Start

Vrouwen profeteren
   FAQ
   Brochure
   Winston
   Godet
   Praatstuk
   Links

Muziek

Opname
   Geen opname?
   Israel terzijde gesteld?
   250 redenen
   FAQ - vragen
   J.N. Darby

Wedergeboorte

Zoonschap
   Eeuwig zoonschap

Genezing
   Geneest de zieken
   Handoplegging
Heilige Geest
Charismatisch

Verzoening


Home > Genezing | Geneest de zieken | Handoplegging | Heilige Geest | Charismatisch

"Geneest de zieken!"
Dit zijn notities naar aanleiding van een bespreking die J.G. Fijnvandraat op zijn website heeft geplaatst over het boek 'Geneest de zieken!' van Willem J. Ouweneel.

Inleiding
In juli 2004 verschenen op het internet de zeer uitgebreide "Notities bij het boek Geneest de zieken!" door J.G. Fijnvandraat naar aanleiding van Ouweneel's boek. De Notities beginnen met een voorwoord en dan volgen 10 hoofdstukken met notities gevolgd door een eindbeoordeling.

Direct aan het begin van de 'Notities' wordt het uitgangspunt van de schrijver duidelijk vastgesteld, namelijk: dat hij vasthoudt aan dezelfde argumenten als waarmee hij 30 jaar geleden Osborn bestreed.

Hij geeft toe dat hij geen ervaring heeft zoals Ouweneel, maar vreemd genoeg zegt hij dan dat hij zich níet op de hoogte wil stellen in de praktijk. Hij zegt niet naar genezingsdiensten te willen gaan. En nog eens zegt hij dat hij zich wil beperken tot de leer. Hoe? Hij zegt te willen oordelen op basis van “de beschrijvingen van anderen”. Maar Fijnvandraat zal toch ook wel weten dat mensen als Van der Ven en Geelhoed het ook weer van anderen hebben overgenomen?!! En dat hij op deze wijze slechts aansluiting zoekt bij de onbewezen beschuldigingen van anderen?!! Ja, en zo komt ook Fijnvandraat tot een juridisch en bijbels onaanvaardbaar proces van oordelen op basis van wat anderen zeggen.

Bovendien moeten we helaas constateren dat veel van de 'Notities' niet of nauwelijks Bijbels onderbouwd zijn. Hieronder volgen een aantal kritische opmerkingen over zijn onjuiste uitleggingen en diverse vreemde beweringen over het onderwerp 'genezing'.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De 'Notities' - De inleiding 

Geen gebed!
Een belangrijke pijler in het betoog van Fijnvandraat is het onderscheid tussen de ‘gave van genezing’ en het ‘gebed voor genezing’. Deze twee hebben volgens hem “niets gemeen”. Helaas worden hiermee twee zaken nogal extreem uit elkaar getrokken, terwijl ze juist zo heel goed samengaan. Er wordt echter ronduit gesteld dat (iemand met) een gave van genezing niet kan/mag/moet bidden met de mensen. Hij zou hooguit voor zichzelf mogen bidden, want anders, is zijn conclusie, is hij niet een 'gave van genezing', maar dan is het 'gebedsgenezing'.
     Helaas wordt niet duidelijk wat nou eigenlijk het probleem is als 'de gaven van genezingen' zich niet houden aan dit zogenaamde ‘voorschrift’. Het lijkt daarom slechts een theoretisch bezwaar te zijn, zonder enige praktische waarde. Want er wordt niet duidelijk gemaakt wat nu feitelijk het probleem is van een 'genezer' die tevens bidt voor de mensen.

Vreemde uitleggingen
Er zijn meer uitleggingen die nogal geforceerd overkomen. Het lijkt alsof er bij gebrek aan weerlegging toch van alles bedacht moest worden. Er wordt bijvoorbeeld gezegd:

- "De Schrift spreekt nergens over massale landelijke of regionale gebedsbijeenkomsten om voor zieken te bidden".
  - Mijn reactie: Maar de Schrift kent dit wel degelijk! En de Schrift veroordeelt het in elk geval niet.

- Er wordt gezegd dat Jes.53:4 (door zijn striemen zijn wij genezen) zou betekenen dat wij zijn bekeerd. En het genezen zou zich beperken tot Jezus Zelf, die 'gedurende zijn leven' zieken genas. Daarna niet meer.
  - Mijn reactie: Maar dit is een niet vol te houden willekeurige uitleg (zie 1Pt.2:24).

- Er wordt gezegd: Mislukte genezingen kunnen niet voorkomen; bij de ‘gave van genezing’ niet, en ook bij het gebed niet (Jak.5).
  - Mijn reactie: Dus om reden dat er mislukkingen voorkomen, worden alle bekende genezingsbedienaars afgekeurd. Het gevolg van zo'n uitleg is helaas dat, aangezien niemand het nog goed kan doen, we dus passief omgaan met de bijzondere charisma’s en bijgevolg eigenlijk niets meer durven doen. Een verlammende uitleg is dit, immers er mogen geen mislukkingen plaatsvinden. En zo gaat het dan dus ook 'onder ons'!

- Er wordt beweerd: Bijzondere charisma’s als genezingen en tongentaal zijn niet voor deze tijd en ze zijn niet voor de westerse samenleving.
  - Mijn reactie: Echter de Schrift zegt op verschillende manieren dat aan Jezus alle macht gegeven is, tot het einde van de tijd, en overal, en tot aan het einde der aarde.

- De vraag wordt gesteld of de tongentaal van de genezingsbedienaars wel echte tongentaal is.
  - Mijn reactie: Maar met het slechts in twijfel trekken van allerlei zaken bewijst men niets.

- Er wordt gezegd: “Aids en kanker houden verband met demonische beïnvloeding? Die kans lijkt me wel erg klein” (hfdst.6), én: “Deze teksten zeggen niets over demonische beïnvloeding, maar over het verleidende werk van satan” (hfdst.7).
  - Mijn reactie: Alsof satan niet via demonische invloeden werkt! Dit soort vreemde onderscheidingen maakt het betoog niet geloofwaardiger.

- Er wordt gesteld dat mensen als TB Joshua door ons niet te controleren zijn.
  - Mijn reactie: Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Maar als je hem vervolgens toch gaat controleren, maakt het wel veel uit door welke bril je hem beziet. En als je dan ook nog zelf de deur niet uit wilt, is het beslissend welke tussenpersonen je raadpleegt. Want laster is er op het internet genoeg te vinden.

- De 'Notities' beginnen met het veroordelen van de optredens van Zaiss en Osborn jaren geleden. Het had naar Fijnvandraat's overtuiging "niets gemeen met bijbelse genezingen". Hij zegt: "Van genezingswonderen in ons land heb ik niets meegekregen".
  - Mijn reactie: Dat is natuurlijk mogelijk, maar dat is dan wel absoluut in tegenspraak met een historisch artikel dat onlangs (22-5-2004) in het Nederlands Dagblad verscheen. Daarin wordt gesproken van vele duizenden genezingen en bekeringen tijdens de campagnes van Zaiss in Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Groningen, Leeuwarden, enz. 
http://www.vergadering.nu/leesmap20040522ndzaiss.htm  (zeer lezenswaardig)
Of bekijk deze video: https://www.facebook.com/video.php?v=702713643176981


Persoonlijke aanvallen
- Droevig zijn de vele persoonlijke aanvallen en denigrerende opmerkingen.
Bijvoorbeeld dat het boek "Nachtboek van de ziel" het dieptepunt in Ouweneels schrijverscarriere is. Dit is immers niet meer dan persoonlijke smaak! Je kunt ook van mening zijn dat dit een van zijn mooiste boeken was, omdat in dat boek beleving en ervaring zo open en kwetsbaar weergegeven werden. Maar blijkbaar komt dat niet over als iemand met een uitgesproken scepsis tegen ervaring dat leest.

- De zgn. "karakterschets" is eveneens een persoonlijke aanval. Weliswaar ontbreekt de zgn. ‘loftrompet’ niet: "Ouweneel is een geweldig geleerde. Drie doctortitels halen is niet niks", maar dan volgt er in de uitvoerige persoonsanalyse o.a. dat hij zich aan personen hecht, aan leermeesters, en daarom zijn neus op pijnlijke wijze stoot, enz. Tegenstrijdig klinkt ook de opmerking dat hij "de geschriften van br. Ouweneel in voorgaande jaren met veel waardering gelezen heeft", als hij direct daarop meent "de lezers van zijn boeken te moeten waarschuwen om niet alles voor zoete koek aan te nemen wat hij schrijft, maar zijn lectuur terdege te toetsen." Hoewel Fijnvandraat beweert dat het niet zijn bedoeling is hem naar beneden te halen, doet hij dat hier overduidelijk wel.

- Een opmerking die Medema onlangs maakte dat Ouweneel “al schrijvend op zoek gaat naar wat hij nog niet weet” wordt misbruikt. Er wordt daarmee vastgesteld dat zijn boeken bezonkenheid missen. Wat natuurlijk gewoon onzin is. Datzelfde zou dan ook van meer geschrijf gezegd kunnen worden.


Hoofdstuk 2
De grote vraag in hoofdstuk 2: Zijn de genezingen wel echt?
Het grote manco van deze 'Notities' komt hier in hoofdstuk 2 duidelijk tot uiting: Men heeft zelf geen ervaring met genezingen, maar men wil het wel beoordelen en zelfs veroordelen. Op de vruchten let men niet! Men meent mensen te kunnen wegen en te licht bevinden; mensen zoals Zaiss, Osborn, Hinn, Joshua, Zijlstra, mensen door wie Jezus vele duizenden heeft genezen.

De volgende vergelijking dringt zich hier dan ook op: Jezus moest helaas tot de Schriftgeleerden zeggen: gij kent de Schriften, maar niet de kracht Gods. Zo ook hier. Fijnvandraat gelooft niet in de genezingen. Hij vraagt zich regelmatig af: “wat voor soort genezingen?”, en: “hoe betrouwbaar?”. In zijn boek noemt Ouweneel een lange lijst met namen, maar nu worden al deze genezingsbedienaren met termen als “twijfelachtig”, en zelfs “boerenbedrog” en “gebakken lucht” afgedaan. Ja, hij had al gezegd dat hij zich niet op de hoogte wilde stellen. Dus wat weet hij hier eigenlijk van? Alleen Jan Zijlstra lijkt er nog een beetje gunstig af te komen, maar dan durft Fijnvandraat van hem te zeggen: “Ik mis dus wonderen die voor de toeschouwers verifieerbaar zijn”, terwijl hij direct daaraan voorafgaand zelf een groot wonder erkend heeft bij iemand in Dokkum die hij kent. Zeer bedenkelijk is deze wijze van argumenteren! En dan vervolgens noemt hij de genezingsbijeenkomsten: “weerzinwekkende situaties... die maar goedgepraat worden".

Helaas, we vinden slechts twijfel, ongeloof en ontkenning, maar hoe kan het ook anders als je het in de praktijk niet WILT weten. Uit alles blijkt wel hoe moeilijk het is om de oude leringen vast te houden, terwijl de bewijzen zo anders zijn. Bijbelse argumenten worden nauwelijks gebruikt. Vele malen lezen we slechts persoonlijke inschattingen zoals: “ik ken ze niet”, “ik heb niets meegekregen”, “ik kan er echt niets in zien”, “ik ben daarvan niet overtuigd”, “dat wil er bij mij niet in”, enz.


Hoofdstuk 8 - Dynamis
In hoofdstuk 8 gaat het over dynamis (= kracht). Ook hier blijkt dat men helaas de kracht van God niet kent, en zelfs ontkent. We lezen als zijn mening dat God niet via radio of TV kan werken. En een hand op het apparaat leggen is fout, want de ‘dynamis’ zou niet via mensen of dingen kunnen gaan. En bij een op video opgenomen dienst zou God niet via het beeld of gehoor werken. Hier lezen we de uitroep: “Door de ether en zelfs na verloop van tijd, want vaak vindt de uitzending later plaats, zou de kracht van God overgedragen worden!! Waar zat die dynamis van God dan in de tijd tussen de toespraak en de uitzending?”
Hoe kan men toch zo redeneren over Gods kracht?


Verkeerd begrijpen
Als Ouweneel een voorbeeld noemt van mensen die met boosheid en bitterheid kampen en zegt dat zij wel eens niet genezen kunnen worden als zij er niet mee willen breken, begrijpt Fijnvandraat kennelijk niet waar het om gaat, want hij zegt: “Je zult maar niet genezen en dit lezen...”.
Dit is duidelijk een verkeerde interpretatie, want het ging Ouweneel hier om specifieke gevallen van boosheid, bitterheid en wrok. Zoals ook de Schrift aangeeft dat er gevallen zijn waarin geloof en bekering en vergeving nodig zijn om genezing te ontvangen. Natuurlijk ontkent Fijnvandraat dit laatste ook niet, maar hij vergeet het hier wel even te vermelden, waardoor Ouweneel's betoog verkeerd door hem wordt weergegeven.


Handoplegging
In hoofdstuk 8 lezen we verder helaas een en al ontkenning van bijbelse handelingen. Handoplegging bijvoorbeeld, daarmee zou verkeerde dynamis worden overgedragen. TB Joshua heeft Ouweneel de handen opgelegd. “Ik huiver daarvan”, wordt er dan gezegd, met als conclusie dat Ouweneel nu zelf bevrijding nodig heeft.
Zo'n persoonlijke aanval gaat wel heel ver. Praten wij zo over elkaar?
Zo worden nagenoeg alle genezingen, wonderen, handoplegging, enz. in twijfel getrokken en openlijk toegeschreven aan boze machten. Opnieuw dringt zich de vergelijking met de Farizeeën op: zij zeiden dat Jezus wonderen deed en de mensen genas door de overste van de boze geesten. (Meer bijbelse gegevens over handoplegging...)


Besluit
In deze Notities vinden we de mening van een bepaalde groep binnen de Vergadering en de Reformatorische kring. Zij willen blijkbaar heel bewust niet charismatisch zijn. Dat is een keuze. Het gevolg daarvan is dat zij veel uitingen van de Geest, die we vandaag overal om ons heen kunnen waarnemen, van een andere verklaring moeten voorzien.


Twee citaten
De 'Notities' werden begonnen met de uitspraak van de schrijver dat hij “met een flinke dosis scepsis aan het onderwerp ‘Geneest de zieken!’ begon”.
De 'Notities' eindigen in hfdst.10 met de belangrijke slotzin: “ik onderstreep alleen dat er inderdaad ‘verborgen dingen zijn’ die wij niet doorzien.”

Opmerkingen die zijn hele betoog een beetje relativeren. Maar dan zou het oordeel toch iets minder hard moeten zijn en hij zou best wel iets meer ruimte voor andere bijbelgetrouwe uitleg hebben mogen laten.


NASCHRIFT  -  N.a.v. enkele reacties van J.G. Fijnvandraat

--------------

Reactie 1 - In een reactie laat Fijnvandraat weten dat hij meent dat in de Schrift geen massale bijeenkomsten voorkwamen. De Schrift verbiedt het echter ook niet, zegt hij, maar hij vindt nog steeds dat dat niet betekent "dat het door de beugel kan".

Antwoord: Jezus hield massabijeenkomsten: Mk.6:33-44 (de 5000 die uit de hele omgeving kwamen) en in vs.56 (waar Hij ook kwam legden zij zieken op de markten) en in Hand.5:15,16 gebeurde hetzelfde bij Petrus: uit de steden rondom Jeruzalem komen ze met hun zieken. En ook in Hand.28:6 brengt het hele eiland zijn zieken naar Paulus.
Bij Zijlstra gebeurt dus precies hetzelfde; en ook bij Benny Hinn en Reinhard Bonnke, enz. Ondanks de bewijzen van vele genezingen blijven velen dus moeite houden om het te geloven. Er nog van afgezien dat de evangelieprediking op die massale evenementen het belangrijkste is, is het haast niet te geloven dat Fijnvandraat landelijke en grote gebedsbijeenkomsten voor evangelisatie en genezing van zieken blijft veroordelen.

--------------

Reactie 2 - Fijnvandraat schrijft in zijn reactie: "Ik handhaaf dat de doorsnee lezer van het boek van WJO niet in staat is alles wat WJO over diverse genezers zegt (niet alleen over Joshua) na te gaan en al hun boeken te lezen om hun opvattingen te controleren. Overigens baseer ik mij op wat ik uit de eerste hand van fans gehoord heb en wat ik op TV gezien heb. Hebben fans van Joshua e.a. ook geen bepaalde bril op?"

Antwoord: Uiteraard, wij hebben allen een bril op. Maar nogmaals, het grote probleem is ook hier weer de beslissing om niet bij de bron te (willen) onderzoeken. In tegenstelling tot wat nu door Fijnvandraat gezegd wordt, kan iedere doorsnee lezer de boeken lezen, de video's bekijken, en er zelfs heen gaan. Maar nu leidt de lamme de blinde, want Fijnvandraat stelt eerst ten onrechte vast dat de meesten niet in staat zijn te onderzoeken, maar vervolgens doet hij het zelf ook maar half.

------------

Reactie 3 - Fijnvandraat schrijft: "Waar zijn die duizenden genezingswonderen dan? Bij het optreden van Osborn op het Malieveld stond er een smadelijk stukje van een ongelovige journalist in de krant die opmerkte dat de taxichauffeurs rustig wachten op hun patiënten die ze gebracht hadden en ze ook als patiënten mee terugvoerden. Wilden deze taxichauffeurs dan soms niet zien wat er gebeurde aan genezingen?"

Antwoord: Ik vind dit een zeer kwalijke manier van argumenteren. Hier wordt meer waarde gehecht aan het smadelijke stukje van een ongelovige journalist dan aan wat gelovigen er destijds van schreven en wat nu ook in het ND-artikel wordt aangehaald. Als journalisten en taxichauffeurs onze norm worden, vinden er dus nergens meer bekeringen plaats. Als Carly Alkema en vele anderen genezen worden, lezen we dat niet in de krant, maar alleen(!) in de brochures van Zijlstra en zijn collega's. Ja, en dan kan Fijnvandraat dus rustig schrijven dat hij het niet gezien heeft. Het blijkt helaas maar al te waar te zijn: de ongelovigen, christenen en niet-christenen, sluiten hun ogen voor de genezingen.


Lees het boek van Ouweneel zelf
Het is niet te hopen dat mensen genoegen nemen met het lezen van de 'Notities' van J.G.Fijnvandraat alleen. Het zelf lezen van Ouweneels boek kon wel eens leiden tot een geheel averechtse reactie. Want wie de Notities naast het boek legt, zal maar weinig herkennen van de bijzonder kritische benadering van Fijnvandraat en zich verwonderen over de Bijbelse lijnen die het boek volgt.

~~~~~~~~~~~~~~~