www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Uitdaging - januari 2008                 Lees ook de boekrecensie van "God speelt geen enkele rol in mijn leven"...

Voorganger Wilkin van de Kamp:
`Lange tijd werd ik gedreven door angst"

Meer info op:
www.bevrijdingspastoraat.nl

Hij heeft fouten gemaakt en daarvan geleerd. Daar praat hij makkelijk over, want leren van je fouten en daar openlijk over praten werkt bevrijdend en is een buitengewoon goed middel tegen hoogmoed. Een open en persoonlijk gesprek met Wilkin van de Kamp over de macht van exclusief denken, schreeuwgedrag in evangelische kringen en Gods alomvattende liefde.

door Ronald Koops

In zijn woonhuis in Aalten tref ik een ontspannen Wilkin. Hij heeft deze weken meer tijd om zich te richten op het schrijven van toekomstige boeken en het voorbereiden van conferenties die gaan komen. De laatste tijd schrijft en spreekt hij vaak over de macht van exclusiviteit. "Ik geloof dat God bezig is het exclusiviteitsdenken in onze kerken en gemeenten uit te bannen zodat er ruimte komt voor de Geest van genade en gebed. Dat is volgens mij de sleutel waardoor ons land kan veranderen. Ik zie steeds meer signalen die daar op wijzen."

Zoals?
"De voormalige Bereabeweging heeft kortgeleden een dag van verootmoediging en verzoening gehad, waar niet werd gesproken in termen als 'zij' en 'wij', maar waar ruimte was voor een inclusieve schuldbelijdenis. Zo werd ondermeer de zonde van exclusief denken, spreken en handelen aan God en mensen beleden. Daar ben ik blij mee. God denkt, in tegenstelling tot veel christenen, niet exclusief maar inclusief. Toen Samaria het Evangelie niet wilde horen, zei Johannes tot Jezus: 'Heer, zullen we vuur uit de hemel laten komen?' Dat is exclusief denken. Een denken in tegenstellingen: zij en wij. Ik ben heel blij dat er ruimte komt voor inclusief denken en dat de zonde van exclusiviteit beleden wordt, zonder met de vinger naar een ander te wijzen."

Zijn er voorwaarden om Gods liefde te ontvangen zoals het belijden van schuld?
"Gods liefde en genade zijn onvoorwaardelijk, want Hij is liefde en Hij is genade. Maar aan het ontvangen van Gods liefde en genade zijn voorwaarden verbonden. Als Jezus bijvoorbeeld zegt dat Hij de Geneesheer is, benadrukt Hij wel de voorwaarde dat wij Zijn Woord bewaren, liefhebben en toepassen. Zo zegt de Bijbel ook dat Gods kracht tot genezing wordt vrijgezet als wij onze zonden belijden."

Je hebt eens gezegd dat de evangelische wereld de hand niet vaak in eigen boezem steekt en dat sommige evangelische christenen last hebben van schreeuwgedrag.
"Dat is wat ik inderdaad wel eens constateer. Schreeuwgedrag van ondermeer evangelische voorgangers komt ik spreek uit eigen ervaring voort uit gebrek aan identiteit. De koning op zijn troon hoeft maar te fluisteren en het gebeurt. Identiteit en autoriteit horen bij elkaar. Ik denk dat gebrek aan identiteit angst aanwakkert. Daar heeft schreeuwgedrag ook mee te maken: we weten niet wie we zijn. Dat zie je in onze samenleving, maar helaas ook in de kerk. Als we weten wie we zijn in Christus zijn we niet bang voor moslims, extremisten of andersdenkenden. Ik heb gezien dat angst muren bouwt, dat hoop bruggen bouwt, maar dat Gods liefde ons de kracht geeft om de muren neer te halen. Als je ontdekt dat je een geliefd kind van God bent, als je thuisgekomen bent bij de Vader, dan weet je dat het niet belangrijk is wat je doet of niet doet, maar wie je bent."

Hoe is dat proces van thuiskomen en acceptatie bij jou gegaan?
"Ook ik ben te lang een voorganger geweest die gedreven werd door angst. Ik ben opgegroeid in een starre en exclusieve kleine pinkstergemeente. Dat heeft mij erg beïnvloed en toen ik volwassen werd wilde ik vluchten lees: de zending in. Ik kreeg echter de indruk dat God mij juist vroeg om bij deze gemeente te blijven. Niet lang daarna werden mijn vrouw en ik gevraagd om als echtpaar leiding te geven aan deze kerk. Al gauw kwam mijn moment van 'heilige frustratie'. Ik las over Gods kracht in de Bijbel, maar in de praktijk zag ik daar zo weinig van. Hoe kon dat? Ik ging op zoek naar antwoorden en ontdekte dat de Heilige Geest een Persoon is en geen kracht. Dat was ons nooit geleerd. Die ontdekking heeft ons geloofsleven veranderd. Al snel kregen we te maken met een krachtig werk van de Geest: genezing, bevrijding, wonderen en tekenen, maar ook confrontaties tussen Gods Geest en onreine geesten en allerlei demonische manifestaties."

Wat vond je daarvan?
"Vreselijk eng. Ik dacht twee dingen: 'Wat gebeurt hier?' en 'Als het maar niet in de krant komt'. Ik herinner me ook dat ik in die tijd bij een bevrijdingsdienst van een Amerikaanse evangelist was. Ik zat op de achterste rij met een Bijbel, een opschrijfblokje en een pen in de aanslag. Ik dacht: 'Als hij mij maar niet naar voren haalt.' Ik vond het vreselijk eng."

Toch is er dan wel wat gebeurd, als je bedenkt dat je nu zélf regelmatig bevrijdingsconferenties leidt.
"Dat is waar. Wat ik nu doe is het resultaat van een traject waarin ik antwoorden van God heb mogen krijgen. Dat heeft mede te maken met het leren kennen van de Heilige Geest. Dat is echt de sleutel. Wat hadden de mannen en vrouwen die in de tijd van de Bijbel en in de eeuwen daarna krachtig door God gebruikt werden met elkaar gemeen? Ze hadden allemaal een bijzondere relatie met de Heilige Geest."
Hoe waren de eerste jaren in de Duits Nederlandse gemeente (zie onder) die je gesticht had?
"Het was een goede periode met veel zegen, zo ervoeren we dat tenminste. Maar een jaar later brak er een andere tijd aan. Aukje kreeg borstkanker, en in die zelfde tijd begon God ons hart te snoeien. Dat was een zware tijd, die bijna twee jaar duurde. God liet zien dat we exclusief dachten en spraken, hoogmoedig leefden en trots waren." Het is even stil en Wilkin kijkt me indringend aan. 'Voor God maakt het niet uit of je een zaadje hoogmoed in je hart hebt of een hele boom. Ik had altijd geroepen: deze gemeente, dit werk is van God en Hij krijgt de eer en ik dacht ook echt dat dit zo was. Toch was er hoogmoed in mijn hart."

Was het als voorganger daarom niet extra moeilijk om toe te geven dat het niet zo goed ging?
“In die tijd heb ik geleerd om ook je strijd en moeilijkheden te delen, soms onder tranen. Wat ik had opgebouwd als 'monumenten' moest ik van God zelf weer afbreken. Die tijd heeft een enorme impact gehad op Aukje en mij en op ons huwelijk. Achteraf kunnen we zeggen dat God ons op veel gebieden heeft genezen, waaronder onze identiteit. We beseften toen voor het eerst heel goed dat het er niet om gaat wat we doen of niet doen, maar om wie we zijn. Je bent niet meer dan een ander als God wonderen en tekenen door jou verricht. Zodra je je boven een ander verheft, maak je je schuldig aan exclusief denken. Iemand zei in die tijd tegen mij: 'Volg alleen een leider die mank loopt, als teken dat hij met God geworsteld heeft’.”

Hoe wil je herinnerd worden?
Het is even stil. Dan: "Als iemand die Jezus en mensen liefhad. Daarom doe ik ook wat ik doe. Ik houd
van mensen. ik ben bewogen met gebroken, gewonde en gebonden mensen. De enige reden dat Jezus mensen genas was bewogenheid. Hij genas niet om zijn eigen identiteit te bevestigen of opdat mensen zouden erkennen dat God zou bestaan. Jezus genas uit bewogenheid."

Kan iedereen genezen?
"Ik weet dat er samenkomsten zijn waar iedereen geneest, maar ik ken geen enkele bediening waar zieken in élke samenkomst állemaal genezen worden."

Waarom geneest niet iedereen?
"Omdat wij weliswaar deel hebben aan de Goddelijke natuur, maar deze nog niet volledig bezitten. We leven tussen hemelvaart en de wederkomst van Jezus. Dat is een leven in een gebroken wereld vol mensen met gebroken dromen en gebroken harten. Het is geweldig dat we de krachten van de toekomende eeuw mogen proeven, zoals de Bijbel zegt, maar het is nog steeds proeven. Wel is het zo dat God meer kan doen als er meer geloof of verwachting is, maar wij kunnen God geen opdracht geven om mensen te genezen. Dat zou de omgekeerde wereld zijn. Dan maken we God tot ons dienstknechtje en nemen wij de regie weer zelf in handen. Nee, God is de grote Regisseur en wij zijn volledig afhankelijk van Hem. De wereld waarin wij leven is niet maakbaar of beheersbaar. Het is goed jezelf dagelijks voor te houden dat je niet geschapen bent voor deze wereld. Wij zijn geschapen voor een wereld die nog komen gaat. Ondertussen heeft God ons wel geroepen om in deze wereld Zijn liefde zichtbaar te maken! En dat willen we doen met grote passie."


Wilkin van de Kamp (1961) is getrouwd met Aukje. Samen hebben zij vier zonen, één schoondochter en een kleindochter. Na zestien jaar parttime in het onderwijs gewerkt te hebben staat hij vanaf 1999 fulltime in dienst als voorganger van de Duits-Nederlandse Euregio Christengemeente.
Voor meer informatie over de conferenties zie: www.bevrijdingspastoraat.nl

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu