Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 12: Gods soort liefde (deel 1)
Don Krow

Vandaag gaan we het hebben over Gods soort liefde. 1 Korintiërs 13:13 zegt: Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’ Vervolgens zegt 1Korintiërs 14:1 dan: ‘Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.’ 

De Bijbel roept op om de liefde na te jagen; het tot je hoogste doel te maken. Sommige vertalingen zeggen: ‘Maak vooral werk van de liefde’. Het is het enige dat we vanuit dit leven mee de eeuwigheid in kunnen nemen. We kunnen niet onze auto’s, huizen of ons geld meenemen, maar de liefde die Jezus in onze levens heeft uitgestort door de Heilige Geest wel. Liefde is het enige dat eeuwigheidswaarde en zekerheid heeft. 

Wat betekent liefde precies? Ik kan zeggen: ik hou van mijn vrouw, ik hou van ijs, ik hou van appeltaart. In het Nederlands kennen we maar één woord om liefde te omschrijven, dus als je zegt: ik hou van mijn vrouw en vervolgens: ik hou van mijn kat, zal mijn vrouw onder de indruk zijn? Helemaal niet. Snap je wat ik zeg? Als we het woord liefde gebruiken, denken sommige mensen dat het seks betekent, anderen denken aan een intens warm gevoel – mensen hebben allerlei betekenissen aan het woord liefde gegeven. 

In de Griekse taal bestaan vier belangrijke woorden. Een daarvan is ‘eros’ wat in de Bijbel niet gebruikt wordt en betekent seksuele aantrekkingskracht of seksuele liefde. God heeft dat soort liefde geboden toen Hij zei dat een man zijn vader en moeder moest verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één vlees zijn. Het Bijbelboek Hooglied gaat over de seksuele liefde die God heeft beperkt tot huwelijksrelaties. De andere soorten liefde waar God over spreekt zijn vrijelijk te gebruiken door alle mensen, maar de ‘eros’ is beperkt tot het huwelijk. 

Een ander soort liefde wordt ‘storge’ genoemd en gaat over de natuurlijke affectieve band in een gezin. Dan is het nog het woord ‘phileo’ dat van het stamwoord ‘philia’ komt. Dit woord wordt 72 keer in het Nieuwe Testament gebruikt en slaat op de warme affectieve gevoelens die komen en gaan. De meeste mensen die over liefde spreken denken dat dit is wat liefde werkelijk is. Daarom spreken ze over: ‘Ik werd verliefd, ik ben niet langer verliefd.’ Als je huwelijk op dat soort liefde is gebaseerd zullen er tijden zijn dat je het geweldig hebt en tijden dat het miserabel is. Op die basis kan liefde komen en gaan. 

De Bijbel zegt echter dat wij elkaar met Gods soort liefde moeten liefhebben, dat wordt ‘agape’ liefde genoemd. Wat is ‘agape’-liefde? Daar zijn veel verschillende aspekten aan en 1Korinthe13 geeft de complete definitie van wat liefde inhoudt. 

In 1 Johannes 5:3 staat: Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. Jezus’ geboden laten ons zien wat uitingen van liefde zijn, maar als we ze wilden samenvatten zou ik Mattheüs7:12 gebruiken waar staat:‘Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.’ Het gaat helemaal niet over dat ‘al die mensen in die kerk houden niet van mij en geven niets om mij en dit en dat.’ Nee, de Bijbel zegt dat wat jij zou willen dat mensen aan jou zouden doen, doe jij dat eerst aan hén. Dát is liefde. Dat gaat in tegen ons vlees, tegen onze natuurlijke neiging ons eigen welzijn en voordeel te stellen boven dat van andere mensen. Daar heb je God voor nodig. Denk niet dat ik beweer dat je dit kunt zónder God. De Bijbel zegt dat de vrucht van de Geest liefde is, en dat God liefde is. Hij is de bron van liefde en degene die ons laat zien wat liefde is door Zijn geboden. Hij is degene die ons kracht zal geven, zelfs in ons vlees, om de juiste keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen en naar de juiste principes te handelen.

Ik werk voor Andrew Wommack Ministries en op een dag, enkele jaren geleden, wilde ik na mijn werk gaan bidden, zoals ik meestal doe. Ik zat in het park en zei: ‘God, ik wil echt iemand dienen.’ Het was nogal een warme dag en ik zag een klein jongetje en een klein meisje op de schommels zitten. Er was nog een schommel vrij, dus ik ging erheen en ging op de schommel zitten. Ik richtte mij op het kleine meisje en zei: ‘Wat een mooie dag he!’ Zij zei: ‘Ik geen Engels praten.’ En ik vroeg: ‘Waar kom je vandaan?’ Ze zei dat ze uit Roemenie kwam. Ik wist dat er Roemenen in de buurt waren en zag die mensen naar me kijken, waarschijnlijk vroegen ze zich af waarom ik met hun kinderen sprak. Ik ging naar ze toe en zei: ‘Ik wil jullie graag helpen.’ Ze zeiden: ‘Je wilt ons helpen? Waarom zou je ons willen helpen? Je kent ons niet eens! Ik zei: ‘Omdat God jullie wil helpen.’ Ik had zitten mediteren op 1 Johannes 3:18 waar staat: ‘Laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.’ 

We moeten niet alleen met de woorden van onze mond liefhebben, maar ook met onze daden. Normaal heb ik nooit geld bij me, maar die dag had ik wat in mijn zakken. Ik strekte mijn hand uit en zei: ‘Dit is voor jullie,’ en gaf hen het geld. Omdat ik die dag aan het vasten was, had ik ook wat voedsel bij me, dus ik zei: ‘Hier is wat te eten voor jullie en jullie gezin.’ Ze waren aangedaan en vroegen: ‘Wie ben jij?’ Ik zei hen: ‘God heeft een goddelijke ontmoeting met jullie vandaag geregeld en ik zal jullie nog wel vaker zien.’ 

Ik ging naar huis en vertelde mijn vrouw over de ontmoeting met die Roemenen. Ik haalde een rollade uit de vriezer en bakte die. De volgende dag haalde ik een doos borden bij een rommelmarkt en ging met mijn vrouw weer naar het park. De Roemenen en hun kinderen waren er en ik zei: ‘Ik heb wat geschenken voor jullie meegenomen. Maar ze zijn nogal zwaar, dus als jullie in mijn auto willen stappen en laten zien waar jullie wonen, breng ik ze naar jullie huis.’ Toen we bij hun kleine éénkamerwoning waren, nam ik de borden en het bestek – alles paste bij elkaar – uit de dozen en begon ieder van hun iets te geven. Terwijl ik het hen gaf rolden de tranen over hun wangen, en de vrouw zei: ‘Ik huilen, ik huilen.’ Ik zei: ‘Op maandagavond hebben wij Bijbelstudie bij ons thuis en ik wil jullie uitnodigen om te komen.’ Ze zeiden: ‘Wij zullen komen.’ Ik zei: ‘Maar ik wil niet dat jullie komen vanwege de cadeautjes.’ Ze zeiden: ‘Nee, we willen graag komen en jullie vrienden leren kennen.’ Omdat ze geen vervoer hadden haalde ik ze op en nam ze mee naar mijn huis. Het duurde niet lang of God begon hen aan te raken. Ze konden niet erg goed Engels, maar Hij raakte hen aan als we voor ze baden. De liefde van God begon zich aan hen te openbaren. 

Niet lang daarna kwamen we een ander Roemeens stel tegen en ik vroeg het eerste stel: ‘Willen jullie meegaan en me helpen een ander Roemeens gezin te ontmoeten?’ Ze stemden in en op een dag kreeg ik een telefoontje van hen. ‘Mijnheer Don, wij hebben over u gehoord. Wij zijn erg eenzaam en willen u graag ontmoeten.’ Dus ik nam mijn Roemeense vrienden mee en ging naar hen toe. Ik nam geschenken mee, voedsel en allerlei andere dingen. Terwijl ik dat deed en hen begon op te zoeken, ging alles geweldig totdat één van het eerste Roemeense stelletje zei: ‘Jullie moeten naar de Bijbelstudie gaan, ze praten over Jezus en het is geweldig.’ 

Ze zeiden: ‘Ho eens even, wij komen van een communistisch land en weten niet eens of er wel een God bestaat. Wij hebben geen behoefte aan dat Jezusgedoe.’ Ik zei: ‘Laat me gewoon een vriend zijn.’ En begon ze weekendjes mee uit te nemen, ik kocht kleren, jassen en alles wat ze nodig hadden voor hen. Ze waren er nogal verlegen mee en aarzelend. ‘Nou, heb je geen jas nodig?’’Jawel, maar eh….’ ‘Nou dan kopen we deze toch voor je?’ Ik ging hen liefhebben met de daad, maar ze wilden niet naar onze Bijbelstudie komen totdat ik zei: ‘Er zijn daar enkele Amerikanen die jullie kunnen helpen met een baan.’ Toen kwamen ze onmiddellijk. Op die avond bij de Bijbelstudie zei ik iets heel dwaas tegen de Heer. ‘Heer, u moet me vanavond een echte gave van tongentaal geven, omdat we niet echt goed met elkaar kunnen praten.’ Die avond gaven sommige Amerikanen in de Bijbelstudie hun getuigenis. Toen ik begon te spreken, begon de vrouw van het tweede Roemeense echtpaar te stralen en ik wist dat er iets gebeurde. Na de studie zei ik: ‘Laat me voor jullie bidden.’ En terwijl we baden, raakte God hen opeens aan en werd de hele sfeer in de kamer vervuld met Zijn liefde. De vrouw zei: ‘Weet je, toen de Amerikanen spraken begreep ik helemaal niets van wat ze zeiden, maar toen jij begon te spreken over Jezus en Zijn liefde voor ons, en wat Hij heeft gedaan, opdat wij een relatie met Hem konden hebben, begreep ik ieder woord wat je zei. Ik heb het perfect verstaan! Dat moet wel God zijn. Dat moet gewoon God zijn!’ Als gevolg hiervan zijn levens veranderd, niet alleen van de Roemenen. 

Laat me vertellen wat er vervolgens gebeurde. Mijn huis begon op maandagavonden vol te lopen met internationale mensen – Roemenen, Bulgaren en mensen uit Rusland. God begon levens te veranderen en ze wisten dat wij van hen hielden. We kregen zelfs mensen uit Afrika. Zelfs al konden we nauwelijks met elkaar converseren, ze wisten één ding: als we baden, dan manifesteerde God zich aan hen. Ze wisten ook dat ik alles wat ik kon voor hen zou doen en dat ik hen liefhad. God veranderde hun levens en de levens van vele andere mensen, en ik zal je vertellen hoe dat plaats vond. 

Het gebeurde omdat ik op een dag in het park een paar mensen van een andere huidskleur, een andere nationaliteit zag. Ik had helemaal geen warme affectieve gevoelens, maar ik wist dat liefde was: ‘Wat jij wilt dat iemand voor jou zou doen, doe het voor een ander.’ Ik was uit op hun welbevinden en hun belangen, ongeacht wat ik zelf voelde en weet je wat er gebeurde? Zij waardeerden het zozeer dat in hen de ‘philia’-liefde voor mij opkwam, de liefde die gevoelens heeft. En ze begonnen tegen mij te zeggen ‘ik hou van je’ en me te omhelzen en te kussen. En vervolgens wekte dat in mij ook gevoelens voor hen op. 

Als jij wilt dat er gevoelens van liefde in je leven opkomen, breng dan ‘agape’-liefde in praktijk. Zoek het welbevinden en de belangen van anderen, ongeacht hoe jij je voelt, en dat zal een liefde opwekken die gevoelens heeft. 


Discipelschapvragen.

1 Lees 1 Johannes 5:3. Gods liefde wordt getoond door Zijn……

2. Lees Romeinen 13:9-10. Leg uit hoe het gebod in deze verzen liefde laat zien.

3. Lees Romeinen 12:19-21. Hoe kunnen wij onze vijanden liefhebben, zelfs al voelen wij dit niet?

4. Lees Titus 2:4. Wat zegt dit vers ons over liefde?

5. Lees 1 Korinthe 13:4-8. Beschrijf de principes van liefde in detail.

6. Lees 1 Johannes 3:18. Hoe moeten wij liefde in praktijk brengen?


Bijbelverzen bij de vragen

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar.

Romeinen 13:9-10 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Romeinen 12:19-21 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 20 Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Titus 2:4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben.

1 Korinthe 13:4-8 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

1 Johannes 3:18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.


Antwoorden

1 Lees 1 Johannes 5:3. Gods liefde wordt getoond door Zijn …… - geboden

2. Lees Romeinen 13:9-10. Leg uit hoe het gebod in deze verzen liefde laat zien. – liefde doet de naaste geen kwaad. Ieder gebod toont liefde door te laten zien hoe we onze naaste moeten behandelen.

3. Lees Romeinen 12:19-21. Hoe kunnen wij onze vijanden liefhebben, zelfs al voelen wij dit niet? – als onze vijand honger heeft, kunnen we hem te eten geven; als hij dorst heeft, kunnen we hem te drinken geven. We kunnen het welbevinden en het belang van anderen zoeken ongeacht hoe wij ons voelen.

4. Lees Titus 2:4. Wat zegt dit vers ons over liefde? – Liefde kan onderwezen worden. Het is dus niet maar een gevoel.

5. Lees 1 Korinthe 13:4-8. Beschrijf de principes van liefde in detail. - De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. (NBV)

6. Lees 1 Johannes 3:18. Hoe moeten wij liefde in praktijk brengen? – laten we niet alleen met onze woorden liefhebben, maar ook met onze daden.


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-13: Gods soort liefde (deel 2)...


 

www.vergadering.nu