kijken naar Jezus.

OPSOMMEN!

249. Waar is het geluid van de Bijbelse leer waaruit blijkt dat de Opname gebeurt ooit in de Verdrukking. Er is er geen!

250. Er klinkt inderdaad Bijbelse leer waaruit blijkt dat de Opname is vůůr de Verdrukking. OP VEEL PLAATSEN!


OPMERKING

Als je dit nuttig vinden en je zou een exemplaar willen hebben, voel je vrij om het te kopiŽren, te plakken en af te drukken. Misschien vindt u het ook nuttig, in het lezen van dit materiaal - om een ​​kopie in de hand te lezen op uw gemak. Wees gezegend!

Ik zie een behoefte om grondig te kijken naar de Opname vůůr de Verdrukking van de ware Kerk. Er zijn zoveel verschillende leerstellingen, meningen en misverstanden over, dat ik het nuttig vond dat mensen toegang hebben tot het volledige artikel met betrekking tot dit onderwerp.

Mijn eerste veronderstelling was dat dit onderwerp kort, lieflijk en puntig zou zijn. Ik had beter moeten weten! Zodra ik in dit project sprong, en bezig was met het samenstellen van het rangschikken van de Schrift, ontdekte ik al snel dat het veel groter was dan ik had verwacht. Dus daarom is dit onderwerp, hoewel aangeboden onder een doorlopend reeks (voor de continuÔteit), onderverdeeld in kortere delen. (Deze redenen zijn genummerd van 1-250, maar de nummerreeks zal stromen van de ene afdeling naar de andere, en een volledige reeks van alles wat ik noteer.)

Sharon


NASCHRIFT

Sharon - 22 november 2011
De zalige hoop van de Opname vůůr de Verdrukking blijkt uit typen en patronen door het hele Bijbel. Voordat God oordeel en wraak stuurt, verwijdert Hij Zijn rechtvaardige mensen - degenen die het geloven in Jezus Christus (geloof, vertrouwen en vertrouwen op), en in het vergieten van Zijn kostbaar bloed - en dat zet ons recht voor God. Deze studie is een ijverige poging om deze prachtige waarheid aan ieder door te geven die de Schriften onderzoekt en alle door God en door Jezus geleverd zegeningen ontdekt. Alle glorie zij aan Zijn meest heilige naam.


Sharon - 22 september 2013
Ik heb alle standpunten met betrekking tot de Opname op de proef gesteld: Post-Trib, Mid-Trib, Pre-Wrath en Pre-Trib. Dat wil zeggen: ik keek naar al de standpuntem ten opzichte van wat God verklaart in de Schrift - met betrekking tot geloof, redding, oordelen, het sparen voor oordelen, en waarom. Ik heb verschillende woorden en symbolen genomen, die God gebruikt in de loop van de Schrift, en heb ze vergeleken, met bijzondere aandacht naar de plaats waar een woord of onderwerp het eerst wordt genoemd. Ik ontdekte hoe de gehele Schrift aaneensluit en zichzelf ondersteunt, en hoe woorden en symbolen in de Schrift, door God zelf bepaald zijn. Dat alles bij elkaar genomen, ontdekte ik dat de Pre-Trib Opname de enige is die niet in strijd is met wat God elders heeft verklaard. Plus dat we aandacht moeten schenken aan met wie God is in gesprek: Is dat een heidense natie? Is het een specifiek woord voor IsraŽl? Of spreekt God tot de kerk? En ook, hoe God bijvoorbeeld spreekt met hen die van het geloof zijn (al dan niet in IsraŽl of van de Kerk); God zal niet de rechtvaardige oordelen (noch in het Oude Testament, noch in de kerk) met de goddelozen (goddelozen zijn degenen die God niet gehoorzamen en niet het Evangelie van Jezus gehoorzamen). Oude Testament-heiligen werden gerekend als de rechtvaardigen wanneer ze het geloof in een Verlosser die kwam hadden. De Kerk wordt als rechtvaardig gerekend wanneer mensen geloven in het vergoten bloed van Jezus, uitgegoten voor ons aan het kruis. De rechtvaardige Noach was niet in het oordeel van de zondvloed, want God sprak en Noach gehoorzaamde, waardoor een toevluchtsoord was (de Ark), terwijl het oordeel plaatsvond. De rechtvaardige Lot werd gegrepen door de engelen en rukten hem uit het oordeel over Sodom. De rechtvaardige Kerk zal van de aarde worden gegrepen vůůr de oordelen van de Verdrukking. Gods patroon houdt stand... Hij verandert niet.


Sharon - 9 mei 2014
Dit is geschreven in een beknopte vorm. Gebruik het als een gids voor uw eigen onderzoek en studie. Moge de Heer Jezus u rijkelijk zegenen.

BRON: www.jesusisthecomingking.com/2011/03/250-reasons-for-pre-trib-rapture.html


2-3-2017 Toegevoegd door C. Noorlander:

Tegen de gemeente te Thyatira (Openbaring 2:20-24) wordt gezegd: "Zie Ik werp haar op een bed en werp hen die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van haar werken."
Zij die zich niet bekeren van 'de leer van Izebel' (later het religieuze heersende wereldsyssteem van Openbaring 17:1-5), zullen achtergelaten worden bij de opname van de gemeente en de Verdrukking meemaken. Meer op www.morgenster.orgOpname in de BijbelGeen opname?Israel terzijde gesteld?FAQJ.N. Darby