Start

Vrouwen profeteren
   FAQ
   Brochure
   Winston
   Godet
   Praatstuk
   Links

Muziek

Opname
   Geen opname?
   Israel terzijde gesteld?
   250 redenen
   FAQ - vragen
   J.N. Darby

Wedergeboorte

Zoonschap
   Eeuwig zoonschap

Genezing
   Geneest de zieken
   Handoplegging
Heilige Geest
Charismatisch

Verzoening


Home > Genezing | Geneest de zieken | Handoplegging | Heilige Geest | Charismatisch

Genezing

Mijn reacties in een br-list-discussie, aangevuld met verduidelijkende tekst.

Februari 2004

Beste ....,

Ik was allang overgegaan op Het Boek, de beste vertaling die er momenteel is, waarin ik althans in mijn eigen taal lees wat er echt staat en wat er bedoeld wordt.
Misschien dat hier enkele uitzonderingen op zijn :-)
Ik ben er blij mee dat er een hedendaagse vertaling komt die misschien algemeen aanvaard gaat worden. De NBV (Nieuwe Bijbel Vertaling) is, naar ik van deskundigen begrepen heb, ook een soort parafrase-vertaling, ook met de bedoeling om zo duidelijk mogelijk in onze spreektaal weer te geven wat er oorspronkelijk staat. Soms vind ik dat ook wel jammer. Een voorbeeldje i.v.m. een actueel onderwerp: de uitdrukking "dat Hij zijn hand uitstrekt" in Hand.4:30 gaat verdwijnen! M.i. is het een prachtige uitdrukking van wat God dus echt doet. Hij strekt zijn hand uit. Hoewel... misschien was het toen ook alleen maar de wijze van spreken.

Hand. 4:30 - daar zegt Het Boek:
"Laat zien dat U achter ons staat, door mensen te genezen. Laten er wonderen en tekenen gebeuren wanneer wij namens Uw dienaar Jezus optreden."
(Even tussen haakjes: dit bidden dus niet alleen de apostelen, maar de hele gemeente die daar aanwezig is, en God doet het! Die gaven hebben we nog steeds.)

De NBV (Nieuwe Bijbel Vertaling) vertaalt met:
door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekens en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’ 

Hecht je aan de uitdrukking "dat Hij zijn hand uitstrekt" dan is het wel jammer dat die verdwenen is.
Want het staat er wel echt in het Grieks en Telos, SV, NBG, GNB.
Zie bijvoorbeeld de NBG '51 en de Telosvertaling:
doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. 

Groetjes,
Harry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Beste ....,

Wat bedoel je met: "Lees Handelingen 4:30b ook eens aandachtig!"?
Daar staat: dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus.
Hoe aandachtiger ik het lees hoe duidelijker het wordt dat wij, gelovigen in Christus, door de naam van Jezus wonderen kunnen én moeten laten geschieden. Ik begin een beetje te begrijpen dat er inderdaad echte wonderen zullen gebeuren als iemand in geloof zegt: in de naam van Jezus... enz.
Bedoel jij dit ook?

Groetjes,
Harry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Beste ....,

Uit Hand.4:30,31 kun je heel goed de conclusie trekken dat tekenen en wonderen gebeuren als de gemeente in Jezus' naam bidt. Het staat er immers gewoon en heel duidelijk: allen werden vervuld...

Nu lees ik de uitspraak dat er "meer bewijs nodig" is. Welk bewijs? Begrijp ik het goed dat er eigenlijk wordt geëist dat er in deze twee teksten iets bij had moeten staan, bijvoorbeeld dat dit ook in de toekomst mogelijk zou blijven. En dan misschien ook nog wel graag met de toevoeging tot hoe lang precies, bijvoorbeeld tot de komst van de Heer (dit staat trouwens indirect in Mt.28:30). Maar zo werkt schriftuitleg natuurlijk niet. Nooit kun je uit het ontbreken van bepaalde woorden de conclusie trekken dat het 'dus' wel eenmalig zal zijn.

De vraag is alleen of het ergens in de Schrift weer wordt 'teruggedraaid'. Aangezien dat niet het geval is, integendeel, en alle gaven aan de gemeente, inclusief de wondergaven, nergens beperkt worden tot de 'begintijd', blijft dit dus nog steeds mogelijk.

Maar er is nog meer! Het gebeurt namelijk nog steeds! Niet in onze kringen, want daar hebben we het 'altijd' naar de achtergrond verdrongen. Maar het gebeurt alleen daar waar christenen het nog geloven! En waar dus Hand.4:30 in de praktijk gebracht wordt en men het geloof heeft om woordelijk om wonderen te vragen. En waar men de kracht van de Heilige Geest verwacht. Dan strekt God soms zijn hand uit en gebeuren de meest ongelooflijke dingen.


Nog even een opmerking n.a.v. JGF's uitleg:
De vraag is of het gebed van Hand.4:29 en 30 gesplitst mag of moet worden in 2 gebeden. Daardoor zou je tot een indeling in 2 groepen kunnen komen. Daarbij zou dan de eerste groep toebereid zijn voor vrijmoedig spreken en de tweede groep voor tekenen en wonderen. Maar zo wordt er meer ingelegd dan er staat. Trouwens... het is toch Gód die de wonderen doet?! En door wie... daarin kunnen wij Hem toch niet beperken?

Groetjes,
Harry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Beste broers&zussen,

Graag wil ik nog wel iets in ons midden leggen. Want de vraag die mij bezig houdt, is toch steeds weer of 'wij' wel de juiste kennis in huis hebben. Moeten we ons niet afvragen of 'wij vergaderingsmensen' wel op alle gebied de juiste bijbeluitleg hebben? Kan het zijn dat wij 'altijd' op zwakke gronden bepaald hebben dat tekenen en wonderen en genezingen niet meer voor deze tijd zijn?

Waarom is het voor sommigen zo moeilijk om te zien dat de Heilige Geest niet alleen een Trooster is, maar ook Kracht uit de Hoge? Jezus is een Heiland, maar ook een Máchtige Heiland. Een Heiland in de zin van heelmakend, genezend, naar ziel én lichaam.

Er zijn meer gelovigen die deze gave ontvangen hebben. Zij oefenen hun bediening uit buiten 'ons' gezichtsveld. Als 'we' ervan horen 'weten' 'wij' zogenaamd dat het niet naar de Schrift is. Maar de waarheid is dat 'wij' geen oog hebben voor wat God in deze tijd aan het doen is.

Wat er in de VARA-uitzending te zien was (is) (zie www.vergadering.nu/links), is misschien wel ongewoon voor onze ogen, want het gebeurt niet in onze Vergaderingen. We zien in die uitzending mensen vallen en spugen. En dus 'weten' we: dit is niet naar de Schrift! Maar wat is het verschil met bijvoorbeeld Markus 9:18-26 waar iemand schuimbekt en knarst met de tanden, verstijft. En pas toen Jezus de schare zag toelopen bestrafte hij de stomme en dove onreine geest en zei: ik beveel je: ga uit van hem en kom niet meer in hem... en die boze geest deed hem roepen en hevig stuiptrekken en ging van hem uit en hij werd als een dode.
Hebben wij niet een geheel verkeerd beeld van hoe het destijds door Jezus gedaan werd?
Als Jezus dit in onze tijd zou doen, zouden zeer veel bijbelgetrouwe christenen klaar staan om die Persoon te veroordelen vanwege die vreemde uiterlijke drukte.

Er is door mensen als Ouweneel duidelijkheid gebracht over TB Joshua en over bijbelse genezing. Maar daarna is er dolik gezaaid. Het is geen kunst om gelovigen te bekritiseren. Bij sommigen is dat helaas ontaard. Ongenuanceerd werden en worden allerlei uitspraken gedaan, meestal blindelings overgenomen van anderen. Sommigen combineren die stapels internetroddel zelfs tot boekvorm en noemen het Dossier. En zo denken ze hun boosaardige geschrijf meer status mee te geven.

Uit diverse opmerkingen blijkt steeds weer dat men niet bekend is met wat de bijbel ervan zegt. Men roept maar wat. 'We' hebben en houden onze visie dat het niet voor deze tijd is e.d.
Laten we eens gaan onderzoeken wat de Schrift ervan zegt. Het lezen van "Geneest de zieken!" kan veel verhelderen. Ouweneels boek is een diepgaande theologische studie die zo ongeveer alle vragen die maar kunnen opkomen behandelt. 

Nog een ander punt is dat Joshua een profeet en een man Gods is. Wat de sceptici namelijk niet interesseert is dat door zijn bediening duizenden tot een levend geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. En daarbij werkt de Heilige Geest zo krachtig dat ook nog eens velen genezen worden. Velen, helaas niet allen. Tussen haakjes: soms lijkt het wel of wij het de Heer kwalijk nemen dat Hij niet méér doet, dat Hij 'slechts' een aantal geneest. Nog een zichtbaar gevolg van TB Joshua's bediening: mensen die door hem tot bekering komen zijn enthousiaste volgelingen van Jezus!
Als we deze evangelie-bediening eens meer gingen waarderen, en daarvanuit zouden gaan denken, dan zou zijn genezings-bediening in een heel wat beter daglicht komen te staan.

Groetjes,
Harry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Beste ,

Er is mij geleerd om niet te luisteren naar de sceptici. Want als er mooie dingen gebeuren, zijn er altijd mensen die zeggen: ja, maar... was het wel echt... wacht nog maar eens af... toen en toen was er ook iets wat niet goed ging... Of nog erger: men bespot het, en men verdraait zelfs bijbelteksten, zoals bijvoorbeeld dat christenen gif zouden moeten gaan drinken, alsof dat ooit de bedoeling van die tekst geweest is. Of er wordt gevraagd: "Hoe is het met die Zijlstra afgelopen?". Afgelopen??? Met Zijlstra is helemaal niets afgelopen! Ik heb hem vanavond nog gezien en het was goed met hem! Hij bracht een zuiver evangelie en er kwamen tientallen mensen naar voren die de Heer Jezus hebben aangenomen. En daarna heb ik enkele mensen in enkele seconden zien genezen. En hoe het met die Jozua zal aflopen? Beste ...., waarom zo sceptisch? Ik heb van anderen vele kwalijke uitspraken gehoord die van Joshua afkomstig zouden zijn, maar uit zijn eigen mond heb ik alleen nog maar prachtige uitspraken gehoord. Je schrijft helaas een beetje schamper over het genezen van hoofdpijn. Het was (en is) op internet gewoon te zien hoor dat hij veel meer doet dan dat. En eigenlijk vind ik het ook een beetje flauw dat je een genezer pas als een 'genezer van God' erkent als hij benen en armen laat aangroeien. Heb je dat ergens in de bijbel gevonden? Kunnen we niet beter samen van de bijbel uitgaan, in plaats van er een beetje lacherig over te doen?

Groetjes,
Harry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: als je wilt weten hoe het er met Zijlstra voorstaat, dan kun je op internet het interview met Andries Knevel bekijken: rtsp://streams.omroep.nl/eo/redactie/elfdeuur/elfdeuur_030415_zijlstra.rm


Beste ,

Hen nu die geloven... (Markus 16:17) slaat volgens jou NIET op alle gelovigen. Je stelt het, maar je verklaart het helaas niet nader. Dat is ook moeilijk, want het staat er gewoon letterlijk: "Hen die geloven zullen deze tekenen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven... op zieken zullen zij de handen leggen, enz.". Geen twijfel mogelijk: het slaat dus juist WEL op allen die zullen geloven. Wat ook bevestigd wordt door vele teksten. En ook door de praktijk, tot vandaag toe.
Hebr.2:3,4 maakt daar volgens jou een eind aan. Maar dat staat er niet. Hooguit kun je zeggen dat daar niet nog eens speciaal herhaald wordt dat ook allen die geloven deze tekenen zullen navolgen. Je mag toch niet van de Schrift eisen dat alles overal compleet herhaald wordt? 

De tekenen en wonderen werden inderdaad ook de "tekenen der apostelen" genoemd, maar de Schrift maakt wel heel duidelijk dat dit niet beperkt mag worden tot de 12 apostelen, want er waren er veel meer die het deden. Hand.4:30,31 is al genoemd. "Allen" staat er. Toch?
Ook als je stelt dat tekenen geen doel op zichzelf zijn, is dat natuurlijk waar, maar ik begrijp niet wat je daarmee wilt zeggen. Want dat geldt immers ook voor de tekenen en wonderen die NU in deze tijd gebeuren. NB: ze gebeuren nog steeds!
Wat je zegt van de kerkgeschiedenis is ook niet waar. De hele kerkgeschiedenis door (en trouwens ook het hele OT door) (wanneer niet?) hebben tekenen en wonderen plaatsgevonden. Hoe kun jij hier nu zomaar even bepalen dat tekenen en wonderen "niet kenmerkend" voor 'de bedeling' zijn en dat het bijgevolg vandaag niet meer plaats hoort te vinden? Weet je daar teksten voor te vinden?

Ik verbaas mij een beetje over al dit soort argumentatie. In het boek "Geneest de zieken!" wordt deze visie breed uitgemeten en weerlegd. Beste mensen, lees vooral dat boek! En als je teksten uit de bijbel achterwege laat, zoals hier duidelijk gebeurt, dan lijkt zo'n verhaal wel plausibel, maar wat te denken van de volgende teksten:

Er wordt in Mark. 16:17,18 letterlijk geen enkele beperking gegeven aan het feit dat daar genoemd wordt: "En hen die geloven zullen deze tekenen volgen..." Reeds genoemd.
Ook Hand.4:30,31 is reeds genoemd: de tekenen en wonderen worden aan ALLEN toegezegd 
Hd.6:8 - Stefanus(!) deed wonderen en grote tekenen
Hd.8:6,7 - Filippus(!) deed tekenen... onreine geesten, genezingen
Hd.14:3,4 - Paulus en Barnabas(!) deden tekenen en wonderen door hun handen
In Joh.14:12 - wordt ook zonder enige beperking gezegd dat "wie in Mij gelooft" grotere werken zal doen.

Dus absoluut geen beperking tot de apostelen!

Dan zijn er ook nog diverse andere aansporingen, ook zonder enige beperking qua tijdsduur:
Matt.18:19 - als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het zal hun gegeven worden
Joh.14:13 - alles wat u bidden zult in mijn naam zal ik doen
Joh.15:16 - alles wat u de Vader zult bidden geeft hij u
Joh.16:23v - wat je ook zult vragen, het wordt je gegeven... vraag en je zult ontvangen
1Joh.3:21 - wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem
1Joh.5:14v - wat we ook vragen, we weten dat we de dingen hebben die we gevraagd hebben.

Dus absoluut geen beperking tot de apostelen of tot de begintijd!

In principe is dus ALLES mogelijk.
Waarom het niet altijd gebeurt? Bidden we wel met gezag "in de naam van Jezus"? Hebben de bidders wel geloof? Of: bidden we eigenlijk wel? Dit geslacht vaart door niets uit dan door bidden en vasten. Zijn we "in de Geest" als we bidden? Als ik zie wat een voorbereiding en stille tijd mensen als Zijlstra, TB Joshua en Benny Hinn doormaken voor zij "aan het werk" gaan, dan kunnen wij er maar beter niets meer van zeggen.

Hartelijke groet,
Harry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Echt
Er werd gezegd: "Niet alles wat je aan genezingen ziet is Gods werk". Hoe weet je dat een genezing Gods werk is? Het gaat hier om christenen die het doen "in de naam van Jezus". Daardoor weet je het. Ook al doen ze het niet helemaal zoals "wij" (die het niet doen) gedaan zouden hebben, het is Goddelijke genezing.

Krom denken
"Wij" zijn bang gemaakt. "Onze" ogen zitten dicht voor de geweldig krachtige dingen die Jezus NU in deze tijd aan het doen is. Ik neem echt niemand iets kwalijk. Het is dank zij "onze" opvoeding waardoor wij zo krom denken. Ik ben ook zelf behoorlijk fanatiek geweest in het betwijfelen van alles wat maar een beetje charismatisch was.

Super-Power
Ik wil ik nog wel even kort reageren op één punt van je, namelijk: dat de Heer afwezig is. Je benadrukt dit idee dat binnen de Vergadering wijd verbreid is: de Heer Jezus is afwezig, 'buitenslands', en DUS "hebben wij niet veel goeds te verwachten". Je vergeet kennelijk even dat dit ook in de Handelingentijd reeds het geval was.Het is helaas een zeer eenzijdig voorstelling van zaken. Want de Heer zei voor Hij wegging, dat Hij een "andere Trooster" zou geven die bij ons zou zijn en in ons zou zijn. Een Super-Power dus voor deze periode van de Gemeente!!! Een Geest van Kracht!!! Die gebouwen laat bewegen als er gebeden wordt in Zijn Kracht. Die mensen geneest als hun de handen opgelegd worden! Die bij ons zal blijven zolang de Gemeente op aarde is! Je mag dus ook in deze laatste dagen nog best grote dingen van Hem verwachten.

Internet-tv
Kijk eens op http://www.bennyhinn.org/television/tiyd.cfm  of op www.streamingfaith.com  (TBN is de 2e link van boven), waar je kunt zien dat meer dan een miljoen mensen voor het podium staan. Er mag in India niet aangedrongen worden op bekering, en het woord wedergeboorte mag niet gebruikt worden! Genezen mag wel :-) Het wonder is alleen al dat Benny Hinn daar aanwezig mag zijn. Hij verklaart uitdrukkelijk dat hij niet de genezer is. De genezer is Jezus! Onmiskenbare tekenen en wonderen gebeuren er en miljoenen mensen bidden daar samen met hem hardop het 'zondaarsgebed'. Dat is het doel, dat mensen door de tekenen en wonderen tot geloof zouden komen!

 

~~~~~~