Start

Vrouwen profeteren
   FAQ
   Brochure
   Winston
   Godet
   Praatstuk
   Links

Muziek

Opname
   Geen opname?
   Israel terzijde gesteld?
   250 redenen Nieuw
   FAQ - vragen
   J.N. Darby

Wedergeboorte

Zoonschap
   Eeuwig zoonschap

Genezing
   Geneest de zieken
   Handoplegging
Heilige Geest
Charismatisch

Verzoening


Home > Opname in de Bijbel Geen opname?Israel terzijde gesteld?FAQJ.N. Darby

FAQ's

   1. Is de Opname geheim?
   2. Wie is de bruid?
   3. Feest in de Verdrukking?
   4. Willen we ontsnappen?
   5. Is Openbaring een gesloten boek?
   6. Is het in een flits?
   

1. Hoe kan de opname geheim zijn met die luide bazuin?

Deze laatste bazuin is niet geheim - iedereen zal hem horen. De laatste bazuin zal een keihard geluid maken en in de hele wereld zal het horen. En de hele wereld zal verschrikken. Sommigen die de opname leren, beweren echter dat deze bazuin alleen door de gelovigen gehoord zal worden. Dat zou kunnen, want Paulus noemt deze gebeurtenis immers een geheimenis. Maar het geheimenis betrof niet de sterkte of onhoorbaarheid van het geluid, of het geheim blijven van deze gebeurtenis, maar de verandering van de lichamen, die tot dan onbekend was. Dus: de opname was tot dán een geheimenis, maar is nu openbaar.

Paulus vertelt de opname als een verborgenheid, en dat de verandering van de lichamen verborgen zal zijn. Die verandering zelf zal in een oogwenk zijn. Maar wat eraan vooraf gaat en erop volgt hoeft niet in die oogwenk vervat te zijn. En de directe gevolgen van de opname zullen ook niet meer verborgen zijn wanneer het gebeurt. Sommigen beweren dit met hun termen als "secret rapture", maar het lawaai van de bazuin is waarschijnlijk overal ter wereld te horen. Alleen, ongelovigen weten niet wat het is.

Zoals bij het Feest der Bazuinen (Lev.23) de sjofar geblazen werd als een laatste oproep tot bekering, zo zou ook deze laatste bazuin wel eens een schrikreactie bij velen teweeg kunnen brengen, wanneer ze zich ineens realiseren dat wat hun verteld is, echt is, dat dit het geluid van de laatste bazuin is en dat ze zich alsnog bekeren en meegaan de Heer tegemoet in de lucht.

De chaos die vervolgens uitbreekt, doordat nu de grote verdrukking begint met zijn plagen en oorlogen, zal ieders aandacht opeisen. En reken maar dat er op hetzelfde moment veel tegelijk zal gebeuren. Wie bekommert zich om verdwenen mensen?

Maar ook al is het gewoon een keiharde bazuin, daarmee is nog niet gezegd dat het de openbare wederkomst is, zoals sommigen hieruit geconcludeerd hebben. Want de wereld heeft nog steeds geen idee wat dat keiharde geluid was. De rampen die nu komen zullen elkaar snel opvolgen, er is helemaal geen tijd voor onderzoek. De bazuinen en rampen die nu volgen, in de hierop volgende 3½ jaar, zullen de mensen zo volledig in beslag nemen, dat dat vreemde bazuingeluid en de verdwijning van zoveel mensen zeker niet hun eerste zorg zal zijn. Ja, mensen die geliefden en bekenden missen zullen zoeken, maar ook zij zullen meegesleurd worden in de chaos die dan ontstaat.

Maar de vraag is nu voor sommigen: is het dan wel de laatste(!) bazuin? Er zullen immers nog meer bazuinen volgen in het boek Openbaring! Ja, het is heel goed mogelijk dat dit hier in dit vers (1Kor.15:52; vgl. 1Th.4:16) speciaal voor óns de laatste bazuin genoemd wordt.

De eerste opstanding zal in fasen plaatsvinden. De eerste opstanding zal bij deze "laatste" bazuin aan het begin van de grote verdrukking beginnen, en een vervolg hebben aan het eind van de verdrukking bij de start van het vrederijk. De 'tweede' en 'definitieve' opstanding der doden zal pas aan het einde van het vrederijk plaatsvinden. 


2. Is Israel dan niet de bruid? Zijn er dan twee bruiden?

Het probleem van de bruid is soms reden om de opname te ontkennen, want men meent dat de bruiloft op aarde plaatsvindt aan het begin van het vrederijk.
Nu is de bruid en de bijbehorende bruiloft een onderwerp op zich. Er zijn bijv. aanwijzingen dat er twee bruiden zijn.

In Openb.19 wordt een bruiloft in de hemel gevierd, waarna men zich gereed maakt om naar de aarde te gaan. Maar ook op aarde wordt na de grote verdrukking (Jes.25-27), aan het begin van het vrederijk, een bruiloft gevierd - van de Koning en zijn bruid Israel (Jes.61,62).

Men zegt ook wel: Er kan geen pre-opname zijn, want hoe kan er feestgevierd worden in de hemel met zo'n ellende op aarde? Echter, het argument van het "feestvieren" is in feite een non-argument. Ten eerste is het de vraag of er in die 3½ jaar al "feest gevierd" wordt in de hemel. Daar zijn geen aanwijzingen voor, zeker niet in het boek Openbaring, dat het schouwspel in en vanuit de hemel volgt. Er is teveel te doen in de hemel en op aarde als je Openbaring 6-19 leest. Dan zie je dat wij in die tijd danig voorbereid en betrokken zullen zijn bij de hemelse strijd die tevens op aarde plaatsvindt.
Maar hetzelfde argument zouden we dan ook tegen God kunnen (of moeten) gebruiken: dat Hij in de hemelse heerlijkheid blijft, terwijl Hij zijn volk op aarde in die grote verdrukking maar laat lijden. Als u dat argument niet gebruikt, wat is het probleem dat ook wij daar dan samen met Hem "feestvieren" (wat dan echter meer een meestrijden (met Hem voor zijn volk Israel) zal zijn)?

De kwestie wie de bruid is, is ingewikkeld. M.i. is "bruid" zinnebeeldige taal. Israel was de bruid in het OT, of wordt althans als beeld zo voorgesteld. De enige tekst die er een beetje op duidt is Hosea 2:18,19. In het NT wordt de christelijke Gemeente als een bruid voorgesteld, zo ook in Op.19:7 en 21:9v, maar of het daar werkelijk een echtvereniging is of 'slechts' een zinnebeeld, is de vraag, want even later zien we niet de bruid naar de aarde komen maar mensen op paarden in witte kleren. Dus het beeld van bruid wordt niet doorgezet, zo ook niet in 21:9,10 waar het een "stad" blijkt te zijn. "Bruid" zou bijgevolg 'slechts' een uitbeelding kunnen zijn van de innige eenheid tussen Christus en zijn gemeente, hoewel Openb.22:17 wel weer sterk pleit voor de Gemeente als bruid.
Dus op zich is er geen sterk argument voor een van beide standpunten, maar blijft het slechts een vraag.


3. Hoe kan men feestvieren in de hemel tijdens de grote verdrukking??

Hoe kan men feestvieren in de hemel als men weet wat op aarde gebeurt? Maar in de hemel is het altijd feest. Het feestvieren zal echter onderbroken worden in de 3½ jaar dat het op aarde een chaos zal zijn. Juist Openbaring 6-19 laat zien hoe de strijd rechtstreeks vanuit de hemel gevoerd zal worden. De bruiloft is pas aan het eind, na alle plagen, en na het oordeel over de grote hoer in Op.19:7-10, en vlak voor de wederkomst in Op.19:11-21, die met buitenproportioneel geweld gepaard zal gaan.
Dus als ontkenners van de pre-opname denken aan een bruiloft met alleen maar blijdschap en geen strijd meer, dan is niet geheel juist. De bruiloft zal slechts een kort moment zijn, en het bloederigste deel gaat direct erna nog komen.

Bovendien weet men in de hemel altijd al dat er een grote verdrukking van 3½ jaar aan staat te komen, en tevens van dit zware eindoordeel van Op.19. Dan zou er dus eigenlijk nooit feest in de hemel kunnen zijn. Dus net zo goed als wij nu ook gelukkig kunnen zijn met onze behoudenis en in onze aanbidding en dankbaarheid voor God, terwijl we weten van grote oordelen die eraan staan te komen, zal er dus ook in de grote verdrukking gewoon blijdschap zijn, en tevens groot feest omdat eindelijk de boze wereld geoordeeld gaat worden. Dat vooruitzicht maakt ons immer nu ook al blij?! Er zijn veel teksten die ertoe oproepen om daarover blij te zijn, bijv. Op.18:20. Gods oordelen zijn rechtvaardig en zij hebben het verdiend (Op.16:5-7). Hard, maar waar. Het past niet zo goed in ons christelijke plaatje van de andere wang toekeren. Maar we mogen ons verblijden dat onze God hen gaat oordelen die Israel en Jeruzalem willen vernietigen. En we hebben in de hemel nog 3½ jaar om erop voorbereid te worden.


4. Willen de pre-opname-mensen ontsnappen en Israel alleen laten?
    Wordt de bruiloft dan niet op aarde gevierd?

Het willen ontsnappen is een verwijt dat je
vaak hoort. De verontwaardiging daarover hoor je in de stemmen van Israelliefhebbers die niets van een opname willen weten. Immers, hoe kunnen die christenen willen ontsnappen en Israel alleen laten in de strijd? Maar in feite is het omgekeerd: ik ben dankbaar voor de opname, omdat ik dan mee mag strijden vanuit de hemel. Op aarde zou het immers een nagenoeg kansloze strijd zijn voor hen die Israel denken te kunnen helpen.

Israel zal niets aan christenen hebben in die tijd, want ook de christenen, als die er dan nog zijn, zullen net zo als Israel vervolgd worden. Ook zij zullen onthoofd zullen worden, zegt Openb. 13:15 en 20:4. Maar het punt waar het om gaat is dat het absoluut onjuist is om christenen die de opname verwachten, te beschuldigen van te willen ontsnappen aan van alles. Want dat is gewoon niet waar. Het zijn oneerlijke sneren die helemaal geen argumentswaarde hebben. Ik geloof niet in de opname om te ontsnappen, maar omdat de Bijbel veel argumenten geeft.


5. Is Openbaring een moeilijk boek? Een gesloten boek? Een symbolisch boek?

De moeite die ontkenners van de pre-opname met het boek Openbaring hebben, is opvallend.
Zoals u wellicht wel weet hebben mensen die de opname aan het eind van de grote verdrukking plaatsen grote moeite met de uitleg van het boek Openbaring, waarin in feite alles netjes op volgorde is gezet. Het zou voor ons echt een Openbaring moeten zijn! 

Maar heel vaak wordt gezegd dat er verrassing moet overblijven en dat we het allemaal niet weten, en meer van die vaagheden. Men kiest voor de symbolische verklaring van Openbaring omdat de letterlijke verklaring niet in hun plaatje past. Maar men zegt maar wat, in de mening dat men daarmee de vooronderstelling dat de kerk door de grote verdrukking gaat, te versterken. 

Een zeer grote tegenstrijdigheid is hierbij, dat als het zo zou zijn dat wij door de verdrukking gaan, we dan, juist vanwege alle gebeurtenissen en onze Bijbelkennis, het moment van de wederkomst precies zouden kunnen berekenen aan de hand van o.a. de 1260 dagen. Dus, wat is dan de verrassing? Dus alleen als we niet door de grote verdrukking gaan weten we niet wanneer de Heer Jezus komt. Wanneer we er wel doorheen gaan, kunnen we het wel weten, precies zelfs (wat dus niet kan). 

Overigens is het de vraag of iemand van de dan levende gelovigen het zal overleven, want de Schrift zegt dat zij allen(!) gedood zullen worden (Op.6:11; 13:15; 20:4). Ja, het zal een verschrikkelijke tijd zijn.


6. Is de opname in een flits?

De opname wordt vaak voorgesteld door een flits, dank zij Matt.24:27 en 1Kor.15:52.
Kijk dit imponerende korte filmpje maar eens: http://www.youtube.com/v/SmLhyPjHVes 
Maar toch denk ik dat het niet zo zal gaan.

Mijn droom over de opname
Kort na mijn bekering heb ik een droom gehad. Een van de weinige, die ik nooit vergeet. Hij was zo duidelijk, haast een visioen. Ik liep in de buurt waar ik als kind ben opgegroeid. Toen vond de opname plaats. Het bijzondere was dat het heel geleidelijk gebeurde, iedereen was opgewonden, er stond iets te gebeuren. Ik stond daar op straat en wist: de Heer komt. Er kwamen mensen hun huizen uit en liepen vol verwachting rond, alles begon te zinderen, van de Heilige Geest, te vergelijken met elektrische vonkjes, ook op de mensen, het duurde een hele tijd, en toen gebeurde het, alleen, helaas was toen de droom afgelopen, ik kon hem niet vasthouden...

Maar toen ik 1 Thess.4:16 erbij las klopte het wel: de "verandering in een oogwenk" komt pas nadat er van alles gebeurd is, n.l. we zullen "een bevelend roepen" horen, "de stem van een aartsengel" zullen we horen, dan horen we "de stem van een bazuin" en daarna zullen de doden in Christus eerst opstaan, misschien zullen we hen eerst nog wel zien, zoals ze ook in Matt.27:52,53 aan veel mensen verschenen, of misschien dat we er íets van zien. Maar dat alles kost tijd. Daarna pas zullen wij in een oogwenk veranderd worden en weggevoerd, de Heer tegemoet in de lucht. De verandering in dat ondeelbare ogenblik van 1 Kor.15:51,52 zal er dus pas zijn, nadat er van alles heeft plaatsgevonden, na de harde geluiden van het roepen en de bazuin, en de opwekking van de doden, die ook eerst zal komen.

Sinds die mooie onvergetelijke droom zie ik in, dat de tekst in 1Th4 en 1Ko15 ruimte laat voor een heerlijk besef van: nú is het zover, nú gaat het gebeuren. Daarom denk ik ook dat er helemaal niet zoveel chaotische toestanden zullen zijn. Co-piloten kunnen het overnemen, chauffeurs kunnen hun auto aan de kant van de weg zetten, etc. Mensen om ons heen zullen het misschien zelfs wel aan ons merken. Let dus vanaf nu op de bazuin!

[ Meer mensen hadden een Opnamedroom - klik hier... - Klik wel even op ondertiteling. ]


Home > Opname in de BijbelGeen opname?Israel terzijde gesteld?FAQJ.N. Darby