www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Paulus: een biografie
Tom Wright
Uitgeverij Van Wijnen, 2019
461 blz.
9789051945553
Hardcover, 238 x 163 x 41 mm
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Slechts weinig geschriften uit oude wereld zijn even boeiend als de brieven van Paulus. Je kunt er niet omheen, je moet er iets van vinden. Of je het nu met Paulus eens bent of niet - of je hemzelf nu mag of niet - zijn brieven zijn en blijven persoonlijk en intens. Ze zijn ontroerend en uitdagend, elke zin voegt iets toe en ze vervelen nooit. Maar wie was Paulus zelf? Hoe kon hij zulke brieven schrijven? Hoe kon iemand van wie je nooit zou verwachten dat hij apostel zou worden de oude Griekse en Romeinse wereld zo diepgaand beÔnvloeden, dat wij er tot op de dag van vandaag door beÔnvloed worden - of we willen of niet?
In deze nieuwe biografie gaat Wright op zoek naar de man achter de brieven.

Wie was Paulus, de grote apostel? Wat dreef hem?
In deze magistrale biografie beantwoordt Tom Wright die vraag.
Wie was deze man, die de volgelingen van Jezus eerst opjoeg en doodde en vervolgens ťťn van hen werd - en die daarmee het gezicht van onze cultuur beslissend beÔnvloedde?
Wright biedt een toegankelijke en diepgaande verkenning van het menselijke en intellectuele drama dat Paulus maakte tot wie hij was. Zo helpt hij ons om de geschriften, gedachten en ideeŽn van de apostel op een vernieuwende manier te begrijpen.
In het schitterende Paulus-portret op het omslag graaft Rembrandt diep in de ziel van Paulus. Tom Wrights biografie is er een even diepgaande als toegankelijk geschreven uitwerking van.


1. - december 2019 - www.uitdaging.nl 

Paulus, een biografie

Recensie door Jacco Strijkel

Tom Wright staat al jaren bekend als een groot kenner van de apostel Paulus. In 2013 verscheen van hem 'Paul and the Faithfulness of God', een tweedelig wetenschappelijk werk waarin Wright zijn visie op Paulus uitvoerig uiteenzet. Vorig jaar verscheen zijn biografie over de apostel en deze is nu in het Nederlands vertaald. In 'Paulus, een biografie' gaat Wright op zoek naar antwoorden op twee vragen: Wie was Paulus en wat dreef hem?

Wright heeft zijn boek in drie delen onderverdeeld. In deel 1, 'Het begin', gaat het over Paulus in Tarsus, zijn ijver als FarizeeŽr en het bekende moment dat hij de Here Jezus ontmoet onderweg naar Damascus. In het tweede deel, 'Heraut van de koning', volgen we Paulus op de voet tijdens zijn zendingsreizen en als briefschrijver naar de diverse gemeenten. Deel 3, 'De zee, de zee', gaat over Paulus' reis naar Rome en het vermoedelijke einde van zijn ]even.

Er zijn al enorm veel boeken geschreven over Paulus, maar deze biografie behoort tot de beste werken die ik over de apostel gelezen heb. Veel boeken zoomen in op de theologie van Paulus of tonen hem vanuit een bepaalde hoek (bijvoorbeeld als radicale jood). Wright benadert Paulus als historicus, al is de theologie natuurlijk nooit ver weg. De focus ligt meer op wat er gebeurde er in Galatie, Korinthe en Efeze en waarom Paulus schreef wat hij schreef, dan dat een brief tot in het detail wordt uitgelegd. Daar zijn ook genoeg goede boeken over.

In deze biografie volg je Paulus op de voet en probeert Wright in het hart van de apostel te kijken. De kracht van Wright zit 'm voornamelijk in de details en zijn kennis van de wereld van de eerste eeuw. Om Paulus goed te begrijpen, zowel zijn drijfveren als onderwerpkeuze, is het noodzakelijk om die leefwereld en context te kennen.

Een bijzonder moment in het boek is als Wright beschrijft hoe groot de impact van zijn gevangenschap in Efeze moet zijn geweest. En hoe zwaar het op hem moet hebben gedrukt dat de gemeente in Korinthe grote vraagtekens zette bij zijn werk als apostel. 'Is niet alles tevergeefs geweest?', vraagt Paulus zich af. Toch komt hij ook daar weer uit en gaat hij verder met zijn missie die hem uiteindelijk via Jeruzalem naar Rome leidt.

Wat mij verder aanspreekt, is dat Wright het boek Handelingen se¨rieus neemt. En ook dat hij ervan uitgaat, op twee pastorale brieven na, dat de brieven daadwerkelijk door Paulus zijn geschreven. Daarom zal deze biografie ook die lezers aanspreken die Bijbelgetrouwheid hoog in het vaandel hebben staan. [zie de aantekening hieronder, HS]

Ik vind 'Paulus, een biografie' een prachtig boek, een uitstekende aanvulling op wat al over die bijzondere apostel is geschreven. Een aanrader voor een ieder die geÔnteresseerd is in het Nieuwe Testament, de leefwereld van de eerste eeuw en Paulus in het bijzonder.


1.   indekerk.be Blog - oktober 2019 - indekerk.be...

Paulus: een biografie

Boekrecensie door door Raymond R. Hausoul

In mijn boekenkast staan twee prachtige werken over Paulus. Het eerste boek is van de gereformeerde theoloog Herman Ridderbos (Paulus: Ontwerp van zijn theologie, 1978). Het tweede boek is van de gereformeerd-vrijgemaakte theoloog Jakob van Bruggen (Paulus: Pionier voor de Messias van IsraŽl, 2003). Gretig naar nieuwe kennis verslond ik hun boeken jaren geleden. Ondertussen passeerden nog talrijke andere biografieŽn over Paulus mijn pad. Het leven van Paulus blijft fascineren.

De anglicaanse theoloog Tom Wright durft de uitdaging aan om aan deze talrijke werken nog een onderzoek toe te voegen. Is zijn inzicht dan zo bijzonder? Het antwoord daarop is een volmondig Ďjazeker!í.
 

Geen onderscheid tussen Israel en de Gemeente
door Harry Sleijster

Wat kunnen we in dit boek van N.T. Wright verwachten? Nog meer vreemde dwalingen? Jazeker, let maar eens op de volgende citaten uit deze recensie:

- "...niet-bijbelse onzinnigheden over een toekomstige hemelse eindbestemming."
     Dit betekent: Wright ontkent van de hemelse bestemming van de Gemeente: geen Vaderhuis waar ons een plaats bereid is en eeuwig daar te zijn waar Hij is.

- "...Waar is de verkondiging van het koninkrijk als kern van het evangelie en als eindbestemming naartoe, vraagt de theoloog [Wright] zich af. In het onderwijs van Jezus en zijn leerlingen was immers alle aandacht gevestigd op de komst van Gods koninkrijk.
     Dit betekent: Wright ziet geen onderscheid tussen prediking tot Israel in de EvangeliŽn en tot de Gemeente in de brieven van Paulus!

Dit gemis past heel goed bij andere vreemde dwalingen van Wright. Zie deze recensies
https://vergadering.nu/boekwright-goed-leven.htm of deze
https://vergadering.nu/boekwright-paulus-voor-iedereen-romeinen.htm

Wright is vervangingstheoloog, tot aan het preterisme toe, en het koninkrijk is nķ, Kingdom Now dus, het koninkrijk is volgens hem niet toekomstig in het komende duizendjarig rijk. Hij leert een 5-bedelingenleer zonder toekomst voor Israel. Geen herstel in het land, geen tempel ooit. 
En daar komt bij zijn nieuwe leer over het kruis, waar volgens hem Jezus niet de zonden heeft gedragen.
Zie hiervoor
de recensie over zijn boek "Goede Vrijdag"...

Als theoloog en historicus kijkt Wright met nieuwe ogen naar het leven van Paulus. Hierin heeft hij grote aandacht voor het thema van Gods koninkrijk en de nieuwe schepping dat de apostel verkondigde. Wright opent veel christelijke lezers daarmee de ogen voor een onderwerp dat in onderzoeken naar Paulus vaak sporadisch aan de orde komt. Hij vindt het vreemd dat juist kringen die de Bijbel een prominente plaats in het leven geven, zich zo gemakkelijk laten meeslepen door niet-bijbelse onzinnigheden over een toekomstige hemelse eindbestemming. Waar is de verkondiging van het koninkrijk als kern van het evangelie en als eindbestemming naartoe, vraagt de theoloog zich af. In het onderwijs van Jezus en zijn leerlingen was immers alle aandacht gevestigd op de komst van Gods koninkrijk (kenners weten dat Ridderbos dat eveneens al opviel).

In 'Paulus, een biografie' brengt Wright zijn ontdekkingen van jarenlang onderzoek in populaire vorm aan de man en vrouw. Zijn schrijfstijl is meenemend en leest soms als een goede roman. Na de wat meer uitvoerige inleiding richt de schrijver alle aandacht op Paulusí zending. Die zending verbindt Wright met de keuze van de apostel om via de keizerlijke handelsroute naar Rome te wandelen. De apostel kiest zijn plaatsen dus niet willekeurig. Al vroeg heeft Paulus het verlangen om voor de keizer over Christus te getuigen. Telkens weer laat Tom Wright zien dat de plaatsen die Paulus en zijn medewerkers kiezen alle in relatie met Rome staan. De meeste plaatsen zijn Romeinse koloniŽn waar oud-strijders hun erfdeel ontvingen in de strijd voor de Romeinse keizer. Tegenover dat Romeinse erfdeel in het koninkrijk van de keizer plaatst de apostel een hogere bestemming. Hij getuigt dat Jezus Christus alle mensen een koninklijk erfdeel in het koninkrijk van zijn Heer aanbiedt. Jezus is een hogere Heer dan de keizer luidt het, in navolging van Christusí prediking.


Als leidraad voor zijn biografie gebruikt Wright het Bijbelboek Handelingen. De reizen van de apostel verdeelt hij over afzonderlijke hoofdstukken. Dat maakt het boek behapbaar. Doordat alle hoofdstukken beginnen met een kaart van het reisgedeelte waar het hoofdstuk op in gaat is de cirkel rond.

In de uitwerking verbindt Wright de gegevens in Handelingen met elementen uit de brieven. Natuurlijk is er ook aandacht voor andere bronnen om het geheel compleet te maken. Doordat dit boek een populaire vorm van Wrights diepgaand onderzoek is, ontbreekt elke voetnoot. Wie diepgaand vanuit de verschillende bronnen wil meedenken met de theoloog, verwijs ik naar de 1658 paginaís in Paul and the Faithfulness of God (2013) en zijn 864 paginaís in The Resurrection of the Son of God (2003). Die beveel ik warm aan als huiswerk voor theologen en predikanten in ons land. Als je geen theoloog of predikant bent kun je echter ook heel gelukkig zijn met de 461 paginaís van Paulus: Een biografie.

Wat me verder aanspreekt in het boek van Wright is zijn aandacht voor de menselijke emoties in het leven van Paulus. Zover ik mij herinner komt dit weinig aan bod in andere onderzoeken. Wright laat zien dat tegenslagen en verdriet regelmatig deel uitmaken van Paulusí missie. Er is veel onbegrip voor de apostel. Dat onbegrip is er niet alleen vanaf de kant van de ongelovigen. Ook gelovigen reageren fel op Paulus. Reisgenoten en gemeentes komen in conflict met hem die wij vandaag roemen als een grote apostel. De apostel weet zich door het leven getekend door verdriet en pijn, neerslag en afwijzing. Wright brengt dit op een voortreffelijke manier naar voren in dit boek. Het leven van Paulus komt daardoor dichter bij de gewone man en vrouw in de kerk te staan. Het is een leven met dezelfde zegen en strijd die andermans leven kenmerkt. Wright weet dit op voortreffelijke manier naar voren te brengen door aandacht te hebben voor de plaats waar Paulus is en voor dat wat hij op dat moment in zijn brieven schrijft.

Naast de aandacht voor het koninkrijk van Christus, voor Gods de nieuwe schepping, voor de keizerlijke route en voor de ups en downs in het leven van Paulus, heeft Wright aandacht voor diverse keuzes en gebeurtenissen in het leven van de apostel. Paulus is een genie in zijn tijd. Hij heeft een diepgaand inzicht in de oudtestamentische en joodse tradities van zijn eigen volk en tegelijk een grote kennis van de Grieks-Romeinse cultuur met al zijn gebruiken en filosofieŽn. Vanuit deze enorme schatkist laat Tom Wright zijn lezers op een frisse manier naar verschillende gebeurtenissen en teksten in het leven van Paulus kijken. Ik kan getuigen dat dit een enorme verrijking en tegelijktijdig een bevestiging is van kleine puzzeldeeltjes die ikzelf al eerder vernam. Door het lezen van dit soort werken komen die puzzeldelen meer op hun plaats en ontstaat er een groter geheel. Wie verlangt naar Gods openbaring, graag nieuwe inzichten ontvangt en zijn leven laat kenmerken door een geweldige liefde voor Christus en zijn koninkrijk, is dit boek een ware goudmijn.

www.vergadering.nu