Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 Les 16 - Wat je hebt aan het spreken in tongen
Andrew Wommack

Een van de dingen die gebeurden toen de doop met de Heilige Geest voor het eerst kwam, was dat alle mensen die daarbij waren in tongen spraken. Handelingen 2:4 zegt dat ze op de dag van Pinksteren vervuld werden met de Heilige Geest en met andere tongen spraken, zoals de Heilige Geest hen gaf uit te spreken. Door het hele boek Handelingen is consequent waar te nemen dat er een manifestatie was van Gods aanwezigheid als de mensen de Heilige Geest ontvingen. Natuurlijk is de Heilige Geest veel meer dan alleen spreken in tongen, maar het is een van de belangrijke manifestaties. 

1 Korintiërs 14:13-14 zegt: 13 Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen. 14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Als je in tongen bidt, dan bidt je geest. Als je eenmaal in tongen bidt, bid dan dat je die ook kunt vertolken, zodat ook je verstand vruchtbaar wordt. Ik kan je mijn eigen persoonlijke getuigenis geven, dat toen ik de doop met de Heilige Geest ontving en in tongen begon te bidden, het mijn leven dramatisch veranderde. Ik geloof dat toen ik wederomgeboren werd, Christus in mij ging leven en alles in mij geplaatst heeft. Maar toen de Heilige Geest op mij kwam, begon dit aan mij en andere mensen te manifesteren. Er zijn een aantal dingen die gebeurden. Het eerste jaar dat ik in tongen bad, zei mijn verstand tegen mij dat ik gek was geworden en mijn tijd verspilde. Er was geloof nodig voor mij om in tongen te bidden. Dat is de reden dat Judas:20 zegt dat je jezelf moet opbouwen in je meest heilig geloof. Het haalt je uit je natuurlijke denken en redeneren en plaatst je in het bovennatuurlijke gebied van geloof. 

Nog iets wat ik ervaarde was, dat als ik in tongen bad, mensen aan wie ik in geen jaren gedacht had, in mijn herinnering kwamen. Ik begon voor hen te bidden en binnen een dag of twee namen ze contact met mij op en hoorde ik dat er iets wonderbaarlijks was gebeurd. Dit gebeurde zo vaak, dat ik deze dingen eindelijk met elkaar begon te verbinden en besefte dat als ik in tongen bad, ik bad met een wijsheid die mijn verstandelijke vermogens te boven ging. Mijn geest die alle dingen weet en de geest van Christus, bad voor mensen op een manier die ik nooit met mijn eigen fysieke verstand zou kunnen begrijpen. Op een dag was ik in tongen aan het bidden – zoals ik al zei had ik geloof nodig om in tongen te bidden – en streed ik met enkele gedachten zoals: ‘Je zou in het Engels kunnen spreken en in plaats daarvan zit je nu dit te brabbelen.’ Ik moest met die gedachten afrekenen en ze verwerpen en gewoon blijven bidden. Een jongen die ik in geen jaren had gezien klopte aan mijn deur. Hij kwam binnen, zei niet eens hallo of wat dan ook, ging zitten en begon te huilen en zijn hart uit te storten, omdat hij een heleboel problemen had. Ik zat daar te denken: ‘Man, ik had in het Engels moeten bidden.’ Maar mijn volgende gedachte was: ‘Hoe had ik kunnen weten dat ik voor hem moest bidden, terwijl ik hem in geen jaren had gezien?’ 

Tenslotte drong het tot me door dat ik had gebeden, en dat God me had voorbereid. Ik had voorbede gedaan voor hem, die ik niet had kunnen doen als ik met mijn eigen verstand had gebeden. 
Toen opeens begon een openbaring tot mij te komen en ik vertelde hem: ‘Ik kan je zeggen wat je probleem is.’ Ik maakte zijn verhaal voor hem af en gaf hem zijn antwoord. Je moet beseffen dat dit was toen ik nog lang geleden in een denominale kerk zat. Hij wist helemaal niet wat er met mij gebeurd was, en ik was er zelf niet zeker van. Het joeg ons beiden vrees aan. Maar het was de kracht van God die manifesteerde, en Hij gebruikte dat bovennatuurlijk. 

Dat is wat dit betekent: ‘Als je in tongen bidt, is het je geest die bid.’ Je geest is wederomgeboren en heeft de geest van Christus en weet precies wat hij moet doen. Ze heeft een zalving van God, zodat je alle dingen weet, en er geen beperking is in jouw geest. Als je in de kracht en de openbaring van je geest wandelt, kan het je fysieke leven transformeren. Eén van de manieren om dat te doen, maar niet de enige manier, is gewoon beginnen in tongen te bidden. Erken en geloof dat als je dat doet, je jezelf opbouwt in je meest heilig geloof, dat jouw geest de verborgen wijsheid van God bidt, en dat de volmaakte openbaring van God eraan komt. Vervolgens, volgens 1 Korintiërs 14:13, bidt dan dat je mag vertalen.’ Dat betekent niet dat je moet stoppen met bidden in tongen en in het Engels gaan bidden om te vertalen; het betekent gewoon dat je verstand, jouw begrijpen, vruchtbaar wordt.

Als je in een kerkdienst in tongen een boodschap doorgeeft, moet je stoppen en de vertolking in het Engels (c.q. Nederlands) geven. Als je voor jezelf bidt, dan bid ik in tongen en vertrouw dat God me openbaring geeft. Soms is het gewoon mijn houding die verandert. Ik heb geen speciaal woord, maar ik zie de dingen opeens gewoon scherper en kijk er anders tegen aan. Het kan best een week duren voor ik de volledige openbaring krijg, maar ik geloof dat de tijd die ik heb besteed aan het bidden in tongen en het geloven voor vertolking er deel van uitmaakt. Het spreken in tongen is om verschillende redenen belangrijk, zeker meer dan te bewijzen dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Het zou deel van je dagelijkse leven uit moeten maken. Het is een manier om rechtstreeks uit je hart te communiceren met de Vader, waarbij je het denken met al zijn twijfels passeert. Het bouwt je op in je meest heilig geloof en zet de verborgen wijsheid van God vrij. Ik bid dat jullie allemaal in staat zullen zijn hierin te bewegen. Zet je geloof vrij en ontvang de volle voordelen van het spreken in tongen.


Discipelschapvragen.

1. Lees Judas 20. Wat is het grote voordeel dat je hebt van het bidden in de Heilige Geest?

2. Lees Handelingen 2:4. Hoeveel mensen werden vervuld met de Heilige Geest?

3. Lees Handelingen 2:4. Wat deden zij als gevolg van deze vervulling?

4. Lees 1 Korinthiers 14:14. Welk deel van jou bidt als je bidt in een onbekende tong?

5. Lees 1 Korinthiers 14:2. Als iemand bidt in een onbekende tong, tot wie spreekt hij dan?

6. Lees 1 Korinthiers 14:2. Als iemand bidt in een onbekende tong, begrijpen de mensen dan wat er gezegd wordt?

7. Lees 1 Korinthiers 14:2. Als je in een onbekende tong bidt, wat spreekt jouw geest dan?

8. Lees 1 Korinthiers 14:4. Wat doe je als je in tongen bidt?

9. Lees 1 Korinthiers 14:16. Als je in tongen bidt, wat doe je dan?Bijbelverzen bij de vragen

Judas 20 20 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest,
Handelingen 2: 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

1 Korinthiers 14: 14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. 

1 Korinthiers 14: 2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. 

1 Korinthiers 4: 4 Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente.

1 Korinthiers 14: 16 Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet, wat gij zegt.Antwoorden

1. Lees Judas 20. Wat is het grote voordeel dat je hebt van het bidden in de Heilige Geest? – Als ik in de Heilige Geest bidt, bouw ik mijzelf op.

2. Lees Handelingen 2:4. Hoeveel mensen werden vervuld met de Heilige Geest? – zij allen. 

3. Lees Handelingen 2:4. Wat dezen zij als gevolg van deze vervulling? – Ze spraken in tongen.

4. Lees 1 Korintiërs 14:14. Welk deel van jou bidt als je bidt in een onbekende tong? – Mijn geest bidt.

5. Lees 1 Korintiërs 14:2. Als iemand bidt in een onbekende tong, tot wie spreekt hij dan? – Tot God.

6. Lees 1 Korintiërs 14:2. Als iemand bidt in een onbekende tong, begrijpen de mensen dan wat er gezegd wordt? – Nee

7. Lees 1 Korintiërs 14:2. Als je in een onbekende tong bidt, wat spreekt jouw geest dan? – Geheimenissen, verborgen dingen. Intieme dingen allen tussen mij en God.

8. Lees 1 Korintiërs 14:4. Wat doe je als je in tongen bidt? – Sticht mijzelf, of bouw mijzelf op.

9. Lees 1 Korintiërs 14:16. Als je in tongen bidt, wat doe je dan? – je zegent en brengt dankzegging aan God.Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org 

Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Ga naar de tweede serie lessen - Les 2-1: Zelfgerichtheid...


 

www.vergadering.nu