Start

Vrouwen profeteren
   FAQ
   Brochure
   Winston
   Godet
   Praatstuk
   Links

Muziek

Opname
   Geen opname?
   Israel terzijde gesteld?
   250 redenen
   FAQ - vragen
   J.N. Darby

Wedergeboorte

Zoonschap
   Eeuwig zoonschap

Genezing
   Geneest de zieken
   Handoplegging
Heilige Geest
Charismatisch

Verzoening


Home > Genezing | Geneest de zieken | Handoplegging | Heilige Geest | Charismatisch

Handoplegging

De 'broeders' zijn wars van handoplegging. Staat er immers niet die ene belangrijke waarschuwende tekst in de Bijbel: Leg niemand overijld de handen op (
1Tim.5:22).

Men schat het gevaar van besmet worden met boze geesten door anderen veel groter in dan dat de ander door ons gezegend wordt, of dat wij door de ander gezegend worden. En inderdaad moet je er niet aan denken wat er zou kunnen gebeuren als mensen 'zomaar' anderen handen gaan opleggen. We hebben het voorbeeld van de zeven zonen van Sceva in Hand.19:13, die door de boze geesten vreselijk ingepakt werden.

Maar hoe zit het nu met die ene tekst in 1Tim.5:22? Zegt die werkelijk dat we het liever niet moeten doen? Gaat het met dit onderwerp niet net als met het zwijgen van de vrouwen. Men verheft één tekst boven een hele serie andere teksten die gewoon duidelijk aangeven dat je het wél moet doen!
Een overzicht van de bijbelteksten:

Wat zijn de aanwijzingen van Paulus?

1Tim.5:22 Paulus tot Timotheüs: leg niemand overijld de handen op... N.B.: hij moet het dus WEL doen, maar alleen niet overijld.

1Tim.4:14 aan Timotheüs is een gave geschonken door een profetenwoord onder oplegging van de handen van de oudsten

2Tim.1:6 Paulus tot Timotheüs: wakker de gave in je aan die door mijn handoplegging in je is

Hoe deed de Heer Jezus het?

Matt.19:13 ...kinderen... opdat Hij hun de handen zou opleggen.

Mark.5:23 ...Jaïrus zegt over zijn dochter: leg haar de handen op, dat zij in leven blijft.

Mark.10:16 ...kinderen... hun de handen opleggende, zegende Hij ze.

Mark.16:18 Jezus' gebod aan de gelovigen: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen.

Hoe ging het in de praktijk in 'Handelingen'?

Hand.6:6 de apostelen bij de dienaren: na gebeden te hebben legden zij hun de handen op

Hand.8:17 Petrus en Johannes bij de Samaritanen: toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest

Hand.13:3 de gemeente in Antiochië bij Paulus en Barnabas: toen vastten en baden zij, en toen zij hun de handen opgelegd hadden, lieten ze hen gaan (:4 uitgezonden in zendingswerk).

Hand.19:6 Paulus bij 12 mannen: toen Paulus hun de handen had opgelegd, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.

Het gaat niet zonder je handen:

Jak.5:14,15 zieken zalven... dat doe je met je handen

Hand.14:3,4 Paulus en Barnabas deden tekenen en wonderen door hun handen

 

Ja, dan kun je heel hard roepen dat het gevaarlijk is... maar het moet wel gebeuren.

~~~~~~~~~~~~~~~